หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 045 โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 45 130 76
2 047 โรงเรียนบ้านตาอุด 13 29 20
3 046 โรงเรียนบ้านโดนอาว 33 73 52
4 001 โรงเรียนกระแชงวิทยา 67 179 104
5 005 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 136 417 240
6 004 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 56 113 82
7 007 โรงเรียนกันทรารมณ์ 153 433 248
8 009 โรงเรียนกำแพง 128 349 201
9 015 โรงเรียนขุขันธ์ 134 451 228
10 019 โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร 60 99 82
11 020 โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ 40 86 59
12 024 โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร 78 153 111
13 133 โรงเรียนดวนใหญ่วิทยา 0 0 0
14 129 โรงเรียนดำรงค์ธรรมศาสนวิชชาลัย 0 0 0
15 030 โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 94 196 137
16 033 โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม 45 90 63
17 032 โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก 59 112 74
18 034 โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา 77 186 122
19 037 โรงเรียนน้ำคำวิทยา 45 84 57
20 036 โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา 73 184 110
21 044 โรงเรียนบัวน้อยวิทยา 48 93 71
22 043 โรงเรียนบัวเจริญวิทยา 68 132 101
23 050 โรงเรียนบึงบูรพ์ 74 168 115
24 051 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 100 220 152
25 131 โรงเรียนประชานิมิตโสภิตธรรมภาณ 4 8 7
26 055 โรงเรียนประสานมิตรวิทยา 52 98 72
27 056 โรงเรียนปรางค์กู่ 125 394 214
28 135 โรงเรียนปรางค์กู่วิทยา 0 0 0
29 059 โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล 52 113 80
30 061 โรงเรียนพยุห์วิทยา 64 151 101
31 064 โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 78 163 119
32 071 โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา 70 138 103
33 072 โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ 43 108 69
34 074 โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา 86 197 130
35 075 โรงเรียนมัธยมโพนค้อ 26 62 40
36 081 โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม 45 65 55
37 087 โรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม 23 31 27
38 088 โรงเรียนละทายวิทยา 104 235 161
39 089 โรงเรียนละลมวิทยา 45 91 66
40 090 โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม 42 93 71
41 091 โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ 35 123 65
42 130 โรงเรียนวัดสระกำแพงใหญ่ 4 11 8
43 127 โรงเรียนวัดโนนคูณวิทยา 0 0 0
44 100 โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา 45 103 72
45 101 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 101 254 171
46 102 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 153 541 274
47 103 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ๒ (ห้วยคล้า) 55 112 86
48 126 โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา 18 42 28
49 105 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 157 517 262
50 107 โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม 69 130 95
51 108 โรงเรียนสวายพิทยาคม 40 70 56
52 109 โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ 35 80 52
53 112 โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า 62 126 93
54 106 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 86 177 129
55 113 โรงเรียนหนองคูวิทยา 67 164 105
56 117 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 77 214 112
57 134 โรงเรียนเกียรติแก้ววิทยา 13 24 18
58 018 โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร 99 243 156
59 026 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ 130 373 187
60 052 โรงเรียนเบญจประชาสรรค์ 25 50 37
61 053 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 133 335 212
62 023 โรงเรียนโคกหล่ามวิทยา 27 51 40
63 038 โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม 18 18 18
64 039 โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 82 168 117
65 041 โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม 46 90 63
66 132 โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา 0 0 0
67 014 โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม 64 161 106
68 060 โรงเรียนไผ่งามพิทยาคม 28 53 38
69 003 โรงเรียนกันทรลักษ์ธรรมวิทย์ 9 14 12
70 008 โรงเรียนการกุศลวัดบ้านโดด 0 0 0
71 016 โรงเรียนขุขันธ์ราษฎรบำรุง 31 65 43
72 121 โรงเรียนจุลมณีอุทุมพรพิสัย 0 0 0
73 062 โรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ 2 5 4
74 073 โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ 32 92 53
75 076 โรงเรียนมานิตวิทยา 2 2 2
76 077 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 0 0 0
77 078 โรงเรียนมารีวิทยา 24 41 32
78 083 โรงเรียนรวมสินวิทยา 51 141 78
79 092 โรงเรียนวัดจันทาราม 11 15 15
80 096 โรงเรียนวัดมหาพุทธราม 42 106 64
81 097 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา 64 126 87
82 094 โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย 15 23 16
83 095 โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา 0 0 0
84 110 โรงเรียนสัมมาสิกขาศรีษะอโศก 0 0 0
85 120 โรงเรียนอุทุมพรวิทยา 12 18 16
86 013 โรงเรียนเกศเกล้าวิทยา 7 14 12
87 021 โรงเรียนเคียวนำ 43 116 69
88 002 โรงเรียนกระดุมทองวิทยา 5 10 7
89 006 โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม 2 2 2
90 010 โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 39 98 62
91 011 โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ 0 0 0
92 012 โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม 34 48 41
93 017 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ 38 101 57
94 025 โรงเรียนจิกสังข์ทองวิทยา 10 11 10
95 027 โรงเรียนดงรักวิทยา 24 57 33
96 028 โรงเรียนด่านอุดมศึกษา 0 0 0
97 029 โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี 3 11 7
98 035 โรงเรียนนาแก้ววิทยา 0 0 0
99 042 โรงเรียนบกวิทยาคม 0 0 0
100 049 โรงเรียนบ้านหนองตะมะ 0 0 0
101 048 โรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี 16 24 21
102 054 โรงเรียนประชาพัฒนศึกษา 0 0 0
103 057 โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลัง 45 115 72
104 058 โรงเรียนผักแพววิทยา 0 0 0
105 063 โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา 56 130 79
106 084 โรงเรียนรัชมังคลานุสรณ์ 0 0 0
107 086 โรงเรียนราษีไศล 51 113 61
108 082 โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา 10 24 18
109 093 โรงเรียนวัดเจียงอี 0 0 0
110 099 โรงเรียนศรีแก้วพิทยา 12 24 24
111 104 โรงเรียนศิลาลาดวิทยา 0 0 0
112 111 โรงเรียนสายธารวิทยา 0 0 0
113 114 โรงเรียนหนองถ่มวิทยา 0 0 0
114 115 โรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา 0 0 0
115 116 โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ 0 0 0
116 118 โรงเรียนหวายคำวิทยา 0 0 0
117 119 โรงเรียนอรจันทร์วิทยา 0 0 0
118 065 โรงเรียนเพิ่มพิทยา 0 0 0
119 080 โรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม 8 13 13
120 079 โรงเรียนเมืองแคนวิทยาคม 0 0 0
121 098 โรงเรียนแวงแก้ววิทยา 0 0 0
122 022 โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม 0 0 0
123 040 โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม 5 14 9
124 066 โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ 0 0 0
125 067 โรงเรียนโพธิ์วงษ์วิทยา 0 0 0
126 068 โรงเรียนโพธิ์ศรีสุววรณวิทยาคม 0 0 0
127 031 โรงเรียนไตรมิตร 7 14 11
128 069 โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา 0 0 0
129 070 โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 40 115 66
130 085 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ ศรีสะเกษ 74 203 120
รวม 4978 12059 7636
19695

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]