รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33
ระหว่าง วันที่ 7-8 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย 1. เด็กหญิงศุทธินี  สารเหล่า
 
1. นางวัฒนา  สมชอบ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงเมืองดาว  ธำรงสมบัติ
 
1. นางวารุณี  หมายสุข
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. นางสาวนลินทิพย์  เพ็งแจ่ม
 
1. นางกุหลาบ  เพิ่มทรัพย์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาบเชิงวิทยา 1. นางสาวอภัสรา  เพิ่มบุญ
 
1. นางสาวปุญญาภา  วันดี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 1. นายจิระศักดิ์  อ่านไธสง
 
1. นางจินตนา  วงษ์สุนทร
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแตลศิริวิทยา 1. นายธนากร  ศรีแก้ว
 
1. นางจิราวรรณ  บุญยงค์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กหญิงเมธาวี  สกุลรักษ์
 
1. นางสาวสุจิตรา  กะการดี
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระเทียมวิทยา 1. เด็กหญิงปิยะพร    หุ่นทอง
 
1. นางสาวรัตยาภรณ์   ปริยะสิทธิ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม 1. เด็กหญิงอภิญญา  พันธ์ดี
 
1. นางสาวสุวคนธ์  ทองแม้น
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นางสาวชุดาภรณ์  ศรีบุญญกุล
 
1. นางสาวยุพยง  อธิรักษ์ศีล
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กหญิงสุริวิภา  สุวรรณพัฒน์
 
1. นางจิราพร  ดาบุตรดี
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. นางสาวกัลยาพัฒน์  ประประโคน
 
1. นางสำราญ  จันทร์ประเสริฐ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จันทร์สี
 
1. นางสาวอสิพร  เอี่ยมสะอาด
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นายณัฏฐเอก  ดียิ่ง
 
1. นางสาวนงเยาว์  ไชยวัฒน์
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 1. นางสาวสาวิตรี  รสหอม
 
1. นางฉวีวรรณ  ศรีโสภา
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. นางสาวพิยดา  พูนเฉลียว
 
1. นางพวงพันธ์  บุญใบ
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90.08 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระเทียมวิทยา 1. เด็กชายศักดา    ผลเจริญ
 
1. นางมะลิ   ศาลางาม
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 93.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สะอาดเอี่ยม
 
1. นางวารุณี  หมายสุข
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กหญิงเจิญศรี  โสรกนิษฐ์
 
1. นางศรีฏลา  ศศิสุทธินานนท์
 
20 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 85.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. นางสาวมณีโรจน์  หอมชื่น
 
1. นางเอมอร  เรืองสุข
 
21 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. นายสุริยา  หอมหวน
 
1. นางศรีฏลา  ศศิสุทธินานนท์
 
22 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. นางสาวชาลิตรตา  พูนเกิด
 
1. นางสุมนา  บุญมั่น
 
23 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาบเชิงวิทยา 1. เด็กหญิงปฐมพร  สุขสมัย
2. เด็กหญิงมุทิตา  แซ่ลิ้ม
3. เด็กหญิงอัญชิสา  คุสิตา
 
1. นางสาวปุญญาภา  วันดี
2. นางสาวอธิตญา  ทวีจิตต์
 
24 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  สาธุการ
2. เด็กหญิงปัญญาพร  กว้างขวาง
3. เด็กหญิงวีราพร  พรหมบุตร
 
1. นางพนม  สุวงศ์
2. นางประภา  แข่งขัน
 
25 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  นับวันดี
2. เด็กหญิงขวัญสุธา  โสฬส
3. เด็กหญิงอารยา  บุญศรี
 
1. นางสาวอสิพร  เอี่ยมสะอาด
 
26 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นางสาวพรหมพร  บุพศิริ
2. นางสาวรุจิรา  บุญประสิทธิ์
3. นางสาวสุปศร  เยาะเย้ย
 
1. นางสุกัญญา  สุขยานุดิษฐ
 
27 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กหญิงปรารถนา  ฤๅชา
2. เด็กหญิงเพ็ญนภา  หล่าหมื่น
 
1. นางสาวจินตนา  พิกุลแก้ว
 
28 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม 1. เด็กหญิงชนม์นิภา  บุญเจือ
2. เด็กหญิงศรีจิตรา  นามม่วง
 
1. นายดำเนิน  ว่าดี
 
29 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กหญิงจิตติกานต์  พิมพ์น้อย
2. เด็กหญิงนิโลบล  ค้ำชู
 
1. นางมณี  นรสาร
 
30 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. นายรติพงศ์  เจือจันทร์
2. นางสาวสุพัตรา  แหวนเงิน
 
1. นางจารีรัตน์  พลศรี
 
31 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 1. นางสาวณัฐมล   โสสุข
2. นางสาวทัศนวรรณ  จันทา
 
1. นายโกศล  วงษ์สุนทร
 
32 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม 1. นางสาวสรารัตน์  วิยาสิงห์
2. นางสาวอัจฉราภรณ์  ป้อมบ้านต้า
 
1. นายอนุวัฒน์   แก้วลอย
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กหญิงสลิลรัตน์  กิตติวีรวงศ์
 
1. นางกัลยา  ถมยางกูร
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. นายธันว์  เตียถาวรชัย
 
1. นายศราวุฒิ  สนใจ
 
35 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระเทียมวิทยา 1. เด็กหญิงธิมาภรณ์  แย้มรัมย์
2. เด็กหญิงอภิภาวดี  นิตย์ลาภ
3. เด็กหญิงอาภรรัตน์  ศรีช่วย
 
1. นายกฤษสาคร  รันทร
2. นางสาวมุจลินท์  ราชรักษ์
 
36 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา 1. เด็กชายธนวิชญ์   ปิตรักษา
2. เด็กหญิงภานุมาส  ทันชม
3. เด็กหญิงศิรินันท์   จันทกุล
 
1. นายชัชวาล  มั่นคง
2. นายชัชวาลย์  มณีวัตร์
 
37 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 1. เด็กชายฉัตรดนัย  ทองแม้น
2. เด็กหญิงนิสากร  เหลาคม
3. นางสาวอนุศรา  รัตนแสง
 
1. นายเทพรัตน์  กิ่งแก้ว
2. นางสาวนิลาวัลย์  เพิ่มผล
 
38 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. นางสาวณัฐภรณ์  สฤษดิ์รัตน์
2. นายพันธจิตต์  โคตะ
3. นางสาวมาลินี  เส้งเล่ง
 
1. นางสุพิศ  จันทร์มาลี
2. นางจินตนา  ชัยทอง
 
39 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวพันวัสสา  พัวพันธุ์
2. นางสาวรติรัตน์  รุ่งอนันต์ชัย
3. นางสาวสายธาร  ปะติตัง
 
1. นายธีระพล  เสาะแสวง
2. นางชริกา  อุรารื่น
 
40 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กหญิงจิณห์นิภากานต์  สมบูรณ์การ
2. เด็กหญิงธัญสิริ  ยิ่งได้ชม
3. เด็กหญิงมุกดารัตน์  เศษศรี
 
1. นางสาวอรวรรณ  ตันสุวรรณรัตน์
2. นางสาวรัตนา  หวังสุดดี
 
41 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม 1. เด็กหญิงกฤติยา  ยวนจิตต์
2. เด็กหญิงปานทิพย์  เครือวัง
3. เด็กหญิงพิชญาภา  กรวยทอง
 
1. นายสุวิชิต  สมยิ่ง
2. นายสงัด  จันทร์พลี
 
42 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงนภมณี  วันทะณี
2. เด็กหญิงพิมลภา  โพธิ์สุข
3. เด็กหญิงเมกาวตรี  ตระกูลรัมย์
 
1. นางวรณัน  ทุมทอง
2. นางนิภาพร  สว่างกุล
 
43 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม 1. นางสาวกัญญาภัค  สาธร
2. นายปัณณวัชร์  อรรถประจง
3. นางสาวพีรดา  ไตรพรม
 
1. นายชัยสิทธิ์  คุณสวัสดิ์
2. นางน้ำฝน  บุญมาก
 
44 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระเทียมวิทยา 1. นางสาวน้ำทิพย์  นิติยะวงศ์สา
2. นางสาวมนต์ธิกา  ภูตาเลิศ
3. นางสาวอิงอร  พรมบุตร
 
1. นายกฤษสาคร  รันทร
2. นางสาวมุจลินท์  ราชรักษ์
 
45 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 1. นางสาวณัฐพร  ฉลาดดี
2. นางสาวปรีดาภรณ์  ฤทธิรณ
3. นายอัษฎาวุธ  สร้อยแสง
 
1. นางวรณัน  ทุมทอง
2. นางนิภาพร  สว่างกุล
 
46 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กชายกฤติธี  ยุพการณ์
2. นางสาวณภัทร  ธนารัตน์ปัทมา
 
1. นายทรงไทย  ปิยโชติสกุลชัย
2. นางสาวนิตยา  จินดาศรี
 
47 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  เหว่ารัมย์
2. เด็กชายพลกฤต  นาคเจือ
 
1. นายธนพล  อาจจุฬา
2. นายบัญชา  สะตาดี
 
48 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. นายธนกฤต  การะเกษ
2. นายสุทธิรักษ์  ไชยทอง
 
