รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงธินันทา  แก่นลา
 
1. นายวิทยา  บุญเพ็ง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงจีรนันท์  ภูคำน้อย
 
1. นางสาวธัญวรรณ  ใจเพ็ง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. เด็กหญิงสุกัญญา  พรหมงาม
 
1. นางศรุตา  ชมภูเขา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงชนาธิป  บุญศรัทธา
 
1. นางทิพวรรณ  แก้วสง่า
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. นางสาวรัตนา  ภาษี
 
1. นายเฉลิมพงษ์  จันทรเสน
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นางสาวจิตอารีย์  บุญนำ
 
1. นายชาญชัย  กุศลคุ้ม
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1. นางสาวชลลดา   นางวงษ์
 
1. นางสาวจินตนา   สมเสียง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร 1. นางสาวลลิตา  เทพเรียน
 
1. นางมะยุรี  ศรีนวล
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. เด็กหญิงกันยามณี  หงษ์กลาง
 
1. นางสาวเบญจมาพร  บานชื่น
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  พรมดี
 
1. นางประไพ  ผาคำ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1. เด็กหญิงศิวนาถ   สิทธิพร
 
1. นางสาวณัฏฐากุลยา   จันทร์เปรียง
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นายอิสระพงษ์  สัชนะกุล
 
1. นางอาภรณ์  บุญมาก
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. นางสาวสุปราณี  บุดดาวงค์
 
1. นางสาวนันทิยา  จิตตะโคตร์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทาราม 1. นางสาวรุ่งนภา  เสมศรี
 
1. นางกนิษฐา  ครองเมือง
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. นางสาวอรวรรณ  วงษ์ขันธ์
 
1. นายสุริยน  บุญเหมาะ
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. เด็กหญิงดวงนภา  ศิรินัย
 
1. นางกนกพร  บัวสอนเจิญเลิศ
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. เด็กหญิงสรัญญา  ดาประสงค์
 
1. นางลัดดาวัลย์  อัมภรัตน์
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงจันทร์ธิมา  แก้วอาษา
 
1. นางวราภรณ์  โสมาสุข
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกียรติแก้ววิทยา 1. สามเณรพีระพัฒน์  มีฤทธิ์
 
1. นางสาวชุดานันท์  ธรรมโลก
 
20 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นางสาวกัญญาภัค  บุรกรณ์
 
1. นางบุญญาพร  บูรณะศรี
 
21 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 81.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. นางสาวสุภารัตน์  ดวงเรือง
 
1. นางสาวพันิภา  จันทะโสม
 
22 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. นางสาวกุลวรินทร์  ศิริจันทร์
 
1. นางสาวกุลธิดา  ดวงแก้ว
 
23 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. นางสาวฐิติมา  บุตรราช
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  ชำนิกุล
 
24 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงปริชาติ  กันตรง
 
1. นางสาวรพีพรรณ  บุญเย็น
 
25 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กหญิงภัทรภรณ์  กาละพัฒน์
 
1. นางบังอร  กษมาพิศาล
 
26 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. เด็กหญิงเกศศิรินทร์  พิมพ์นนท์
 
1. นางจุฑามาศ  ศรีผ่อง
 
27 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. เด็กหญิงอภิญญา  พงษ์ธนู
 
1. นางสิรินาฏ  รชตธำมรงค์
 
28 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1. นางสาวสุดาวัน   คำมา
 
1. นายจิรายุ   มโนธรรม
 
29 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษีไศล 1. นายทวีศิลป์  สมพร
 
1. นายภูริพัตน์  ลือขจร
 
30 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. นางสาวสิรภัทร  บุญรัตน์
 
1. นายณฤภง  ศรีละพล
 
31 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา 1. นางสาวฐิติยา  ศรีดาว
 
1. นางสาวอทิตยา  พันธ์แก่น
 
32 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  ดวงน้อย
2. เด็กหญิงพรนภา  บุสดี
3. เด็กหญิงสิริยาพร  ศิริพัฒนพาณิชย์
 
1. นายวชิรวิชญ์  เปล่งปลั่ง
2. นางคำนวน  ไชยะเดชะ
 
33 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 80.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงครองชน  ชวดพงษ์
2. เด็กหญิงบัวชมพู  คำทวี
3. เด็กหญิงอารียา  บุญมี
 
1. นางสาวพิมศิณี   พุทธชาติ
2. นายเรวัตร  อสิพงษ์
 
34 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกฤติยา  สุทธาบุญ
2. เด็กหญิงชนัญชิดา  ผาสุข
3. เด็กชายพงศกร  นำสุวัฒน์
 
1. นางสาวสุกัญญา  ติละบาล
2. นางสาวสุดารัตน์  สารโท
 
35 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. เด็กชายปุณณวิช  ทองแย้ม
2. เด็กหญิงวรรณวดี  พิมพ์ปรุ
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  ร้านจันทร์
 
1. นางอุบลวรรณ  พวงอก
 
36 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ทวีชาติ
2. นางสาวปิลันธร  สมศักดิ์
3. นายอรรถชัย  กอนรัมย์
 
1. นางนีรนุจ   บริสัย
2. นางมัชติกาล  ทะวะบุตร
 
37 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. นางสาวศศิวิมล  แพงมา
2. นางสาวอัญมณี  บุญสมยา
3. นายอินทรวชิราห์  พันธ์จันทร์
 
1. นายมงคล  พันธ์แก่น
2. นางสาวพิมศิณี  พุทธชาติ
 
38 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นายภาณุพงษ์  ปราบวงศา
2. นายศิรวิทย์  ปักษี
3. นายสิทธิ์ชัย  ตระกูลศักดิ์
 
1. นางสาวจุฑามาศ  บุญทน
2. นางสาวปิ่นหล้า  ศิลาบุตร
 
39 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1. นายกฤษฎา   สายทอง
2. นางสาวสุพัฒตรา   สีเหลือง
3. นางสาวสุพัฒตรา   ห่อทรัพย์
 
1. นางสาวจินตนา  สมเสียง
2. นายจิรายุ  มโนธรรม
 
40 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงสันทราย  ทาตะวัตร
2. เด็กหญิงอิศราภรณ์  อำไพ
 
1. นางสาวอรวัณย์  สืบสิมมา
 
41 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. เด็กหญิงผาณิตนิภา  ศิริบูรณ์
2. เด็กหญิงวริศรา  ทับสมบัติ
 
1. นางจันทร์ทิวา  อบทอง
 
42 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  มีแก้ว
2. เด็กหญิงอาทิตยา  ขวัญทวี
 
1. นางสาวอมรรัตน์  ตาดม่วง
 
43 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. เด็กหญิงวริยา  พอใจ
2. เด็กหญิงศศิกานต์  หอมหวน
 
1. นางสาวธิดาเทพ  ลายันต์
 
44 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นางสาวจุธาทิพย์  เข็มทอง
2. นายณัฐวุฒิ  ไชยชาญ
 
1. นางสาวอรณีย์  งามพรม
2. นายสำเริง  บุตราช
 
45 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1. นายธนเดช   ศิลารักษ์
2. นางสาวเกษมณี   ประทุมวงศ์
 
1. นายจิรายุ   มโนธรรม
2. นางสาวจินตนา   สมเสียง
 
46 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นางสาวนภวรรณ  ภูมิสถาน
2. นางสาวนลพรรณ  สืบทรัพย์
 
1. นายไพรยุทธ  สะกีพันธ์
 
47 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. นายวัชรพล  เปียจำปา
2. นางสาวสุภาวิดา  ศรีโชค
 
1. นายทวีศักดิ์  หงษ์ศิลา
 
48 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงภัทรกุล  ทูลประโคน
 
1. นายทศพร  มนตรีวงษ์
 
49 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กชายถิรธวัช  ณรงค์การดี
 
1. นางมยุรี  สาลีวงศ์
 
50 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงวิมลศิกานต์  สีคำ
 
1. นางกาญจนา  แขมคำ
 
51 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. เด็กหญิงปาณิสรา  สุธาตุ
 
1. นางสาวกนกวรรณ  พิมพ์วัน
 
52 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นายวิชวัฒน์  คำเขื่อง
 
1. นางพุ่มพวง  ผ่านพินิจ
 
53 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นายธงไทย  งามเพ็ชร
 
1. นายประดิษฐ์  ส่งสุข
 
54 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. นางสาวสวัสดิพร  พาลี
 
1. นางกฤษณา  คุณมาศ
 
55 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวอมัญตัย  แก้วแรมเรือน
 
1. นางสาวอลิชา  สมบูรณ์
 
56 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเคียวนำ 1. เด็กหญิงปรารถนา  พิมพา
2. เด็กหญิงพชรพรรณ  อนนท์ลา
3. เด็กหญิงศิรินญา  พรมรินทร์
 
1. นายอภิชาติ   ไตรพรม
2. นางสาวสุภัทรา  นามคุณ
 
57 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงจิรัชฎาพร  ไชยนิล
2. เด็กหญิงณัฐธยาน์  สุระชาติ
3. เด็กหญิงตะวันฉาย  ดีพันธ์
 
1. นางสาววลีรัตน์  จันทร์เลาะ
2. นางนิภาพร  ทาวงษ์
 
58 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกัญญณัช   แซ่จึง
2. เด็กหญิงณภัทร์   อัศวเมธาพันธ์
3. เด็กหญิงปาลินี   คงวัฒนานนท์
 
1. นายฟ้าคำรณ  กมล
2. นางวิภาดา  จันล่องคำ
 
59 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 87.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงฐิตินันท์  พลแก้ว
2. เด็กหญิงพรนภา  แก่นเมือง
3. เด็กหญิงอรปรีญา  ศรสันติ์
 
1. นางสาวสิริวรรณ   มะโน
2. นางสาวณัฐยาพร  คำแพง
 
60 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 1. นางสาวพิมพ์ลภัส  เทพช่วย
2. นางสาวสุดาวรรณ  อัฐแป
3. นางสาวสุนันธา  ยืนยาว
 
1. นางสาวสุธางศ์รัตน์  โพธิ์งาม
2. นางสาวพิชยาศิริ  พิมพ์ทราย
 
61 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร 1. นางสาวฐานมาศ  สิงห์โท
2. นางสาวภัทราพร  ทองสุทธิ์
3. นางสาวเวธนี  ค้ำคูณ
 
1. นางสาวพิรพร  แสวงผล
2. นางปราณี  เวียงเหล็ก
 
62 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นายธนทัต  ก่อสกุล
2. นางสาวธัญวรัตน์  วงศ์พิทักษ์
3. นายภัทรพล  บุญแซม
 
1. นางวิภาดา  จันล่องคำ
2. นายฟ้าคำรณ  กมล
 
63 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. นางสาวกมลชนก  อินยาพงษ์
2. นายศิวัช  เพ็งธรรม
3. นางสาวเบญญาภา  ศรีลาชัย
 
1. นางสาวกมลชนก  ปัดทุมมัง
2. นางสาวถนอมนวล  ชูเชื้อ
 
64 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กหญิงณัฐชยา  จันทสนธ์
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  พรมประเสริฐ
3. เด็กหญิงธิญาดา  เกียรติอนุชิต
 
1. นางพรวิรุณ  ประเสริฐสังข์
2. นางสาวสุวิมล   โคตรสมบัติ
 
65 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. เด็กหญิงจิรัตน์ธญา  ไชยคุณ
2. เด็กชายธนาวุธ  ทวีบุญ
3. เด็กหญิงปนัดดา  จันทะมั่น
 
1. นางสาวอัมพร  โกศล
2. นางสาวจุฑามาศ  โกศล
 
66 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 93.69 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลัง 1. เด็กหญิงกรรณ์นิกา  พุ่มจันทร์
2. เด็กหญิงฐิติวัลค์  จาบตะขบ
3. เด็กหญิงอังควิภา  ศรสันติ
 
1. นางสาวนิตติยา  แก้วชัย
2. นางสาวดวงกมล  แก้วดวงดี
 
67 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงนันทนา  วงค์ภักดี
2. เด็กหญิงนุสรา  โนนยาง
3. เด็กหญิงมัฌชุกานต์  กระสังข์
 
1. นายสำรวน  เสมอภาค
2. นางปิยากร  นามเสถียร
 
68 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงบูรพ์ 1. นายกู้เกียรติ  โคตรศิริ
2. นางสาวปิ่นปินัทธ์  หลักบุญ
3. นางสาวศิรินทิพย์   บุตรศรี
 
1. นางสาวมยุรี   ห้วยจันทร์
2. นายนพรัตน์  วิรุณพันธ์
 
69 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 1. นางสาวจุฑาทิพย์  บุญเกิ่ง
2. นางสาวน้ำฝน  ทองคำผุย
3. นางสาววิภา  ชนะนิล
 
1. นางทิพวรรณ  คำยนต์
2. นายกฤตเมธ  ชัยกวงชา
 
70 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 1. นายภานุเดช  หงษ์ทอง
2. นางสาวศรีสุดา  ไชยภา
3. นางสาวสุภาพร  พันโนฤทธิ์
 
1. นางธราธร  บุญเสริม
2. นางเนตรนภา  สุรสรณ์
 
71 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 88.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา 1. นางสาวนุชจรี  สีมาทอง
2. นายวิสุทธิ์  แถบชาติ
3. นางสาวอรอนงค์  เหล่าแค
 
1. นางรัชณีกรณ์  เทียมจิตต์
2. นางหทัยรัตน์  วิวาสุขุ
 
72 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุธาสินี  โนนกลาง
2. เด็กหญิงอนัญญา  สัมโย
 
1. นางนิชานันท์  จันทรคาต
2. นางสาวชนิสรา  ครุฑสาร
 
73 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กชายปุลวัชร  ทัดเทียม
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สุภาพ
 
1. นางมาณิกา  ศรีสุธรรม
2. นางพิชามญชุ์  อัครธีรพงศ์
 
74 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงพิมพ์ปฏิภาณ  พิมพ์น้อย
2. เด็กหญิงภัทรพร  กอไธสง
 
1. นางพวงรัตน์  เรืองมณี
2. นางสาวรักษมล  รักพรม
 
75 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงญดา  ดวงธนู
2. เด็กชายดวงโชค  เนียมงาม
 
1. นางจิราภรณ์  ยืนนาน
2. นางปนันตญา  ระหาร
 
76 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นางสาวสิริกัญญา  ธรรมประดิษฐ์
2. นางสาวเปมิกา  ยวนพันธ์
 
1. นางดารา  สร้อยเงิน
2. นางสาวพิชญาภา  สีนามะ
 
77 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. นางสาวปาลิตา  สุฤทธิ์
2. นายสุทธิพงษ์  จิตชัยภูมิ
 
1. นายบุญชิต  คุณมาศ
2. นางสุดารัตน์  พิมณุวงศ์
 
78 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ 1. นายธนกิตติ์  เทียนทอง
2. นายธนากร  โสภาลี
 
1. นางสาวทัศนีย์  กวางลา
2. นางสาวนงนุช  สมิงทอง
 
79 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา 1. นายชาตรี  ศรีคำ
2. นายณรงค์พล  จันทร์หอม
 
1. นายธนกฤต  ศรีสมุทร
2. นางรัชณีกรณ์  เทียมจิตต์
 
80 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไผ่งามพิทยาคม 1. เด็กชายภูริพัฒน์  ศรีนาม
 
1. นางวินิจ  อำนวย
 
81 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กชายประดิพัทธ์  โพธิ์กระสัง
 
1. นางสาวอนงค์ทิพย์  ขันทอง
 
82 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กหญิงสุพรรษา  แม่นยำ
 
1. นางสาวจำเนียร  เหมาะสมาน
 
83 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กชายนราธิป  เกตุพงษ์
 
1. นางสุกัญญา  สมสะอาด
 
84 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. นายธนาดล  ผลาผล
 
1. นางสาวสมหมาย  ศรีสมพร
 
85 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นางสาวยุพเรศ  รัตนวัน
 
1. นายวิทยา  อินธิมาศ
 
86 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. นางสาวสันต์หทัย  โคมารัมย์
 
1. นางสาววรรณิภา  อุตมะ
 
87 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นายทัพไท  ไชยะเดชะ
 
1. นางสุกัญญา  สมสะอาด
 
88 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นางสาวณัฎฐกานต์  เพชรลานน์
2. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  วิเศษสังข์
3. เด็กหญิงอักษราภัค  กระแสโสม
 
1. นางอรุณวดี  ศรีดาพันธ์
2. นายสุรชัย  ดอกแก้ว
 
89 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  บุญฑล
2. เด็กชายณัฐพล  สะมาร์
3. เด็กชายวันเฉลิม  โนนกลาง
 
1. นายธนกฤต  ศรีทัศน์
2. นางธัญทิพย์  คล่องตา
 
90 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงจิรฎา  สาลี
2. เด็กหญิงฐิติมา  ประภาสัย
3. เด็กหญิงเจนจิรา  บุญนะรา
 
1. นางสุกัญญา  อุทธิเสน
2. นางศศิธร  แก้วเล็ก
 
91 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงกนกลักษณ์  วารีเวส
2. เด็กหญิงสุธาสินี  ธิปประโคน
3. เด็กหญิงอลิศรา  เลลา
 
1. นางสาวแก้วตา  พรมบุตร
2. นางสุรภา  สมสะอาด
 
92 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 99.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นางสาวนครียา  รุ่งพัฒนาชัยกุล
2. นางสาวปวิชญา  โล้เจริญรัตน์
3. นายวสุ  โพธิ์งาม
 
1. นางพวงผกา  ไชยพงษ์
2. นางกชพร  รัตนธนากาญจน์
 
93 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. นางสาวน้ำฝน  สว่างตา
2. นางสาวประกายแก้ว  ช่างดี
3. นางสาวมุทิตา  มาพบ
 
1. นายไพบูลย์   สนเท่ห์
2. นายนาวิกรี  ศรีนามะ
 
94 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นายณัฐวุฒิ  บุญอุ้ม
2. นางสาวนัทชา  อสิพงษ์
3. นางสาวปวีณย์ธิดา  ผาธรรม
 
1. นางจันทร์ทิพย์  เจียมพงษ์
2. นางสาวสาธิมน  พลรักษ์
 
95 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระแชงวิทยา 1. นายจงรัก  จันทรงาม
2. นางสาวดวงหทัย  มุ่งดี
3. นายสรศักดิ์  ปัญญาคม
 
1. นางรุ่งทิพย์  ศศิธร
2. นายชัยยุทธ  ศศิธร
 
96 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษีไศล 1. เด็กหญิงธารารัตน์  แสงแก้ว
2. เด็กหญิงอธิติยา  เยี่ยมไธสงค์
3. เด็กชายแสงเพชร  บุญเกิด
 
1. นายศกร  พรหมทา
2. นางสาวณัฏฐพัชร  ธนาเพ็งจันทร์
 
97 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กหญิงประภาดา  คำนึง
2. เด็กหญิงพรพิชชา  นาคโคตร
3. เด็กหญิงภัทราภรณ์  คุณสวรรค์
 
1. นางนภสร  เลิศศรี
2. นายสิรกฤษฏิ์  ศรีบุญเรือง
 
98 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กชายกฤษฎา  พงษ์วัน
2. เด็กหญิงจิรารัตน์  บุญสูง
3. เด็กหญิงนิรมล  วงษ์ปลั่ง
 
1. นางผกาภรณ์  ยืนยงชาติ
2. นางประภัสสร  โทแสง
 
99 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงชลดา  ไชยโยธา
2. เด็กหญิงณิชกานต์  ดอกพวง
3. เด็กหญิงวิภัทรภรณ์  ประภาสะสุทธิ์
 
1. นางสาวนัทญาภรณ์  ทองลือ
2. นางพิสุทธา  อินทร์พงษ์
 
100 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 88.63 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นางสาวชญานิษฐ์  ชัยสิทธานนท์
2. นางสาวพิชญาภา  สมบัติวงศ์
3. นางสาวสิริยาภรณ์  ลาลุน
 
1. นางสาวนวลขจร  คำมุงคุล
2. นางสาวพัลยมน  เย็นสมุทร
 
101 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 91.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. นางสาวกันติชา  มะนู
2. นางสาวนฤมล  เลิศศรี
3. นายภานุวัฒน์  ไตรณรงค์
 
1. นายปัญญา  มาดี
2. นางสาวศศิวิมล  วันเหิม
 
102 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 93.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวชุติมา  จำปาเรือง
2. นางสาวฐิตาภา  บุญชิต
3. นางสาวปารมี  เทพบำรุง
 
1. นางมลิวัลย์  เลาหสูต
2. นายบุญเลิศ  บุญมา
 
103 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล 1. นางสาวธนัชชา  ชุมตรีนอก
2. นางสาวพรรณธิชา  อินทร์แก้ว
3. นางสาววรรณวิษา  พันจันดา
 
1. นางดรุณี  เสมอภาค
2. นางสาวณัฐวดี  สัตโรจน์
 
104 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. เด็กหญิงจินดาพร  ทุมมากุล
2. เด็กชายปฏิพล  พันธา
3. เด็กชายอานนท์  วงค์ละคร
 
1. นางสาวจตุรพร  พันธ์งาม
2. นางสาวศิริรัตน์  กาลพฤกษ์
 
105 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กชายฉันท์ชนก  อุตส่าห์
2. เด็กชายทองแท่ง  ใจเครือ
3. เด็กชายภูมิพิพัฒน์  ยงเพชร
 
1. นางจิตติมา  ใจเครือ
2. นายไพบูลย์  บุญชม
 
106 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงธรรมมาภรณ์   สายสุด
2. เด็กชายพัสกร  เสี้ยวทอง
3. เด็กหญิงศุภวรรณ  พรมเคน
 
1. นายคงกะพัน  ชัยพร
2. ว่าที่ร้อยโทประหยัด  หัดโถ
 
107 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. นายณัชพล  สายพงษ์
2. เด็กหญิงอนิตศรา  ศรีพิพัฒน์
3. นางสาวเพชรแพรว  ศุขแจ้ง
 
1. นางอัจฉราวรรณ  บุญเหมาะ
2. นางสุภาวัลย์  บุญใส
 
108 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 80.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. นางสาวกรรณิการ์  ประหยัด
2. นายนันทวัต  เธียรธรรมรงค์
3. นางสาวศิวนาถ  ชูกำแพง
 
1. นายสิทธิชัย  สีราช
2. นางสาวธีราพร  คำโสภา
 
109 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นางสาวณัฐนรี  ผ่องใส
2. นางสาวปาณิสรา  ศรีเมือง
3. นายเกียรติศักดิ์  บัวงาม
 
1. นายสิทธิศักดิ์  จินดาวงศ์
 
110 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 85.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละลมวิทยา 1. นายพงษ์พิพัฒน์  วันดี
2. นายสุภชัย  แพงมาก
3. นางสาวอุษณีย์  คำสว่าง
 
1. นายวรวุฒิ  ศรีโพธิ์
2. นางวิภาพร  แก้วรักษา
 
111 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวจิราพร  รัตนวัน
2. นายพันธ์เทพ  ศิริชนะ
3. นางสาวมิ่งขวัญ  พวงคต
 
1. นางมลิวัลย์  เลาหสูต
2. นายสมาน  เรืองศรีตระกูล
 
112 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงบูรพ์ 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   วงศ์คำจันทร์
2. เด็กหญิงวิรัชญา    พงษ์สัมพันธ์
3. เด็กหญิงสรัญญา   คำมุงคุณ
 
1. นางสาวดาราณี   ห้วยจันทร์
2. นางสาวจิราภรณ์   บุตรศรี
 
113 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 97.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงกนกอร  คำปลิว
2. เด็กหญิงธีรนุช  ชโลธร
3. เด็กหญิงสิรินทิพย์  บุญตา
 
1. นายธัชกร  สุริยวงศ์
2. นางศิลารัตน์  สุริยวงศ์
 
114 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. เด็กชายชยุตพล  สิงขร
2. เด็กชายพีรวัฒน์  สิงขรณ์
3. เด็กชายราเมศวร์  สุขเสน
 
1. นายภูริภัทร   ทิพย์รักษา
2. นางสาวประภาภรณ์  อสิพงษ์
 
115 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กหญิงนพรัตน์  ทองแย้ม
2. เด็กหญิงปูริดา  หล้ากุล
3. เด็กหญิงอเมเลีย  บุญมีศรีสุข
 
1. นางกนกอร  ณิชกุล
2. นางสุกัญญา  โลนุสิทธิ์
 
116 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 89.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นายจักรพันธ์  รัตนวัน
2. นายธรรมรงค์  ยอดจันดา
3. นายพงศธร  จันทพันธ์
 
1. นายภูริภัทร   ทิพย์รักษา
2. นางสาวประภาภรณ์  อสิพงษ์
 
117 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. นางสาวกัญญานัฐ  เพ็งแจ่ม
2. นางสาวศรัณยา  จันทะกล
3. นางสาวโยยศวดี  แสนเมืองชิน
 
1. นายบัญชา  พิมพ์สังกุล
2. นางสาวพันธ์เครือ  เจริญ
 
118 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นางสาวนัชชา  ศรีพลาย
2. นางสาวสุพัฒตรา  คำเอี่ยม
3. นางสาวอรัญญา  สุขบัติ
 
1. นายณัฐพร  ทองพูน
2. นางมนัสนันท์  ละเลิศ
 
119 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 94.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวพิชชาพร   อาษา
2. นางสาววชิราภรณ์  แพเพิ่มสิน
3. นางสาววิมลเรขา  ประทีปะเสน
 
1. นางวรรณกร  คำอุดม
2. นายไพบูลย์  บุญชม
 
120 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 92.29 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. เด็กหญิงวรกมล  อรัญโชติ
2. เด็กหญิงศศิกานต์  ทาริยะอินทร์
 
1. นางอรุณ  อึ้งไชยพร
2. นางภฤดา  เลียบสูงเนิน
 
121 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 95.14 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กหญิงวรางคณา  วงศ์เจริญ
2. เด็กหญิงวริศรา  โคตพันธ์
 
1. นางสุกัญญา  ทีงาม
2. นายวัชรา  สิงห์ชะฎา
 
122 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 1. เด็กชายสุทธิพงศ์  วงศ์ปลั่ง
2. เด็กชายสุทธิพงษ์   พงษ์วัน
 
1. นายวิเชียร  ไชยโชติ
2. นางสุทิศา  ไชยโชติ
 
123 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 94.13 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. เด็กหญิงนุศรา  พรมอารักษ์
2. เด็กหญิงเกษมณี  โจมสติ
 
1. นางเกษร  เจริญตา
2. นายไหว  เจริญตา
 
124 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวจิตรสังวร  ดิษฐประสพ
2. นางสาวดวงชนก  พิมพ์ไชย
 
1. นายสืบพงษ์  ยุพา
2. นางนิภาพร  ยุพา
 
125 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. นางสาวนัดดาพร  สารพัฒน์
2. นายพิชิต  ศรีบัวบาน
 
1. นางสุวรรณี  กระจาย
2. นายกวีศิลป์  เพชรนาม
 
126 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 86.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ 1. นายชนะทิพย์  กุลบุญญา
2. นายรัฐพล  ทองอ้ม
 
1. นายคงกะพัน  ชัยพร
 
127 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 84.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละลมวิทยา 1. นายวัชระ  ปิ่นหอม
2. นายศราวุฒิ  สุภาโภชน์
 
1. นายพีรณัฐ  วันดีรัตน์
2. นายวรวุฒิ  ศรีโพธิ์
 
128 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 80.96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  มลิพันธ์
2. เด็กชายพศวีร์  พิศาลวนิชกุล
 
1. นายอภิชาติ  บุญสมยา
 
129 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 98.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. เด็กชายธนากร  อัดจันทึก
2. เด็กชายวิษณุศร  สุขชาติ
 
1. นายชัยวัฒน์  ประพาฬ
 
130 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 86.57 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ 1. เด็กชายคมสัน  คันศร
2. เด็กชายอภิสิทธ์  พัดทอง
 
1. นายชินโชติ  พรหมพิลา
 
131 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร 1. เด็กหญิงกนกอร  อินสุวรรณ
2. เด็กชายสมพร  พากเพียร
 
1. นางสาวนันทพร  กตะศิลา
 
132 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 80.12 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กชายชินวัตร  บุญสมยา
2. เด็กหญิงณัฐวรรณ  จุงกระโทก
 
1. นายอภิชาติ  บุญสมยา
 
133 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา 1. เด็กชายพงศภัค  โสภา
2. เด็กชายอดุลวิทย์  สอนชูชีพ
 
1. นายพงษ์ชัย  คำแก้ว
 
134 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 98.59 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. เด็กชายชวัลลักษณ์  พรรณโรจน์
2. เด็กชายณรงค์  พรรณโรจน์
 
1. นางสาวดวงเดือน  ชนะงาม
 
135 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1. เด็กชายสันติสุข  ส่องสีโรจน์
2. เด็กชายเกียรติดำรง  หอมจันทร์
 
