สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร)
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สตรีสิริเกศ 131 13 3 0 147
2 ศรีสะเกษวิทยาลัย 127 15 3 2 145
3 กันทรลักษ์วิทยา 119 8 5 3 132
4 กันทรารมณ์ 116 19 8 2 143
5 กำแพง 99 10 3 3 112
6 ขุขันธ์ 97 15 2 1 114
7 ปรางค์กู่ 90 19 7 1 116
8 เบญจลักษ์พิทยา 79 36 5 4 120
9 เฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ 68 30 13 3 111
10 บึงมะลูวิทยา 65 19 7 3 91
11 ศรีรัตนวิทยา 65 19 6 1 90
12 เขื่อนช้างวิทยาคาร 64 21 5 6 90
13 ตูมพิทยานุสรณ์ 54 15 5 1 74
14 ส้มป่อยพิทยาคม 52 14 7 2 73
15 ละทายวิทยา 49 28 11 7 88
16 โนนค้อวิทยาคม 44 18 11 4 73
17 ห้วยทับทันวิทยาคม 44 8 11 2 63
18 กระแชงวิทยา 42 10 8 3 60
19 นครศรีลำดวนวิทยา 37 21 6 3 64
20 พอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 37 8 11 5 56
21 สวงษ์วิทยาคม 34 20 9 4 63
22 ราชประชานุเคราะห์ ๒๙ ศรีสะเกษ 34 16 8 6 58
23 ภูมิซรอลวิทยา 34 14 17 0 65
24 บึงบูรพ์ 32 19 5 5 56
25 พยุห์วิทยา 32 15 5 4 52
26 กันทรลักษ์วิทยาคม 32 5 7 5 44
27 สิริเกศน้อมเกล้า 31 14 9 4 54
28 วัดหลวงวิทยา 30 21 6 3 57
29 คลีกลิ้งพัฒนาทร 30 20 4 2 54
30 มัธยมบักดองวิทยา 29 25 12 4 66
31 น้ำเกลี้ยงวิทยา 29 17 6 4 52
32 รวมสินวิทยา 29 12 3 3 44
33 ละลมวิทยา 29 3 8 2 40
34 บ้านกันทรารมย์ 26 7 6 1 39
35 บัวเจริญวิทยา 24 23 13 2 60
36 ภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ 24 10 5 2 39
37 พรานวิบูลวิทยา 24 5 4 2 33
38 ศรีตระกูลวิทยา 23 11 10 0 44
39 วรคุณอุปถัมภ์ 23 10 2 0 35
40 ผักไหมวิทยานุกูล 23 7 7 3 37
41 ไพรบึงวิทยาคม 23 4 5 3 32
42 บัวน้อยวิทยา 22 18 2 1 42
43 ยางชุมน้อยพิทยาคม 22 15 2 1 39
44 หนองคูวิทยา 21 12 7 7 40
45 ทุ่งสิมวิทยาคม 21 12 5 2 38
46 ขุนหาญวิทยาสรรค์ 21 8 2 0 31
47 ปรือใหญ่วิทยบัลลัง 21 7 2 5 30
48 จตุรภูมิพิทยาคาร 20 21 18 3 59
49 สวายพิทยาคม 20 9 6 0 35
50 เคียวนำ 19 12 7 3 38
51 ลิ้นฟ้าพิทยาคม 19 7 7 2 33
52 กุดเสลาวิทยาคม 18 5 5 1 28
53 ศรีสะเกษวิทยาลัย ๒ (ห้วยคล้า) 17 14 8 2 39
54 ประสานมิตรวิทยา 17 13 10 3 40
55 บ้านโดนอาว 17 9 3 1 29
56 โนนเพ็กวิทยาคม 16 11 9 3 36
57 สะเดาใหญ่ประชาสรรค์ 16 4 8 3 28
58 ไกรภักดีวิทยาคม 15 21 10 2 46
59 ราษีไศล 15 3 1 1 19
60 วัดมหาพุทธราม 14 11 5 3 30
61 ขุขันธ์ราษฎรบำรุง 14 7 4 1 25
62 มัธยมโพนค้อ 13 5 4 2 22
63 มารีวิทยา 13 4 2 3 19
64 น้ำคำวิทยา 12 14 12 2 38
65 ทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก 12 10 5 1 27
66 คูซอดประชาสรรค์ 11 11 7 4 29
67 ไผ่งามพิทยาคม 10 8 2 3 20
68 ดงรักวิทยา 10 4 6 4 20
69 มัธยมจุลมณีศรีสะเกษ 9 10 5 1 24
70 กีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 9 8 3 4 20
71 ลมศักดิ์วิทยาคม 9 4 3 2 16
72 ร่มโพธิ์วิทยา 9 1 0 0 10
73 บ้านตาอุด 9 0 2 1 11
74 โคกหล่ามวิทยา 8 3 4 3 15
75 บ้านเปือยประชาสามัคคี 7 4 3 1 14
76 เบญจประชาสรรค์ 6 7 4 2 17
77 ศรีเกษตรวิทยา 6 5 4 2 15
78 ศรีแก้วพิทยา 6 5 1 0 12
79 โนนกระสังวิทยาคม 6 5 0 0 11
80 วัดจันทาราม 4 4 1 0 9
81 เมืองจันทร์วิทยาคม 4 0 2 1 6
82 กระดุมทองวิทยา 4 0 1 0 5
83 เกียรติแก้ววิทยา 3 5 4 1 12
84 วัดสระกำแพงใหญ่ 3 1 0 0 4
85 ไตรมิตร 2 2 2 1 6
86 เกศเกล้าวิทยา 2 2 1 0 5
87 จิกสังข์ทองวิทยา 2 2 0 0 4
88 ตระกาศประชาสามัคคี 2 0 0 0 2
89 วัดโพธิ์น้อย 1 3 5 2 9
90 ประชานิมิตโสภิตธรรมภาณ 1 1 2 0 4
91 กันทรอมวิทยาคม 1 0 0 0 1
92 กันทรลักษ์ธรรมวิทย์ 0 2 2 0 4
93 โนนปูนวิทยาคม 0 2 1 0 3
94 มานิตวิทยา 0 0 1 0 1
95 อุทุมพรวิทยา 0 0 0 0 0
96 พระปริยัติธรรมฯ 0 0 0 0 0
รวม 2,633 975 498 199 4,305