1. นายประดับ  ได้ทุกทาง
2. นายบุญสิทธิ์  วานุนาม
 
49 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 80.63 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. นางสาวศศินา  จอมสระน้อย
2. นางสาวศิริลักษณ์  พรหมบุตร
 
1. นายภูมิพิทักษ์  เจริญไว
2. นางรัชนีกร  โคตุทา
 
50 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 92.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 1. นางสาวนันทยา  งามสง่า
2. นางสาวประภัสสร  คำวงษา
 
1. นางภัทรา  ประดับศรี
2. นายครรชิต  วงศ์เหิม
 
51 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา 1. นายพีรกร  บุญสูง
 
1. นายชัชวาล  มั่นคง
 
52 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สัตตธารา
2. เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  วรรณโพธิ์กลาง
3. เด็กชายไชยศิริ  โอษฐ์งาม
 
1. นางทองจันทร์  โล้เจริญรัตน์
2. นางกาญจนา  พุ่มไหม
 
53 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงณัฐฐาพร  ผาเงิน
2. เด็กหญิงภัทราวดี  จำปางาม
3. เด็กหญิงศุภรัตน์   ดีมาก
 
1. นางภัคจิรา  วงศ์เจริญ
 
54 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. เด็กหญิงพันธภักดิ์  แรงทอง
2. นางสาววิริยาภา  แรงจบ
3. นางสาวอรทัย  พรหมงาม
 
1. นางสาวนัยนา  ภูทอง
2. นางสาวรสสุคนธ์  บัวส่อง
 
55 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นายคณิน  มุ่งเจริญพร
2. นายมงคลพัฒน์  ธนูศิลป์
3. นายอภิสิทธิ์  กิมาวหา
 
1. นายพิรุณ  ไพสนิท
2. นางสาวนภาพร  พิศวง
 
56 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 1. นายชาญชัย  พรมแป้น
2. นางสาวศศินา  พันธ์โภคา
3. นายอภิสิทธิ์  จิรัมย์
 
1. นายปฏิพล  จำลอง
2. นางนิภาพร  ปรึกษาดี
 
57 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. นายจิตรทิวัส  แก้วดี
2. นางสาวนภัสวรรณ  ดีมาก
3. นางสาวอทิตยา  อินนอก
 
1. นางสาวชุติกาญจน์  รุ่งเรือง
2. นายจักรพงศ์  เครือมั่น
 
58 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐกมล  กิตติขจร
2. เด็กชายพลกฤต  แป้นจันทร์
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  แผนไธสง
 
1. นางสาวดาวัลย์  จันทวงค์
2. นางสาวสุริฉาย  สิทธิ์งาม
 
59 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. นางสาวกัญญารัตน์  หอมหวล
2. นางสาวดวงหทัย  คงสุข
3. นางสาวสิริยุพา  ลุนสอน
 
1. นางกิ่งดาว  ผงทวี
2. นางกิ่งแก้ว  เนาว์สูงเนิน
 
60 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. นายธนภัทร  หงษ์อินทร์
2. นางสาวพิรัลรัตน์  พาศิริศศิธร
3. นางสาวเสาวลักษณ์  รัตนไกรสิน
 
1. นางอรวรรณ  รัมพณีนิล
2. นางสาวอัชญา  อนุเคราะห์
 
61 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวปิยะฉัตร   บัวแสน
2. นางสาวสุภาพร   บุญมานันท์
3. นางสาวสุภาวดี  แสงมาศ
 
1. นางขนิษฐา   ศรีสุวรรณ
2. นางสุพิศ   จันทร์สุข
 
62 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. เด็กหญิงปริญญา  สมในใจ
2. เด็กหญิงรัตนภรณ์  สุพรรณ
3. เด็กชายวีรภัทร  นาดี
 
1. นายอาทิตย์  แก้วสังข์
2. นางวารุณี  แก้วสังข์
 
63 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสนิทวิทยา 1. เด็กหญิงนภาพร  ทองแม้น
2. เด็กหญิงปทิตตา  สุวงค์
3. เด็กหญิงปวีณา  สาแก้ว
 
1. นางศรีสุดา  เจริญยิ่ง
 
64 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงปทิตตา  อินทร์แก้ว
2. นางสาวประภาพร  ผิวเหลือง
3. นางสาวมินท์ตรา  นันทะพันธ์
 
1. นางรมีนตา  เขียวอ่อน
2. นายธัญญ์วริทธิ์  คำผง
 
65 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. นางสาวธิดาพร  แถวถิ่น
2. นายวุฒิยา  ยอดญานะ
3. นายอิทธิ  พรั่งพร้อม
 
1. นายอาทิตย์  แก้วสังข์
2. นายสุรัตน์  โสมกูล
 
66 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวกวิณพร  ฉัตรธนาธรรม
2. นางสาวณัฏฐฑีรา  จันทเขต
3. นายปัณณวัชร์  ศักดิ์เมธาวิชญ์
 
1. นางอรวรรณ  รัมพณีนิล
2. นายธำรงศักดิ์  บุญจรัส
 
67 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. นางสาวจิตอารีย์  คำแพงศรี
2. นางสาวฐิติภา  พักตร์ใส
3. นางสาวพิมพ์ลภัส  จันทะราช
 
1. นายคำพูน  วันนา
2. นายอำนาจ  ระวิพงษ์
 
68 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นายณัฐพงศ์  กลกิจสุวรรณ
2. เด็กชายพลกฤษณ์  สุมมาตย์
3. เด็กชายวรพงษ์  กลีบแก้ว
 
1. นางสาวกมลทิพย์  ประวิง
2. นางสาวกษมา  ลาดสะอาด
 
69 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  มะลิทอง
2. เด็กหญิงวาทินี  หลังแก้ว
3. เด็กหญิงอัยลดา  ไพรสวรรค์
 
1. นายสุวิทย์  อุกา
2. นางอุดมลักษณ์  นพพิบูลย์
 
70 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  สุขรอบ
2. เด็กหญิงวราภรณ์  สาทิพย์จันทร์
3. เด็กหญิงอารียา  ชูจิต
 
1. นางสาวลีลา  สมบุญเรือง
2. นางสสินา  ปิ๊บกลาง
 
71 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม 1. นายคงศักดิ์  ภาคพรม
2. นางสาวสายธาร  บุญปลอด
3. นายสุรพัฒน์  บริพันธ์
 
1. นายศักดิ์ศรันย์  สาทิพจันทร์
2. นางสาวสวาท  ทองละเอียด
 
72 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 83.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. นางสาวศิวพร  กะการดี
2. นางสาวสุดารัตน์  แก้วเกิด
3. นางสาวสุนันทา  ควรมี
 
1. นางสาวสุนิสา  จันทร์จำปา
2. นางสาวสุนิสา  กะการดี
 
73 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแนงมุดวิทยา 1. นายนฤพนธ์  เวียงวงษ์
2. นายปรเมศ  รัตนสุวรรณ
3. นางสาวอาทิตยา  พุ่มแก้ว
 
1. นางณงค์เยาว์  เยรัมย์
2. นางสาวกนกลักษณ์  กิ่งแก้ว
 
74 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา 1. เด็กหญิงจารุรัตน์  สีทอง
2. นายศุภชัย  เสียงสมบัติดี
 
1. นายณัฐพล  แสงทวี
2. นางสาวกฤษติยา  คำภิรมย์
 
75 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระเทียมวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  วรรณโพธิ์
2. เด็กหญิงพิริยา  นามสว่าง
 
1. นางสาวบุหลัน  จันทร์ศิริ
2. นายเกรียงศักดิ์   ตัณฑ์สุระ
 
76 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม 1. เด็กชายดนุพล  เครือวัลย์
2. เด็กชายธานินทร์  ดาศรี
 
1. นางจันทรรัตน์  มณีวรรณ
2. นายสมพงษ์  มณีวรรณ
 
77 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นายสิทธรัชญ์  นามสว่าง
2. นายอานนท์  ยิ่งยงยุทธ
 
1. นายทรงชัย  บุญสุยา
2. นายแมนพล  สุวรรณเสวก
 
78 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. นายปรัชญา  รจนัย
2. นางสาวอำพรรณ  ชัยพร
 
1. นายอาทิตย์  แก้วสังข์
2. นางวารุณี  แก้วสังข์
 
79 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 82.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 1. นายชัยทวี  แก้วหอม
2. นายภูติปัญณปวีณ  ศึกชาญยุทธ
 
1. นายธีรศักดิ์  อาษา
 
80 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 94.06 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตานีวิทยา 1. เด็กชายนนทกานต์   สมัครสมาน
2. นายปฏิพัทธ์   สำราญสุข
 
1. นางสาวดวงใจ   บุตรดี
 
81 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม 1. เด็กชายชินวัตร  ขันกสิกรรม
2. เด็กชายบุญฤทธิ์  ประกอบดี
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ตอนสุข
 
82 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 87.47 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. เด็กชายนัทธพงศ์  จันทะวาด
2. เด็กชายเจษฎากร  ศรีงาม
 
1. นายพิพัฒน์  ดำเนิน
 
83 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. เด็กชายวรายุส  อินอิ่ม
2. เด็กชายไกรวิชญ์  สุระ
 