1. นางสุพรรณณี  จันทเขต
 
136 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม 1. นายธนวัฒน์  จอนทะผา
2. นางสาวธัญญารัตน์  อุปริที
3. นางสาวพรชิตา  งามพรหม
 
1. นายบุตรดา  จันทเสน
2. นางราตรี  จันทเสน
 
137 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. นางสาวกิตติมา  พุทธวงศ์
2. นายพีระพงษ์  พิลัย
3. นายอรัญ  โพธิจักร
 
1. นายบัญชา  พิมพ์สังกุล
 
138 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ ศรีสะเกษ 1. นายภัทรพล  ผิวเรือง
2. นายสุรศักดิ์  นามวิชา
3. นายเกรียงไกร  มุกอาสา
 
1. นายณฐนน  ธีรกาญจนากุล
 
139 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระแชงวิทยา 1. นายธนากรณ์  แก้วไพรวัลย์
2. นายสมคิด  นางวงค์
3. นายสุธี  ศิริชนะ
 
1. ว่าที่ร้อยโทเฉลิมศักดิ์  สำลี
2. นางมุตตา  ตะบองทอง
 
140 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงช่อผกา  ปัดทุม
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สินทรมย์
3. เด็กหญิงภัสสร  บุญขาว
4. เด็กหญิงวิยะดา  สว่างพบ
5. เด็กหญิงสุนันธา  วันดี
 
1. นางสาวพัชรนันท์  นิ่งนาน
2. นายกิตติกวิน  โพธิ์กุล
 
141 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงชัญญานุช  จารุการ
2. เด็กหญิงณัชชา  สุริวงศ์
3. เด็กหญิงนงลักษณ์  จันทร์ถอด
4. เด็กหญิงนริศรา  สินชู
5. เด็กหญิงเอื้อมพร  เวชกุลสันติ
 
1. นางสาวบุษบา  เขียวดี
2. นายยศพันธ์  สุขกาย
 
142 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกชพร  เทพวงศ์
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  พงษ์เพชร
3. เด็กหญิงดวงฤทัย  ปัญญาไวย์
4. เด็กหญิงพิราภรณ์  อุดด้วง
5. เด็กหญิงสริญญาพร  ธิเดช
 
1. นายนรินทร์  แสงสุวรรณ
2. นางสาวภาวดี  จัตตุเรศ
 
143 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษีไศล 1. เด็กหญิงชลธิชา  สามีแก้ว
2. เด็กหญิงดวงกมล  สมพร
3. เด็กหญิงนฤมล  คนชาญ
4. เด็กหญิงศุภิสรา  ศรีทิม
5. เด็กหญิงสุกัญญา  บุญมั่น
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  นามเดช
2. นางสาวศุภกาญจน์  ศรีโสดาพล
 
144 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นางสาวทัศนีย์  สุโพธิ์
2. นางสาวศศิการต์  ไชยพรม
3. นางสาวอรวรรณ  จันทวี
4. นางสาวอารียา  อ้อยรักษา
5. นางสาวเสาวลักษณ์  วรรณทวี
 
1. นางสุดาจันทร์  รัตนโกสินทร์
2. นางศิริรัตน์  ธนทองคำเหลือ
 
145 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. นางสาวจาริณี  ดีไว
2. นางสาวนริสรา  สุขแก้ว
3. นางสาวรสสุคนธ์  ฉิมพินิจ
4. นางสาววิภาดา  ศรีนาด
5. นางสาวศิริลักษณ์  ทองอินทร์
 
1. นางสาวพัชรนันท์  นิ่งนาน
2. นายฉลาด  กลางมณี
 
146 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวชุติมา  โคตระ
2. นางสาวพิณธารทอง  วันยุมา
3. นางสาวสุกัญญา  วันทา
4. นางสาวเขมิกา  แสนจำเริญ
5. นางสาวเมธาวี  ยินธนานนท์
 
1. นางทัศนี  ศิลบุตร
2. นางสาวพวงผกา  แก้วยงค์
 
147 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ 1. นางสาวกุณฑิกา  นนทา
2. นางสาวชุติมา   บัวไข
3. นางสาวพาฝัน  ยอดพุฒ
4. นางสาวมยุรี  เทียมใสย
5. นางสาวสุจิตรา  บุญมี
 
1. นางสาวรัตนชนก  เสนาน้อย
2. นายจิรวุธ  แสนรัมย์
 
148 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโดนอาว 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  หวลคนึง
2. เด็กหญิงพิมชนก  ไกรยา
3. เด็กหญิงสุดาวรรณ  เกยมาศ
4. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  พิลุน
5. เด็กหญิงอ้อย  เมาหวล
 
1. นางนลินี  ศรีนุเคราะห์
2. นายพนมพร  นันทสิงห์
 
149 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงกฤษติกาญจน์  ในทอง
2. เด็กหญิงญาดารัตน์  จันทร์โท
3. เด็กหญิงปณิตา  พันทอง
4. เด็กหญิงปาริชาติ   แก่นเมือง
5. เด็กหญิงปิยะสิริ  ชัยพงษ์
 
1. นางระพีพัฒน์  เหลี่ยมทอง
2. นางสาวอัมพร  อาจภักดี
 
150 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กหญิงฐิดายุ  แสนจันทร์
2. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  กองพงษ์
3. เด็กหญิงทันฑิกา  บุญรักษา
4. เด็กชายสุรกาญจน์  แก้วพินึก
5. เด็กหญิงสุวนันท์   วรรณทวี
 
1. นางสาวนารินทร์  จันทราภิรมย์
2. นางสาวเมธาวี  พาลาเลิศ
 
151 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. เด็กหญิงขวัญ  เดชกล้า
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  อุดร
3. เด็กหญิงณัฐชฎา  ปัญสะอาด
4. เด็กหญิงบุุษบาวรรณ  ประนม
5. เด็กหญิงอาริตา  บุญยิ่ง
 
1. นายเดชา  นวลรักษา
2. นางสมพร  นวลรักษา
 
152 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นางสาวกานต์ปิยะ  พิลากรณ์
2. นางสาวปวริศา  โนนคำ
3. นางสาวมัทณี  สามารถ
4. นางสาววนิสา  นางรองศรี
5. นางสาวศิริวรรณ  คำภาษา
 
1. นายมงคล  ไชยเทพ
2. นางหนึ่งฤทัย  จิบจันทร์
 
153 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นางสาวช่อผกา  บุญประกอบ
2. นางสาวธิดารัตน์  ทองหล่อ
3. นางสาวนงณัฐชาญ์  วรรณไตรย์
4. นางสาวปณิชา  ศรีมงคล
5. นางสาวมนัสธันย์ชนก  คำเสียง
 
1. นายปราโมทย์  แหวนเงิน
2. นางสุปราณีย์  เพ็งธรรม
 
154 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 83.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 1. นางสาวกมลวรรณ์  ชัยวงษา
2. นางสาวขัติยาภรณ์  เสียงหวาน
3. นางสาวดอกฝ้าย  เงินลุน
4. นายสมพร  บุตภักดี
5. นางสาวเดวิภา  แสงจันทร์
 
1. นายประทิน  หัสดี
2. นายสุขสำราญ  ทนนศักดิ์
 
155 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. นางสาวจินตนา  ผกาแดง
2. นางสาวปิยฉัตร  มะลิซ้อน
3. นางสาวพัชริดา  ศรีมูล
4. นางสาววิมลณัฐ  เมืองจันทร์
5. นางสาวอริสรา  ใยยิ้ม
 
1. นายเด็ดดวง  ก้อนทอง
2. นางสาวลินดา  หนองยาง
 
156 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. เด็กหญิงกมลชนก  งามแสง
2. เด็กชายกิตติชัย  พุทธิยะ
3. เด็กชายทีปกร  ปัญญาสิทธิ์
4. เด็กชายธนพงษ์  มีชัย
5. เด็กชายธเนศวร  จังอินทร์
 
1. นายชัยวัฒน์  พรหมลิ
2. นายภูมินทร์  สุวรรณศรี
 
157 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. นายนำโชค  เจริญทรัพย์
2. นางสาวพรนิภา  ดาดี
3. นางสาวพัชริดา  กิ่งเกษ
4. นายรัฐธรรมนูญ  สีหาบุตร
5. นายวราวุธ  โพธิกุล
 
1. นายวิโรจน์  มั่นธรรม
2. นายทศพล  ศรีนวล
 
158 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา  เพ็งแจ่ม
2. เด็กชายธนินท์ธร  บุญช่วย
3. เด็กหญิงนิศารัตน์  สึกขุนทด
4. เด็กชายผิวไผ่  ขวัญหวัน
5. เด็กหญิงอาภาภัทร  โมขุนทด
 
1. นายถิรวัฒน์  เสาศิริ
2. นางสาวรุ่งพิรุณ  พรมลา
 
159 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. เด็กชายกิรติพงษ์  วงศ์สุธา
2. เด็กหญิงกุลธิดา  วอทอง
3. เด็กชายณัฐวัตร  ธรรมมา
4. เด็กชายภานุวัฒน์  สุขชาติ
5. เด็กชายอิศราวิวัฒน์  คำหอม
 
1. นางประไพ  หาไชย
2. นางสาวลภัสรดา  สิริเกียรติ
 
160 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  เพชรเด็ด
2. นายณัฐพงษ์  คำหอม
3. นางสาวมณีวรรณ  มะโน
4. นางสาวมาลินี  สิงคเวหน
5. นายอัครพล  คำแสน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมปอง  เอมรัตน์
2. นางมณีวรรณ  ใจนวน
 
161 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นายชนายุส  ชัยชาญ
2. นายปัยญา  อุทัย
3. นายปุญยธร  วิเศษสังข์
4. นายภูมิ  สุขเสริม
5. นายสหัสวรรษ  ทรายทวีป
 
1. นายวรพจน์  นาคถมยา
2. นางบุษกรณ์  พรหมพิลา
 
162 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไผ่งามพิทยาคม 1. นายชลธร   บุญอินทร์
2. เด็กหญิงรวงข้าว  ดวงตา
3. นางสาวศิริลักษณ์  หงษ์อินทร์
4. นางสาวอทิตยา  จันทพันธ์
5. นางสาวอินทรา  ดวงตา
 
1. นายหงษ์  มีมุข
2. นางสาวคัทรียา  โสมนัสกุล
 
163 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวกานต์มณี  สีหะบุตร
2. นายก้องเกียรติ  จุลพล
3. นายอธิป  ศิริเศวตกุลวงศ์
4. นายอธิปไตย  สมปาน
5. นายอภิชาติ  คำโต
 
1. นายพันธ์ศักดิ์  งอนสวัน
2. นางอรวรรณ  หลอมทอง
 
164 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. นายกรวิชย์  จันเทศ
2. นางสาวขวัญเรือน  ศรีรักษา
3. นายจิตรคุปต์  หลีเชียง
4. นายจิรเดช  บุญยิ่ง
5. นางสาวชนัสสุภา  จันทภักดิ์
6. นายชินกฤต  เบิกคุณงาม
7. นางสาวณัฏฐนิชา  บุญเติม
8. นายปิยะพงษ์  สุภาพ
9. นายปิยะพล   ทูลภิรมย์
10. นายพรชัย  โยธา
11. นางสาวพรลภัส  ผาบจันดา
12. นายพัชระพงษ์   งามศิริ
13. นายพิสิทธิ์  ใยอาจ
14. นายวันชนะ  บุตรเพชร
15. นางสาวสิริภัทร  บุณนำพา
16. นางสาวสุทธิดา  โพทุมทา
17. นางสาวสุธิดามาศย์  จันทภักดิ์
18. นางสาวสุภาวดี  ศรีสมพร
19. นายอดิศักดิ์  สุมาลชัยมกุล
20. นางสาวอารียา  ทองเปลว
 
1. นายโกสัลล์  จุลเหลา
2. นายสมศรี  ปราศจาก
3. นางสาวปณิตา  พันธสิมา
4. นางสาวลินดา  หนองยาง
5. นางสาววริศรา  พรหมคุณ
 
165 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  อาทิตย์
2. นายณรงฤทธิ์  อัครชาติ
3. เด็กหญิงทิพย์สุดา  เพ็งแจ่ม
4. นายธีรภัทร  ทองดี
5. นายนิธิสวัสดิ์  อสิพงษ์
6. เด็กหญิงนิศารัตน์  สึกขุนทด
7. นางสาวน้ำทิพย์  เอียงทอง
8. นางสาวปิยฉัตร  สิงขรณ์
9. นางสาวปิยะธิดา  สุมรัมย์
10. นายพงศภรณ์  สีตะวัน
11. เด็กหญิงพรนภา  ทองอ้ม
12. เด็กชายสกลเดช  ตาซื่อ
13. นางสาวสิริวิมล  โสมาบุตร
14. นางสาวสุชาดา  กาละพัฒน์
15. นางสาวหนึ่งฤทัย  โกรัมย์
16. เด็กหญิงอทิตยา  แหวนวงษ์
17. เด็กหญิงอัญชิสา  กำลังเหลือ
18. เด็กหญิงอาภาภัทร  โมขุนทด
19. นางสาวอารีรัตน์  เข็มทอง
20. นายอุดมพร  ระยับศรี
 
1. นายถิรวัฒน์  เสาศิริ
2. นางสาววสมน  ชอินทรวงศ์
3. นางสาวณปภา  วิเศษหมื่น
4. สิบเอกรุ่งพิรุณ  พรมลา
5. นางสาวภัทรสุดา  แฝงจันอัด
 
166 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นายจุมพล  เบ้านอก
2. นายชินวัตร  คำหอม
3. นายฐนศักดิ์  ศิลาวงศ์
4. นางสาวณชนันท์  ขันทะเสน
5. นางสาวณภาภัช  เดชาภูมาพันธ์
6. นายธนเทพ  แย้มทับทิม
7. นางสาวปารณีย์  โพธิ์คำ
8. นางสาวพรชิตา  แสงแสน
9. นางสาวมาริสา  โพธิ์โสภา
10. นายวรัตน์  วิริยะพากร
11. นายวัฒนา  ล่องศาลา
12. นายวีระพงษ์  ธรรมชาติ
13. นายศุุภวิช  ภาษี
14. นายสรายุทธ  ดวงตา
15. นางสาวสุกัญญา  มั่นยืน
16. นายสุริยา  ยาตรา
17. นายอัครพล  เนาวบุตร
18. นางสาวอาภัสรา  พิลา
19. นางสาวอินทิรา  ทองติด
20. นายไชยโชติ  แก้วคำ
 
1. นางรัตตินันท์  อารยะสิทธินนท์
2. นางณัฐรดา  สาลี
3. นายวรพจน์  นาคถมยา
4. นายบุญทรัพย์  สมใจ
5. นางสาวณัฐธิดาพร  แหวนเงิน
 
167 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละทายวิทยา 1. นายจตุรงค์  ฮงทอง
2. นายจักรวาล  ประสงค์ศิลป์
3. นางสาวชนัญชิดา  ประสานพันธ์
4. นางสาวณัฐริกา  ทองนรินทร์
5. นายดนัยศักดิ์  ธนะศรี
6. นางสาวธีรวรรณ  ชราศรี
7. นายบัณฑิต  พละศักดิ์
8. นายพงค์ภัค  ค่ำคูณ
9. นายพรชัย  สารชาติ
10. นางสาวพรพิมล  หัดจะรวย
11. นางสาวพรพิมล  สายเสน
12. นางสาวพิมพ์ลดา  ปล่องกระโทก
13. นางสาวรุ่งนภา  เชื้อสอน
14. นายสิทธิศักดิ์  สุรวิทย์
15. นางสาวสุจิตรา  คูณทวี
16. นางสาวสุจิตรา  คำพล
17. นายสุรเชษฐ์  เชื้อทอง
18. นายสุเมธา  บุปผากา
19. นายหาญพล  แก้วกุล
20. นางสาวเอมจิรา  สาริพันธ์
 
1. นางสาวเจษฎาภรณ์  โนนกอง
2. นางศิวภรณ์  พันธ์ุเพ็ง
3. นายยงยุทธ  กิ่งวงษา
4. นายวุฒิเดช  ผันผาย
5. นายสุกรี  ศรีวงษา
 
168 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. เด็กหญิงสุจิตรา  ติระพงษ์
 
1. นางสาวปณิตา  พันธสีมา
 
169 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กชายณัฐนันท์  ศรีลาชัย
 
1. นางไพลี  จันทร์นิยม
 
170 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงวรรณิดา  แหวนเงิน
 
1. นางสาวฐิตารีย์  ธีรชาญวิทย์
 
171 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กชายนัฐวุฒ  ผองพุทธ
 
1. นางสวภัทร  หอมหวล
 
172 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. นายโชคนิติ  ทะเลน้อย
 
1. นายนิติศาสตร์  สำราญ
 
173 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นายชนะวัฒน์  โพนปลัด
 
1. นางนิตยา  วิเศษสังข์
 
174 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาอุด 1. นางสาวรัตติกาล  อุตมะ
 
1. นางวงศ์ดี  คุณมาศ
 
175 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวจิราพร  เมอมะนา
 
1. นางสิรินุช  สุขกาย
 
176 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90.93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. เด็กชายจักรพงษ์  โพธิ์ดี
2. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  สืบสิงห์
 
1. นางสาวรุ้งลาวัลย์  พัฒนาจริยา
2. นางสาววริศรา  พรหมคุณ
 
177 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ทุมสิงห์
2. เด็กชายตรีภัทร  กล้าวาจา
 
1. นางรุ่งนภา  จันทร์ใส
2. นางสาวพิชญ์นรี  มงคลธนกิตติ์
 
178 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91.92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กชายทักษิณัย  สุมาลี
2. เด็กหญิงสิริยากร  แพงมาก
 
1. นางระพีพัฒน์  เหลี่ยมทอง
2. นางสาวอัมพร  อาจภักดี
 
179 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กหญิงรชพร  พุฒิประภาส
2. เด็กชายเฉลิมพงศ์  โกฏแสน
 
1. นางสาวจิตวิไล  คำภา
 
180 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. นางสาวกัลญา  อุดที
2. นายบัญชา  เพ็งแจ่ม
 
1. นางสาวลินดา  หนองยาง
2. นางสาวจับจิต  พิมพร
 
181 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นางสาวณัฐรัตน์  แสงสว่าง
2. นายพณิชพล  ใจสุระ
 
1. นางกรชุลี  ศรีสุข
2. นางนิรันดร์  สุภาทิพย์
 
182 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวณัฐสิมา  ไชยโคตร
2. นายธนภัทร  อารีกูล
 
1. นางสาวนภามาศ  ธานี
2. นางกัญจนา  ฝักแต้
 
183 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นางสาววิภาดา  มโนวงศ์
2. นายไชยปรัชญา  คำโสภา
 
1. นางสาวนภัทร  เชิงหอม
 
184 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 88.28 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นางสาวกัญญาทิพย์  สุมังคะเศษ
2. เด็กหญิงทิพย์รัตน์  ใจมนต์
3. นางสาวนุชจรี  บุญประกอบ
4. นางสาวปวีณา  สุริยะมณี
5. นางสาวภัทราวรรณ  ศรีเลิศ
6. เด็กหญิงวิภาพร  พงษ์ธนู
7. เด็กหญิงศศิกาญจน์  สายมั่น
8. เด็กหญิงสิตานันท์  สร้อยจิตร
9. เด็กหญิงอลิศรา  นันทะสิงห์
10. เด็กหญิงอาทิตยา  ทองพา
 
1. นางนิรันดร์  สุภาทิพย์
2. นางสาวปราณปรียา  พรมสิทธิ์
3. ส.ต.ต.ณัฐจิตรภณ  ไสว
 
185 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฬามณี  พันธ์ศรี
2. เด็กหญิงณัฐธัญ  เพียงตา
3. เด็กหญิงธาราทิพย์  สุวรรณเวียง
4. นางสาวนวรัตน์  ศรีใสย
5. นางสาวพิมผกา  บรรเทา
6. นางสาวพิมพ์ชนก  ชัยรัตน์
7. เด็กหญิงสุกาญดา  ทิพย์ศรี
8. เด็กหญิงสุดาพร  พรหมจรรย์
9. นางสาวสุธาริณี  พรหมเลิศ
10. เด็กหญิงอารีย์รัตน์  นามวงษ์
 
1. นางบุญชื่น  ดาวเรือง
2. นางสาวอุไรวรรณ  พรหมศร
3. นางสาวอรอุมา  พรหมศรี
 
186 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 87.14 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวดวงดาว  พิมพ์พร
2. เด็กชายถนอมศักดิ์  คูณคำตา
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  ไผ่เลี้ยง
4. เด็กหญิงนันทพร   ประทีปทอง
5. เด็กชายพีรภัทร  ตะริวงศ์
6. นางสาวรัชดาภรณ์  แก้วกัญญา
7. นางสาวรัชนีกร  แพนไธสง
8. เด็กชายวิทยา  คงสิม
9. เด็กชายเจษฎาภรณ์  เสนใส
10. เด็กชายเวชพิสิฐ  เกษเจริญคุณ
 
1. นายคำภา  ดำพะธิก
2. นางชลัญธร  ดำพะธิก
3. นางสาวบุญสม  ทองวิลัย
 
187 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นางสาวกษมาวดี  วิเศษสังข์
2. เด็กหญิงกันต์ทิชา  เงินดี
3. นางสาวจินดามัย  พรหมประดิษฐ์
4. นางสาวจิรารัตน์  สามสี
5. เด็กหญิงชุตินันท์  อินตา
6. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  อุดร
7. เด็กหญิงณัฐสุดา  นิรันดร์วัฒนเดชา
8. นางสาวณัฐสุดา  ลือเดช
9. เด็กหญิงธนชพร  กุแก้ว
10. เด็กหญิงธัญวรัตม์  วัฒนจำนงค์
 
1. นางสาวธิษณา  อ่อนบึง
2. นางสาวละเอียด  จุลมิน
3. นายนันทวัฒน์  มูลสาร
 
188 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 98.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. นางสาวกัญญามาศ  ฉันทาลุนัย
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศิริเลิศ
3. เด็กหญิงกัลยารัตน์  โพธิ์สังข์
4. เด็กหญิงจิตรลดา  โพธิ์มน
5. นางสาวฐิติมา  โปร่งจิต
6. นางสาวธิดารัตน์  ทองอ้ม
7. เด็กชายธีระพัชร  จันทำ
8. เด็กหญิงนฤมล  แก้วสว่าง
9. เด็กหญิงนิโลบล  อุทุม
10. นางสาวพรวิมล  อุทัย
11. นางสาวพิมพ์ลดา  พัฒนพรพิสัย
12. เด็กหญิงรัชดาภรณ์  นามโคตร
13. นางสาววาริสรา  ศรียงยศ
14. นางสาวศิริลักษณ์  จำปาพันธ์
15. เด็กหญิงศิริลักษณ์  มงคลศิริ
 
1. นายสุรวุฒิ  มีบุญ
2. นางดวงเพ็ญ  มีบุญ
3. นายเทพนิมิตร  เป็ญไทย
4. นายมงคลรัตน์  นามวงศ์
 
189 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กชายกฤษณพงษ์  ชะบา
2. นางสาวกษมา  สมแสน
3. เด็กชายครรชิต  บรรจงจิตร
4. นางสาวจิราพร  แจ่มศรี
5. เด็กหญิงชโลทร  อินญาพงษ์
6. เด็กหญิงณัฏฐนันท์  รุ่งพัฒนาชัยกุล
7. เด็กหญิงณัฏฐิสุพร  สิทธิวงษ์
8. เด็กชายธนากร  ปานเลิศ
9. เด็กชายนนทพัทธ์  ประสานพันธ์
10. เด็กชายพีรเดช  ธัญญาหาร
11. เด็กหญิงวนิษฐา   ชาลีกุล
12. เด็กหญิงวีรยา  ไตรพรม
13. เด็กชายศรายุธ  ศรีนอก
14. เด็กชายสิทธิโชค  บุรขันธ์
15. เด็กชายอนุสรณ์  ดีพร้อม
 
1. นางสาวทัชชภร  ธนูผาย
2. นางสาวสุภาวดี  มหาโภชน์
3. นายธนาศักดิ์  สุภาพ
4. นายอรรถพล  เข็มแดง
 
190 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงกิรติกา  หงษ์โสภา
2. นางสาวจิตรา  ประไวย์
3. นางสาวญาณิศา  ใจงาม
4. นางสาวปิยภัทร  อุดร
5. เด็กหญิงพจน์จนา  ศรีวิชา
6. นางสาวพรรณิกา  เสาว์ภาษี
7. นางสาวพัชราภา  ดวงใจ
8. เด็กหญิงมนันยา  วันสุดล
9. นางสาวรัตนา  ลุนคำ
10. เด็กชายศิริโรจน์  อินภูมี
11. เด็กหญิงสริญดา  เสียงอ่อน
12. เด็กชายสิทธิชัย  ดวงใจ
13. เด็กหญิงอรวรรณ  สุวรรณเย็น
14. เด็กหญิงเบ็ญจมิน  เรือนรส
15. เด็กหญิงแสนสุข  สมร
 
1. นายธนัท  รัตนพันธ์
2. นายนำพล  จุมพิศ
3. นายกิตติศักดิ์  คำศิริ
4. นางณัฏฐกานต์  รัตนพันธ์
 
191 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระแชงวิทยา 1. นางสาวกนกพร  พื้นแสน
2. นางสาวกรีกุล  ภูมิโยธา
3. นางสาวจารุวรรณ  เกิดกล้า
4. นางสาวดรุณี  ลิลัน
5. เด็กหญิงดวงทิพย์  มุขภักดี
6. นางสาวพรรณนิภา  ดาวไสย์
7. นายพีรพัชรธนานันต์  กุลศิริ
8. เด็กหญิงมณีรัตน์  พิมาทัย
9. นางสาวลักษิกา  เสนาภักดี
10. นางสาวสุทธิดา  สง่าเดช
11. นางสาวสุพรรณิกา  โพธิ์หลง
12. นางสาวสุภาพร  ดาวจันทร์
13. นางสาวอัญชิสา  สาเกษ
14. นางสาวอารียา  ไชยมูล
15. นางสาวไพลิน  ระหาร
 
1. นายวฤหัส  รุ่งเรือง
2. นายอภิสิทธิ์  หันจัดการ
3. นายนิธิโรจน์  ตรีรัตน์วิชชา
4. นางวชิราภรณ์   บุญเลี้ยง
 
192 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงพรนาวีธิดา  ฆะวีวงษ์
2. นางสาวอาภาศรี   นรดิษฐ์
 
1. นางอนงค์  ศรีนวล
2. นางสาวสาคร  คุมมินทร์
 
193 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ 1. เด็กชายธีพล  พรหนองแสง
2. เด็กชายพันธบัตร  ศรีทอง
 
1. นายพิเชฐ  อินลี
2. นายทัศพันธ์  จันประทัด
 
194 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. เด็กชายณัฐพล  แซ่ลิ้ม
2. เด็กหญิงพิชญธิดา  มุราษี
 
1. นายวัฒนา  ศรีจักร์
2. นายปรีดา  ดีมาก
 
195 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. นางสาวณัฐรุจา  ยานะบุตร
2. เด็กหญิงทาริกา  โคตบิน
 
1. นายนำพล  จุมพิศ
2. นายกิตติศักดิ์   คำศิริ
 
196 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวฉัตรตะวัน  ราชชมภู
2. นางสาวนิชานาถ  กองแก้ว
 
1. นางสาวสาคร  คุมมินทร์
2. นางอนงค์  ศรีนวล
 
197 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นางสาวชนยิดา  จุมพิต
2. นางสาวภัทราวดี  ขอสินกลาง
 
1. นายประกอบ  คำขาว
2. นางสาวราตรี  โพธิเงิน
 
198 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. นางสาวนันทินิจ  เจริญศิริ
2. นางสาวอาริยา  แก้วเครือศรี
 
1. นายปารณี  บุญประเสริฐ
2. นางสาวจารุณี  ศรีฤทธิประดิษฐ์
 
199 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นายคเณศ  เข็มทอง
2. นายพงษ์เพชร  นิระไทย
 
1. นายศักธิพร  ศรีดาชาติ
2. นายณัฐวัตร  สีสัน
 
200 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กหญิงคริมา  ศรีหา
 
1. นายธีระเดช  ทองอินทร์
 
201 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กชายพิทวัส  จำบัวขาว
 
1. นายรังษี  เลาหสูต
 
202 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงบูรพ์ 1. เด็กหญิงอริสา   ลาลุน
 
1. นายชูชัย   พรหมคุณ
 
203 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ 1. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  แก้วบริบัติ
 
1. นายถาวร  ณัฏฐภัทรเตชาธร
 
204 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นายบัญญัติ  มาตขาว
 
1. นายฉัตรชัย  สุวรรณพรหม
 
205 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นายธนธรณ์  จำปางาม
 
1. นางกรรณฺิการ์  จันทะดวง
 
206 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. นางสาวกัลยา  ราชบุญโย
 
1. นายอนุวัตร  สายเสน
 
207 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวนิโลบล  สัมทาน
 
1. นายรังษี  เลาหสูต
 
208 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ 1. เด็กหญิงผกากานต์  จันทร์พวงเสน
 
1. นายถาวร  ณัฏฐภัทรเตชาธร
 
209 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงสุวนันท์  ผักไหม
 
1. นางสาววศินี  ทองบริสุทธิ์
 
210 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กหญิงสโรชา  พลขันธ์
 
1. นายธีระเดช  ทองอินทร์
 
211 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงณัฐพร  วงศ์ไชยา
 
1. นายรังษี  เลาหสูต
 
212 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ 1. นางสาวกัลยา  แก้ววงษา
 
1. นายถาวร  ณัฏฐภัทรเตชาธร
 
213 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม 1. นางสาวจุฑาทิพย์  ศรีบาง
 
1. นายชัยวัฒน์  สิเนฮะ
 
214 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นางสาววลีพร  กองค้า
 
1. นายเฉลียว  ศิริดล
 
215 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. นางสาวนัฐลินันท์  เพ็งพันธ์
 
1. นายภูมินทร์  สุวรรณศรี
 
216 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวายพิทยาคม 1. เด็กหญิงอรทัย  พันธมาศ
 
1. นางศวิตา  อุทัยทวีทรัพย์
 
217 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงบูรพ์ 1. เด็กหญิงธารา   อ้นบำรุง
 
1. นายชูชัย   พรหมคุณ
 
218 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 1. เด็กหญิงวนิดา  บุญสร้อย
 
1. ว่าที่ร้อยโทนคร  ชิดชม
 
219 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 1. เด็กหญิงสุจิตตรา  สุทธิพงษ์
 
1. นางสาวปนัดดา  คำลีมัด
 
220 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ 1. นางสาวอรพรรณ  เพชรแก้ว
 
1. นางณัชชา  อ่อนหวาน
 
221 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1. นายวิโรจน์   จันทร์รักษา
 
1. นางสาววิไลรัตน์   แต้มทอง
 
222 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. นางสาววรพรรณ  จินละไม
 
1. นายอนุวัตร  สายเสน
 
223 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. นางสาวดารารัตน์  บัวหอม
 
1. นายแสงทอง  บริสาร
 
224 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงสุริสา  ยอดสิงห์
 
1. นางสาวสุภินันท์  ไชยธานี
 
225 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. เด็กหญิงอุทุมพร  ภิยาชัย
 
1. นายภูมินทร์  สุวรรณศรี
 
226 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 1. เด็กหญิงบุษกร  ทองสุ
 
1. นายอภิชาติ  ประสิทธิชัย
 
227 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. เด็กหญิงปานประดับ  ศรีตะวัน
 
1. นายโชคชัย  บุญเสนอ
 
228 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 1. นายปิยะณัฐ  ทองอินทร์
 
1. นายรณชัย  ชัยสิทธิ์
 
229 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นางสาววิไลวรรณ  ผ่านพินิจ
 
1. นายฉัตรชัย  สุวรรณพรหม
 
230 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. นางสาวจิรัชญา  ศรีริต
 
1. นายอนุวัตร  สายเสน
 
231 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 1. นายสุรศักดิ์  ขวัญยืน
 
1. นางสาวปนัดดา  คำลีมัด
 
232 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงชฎาวรรณ  คำเหลือ
2. เด็กชายธนาบดี   ศรีเสนา
 
1. นายสุขนิรันดร์  ทองมาก
2. นางสุวลักษณ์  จักขุจันทร
 
233 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ๒ (ห้วยคล้า) 1. เด็กหญิงนิตยา  กรึ่งไกร
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  พรมชาติ
 
1. นางปองกมล  แก้วคูณ
 
234 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเคียวนำ 1. เด็กชายฉันทกร  ศรีสุข
2. เด็กชายนนทกร  หอมวัน
 
1. นางสาวสุทธิญาดา  จันทร์วิวัฒนากูล
2. นางสาวสุมาลี  สมใจ
 
235 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงปิณิดา  อินแพง
2. เด็กหญิงอลิสา  คำบัว
 
1. นางสาวกฤษณวรรณ  วงศิริ
2. นายจิรศักดิ์  วงศ์จอม
 
236 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. เด็กหญิงเมธาวี  ศิริพลไชยกาญจน์
 
1. นายภูมินทร์  สุวรรณศรี
 
237 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมหาพุทธราม 1. สามเณรวรวลัญช์  ระยับศรี
 
1. นายเกียรติศักดิ์  พิมพัก
 
238 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. เด็กชายวีรภัทร  ไพรวรรณ
 
1. นางกรรณฺิการ์  จันทะดวง
 
239 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม 1. เด็กหญิงวชิรยา  จำปาทิพย์
 
1. นายชัยวัฒน์  สิเนฮะ
 
240 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ราษฎรบำรุง 1. นางสาวกนกพร  รุ่งแสงทอง
 
1. นางรุ่งระวี  สารวรรณ
 
241 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม 1. นางสาวศิริยากรณ์  ทาทอง
 
1. นายชัยวัฒน์  สิเนฮะ
 
242 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. นายชยพล  รัตนวัน
 
1. นายวัฒนา  อรรคบุตร
 
243 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมหาพุทธราม 1. สามเณรพรอนันต์  หุ่นทอง
 
1. นายเกียรติศักดิ์  พิมพัก
 
244 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  ลังกาวงษ์
2. เด็กชายธวัชชัย  ทองรส
3. เด็กชายวรรักษ์  โบงนอก
 
1. นายอำนวยพร  ปราบเสียง
2. นายสมัชชา  วุฒิพลไชย
 
245 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายพิชญุตม์  พุทธอินทร์
2. เด็กหญิงเกวลิน  ไพทอง
3. เด็กหญิงเบญจภรณ์  แจ่มใส
 
1. นายวิฑูรย์  ปาเส
2. นางสาวธัญลักษณ์  แสงอุ่น
 
246 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. เด็กหญิงปิยะดา  สุระ
2. เด็กหญิงมัลลิกา  หรมรักษ์
3. เด็กหญิงศออนงค์  บุดดี
 
1. นายภูมินทร์  สุวรรณศรี
2. นายชัยวัฒน์  พรหมลิ
 
247 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 1. เด็กหญิงดวงกมล  ค้ำจุน
2. เด็กหญิงศิริยากร  นามวงษา
3. เด็กหญิงอารียา  เพ็งรัตน์
 
1. นายอภิชาติ  ประสิทธิชัย
2. ว่าที่ร้อยโทนคร  ชิดชม
 
248 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไผ่งามพิทยาคม 1. นายกิตติศักดิ์  พิลา
2. นายธนกร  สุขเลิศ
3. นายวรกรานต์  ลุผล
 
1. นายจันทรัสม์  ไชยสัตย์
 
249 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นางสาวกชพรรณ  เจริญชัย
2. นางสาวสุชานาฎ  เรืองหงษา
3. นายอิทธิพล  สีหะวงษ์
 
1. นายอดุลย์   แก้วภักดี
2. นายอาทิตย์  ราตรี
 
250 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม 1. นายชวกร  พันธ์แก่น
2. นางสาวธัญญา  อายุวงษ์
3. นางสาววิภาภรณ์  อุตพันธ์
 
1. นายอภิชาติ  จันทเขต
2. นายนพรัตน์  วงษ์ปลั่ง
 
251 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1. นายคมกฤษ   ภาษี
2. นายคมศร   ประทุมวงศ์
3. นายปฏิภาณ   อย่างกลั่น
 
1. นางสาววิไลรัตน์   แต้มทอง
2. นางสาวสุคนธ์ทิพย์  ใจอ่อน
 
252 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 84.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. เด็กหญิงสุวิชาดา   ศาลา
 
1. นางเด่นดวง  ยศวิจิตร
 
253 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กชายนิติภณ  พรรษาวนัส
 
1. นายนิวัฒน์  ทองปั้น
 
254 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 83.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงสายพิณ  จันครา
 
1. นางสาวรัชตา  กลิ่นแก้ว
 
255 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 83.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  สถานพงษ์
 
1. นางสาวนภาลัย  บุตรดาห์
 
256 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. เด็กหญิงปภัสสร  ไขแสง
 
1. นายยศสรัล  มลัยไธสง
 
257 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กหญิงอภิญญา  โนนสูง
 
1. นางรัชฎาพร  พงศ์พฤฒิชัย
 
258 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กชายเพชรายุธ  สีนวน
 
1. นายนิวัฒน์  ทองปั้น
 
259 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวกำไลทิพย์  กิจเอื้อเกษมวงศ์
 
1. นางสาวศิริณลักษณ์  มีบุญ
 
260 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 81.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 1. นายธีรพงษ์  มาโยม
 
1. นายภัทรพล  แป้นนรินทร์
 
261 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. นายธนากร  วราพุฒ
 
1. นางเด่นดวง  ยศวิจิตร
 
262 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กชายณัฐภัทร  มั่นรอด
 
1. นายนิวัฒน์  ทองปั้น
 
263 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 81.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงอาทิตยา  จันทร์ทิพย์
 
1. นางสาวรัชตา  กลิ่นแก้ว
 
264 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กหญิงอภิญญา  โนนสูง
 
1. นางระวีวรรณ  บุญญาเลิศกีรติกุล
 
265 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวกำไลทิพย์  กิจเอื้อเกษมวงศ์
 
1. นางสาวศิริณลักษณ์  มีบุญ
 
266 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นายณัฐพล  โภชน์ฉิมพลี
 
1. นายศิริพงษ์  วิเศษสังข์
 
267 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 82.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 1. นายโสภณ  บุตะเคียน
 
1. นายภัทรพล  แป้นนรินทร์
 
268 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กชายเกียรติภูมิ  ปะนามะทัง
 
1. นายนิวัฒน์  ทองปั้น
 
269 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. เด็กหญิงอารียา  สืบสิมมา
 
1. นางเด่นดวง  ยศวิจิตร
 
270 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายธีรภัทร์  มีชัย
 
1. นายภัทรพล  แป้นนรินทร์
 
271 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 85.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. เด็กหญิงปนัดดา  หินกล้า
 
1. นายยศสรัล  มลัยไธสง
 
272 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวกัณฐิกานต์  วาระสุข
 
1. นางสาวศิริณลักษณ์  มีบุญ
 
273 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 86.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 1. นายเดี่ยว  แสงมาศ
 
1. นายภัทรพล  แป้นนรินทร์
 
274 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. นางสาวสุธาธินี  สร้อยศรี
 
1. นางเด่นดวง  ยศวิจิตร
 
275 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. เด็กชายสรวิช  จันประสิทธิ์
 
1. นางสาวพิชญธิดา  ศรีบุญ
 
276 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงหัทยา  ยอดจักร์
 
1. นางสาวปารดา  จรรยากรณ์
 
277 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. เด็กชายทศพร  ใจดี
 
1. นายยศสรัล  มลัยไธสง
 
278 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. เด็กหญิงจุุฑาวรรณ  ไชยเชษฐ์
 
1. นางเด่นดวง  ยศวิจิตร
 
279 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยุห์วิทยา 1. นางสาวเพ็ญนภา  มะโนธรรม
 
1. นายสมรชัย  สุวรรณพงศ์
 
280 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 1. นายอังคาร  สืบสิทธิ์
 
1. นายสุวิทย์  มีฤทธิ์
 
281 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. นางสาวณัฐนันท์  ชะบา
 
1. นายยศสรัล  มลัยไธสง
 
282 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ประดุจชน
 
1. นางสาวรัชตา  กลิ่นแก้ว
 
283 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กชายเพชรายุธ  สีนวน
 
1. นายนิวัฒน์  ทองปั้น
 
284 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ปางสุข
 
1. นายยศสรัล  มลัยไธสง
 
285 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. เด็กหญิงวรรณพร  อินทะวงษ์
 
1. นางเด่นดวง  ยศวิจิตร
 
286 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยุห์วิทยา 1. นางสาวปาริชาติ  อินขอ
 
1. นายสมรชัย  สุวรรณพงศ์
 
287 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 1. นายอภิวัฒน์  คำแก้ว
 
1. นายสุวิทย์  มีฤทธิ์
 
288 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. เด็กหญิงปทิตตา  บุดดาวงศ์
 
1. นายยศสรัล  มลัยไธสง
 
289 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นายทัตธน  นวลสังข์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศิริพงษ์  วิเศษสังข์
 
290 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. นางสาววรางคณา  รัตนวัน
 
1. นายศักดิ์โชค  ใจนวล
 
291 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาอุด 1. นางสาวจิราวรรณ  เนรคา
 
1. นายรัฐกร  คำมา
 
292 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นายปวีณ  แสวงผล
 
1. นางรัชฎาพร  พงศ์พฤฒิชัย
 
293 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงสิริยากร  แสงส่อง
 
1. นางสาวศิริณลักษณ์  มีบุญ
 
294 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงสุพิสชา  รัตนพันธ์
 
1. นางยุพยงค์  บำรุง
 
295 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. เด็กหญิงสุมินทรา  สุขโจ้
 
1. นางธันยมัย  มลัยไธสง
 
296 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กหญิงอภิญญา  โนนสูง
 
1. นางระวีวรรณ  บุญญาเลิศกีรติกุล
 
297 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. นางสาวณัฐลิตา  เขียวอ่อน
 
1. นางยุพยงค์  บำรุง
 
298 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยุห์วิทยา 1. นายวิรัตน์  คำเนตร
 
1. นางวิไลรัตน์  สุวรรณพงศ์
 
299 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ 1. เด็กชายจิรพัฒน์  สมศรี
 
1. นายไกรสยาม  น้อยมิ่ง
 
300 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. เด็กชายวุฒิชัย  ละชินลา
 
1. นายธีระวัฒน์  พลีจันทร์
 
301 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. เด็กชายทศพร  ใจดี
 
1. นายยศสรัล  มลัยไธสง
 
302 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. นายณัฐพงษ์  สุขประจำ
 
1. นายยศสรัล  มลัยไธสง
 
303 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยุห์วิทยา 1. นายวิรัตน์  คำเนตร
 
1. นางวิไลรัตน์  สุวรรณพงศ์
 
304 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 1. นายมงคล  ทานนท์
 
1. นายสุวิทย์  มีฤทธิ์
 
305 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นางสาวญาณิศา  ชิณพันธ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศิริพงษ์  วิเศษสังข์
 
306 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1. เด็กหญิงรัตนาพร   เชื้อสาย
 
1. นางสาวประภัสรา   มาสกุล
 
307 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กชายธีระศักดิ์  สารทอง
 
1. นางยุพยงค์  บำรุง
 
308 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  อนุมาตร
 
1. นายยศสรัล  มลัยไธสง
 
309 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. นายณัฐพงษ์  สุขประจำ
 
1. นายยศสรัล  มลัยไธสง
 
310 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นายฐิติพงษ์  อินทะเสน
 
1. นางรัชฎาพร  พงศ์พฤฒิชัย
 
311 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา 1. นางสาวชมัยพร   สินศิริ
 
1. นางสาวเสาวรีย์  วงชารี
 
312 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 1. นางสาวจุฬารัตน์  แสงมาศ
 
1. นายสุตพงศ์  ศรีดาฮด
 
313 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นายจรัญ  แซ่จึง
2. นางสาวญาณิศา  ชิณพันธ์
3. นายทัตธน  นวลสังข์
4. นายพัชรพล  ด้วงลอย
5. เด็กหญิงรวิพรรณ  พึ่งฮั้ว
6. เด็กชายวชิระ  พัวจรัสรุ่งสกุล
7. นางสาววิมลรัตน์  สมทิพย์
8. นายสืบศักดิ์  คำแสน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศิริพงษ์  วิเศษสังข์
2. นายไพบูลย์  ปุณขันธ์
3. นางสาวนวรัตน์  โสตศิริ
 
314 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ 1. นางสาวจิราภรณ์  พงษ์เพ็ชร
2. นางสาวภัทราภรณ์  พันธ์นา
3. นายรัชพล  ขาวงาม
4. นางสาวรัตนาภรณ์  สิงหชาติ
5. นางสาววรดา  มาโพนทอง
6. นายศักดา  เกิดกล้า
7. นายอัศราวุธ  ไชยทอง
8. นางสาวไพลิน  ศรีดาจันทร์
 
1. นายอลงกรณ์  นิลดำ
2. นางบังอร  นิลดำ
3. นางผกามาศ  ไชยสวาทดิ์
 
315 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. นางสาวกมลวรรณ  ปัญญาวัน
2. นายกีรติ  เพียซุย
3. นายณัฐพงษ์  สายพงษ์
4. นายธนากร  วราพุฒ
5. นายนพรัตน์  ครุฑพันธ์
6. นางสาวผการัตน์  สุวรรณ
7. เด็กหญิงพิชญาภา  ปักโคทะกัง
8. เด็กชายรชต  พิลาสุข
9. เด็กหญิงสวรรยา  พละชาติ
10. เด็กหญิงสุดาภา  บัวพันธ์
11. นางสาวสุธาธินี  สร้อยศรี
12. เด็กหญิงสุวิชาดา   ศาลา
13. เด็กหญิงอรอนงค์  สิมณี
14. เด็กหญิงอารียา  สืบสิมมา
15. เด็กหญิงเป็นหนึ่ง  สายวงศ์
 
1. นางเด่นดวง  ยศวิจิตร
2. นางสาวนพวรรณ   เหมือนเอี่ยม
3. นางสาวธัญญาลักษณ์  วิทา
4. นางสาวสิริญาพร  โยธี
 
316 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์   สอนศรี
2. นางสาวญาณิศา  ประจำ
3. นายทรงพล  บุญขาว
4. เด็กหญิงนริศราภรณ์  หงษ์โสภา
5. นายบุญเกิด   เลิศศรี
6. เด็กหญิงปนิดา  ฟ้าเลื่อน
7. เด็กหญิงประดับเดือน  ชวดพงษ์
8. เด็กหญิงมุธิตา  อ่อนคำ
9. นางสาวศศิพร  อ่อนคำ
10. เด็กหญิงสร้อยสุดา  ทองสิงห์
11. เด็กหญิงสุมิตรา  วงษ์พินิจ
12. นายอภิวัฒน์   รัตนพันธ์
13. เด็กหญิงอาทิตยา  ธรรมษา
14. เด็กชายเบญจวรรณ  กองทรัพย์
15. เด็กหญิงเฟรมรินทร์  สนใจ
 
1. นางยุพยงค์  บำรุง
2. นายจตุรงค์  สนทนา
3. นางอัมพร  จันทร์เทียมวงษ์
4. นายมนต์ชัย  ใสกระจ่าง
 
317 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ 1. นางสาวกนกวรรณ  ศรีมงคล
2. นายขจรศักดิ์  นาคงาม
3. นางสาวจันทร์ทิพย์  สอนตน
4. นางสาวจิราภรณ์  พงษ์เพชร
5. เด็กหญิงจิราวรรณ  รุ่งคำ
6. เด็กหญิงนันทินี  อ้อมชาติ
7. นางสาวภัทราภรณ์  พันธ์นา
8. นายรัชพล  ขาวงาม
9. เด็กชายรัฐกิจ  วรรณทอง
10. นางสาวรัตนาภรณ์  สิงหชาติ
11. นางสาววรดา  มาโพนทอง
12. นายศักดา  เกิดกล้า
13. นายอัศราวุธ  ไชยทอง
14. นายเฉลิมเดช  สมมั่น
15. เด็กหญิงเบญญาภา  คำนึก
 
1. นายอลงกรณ์  นิลดำ
2. นายธวัชชัย  ดาวงษ์
3. นายณรงค์ฤทธิ์  ดาวงษ์
4. นายภาคิน  โนนสูง
 
318 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. เด็กหญิงชลธิชา  จันทร์ใส
2. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  อนุมาตร
3. นายณัฐพงษ์  สุขประจำ
4. เด็กชายทศพร  ลุนพงษ์
5. เด็กชายทศพร  ใจดี
6. เด็กหญิงปทิตตา  บุดดาวงศ์
7. เด็กหญิงปนัดดา  หินกล้า
8. เด็กหญิงปภัสสร  ไขอุดม
9. เด็กหญิงปภัสสร  ไขแสง
10. เด็กหญิงปานไพลิน  บุญเกิด
11. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พรหมทอง
12. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ปางสุข
13. นายสิทธิฤกษ์  สัพโส
14. เด็กหญิงสุมินทรา  สุขโจ้
15. เด็กหญิงเพชรดา  พิลาแดง
 
1. นายยศสรัล  มลัยไธสง
2. นายอภิชาติ  เนตรจันทร์
3. นายภูมินทร์  สุวรรณศรี
4. นางธันยมัย  มลัยไธสง
 
319 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวกัณฐิกานต์  วาระสุข
2. นางสาวกำไลทิพย์  กิจเอื้อเกษมวงศ์
3. เด็กชายณัฐภัทร  มั่นรอด
4. เด็กหญิงทัชชกร  พวงพันธ์
5. เด็กหญิงธัญชนก  เกี่ยวศรีกุล
6. นายธีระวัฒน์  พลีจันทร์
7. เด็กชายธีรเมธ  ทองกลม
8. เด็กชายนิติภณ  พรรษาวนัส
9. เด็กชายปุณภณิศ  เมธีปัญญากุล
10. เด็กหญิงอภิสรา  ใจบุญ
11. เด็กหญิงอารดา  ฝาใต้
12. เด็กชายเกียรติภูมิ  ปะนามะทัง
 
1. นายนิวัฒน์  ทองปั้น
2. นางสาวศิริณลักษณ์  มีบุญ
3. นางสุดารัตน์  ดาทอง
 
320 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นายจรัญ  แซ่จึง
2. นางสาวชนิดา  พรมประดิษฐ์
3. นางสาวญาณิศา  ชิณพันธ์
4. นายณัฐพล  โภชน์ฉิมพลี
5. นายทัตธน  นวลสังข์
6. นางสาวนันทนา  แก้วแสน
7. เด็กชายปฏิธาน  สวิล
8. นายพัชรพล  ด้วงลอย
9. นางสาวพิรญาณ์  ศรภภักดี
10. เด็กหญิงรพิพรรณ  รองสนาม
11. เด็กชายไวย์วิทย์  อัศดร
 
1. นายไพบูลย์  ปุณขันธ์
2. นายศราวุธ  แสงสุนานนท์
3. นายอดุลย์  แก้วภักดี
4. นายปกาศิต  ศรแก้ว
 
321 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. นางสาวจารุวรรณ  บัวทอง
2. เด็กชายจิรศักดิ์  ศรีชาลี
3. นางสาวชฏาพร  แก้วแดง
4. เด็กชายธนากร  ดวงดาว
5. เด็กชายธีระยุทธ  หารพรม
6. เด็กหญิงนฤมล  พรรณโคตร
7. นางสาวพนิดา   บุญเรืองศรี
8. เด็กหญิงวรกานต์  สุขชาติ
9. เด็กหญิงวรนุช  จุลหอม
10. เด็กหญิงวาสนา  คำเรืองบุญ
11. เด็กชายวินัย  แก้วกันหา
12. เด็กชายวุฒิชัย  ละชินลา
13. เด็กหญิงศดานันท์  โกศล
14. เด็กหญิงศศิธร  โพธิ์ขาว
15. เด็กชายสรวิช  จันประสิทธิ์
16. เด็กชายสหรัฐ  ฐานโอฬาร
17. เด็กชายสิทธิโชค  นันทา
18. เด็กหญิงสุธาสินี  ณะวัน
19. เด็กหญิงอลิชา  ชุยทอง
20. เด็กชายเจษฎา  ตรันนา
21. เด็กชายเรืองศักดิ์  โชคดี
 
1. นายธีระวัฒน์  พลีจันทร์
2. นางสาวพิชญธิดา  ศรีบุญ
3. นางปริชาติ  วงค์เจริญ
4. นายธนาวิท  แสนสุขใส
5. นายกวี  ซุยทอง
6. นายสุจิน  คูณเมือง
 
322 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นางสาวกรรณิกา  เทียรคา
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ดอกพอง
3. เด็กชายชวารพงษ์  สำแดง
4. นายฐิติพงศ์  อินทะเสน
5. นางสาวณัฎชยากานต์  โกศลคุณวัฒน์
6. เด็กหญิงณัฐณิชา  มะณู
7. นางสาวณัฐลาพรณ์  พรมจันทร์
8. เด็กชายณิชารีย์  สิมศรี
9. เด็กชายนิติกานต์  โนนสูง
10. นายปวีณ  แสวงผล
11. นางสาวพรไพลิน  ฝังนิล
12. นางสาวลภัสรดา  กันเติม
13. เด็กชายวรเมธ  ศรีนาม
14. นายวิทยาเดช  กิ่งเกษ
15. นายวุฒิชัย  พละพรม
16. นางสาวศิริรัตน์  พันธ์ศิริ
17. นางสาวสิริลักษณ์  วงศ์ทวี
18. เด็กชายสุภาวดี  ก้านท้าว
19. นางสาวสุวิมล  สุระศร
20. เด็กชายอภิญญา  โนนสูง
21. นางสาวแองเจล่า  กุย
 
1. นางรัชฎาพร  พงศ์พฤฒิชัย
2. นางระวีวรรณ  บุญญาเลิศกีรติกุล
3. นายฉัตรชัย  สุวรรณพรหม
4. นายเฉลียว  ศิริดล
5. นายธีระเดช  ทองอินทร์
 
323 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ประสาน
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  โจมสติ
3. เด็กชายบุญสม  ทุ่มโมง
4. เด็กชายศักดิ์นฤน  กินรา
5. เด็กชายเจตน์รังสรรค์  สำราญ
6. เด็กชายเทพชัย  พรหมนิ่ม
 
1. นายวัชรินทร์  หอมคำ
2. นายณัฐพล  ธรรมสัตย์
3. นายสุขนิรันด์  ทองมาก
 
324 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. เด็กชายชัยณรงค์  อินตะนัย
2. เด็กชายนฤเบศร์  สอนพินิจ
3. เด็กชายอดิศวร  ธรรมรัตน์
4. เด็กชายอภิวัฒน์  กาญจรัส
5. เด็กชายอานนท์  บุญลือ
6. เด็กหญิงอิสริยาภร  ศรีบุญโฮม
 
1. นายอภิชาติ  เนตรจันทร์
2. นายยศสรัล  มลัยไธสง
3. นายภูมินทร์  สุวรรณศรี
 
325 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงชรินรัตน์  ศรีสุวรรณ์
2. เด็กชายชัยนาท  อินทนนท์
3. เด็กหญิงพักตณันต์  ก้านเกตุ
4. นายรพีพัฒน์  พวงจำปา
5. เด็กชายศุภฤกษ์  อำพันสกุล
6. เด็กหญิงอาทิตยา  พลลี
 
1. นายอุดมกานต์  แพงอก
2. นายมนต์ชัย  ใสกระจ่าง
3. นายดิลก  หิปะนัด
 
326 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กชายกิตติพศ  หินอ่อน
2. เด็กหญิงครองขวัญ  เสือพลี
3. เด็กหญิงลลิตา  พรหมมา
4. เด็กชายศุกภกรณ์  ยศอาลัย
5. เด็กหญิงอุมาพร  คำเคน
 
1. นายเอกรัตน์  ลับโกษา
2. นายศุภชัย  นวลแย้ม
 
327 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นายณัฐชนนท์  อาจณรงค์
2. นายทวีทรัพย์  บุญประภาร
3. นายวีรวัฒน์  ดาวจันทร์
4. นายอิทธิฤทธิ์  บุสภาค
5. นายเกียรติศักดิ์  จันทร์เติม
 
1. นายวัชรินทร์  หอมคำ
2. นายณัฐพล  ธรรมสัตย์
3. นายวิเชียร  สืบวงศ์
 
328 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. นายกฤษฎา  สายลาม
2. นายกิตติศักดิ์  มะลิซ้อน
3. นายจิรายุ  สุปัตติ
4. นายธนดล  วงศ์คำจันทร์
5. นายธัญเทพ  โลหิตนาวี
6. นายวิริยะ  ดำเกลี้ยง
 
1. นายอภิชาติ  เนตรจันทร์
2. นายยศสรัล  มลัยไธสง
3. นายภูมินทร์  สุวรรณศรี
 
329 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. นายจตุรงค์  มานะรถ
2. นายบรรจง  เย็นสุข
3. นายประดิษฐ์  สมรัตน์
4. นางสาวสุเทวเลขา  วิชัย
5. นายอิทธฺพล  พรมโคตร
 
1. นายดิลก  หิปะนัด
2. นายมนต์ชัย  ใสกระจ่าง
3. นายอุดมกานต์  แพงอก
 
330 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 95.15 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นายณัท    ประนม
2. นายพงษธร   คามวัลย์
3. นายพชรภูมินทร์   เพชรสมัย
4. นายวรเทพ   ทองทาบ
5. นายเอกพล  แซ่เตียว
 