1. นายจักราวุธ  ตุ้นทัพไทย
 
84 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. เด็กชายชายชาญ  นูพิมพ์
2. เด็กชายอิสระ  ดังดี
 
1. นายพิพัฒน์  ดำเนิน
 
85 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ 1. เด็กชายธนดล  สุขอร่าม
2. เด็กชายสหรัฐ  สิงห์โตทอง
 
1. นางดาวรัศมี  รีรัตน์
 
86 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. นายกีรติ  เกตุทิพย์
2. นายศราวุธ  สุยะ
3. นายศักดิ์พร  ประสานศิลป์
 
1. นายณรงค์  ถมปัทม์
 
87 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร 1. นายจตุพล    บริสุทธิ์
2. นายภูวรินทร์   พรมชุม
3. นายอภิสิทธิ์    คำอุต
 
1. ว่าที่ร้อยโทอุดม  บริสุทธิ์
 
88 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม 1. นายคฑาวุธ  มากอยู่เงิน
2. นายพีระพงษ์  รัตโนภาส
3. นายภานุวัฒน์  ดาศรี
 
1. นายณัทธร  อุดมศิริพงษ์
 
89 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กหญิงกัลยาณี  กว้างขวาง
2. เด็กหญิงพรศิริรัตน์  สุขสวัสดิ์
3. เด็กหญิงพัชราภา  ศรีวิเศษ
4. เด็กหญิงศิรินทิพย์  บุญล้อม
5. เด็กหญิงศิริวรรณ  บุญเต็ม
 
1. นางพิรุณนี  สายยศ
2. นายสมคิด  แก้วเขียว
 
90 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 1. เด็กหญิงกาญจนา  กาญจนพันธุ์
2. เด็กหญิงดลพร  คำพันธ์
3. เด็กหญิงทักษพร  ชมชื่นดี
4. เด็กหญิงมัลลิกา  สอนใจ
5. เด็กหญิงศิรินภา  แก้วมา
 
1. นางศศลักษณ์  สมชื่อ
2. นางสาวกัณฐภรณ์  ศรีตัมภวา
 
91 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระเทียมวิทยา 1. เด็กหญิงกันต์ธิดา   สิมมา
2. เด็กหญิงกัลยารัตน์   เหนี่ยวบุปผา
3. เด็กหญิงธารทิพย์   โสรชัย
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  ทองปลั่ง
5. เด็กหญิงอลิษา   พลแสน
 
1. นางสาวชุติมา   ภูมี
2. นางสาวกฤษณา  เพิ่มดี
 
92 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. นายณัฐพงศ์  กันนิดา
2. นางสาวศศิธร  โตกระโทก
3. นางสาวสุทธิดา  แดงชำรัมย์
4. นายสุรเดช  บุญธรรม
5. นายอนิวัติ์  แก้มทอง
 
1. นางนิตยาพร  พิมพ์ศรี
2. นางสาวมุกดา  ปัญญาเอก
 
93 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย 1. นายทรงยศ  นิสัยกล้า
2. นางสาววันวิสาข์  มีชัย
3. นางสาววิไลลักษณ์  พากเพียร
4. นางสาวสิริลักษณ์  ทับชม
5. นางสาวอินทิรา  สร้อยเพชร
 
1. นายนิติวัฒน์  สมชอบ
2. นายสุรินทร์  โสฬส
 
94 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 1. นางสาวจุติกานต์  ยามดี
2. นางสาวลำใย  ชัยมี
3. นางสาวสกาวใจ  ยินดีรัมย์
4. นายสหภาพ  ศูนย์ดำรงพิริยะ
5. นางสาวอรญา  จำปางาม
 
1. นางสุมาลี  เครือผือ
2. นางณัฐณิชา  วาตุรัมย์
 
95 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กหญิงกุลนาถ  สดมสุข
2. เด็กหญิงชลิตา  ชาวบัวขาว
3. เด็กหญิงปณิชา  อริยะเดช
4. เด็กหญิงศศินา  ศุภนาม
5. เด็กหญิงอภิญญา  นาคสังข์
 
1. นายสรวุฒิ  รัตตัญญู
 
96 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  อาจภักดี
2. นางสาวปรางค์ทิพย์  พันธ์ศิริ
3. นางสาวสุกัญญา  มั่นจิต
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  วิบูลย์อรรถ
5. เด็กหญิงเบญญาภา  มุมทอง
 
1. นางสาวไพลิน  ศิริมา
2. นางอินถวา  รุจิยาปนนท์
 
97 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา 1. เด็กหญิงฉันทนา  หวังผล
2. เด็กหญิงชนาทิพย์  แหวนนิล
3. เด็กหญิงชลธิชา  วงศ์ทวี
4. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  บุญศิลป์
5. เด็กหญิงวรรณวิศา  ช่างหม้อ
 
1. นางนพาพร  ฮึกเหิม
2. นายณรงค์  สุดชารี
 
98 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. นางสาวกฤตยา  คิดนุนาม
2. นางสาวกัญญารัตน์  ทองเกลี้ยง
3. นายกิตติภพ  ศักดิ์ศรีจันทร์
4. นางสาวมุกดา  ดีแก่
5. นางสาวสิริรัตน์  บุญประสิทธิ์
 
1. นางสุจิตรา  เจิมสม
2. นางสาวน้ำฝน  แก้วแฉล้ม
 
99 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นายกวิน  วงษ์พิริยะไพฑูรย์
2. นางสาวจิราภรณ์  สร้างดี
3. นายฉันทันต์  กองทอง
4. นายสุมงคล  จันทศรี
5. นางสาวอิสราภรณ์   ฉายแก้ว
 
1. นางวิริญญา  ดุมกลาง
2. นายวันเฉลิม  อุดมทวี
 
100 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. นางสาวประภัสสร  ไชยรินทร์
2. นางสาววิไลวัลย์   รักไทย
3. นางสาวสุธิดา  สุวรรณรินทร์
4. นางสาวอลิสรา  ครองงาม
5. นางสาวเกวลิน  สระแก้ว
 
1. นางสุจินดา  ศรีสวัสดิ์
2. นางศิริพรรณ  ธรรมานิตย์กุล
 
101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. เด็กชายณัฐพล  พิมสุคะ
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ   อนุศิริ
3. เด็กหญิงปภัสรา  นาคกระแสร์
4. เด็กหญิงปิยะธิดา  อ่อนตา
5. เด็กหญิงศิริรัตน์  เบิกบาน
 
1. นางนภา  เชื้ออินทร์
2. ส.ต.ต.กัมปนาท  เกษแก้ว
 
102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแตลศิริวิทยา 1. นายจักรพล  ฉิมพาลี
2. เด็กหญิงปรียาภรณ์  สติมั่น
3. เด็กหญิงปิ่นมนัส  อาภรศรี
4. นางสาวรุ้งฟ้า  บรรลือทรัพย์
5. นายเพชรระวี  รักใคร่กลาง
 
1. นายประจวบ  คำใจ
2. นายจักรพงศ์  ยอดเกษ
 
103 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาบเชิงวิทยา 1. เด็กหญิงธันย์ชนก  ชะเมียงชัย
2. เด็กหญิงภัทรวดี  นนธิจันทร์
3. เด็กหญิงวรรณรดา  แจ่มใส
4. เด็กหญิงศศิภา  วุฒิยา
5. เด็กหญิงสุทินา  พูนทรัพย์
 
1. นายดิสทัต  ทองดา
2. นางสาวหทัยกานต์  ปลุกใจหาญ
 
104 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นางสาวฐาปนี  เสาแก้ว
2. นายดนัยฤทธิ์  พรรณสน
3. นางสาวธนพร  ศรีภูมิ
4. นายศิวกร  พินิจ
5. นางสาวอาวิษฎา  เหลือถนอม
 
1. นายบุญร่วม  กลิ่นหอม
2. นางอิสราภรณ์  โพธิ์สุวรรณ
 
105 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. นางสาวนิตยา  กำจัดภัย
2. นายนิธิพงษ์  เสาะสนธ์
3. นายวิทยา  เพ็งศรีโคตร
4. นางสาวสุธิดา  สมนิยาม
5. นางสาวสุภาพร  สัชชานนท์
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  สาสุข
2. นายกิตติศักดิ์  สิทธิสมบูรณ์
 
106 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. นายจันทร์ธวัฒ  กิริยาดี
2. นายชวมัย  นามวงษา
3. นางสาวมณธิชา  สักโก
4. นายอนุสรณ์  สระแก้ว
5. นายอินทวัช  อุไรล้ำ
 
1. นายปรัชญา  สายรัตน์
2. นางวันวิสา  สระแก้ว
 
107 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. นางสาวกนกทิพย์  กัญญาบุญ
2. นางสาวจุลาลักษณ์  สังข์ศรี
3. นายชูเกียรติ  วังสะอาด
4. นางสาวณัฐรัตน์  ไหมพรหม
5. นางสาวดาราวรรณ  นุชสวัสดิ์
6. นางสาวธัญญารัตน์  โอชา
7. นางสาวพัชราภรณ์  พะงาตุนัด
8. นางสาวพัชรินทร์  เกตุอู่ทอง
9. นายพีรกานต์  พิมพ์สอน
10. นางสาวพุทรา  ศรีสุข
11. นางสาวมีสุข  ศรีเอก
12. นางสาววนิดา  จงมีเลิศ
13. นางสาววิชญาดา  ไม่วายมี
14. นางสาววิชิตา  ตลับทอง
15. นางสาวศานันทินี  ทมตระกูล
16. นายสิทธิศักดิ์  บุญมั่น
17. นางสาวสุชานันท์  สานุสันต์
18. นายอดิศักดิ์  เมินโส
19. นางสาวเยาวลักษณ์  เสาประโคน
20. นางสาวโสภิดา  กลีบแดง
 