1. นายกิตติศักดิ์  บุญยัง
2. นายไพฑูรย์  หิปะนัด
3. นายวีระชัย  สายโส
 
331 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ผาปรางค์
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สิงห์ซอม
3. นางสาวกัลย์สุดา  สาลีพวง
4. เด็กหญิงกุลธิดา  ศรีษะมุข
5. นางสาวขวัญชีวี  วงศ์แดง
6. นายจักรพรรณ  ศรีพิทักษ์
7. เด็กชายจักรพรรดิ  ยอดยาน
8. นางสาวจุฑาทิพย์  ศิริปี
9. นางสาวจุฑามาศ  คำตะนิตย์
10. นายชนาธิป  ลุนละบุตร
11. เด็กหญิงชลธิชา  สายโอ่
12. นายฐปกรณ์  สิงห์ลา
13. เด็กชายณพวิทย์  บุตรมาลา
14. เด็กหญิงณัฐพร  ศรีเจริญ
15. เด็กชายธีรภัทร  คำพะทา
16. นางสาวนริศรา  สุขอ้วน
17. นายนิติพงศ์  บุญพอ
18. นางสาวปณิตา  พรมดี
19. นางสาวพรณวดี  พันธ์ศรี
20. เด็กชายพีรภัทร  เสาร์ชัย
21. นายภานุวัฒน์  พงษ์ทอง
22. นายมาฆชัย  โสดามุข
23. นายรัฐธรรมนูญ  ศรีหาบุตร
24. นางสาวรุ่งระวี  ศรีโสดา
25. นางสาวศิรินยา  สังข์วรรณะ
26. นางสาวสรัญญา  มัครมย์
27. เด็กหญิงสลิลทิพย์  เขียวอ่อน
28. เด็กหญิงสุธิตา  จารุวงศ์
29. นางสาวสุธีธิดา  พื้นพรม
30. นางสาวหทัยมาศ  สามสี
31. นายอธิรัฐ  เหง้าพรหมมินทร์
32. เด็กชายอธิวัฒน์  ศรีสมภาร
33. นางสาวอภิภาวดี  แสนวงศ์
34. นายอัครชัย  คำมุงคุล
35. เด็กหญิงอัจจิมา  ชมวงศ์
36. เด็กหญิงอารียา  ปทุมรัตน์
37. นางสาวเกวลิน  ปรีชาศิลป์
38. นายเกียรติศักดิ์  สร้อยสนธิ์
39. นายเทวกุล  อัมภรัตน์
40. เด็กหญิงเพลินพิศ  เรืองศรี
 
1. นางกิษรา  เทสันตะ
2. นายดำริห์  ก้อนคำ
3. นายกงจักร  บัวลา
4. นายกำพล  บัวแก้ว
5. นายแสงทอง  บริสาร
6. นายวีระชัย  พละศักดิ์
7. นายวิโรจน์  มั่นธรรม
8. นายชัยชนะ  โสภา
 
332 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ 1. นางสาวกุณฑิกา  นนทา
2. เด็กหญิงขนิษฐา  สายสิทธิ์
3. เด็กชายจักรพันธ์  รินตัน
4. นายจิตรกร  วุฒิยา
5. เด็กหญิงจิตรกัญญา  ขันติวงค์
6. เด็กหญิงชฎาพร  คำเดช
7. เด็กชายชาตรี  ฉายาวรรณ
8. เด็กชายชานนท์  จุลพล
9. นางสาวชุติมา  บัวไข
10. นายฐิติโชติ  ใจดี
11. นายธนากร  สิงห์โท
12. นางสาวธนารัตน์  แสงใส
13. เด็กหญิงนฤมล  สระแก้ว
14. นางสาวนิศากร  แก้วฤทธิ์
15. เด็กหญิงปุณยนุช  นันทดิลก
16. เด็กหญิงพรธิตา  หนองบัว
17. นางสาวพาฝัน  ยอดพุฒ
18. เด็กหญิงพิราวรรณ  รักษายศ
19. นายพีระพงศ์  อุดม
20. นายภูมินทร์  เมืองจันทร์
21. เด็กหญิงมณีวรรณ  ไชยเลิศ
22. นางสาวมยุรี  เทียมใสย
23. นางสาววราภรณ์  คำไทย
24. เด็กหญิงวาสิณี  วันดี
25. นายวีระชัย  จึงตระกูล
26. นางสาวศิริมาศ  อินทร์ชมชื่น
27. เด็กหญิงสวรรญา  ชิตภักดิ์
28. เด็กชายสันติสุข  พรมศิริ
29. เด็กหญิงสิริมา  กุละพัด
30. เด็กหญิงสุคนธ์ทิพย์   ชูขุนทด
31. นางสาวสุจิตรา  บุญมี
32. นางสาวสุภาวดี  สุทธสนธ์
33. เด็กชายอติกันต์  แสนรัมย์
34. นายอนันดา  ผาเงิน
35. เด็กชายอรรถพล  โนนกลาง
36. เด็กหญิงอริศรา  ระเบียบ
37. นายเกษมสันต์  บุตรดี
38. เด็กหญิงเนาวรัตน์  สมศรี
39. นางสาวโสรญา  สิมตะมะ
40. เด็กหญิงไพลิน  สัญญา
 
1. นายรติพงษ์  รักษาพันธุ์
2. นายจิรวุธ   แสนรัมย์
3. นายปิยพงษ์  โสมาลีย์
4. นายณัฏฐภัทร์  สุโคตร
5. นางสาวปลางแก้ว  บริสุทธิ์
6. นางสาวรัตนชนก  เสนาน้อย
7. นางพรรณปพร  จำปาศรี
8. นางรัตติชานันท์  บัวไข
 
333 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ 1. นายกฤษดา  หยั่งบุญ
2. นายคฑาวุฒิ   หินเงิน
3. นางสาวจิดาภา  โสภาลี
4. นางสาวจิราวดี    ดอกคำ
5. เด็กหญิงชฎาวรรณ  ทองจันทร์
6. นางสาวชนกนันท์  สมนึก
7. เด็กหญิงชลดา  ขันชัย
8. นางสาวชัชชญา  สายทรัพย์
9. นายชินดนัย  ฝังสิมมา
10. เด็กหญิงญานิศา  บัวสุข
11. นายฐิติภัทร  พรหมคุณ
12. นางสาวฐิติมา  พิมพา
13. นางสาวณัฐพล  กุลพิลา
14. เด็กหญิงดาริน  คะมี
15. นายทินภัทร  บุษบา
16. นายธนภัทร  พรหมคุณ
17. นายธนวิทย์  บรรลุศิลป์
18. นางสาวนภัทรสรณ์  พราวเเดง
19. นางสาวนภัส  แก้วปัตตะ
20. นางสาวบุญธีรา  แฝงบุญ
21. เด็กหญิงปัญฑิตา  บุญโต
22. นางสาวปิยธิดา  ฉลาดเอิ้อ
23. นายพชร  ถิระโคตร
24. เด็กชายพานทองแท้   บุญชิต
25. นางสาวพิชชาภา  ชัยชาญ
26. นางสาวพิชญาภา  สร้อยเสน
27. นางสาวภัควีนุช  ศรีบูรณ์
28. นายภูมิพัฒน์  การสูงเนิน
29. นายวชิรวิทย์  บัวทอง
30. นางสาววิชญาพร  นามภักดี
31. นายวิศรุต  ศรีใส
32. นายวิสา  เกตุวุฒิ
33. เด็กหญิงศลิษา  ทองดี
34. นายศิริศักดิ์  เทพวงศ์
35. นายสกลภัทร  ละมูญมอญ
36. นางสาวสุภาพร  นพพะ
37. เด็กหญิงสุวัชนา  มังคะการ
38. นายหารชนะ  บุญทิน
39. เด็กชายเจนณรงค์  ชมชื่น
40. เด็กชายเทวินทร์  นามรัตน์ศรี
 
1. นายสุภรณ์  พรหมคุณ
2. นายไกรสยาม  น้อยมิ่ง
3. นางสาวจินดาพร  แก้วคำ
4. นางนวลอนงค์  วุฒิเสลา
 
334 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กชายกรณ์ธนัช  บุญนะรา
2. นายกำพล  อาจนรา
3. นางสาวขวัญจิรา  สุวรรณคำ
4. นายจตุรงค์  มานะรถ
5. เด็กหญิงชนิดาภา  เชิดชิด
6. นางสาวชลิตา  ธรรมปรีชา
7. เด็กหญิงฐฺิติยา  เกิดโอสถ
8. นางสาวดุสิตา  จอนดอน
9. นางสาวทิพย์วรรณ์  ศรีเมืองปุน
10. นางสาวทิพวรรณ  แสงอินทร์
11. นายบรรจง  เย็นสุข
12. นายประดิษฐ์  สมรัตน์
13. นางสาวพรภิมล  สาระเลิศ
14. นางสาวภัคคิณี  ดาทอง
15. เด็กชายมณฑล  ผาธรรม
16. เด็กชายมาริษา  สมาธิ
17. เด็กหญิงมิวศิณี  เลิศศรี
18. นางสาวรติยา  วันนา
19. นางสาวรุ่งอรุณ  ประเสริฐ
20. นางสาวลีลาวดี  ศรีโสภา
21. เด็กชายวีรวุฒิ  เทียมลม
22. เด็กชายสราวุฒ  จันทร์สนิท
23. นายสหชัย  หนูเตี้ย
24. นางสาวสุดาพัท  ประชุม
25. นางสาวสุพรรษา  ไชยศรีษะ
26. นางสาวสุภัสสรา  กันธิยา
27. นางสาวสุเทวเรขา  วิชัย
28. นางสาวอรุโณทัย  ประเสริฐ
29. นายอัครเดช  งามพรม
30. นางสาวโยธิกา  รัตนพันธ์
 
1. นายดิลก  หิปะนัด
2. นายมนต์ชัย  ใสกระจ่าง
3. นายอุดมกานต์  แพงอก
 
335 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นายกรวิชญ์  รัตนศรี
2. นางสาวกัญญาณัฐ  จรรยาเพศ
3. นางสาวกาญจนา  สีสันต์
4. นางสาวจันทร์ธิมา  อ่ำประเสริฐ
5. นายจิรวัฒน์  รักษาพล
6. นางสาวจุฑามาศ  บุดสีนนท์
7. นางสาวชฎาพร  สลักศิลป์
8. นางสาวชนิดชนก  แสงกล้า
9. นายณัฐชนนท์  อาจณรงค์
10. นายทวีทรัพย์  บุญประภาร
11. นายธวัชชัย  สิทธิพันธ์
12. เด็กชายธัชพล  วงงามเถาว์
13. นางสาวธิญาดา  หงษ์แก้ว
14. เด็กชายนพเก้า  อุตสังข์
15. นางสาวนัทธมน  ดวงใจ
16. เด็กชายบุญญวัตต์  อ่ำประเสริฐ
17. นางสาวปนัดดา  นรณัฐกุล
18. นางสาวปิยธิดา  ธนะนู
19. นางสาวพรทวี  ลุนสิน
20. นางสาวรัตนาภรณ์  อดทน
21. เด็กชายวีรวัฒน์  ดาวจันทร์
22. นางสาวศรวงสุดา  โถทอง
23. นายสิริชัย  ฑีฆะ
24. นางสาวสิริยากร  นบนอบ
25. นางสาวสุกัญญา  นาทะพันธ์
26. นางสาวสุดารัตน์  เพ็ชรดี
27. นางสาวสุดารัตน์  ศรีอินทร์
28. นายสุริยา  ยศธะแสน
29. นางสาวอภิชยา  ทาเสนาะ
30. นายอภิสิทธิ์  ภู่ชวาลชัยกุล
31. นางสาวอวัสดา  เสนาภักดิ์
32. นายอาณาเขต  สุระเสน
33. นางสาวอาทิตยา  พื้นพรม
34. นางสาวอารีรัตน์  พรมสุวรรณ์
35. นายอิทธิฤทธิ์  บุสภาค
36. นางสาวอุไร  วรรณกาล
37. นายเขตนิติ  คำดีมัด
38. เด็กชายเจตน์รังสรรค์  สำราญ
39. เด็กชายเทพชัย  พรหมนิ่ม
40. นางสาวเพชรรัตน์  แจ็กกี้โรส เบลน
 
1. นายอรุณศักดิ์  เริงนิรันดร์
2. นางสุดารัตน์  ดาทอง
3. นางสุดารัตน์  พรรษาวนัส
4. นายวัชรินทร์  หอมคำ
5. นายณัฐพล  ธรรมสัตย์
6. นางสาวบุษยภัค  ธรรมสัตย์
7. นางราตรี  ชาติดร
8. นางสาวชัญญาภัค  สินศิริ
 
336 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  กิ่งเกษ
 
1. นายสืบพงษ์  ยุพา
 
337 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กชายเอกรัตน์  หอมจันทร์
 
1. นางยุพยงค์  บำรุง
 
338 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม 1. เด็กชายอิทธิพล  พานิชชา
 
1. นางสาวภรณ์ทิวา  รสสุนทร
 
339 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ 1. เด็กชายอรรถพล  โนนกลาง
 
1. นางอำมาลา  เกตษา
 
340 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม 1. นายธวัชชัย  วรงค์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุวิช  บุษบงก์
 
341 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ราษฎรบำรุง 1. นายจิรัชนนท์  ไชยโชติ
 
1. นางกรรณิการ์  สมร
 
342 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. นายศิริชัย  รัตนวัน
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
343 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นายอภิวัฒน์  กองทอง
 
1. นายสืบพงษ์  ยุพา
 
344 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกรกนก  ละม่อมพร้อม
 
1. นายปกาศิต  ศรแก้ว
 
345 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1. เด็กหญิงอัจฉราพร   พรมบุตร
 
1. นายณธรรศ   บริบูรณ์
 
346 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. เด็กหญิงภาวิดา  สันทวงศ์
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
347 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงปนัดดา  ศรีสัจจา
 
1. นางยุพยงค์  บำรุง
 
348 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 1. นางสาวธิดารัตน์  จุลแดง
 
1. นางภัชรีพร  วงษ์บา
 
349 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ 1. นางสาวปนัดดา  ปรือปรัก
 
1. นายถาวร  ณัฏฐภัทรเตชาธร
 
350 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล 1. นางสาวกิตติยา  ตุ่มไสย์
 
1. นายสุริยะ  ระหาร
 
351 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นางสาวสุดารัตน์  เพชรจันศรี
 
1. นายปกาศิต  ศรแก้ว
 
352 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร 1. เด็กชายศิริชัย  ทาลา
 
1. นายปรีชา  ฝังสิมมา
 
353 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโดนอาว 1. เด็กชายธนกฤต  เนระจุล
 
1. นางสาวปัศญาณีย์  บัวไข
 
354 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. เด็กชายสมบูรณ์  อำนวย
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
355 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ราษฎรบำรุง 1. เด็กชายพีระวัตร  เสาตรง
 
1. นางกรรณิการ์  สมร
 
356 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร 1. นายผดุงเกียรติ  โพธิ์งาม
 
1. นายสมัคร   มนตรี
 
357 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 1. นายวรวุฒิ  แดนวิบูลย์
 
1. นางสุรีรัตน์  ศักดิ์วิจารณ์
 
358 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม 1. นายธนพงษ์  บริรักษ์
 
1. นางสาวปารดา  จรรยากรณ์
 
359 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร 1. นายกิตติธัช  วรจักร
 
1. นายปรีชา  แสนสิ่ง
 
360 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 1. เด็กหญิงนิลาวัลย์  บุญโย
 
1. นายมานะ  ศิลาวรรณ
 
361 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยา 1. เด็กหญิงศศิกานต์  บุญกุศล
 
1. นายสุระชัย  แจ่มศรี
 
362 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงณัฐญาพัชร์  จันทะรัตน์
 
1. นางพัทธยา  ชุมสงคราม
 
363 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. เด็กหญิงภาวิดา  สันทวงศ์
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
364 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นางสาวนิธินาถ  ธรรมรส
 
1. นายศุภชัย  นวลเเย้ม
 
365 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ราษฎรบำรุง 1. นางสาวดวงจันทร์  สิทโท
 
1. นายแจ้ง  วงศ์ยะลา
 
366 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา 1. นางสาวกมลรัตน์  แสนเวียง
 
1. นางสาวเสาวรีย์  วงชารี
 
367 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. นางสาวภัคจิรา  บุญมานัส
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
368 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม 1. เด็กชายถิรวัฒน์  ตองอบ
 
1. นายคมสรรณ์  แพงมา
 
369 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กชายณัฐนนท์   พรหมคุณ
 
1. นายคเณศ  หิปะนัด
 
370 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. เด็กชายสมบูรณ์  อำนวย
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
371 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. เด็กชายสราวุทธ์  อรศรี
 
1. นายกวี  ซุยทอง
 
372 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 1. นายเกื้อกูล  สังวัง
 
1. นางสุทิศา  คงวิภาค
 
373 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นายวรเทพ  ทองทาบ
 
1. นายกิตติศักดิ์  บุญยัง
 
374 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ 1. นายจีรศักดิ์  เจียงอินทร์
 
1. นางสาวปวีณา  มณทอง
 
375 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. นายกฤษณพงศ์  แก้วประดับ
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
376 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.29 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ 1. เด็กหญิงสุพัตรา  ลิ้นลา
 
1. นางณัชชา  อ่อนหวาน
 
377 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. เด็กหญิงณัทธ์ชนัน   พลศักดิ์
 
1. นางเด่นดวง  ยศวิจิตร
 
378 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงรัษฎากร  จันทราภรณ์
 
1. นางสุธรรมา  สัญญาถนอมรัช
 
379 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.55 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พลปากดี
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
380 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. นางสาวสุทธิดา  สาระบุตร
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
381 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ 1. นางสาวบุญธีรา  แฝงบุญ
 
1. นายสุภรณ์  พรหมคุณ
 
382 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวายพิทยาคม 1. นางสาวพรรนิดา  โสพันธ์
 
1. นางสาวดรุณีย์  แสนโสม
 
383 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวสิริยากร  นบนอบ
 
1. นายณัฐพล  ธรรมสัตย์
 
384 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. เด็กชายกิตนัย  โททอง
 
1. นายกวี  ซุยทอง
 
385 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายจิราวัฒน์  มั่นหยวก
 
1. นายชัยประเสริฐ  บุญเสริม
 
386 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจิกสังข์ทองวิทยา 1. เด็กชายอภินันท์  เครือแสง
 
1. นางพิสมัย  ยอดสง่า
 
387 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวน้อยวิทยา 1. เด็กชายษมาวีร์  สิมณี
 
1. นางรัตนกุล  ศิริบูรณ์
 
388 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. นายกฤษฎา  พลเรือง
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
389 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นายอดิศักดิ์  เพ็งกระจาด
 
1. นายปกาศิต  ศรแก้ว
 
390 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นายณัฐกิตติ์  การโสภี
 
1. นายณัฐพล  ธรรมสัตย์
 
391 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. เด็กหญิงภาวิดา  สันทวงศ์
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
392 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กหญิงฐิติญาดา   สุตะพันธ์
 
1. นายปกาศิต  ศรแก้ว
 
393 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 1. เด็กหญิงจิราพร  หลวงรักษ์
 
1. นางสาวจุฑามาศ  มะลิลา
 
394 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงอภิสรา   ใจบุญ
 
1. นายณัฐพล  ธรรมสัตย์
 
395 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ 1. นางสาวจิราวดี  ดอกคำ
 
1. นายสุภรณ์  พรหมคุณ
 
396 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. นางสาวสมพร  สมบัติวงศ์
 
1. นายสมหมาย  เวียงสิมา
 
397 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ 1. นางสาวรัชฎาภรณ์  ไพรวงค์
 
1. นางสาวรุ่งลาวัลย์  ประดิษฐ์
 
398 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. นางสาวนิ่มนวล  อุตระพยอม
 
1. นางสาวกนกวรรณ  เคนสิน
 
399 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นางสาวกัญญารัตน์  ปานชื่น
2. นายกิตติภัทร์  รจนัย
3. เด็กชายณัฐนนท์  พรหมคุณ
4. นายธนัชรัช  จันทเสน
5. เด็กหญิงปัทมา  บุญภามา
6. นายพชรภูมินทร์  เพชรสมัย
7. เด็กชายภานุพงศ์  จิวตระกูล
8. นางสาววรินทร  มนู
9. เด็กหญิงอุษณีย์  เข็มรักษ์
10. นายเอกพล  แซ่เตียว
 
1. นายปกาศิต  ศรแก้ว
2. นายไพฑูรย์  หิปะนัด
3. นายคเณศ  หิปะนัด
 
400 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงกนกพรรณ  วิชิต
2. เด็กหญิงกัลยณัฐ  รศพล
3. เด็กชายตะวัน  วิลา
4. นางสาวนรากร  หลวงสนิท
5. นางสาวนันทิกานต์  สมาธิ
6. นางสาวศยามลมนี  เสดา
7. นางสาวศิริพร  บัวบุญ
8. นายสารัช  จันทร์ดา
9. เด็กหญิงอารีรัตน์  ดิษฐ์ประสพ
10. นางสาวโสรยา  วงษ์ขันธ์
 
1. นายอุดมกานต์  แพงอก
2. นายมนต์ชัย  ใสกระจ่าง
3. นายดิลก  หิปะนัด
 
401 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นายกรวิชญ์  รัตนศรี
2. นางสาวชฎาพร  สลักศิลป์
3. นายทวีทรัพย์  บุญประภาร
4. เด็กชายบุญญวัตต์  อ่ำประเสริฐ
5. เด็กชายสิริชัย  ฑีฆะ
6. นายสุริยา  ยศธะแสน
7. นางสาวอภิชยา  ทาเสนาะ
8. นายอภิสิทธิ์  ภู่ชวาลชัยกุล
9. นายอาณาเขต  สุระเสน
10. เด็กชายเทพชัย  พรหมนิ่ม
 
1. นายวัชรินทร์  หอมคำ
2. นายณัฐพล  ธรรมสัตย์
3. นางสาวบุษยภัค  ธรรมสัตย์
 
402 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรองกาญจน์  ชูกำแพง
2. เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  สิงห์สกล
3. เด็กชายกันต์พงษ์  พลเยี่ยม
4. เด็กชายกู้เกียรติ์  แซ่ตั้ง
5. เด็กชายชัยพร  จังอินทร์
6. เด็กหญิงฐิติมา  สมโภชน์
7. เด็กหญิงณพัชชา  วิเศษชาติ
8. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  วงษ์เจริญ
9. เด็กชายดนุสรณ์  วงษ์เจริญ
10. เด็กหญิงธัญญา  พรหมจันทร์
11. เด็กหญิงธัญมน  แก่นสาร
12. เด็กหญิงนวรัตน์  สร้อยสน
13. เด็กชายนิติศาสตร์  โคตพันธ์
14. เด็กหญิงปวีณา  บุญชม
15. เด็กชายปิ่นเพชร  บุตรดี
16. เด็กชายปุญญพัฒน์  สีหวงษ์
17. เด็กหญิงพลอยไพริน  ตาทอง
18. เด็กชายภานุวัฒน์  โคตระบาล
19. เด็กชายภูมิพัฒน์  นันตา
20. เด็กหญิงละอองชร  วงษ์วัง
21. เด็กหญิงลักษิกา  ยอดอาจ
22. เด็กหญิงวรัญญา  ชาชมราช
23. เด็กหญิงวสุนธรา  ถาวร
24. เด็กหญิงสุธาสินี  โนนกลาง
25. เด็กหญิงสุภาพร  ศรีประเสริฐ
26. เด็กหญิงสุภาพร  สระทอง
27. เด็กหญิงสุภาวิณีย์  ศรียันต์
28. เด็กหญิงสุภาวิตา  บรรพตะธิ
29. เด็กหญิงสุมาลี  ทาสา
30. เด็กหญิงอรทัย  ศรีจันทร์ดี
31. เด็กหญิงอรุณกมล  เวหล
32. เด็กหญิงอังศุมาลี  ทองปัญญา
33. เด็กหญิงอินธุอร  ศรีสุข
34. เด็กชายเทพทัต  จังอินทร์
35. เด็กชายเอกราช  วิเศษชาติ
36. เด็กชายไทคูน  ชารีงาม
 
1. นายนิกร   จันทะสาร
2. นายธงชัย  ใจมนต์
3. นายสมหมาย  เวียงสิมา
4. นายวัฒนา  จันทา
5. นางสาวอมรรัตน์  พิเลิศ
 
403 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. เด็กหญิงกองกาญน์  ภักดี
2. นางสาวจิราภรณ์  สืบสา
3. เด็กหญิงจิราวรรณ  ปิ่นหอม
4. นางสาวจไรรัตน์  คำเสียง
5. เด็กหญิงชลดา  เชื้อบัณฑิต
6. นางสาวชลธิชา  อุปครุท
7. เด็กหญิงชลธิชา  แก้วอดลา
8. นางสาวชุลีพร  หงส์ศิริ
9. นางสาวฐิติมา  คำมา
10. เด็กหญิงณัฐกานต์  ศิลาชัย
11. เด็กหญิงณัฐนรี  ประมวล
12. นางสาวณาตาวี  ต้นงาม
13. นางสาวณิทธินันท์  แก้วละมุล
14. เด็กหญิงดุสิดา  ดวงศรี
15. เด็กชายธนร  ก้อนคำ
16. นายธนวิทย์  นนทะสร
17. นายนายวีรภัทร  ไพรวรรณ
18. เด็กหญิงนาเดียร์  ทองค่ำ
19. เด็กหญิงปิยะธิดา  สละงาม
20. เด็กหญิงพนิตดา  สมนึก
21. เด็กหญิงพิจักษณา  ทองแสน
22. นายพิสิษฐ์  มัชณิมา
23. เด็กหญิงภัทราพร  พิมพ์จันทร์
24. เด็กหญิงมณฑิชา  ภาคสอง
25. เด็กหญิงยุพา  พาเพียร
26. เด็กหญิงยุพารัตน์  สีนิล
27. นางสาวลลิตา  แพงงาม
28. นางสาวลัดดาวัลย์  ประกอบดี
29. นายวันชัย  ละนิโส
30. เด็กหญิงศิริลักษณ์  คำมา
31. นางสาวสกาวฟ้า  บุญสมยา
32. เด็กหญิงสภาพร  โสดาชาติ
33. นางสาวสรัสรัตน์  หงษ์จันทร์
34. เด็กหญิงสิดารัศมิ์  อัครชาติ
35. เด็กหญิงสุกัญญา  พรหมงาม
36. เด็กชายสุธิราช  สมโภชน์
37. เด็กหญิงสุวนันท์  สมบูรณ์
38. นางสาวอรยา  หนองฮี
39. เด็กหญิงอาทิตยา  พงษ์สุระ
40. เด็กหญิงเกวลิน  แซ่เลา
 
1. นายนายวิรัช  หมอนเสมอ
2. นายอัครเดช  วงศ์ยะลา
 
404 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกรกนก   ละม่อมพร้อม
2. เด็กชายกฤตพล  มัคนา
3. เด็กชายกวีพัชร์   เบ็ญเจริญ
4. เด็กหญิงกัญญาวีร์   ศรีอักษร
5. เด็กหญิงกุลนิดา  บุษบงศ์
6. เด็กหญิงจิรพัชร   เย็นอนงค์
7. เด็กชายจิรัฏิ  แดงขาว
8. เด็กหญิงชญานิษฐ์   อมรพิมลธรรม
9. เด็กชายฐานนันตร์  ธงภักดี
10. เด็กหญิงฐิติญาดา   สุตะพันธ์
11. เด็กหญิงณชญาดา   แผ่ผายบุญปัญญา
12. เด็กชายตริมีซี   รัมภูษา
13. เด็กหญิงทัศนีย์   รื่นภาคทรัพย์
14. เด็กหญิงธันยนันท์   วุฒิวรเศรษฐ์
15. เด็กหญิงนันท์นภัทร   จันทจิต
16. เด็กหญิงปรการ   เพ็ชรินทร์
17. เด็กหญิงประกายดารา   พันธ์คำ
18. เด็กชายปราบชัย  ศรีผกาแก้ว
19. เด็กหญิงปาระมี   ปริสัจจนันท์
20. เด็กหญิงพัทธนันท์   คำเพราะ
21. เด็กชายพิเชษฐ์  มันตา
22. เด็กหญิงภัทรมน   ทะนงค์
23. เด็กชายภานุพงศ์   จิวตระกูล
24. เด็กชายรภัสสิทธิ์   ธนินพงษ์วัฒนา
25. เด็กหญิงรัชฎากรณ์  พรหมภักดิ์
26. เด็กชายรัฐนันท์  จอมคำสิงห์
27. เด็กชายราชย์พล  เบ้าทอง
28. เด็กหญิงวรรณลดา   ตังสุข
29. เด็กชายวสันต์  เรืองหงษา
30. เด็กหญิงวิภาดา  พัชรพงศ์พันธ์
31. เด็กหญิงศาตพร   อินโสม
32. เด็กหญิงศุภศร   สมบัวคู
33. เด็กชายอรรคพล   สายคง
34. เด็กหญิงเจณิสตา   โคตรชัย
35. เด็กหญิงเจนจิรา   คำนึง
 
1. นายปกาศิต  ศรแก้ว
2. นางศลัญญา   ขันทอง
3. นางสาวสรรนิภา  สีทา
4. นางสาวขนิษฐา  แก่นแก้ว
5. นายคเณศ  หิปะนัด
6. นายอภิรักษ์  ลำภา
7. นางสาวทัชชภร  ธนูผาย
8. นายวิรุจ  มิ่งสอน
 
405 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นางสาวกฤติยา  จันโท
2. นายกานติมา  เกตุขุนทด
3. นายกิตภัทร  รจนัย
4. นายคมสัน  มณีวงษ์
5. นายจิรพัฒน์  มีสุข
6. นางสาวฑิตยา  สามสี
7. นายณัฐชนน  สุทาวัน
8. นางสาวณัฐชนน  สืบหล้า
9. นายดนุสรณ์  แปงแสง
10. นางสาวธนาภรณ์  บุญวัน
11. นางสาวนริศรา   พระพรหม
12. นายนัฐพงศ์  เจริญลอย
13. นางสาวนันทพร  ชัยชาญ
14. นางสาวบวรลักษณ์  ปานพิมพ์ใหญ่
15. นางสาวปณิษฐินาถ  เสนรัตน์
16. นางสาวปัทมพรรษ  เสนรัตน์
17. นางสาวปิยดา  มิ่งขวัญ
18. นางสาวปิยะดา  บัวคำ
19. นายพชรพล  ปิยวงศ์
20. นายพชรภูมินทร์  เพชรสมัย
21. นางสาวพรวรินทร์  อัครเกริกณรงค์
22. นางสาวพิมพ์นิภา  พันธ์คำ
23. นางสาวภาสวรรณ  แสงโพธิ์แก้ว
24. นางสาวรักษิณา  พรหมดี
25. นางสาววิชดา  สุตะพันธ์
26. นายสิรภพ  สุวรรณวงศ์
27. นางสาวสุทธินันท์  เทียนขาว
28. นายสุธนัย  จันทร์พราว
29. นายอดิศักดิ์  เพ็งกระจาด
30. นางสาวอรียา  เจริญสุข
31. นายอานุภาพ  นามคำ
32. นายเฉลิมเกียรติ  โพธิ์สาชัย
33. นางสาวเต็มจิตร  โพธิ์ศรี
34. นางสาวเพชรไพลิน  จรัสสุทธิอิศร
35. นายเอกพล  แซ่เตียว
 
1. นายปกาศิต  ศรแก้ว
2. นายไพฑูรย์  หิปะนัด
3. นางสาวธิษณา  อ่อนบึง
4. นางศิรินนภา  จวงพลงาม
5. นายกิตตินันท์  ศิละวงษ์
6. นายเจตนิพิฐ  แท่นทอง
7. นายกิตติศักดิ์  บุญยัง
 
406 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. นางสาวกรรณิการ์  ปรือปรัง
2. นายกฤชภัทร  จารุกุลธนดล
3. นางสาวกฤตยา  เมืองรัตน์
4. นายกิตติกร  พจนพรกุล
5. นางสาวขวัญสุดา  แสงพันนา
6. นายคุณากร  หนูมา
7. นายชินกฤต  เวียงธรรม
8. นายณัฐดนัย  คำวงศ์
9. นางสาวทิพวรรณ  แสงอินทร์
10. นางสาวธัญญลักษณ์  ดิษฐ์ประสพ
11. นางสาวนนพิชา  ดวงสิน
12. นางสาวนันทิกานต์  สมาธิ
13. นางสาวนิภาพร  ศิริชาติ
14. นางสาวพรนิภา  จันดำ
15. นางสาวภัทราวดี  บุญขาว
16. นายภูธเนศ  พวงจำปา
17. นายสหชัย  หนูเตี้ย
18. นายสารัช  จันทร์ดา
19. นายสิทธิโชค  ฉิมหาชาติ
20. นางสาวสิริยากร  นพเก้า
21. นางสาวสุเทวเรขา  วิชัย
 
1. นายมนต์ชัย  ใสกระจ่าง
2. นายดิลก  หิปะนัด
3. นายอุดมกานต์  แพงอก
4. นางยุพยงค์  บำรุงค์
 
407 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. นายกฤษณะ  สมัญ
2. นายครรณชิต  สุจิตร
3. นางสาวจารุพร  อินทร์แก้ว
4. นางสาวฐิติวรดา  ทองลาด
5. นางสาวณัฐกานต์  บุญโย
6. นายณัฐพงษ์  ไชยบำรุง
7. นางสาวทัศนีย์  ภูสีนวน
8. นายธนาวุฒิ  ปัดชา
9. นางสาวธัญญลักษณ์  ปุญญา
10. นางสาวธันยพร  พุ่มปาน
11. นายนพณัฐ  วงษ์เจริญ
12. นายบัณฑิต  บัววงค์
13. นางสาวภึรดา  คุนาคม
14. นายภูธร  อาจจิตร์
15. นางสาวราตรีชล  ทำมา
16. นางสาวฤดี  จังอินทร์
17. นางสาวลัดดาวัลย์  หาญเสมอ
18. นางสาววรรณฑิกาญจน์  ทองปัญญา
19. นางสาวศศิธร  อิ่มสมบัติ
20. นางสาวสายฝน  ไชยบำรุง
21. นายสุกฤต  ทองสุทธิ์
22. นางสาวสุกัญญา  เนื่องวงษา
23. นางสาวสุดารัตน์  บุตรราช
24. นายสุทัศน์  เหลาสี
25. นายสุริยันต์  อำตำงาม
26. นางสาวอฑิตยา  มาลา
27. นางสาวอรสา  สุรินทร์
28. นางสาวอาภาพร  รำไทสงค์
29. นางสาวอารียา  บัวบาล
30. นายไกรวิชญ์  ดวงนิล
31. นายไพฑูรย์  กองแก้ว
 
1. นายนิกร   จันทะสาร
2. นายสมหมาย  เวียงสิมา
3. นายธงชัย  ใจมนต์
 
408 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 89.14 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. เด็กหญิงกัญญาภัทร  เฝ้าเวียงคำ
2. เด็กหญิงกัญญาวีย์  กุลกั้ง
3. เด็กหญิงพรระพี  ศิริจันทร์
4. เด็กชายมานะศักดิ์  ชำนิกุล
5. เด็กหญิงวริศรา  พอใจ
6. เด็กชายอภิชาติ  พวงพั่ว
7. เด็กชายอภิวัฒน์  มณีแสง
8. เด็กชายอรรคเดช  พิมพ์สอน
9. เด็กหญิงอารดา  โนนสูง
10. เด็กชายเธียรศักดิ์  มากมูล
 
1. นางวาสิฏฐี  ตาดทอง
2. นายเมธาวี  สิงห์นาค
 
409 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 89.14 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จันดารักษ์
2. เด็กหญิงขวัญสุดา  มอญคำ
3. เด็กหญิงนัฐกานต์  สว่างภพ
4. เด็กชายพิชัย  นามคุณ
5. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สถานพงษ์
6. เด็กชายศสิทธร  ปราบสกุล
7. เด็กชายสรศักดิ์  อาจสาลี
8. เด็กชายอภิรัตน์  บุตรวงษ์
9. เด็กหญิงอริสา  สืบสุนทร
10. เด็กชายเจษฏา  ปลื้มใจ
 
1. นางอัมพร  จันทร์เทียมวงษ์
2. นางสาวอัมพร  อาจภักดี
3. นางสุภารัตน์  บุญอินทร์
 
410 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  หน่อคำผุย
2. เด็กหญิงชมพูนุช  ตองอ่อน
3. เด็กหญิงณิชา  เครือทอง
4. เด็กหญิงดวงแข  สังโขบล
5. เด็กชายพลพล  มีบุญ
6. เด็กชายพิทยาธร   ฤทธิเดช
7. เด็กหญิงศิรินลักษณ์  แก้วมูล
8. เด็กชายศุภกิตติ์  ถาวร
9. เด็กชายสิทธิโชค  จรดล
10. เด็กชายเจษฎา  บุดสีนนท์
 
1. นางสุดารัตน์  พรรษาวนัส
2. นางราตรี  ชาติดร
3. นางสาวชัญญาภัค  สินศิริ
 
411 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 91.14 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงญาณิศา   จันดวงสี
2. เด็กหญิงฐิตาภา   ศิริโสตร์
3. เด็กชายฐิติเนตย์  เวชกามา
4. เด็กชายธนกฤต  สีมาวัน
5. เด็กชายธวัชชัย  พวงเพชร
6. เด็กหญิงนาตญาภรณ์   ศิริบูรณ์
7. เด็กหญิงพรชนก   จึงตระกูล
8. เด็กหญิงศุจิกา   พิมกร
9. เด็กชายอัมรินทร์  ผันผลี
10. เด็กชายเชิดทรงศักดิ์  โสรถาวร
 
1. นางสาวจินดาพร  แก้วคำ
 
412 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 89.71 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. นางสาวจิรวรรณ  ใยโท
2. นายจิรวัฒน์  สมพงษ์
3. นายชัยวัฒน์  พุทธวงศ์
4. นายธนากร  ศรีคำ
5. นายธีรภัทร  งามเจริญ
6. นางสาวปิยดา   คุโณ
7. นายศักดิ์พล  เมืองจันทร์
8. นางสาวศุภามน  ดีลุน
9. นางสาวสุชาดา  สุวรรณพันธ์
10. นางสาวอทิตยา  สิทธิโท
 
1. นางวาสิฏฐี  ตาดทอง
2. นายเมธาวี  สิงห์นาค
 
413 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 96.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นางสาวกัญญารัตน์  คำแพง
2. นางสาวชลทิศา  แสงพราว
3. นายชานนท์  ยังประสิทธิ์กุล
4. นายชุติพงศ์  จระจัด
5. นายณธีนนท์  สายแก้ว
6. นายพงษ์ระพี  ศรีสุข
7. นายพงษ์เพชร  ใบงาม
8. นางสาววัชรินทร์  สายสงค์
9. นางสาวศรสวรรค์  เพียรจำ
10. นางสาวสาลินี  บุญมาปัด
 
1. นายกิตตินันท์  ศิละวงษ์
2. นางกนกอร  มูลสาร
3. นายวิรุจ  มิ่งสอน
 
414 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 89.57 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. นายกฤติคุณ  คำภา
2. นายกฤษดา  แพงมา
3. นางสาวกัลยา  เทียมพงษ์
4. นางสาวกัลยา  บุญตา
5. นายทวีศักดิ์  จันทร์แจ้ง
6. นางสาวมะลิดาวรรณ  พุ่มแก้ว
7. นางสาวสุธิดา  สว่างภพ
8. นายสุริยฉัตร  สุทธิพันธ์
 
1. นางมัณฑนา  สาระไทย
 
415 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 89.28 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวกมลรัตน์  เครือแก้ว
2. นายขจรศักดิ์  นัยเนตร
3. นางสาวจินดามณี  โกศล
4. นายณัฐกร  เกษมณี
5. นางสาวธนาวดี  ทะนงค์
6. นางสาวนวพร  แก้วนพรัตน์
7. นายปฏิภาณ  ชำนิกุล
8. นายพรภิวัฒน์  พิมอุทา
9. นางสาวสุปรียา  จันทร์เหลือง
10. นายสุพัฒน์  บุญเรือง
 
1. นางสุดารัตน์  พรรษาวนัส
2. นางราตรี  ชาติดร
3. นางสาวชัญญาภัค  สินศิริ
 
416 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  เฝ้าวียงคำ
2. เด็กหญิงจวงจันทร์   บุญเติม
3. เด็กชายธนพล  แซ่จึง
4. เด็กหญิงธิดาวรรณ  ผมพันธ์
5. เด็กชายธีรศักดิ์  กลับสุข
6. เด็กหญิงนธิภรณ์  มณีด่านจาก
7. เด็กหญิงพัชราพา  งามแสง
8. เด็กหญิงมุทิตา   เอมรักษา
9. เด็กหญิงศิรินยา  รสชา
10. เด็กหญิงศุภารัตน์  ทำละเอียด
11. เด็กชายอภิชาติ  พวงพั่ว
12. เด็กหญิงโชติกา  ใยแสง
 
1. นางวาสิฏฐี  ตาดทอง
2. นายเมธาวี  สิงห์นาค
 
417 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  แก้วใสย์
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ด่านประสิทธิ์ผล
3. เด็กหญิงณิชากร  พรหมธร
4. เด็กหญิงนภนภางค์  บุษบงก์
5. เด็กหญิงปรินท์  หินตะ
6. เด็กหญิงภารวี  ศรีจันทร์
7. เด็กหญิงรินรดา  ศรีใส
8. เด็กหญิงสิริญญา  สุขศรี
9. เด็กหญิงสุริยากร  วรรณทวี
10. เด็กหญิงอาทิตยา  ศิละวงษ์
 
1. นายกิตตินันท์  ศิละวงษ์
2. นางกนกอร  มูลสาร
3. นายวิรุจ  มิ่งสอน
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปวีณา  บุรี
 
418 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  วงศ์ใหญ่
2. เด็กหญิงชรินรัตน์  สายสมบัติ
3. เด็กหญิงบุญนุช  สาระบูรณ์
4. เด็กหญิงวรรณษา  อินณรงค์
5. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ดอนภูมา
6. เด็กหญิงสิริยากร  สีดา
 
1. นางสาวจุไรรัตน์  แก้วอาสา
2. นางปริชาติ  วงค์เจริญ
3. นางสาวทิชากร  อาจเอี่ยม
4. นางชนิดา   เนตรแก้ว
 
419 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. นางสาวกัลยา  ถนอมวงศ์
2. นายจิรนิวัฒน์  ทองเปลว
3. นางสาวธนพิมพ์  พิมบุตร
4. นางสาวธนภัทร  พิมบุตร
5. นายนันทวัฒน์  จวงจันทร์
6. นางสาวปิยธิดา  ไกรยา
7. นางสาวพรรณิดา  หล้าซิว
8. นายศตวรรษ  จันทร์เปรียง
9. นางสาวศนิชา  คุ้มไพฑูลย์
10. นางสาวศุภานันท์  มาพลาย
11. นางสาวสิริมาศ  โตมาก
12. นางสาวเพชรชิรวา  แสงแก้ว
 
1. นางวาสิฏฐี  ตาดทอง
2. นายเมธาวี  สิงห์นาค
 
420 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 82.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นางสาวกันยารัตน์  กระวันทา
2. นางสาวนภัสวรรณ  ทองดี
3. นางสาวพัชราภรณ์   สีดาชมภู
4. นางสาวพัณณิตา  บุญเสริม
5. นางสาวลดารัตน์  พูนทอง
6. นางสาวสุกัญญา  แพงงาม
7. นายสุทัศน์  คำเสียง
 
1. นางพเยีย  ห้วยจันทร์
2. นางวิไลพร  จิตต์มั่นการ
3. นางสาวนิตยพร  ภาวิเศษ
 
421 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 94.57 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นางสาวจันจิรา  ปราการสมุทร
2. นางสาวชนิกานต์  เยรบุตร
3. นางสาวธนิษฐา  สุนัน
4. นางสาวนันท์นภัสร  ไชยโครต
5. นางสาวน้อมเกล้า  สุรนารถ
6. นางสาวรัชฎาพร  โนนน้อย
7. นางสาววรัทยา  วัชรพันธ์ธนกุล
8. นางสาวสุยะดา  รัชเสมอ
 
1. นายกิตตินันท์  ศิละวงษ์
2. นายวิรุจ  มิ่งสอน
3. นางกนกอร  มูลสาร
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปวีณา  บุรี
 
422 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 84.28 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. นางสาวธิดารัตน์  สายทอง
2. นางสาวนารีรัตน์  แก้วตา
3. นางสาวพานิดา  สีดา
4. นางสาวสุนันทา  แสงเดช
5. นางสาวอรพรรณ  ปัญญาใส
6. นางสาวอริยา  รักษาเชื้อ
 
1. นางสาวจุไรรัตน์  แก้วอาสา
2. นางปริชาติ  วงค์เจริญ
3. นางคัคนางค์  พื้นผา
4. นางสาววราภรณ์   สมดี
 
423 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  กอเซ็ม
2. เด็กหญิงพรไพลิน  วงศ์มั่น
3. เด็กหญิงมณีรัตน์  สุขประโคน
4. เด็กหญิงสุธาสินี  สุขเฉลิม
5. เด็กหญิงสุนันทา  ถิ่นนิคม
6. เด็กหญิงสุวรรณษา  ศรีสูงเนิน
7. เด็กหญิงอัญมณี  ใจหวัง
8. เด็กหญิงเกณิกา  ศรีสมโภชน์
 
1. นางสาวอังสนา  สูนย์กลาง
2. นางสาวชนุษพร  ไพศาลสุวรรณ
3. นางสาวนิตยา  แก้วบัวสา
 
424 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยา  ใหม่แก้ว
2. เด็กหญิงชญาดา  จันทะเหลา
3. เด็กหญิงชมพูนุช  เทพโสดา
4. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  สีสัน
5. เด็กหญิงลลิตา  ต่างทอง
6. เด็กหญิงสิริลาวรรณ  จันทร์หอม
7. เด็กหญิงอัญชลี  สาลี
 
1. นางสาวอมรรัตน์   พิเลิศ
2. นายสมหมาย  เวียงสิมา
3. นายนิกร  จันททะสาร
4. นายอนุวัตร  สายเสน
 
425 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ด่านประสิทธิ์ผล
2. เด็กหญิงธิดาพร  คุณสุวรรณบุตร
3. เด็กหญิงนภนภางค์  บุษบงก์
4. เด็กหญิงปรินท์  หินตะ
5. เด็กหญิงพรรณรดา  ปัชฌาบุตร
6. เด็กหญิงภารวี  ศรีจันทร์
7. เด็กหญิงศศิธร  อุดมผล
8. เด็กหญิงสกุุลตลา  คำคาวี
9. เด็กหญิงสุขสิริ  บุญบุตร
10. เด็กหญิงสุพรรณิกา  วงศ์สหวิวัฒน์
11. เด็กหญิงอาทิตยา  ศิละวงษ์
12. เด็กหญิงอาภัสรา  ทองฤทธิ์
 
1. นายกิตตินันท์  ศิละวงษ์
2. นายวิรุจ  มิ่งสอน
3. นางกนกอร  มูลสาร
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปวีณา  บุรี
 
426 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงกฤษติยาริณี  รื่งเริงสกุลศิริ
2. เด็กหญิงครองขวัญ  ทองอินทร์
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  จันคามิ
4. เด็กหญิงฐิตินันท์  วรรณทอง
5. เด็กหญิงธนภร  เต่าแก้ว
6. เด็กหญิงนงนภัส  กงศรี
7. เด็กหญิงบำเพ็ญพร  โซ่เงิน
8. เด็กหญิงเบญจพร  สินศิริ
 
1. นายภาคิน  โนนสูง
2. นางผกามาศ  ไชยสวาสดิ์
 
427 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 85.42 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. นางสาวจิราพร  หนองบัว
2. นางสาวนพมาศ  คำสุข
3. นางสาวพัชริดา  พรหมจันทร์
4. นางสาวศุภาวีร์  พุฒิชัยสิทธิ์
5. นางสาวสุภาพร  จันทะเหลา
6. นางสาวอรปรียา  แสงสุดตา
7. นางสาวเพ็ญวิภา  โพธิ์แสน
 
1. นางสาวอมรรัตน์   พิเลิศ
2. นายอนุวัตร  สายเสน
3. นายธงชัย  ใจมนต์
 
428 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 87.71 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา 1. นางสาวกมลวรรณ  เพชรประดับ
2. นางสาวกวินทิพย์  เทาศิริ
3. นางสาวดวงอารี  ไชยนะรา
4. นางสาวพรชิตา  พนมบุตร
5. นางสาวสุจิตรา  จันขอนแก่น
6. นางสาวสุณี  ไพบูลย์
7. นางสาวสุภาภรณ์  วรรณยาม
8. นางสาวเอมมิกา  สมเพชร
 
1. นายธนานันท์  ศรีประภาพงศ์
2. นางสาวเบญจมาศ  ส่วยโสภา
3. นางสาวกัลยา  อุตมะ
 
429 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 95.28 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นางสาวกัญชลิกา  อัครบุตร
2. นางสาวกิตติมา  ทองทัย
3. นางสาวจุฑาทิพย์  จิตโชติ
4. นางสาวจุฑามาศ  บุรินทร์
5. นางสาวปฏิมาภรณ์  แก้ววงษา
6. นางสาววริศรา  สมาฤกษ์
7. นางสาววัชรินทร์  สายสงค์
8. นางสาววิลาวัณย์  จตุพร
9. นางสาวสุดารัตน์  เพชรจันทร์ศรี
10. นางสาวอรยา  ปราบวงศา
11. นางสาวเกวลิน  ชินแสน
12. นางสาวเบญจมาศ  นาคนวน
 
1. นายกิตตินันท์  ศิละวงษ์
2. นายวิรุจ  มิ่งสอน
3. นางกนกอร  มูลสาร
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปวีณา  บุรี
 
430 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ 1. นางสาวณัฎฐธิดา  เดชบุญ
2. นางสาวพิชชาอร  สมบูรณ์
3. นางสาวภัทรวดี  พลมณี
4. นางสาวศิรินญา  วรรณทอง
5. นางสาวสุดารัตน์   การะเกษ
6. นางสาวสุพพัตรา  เก่งมนตรี
7. นางสาวสุภาวิดา  อุ่นแก้ว
8. นางสาวโสภิตา  ศรีรัมย์
 
1. นายภาคิน  โนนสูง
2. นางผกามาศ  ไชยสวาสดิ์
 
431 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองคูวิทยา 1. เด็กหญิงกัณจนา  ศรีบุญเรือง
2. เด็กหญิงกัณณิกา  ศรีบุญเรือง
3. เด็กหญิงชลธิชา  อวยชัย
4. เด็กหญิงทิพรัตน์  กาทอง
5. เด็กชายธนกร  อินทร์ตา
6. เด็กหญิงนัฐนันท์  แสงจันทร์
7. เด็กหญิงนิตยา   มาลาศรี
8. เด็กหญิงประกายฟ้า  ศรีจันทร์
9. เด็กหญิงประกายแก้ว  พรมลิ
10. เด็กหญิงปาณมินท์  นรดี
11. เด็กชายมงคล  คำเสียง
12. เด็กชายมนตรี  พลนารี
13. เด็กหญิงวิชญาดา  คำเสียง
14. เด็กหญิงอาภัสรา  บุญทัน
15. เด็กชายอิทธิ  อินทร์ตา
16. เด็กหญิงไพรินทร์  ชัยรัมย์
 
1. นายสิทธิชัย  พลแก้ว
2. นางภัทรวรรณ  พลแก้ว
3. นายดนัย  ภูฉายา
4. นางสาวชื่นกมล  แหวนเงิน
5. นางเกตน์นิภา  ชนะเนตร
 
432 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหลวงวิทยา 1. เด็กชายฉลาด  สุไธสง
2. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  กิ่งเกษ
3. เด็กชายณัฐพล  โสดาวาปี
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  อุทัย
5. เด็กชายทักษิณ  ปราบภัย
6. เด็กชายธีระพล  พัวกระโทก
7. เด็กชายนพรัตน์  ชารีวัน
8. เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  ลาทา
9. เด็กชายวันใส  ผิวแดง
10. เด็กชายสถาพร  ปราบภัย
11. เด็กชายสรายุทธ  ศิริเวน
12. เด็กชายสหรัฐ  ศิรินอก
13. เด็กชายสุพจน์  เพชรรินทร์
14. เด็กชายอนุชิต  ศรีกะชา
15. เด็กชายอภิวัชร์  กิ่งแก้ว
16. เด็กหญิงอริศรา  นิติยากร
 
1. นายสุภี  นิลศรี
 
433 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงคนึงนิจ  พงศ์พ้นภัย
2. เด็กหญิงฐปนีย์  พิบูลย์
3. เด็กหญิงณัชรินทร์  บริสุทธิ์
4. เด็กหญิงทิตติยา  เกษรัตน์
5. เด็กหญิงธนัญญา  เครือบุตร
6. เด็กหญิงรัตติกาล  โคตรวงค์
7. เด็กหญิงรุ่งอรุณรัตน์  เชื้อวงศ์
8. เด็กหญิงวรรณภา  ลาพันธ์
9. เด็กหญิงศิราณี  รังษี
10. เด็กหญิงศิโรรัตน์  สุนทรประยูร
11. เด็กหญิงสุชาดา  ชนะวงค์
12. เด็กหญิงอินทิรา  สิงห์เรือง
13. เด็กหญิงเบญจมาศ  ช่วงไธสง
14. นางสาวเบญญทิพย์  เบิกบาน
15. เด็กหญิงโสภิตชา  จำปาทิพย์
16. เด็กหญิงไอลดา  พิทักษ์
 
1. นางสุดารัตน์  พรรษาวนัส
2. นางราตรี  ชาติดร
3. นางสาวชัญญาภัค  สินศิริ
4. นางสาวพิชญ์นรี  มงคลธนกิตต์
5. นางสาวฤดี  แผ่นศิลา
 
434 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 81.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองคูวิทยา 1. นางสาวกรรณิกา  คำเสียง
2. นางสาวชฎาภรณ์  สุภาทิพย์
3. นายชินวัตร  ทองกำ
4. นางสาวฐิติพร  ศิริบรรณ์
5. นางสาวนางสาวพลอยสุดา   แกรดำ
6. นายมงคล  ทองก่ำ
7. นางสาวมะลิวัลย์  คำทา
8. นางสาวรัตติกาล  คำเพ็ง
9. นางสาวราณี  นรดี
10. นางสาวสมพร  อินทร์ตา
11. นางสาวสุภาภรณ์  เเหวนเงิน
12. นายอนุชาติ  เปาะเชื้อจีน
13. นางสาวอภิสรา   สีดำ
14. นายอัครเดช  ชัญชะนันท์
15. นางสาวอุไรพร  คำเสียง
16. นางสาวเกษสุดา  พวงจำปี
 
1. นางภัทรวรรณ  พลแก้ว
2. นายสิทธิชัย  พลแก้ว
3. นางเนตรนภา  ชินกฤติ
4. นายวิทยา  ธรรมบุตร
5. นางสาวเจนจิรา  เหมือนชอบ
 
435 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมหาพุทธราม 1. นางสาวกนกอร   บาดทอง
2. นางสาวกมลวรรณ  โทศรี
3. นายกฤษดา  ประจบบูรณ์
4. นางสาวดวงกมล  อินยา
5. นางสาวปภาวรินทร์  มะณี
6. นางสาวภานิภรณ์  จอมพล
7. นางสาวศรัญญา  ยะถาป่าน
8. นางสาวสุนิสา  เภาแก้ว
9. นายสุภีร์  สามนาค
10. นายอนุชา  เสาเวียง
11. นางสาวอรญา  ดวงมาลา
 
1. นายภาณุพงษ์  พงษ์ญาติ
2. นายวสันต์  เพิ่มทรัพย์
3. นางทัศนีย์  บุญมา
4. นางทองเทียน  มิ่งขวัญ
5. นางสาวจันทรจร  โคตะนนท์
 
436 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวจันทิรามาศ  พรศิริ
2. นายธนภัทร  ช้างสาร
3. นางสาวธันวาพร  ดงไร
4. นางสาวนภัสรินทร์  เทศสวัสดิ์วงศ์
5. นางสาวนัชรีภรณ์  พวงพันธ์
6. นางสาวบุษบา  คำแสนราช
7. นายพัสกรณ์  วงษ์สาลุน
8. นางสาววินิจภา  คันทา
9. นางสาววีรดา  คูลธิ
10. นางสาวศิราณี  เหล่างาม
11. นางสาวศิริธร  สุทาศรี
12. นายสหรัฐ  มงคลมะไฟ
13. นางสาวอาทิอร  คำหอมกุล
14. นางสาวอารีย์ญา  เถาว์คำ
15. นางสาวเกษศริน  ทองสุข
16. นางสาวแพรวชนก  พิมพ์สาร
 
1. นางสุดารัตน์  พรรษาวนัส
2. นางราตรี  ชาติดร
3. นางสาวชัญญาภัค  สินศิริ
4. นางจารุวรรณ  แสงส่อง
5. นางสาวชนิดาภา  สุทธิทักษ์
 
437 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 95.14 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร 1. นายวันชนะ  ทองสุ
2. นายอนุชา  แสนทอง
3. นายอัจฉริยะ  ประจักษ์แจ้ง
4. นายเกรียงไกร  บุญโยพันธ์
5. นายเกียรติศักดิ์  ประจักษ์แจ้ง
 