1. นายชวลิต  คุชิตา
2. นางสาวทฤฒมน  เอี่ยมน้อย
3. นางสาวจันทิมา  จินดาศรี
4. นางนารีรัตน์  สุขจำนงค์
5. นางจินตนา  แฉล้มไธสง
 
108 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  แก่นแก้ว
2. นางสาวชุติกาญจน์  ทองคำ
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  โคมารัมย์
4. เด็กหญิงธัญญาเรศ  พูนทรัพย์
5. เด็กหญิงบุษบง  ศรีสม
6. นางสาวปนิษฐา  ส่งกลิ่นจันทร์
7. นางสาวปภัสรา  โปลัย
8. นางสาวปริญากร  ศิริพุทธ
9. เด็กชายรัชพัตร์  ศรีโคตร
10. นายรัชพันธ์ุ  เลี้ยงชีพสุข
11. นางสาวรุ่งนภา   สิงห์หล่อ
12. เด็กชายวีรวัฒน์  ด้ามทอง
13. นางสาวศศิวรรณ  เสริมดี
14. นายสิทธิพร  แก้วย้อย
15. นายสุชาติ  ศิริรจน์
16. นายสุรศักดิ์  แย้มดวง
17. นางสาวอภิญญา  ชัยพร
18. นายอมรเทพ  ปราบหลอด
19. นางสาวอังคณา  บุญโพธิ์
20. นางสาวอาภาพร  เครือเพชร
 
1. นางธัญญวรัตน์   พรชัยอังกูร
2. นางธัญรดี  สังข์ขาวกุล
3. นางพัชรินทร์  แสนกล้า
4. นางสาวปฐมาวดี  สุปิงคลัด
5. นางสาวผ่องพรรณ  อุปถัมภ์
 
109 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. นายกอบสินธ์  บุญมะยา
2. นายขจรณรงค์  คุ้มดี
3. นางสาวจันทร์เพ็ญ  สุรสุข
4. นางสาวฑิรารัตน์  ใจดี
5. นายณัฐพงศ์  ธรรมมา
6. นายณัฐพงศ์  ชานุสรณ์
7. นางสาวนฤมินทร์  ดำนิล
8. นางสาวปิยวรรณ  ปัดตาเทสังข์
9. นางสาวพัชนิดา  วงศ์วัน
10. นายพุฒิพงศ์  ทองด้วง
11. นายภานุพงศ์  ทองสะโคม
12. นางสาวภานุมาศ  แก้วดวง
13. นายภูมิฐานนท์  กิ่งมาลา
14. นายรัฐธรรมนูญ  สันติภพ
15. นางสาวศันศนีย์  อุนานุยา
16. นางสาวศุภิสรา  ปรีดาวัฒน์
17. นางสาวสุประภาดา  สวยสะอาด
18. นางสาวสุปราณี  นิลจันทร์
19. นางสาวสุรวรรณ  กลิ่นเฉย
20. นางสาวอรยา  บัวไขย
 
1. พระสมุห์สุพรรณ  กตปุญโญ
2. นายเอกราช  บุญสงค์
3. นายชัยวัฒน์  ไชยทอง
4. นางรมีนตา  เขียวอ่อน
5. นางสาวทิพย์นภา  กรงสันเทียะ
 
110 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. นางสาวกรรณิกา  เป้าตลุมปุ๊ก
2. นางสาวจุฑาทิพย์  ปานเพชร
3. นางสาวจุฑาลักษณ์  รุ่งเรือง
4. นายฉกรรจ์  คิดดีจริง
5. นายชาญชัย  ดวงราษี
6. นายทักษิณ  สมนิยาม
7. นายธนวรรษ  พระวัย
8. นางสาวนุศรา  ประสพผล
9. นายพีรวัส  นิยมไทย
10. นายภูรินทร์  บุญสูง
11. นายวัชระ  มีสานุ
12. นางสาววัลลิกา  นามหงษ์
13. นายศรชัย  ใจดีจริง
14. นายศุภชัย  ฉายยิ่งเชี่ยว
15. นายศุภดิษฐ์  ดียิ่ง
16. นางสาวอนัญญา  ดวงประทีป
17. นางสาวอัญยานี  ครบพร
18. นางสาวอารีญา  พิเลิศ
19. นายเจตนิพัทธ์  ฤกษ์ศรี
20. นายเอกชัย  อาร์จี
 
1. นายวีระ  สระศิริ
2. นายยุทธภูมิ  มีพรหมดี
3. นางจันทรา  ชื่อดำรงรักษ์
4. นางพรพิมล  อินสุวรรโณ
5. นางมลทิรา  เอมกลาง
 
111 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. นายกิตติชัย  แก้ววัน
2. นายณัฐพล  เสาวดาน
3. นายธนศักดิ์  จิตเย็น
4. นายธีรพัฒน์  นทีสุวรรณ์
5. นายนนทวัฒน์  สายบุตร
6. นายปรเทศวร์  คงทน
7. นางสาวปาจรีย์  แสงอรุณ
8. นายพันธวิทย์  ปรากฏรัตน์
9. นางสาวภัทราพร   บุญครอง
10. นายภานุวัฒน์  ธรรมนาม
11. นายรุ่งโรจน์  เหง้าโอสา
12. นายวรุฒ  วงษ์วาท
13. นายวีรวัฒน์  อินทร์ยิ่ง
14. นายศุภวัฒน์  บุญปก
15. นายสรวิศ  บุญครอง
16. นายสุทธิพงษ์  กระแสโท
17. นางสาวสโรชา  ศาลางาม
18. นายอรรถพันธ์  บุญมี
19. นางสาวอัญชลี  จิตมั่น
20. นายอิทธิศักดิ์  สุขเลิศ
 
1. นางอำพา  ปรากฎชื่อ
2. นางวัลลภา  สุขบรรเทิง
3. นางสาวทิพย์สุดา  ศรีละบุตร
4. นายสุชาติ  สว่างกุล
5. นางสาวน้ำทิพย์  นาคแสง
 
112 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 93.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 1. นางสาวจุธิดา  ก้านอินทร์
2. นายชินวัตร  สุขสนิท
3. นางสาวณัฐถชา  รุ่งเรือง
4. นายธนากร  สมหวัง
5. นางสาวธัญญาลักษณ์  ปานทอง
6. นางสาวปฏิมากรณ์  มาดี
7. นางสาวปัทมาวรี  บุญนำ
8. นางสาวฝนฤดี  แสงสี
9. นายพงศกร  สายยศ
10. นางสาวรัชดาภรณ์  เรียบร้อย
11. นางสาวรุ่งนภา  ประดับศรี
12. นายวัชรพล  ก้านอินทร์
13. เด็กหญิงวิภาวี  ศาลางาม
14. นางสาวศุภกานต์  คนึงเพียร
15. นางสาวสกุลกาญจน์  เตียงทอง
16. นางสาวสวพัชร  เติมชัยอนันต์
17. นางสาวสุภิญโญ  ขาวงาม
18. เด็กหญิงอรวรรณ  สืบเพ็ง
19. นางสาวอาทิตยา  จินดาศรี
20. นายไกรวัฒน์  รุ่งเรือง
 
1. นางกันยา  หลวงยี
2. นางสาวสายสุวรรณ  ชูทรงเดช
3. นายจักราวุธ  สุขพันธ์
4. นางวิภาดา  แพงเจริญ
5. นายสุทธิพงษ์  ผิวจันสด
 
113 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 3 "เทศบาลอนุสรณ์" 1. เด็กชายหัสดิน  ตะนังสูงเนิน
 
1. นางสุพัตรา  สมกล้า
 
114 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองอียอวิทยา 1. เด็กหญิงสาวิตรี  ดาศรี
 
1. นางสาวศศิกาญจน์  ชุมแวงวาปี
 
115 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาบเชิงวิทยา 1. เด็กหญิงพรธิชา  พรแสน
 
1. นางสาวชญานี  สาระวิถี
 
116 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. นายธรรมนูญ  สระแก้ว
 
1. นางวัลลภา  ุสุขบรรเทิง
 
117 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระเทียมวิทยา 1. นายกิตติธัช    นนท์เต
 
1. นายธรรศ์พงษ์  นานวล
 
118 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวายวิทยาคาร 1. นางสาวกัลยา  พลไชย
 
1. นางสาวนันทิยา  ชุ่มชื่นดี
 
119 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กหญิงจิตภินันท์  โอฬาระชิน
2. เด็กชายธีรภัทร์  แสงงาม
 
1. นางทิพร  แหล่งหล้า
2. นางสาวเสาวลักษณ์  สุปิงคลัด
 
120 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 97.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระเทียมวิทยา 1. เด็กหญิงฐิตาภา   สะอาดเอี่ยม
2. เด็กชายวุฒิชัย  หล่าไธสง
 