1. นายเตวิทย์  แสนสิ่ง
2. นายปรีชา  ฝังสิมมา
 
438 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 91.14 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ทาระ
2. นายธนพล   เพ็งพันธ์
3. นางสาวธัญพร  ใจดี
4. นายวรวิช  ทันเกตุ
5. นายวุฒิพงษ์  บุญหวาน
 
1. นางอัมพร  จันทร์เทียมวงษ์
2. นางสาวอัมพร  อาจภักดี
 
439 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร 1. นายจิระพัฒน์  จิตตะวงค์
2. นายปฏิมากร  บุญเชิด
3. นายมีชัย  ศรีคำ
4. นายอนุชา  สังกะสี
5. เด็กชายไชยยา  เถื่อนสุภา
 
1. นางมะยุรี  ศรีนวล
2. นางสุพิศ  บุตรดา
 
440 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นายชาญณรงค์  ละเลิศ
2. นายภาณุ  กงแก้ว
3. นายรุ่งเพชร  สีวะโสภา
4. นายวรวุฒิ  ไพรบึง
5. นางสาวศรวงสุดา  โถทอง
 
1. นายคำดี  ภักพวง
2. นางสุดารัตน์  พรรษาวนัส
 
441 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ 1. นายนายกฤตชลักษณ์   แก้วธาณี
2. นายศิลป์ภัศศะ   ตะเคียนศก
 
1. นายธนศักดิ์  ตยะพักตร์
2. นายสุภรณ์  พรหมคุณ
 
442 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองคูวิทยา 1. นายธนาวุฒิ  สีสัน
2. นายสวภัทร   ทองก่ำ
 
1. นายวิทยา  ธรรมบุตร
2. นายดนัย  ภูฉายา
 
443 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร 1. เด็กหญิงฉัตราภรณ์   ทิพย์รักษา
 
1. นางสาวสุรีภรณ์   อารีย์
 
444 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเคียวนำ 1. นางสาวกมลวรรณ  ภิบาลจอมมี
 
1. Mrs.Wang  gui ping
 
445 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงสุธาทิพย์  จันครา
 
1. นางสาวญาณิศา  โตมร
 
446 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา 1. เด็กชายวันเฉลิม  สันทาลุนัย
 
1. นางสาวจิราภรณ์  แสงกอง
 
447 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 1. นางสาวหทัยชนก  ประมูล
 
1. นางสาวนิภาพรรณ   โสพัฒน์
 
448 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. นางสาวกุสุมา  โคตวัน
 
1. นางสาวณัฐญา  ศรีเมือง
 
449 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นางสาวกิตติพิชญ์  ศรบุญทอง
 
1. MissXie  Huiping
 
450 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นางสาวธิดารัตน์  ร่มโพธิ์
 
1. นางสาวนราภรณ์  ต้นพุดซา
 
451 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ขอมเดช
 
1. นางสาวศรัญญา  รัตนทวีชัยพร
 
452 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กหญิงกรรณ์ยานี  ไขรัมย์
 
1. นายศักรินทร์  สุทารส
 
453 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. นายประสิทธิ์  พลเสนา
 
1. นางสาวมุกญาดา  ชูเส้นผม
 
454 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นางสาวอรปรียา  เข็มทอง
 
1. นางสาวประภัสสร   อสิพงษ์
 
455 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นางสาวรัชเกล้า  ระฆังทอง
 
1. นายสำเริง  บุญตา
 
456 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 82.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ 1. นายอนิรุธ  ลำสมุทร
 
1. Miss๋๋Joo Yeon  Kang
 
457 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 81.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นางสาวขนิษฐา  แหวนวงษ์
 
1. MissํYeonhee  Park
 
458 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเคียวนำ 1. นายวัชรินทร์  ขันติวงค์
 
1. MissRuan  xiao yun
 
459 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. นางสาววาสนา  คำเรืองบุญ
 
1. นางสาวมะณี  ศรีสันต์
 
460 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กหญิงิวิลาวัลย์  อันทะโคตร
 
1. นายสมตระกูล  สุทธิจินดา
 
461 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. นางสาวอรุณศรี  ดวงธนู
 
1. นางสาวสุภาวดี  สิงห์คูณ
 
462 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นางสาวอรวรรณ  ชัยวิเศษ
 
1. นางสาวนราภรณ์  ต้นพุดซา
 
463 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 1. นางสาวนิภาพร  สังขะพงษ์
 
1. นายศุภวิทยา  หอมจิต
 
464 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. นางสาวนุชจิรา  เคาเลิศ
 
1. นางสาววิจิตรา  เทียมใส
 
465 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นางสาวชลธิชา  หาผล
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  ไชยปัญญา
 
466 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 82.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. เด็กชายสุธิราช  สมโภชน์
 
1. นางสาวอุบล   ขาวสะอาด
 
467 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 83.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กหญิงอาทิตยา   พรมโสภา
 
1. นางสาวจิตอารีย์  บัญญัติ
 
468 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. นางสาวศิริประภา  คำเลื่อม
 
1. นางสาวมุกญาดา  ชูเส้นผม
 
469 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นางสาวผกามาศ   บุญละออง
 
1. Mr.TAKASHI  KUWANO
 
470 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นางสาววิภาภัทร  สมาน
 
1. นางสาวชนาพร   โชคดำริวิเศษ
 
471 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ 1. นางสาวเบญจพร  บุตรศรี
 
1. นางสาวดวงสมร  กาบมาลี
 
472 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 80.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นางสาวอุไรพร  ยุบล
 
1. MissํYeonhee  Park
 
473 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 80.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นางสาวช่อฟ้า  คำกระสัง
2. นางสาวณัฐชยา  อสิพงษ์
3. นางสาวรัชฎาภรณ์  พรหมลา
4. นางสาวสุภัสสร  กองแก้ว
5. นายอภิสิทธิ์  ปอสูงเนิน
 
1. นายกิตติพงษ์  อสิพงษ์
2. นางสาวอุบล   ขาวสะอาด
 
474 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 80.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 1. นายกิตติพล   เพชรศิลา
2. นายธนาวุฒิ  แก่นแก้ว
3. นายพีระพัฒน์  สีบัวคำ
4. นางสาวสุทธิดา   ประพันธ์
5. นางสาวอนงค์นาฏ  ทองมนต์
 
1. นางสาวนิภาพรรณ   โสพัฒน์
2. นางธัมมาภรณ์   จูมสิมมา
 
475 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. นางสาวจารุวรรณ  ใยโท
2. นางสาวจิราภรณ์  มะโนรัตน์
3. นางสาวศิริญญา  พรมตา
4. นางสาวสิรินธร  กลมเกลี้ยง
5. นางสาวสุภาวดี  ระวังชนม์
 
1. นางสาวณัฐญา  ศรีเมือง
2. นางสาวพิมพิไล  ฤกษ์ใหญ่
 
476 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นางสาวกานติมา  คำแพง
2. นางสาวพิชามญช์  หลักงาม
3. นางสาวรัชรินทร์  สารพล
4. นางสาวสุจิตรา  มณีโชติ
5. นายอภิวัฒน์  งอมสงัด
 
1. นางสาวพรรษ์นลัท  กาญจนาภา
2. MissLian  Jingchun
 
477 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. นางสาวกรรณิกา  พรมชาติ
2. นายจารุพงศ์  จันพูล
3. นางสาวนันธิญา  โพธิ์ขาว
4. นางสาววิภาวรรณ  ราชโสภา
5. นางสาวสุดา  พละศักดิ์
 
1. นางสาวมุกญาดา  ชูเส้นผม
2. นางสาวทรรศญา  พละศักดิ์
 
478 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. นางสาวชนากร  ลานตวน
2. นายฐาปกรณ์  ศรีลาชัย
3. นางสาวนภัสสร  ป้องนาน
4. นางสาวสุกัญญา  พรพิเชฐ
5. นางสาวสุดารัตน์  ศรีสิงห์
 
1. นางสาวศิราภรณ์  แสนพงศ์
2. นางสาวอัญวีณ์  มาสขาว
 
479 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นางสาวจันทร์จิรา  ศรีใสแก้ว
2. นายส่งศักดิ์  มลิวรรณ
3. นางสาวเกศรินทร์  อรุณโรจน์
4. นายเขตโสภณ  บูรณะ
5. นายเทียนชัย  วงศ์ดี
 
1. นายศักรินทร์  สุทารส
 
480 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นายพลากร  ดอนเหลือม
2. นางสาวพิมพ์จันทร์  ชอบชื่น
3. นายเฉลิมสินธ์ุ  แหวนเงิน
4. นายเทพนิมิตร  แสนแก้ว
5. นางสาวโชติกา  ชินบุตร
 
1. นางสาวลักษณาวรีย์  อสิพงษ์
2. MissํYeonhee  Park
 
481 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นางสาวพัชริดา  ระยับศรี
2. นางสาววรัชยา  เสนาท
 
1. MissWen  Yanyan
 
482 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 1. นางสาวระอองพิท  คมวิริยะวุฒิ
2. นางสาวอัจฉราภรณ์  อินตะนัย
 
1. นายศุภวิทยา  หอมจิต
 
483 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นางสาวฤทธิพร  ผดุงธรรม
2. นางสาวศศิธร  ฝากทอง
 
1. นางปิยลดา  หารไชย
 
484 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นายณัฐ  แก้วคำ
2. นางสาวดวงฤทัย  คำเสียง
 
1. นางสาวสุพพตา  สิทธิรักษ์
 
485 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นางสาวกัญญาณัท  บุญส่ง
2. นางสาวสิริยากรณ์  จันทร์ประทีป
 
1. นายสำเริง  บุญตา
 
486 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ 1. นางสาวธารญา  เลิศศรี
2. นางสาวปวีณา  พนัส
 
1. Miss๋Joo Yeon   Kang
 
487 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 89.84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละทายวิทยา 1. เด็กชายทศพล  บุญศักดิ์
2. เด็กชายธนชัย  ชื่นชม
3. เด็กชายนันทวุฒิ  หงษ์ศิลา
4. เด็กชายนาวา  หุ้มแพร
5. เด็กชายพรประสงค์  โประวะ
6. เด็กชายวีระชัย  สุวรรณดี
7. เด็กชายศักดิ์นรินทร์  ทองลือ
8. เด็กชายโชคนำพา  บุญศักดิ์
 
1. นายสุดใจ  แท่นศิลา
2. นางสาววนิดา  พบบุญ
3. นายปรีชา  บุญศักดิ์
 
488 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 87.58 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กชายกฤษดา  แพงมา
2. เด็กชายชลิตพล  ไชยโคตร
3. เด็กชายณรงค์กรณ์  สุุภาพ
4. เด็กชายธีรศักดิ์  ชำกรม
5. เด็กชายธีระศักดิ์  โก้สันเที๊ยะ
6. เด็กชายอดิศักดิ์  นนทะพันธ์
7. เด็กชายอดิสร  สะโสม
8. เด็กชายแสนประเสริฐ  ชำนาญ
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์   ท้าวด่อน
2. นายบุญเย็น  สาระชาติ
3. นายกิตติศักดิ์  คำศิริ
 
489 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 88.92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล 1. เด็กชายกิตติพศ  สิงห์พิศาล
2. เด็กชายณัฐพล  มันสามุข
3. เด็กชายธนธน  บุญภา
4. เด็กชายประเสริฐ  นาคนวล
5. เด็กชายภัทรกร  บุราคร
6. เด็กชายมณฑล  วงค์ภักดี
7. เด็กชายสหรัฐ  สังข์ขาว
8. เด็กชายสุภัทร  มั่งมี
 
1. นายทศวร  ผ่องใส
2. นายสิทธิศักดิ์  ทองสุข
3. นายสันติสุข  แก้วศิริ
 
490 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 88.86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1. เด็กชายธนวัฒน์   กิ่งจันมล
2. เด็กชายธีรศักดิ์   เผื่อแผ่
3. เด็กชายศรายุทธ  บูรณะ
4. เด็กชายศราวุฒิ   ชัยบัวรินทร์
5. เด็กชายศุภกฤต  ไกรนอก
6. เด็กชายสุมิตร  นิเวช
7. เด็กชายอินทรชิต   วงศ์แก้ว
8. เด็กชายโยธิน  ทองดี
 
1. นายธนะสิทธิ์   เที่ยงธรรมรุจน์
2. นายทรงศักดิ์   พลศักดิ์
3. นางสาวสุคนธิกา   พวงมะลิ
 
491 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ 1. นายกิตติพงศ์  แจ้งสว่าง
2. นายจิรชัย  ตุ้มทอง
3. นายศุภวัฒน์  ศรีวิสรณ์
4. นายอภิสิทธิ์  ศรีสะแก้ว
5. นายอภิสิทธิ์  แสงใส
6. นายเสรี  ฉายาวรรณ
 
1. นายรังสรรค์  สุภารัตน์
2. นายไชยา  แหนงวงษ์
3. นายรติพงษ์  รักษาพันธุ์
 
492 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นายกิตติวัฒน์  แสงมาศ
2. นายดนัย  ยิ้มเจริญ
3. นายมงคล  แสงมาศ
4. นายวงศธร  แก้วละมุล
5. นายอำนาจ  สิงขรณ์
6. นายแสงชัย  สิงขรณ์
 
1. นายณัฐพงษ์  นาคนวล
2. นายเกษมศักดิ์  โทแสง
3. นายชุติพนธ์  จันทะโคตร
 
493 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 86.27 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. นายธวัชชัย  ถุงทรัพย์
2. นายวัชรินทร์  จันทร์สิงห์
3. นายอรรถพล  สุพิษ
4. นายเจตอดุล  วามะสิงห์
5. นายเนติพงษ์  โพธิ์ขาว
6. นายเริงฤทธิ์  ฉลาดศรี
 
1. นายทธ  ทองภามี
2. นายพัชระ  วงค์เจริญ
3. นายพิทยา  จันดาบุตร
 
494 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 86.27 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นายกองพล  ศรีสุธรรม
2. นายปัณณวัฒน์  ดวงสิมา
3. นายพชร  บุญเหลือ
4. นายอภิรักษ์  บุญศรี
5. นายอาทิตพงษ์  ขุนทอง
6. นายเดชพล  กระแสโสม
 
1. นายเนวินทร์  วสุกาญจนานนท์
2. นางแครทรียา  วสุกาญจนานนท์
3. นางสาวนภัทร  เชิงหอม
 
495 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. นางสาวกัญญารัตน์  จันทะโคตร
2. นางสาวจันทกานต์  ชมพูชัย
3. นายชัยประสาร  คำโสภา
4. นางสาวธมลวรรณ  จรัสนิพันธ์กุล
5. นางสาววรนิษฐา  อินทร์ทอง
6. นางสาววรรณิษา  ลมเชย
7. นายสุรพล  เครือแสง
8. นายอนาวิน  ทองชาติ
9. นางสาวอินทิรา  สมบัติ
10. นางสาวเกษรินทร์  แสนคำ
 
1. นายสมคิด  แสงอรุณ
2. นายวิทธิพงษ์  วันทา
 
496 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละทายวิทยา 1. นายชัยธวัช  ทองจันทร์
2. นางสาวทัศนีวรรณ  กองแพง
3. นางสาวศิริภัสสร  ชูศรีเสริฐ
4. นางสาวสุดารัตน์  สีแสด
5. นายอภิญญา  แสงสาย
6. นางสาวอมรรัตน์  บุญศักดิ์
7. นางสาวอังคณา  พละศักดิ์
8. นางสาวอารยา  คูณศรี
9. นางสาวเกษมณีย์  บุญรินทร์
10. นางสาวเสาวลักษณ์  พละศักดิ์
 
1. นางปิยะมาศ  ค้าโค
2. นางศิวภรณ์  พันธุ์เพ็ง
3. นายสุพรรณ  ค้าโค
 
497 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 81.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. นางสาวชลดา  อาจเอี่ยม
2. นางสาวชลธิชา  พรมมุณี
3. นางสาวนทพรรณ  ยอดใส
4. นางสาวภัทรวดี  ไชยะพันธ์
5. นางสาวสิทธิประภา  โนนสังข์
6. นางสาวสุทธิลักษณ์  พื้นพรม
7. นางสาวสุพรรณี  สมขาว
8. นายอธิพันธ์  รัศมี
9. นางสาวอรัญญา  แสนอินทร์
10. นางสาวแจ่มนภา  จันทร์หอม
 
1. นางสาคร  จันดาบุตร
2. นายพิทยา  จันดาบุตร
3. นางสาวสุวภรณ์  ชื่นจำปา
 
498 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 86.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. นายชยากร  เสนาภักดิ์
2. นางสาวชัชฎาภรณ์  ชาญพินิจ
3. นายชุติสรณ์  หมู่มาก
4. นายพีรชัย  หมู่มาก
5. นายมณเทียร   สมบัติวงษ์
6. นายวรายุส  พลคำ
7. นางสาวศศินา  ใจนวน
8. นางสาวสุชาดา  อรัญศักดิ์
9. นางสาวอนุธิดา  บุตะเคียน
10. นางสาวเกตุศิริ  อาจศิริ
 
1. นายทศพร  มนตรีวงษ์
2. นางพิไลพร  จันทกรณ์
 
499 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษีไศล 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เวินเสียง
2. เด็กหญิงชลธิชา  เพชรสุก
3. เด็กหญิงภารีรัตน์  จันทร์โท
4. เด็กหญิงสุภารัตน์  แสนสุข
5. เด็กชายเจษฎา  พิมศร
 
1. นายฉัตรดนัย  พูลเจริญพาณิชย์
2. นางอุไรลักษ์  ศรีรักษา
 
500 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. เด็กหญิงกัลยาณี  ปัสสาสุ
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  คณาบุตร
3. เด็กชายณัฐวัฒน์  คำหยาด
4. นางสาวรัชฎาภรณ์  บุญเริ่ม
5. เด็กหญิงสุพาณี  เจือทอง
 
1. นายทองชัย  กอแก้ว
2. นายรณกฤต  ก้อนภูธร
 
501 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กหญิงกิตติยากร  ติละกูล
2. เด็กหญิงนรมน  เชาว์ศิริกุล
3. เด็กชายปุญชศักดิ์  แซ่โค้ว
4. เด็กหญิงพีร์พัชชา  เทิดกตัญญูพงศ์
5. เด็กหญิงสิริลักษณ์  ค้องอ้อย
 
1. นายศักดิ์ชาย  เกษร
2. นางวิไล  กุยแก้ว
 
502 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 87.54 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 1. นางสาวพรประภา  ปูพะมูล
2. นางสาวพิมประภัทร  ดุระยับ
3. นางสาววิภารัตน์  หุ่นแก้ว
4. นางสาวสิริยพร  สีนา
5. นางสาวอรดา  ศรีชาเนตร
 
1. นางสาวมาลินี  แก้วยงค์
2. นางอภิชญา  อ้วนคำภา
 
503 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษีไศล 1. นางสาวทิพวรรณ  สีทำ
2. นางสาวนงนุช  แสงหาชัย
3. นายบวร  วงศ์พิมล
4. นางสาวมาลินี  เฉลียวฉลาด
5. นายอมรเทพ  จันทร์แจ้ง
 
1. นายฉัตรดนัย  พูลเจริญพาณิชย์
2. นางอุไรลักษ์  ศรีรักษา
 
504 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นางสาวกนกวรรณ  งามเปรี่ยม
2. นางสาวธันย์ชนก  สุดตานนท์
3. นางสาวนิตยา  สมาน
4. นางสาวพัชรี  บุญทัน
5. นายยุทธศาสตร์  พงษ์สุระ
 
1. นางมาลินี  งามแสง
2. นางวรนุช  หน่างเกษม
 
505 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 90.49 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. นายชยพล  กำเนิด
2. นางสาวญาศิริ   บุญจันทร์
3. นางสาวปานตะวัน  ปัญญาดี
4. นางสาวสุภานันท์  ทันที
5. นายอดิศักดิ์  ไพกะเพศ
 
1. นายปัญญา  พิมพ์หมื่น
2. นายดิลก  คำเพราะ
 
506 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. เด็กหญิงซ่อนทราย  บุญปัญญา
2. เด็กหญิงศิรินภา  ชัยวิเศษ
3. เด็กหญิงอารียา  คำเสียง
 
1. นางณัฐนภา  ต้นงาม
2. นายจีรศักดิ์  สันทาลุนัย
 
507 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. เด็กหญิงณัฏฐนิชา  จินดา
2. เด็กหญิงพิมสุดา  แพทย์กลาง
3. เด็กหญิงอารยา  ทับสีหา
 
1. นางสมพร  กสิพันธ์
2. นางสมพร  นวลรักษา
 
508 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงธนวรรณ  บรรพตาธิ
2. เด็กหญิงปัญจรัศม์  พละศักดิ์
3. เด็กหญิงไพลิน  สงวนรัมย์
 
1. นางฉวีวรรณ  โพธิวัฒน์
2. นางอรนุช  นามเขียว
 
509 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กหญิงปุณยนุช  บุญรอง
2. เด็กหญิงพันธ์ธีรา  เครือไชย
3. เด็กหญิงอาจารี  มณฑาทิพย์
 
1. นางอิศราวรรณ  ใจแจ้ง
2. นางนัยนา  ธรรมศิริ
 
510 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นางสาวทิพภรณ์  ทวยตรง
2. นายปัณณวิชญ์  ดวงโสภา
3. นางสาวอรดา  สีดำ
 
1. นางณัฐนภา  ต้นงาม
2. นางสาวศศิธร  ไกยสิทธิ์
 
511 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. นางสาวฐิรกานดา  ศรีสุข
2. นายปราโมทย์  พลศักดิ์
3. นางสาวปาริฉัตร  พวงบุรี
 
1. นางสมพร  นวลรักษา
2. นางสมพร  กสิพันธ์
 
512 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นายชุษณะ  แก้วมูล
2. นางสาวนภาภรณ์  ปัตทาบาล
3. นางสาวปานชนก  พรมชา
 
1. นางอรนุช  นามเขียว
2. นางฉวีวรรณ  โพธิวัฒน์
 
513 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นางสาวกัลยารัตน์  จอดพิมาย
2. นางสาวธัญวรัตน์  แปงแสง
3. นางสาวพิชญานันท์  บุตรภักดีธรรม
 
1. นางสุนันทา  บุญเอนก
2. นางอาภรณ์  บุญมาก
 
514 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงขวัญชนก  หอมทรง
2. เด็กหญิงพิชชานันท์  อาจชัยธร
3. เด็กหญิงพิชญ์ฌานันท์  อ่อนพั้ว
 
1. นายคำดี  ภักพวง
2. นางสาวพรพิมล  เพื่อบุญมาก
 
515 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 84.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ทุมแก้ว
2. เด็กหญิงนิกข์นิภา  บุญยิ่ง
3. เด็กหญิงนุชสิริ  ทูลภิรมย์
 
1. นางสาวดานุวัลย์  ชุณหวงศ์สนิท
2. นางสาวสุวรรณี  แก้วบัวเคน
 
516 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  สุวรรณศรี
2. เด็กหญิงปวิณากร  แป้นโสม
3. เด็กหญิงอโณทัย  คำแสงดี
 
1. นางสุนันทา  บุญเอนก
2. นางอาภรณ์  บุญมาก
 
517 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงธัญญา  ป้องภัย
2. เด็กหญิงปวีณา  พูลงาม
3. เด็กหญิงพรธิวา  คะหาร
 
1. นางสาวจิราภรณ์  เพ็งพา
2. นางสาวมาลา  วันทวี
 
518 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวนริศรา  ถนอมซื่อ
2. นางสาวภารัตน์ดา   อินตา
3. นางสาวสุวรรณี  เทศนา
 
1. นางสาวจิราภรณ์  เพ็งพา
2. นางสาวมาลา  วันทวี
 
519 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาววลีรัตน์  คำศรี
2. นางสาวศิริโสภา  อุทชา
3. นางสาวสิริมา  ตัดพุดซา
 
1. นางสุรัชนา  โพธินาแค
2. นางสาวสุพรรษา   คำหล้า
 
520 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. นายธนานันท์  ชูกำแพง
2. นางสาวนิภาพร  ไชยโคตร
3. นางสาวรัตนาภรณ์  ไมตรีแพน
 
1. นางสาวสุวรรณี  แก้วบัวเคน
2. นางสาวดานุวัลย์  ชุณหวงศ์สนิท
 
521 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นายจตุรพรชัย  โพธิ์ขาว
2. นางสาวปรีดาพร   สะอาด
3. นางสาวภัคคีมา   ทรัพย์เมือง
 
1. นางสุนันทา  บุญเอนก
2. นางอิศราวรรณ  ใจแจ้ง
 
522 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1. เด็กหญิงจิตรสินี  ใจดี
2. เด็กหญิงสร้อยฟ้า  ปิดตังระภา
 
1. นายขวัญชัย  จันทร์แดง
2. นายบุญเลิศ  พลชลี
 
523 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กชายกีรติเดช  มณีวีรกุล
2. เด็กหญิงปฐมาภรณ์  ไชยพัฒน์
 
1. นางสาวสุกัณยา  สอนพูด
2. นางกรรณิการ์  อสิพงษ์
 
524 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. เด็กชายจตุรภุช  จาระนัย
2. เด็กหญิงศิริกัลยา  โตมร
 
1. นายราเชนทร์  พะวงษ์
2. นางสาวกนิษฐา  โนนสูง
 
525 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กชายคมสันต์  ศรีโวหะ
2. เด็กหญิงชนิตร์นันท์  พันธ์ภักดี
 
1. นางสาวศิริขวัญ  ไชยลังกา
2. นายไพรนคร  ชิณะแขว
 
526 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา 1. เด็กชายสุภัทรศักดิ์  แทนคำ
2. เด็กชายอภิเชษฐ์  นวลหงษ์
 
1. นางสาวอุบลวรรณ  ดีใจ
 
527 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายดุรีย์  พรมลิ
2. เด็กชายสรศักดิ์  ม่วงอ่อน
 
1. สิบเอกวิษณุกร  แก้วละมุล
2. ว่าที่ร้อยตรีชาญณรงค์  พันธ์แก่น
 
528 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ ศรีสะเกษ 1. เด็กชายกฤษดา  อุทัย
2. นายธีรภัทร  เจือทอง
 
1. นางสาวสกุนณี  ณ นมิตร
2. นางสมพร  ศรีจำปา
 
529 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. เด็กชายชยพล  เฉลิม
2. เด็กชายวีรพล  หนองยาง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงมยุรี   อรรคบุตร
2. นางศุภานัน  บำรุงธนรัชต์
 
530 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 1. นายพิษณุ  สุทาศรี
2. นายศราวุธ  สุขอ้วน
 
1. นางสาวอรวรรณ  สิมมา
2. นายมนตรี  สอนไชยญาติ
 
531 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นายณัฐวัตร  คำภีระ
2. นายธาดา  นรดี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีชาญณรงค์  พันธ์แก่น
2. นางปนิดา  ทวีชาติ
 
532 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. นายจิรานุวัฒน์  รัตนะโสภา
2. นายธีรพล  อุดม
 
1. นางสาวจารุพร  พิมพา
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงมยุรี  อรรคบุตร
 
533 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นายฐิติวัฒน์  วงค์ขันธ์
2. นางสาวนัยรัตน์  ทองทับ
 
1. นายธุวลักษณ์  แก้วคูณ
2. นางสาวจุฑามาศ  บัวภา
 
534 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กชายณัฐภูมิ  อุปมัย
2. เด็กชายยศวีร์  ศุภโชคธนาทรัพย์
 
1. นางกรรณิการ์  อสิพงษ์
2. นางสาวสุกัณยา  สอนพูด
 
535 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงฐิติกานต์  เชาว์ศรีกุล
2. เด็กหญิงศศิกานต์  บุญโต
 
1. นางจารุวรรณ  แสงส่อง
2. ว่าที่ร้อยตรีเหรียญ  ดาทอง
 
536 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. เด็กชายนนทกาญน์  เย็นขัน
2. เด็กชายโกศัลย์  มะโนรัตน์
 
1. นางสาวกนิษฐา  โนนสูง
2. นายราเชนทร์  พะวงษ์
 
537 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กหญิงทิพย์กมล   ทิพย์สมบัติ
2. เด็กชายเบญจโชค  โชติกุล
 
1. นางสาววิภาพร  ชิณะแขว
2. นายไพรนคร  ชิณะแขว
 
538 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. นายปราโมทย์  สุขแสน
2. นายยุรนันท์  ขุมเงิน
 
1. นางกรรณิการ์  อสิพงษ์
2. นางสาวสุกัณยา  สอนพูด
 
539 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นายคุณาธิป  พละศรี
2. นายเกียรติชนก  พิมพ์ไชย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเหรียญ  ดาทอง
2. นางจารุวรรณ  แสงส่อง
 
540 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. นายธีรเมธ  สุภาวงค์
2. นายรัฐศาสตร์  พิมายกลาง
 