1. นางสาวบุรี    โปรยกลาง
2. นางสาวสุชาดา  คำขาว
 
121 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กชายณัฐภัทร  จักรคำ
2. เด็กหญิงนภาพร  บุรีรัตน์
 
1. นางสาวอำนวย  ม่วงอร่าม
2. นางสาวสไบพร  คำภิรมย์
 
122 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวณัฐนภัสชนก  ณุวงศ์ศรี
2. นายอัครเดช  จำมี
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  สุปิงคลัด
2. นางสาวสวลักษณ์  บุญญะสิริสิทธิ์
 
123 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. นายธีรพันธ์  พลศรี
2. นางสาวอรพิมพ์  ค้ำชู
 
1. นายวินัย  มีอินทร์
2. นางลำดับ  คำเสมอ
 
124 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. นางสาวนวภัทร  ศิริธรรมจักร
2. นายเฉลิมชัย  บุญมี
 
1. นางสาวชุติปภา  วรรณศรี
2. นางสาวศิริวรรณ  หางสลัด
 
125 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวกฤติยาภรณ์  จันทร์คง
2. เด็กหญิงจิณห์จุฑา  จันทร์กลิ่น
3. นางสาวจุฑามณี  ศรีกันยา
4. นางสาวทายฉมาร์  โสวภาค
5. เด็กหญิงนิชาภา  สุวรรณบุตร
6. เด็กหญิงพัชรีพร  นาคชาติ
7. นางสาวพิมพ์ลภัส  บุญทัน
8. เด็กหญิงศศิกานต์  ดีเหลือ
9. เด็กหญิงศุราภรณ์  พูนเฉลียว
10. เด็กหญิงอิสรีย์  เกียววานิชย์
 
1. นางสาวพรศรี  บูรณ์เจริญ
2. นางสาวสุริวรรณ  สุริยงคต
3. นางสาวสุจิตรา  มาลีแก้ว
 
126 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  สิทธิโคตร
2. นางสาวกฤษณา  ผิวงาม
3. เด็กหญิงกาญจนธัช  สุมาลุย์
4. นางสาวชลลดา  เวชกามา
5. นางสาวทัศวรรณ  หมทอง
6. เด็กหญิงธมนวรรณ  เผ่าพันธ์ุ
7. นางสาวนลินี  ชมชื่น
8. เด็กหญิงสกุลชญา  บุญสิงห์
9. เด็กหญิงอภิญญา  จันทร์เพ็ง
10. เด็กหญิงเบญจพร  โทขันธ์
 
1. นางสาวสไบพร  คำภิรมย์
2. นางพิรุณนี  สายยศ
3. นางสาวอำนวย  ม่วงอร่าม
 
127 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมดงรักวิทยา 1. เด็กหญิงฐิตาภา   ศรีสะอาด
2. นางสาวณัฐพร  กองล้าน
3. เด็กหญิงปฐมพร  ดอกประยงค์
4. เด็กหญิงปิยวดี  สุขแสวง
5. เด็กหญิงพรพิมล  ทะนวนรัมย์
6. เด็กหญิงพัชรี  แก้วกาเหรียญ
7. นางสาวพัชรี  ใยยอง
8. นางสาวลูกปลา  แดนกลาง
9. เด็กหญิงสุพัชชา  ประเมินชัย
10. นางสาวโชติมา  พริ้งเพราะ
 
1. นายติกขเวทย์  สมยิ่ง
2. นายณัฐพงษ์  สัตปานนท์
3. นางสาวถิรวรรณ  ระดมสุข
 
128 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนาสนวิทยา 1. นางสาวกาญจนา  บรรณการณ์
2. นางสาวชลดา  ทั่วดี
3. เด็กชายชาติภูมิ  อัมหะธร
4. เด็กหญิงณรินทร์  ศรีสุข
5. นางสาวดวงกมล  บูรณ์เจริญ
6. เด็กหญิงธิภาพร  ศรีสุข
7. นางสาวนภัสวรรณ  ประดุจชนม์
8. นางสาวนันทกา  สุขแสวง
9. เด็กหญิงวรางคนา  นาดี
10. นางสาวสายพิน  จันทร์ชื่น
11. นางสาวสิริวรรณ  สติพลัน
12. เด็กหญิงสุดาพร  กูลรัตน์
13. เด็กหญิงหทัยกาญจน์  แก้วกอง
14. นางสาวอนันตยา  สืบสันต์
15. นางสาวอรณี  บุญเจริญ
 
1. นายอภิศักดิ์  อุดหนุน
2. นายสุรชัย  กุลรัตน์
3. นางสาววรรณิศา  สุขหาได้
4. นายวีระวัฒน์  นามวัฒน์
 
129 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวกัลยา  ผิวละออง
2. นางสาวขวัญดาว  เสาวรส
3. นางสาวจันทร์จิรา  ศิลา
4. นางสาวจิรวรรณ  แสงเพ็ง
5. นางสาวจุฑารัตน์  วันคะนึง
6. นางสาวประภัสสร  อินทนู
7. นางสาวปิยะพร  ควรอุดม
8. นางสาวพินิจตา  พาเจริญ
9. นางสาวรุ่งนภา  นวลอนันต์
10. นางสาววราลี  เหลาศรี
11. นางสาววริษฐา  เหลาศรี
12. นางสาวสุกัญญา  ดาระหงษ์
13. นางสาวสุนิษา  ภาโนมัย
14. นางสาวอรัญญา  สอนงาม
15. นางสาวเจนจิรา  เอื้อนไธสง
 
1. นายสุทธิพงศ์  ศรีสุวรรณ
2. นายอดิศร  สายวัน
3. นายรณชัย  บัวศรี
4. นางขนิษฐา   ศรีสุวรรณ
 
130 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. นางสาวขนิษฐา  มะลิงาม
2. นางสาวดาวนภา  เขียวอ่อน
3. นางสาวนิยากรณ์  ศรเหม
4. เด็กหญิงบุญประภา  อ้อมแก้ว
5. นางสาวปานฤดี  พวงบุญ
6. นายพัฒนพล   ต้นงาม
7. นางสาวรัตนากร  กิ่งมาลา
8. นางสาวรัตนาวดี  กิ่งมาลา
9. นางสาววริศรา  ศรีงาม
10. นางสาววิไลวัลย์  รักไทย
11. นางสาวศศิธร   โรมรัน
12. นางสาวศิรประภา  สาลีทอง
13. นายสุรเดช  เชิดสังวาลย์
14. นางสาวอรรถมาภรณ์   จุลเสริม
15. นายเสกสิทธิ์  สานุสันต์
 
1. นายสุเทพ   กรุงพิทักษ์
2. นายชยพล  พองนวล
3. นางสาวกาญจนาภรณ์  วงศ์จอม
4. นายอุดมศักดิ์   แสงใส
 
131 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย 1. เด็กหญิงบุษบา  ไชยทัศน์
2. เด็กหญิงวิภารัตน์  จอกทอง
 
1. นายวุฒิยา  เกียงวัว
 
132 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงตะวันฉาย  สินลา
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  ศรีสอาด
 
1. นางลาวัณย์  นพพิบูลย์
2. นายนิรันดร  โลกาสา
 
133 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กหญิงณัฐชา  พรบุญ
2. เด็กหญิงวัสดาภรณ์  เอิบสุข
 
1. นายวิทยา  เอลาวัน
2. นายณัฐวุฒิ  อุดหนุนชาติ
 
134 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ 1. นางสาวศิริมา  โอชา
2. นางสาวสุรีพร  เหลืองจันทึก
 
1. นางเทียมจันทร์  เทศบุตร
2. นายสมัย  ศรีทอง
 
135 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 1. นายชุติพนธ์  เสาแก่น
2. นางสาวสิริมา  แย้มพวงชนาภา
 
1. นายกัมปนาท  คงนุรัตน์
2. นายขวัญชัย  ถึงดี
 
136 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา 1. นางสาวทอฝัน  แก้วระย้า
2. นายปริญญา  คงสุข
 
1. นายนิวัติ  ยอดเสาดี
2. นางสาวฐิวริญณ์  บุญค้ำ
 
137 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชญาดา  ยอดเสาดี
 
1. นางสาวสายลม  ที่รัก
 
138 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. นางสาวธิติกาญจน์  ผาดโผน
 
1. นางสาวพิไลพร  เส้นเศษ
 
139 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กหญิงชัญญา  อุทัยพัฒนพงศ์
 
1. นายสุทิตย์  สันทัยพร
 
140 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. นายธนดล  แก้วเกตุ
 
1. นางอุปการี  มณีนิล
 
141 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 1. นางสาวปิ่นทิรา  พันศรี
 
1. นายสมเกตุ  ใจเมือง
 
142 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลานทรายพิทยาคม 1. นางสาวจิตติมา  สายทะเล
 
1. นายจักรพงศ์  อุดรพันธ์
 
143 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. เด็กชายพิเชษฐ์  เชื้อสายดวง
 
1. นางสาวนงลักษณ์  วินทะไชย
 
144 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กหญิงฟ้าใส  มะวังนุทูล
 
1. นางสุทธิลักษณ์  สมใจหวัง
 
145 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลานทรายพิทยาคม 1. เด็กชายคชาพล  ลักขษร
 
1. นายจักรพงศ์  อุดรพันธ์
 
146 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นางสาวสโรชา  ราชกระโทก
 
1. นางรุ่งอรุณ   ปรียานุภาพ
 
147 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 1. นายสมศักดิ์  ดังประสงค์
 
1. นางชุติกาญจน์  สันตะการ
 
148 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลานทรายพิทยาคม 1. นายเกียรติกุล  พรมชาติ
 
1. นายจักรพงศ์  อุดรพันธ์
 
149 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช้างบุญวิทยา 1. เด็กชายจิรายุทธ  ก้านอินทร์
 
1. นางสาวลำยงค์  แสนมา
 
150 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นายภูวเดช  จันทร์เพชร
 
1. นางรุ่งอรุณ   ปรียานุภาพ
 
151 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. เด็กหญิงเนตรนภา  จิตณรงค์
 
1. นายเมธาวี  บริสุทธิ์
 
152 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม 1. นางสาวสุวนันท์  เพ่งพิศ
 
1. นายศราวุธ  มุลสุมาลย์
 
153 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม 1. นายธาวิน  งามนัก
 
1. นายกิตติ  ยอดกุล
 
154 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. นายณัฐกานต์  ศิลางาม
 
1. นางสุวรรณี  พรหมบุตร
 
155 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กหญิงมานิตา  พุจารย์
 
1. นางสาวเก็จกาญจน์  กนกแก้ว
 
156 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม 1. นายปารียุทธ  ทองบำเรอ
 
1. นางอมร  พันชนะ
 
157 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. เด็กหญิงพิมพ์ภัสสร  แม่นงาม
 
1. นายเมธาวี  บริสุทธิ์
 
158 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. นายโกเมนทร์  เชื้อเจริญ
 
1. นายวันชัย  นิลหุต
 
159 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวมัญชรี  ประชุมฉลาด
 
1. นางสุทธิลักษณ์  สมใจหวัง
 
160 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา 1. นายชาคริต  โพธิ์จิตร
 
1. นายสิทธิพงษ์  สินสวัสดิ์
 
161 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุศรีนคร 1. เด็กหญิงณัฐพร  วงศ์วิลา
2. เด็กหญิงสุภัสสร  ศรีงาม
 
1. นายพีรพล  บุญภา
2. นายอนุวัฒน์  มีมาก
 
162 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม 1. นางสาวกัญญารัตน์  สิงห์โต
2. นายณัฐพงศ์  ทองคำ
 
1. นางอมร  พันชนะ
2. นายพุทธวรรษ  พันชนะ
 
163 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. เด็กหญิงพัชราภา  คุ้มแก้ว
2. เด็กหญิงเยาวเรศ  วงษ์วิจิตร
 
1. นายศักร์สฤษฎิ์  ประดับประดา
 
164 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กชายธวัชชัย  สุดดี
 
1. นายพูนสวัสดิ์  ยวงทอง
 
165 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญารามวิทยา 1. เด็กชายนิรวิทย์  ก่อแก้ว
 
1. นายชุมพร  เพ่งเล็งดี
 
166 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. เด็กหญิงกาญจนา  ยังคง
 
1. นายเมธาวี  บริสุทธิ์
 
167 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. นายพิทักษ์  ตอพิมาย
 
1. นายวันชัย  นิลหุต
 
168 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม 1. นางสาวรุจิรา  วรรณโสภา
 
1. นางอมร  พันชนะ
 
169 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. นางสาวศิรประภา  เทียมลม
 
1. นายเมธาวี  บริสุทธิ์
 
170 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงจิราภา  ไชยปัญหา
2. เด็กชายพสิษฐ์  กำเนิดพรม
3. เด็กชายวีรยุทธ  ศรบุญทอง
 
1. นายชัชพล  วิสมิตะนันทน์
2. นางสาวอภิชญา  สีลาน
 
171 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายบูญเลิศ  สุขดี
2. นายวรรณชัย  แซ่แต้
3. เด็กชายสิทธิพงศ์  คงหอม
 
1. นางอุปการี  มณีนิล
2. นางสุพิศ   จันทร์สุข
 
172 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  จูมคำ
2. เด็กชายบุญฤทธิ์  เกษรบุุศย์
3. เด็กชายสาทิต  นามพิชัย
 
1. นางฉวีวรรณ  เหมมันตา
2. นายนครชัย  ทันใจ
 
173 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. นายธนโชค   มะลิวรรณ์
2. นายนาวิน  สรรพบุญ
3. นายศราวุฒิ  ไชยศรีษะ
 
1. นางอุปการี  มณีนิล
2. นางขนิษฐา   ศรีสุวรรณ
 
174 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองบัววิทยา 1. นายถิรวิทย์  ศรีกระทุ่ม
2. นางสาวธมลวรรณ  ศรีนวล
3. นายอภินันท์  ฉิวรัมย์
 
1. นายปริญญา  ดวงตา
2. นางสาวผการัตน์  เต็มเปี่ยม
 
175 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวธิดารัตน์  จินดาศรี
2. นางสาวมนัสดา  เชื้อจันทร์
3. นางสาวเสาวลักษณ์  อุ่นใจดี
 
1. นายธีระวัฒน์  สมยิ่ง
 
176 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรินทร์ภักดี 1. เด็กชายธีรนัย  สร้างดี
 
1. นายเกรียงศักดิ์  พันธุชาติ
 
177 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา 1. นางสาววรรณษา  จิตงาม
 
1. นางสุรีย์  สมบัติ
 
178 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. นายศรายุทธ  แจ้งสว่าง
 
1. นางโฉมศรี  มะลิงาม
 
179 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. นายพิจักษณ์  แก้วตา
 
1. นางสาวมณีกานต์  ภุชงค์
 
180 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 94.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตรีม(ตรีมวิทยานุเคราะห์) 1. เด็กชายภิรมย์  พวงทอง
 
1. นายอนุพร  พรสีมา
 
181 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงสริตา  โฆสิตดุลย์
 
1. นายวิเชียร  ดวงแสง
 
182 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. นางสาวอรอนงค์  บังเอิญดี
 
1. นายรัตนะ  แสงลา
 
183 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. นายศุภฤกษ์  เมชบุตร
 
1. นายวิเชียร  ดวงแสง
 
184 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตรีม(ตรีมวิทยานุเคราะห์) 1. นายจักรกฤษณ์  บุตรลักษณ์
 
1. นางจิรวรรณ  บุญจูง
 
185 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวายวิทยาคาร 1. เด็กชายเอกชัย  เงินเก่า
 
1. นายเอนก  ศรีนาค
 
186 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงอินทุอร  วงศ์ฉลาด
 
1. นายวิเชียร  ดวงแสง
2. นายวิเชียร  ดวงแสง
 
187 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. นายทวีป  แก้วขวัญ
 
1. นางโฉมศรี  มะลิงาม
 
188 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นางสาวไอลดา  งามเหมาะ
 
1. นายอัษฎา  นวลสะอาด
 
189 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรินทร์ภักดี 1. เด็กชายพรสวรรค์  สัมพันธ์สินก่อ
 
1. นายเกรียงศักดิ์  พันธุชาติ
 
190 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 85.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงพรทิพย์  แก้วหอม
 
1. นางโฉมศรี  มะลิงาม
 
191 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวายวิทยาคาร 1. นายจรินทร์  จันทร์สิงห์
 
1. นายเอนก  ศรีนาค
 
192 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. นางสาวพรประวี  ทองคำ
 
1. นายวิเชียร  ดวงแสง
 
193 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. เด็กชายวัชระ  ศรีแย้ม
 
1. นายยรรยงค์  โสติยา
 
194 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. เด็กชายธีรภัทร  บุตรเทศน์
 
1. นางจงชญา  นวลสะอาด
 
195 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช้างบุญวิทยา 1. นายเริงชัย  เทศธรรม
 
1. นางสาวยุวดี  สุวรรณ์
 
196 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. นายไกรวิทย์  ปะการัมย์
 
1. นายยรรยงค์  โสติยา
 
197 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 1. นายธัชพล  แว่นไทยสง
 
1. นางอรไท  เขียวลือ
 
198 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช้างบุญวิทยา 1. เด็กชายอาทิตย์  เทศธรรม
 
1. นางสาวจีรนันท์  ศาลางาม
 
199 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. เด็กชายทักษิณ  เกษจรัล
 
1. นางจงชญา  นวลสะอาด
 
200 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช้างบุญวิทยา 1. นายเริงชัย  เทศธรรม
 
1. นางสาวลำยงค์  แสนมา
 
201 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 1. นายชวลิต  ประพันธ์
 
1. นางอรไท  เขียวลือ
 
202 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรุน 1. นางสาวธัญญารัตน์  ศรีโสภา
 
1. นายวัฒนชัย  คำงาม
 
203 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงระพีพร  สมคำ
 
1. นางสาวหยกมณี  สีงาม
 
204 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวทิพย์สุดา  วิเศษสังข์
 
1. นางละออ  ศรีไทย
 
205 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแนงมุดวิทยา 1. นางสาวณัฐฌา  พิลาวัลย์
 