1. นางสาวกนิษฐา  โนนสูง
2. นางสาวจารุพร  พิมพา
 
541 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นางสาวสุภาพร  ซอนทรัพย์
2. นางสาวเบญญาภา  เพ็งแจ่ม
 
1. นางสาวนิตยา  ทองอินทร์
2. นางสาววิภาพร  ชิณะแขว
 
542 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 84.63 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กชายเนติพงศ์  รัตนพันธ์
2. เด็กชายเอื้ออังกูรณ์  สาลิวงษ์
 
1. นายนัฐกร  เจริญศรี
2. นายสุวัฒน์  เกิดปราชญ์
 
543 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 88.38 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  โสวัน
2. เด็กหญิงณชาภัทร  ทาวงษ์
 
1. นางมณีกานต์  บุญเสริม
2. นางจารุวรรณ  แสงส่อง
 
544 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จันดำ
2. เด็กชายพิพัฒน์  เมืองจันทร์
 
1. นางศุภานัน  บำรุงธนรัชต์
2. นางสาวพัชรินทร์  มากมูล
 
545 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 88.88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. เด็กชายอนุวัฒน์  เสียงหวาน
2. เด็กหญิงอินทิรา  ไชยสิทธิ์
 
1. นางกนกวรรณ  ก้อนคำ
2. นายดุริยางค์  ก้อนคำ
 
546 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม 1. เด็กหญิงสิริประภา  เพ็งแจ่ม
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  ศรียงยศ
 
1. นายณัฏฐเอก  กระจ่าง
2. นางสาวประภัสสร  พันธ์พัฒน์
 
547 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. เด็กชายปรินทร์  ครอบเพชร
2. เด็กชายปวริศ  บุราคร
 
1. นายวุฒิสรณ์  พิชญสมบัติ
2. นางสาวกฤษณา  นันทะสิงห์
 
548 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กหญิงฉัตรชฎา  ประครอง
2. เด็กชายพรชัย  ไชยโชติ
 
1. นายภูเบศ  เศรษฐบุตร
2. นายสมชาย  พุทธเสน
 
549 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีแก้วพิทยา 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  ตุ้มทรัพย์
2. เด็กหญิงภัทรา  วงษ์สุธา
 
1. นายบัญชา  แข่งขัน
2. นางนิตณพา  แข่งขัน
 
550 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. เด็กชายชาญยุทธ  ศรีเลิศ
2. เด็กชายวิศิษฏ์  ศิลาชัย
 
1. นายวุฒิสรณ์  พิชญสมบัติ
2. นางสาวกฤษณา  นันทะสิงห์
 
551 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. เด็กหญิงญาณิศา  ทองภาพ
2. เด็กหญิงธนภรณ์   โนนกอง
 
1. นายขันติ  เสาร์ปรัชญา
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงมยุรี  อรรคบุตร
 
552 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 1. เด็กชายยุทธชัย  แสงสีบับ
2. เด็กชายวรวิธ  นาคศรี
 
1. นางสาวภคอร  อำนวย
2. นางนิพา  แสงกล้า
 
553 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กชายกัมปนาท  โมคศิริ
2. เด็กชายปารุจน์  พรมประดิษฐ์
 
1. นายไกรลาศ  จิบจันทร์
2. นางสาวสมบูรณ์  ดวงพล
 
554 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นางสาวน้ำทิพย์  ไชยโชติ
2. นายสมภพ  สุธาอรรถ
 
1. นายวุฒิสรณ์  พิชญสมบัติ
2. นางสาวกฤษณา  นันทะสิงห์
 
555 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 1. นายกฤษณะ  ประสิทธิ์
2. นางสาวพัชรี  จันดี
 
1. นางสาวภคอร  อำนวย
2. นางสาวอรวรรณ  สิมมา
 
556 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. นายณัฐวุฒิ  ประจำ
2. นายศิริวัฒน์  บุญมี
 
1. นางสาวจารุพร  พิมพา
2. นายราเชนทร์  พะวงษ์
 
557 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นายศักรินทร์  เทพขันธ์
2. นายเกียรติยศ  สีหะวงษ์
 
1. นายไกรลาศ  จิบจันทร์
2. นางสาวสมบูรณ์  ดวงพล
 
558 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1. นางสาวทิวาวรรณ  จันทร์ดวงศรี
2. นางสาวอารียา   ศรีสอาด
 
1. นายขวัญชัย  จันทร์แดง
2. นางบุญลักษณ์  จันทร์แดง
 
559 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นางสาวณัฐกานต์  งามเจริญ
2. นางสาวอุไรวรรณ  จันทร์ส่อง
 
1. นายภูเบศ  เศรษฐบุตร
2. นายสมชาย  พุทธเสน
 
560 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. นายจิรภัทร  สุตพันธ์
2. นางสาวสุภาวัลย์  ชัยมงคล
 
1. นายณัฐพล  บัวพันธ์
2. นางสาวจุฑามาศ  การะเกษ
 
561 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา 1. นางสาวธัชพรรณ  โพธิสาร
2. นายเทียนชัย  ธรรมบุตร
 
1. นายธนกฤต  บุตรอ่อน
2. นางสุกฤตา  บุตรอ่อน
 
562 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นายภูวิศ  เชื้อชม
2. นายเกียรติศักดิ์  บัวงาม
 
1. นายทองพูน   แพงมา
2. นายสำราญ  ฤกษ์อุโฆษ์
 
563 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นายปริญ  อุ่นวงศ์
2. นายโกวิท  ประกอบผล
 
1. นางสาวกาญจนา  ชัยชาญ
2. นางคำรวม  ทรัพย์ศิริ
 
564 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. นายสาโรจน์  บุตรราชเทพ
2. นายอนุพงษ์  บุญมา
 
1. นายราเชนทร์  พะวงษ์
2. นายสมยศ  พิมณุวงศ์
 
565 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา 1. นายณัฐกานต์  จันคณา
2. นางสาวอมลวรรณ  เพ็ชรรัตน์
 
1. นายธนกฤต  บุตรอ่อน
2. นางสุกฤตา  บุตรอ่อน
 
566 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  คู่กระสังข์
2. เด็กหญิงบุปผา  โคตมา
3. เด็กหญิงพรรษชล  ยอดย้อย
 
1. นางสาวธัณกนก  คิ้วสุวรรณ
2. นายณัฐกร  เจริญศรี
 
567 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. เด็กหญิงดวงกมล  ตะโนนทอง
2. เด็กหญิงปิยธิดา  ปิ่นหอม
3. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  ธรรมนิยม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงมยุรี  อรรคบุตร
2. นางสาวนางสาวพัชรินทร์  มากมูล
 
568 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กหญิงณิชกานต์  ศรีวิบูลย์
2. เด็กชายปรเมษฐ์  มากูล
3. เด็กหญิงพิชชากร  ชลอวงษ์
 
1. นางสาวสุภัทรา  ชูสาย
2. นางโสภา  พิเชฐโสภณ
 
569 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. นางสาวกมลเนตร  ถนอม
2. นายเฉลิมชัย  สุภาพ
3. นางสาวเมธิรา  เกษมงคล
 
1. นางสาวสาวิณี  สตารัตน์
2. นายสังเวียน  ไสว
 
570 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร 1. นางสาวสุนิสา  ก้านเรือง
2. นางสาวอรุณรัตน์  จวงการ
3. นางสาวเสาวลักษณ์  ดวงศรี
 
1. นายเชษฐา  อาษาราช
2. นางพวงเพชร  อาษาราช
 
571 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี 1. นางสาวกิติยา  ดอกดวง
2. นางสาวชนัญชิดา  จิตตวงศ์
3. นายประสงค์  ละออใส
 
1. นายพิทักษ์ชัย  ผายบึงแก้ว
2. นายอาคม  คมศรี
 
572 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม 1. นางสาวปภัสสร  สีลาดหา
2. นายปิยะวัฒน์  จันทโสม
3. นายพัชร  บุญเหลี่ยม
 
1. นางสาวิตรี  นามวงศ์
2. นางรุ่งอรุณ  มาลัยผ่อง
 
573 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. นายชินวัตร  วิเชียร
2. นางสาวสุภาพร  ประมูลชาติ
 
1. นายประพาฬพงษ์  คำศรี
2. นายสังเวียน  ไสว
 
574 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. นางสาวธิดามาส  มะลัยทอง
2. นางสาวพรนภา  ทองสุข
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนนาถ  วงศ์ภักดี
2. นางสาวจิราพร  วงศ์ประเทศ
 
575 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละทายวิทยา 1. นางสาวจิตตรานนท์  เต่าทอง
2. นางสาววรรณภา  พละศักดิ์
 
1. นายนราธิป  บุญรมย์
2. นางสาวปรินดา  เดือนจะโป๊ะ
 
576 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระกำแพงใหญ่ 1. สามเณรพรเทพ  อร่ามเรือง
2. สามเณรสุทิน  มาลุน
 
1. พระมหาบวรวิชญ์  อธิปญฺโญ
2. นายจิราภิวัฒน์  บุญตัว
 
577 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงปิยธิดา  นาโควงค์
2. นายภิรมย์พร  สุริพล
3. เด็กหญิงลัคนา  บุญเพ็ง
 
1. นางมลิวัลย์  เลาหสูต
2. นางสาวณภาย์  ทนงค์
 
578 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงบูรพ์ 1. เด็กชายตะวันฉาย  เปรมจิตต์
2. เด็กชายพรรนุวัชร์  ศรีแก้ว
3. เด็กชายวรนันท์  จำปี
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  ราศรี
2. นายกฤตชนะ  ฤาชา
 
579 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. เด็กชายชัยวัฒน์  คำมา
2. เด็กชายชาญยุทธ  ศรีเลิศ
3. เด็กชายอนุสิทธิ์  ศรีบริบูรณ์
 
1. นางสาวอุไร  ครบสุวรรณ
2. นายเสถียร  คำชมภู
 
580 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. นายชนกันต์  สืบสิมมา
2. นายรัฐธรรมนูญ  สีหาบุตร
3. เด็กชายโชคชัย  พลศักดิ์
 
1. นางยุภาภรณ์  เสาโกมุท
2. นายเฉลิม  บัวสิงห์
 
581 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นายชัยการ  ราษี
2. นายณัฐพล  อินทมาศ
3. นายธีระศักดิ์  พลโยธา
 
1. นายบรรหยัด  สุริพล
2. นายชาญณรงค์  แผนพุทธา
 
582 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ 1. นายจักรพล  ศรีจันทร์
2. นายทศพร  ดิษฐประสพ
3. นายไพทูลย์  แก้วอาดิษฐ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเพ็ง  แซ่กัง
2. นางสุจิตรา  สมศรี
 
583 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. นายชัยณรงค์  แก้ววิชัย
2. นายธนากร  วราพุฒ
3. นายหยาดพิรุณ  ผาอิดดี
 
1. นายศักดนัย  สืบเสน
2. นายศตภิษัช  ไกรษี
 
584 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นายพงษ์เทพ  ดวงอินทร์
2. นางสาววัชรี  แหวนวงษ์
3. นางสาวสุปรียา  แสงอุ่น
 
1. นายณัฐสิทธิ์  กองรักษา
2. นายกฤดากร  สมบัติกำไร
 
585 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ 1. เด็กชายธนดล  สายศิลป์
2. เด็กชายธีระพงษ์  หาวัน
3. เด็กชายอนุมาน  งาหอม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเพ็ง  แซ่กัง
2. นางเมธาวี  สายสิน
 
586 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กชายชัชพิสิฐ  เกษร
2. เด็กชายสุรกิตติ์  สุนิพัฒน์
3. เด็กชายอัทธภพ  บุบชัยยา
 
1. นายไพรนคร  ชิณะแขว
2. นายบัณฑิต  เขตสกุล
 
587 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กชายชุติพงศ์  ปรือปรัง
2. เด็กชายธนยศ  กรุณา
3. เด็กชายไตรภพ  สว่างภพ
 
1. นายอาณากร  บุญศิลป์
2. นายระพีพัฒน์  สอนพูด
 
588 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา 1. เด็กชายปกิตตา  เลิศศรี
2. เด็กชายอนุศิษฏ์  คำผง
3. เด็กชายเอกสิน  ทองละมุล
 
1. นายวสุรงค์  พรหมคุณ
2. นายพริษฐ์  ม่วงมิตร
 
589 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 1. นายขจรศักดิ์  บุญเตา
2. นายขจรเกียรติ  บุญเตา
3. นายอนุกูล  สุภาพ
 
1. นายสลาวุฒิ  ดาราช
2. นางสาวจันจิรา  จงรักษ์
 
590 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงบูรพ์ 1. นายชีวิน  วงศ์คำจันทร์
2. นายศิริชัย  จินาวัลย์
3. นายอัครเดช  แดงงาม
 
1. นายปกรณ์  เสน่หา
2. นางนันทิยา  พรหมทา
 
591 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นายธนชัย  แก้วแสน
2. นายวิวิธชัย  ใจคุ้มเก่า
3. นายสุทธิชัย  จำปาขีด
 
1. นายไพรนคร  ชิณะแขว
2. นายบัณฑิต  เขตสกุล
 
592 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา 1. นายปรัชญา  พลเมืองศรี
2. นายพิริยะพงศ์  สุทะนัง
3. นายเจษฎา  ยาคำ
 
1. นายวสุรงค์  พรหมคุณ
2. นายพริษฐ์  ม่วงมิตร
 
593 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ 1. เด็กชายธีระพงษ์  หาวัน
2. เด็กชายอนุมาน  งาหอม
3. เด็กชายเอกอานนท์   วงค์ราช
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเพ็ง  แซ่กัง
2. นายธนพงษ์  พลเสน
 
594 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กชายณัฐกิตต์  ตองอบ
2. เด็กชายธนาดล  บัวแก้ว
3. เด็กชายเกษมชัย  โชคทวีทองไชย
 
1. นายอาณากร  บุญศิลป์
2. นายประพาฬพงษ์  คำศรี
 
595 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. เด็กชายยุทธิวงศ์  เลื่อนฤทธิ์
2. เด็กชายอนุวัฒน์  เสียงหวาน
3. เด็กชายอโนชา  พงษ์สัจจา
 
1. นายเฉลิม  บัวสิงห์
2. นางจงกล  บัวสิงห์
 
596 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 1. นายกฤษณากร  บูระพา
2. นายณรงค์ชัย  สิงหะ
3. นายทักษ์ดนัย  เบ็ญเจิด
 
1. นายมงคล  สีเหลือง
2. นายปัณณวิชย์  ธนกรไพโรจน์
 
597 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงบูรพ์ 1. นายภานุพงศ์  บุญสาลี
2. นายวรวิทย์  พรหมทา
3. นายวีรภัทร  บัวส่ง
 
1. นายปกรณ์  เสน่หา
2. นางนันทิยา  พรหมทา
 
598 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. นางสาวนริศรา  เสียงหวาน
2. นายนิติพาน  สมพงษ์
3. นายบัญญัติ  มั่นปรีอ่อน
 
1. นายเฉลิม  บัวสิงห์
2. นางสาวรัตนธร  ชุปวา
 
599 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา 1. เด็กชายจตุรงศ์  วงษ์ทอง
2. เด็กหญิงนัชชา  พันลำ
3. เด็กชายวิทยา  โพธิ์กระสังข์
 
1. นายวสุรงค์  พรหมคุณ
2. นางสาวธัญญลักษณ์  ผาภูมิ
 
600 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงบูรพ์ 1. เด็กหญิงธนาภรณ์  บุญปัญญา
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  หาญห้าว
3. เด็กหญิงศิริพร  สอนไขยญาติ
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  ราศรี
2. นายกฤตชนะ  ฤาชา
 
601 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ 1. เด็กชายชายศุภเสกข์   ศรีพันธ์
2. เด็กชายธนวัฒน์  เกษกุล
3. เด็กชายนนทกิตติ์  จิตจง
 
1. นายคงกะพัน  ชัยพร
2. นางอละสา  เถาว์รินทร์
 
602 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา 1. นางสาวขนิษฐา  พาลี
2. นางสาวพนิดา  โพธิสาร
3. นายอภิชาติ  วันอุบล
 
1. นายวสุรงค์  พรหมคุณ
2. นางสาวธัญญลักษณ์  ผาภูมิ
 
603 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงบูรพ์ 1. นางสาวกรกมล  ถิระผะลิกะ
2. นางสาวขัตติยาณี  ศรีใหญ่
3. นางสาวนริศรา  บุญปัญญา
 
1. นายปกรณ์  เสน่หา
2. นางนันทิยา  พรหมทา
 
604 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. นางสาวทวินันท์  ผิวอ่อน
2. นางสาวศรัญญา  กรุณา
3. นายศิรวิทย์  ตัณฑกูล
 
1. นายสังเวียน  ไสว
2. นายอาณากร  บุญศิลป์
 
605 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. นายชัยณรงค์  แก้ววิชัย
2. นายธนากร  วราพุฒ
3. นายหยาดพิรุณ  ผาอิดดี
 
1. นายศตภิษัช  ไกรษี
2. นายเฉลิม  บัวสิงห์
 
606 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 1. เด็กหญิงณัตสยามนต์  ขันติวงษ์
2. เด็กหญิงสุรางคณา  จำปี
3. เด็กหญิงอุมาติกา  แตะต้อง
 
1. นางอัญชุลีพร  ผาคำ
2. นางฐณิญา  เสดา
 
607 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 97.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายพรชัย  พนมเครือ
2. เด็กชายสุระชัย  ดวงอาจ
3. เด็กชายเอ็ม  ลุทโท
 
1. นายบุณญภูมิ  ศรีธงราช
2. นายสุรพล  บริสัย
 
608 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. เด็กชายภัทรเนตร  ทองมา
2. เด็กชายภูมิรพี  วิเศษชาติ
3. เด็กชายอลงกรณ์  คำแพง
 
1. นายพงษ์เทพ  บุญแผ้ว
2. นายจิรวัฒน์  เสนาะล้ำ
 
609 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 96.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. นายประกิต  เปรี่ยมสติ
2. นายอภิเดช  ทุมทอง
3. นายเปรม  สารการ
 
1. นายพัฒนา  พานจำนงค์
2. นายสนั่น  ศิริกุล
 
610 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. นายยุทธนา  เรืองหงษา
2. นายสิริดนย์   ตำหนง
3. นายเกรียงไกร   ศรีพรม
 
1. นางวิชุดา  ตำหนง
2. นางสาวสริดา  จำปาหอม
 
611 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. นายจิรายุทธ  โปร่งจิต
2. นายภูมินทร์  พุทธวงค์
3. นายสุเมธ  สร้อยเสนา
 
1. นายบุณญภูมิ  ศรีธงราช
2. นายขวัญเมือง  ประพาฬ
 
612 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. นายธีรภัทร  สืบสิมมา
2. นายสุเมธา  ศรีบุญ
3. นายอิศรายุทธ  บุญทำมา
 
1. นายพัฒนา  พานจำนงค์
2. นายวีระชัย  พละศักดิ์
 
613 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นายธีรวัฒน์  พรมลิ
2. นายวรกานต์  สว่างภพ
3. นายไชยวัฒน์  แสงอุ่น
 
1. นายภูมิวิทย์  ศาลารัตน์
2. นายเกษมศักดิ์  โทแสง
 
614 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กหญิงนิรมล  แซ่โล้ว
2. เด็กหญิงศรินภรณ์  โพธิ์ภักดี
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ศรีนารักษ์
 
1. นายโสภณเกียรติ  วรรณแก้ว
2. นางศศินันท์  พงษ์จรัสจิรเดช
 
615 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. เด็กหญิงภูนิดา  ศรีอำนาจ
2. เด็กหญิงวณิชชา  นิลทัย
3. เด็กหญิงสุภาวดี  กองแก้ว
 
1. นายสมใจ  สุทธสนธิ์
 
616 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กชายภูมิชัย  โคสัย
2. เด็กชายศุภกร  ดวงตะวงค์
3. เด็กหญิงเยาวราช  จันทร์นาม
 
1. นางสาวอัมพรรัตน์  กุคำทอน
2. นางสาวนลิตา  คำโฮม
 
617 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายพงศธร  อินตา
2. เด็กหญิงสายชล  นาคนวน
3. เด็กหญิงอินทิราลัย  จันทอง
 
1. สิบเอกวิษณุกร  แก้วละมุล
2. ว่าที่ร้อยตรีชาญณรงค์  พันธ์แก่น
 
618 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. นายธนศักดิ์  สังข์ชาติ
2. นายปฏิพัธ  ธรรมพร
3. นายเทพธนวินท์  ศรีระษา
 
1. นางรักชนก  สิงห์คำ
2. นางสาวกนกพร  จันตะ
 
619 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. นางสาวกุลิสรา  บุญเอนก
2. นางสาวชลธิชา  พร้อมพรม
3. นายภมรรัตน์  สุรวิทย์
 
1. นางจรรยา  เลิศล้ำ
2. นายเทอด  เลิศล้ำ
 
620 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวขวัญสุดา  อ่อนหวาน
2. นางสาวภัทรภรณ์  ตั้งมั่น
3. นางสาวภัทราวดี  รัตนวัน
 
1. นายสาเกียรติ  แก้วปักษา
2. นายจรูญศักดิ์  สมสุข
 
621 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. นายศักรินทร์  รอดชัยภูมิ
2. นายศุภโชค  ศักดา
3. นางสาวสุปรียา  นาแซง
 
1. นายวิสุทธิ์  มีปิด
2. นายเกษมศักดิ์  ศิลาโชติ
 
622 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. เด็กหญิงจารุกัญญ์  พรมลา
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  ใจกว้าง
3. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  แหล่งหล้า
4. เด็กหญิงมัลลิกา  บ่อคำเกิด
5. เด็กหญิงศิริรัตน์  บัวศรี
6. เด็กหญิงสุทธิดา  อัมภรัตน์
 
1. นางพรเพ็ญ  ทัดเทียม
2. นางลัดดาวัลย์  อัมภรัตน์
3. นางสาวรัตตินันท์  ศรีทอง
 
623 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 97.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 1. เด็กชายนพรัตน์  บุญร่วม
2. เด็กหญิงวิไลวรรณ  ปรางมาศ
3. เด็กหญิงสุวิชชา  พงษ์ชาติ
4. เด็กหญิงเจนจิรา  ทองอินทร์
5. เด็กหญิงเบญจวรรณ  โยธี
6. เด็กหญิงโชติกา  ประชุมวงษ์
 
1. นางเสาวภา  พรหมทา
2. นางสาวจินตนา  คงเสนะ
3. นางสาวพันธภรณ์  บุญเย็น
 
624 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1. เด็กชายณัฐพงษ์  แสนดี
2. เด็กชายถนอมทรัพย์   ชมชื่น
3. เด็กหญิงยลดา   ดวงศรี
4. เด็กหญิงสุกัญญา   นางวงค์
5. เด็กชายเจตริน   ทองเพ็ชร
6. เด็กหญิงไพลิน  ห่อทรัพย์
 
1. นางปัชชา   รัตนพร
2. นายประสิทธิ์  แสงสิงห์
3. นางสาวณัฎฐิรา  มาตยารักษ์
 
625 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงบูรพ์ 1. เด็กหญิงกนกพรรณ  ศรีบาล
2. เด็กชายณัฐพงค์  ไพศรี
3. เด็กหญิงพลอยมณี   ห้วยจันทร์
4. เด็กหญิงศศิกานต์  ดาดวง
5. เด็กหญิงศิรินภา  โพธิ์สัย
6. เด็กหญิงเบญจวรรณ  จอมคำสี
 
1. นางนันทิยา  พรหมทา
2. นางกนกวรรณ  จุพาจันทร์
 
626 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 1. นางสาวนงลักษณ์  พงษ์วัน
2. นางสาวบงกช  สุพรรณ
3. นายปัณณทัต  ผิวงาม
4. นางสาวอริสา  สำราญ
5. นางสาวเกวลิน  ขันทอง
6. นางสาวเจนจิรา  ผาธรรม
 
1. นางเสาวภา  พรหมทา
2. นางสาวจินตนา  คงเสนะ
3. นางสาวพันธภรณ์  บุญเย็น
 
627 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. นางสาวกฤติยา  ทองขาว
2. นางสาวจิราพา  ดาดี
3. นางสาวจุฑาภา  ร่วมใจ
4. นางสาวดรุณี  พื้นพรม
5. นายบุญญฤทธิ์  เปรมศิริ
6. นางสาวสุดารัตน์  จันทร์แจ้ง
 
1. นางพรเพ็ญ  ทัดเทียม
2. นางลัดดาวัลย์  อัมภรัตน์
3. นายนพรัตน์  วอทอง
 
628 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. นายกนกพล  บุญอินทร์
2. นางสาวกมลวรรณ  ถวายนิล
3. นางสาวกัญญารัตน์  สุตะพันธ์
4. นายณรงค์ศักดิ์  สุตะพันธ์
5. นายณัฐณูญ  บุญอินทร์
6. นางสาวเสาวกานต์  อามาตร์
 
1. นางอำไพ  สาระบุตร
2. นายอธิวัฒน์  อัตตโน
3. นางสุภาวดี  ไชยช่วย
 
629 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวกชกร  แก่แสง
2. นางสาวบุศยา  ติงชาติ
3. นางสาวประกายแก้ว  ปานประชาติ
4. นายภาสกร  คูณสุข
5. นางสาวศกุณตลา  ครองพันธ์
6. นางสาวเสาวลักษณ์  พันธ์พงศ์
 
1. นางวิลาวัลย์  เพ็งชัย
2. นายประสิทธิ์  บุลา
3. นางสาวจาริยา  แก่นการ
 
630 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม 1. เด็กหญิงปาริชาติ  พันธุ์ดี
2. เด็กหญิงปิยมน  โปร่งจิตร
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  พุดทอง
 
1. นางพิมลพักตร์  สุภิษะ
2. นายวิชัย  สีสัน
 
631 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กชายธนพัฒน์  สะอาด
2. เด็กหญิงพิชชาภรณ์  อาชีวปาริสุทธิ
3. เด็กหญิงวารุณี  ศรียันต์
 
1. นางสาวสร้อยทอง  ท่าโพธิ์
2. นายวิโรจน์  วรรณชัย
 
632 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละลมวิทยา 1. เด็กชายประกายสิทธิ์  ดวงเงิน
2. เด็กหญิงรุ้งนภา  ธรรมมุสา
3. เด็กหญิงวาสิตา  ปรือปรัง
 
1. นางเมฑาวี  วันดีรัตน์
2. นายพีรณัฐ  วันดีรัตน์
 
633 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1. เด็กหญิงกมลวดี   ประชาราษฎร์
2. เด็กหญิงศศิรา   ชาวสวน
3. เด็กหญิงอริสรา   ปัดถา
 
1. นางสมใจ   เคารพ
2. นางลักษณา   นัทธี
 
634 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม 1. นายณัฐพล  เกษกุล
2. นางสาวธัญญาลัษณ์  อุณาพันธ์
3. นายอธิวัฒน์  พันธพัฒน์
 
1. นางพิมลพักตร์  สุภิษะ
2. นายวิชัย  สีสัน
 
635 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละลมวิทยา 1. นางสาวนุชบา  จันเทศ
2. นางสาวศุภษร  โสดาพรม
3. นางสาวเพียงขวัญ  จันทสุข
 
1. นายเฉลิมชัย  ศรีชัย
2. นางสาวขวัญฤดี  พงเมือง
 
636 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นางสาวกนกวรรณ  พรรณาภพ
2. นางสาวชลลดา  เกษร
3. นางสาวฐาปณี  สิงหาอาจ
 
1. นางสาวสถิดาภรณ์  ขันคำ
2. นางสาวชมภู  คำโท
 
637 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวปนิตา  เครือทอง
2. นางสาวรัตนาวดี  นวลแย้ม
3. นางสาวเมธากุล  คำสุข
 
1. นางสาวอัมพรรัตน์  กุคำทอน
2. นางวิลาวัลย์  เพ็งชัย
 
638 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 1. นางสาวกรรณิการ์  ศาลา
2. นางสาวรุจิรา  รุจิโภชน์
3. นางสาวอารีญา  พงศ์พิมพ์
 
1. นายธีระชัย  ไพบูลย์สวัสดิ์
2. นางทิพวรรณ  คำยนต์
 
639 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงฐิตา  วงษ์นิล
2. เด็กหญิงปิยะพร  สมร
3. เด็กหญิงสุมินตรา  มงคลสวัสดิ์
 
1. นายอนรรฆศักดิ์  ยศวิจิตร
2. นางรักชนก  สิงห์คำ
 
640 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กชายชนัฏสพล  มะลัย
2. เด็กชายศรรตยา  พิมพรหมมา
3. เด็กหญิงอักษร  เภาดี
 
1. นายณัชช์ฐกัณฐ์  ศรีสวัสดิ์
2. นางสาวณญาตา  อัมพรรณ
 
641 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. เด็กหญิงวรญา  สิงห์ยอง
2. เด็กหญิงศิริญาภรณ์  ศรชัย
3. เด็กหญิงอาทิตยา  พาพิมพ์
 