1. นายวัฒนพงศ์  เรืองกระจาย
 
206 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นายยศกร  กันยา
 
1. นางจงชญา  นวลสะอาด
 
207 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. เด็กหญิงอรอุมา  สิงห์เพียง
 
1. นางสาวกัณฑมาศ  แช่มแร่ม
 
208 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กหญิงฐิตวันต์  โอชรัมย์
 
1. นางละออ  ศรีไทย
 
209 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นางสาวธิยาภรณ์  ระดมงาม
 
1. นางจงชญา  นวลสะอาด
 
210 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช้างบุญวิทยา 1. เด็กหญิงสุนิสา  กะประโคน
 
1. นางสาวไอรัตดา  วันชา
 
211 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย 1. เด็กหญิงวรรณพร  โสนนอก
 
1. นางณัฐภาส์  วัชรจรัสพงศ์
 
212 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. เด็กชายธนพล  สุภาษา
 
1. นางจงชญา  นวลสะอาด
 
213 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช้างบุญวิทยา 1. นายพิศาล  แจ่มใส
 
1. นางสาวไอรัตดา  วันชา
 
214 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย 1. นางสาวอทิตยา  พรมท้วม
 
1. นางณัฐภาส์  วัชรจรัสพงศ์
 
215 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหิธรวิทยา 1. นายวุฒิพงษ์  นิลดำ
 
1. นายนพชัย  อุปชิต
 
216 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงบุณยาพร  สมหวัง
 
1. นางโฉมศรี  มะลิงาม
 
217 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กหญิงมิรันตี  ศรีทอง
 
1. นางละออ  ศรีไทย
 
218 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย 1. เด็กชายพิเชษฐ์  ศิริพัฒน์
 
1. นางณัฐภาส์  วัชรจรัสพงศ์
 
219 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย 1. นางสาววิภาพร  ศรีแก้ว
 
1. นางณัฐภาส์  วัชรจรัสพงศ์
 
220 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตรีม(ตรีมวิทยานุเคราะห์) 1. นายจักรกฤษณ์  บุตรลักษณ์
 
1. นางจิรวรรณ  บุญจูง
 
221 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกมลชนก  สีเป้ง
2. นางสาวกมลลักษณ์  จอมหงษ์
3. นายทวีป  แก้วขวัญ
4. เด็กหญิงประทานพร  สมดี
5. นายผ่านคม  ศรีสมศักดิ์
6. เด็กหญิงพรทิพย์  แก้วหอม
7. เด็กหญิงพรนภา  สีทอง
8. นางสาวพรประวี  ทองคำ
9. นายภิญโญ  มาลาศิลป์
10. เด็กหญิงระพีพร  สมคำ
11. เด็กชายวิษณุพงศ์  ดาศรี
12. เด็กชายศรายุทธ  แจ้งสว่าง
13. นายศุภฤกษ์  เมชบุตร
14. เด็กหญิงสริตา  โฆสิตดุลย์
15. เด็กหญิงอินทุอร  วงศ์ฉลาด
 
1. นายวิเชียร  ดวงแสง
2. นางโฉมศรี  มะลิงาม
3. นางสาวหยกมณี  สีงาม
 
222 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  เหมหงษ์
2. นางสาวกมลชนก  ปิ่นเพชร
3. นางสาวกุลชิตา  บุญเลิศ
4. เด็กชายธัญพิสิษฐ์  คิดรอบ
5. นางสาวปนัดดา  ดอกไม้ทอง
6. นางสาวประกายแก้ว  คำดี
7. เด็กชายพงศธร  จันทร์ทอง
8. นายฤทธิเกียรติ  ใจงาม
9. นางสาวศรัญญา  แก้วกาหนัน
10. เด็กชายศักดิ์ธัช  ผลเจริญ
11. เด็กชายศุภกร  สายแก้ว
12. นายสหัสวรรษ  มีอำนาจ
13. นางสาวสุดารัตน์  สาลีทอง
14. นายอรรถชัย  ทะวาระคาม
15. เด็กชายอัครเดช  มุมทอง
 
1. นายมนตรี  จรัญศรี
2. นายสุรศักดิ์  ลับโกษา
3. สิบเอกพิพัฒน์  มุมทอง
4. นางสมศรี  ศิริพงศธร
 
223 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กชายคมกฤษ  กล่อมสกุล
2. เด็กชายจตุรวิทย์  แจทอง
3. เด็กชายนนทวัฒน์  เจริญรัตน์
4. เด็กชายบุญรักษ์  พวงเพ็ชร
5. เด็กชายสมศักดิ์  คำภิรมย์
6. เด็กชายอัครเดช  พึ่งแดง
 
1. นายวชิระ  เดชศิริ
2. นายภูมินทร์  นันทพันธ์
3. นายก้องกัมพล  ไผ่ล้อม
 
224 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. เด็กชายทัตเทพ  เชนุยาว
2. เด็กชายภานุวัฒน์  ส่องาม
3. เด็กชายวัชรพล  ดวงสาม
4. เด็กชายศุภกร  มหามาตร
5. เด็กชายสถาพร  สินสร้าง
6. เด็กชายเกียรติศักดิ์  มีสานุ
 
1. นายวัชรพงศ์  ทองนุ่ม
2. นายเต็มสิทธิ์  เจนรอบ
 
225 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 1. เด็กชายชาคร  หวังผล
2. เด็กชายชาคร  หวังผล
3. เด็กหญิงรชตวรรณ  ธนเกษมสุขสกุล
4. เด็กชายวิษณุ  สายกระสุน
5. เด็กชายสุนทร  มั่นยืน
 
1. นางประภาวัลย์  สายยศ
2. นายอัครชัย  ทองดี
3. นายณัฐินากร  เทียมเงิน
 
226 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระเทียมวิทยา 1. นางสาวกรรัช   พยัคษา
2. นายจรณินท์    ตัณฑ์สุระ
3. เด็กชายธรรพ์ณธร  อยู่นาน
4. นายศรศักดิ์    พรมชาติ
5. นายสุรสีห์   สุดละมัย
6. นายสุวรรณ  สมัครสมาน
 
1. นายทนงศักดิ์   เจียรนัย
2. นายปรัชญา  ทีปีเนตร
3. นายวรศักดิ์  อัดโดดดอน
 
227 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. นายฉัตรเทพ  ฉลาดแย้ม
2. นายดำรงพล  มีสติ
3. นายนันทวัฒน์  สุจินพรัหม
4. นายศุกล  ปรากฏชื่อ
5. นายสมเจตน์  ปรากฏชื่อ
6. นายสิทธิชัย  อุปเสน
 
1. นายภูวนัย  นนธิจันทร์
2. นางสาวมณีกานต์  ภุชงค์
3. นายเกียรติศักดิ์  จารัตน์
 
228 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. นายกฤษฎา  เพิ่มทอง
2. นายจักรี  กิริยาดี
3. นางสาวจินตนาการ  มาตรหวัง
4. นายดนุพล  กิ่งกุล
5. นายพิทยา  นิลสูงเนิน
6. นายวิทวัส  สุวรรณโท
 
1. นายวชิระ  เดชศิริ
2. นายภูมินทร์  นันทพันธ์
3. นายก้องกัมพล  ไผ่ล้อม
 
229 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. นางสาวกัญญารัตน์  มะเดื่อ
2. นายกิตติพงษ์  ผึ่งผาย
3. เด็กหญิงคุณทรัพย์  จันดารักษ์
4. นางสาวจุฑารัตน์  ศรีงาม
5. นางสาวชลิตา  พวงแสง
6. นายณัฐกานต์  ศิลางาม
7. เด็กหญิงธิดารัตน์  เอิบบุญ
8. เด็กหญิงนงลักษณ์  อันมัย
9. นางสาวนริศรา  เหล่าสกุล
10. เด็กหญิงนวรัตน์  บังจันทร์
11. นางสาวปุณณมาส  ประสมกล้า
12. นายผ่านคม  ศรีสมศักดิ์
13. นายพลกฤษณ์  เจริญรัตน์
14. นายภิญโญ  มาลาศิลป์
15. นายมงคลศักดิ์  ธนูศิลป์
16. เด็กหญิงระพีพัฒน์  วันทองสังข์
17. นายรัฐธรรมนูญ  สันติภพ
18. นายฤทธิชัย  โนนคำ
19. เด็กชายวิษณุพงศ์  คงศรี
20. นางสาววีระพร  อนุลาวัน
21. นายศรายุทธ  แจ้งสว่าง
22. นายศักดิ์นรินทร์  อินทร์งาม
23. นายสงกรานต์  สุดสงวน
24. เด็กหญิงสายเพชร  ศรีงาม
25. นางสาวสุดารัตน์  ดีพร้อม
26. นายสุทธิศักดิ์  สุขพอ
27. นายสุนทร  ชัยยิ่ง
28. นายสุรเชษฐ์  อัศวมโนธรรม
29. เด็กหญิงหยาดพิรุณ  ใจรักษ์
30. นายอรรถพล  ตระกูลดี
31. เด็กหญิงอังสุมา  ชมภู
32. นางสาวอัจฉราภรณ์  พันชวะนัส
33. นางสาวอัญธิกา  ปุมบุญ
34. นายอิสระ  มะลิงาม
35. นายเทพฤทธิ์  พิศเพ็ง
36. นางสาวเบญจวรรณ  ชมภู
37. นางสาวเอกปวีร์  แซ่คู
38. นายเอกวี  สังข์เสาวภาคย์
 