1. นายตรีญรัตน์  สิมมา
2. นายสมยศ  พิมณุวงศ์
 
642 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นางสาวพรปวีณ์  ปิยะชัยไพศาล
2. นางสาวพรรณิภา  อินทรีย์
3. นางสาวสุทธิดา  สุจันทา
 
1. นางสาวผอบทอง  สุจินพรัหม
2. นายชัยยงค์  จรจันทร์
 
643 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. นางสาวขวัญจิรา  เศตรศิลป์
2. นางสาวศิริลักษณ์  ใจดี
3. นายอภิสิทธิ์  วิทยา
 
1. นายบันลือ  สิทธิศร
2. นางรักชนก  สิงห์คำ
 
644 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 1. นางสาวปนัดดา  หล้าสงค์
2. นางสาวพนิดา  ทัยอ่อน
3. นายสุวิทย์  เสียงเพราะ
 
1. นางสาวสุพิศ  สาวันดี
2. นายบัณฑิตย์  คมใส
 
645 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. นางสาวระวิภา   สระสิงห์
2. นางสาวสุจิตรา  พวงบุรี
3. นางสาวอรุณรัตน์  เชื้อสอน
 
1. นายบัญชา  พิมพ์สังกุล
2. นายสมชัย  สิงห์ชะฎา
 
646 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  โชติมิตรจตุุรผล
2. เด็กหญิงนริศา  พิมพ์ทอง
3. เด็กหญิงพันณิตา  กระกร่ำ
 
1. นางนิสา  ศรีแก้ว
2. นางสาวภิภาพร  ศรีขัดเค้า
 
647 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงบุญหลง  แสงอุ่น
2. เด็กหญิงมัทนาวดี  แสงมาศ
3. เด็กหญิงสุกัญญา  สุภาวหา
 
1. นางจารุวรรณ  พิมพ์มาศ
2. นายเอกรินทร์  กฐินเทศ
 
648 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1. เด็กหญิงบุญธิดา   หรดี
2. เด็กหญิงรัตนินทร์   สิงห์ทอง
3. เด็กหญิงศุภธิดา   นามวิชา
 
1. นายประสิทธิ์  แสงสิงห์
2. นางวรุณธิดา   ศรีโสดา
 
649 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม 1. นางสาวกาญจนาพร  จันทร์แดง
2. นายศุภวิชญ์  ฤทธิ์ค่อม
3. นางสาวสุพรรณิการ์  โพธิ์ศรี
 
1. นางสาวนิภาพร  จันทภักดิ์
2. นางจันทร์อรุณ  ไกรวัฒนกรณ์
 
650 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม 1. นางสาวศศิธร  อุทัย
2. นางสาวศิริประภา  ธรรมดา
3. นางสาวสุภาพร  เพ็งแจ่ม
 
1. นางพิมลพักตร์  สุภิษะ
2. นายทองพูน  บุดดาวงค์
 
651 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1. นางสาวช่อผกา   แสงทอง
2. นางสาวลลิตา   สารคาม
3. นางสาววิจิตรา   หงส์ลา
 
1. นายประสิทธิ์  แสงสิงห์
2. นางวรุณธิดา   ศรีโสดา
 
652 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นางสาวทินมณี  พงษ์สุระ
2. นางสาวนิรมล  บุตรดา
3. นางสาวสุภัสสรา  ระยับศรี
 
1. นางสุปราณีย์  เพ็งธรรม
2. นางวรนุช  หน่างเกษม
 
653 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. เด็กหญิงการะเกด  ปิ่นหอม
2. เด็กหญิงวรรัตน์  แสงมาศ
3. เด็กหญิงอุมาพร  รถยัง
 
1. นางรัตติยา  ราษเจริญ
2. นางสาววรรณภา  พงษ์ธนู
 
654 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1. เด็กชายนันทวัฒน์   อัฐแป
2. เด็กหญิงพิมพ์ผกา    ป้องกัน
3. เด็กหญิงอังคณา   ชื่นชาย
 
1. นายประสิทธิ์   แสงสิงห์
2. นางสาวสุคนธ์ทิพย์  ใจอ่อน
 
655 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงชณิกานต์  ฉิมจารย์
2. เด็กหญิงพรวลัย  เพ็งเจริญ
3. เด็กหญิงมณีฉาย  นามวงศ์
 
1. นางสาวปรีดาภรณ์  จันทร์สว่าง
2. นายปรีชา  ตรีแก้ว
 
656 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร 1. เด็กหญิงพิมพ์ดาว  วงศ์แสง
2. เด็กหญิงศุภรัตน์  พรมตา
3. เด็กหญิงอนัญญลักษณ์  เดิรริมรำ
 
1. นางอมรวรรณ  ศรีนา
2. นายประจักษ์  ติมรัมย์
 
657 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นางสาวชุติกาญน์  บุญประกอบ
2. นางสาวณัฐริกา  สลายทอง
3. นางสาวปวีณา  ก้านเหลือง
 
1. นางรัตติยา  ราษเจริญ
2. นางสาววรรณภา  พงษ์ธนู
 
658 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1. นายธีรนนท์   วิไล
2. นางสาวพรสวรรค์   จิบจันทร์
3. นายภูวนาท   ประทุมวงค์
 
1. นายประสิทธิ์  แสงสิงห์
2. นางปัชชา   รัตนพร
 
659 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นางสาวจุฑามาศ  เหล่าบ้านเหนือ
2. นางสาวปริยากร  พรมชาติ
3. นางสาวสุดารัตน์  ไชยวงศ์
 
1. นางณฐอร  ตังนิธภัทร
2. ดร.ยุวดี  คุณสม
 
660 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. นางสาวณัฐญา  วรครุฑ
2. นางสาวนาตยา  รัตนวัน
3. นางสาวสุนิสา  เสนาพันธ์
 
1. นางอนัญญา   หลาวทอง
2. นางกษมณฑ์  แสงสิทธิกุลชัย
 
661 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90.87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. เด็กหญิงบัวชมพู  วิเศษชาติ
2. เด็กหญิงปริยาภรณ์  สัตย์รักษ์
3. เด็กหญิงพิมพิกา  บุญประกอบ
 
1. นางรัตติยา  ราษเจริญ
2. นางสาววรรณภา  พงษ์ธนู
 
662 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   ไกรวิเศษ
2. เด็กชายอรรถพล   ศรีภิรมย์
3. เด็กชายเจษฎา   จันทา
 
1. นายประสิทธฺ    แสงสิงห์
2. นางวรุณธิดา   ศรีโสดา
 
663 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กหญิงธัญสรณ์  กกเปือย
2. เด็กชายวีรภัทร  พุทธสวัสดิ์
3. เด็กชายศุภกฤต  รินทร
 
1. ดร.ยุวดี  คุณสม
2. นางณฐอร  ตังนิธภัทร
 
664 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. เด็กชายศุภชัย  เพ็งแจ่ม
2. เด็กหญิงอุษณีย์  เชื้อทอง
3. เด็กหญิงเบญจพร  เสมียนสิงห์
 
1. นางสาวกษมณฑ์  แสงสิทธิกุลชัย
2. นางอนัญญา   หลาวทอง
 
665 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นางสาวฐิติมา  แหวนเงิน
2. นางสาวบัวแก้ว  สุขเมือง
3. นางสาวปวรา  อุ่นเกิด
 
1. นางรัตติยา  ราษเจริญ
2. นางสาววรรณภา  พงษ์ธนู
 
666 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 97.68 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นางสาวขนิษฐา  เรืองหงษา
2. นางสาวผกามาศ  โรจน์เจริญทรัพย์
3. นางสาวสุปรีณ์  บุญมี
 
1. นางณฐอร  ตังนิธภัทร
2. ดร.ยุวดี  คุณสม
 
667 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวปวีณา  บุญยิ่ง
2. นางสาวปัชชุดา  มุทาวัน
3. นายอิทธิพล  เกษมศรี
 
1. นางรัชกร  สุภีแดน
2. นางนภาพร  คานะมี
 
668 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร 1. นางสาวนฤมล  มาตรมูลตรี
2. นางสาวสุธีมา  รอดมั่น
3. นางสาวอัฐพร  นนทวงษ์
 
1. นางกาญจนา  วิชาชัย
2. นางสมพร  จันทพันธ์
 
669 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงกาญจนา  ระหาร
2. เด็กหญิงกุลธิดา  คำเเพง
3. เด็กหญิงวรนันท์  ศรีระษา
 
1. นางสาวเจษวราภรณ์  มโนรัตน์
2. นางสาวบังอร  อุปมัย
 
670 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. เด็กหญิงนภัสสร  อุ้ยเจริญ
2. เด็กหญิงวัชราภรณ์  พืชศรี
3. เด็กหญิงเจนจิรา  ประสานสุข
 
1. นางสมใจ  คำศรี
2. นางวรรณภา  แสนทวีสุข
 
671 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 94.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ลาพันธ์
2. เด็กหญิงผ่องพิลา  ศิลาคำ
3. เด็กหญิงอนันธิตา  โพธิ์อุดม
 
1. นางวิลาวัลย์  เพ็งชัย
2. นางสาวอัมพรรัตน์  กุคำทอน
 
672 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. นายกฤษณะ  ประโลม
2. นางสาวจินดาพร  จันทะสุข
3. นางสาวเทียนทอง  ใจเพ็ง
 
1. นางสาวเจษวราภรณ์  มโนรัตน์
2. นางสาวบังอร  อุปมัย
 
673 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. นางสาวตติยา  พื้นพรม
2. นายธนธร  ศรีไชยา
3. นางสาวพวงผกา  นนใส
 
1. นางสมใจ  คำศรี
2. นางภาวิดา  ประทุมเวียง
 
674 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ 1. นายชาครีย์  นิลสุข
2. นางสาวอารีรัตน์  โพธิสาร
3. นางสาวเนตรนภา  กอตาดโตน
 
1. นางวันทนา  บุตรศรี
2. นายจักรกฤช   ไตรศรี
 
675 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. นางสาวพรชิตา  รัตนาม
2. เด็กหญิงพัชราภา  บรรลังก์
3. นางสาวพิมพ์ชนก  ผึ่งประเสริฐ
 
1. นางสาวจำเรียง  ทองไหม
2. นางสาวณฐพร  ศรีบูรณ์
 
676 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองคูวิทยา 1. เด็กหญิงจิราพัชร  อินทร์ตา
 
1. นางสาวจิราภรณ์  จันดำ
 
677 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. เด็กหญิงเพ็ญฤดี   สีเหลือง
 
1. นางวิชุดา  ตำหนง
 
678 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. เด็กหญิงสุทธิกานต์  สายตา
 
1. นางสาวอุทัย  สิงหาภู
 
679 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 1. เด็กหญิงสุวรรณี  บุญเล็ก
 
1. นางสุรีรัตน์  ศักดิ์วิจารณ์
 
680 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร 1. เด็กชายแสนชัย  ทองสุทธิ์
 
1. นางปราณี  เวียงเหล็ก
 
681 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. เด็กหญิงเสาวลักษ์  อาโต่
 
1. นางวิชุดา  ตำหนง
 
682 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร 1. เด็กหญิงสุธิณี  วงค์แสง
 
1. นางสาวคนิดตา  โพธิพันธ์
 
683 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวายพิทยาคม 1. เด็กหญิงศุภานัน  พุฒหอม
 
1. นางสาวสุที  คำลือชา
 
684 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ 1. เด็กชายประชานารถ  สินสมบัติ
2. เด็กหญิงรักษิณา  เร่งรัด
3. เด็กชายวรรณนิสา  ผมคำ
 
1. นางอรพินทร์  สิงห์วิชา
2. นางปฐมาวดี  มะโนรัตน์
 
685 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงปทุมรัตน์  เทียนขาว
2. เด็กหญิงวิภาพร  แก้วกลอง
3. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  เทียนขาว
 
1. นางสาวณภัษชนันทน์  อาภรณ์ศรี
2. นางสาวปรางค์ทิพย์  สัตรักษ์
 
686 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร 1. เด็กชายชวัลวิทย์  บุญช่วย
2. เด็กหญิงพรนภา  ทัดวงค์
3. เด็กหญิงสกาวเดือน  มณีรัตน์
 
1. นางสาวคนิดตา  โพธิพันธ์
2. นางภัสนันท์  เขียวอ่อน
 
687 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. เด็กชายณพภาดล  พิลา
2. เด็กหญิงปริศนา  รุ่งเป้า
3. เด็กหญิงปิยวรรณ   บุญเพิ่ม
 
1. นางสาวศิริญญา  สุตันตั้งใจ
2. นางวิชุดา  ตำหนง
 
688 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. นางสาวกัญญารัตน์  นามพันธ์
2. นายศิวกร  เติมทรัพย์
3. นางสาวสุภาวดี  กองแก้ว
 
1. นางสาวดวงนภา  สุพรรณ์
2. นางสาวดวงเดือน  ชนะงาม
 
689 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม 1. นางสาวนิชนันท์  ใจเพ็ง
2. นางสาววรรณภา  มูลดับ
3. นางสาวอรัญญา  พุ่มพล
 
1. นางกฤติมา  จันครา
2. นางนันธิยา  จันทศิลา
 
690 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสานมิตรวิทยา 1. เด็กชายธีรภัทร   ทิ่มสันเทียะ
2. นางสาวปัญญาพร    ชาลี
3. นายยอดเจริญ   วราพุฒ
 
1. นางเพียงอัมพร   เกิดศิริณฤดี
 
691 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  โคตะบิน
 
1. นางมณีวรรณ  บัวพันธ์
 
692 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  นาครินทร์
 
1. นางปิยากร  นามเสถียร
 
693 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กชายปณิธาน  คำหล่อ
 
1. นายศุภชัย  เมตตามนุษย์
 
694 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระแชงวิทยา 1. เด็กชายพุฒินันท์  ชัยยะ
 
1. นายสมชาติ  ทะนันชัย
 
695 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละทายวิทยา 1. เด็กชายเสฏฐนันท์  ธรรมภักติพงษ์
 
1. นายสมนึก  ชาวสวน
 
696 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  คุ้มสุวรรณ์
 
1. นางสาวณภัชนันท์  มีวงศ์
 
697 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงเกษสุดา  วรรณา
 
1. นางสาวสุดารัตน์  จังอินทร์
 
698 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงสุวรรณี  เสนาภักดิ์
 
1. นางสาวสุภินันท์  ไชยธานี
 
699 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงญาณิศา  พันธุ์บุตรดี
 
1. นายอรพินทร์  สิงห์วิชา
 
700 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงนลินพรรณ  เดชาศิลปพัฒน์
 
1. นางรติประภา  ปัดถา
 
701 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. เด็กชายจักรณรินทร์  สติภา
 
1. นายสมหมาย  เวียงสิมา
 
702 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กชายก้องภัค  ศรีอำนาจ
 
1. นางสาววิราภรณ์  มโรณีย์
 
703 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงจีรนันท์  ชัยภา
 
1. นางสาวกนกกาญจน์   สมบัติวงค์
 
704 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 1. เด็กหญิงสุวรรณี  บุญเล็ก
 
1. นางวรุณลักษณ์  ภูแป้ง
 
705 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. เด็กหญิงัสุภัชชา  หัดที
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  พรหมศร
 
706 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงปนัดดา  คุ้มสุวรรณ์
 
1. นางสาวณภัชนันท์  มีวงศ์
 
707 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงมินทร์ประภา  วงพุฒ
 
1. นางชาตรี  คำโสภา
 
708 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. เด็กชายนัฐพงษ์  พื้นผา
 
1. นางฐิติพร  พรมโสภา
 
709 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวายพิทยาคม 1. นางสาวนันทกา  พันธมาศ
 
1. นายโสภณ  บุญภา
 
710 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำคำวิทยา 1. นายสัญญา  บัวรินทร์
 
1. นางศรีวรรณ  ลมสูงเนิน
 
711 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. นางสาวจุฑาทิพย์  ยิ้มเยื้อน
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  พรหมศร
 
712 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม 1. นางสาวหทัยรัตน์  ตามพงษ์
 
1. นางสาวภรณ์ทิวา  รสสุนทร
 
713 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. นายกิตติพงศ์  ทองด้วง
 
1. นายสมหมาย  เวียงสิมา
 
714 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมโพนค้อ 1. นายปิยะพันธ์  เห็นสว่าง
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  ทองดี
 
715 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. นางสาววรรณพร  วรโพด
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  พรหมศร
 
716 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 1. นางสาวสุกัญญา  แสงมาศ
 
1. นางสาวณภัชนันท์  มีวงศ์
 
717 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 1. นางสาวธิดารัตน์  จุลแดง
 
1. นางภัชรีพร  วงศ์บา
 
718 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจประชาสรรค์ 1. เด็กชาย ภควัต  สายแก้ว
 
1. นายนาวา  โสภาลี
 
719 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นางสาวหทัยภัทร  จึงรักษ์พงษ์
 
1. นางสาววิราภรณ์  มโรณีย์
 
720 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเคียวนำ 1. เด็กชายอภิชาติ  พิมพ์สวัสดิ์
2. เด็กชายอภิศักดิ์  แว่นจันลา
 
1. นายณัฐวุฒิ  บุตรราช
2. นายพิชาญ  ใยขันธ์
 
721 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวายพิทยาคม 1. นายรัชพล  พันธมาศ
2. นายสุรชัย  กระสังข์
 
1. นางสาวธัชธัญญา  ดำริวิเศษ
2. นางสาวสุที  คำลือชา
 
722 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ 1. นางสาวพัทธมน  ขนันดูล
2. นายราษฏร์ประชา  ชื่นตา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเพ็ง  แซ่กัง
2. นางอัจฉรา  ป้องกัน
 
723 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวเจริญวิทยา 1. นายชัชพิสิฐ  นักพรม
2. นายภาณุวัฒน์  เทพมาลา
 
1. นางสาวดวงใจ  ทองเฟื่อง
2. นางสาวเพ็ญลักคณา  ลาลุน
 
724 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 1. เด็กชายสัญชัย  หุ่นแก้ว
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  วงศ์ใหญ่
 
1. นางวรุณลักษณ์  ภูแป้ง
2. นางอภิชญา  อ้วนคำภา
 
725 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร 1. เด็กชายธนวัฒน์  ขวัญทอง
 
1. นายดนัย  เสาโมก
 
726 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กชายธัชพล  วงค์งามเถาว์
 
1. นายทองพูล  ทุมโยมา
 
727 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. เด็กชายปรัชญา  ราษี
 
1. นายคุณาพจน์  คลธา
 
728 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กชายภูวนาถ   สารพัฒน์
 
1. นายอนุชา  บุญเย็น
 
729 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร 1. เด็กหญิงณรงค์  ละออ
 
1. นายดนัย  เสาโมก
 
730 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. นายวัลลพ  โสเป
 
1. นางสาวประดิษฐ์  พละศักดิ์
 
731 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. นายวรากร  นนทะการ
 
1. นายบุญยิ่ง  ชราศรี
 
732 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระแชงวิทยา 1. นายวรเชษฐ์  ตีเงิน
 
1. นายคณพศ  ขำผา
 
733 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. เด็กชายนัฐวุฒิ  เวียงคำ
 
1. นายศักดิ์โชค  ใจนวล
 
734 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1. เด็กหญิงกุลปรียา   สารภี
 
1. นายวิทยา   นามพันธ์
 
735 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กชายจิรพงศ์  เสนาภักดิ์
 
1. นางอัมพร  จันทร์เทียมวงษ์
 
736 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กชายธีรภัทร    พยัคฆกูล
 
1. นายประสพ   ชารีนิวัฒน์
 
737 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ 1. นายพีรวิชญ์  ปรีเปรม
 
1. นายอลงกรณ์  นิลดำ
 
738 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นายคฑาทอง   สีหะวงษ์
 
1. นายประสพ   ชารีนิวัฒน์
 
739 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. นางสาวณัฐวิภา  ไกรวิเศษ
 
1. นางอัมพร  จันทร์เทียมวงษ์
 
740 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กชายสิริชัย  ฑีฆะ
 
1. นายทองพูล  ทุมโยมา
 
741 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. เด็กชายบูรพา  จิบทอง
 
1. นายศักดิ์โชค  ใจนวล
 
742 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. เด็กชายศักดิ์ชัย  ชาภักดี
 
1. นางสาวประดิษฐ์  พละศักดิ์
 
743 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ทาระ
 
1. นายบุญยิ่ง  ชราศรี
 
744 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นายศรัณย์  พวงทอง
 
1. นายคุณาพจน์  คลธา
 
745 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษีไศล 1. นายทัศน์พล  นิยมพันธ์
 
1. นางอุไรลักษ์  ศรีรักษา
 
746 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นายนัทธพงษ์  สายแก้ว
 
1. นายวีระชัย  สายโส
 
747 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. เด็กชายชัยวัฒน์  สอิ้งทอง
 
1. นายคุณาพจน์  คลธา
 
748 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. เด็กชายศุภวิทย์  บัวลอย
 
1. นางสาวประดิษฐ์  พละศักดิ์
 
749 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1. เด็กชายอนุสรณ์   อาจหอม
 
1. นายวิทยา   นามพันธ์
 
750 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระแชงวิทยา 1. นายเอกลักษณ์  พิทักษ์
 
1. นางสาววัชริญา  จันทะลุน
 
751 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นายศุภษร  ธนะชาติ
 
1. นายคุณาพจน์  คลธา
 
752 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษีไศล 1. นายศรัณย์ธรรม  พูนมาก
 
1. นางอุไรลักษ์  ศรีรักษา
 
753 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ 1. นายคฑาวุฒิ   หินเงิน
 
1. นายไกรสยาม  น้อยมิ่ง
 
754 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นายกฤตพจน์  อ้นทอง
2. เด็กชายก้องเกียรติ  ใจกล้า
3. นายจิตรกร  โคษา
4. นางสาวชลลดา   สว่างภพ
5. เด็กชายชัยวัฒน์  สอิ้งทอง
6. นางสาวทัศนาวลัย  เติมใจ
7. นายธนพล  แสงมาศ
8. นายบริณต  พงษ์สุระ
9. นายบุลากร  พงษ์สุระ
10. เด็กหญิงบุศพรชณะ  ศรีโสภา
11. เด็กชายปรัชญา  ราษี
12. เด็กหญิงผกาวรรณ  อสิพงษ์
13. เด็กหญิงพัชราภรณ์   พันธ์เดช
14. นายพีรพงษ์  เกษกุล
15. เด็กหญิงภรณ์นิภา  หงำกระโทก
16. เด็กชายภานุวัฒน์  อุดร
17. นายภานุเดช  สายสินธุ์
18. นางสาวยุพารัตน์  สีนิล
19. นายรุ่งโรจน์  เนตรกาศ
20. นางสาววรรณิภา  ดวงตา
21. เด็กชายวรเชนทร์  ไธสง
22. นางสาววาสนา  ใสแสง
23. เด็กชายวิทยาวัฒน์  นามแก้ว
24. นายศรัณย์  พวงทอง
25. เด็กหญิงศุภลักษ์  รัตนวัน
26. นายศุภษร   ธนะชาติ
27. นายสมบัติ  ศรีเลิศ
28. นางสาวสุภาพร   โสดาธาตุ
29. เด็กชายอภิสิทธิ์  อ่อนทา
30. นายอรรถสิทธิ์  แหวนวงษ์
 
1. นายคุณาพจน์  คลธา
2. นายยอดยิ่ง  จันทะดวง
3. นางวิไลพร  จิตต์มั่นการ
4. นางสาวอุบล  ขาวสะอาด
5. นางสาวประภัสสร  อสิพงษ์
6. นางพเยีย  ห้วยจันทร์
7. นางบุญเรือน  คูณทวี
 
755 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. นางสาวกรรณิกา  จันดาบุตร
2. นางสาวจิตติพร  โสเป
3. นางสาวชลธิชา  มะลัย
4. นายณัฐฐฐ์นนท์  กิ่มเกลี้ยง
5. นางสาวดรุณี  พลศักดิ์
6. นางสาวธัญญาภรณ์  ไพกะเพศ
7. เด็กหญิงพิยดา  แก้วพวง
8. นางสาวมณีสร  สีวังใส
9. นายวัลลพ  โสเป
10. นายวิรชัย  สุขหล้า
11. เด็กชายศักดิ์ชัย  ชาภักดี
12. นายศิรภัทร  คำศรี
13. นางสาวศิริลักษณ์  พูลสุข
14. เด็กชายศุภวิทย์  บัวลอย
15. นายสัญญา  ศรีบุญเรือง
16. นายสันติภาพ  วินทะชัย
17. นายสินธนา  อารีย์
18. นางสาวสุดารัตน์  มะพัน
19. นางสาวสุพัตรา  บาอินทร์
20. เด็กหญิงสุภาภรณ์  เชื้อชม
21. นายอธิวัฒน์  ลุนพงษ์
22. เด็กหญิงอรนภา  เสนาะ
23. นายอัษฎาวุฒิ  งอมสงัด
24. นายอาจหาญ  ทองล้วน
25. เด็กชายอานนท์  โขสูงเนิน
26. นางสาวเกศราภรณ์  พึ่งอยู่
27. เด็กหญิงเบญจมาศ  พรมโสภา
28. เด็กชายเอกกวี  อินตะนัย
29. เด็กหญิงแสงนภา  แก้วคำใส
30. นางสาวโสภิดา  ศรีสว่าง
 
1. นางสาวประดิษฐ์  พละศักดิ์
2. นางสาวธัญญาลักณ์  วิทา
3. นางวริฐา  มานะศรีสุริยัน
4. นายนาวี  มาลา
5. นายเดชชัย  ดวงแสง
 
756 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษีไศล 1. นายกรรชัย  ศรีดี
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  พะวร
3. นางสาวกัลยกร  ธรรมวัตร
4. เด็กหญิงกุลวดี  คำแก้ว
5. เด็กชายจักรพันธ์  พิมพ์สุวรรณ
6. นางสาวณัฐกฤตาชา  อินทวงษ์
7. นายทัศน์พล  นิยมพันธ์
8. เด็กชายธนพัฒน์  พรหมศรี
9. นายธนวัฒน์  แหวนหล่อ
10. นายธวัชชัย  ขาววิเศษ
11. นางสาวนันทนา  เครือแสง
12. เด็กชายนันทวัฒน์  สีหบุตร
13. เด็กชายปฏิภาณ  ยอดจันทร์
14. นางสาวปฐมาวดี  วรรณวงษ์
15. นายพุทธสาร  บัวศรี
16. นายภัทรพงษ์  แหวนหล่อ
17. เด็กชายวรเชษฐ์  สีจาคำ
18. นางสาววิริญญา  พรมคุณ
19. นางสาววิลาวัลย์  ถาวร
20. นายศรัณย์ธรรม  พูนมาก
21. นางสาวอภิญญา  สีดา
22. นางสาวอลิสา  จำปา
23. นายเดชฤทธิ์  ติละบาล
24. นางสาวเนตรชนก  เกษร
 
1. นางนวลอนงค์  จัยสิน
2. นางนันทนา  นนท์ตา
3. นางสาวสิริวรัญญา  อินพานิชชยุตม์
 
757 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระแชงวิทยา 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  สาระชาติ
2. เด็กหญิงกัลยารัตน์  แก้วกันหา
3. เด็กชายกิตติศักดิ์  ครองชัย
4. นางสาวจิดาภา  สำลี
5. นางสาวจิราวรรณ  รินสันเทียะ
6. นางสาวจุไรวรรณ  รินสันเทียะ
7. นางสาวชลิดาภรณ์  พิมาทัย
8. นายณัฐกานต์  อ่อนตา
9. นางสาวณัฐรัตน์  วิลา
10. นายธนากร  พิทักษ์
11. นายบัญชา  ไชยชาติ
12. เด็กหญิงปารีรัตน์  สืบสาร
13. นางสาวปิยฉัตร  ปริเตนัง
14. นายพัสกร  โกฎหอม
15. นางสาวมาริณี  เขียวมณฑา
16. นายรติพงษ์  บำรุงผล
17. นางสาวลลิสา  แก้วมูล
18. นายวรดา  พิมาทัย
19. นายวรเชษฐ์  ตีเงิน
20. นางสาวศศลักษณ์  สาลี
21. นางสาวสุนิสา  พิทักษ์
22. นางสาวสุพรรณี  นนยะ
23. นางสาวสุภาลักษ์  ศรีธาตุ
24. นางสาวสุวนันท์  สมพงษ์
25. เด็กหญิงอัจฉรานันท์  เสนไสย์
26. เด็กหญิงอาริสา  อุโมง
27. นางสาวอารียา  จันทร
28. นายเดชา  สาธรณ์
29. เด็กชายเลิศพิพัฒน์  จามะรีย์
30. นายเอกลักษณ์  พิทักษ์
 
1. นางสาววัชริญา  จันทะลุน
2. นายคณพศ  ขำผา
3. นายณรัช  มีผล
4. นายสุรชัย  สุริโย