1. นายวิเชียร  ดวงแสง
2. นายรักดาว  มะลิงาม
3. นายวรวุฒิ  ทอนไชย
4. นางโฉมศรี  มะลิงาม
5. นางสาวหยกมณี  สีงาม
6. นายอัตพร  อุระงาม
7. นางเพ็ญ  มาลีหวล
8. นางสาวจิณณพัต  ธนาทรงบุญ
 
230 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระเทียมวิทยา 1. นางสาวกรรณิกา   สิทธิปุ่น
2. นางสาวกรรัช  พยัคษา
3. นายกรเดช  ชุนกล้า
4. นายจรณินท์   ตัณฑ์สุระ
5. นางสาวจริยา  พวงลำภู
6. เด็กหญิงจันทร์จิรา  เอมโนน
7. เด็กชายจิตติพัฒน์    จันผอง
8. นางสาวจุฬาลักษณ์    เจียรนัย
9. นางสาวชนิดา   มั่นยืน
10. นายชัยรัตน์    สิงสุวรรณ
11. เด็กชายทัศนพร   อุดหนุน
12. เด็กชายธรรพ์ณธร  อยู่นาน
13. นายธีระพงศ์  เสนหอม
14. นางสาวบุปผา  รัตนะ
15. เด็กชายปฏิพัทธ์  เอี่ยมสะอาด
16. นางสาวปนัดดา  โสรวัลย์
17. เด็กหญิงพรทิพย์   เกษหอม
18. นางสาวพรสกุล  มั่งสมบัติ
19. นางสาวพุฒิพร  จรอนันต์
20. นางสาวภัสราภรณ์ฺ  เทียนทอง
21. เด็กหญิงภานุชนาถ  บุญมาก
22. เด็กหญิงมนัสวี    อดทน
23. นายมานะ  เทียนทอง
24. นางสาววิศสุนีย์  เฉยกลาง
25. นายศรศักดิ์   พรมชาติ
26. นายสรายุทธ  ฮ้อเจริญวิวัฒน์
27. เด็กหญิงสวรรยา   เอิบบุญ
28. นายสหัสวรรษ   ฉิมงาม
29. นางสาวสุกัญญา   เสาสิริ
30. เด็กหญิงสุทธิดา   เสาร์แก้ว
31. นางสาวสุธิดา    บุญระวัง
32. นายสุรสีห์   สุดละมัย
33. นายสุวรรณ   สมัครสมาน
34. นายอนุชิต  ดีรอบ
35. นายอนุรักษ์  บุญช่วย
36. นายอรรถพร  วุฒิพันธ์
37. นายอัครเดช  วัยวัฒน์
38. เด็กหญิงอัจฉราพรรณ  จันทร์แดง
39. เด็กชายอัษฎายุทธ    เฉลียวไว
40. เด็กหญิงไพลิน  เย็นสุข
 
1. นายทนงศักดิ์   เจียรนัย
2. นายปรัชญา  ทีปีเนตร
3. นายธรรมศักดิ์  ทองเดือน
4. นางวีนัสชนันต์  รันทร
5. นายสุวรรณ  สายไทย
6. นางสาวอนัญญา  ฉิมกุล
7. นางกัญญาภัค  แก้วกลางเมือง
8. นางสาวชุติมา  ภูมี
 
231 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ 1. นางสาวกันตยา  บุตรดี
2. เด็กหญิงกิตติญาพร  สุขอยู่
3. เด็กหญิงขวัญฤดี  จุฬารี
4. นายจักรกฤษณ์  จันทอง
5. นางสาวจันทกานต์  มวลพรหม
6. นางสาวฐิติมา  วิรัมย์
7. นางสาวดาราวรรณ  ทองแท่ง
8. นายทศพล  ศรีสุวรรณ
9. เด็กชายธนกฤต  เปรียบกล้า
10. นางสาวธนัชชา  บุญสุข
11. นายธวัชชัย   ศิลาทอง
12. นางสาวธินิดา  เปรมปรี
13. นางสาวนงลักษณ์  ชื่่นชม
14. นางสาวนวรัตน์  สิงห์สาธร
15. นางสาวนันทภรณ์   จิตหาญ
16. นางสาวนิภาพร  พันธ์ศรี
17. เด็กหญิงปรียาธรณ์  ไชยสาร
18. นางสาวปัทมา  พวงประยงค์
19. นางสาวปิยฉัตร  ศิริพิทักษ์ชัย
20. นางสาวปิยฉัตร  เกิดสัตย์
21. นายพีรพล  วิยาสิงห์
22. นายพีรยุทธ  โพธิ์พรหม
23. นายภักดี  กออำไพ
24. นางสาวภัชราภรณ์  บุตรดี
25. เด็กชายภูวนาท  สหุนาลุ
26. เด็กหญิงมาริสา  สวนสมจิตร
27. เด็กหญิงรื่นฤทัย  นันทะ
28. เด็กหญิงวนิดา  จินพละ
29. นางสาววรรณวิภา  แป้นเงิน
30. เด็กชายวรเมธ  ประดาสุข
31. นางสาววีรยา  เหมะธุรินทร์
32. นางสาวศิริวิภา  ปัดถาพิมพ์
33. นางสาวศุภัสสร  อุดมดัน
34. นางสาวสุณีย์  แหลมทอง
35. นางสาวสุพัตรา  แสวงสุข
36. นางสาวสุภาพร   สหุนาลุ
37. นางสาวสุภาวดี  บุตรดี
38. เด็กหญิงสุภาวิณี  บุตรประโคน
39. นายอภิสิทธิ์  ชื่นชม
40. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  บุญเต็ม
 
1. นายเจษฎา  โพธิ์ผา
2. นางสาวอุมาพร  อุุดมดี
3. นางสาวสุวรรณา  คำมณี
4. นางเสาวภา  พูลเพิ่ม
5. นางคำนงค์  พันไผ่
6. นางดาวรัศมี  รีรัตน์
7. นางสาวกมลรัตน์  นามคำ
8. นางสาหร่าย   สำเภาทอง
 
232 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวายวิทยาคาร 1. นายวิธู  ดวงสวัสดิ์
 
1. นายเอนก  ศรีนาค
 
233 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกยางวิทยา 1. เด็กชายวุฒิชัย  เจ๊กนอก
 
1. นายสุที  ฉายแก้ว
 
234 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายอานนท์  ประหยัด
 
1. นายนวพล  กิ่งวิสิทธิ์
 
235 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. นายเกียรติศักดิ์  คำโฮม
 
1. นายภููวนัย  นนธิจันทร์
 
236 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมดงรักวิทยา 1. นายปฏิญาณ  มณีศรี
 
1. นายนพัฒน์  สมัญญา
 
237 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. นายเดชา  ร่มเกล้า
 
1. นายประสิทธิ์  ทิพยบุญ
 
238 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา 1. นางสาวศิริวรรณ  มนุพันธ์
 
1. นายพชธกร  นันทพันธ์
 
239 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแนงมุดวิทยา 1. เด็กหญิงศิรินทรา  ลุตะภาค
 
1. นายสุธิศักดิ์  สมศรี
 
240 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม 1. นางสาวอัจฉริยาพร  บุญเต็ม
 
1. นางกัลยา  สุระคนธ์
 
241 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. นางสาวสุดารัตน์  ประเจริญ
 
1. นายศุภชัย  พิมพ์ศรี
 
242 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 1. นางสาวเกศินี  ปูนาสี
 
1. นายสุริยาพร  เทพา
 
243 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสินรินทร์วิทยา 1. นางสาวชุติมนต์  มั่นจิต
 
1. นายธนวัฒน์  โสภา
 
244 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวายวิทยาคาร 1. นายวิธู  ดวงสวัสดิ์
 
1. นายเอนก  ศรีนาค
 
245 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายธนากร  สืบศรี
 
1. นางสาวอิสราภรณ์  พรหมภูวัลย์
 
246 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. เด็กชายพุฒิโชติ  ภูหอม
 
1. นางสุมนา  บุญมั่น
 
247 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. นายเจษฎา  วิชาชัย
 
1. นายชัชรินทร์ชัย  เกาะน้ำใส
 
248 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวายวิทยาคาร 1. นายจรินทร์  จันทร์สิงห์
 
1. นายเอนก  ศรีนาค
 
249 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. นายอิสระ  มะลิงาม
 
1. นางโฉมศรี  มะลิงาม
 
250 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ปัสสาโก
 
1. นายศุภชัย  พิมพ์ศรี
 
251 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงบุณยาพร  สมหวัง
 
1. นางโฉมศรี  มะลิงาม
 
252 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  สุวรรณคาม
 
1. นางกัลยา  สุระคนธ์
 
253 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา 1. นางสาวจันทร์ญา   คุณะนาม
 
1. นายสามารถ  ศรีมงคล
 
254 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวกาญจนา  แสงส่ง
 
1. นายจีระ  ศรีชัย
 
255 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวนันท์นภัส  บุญเหลือ
 
1. นางวลัยพรรณ  จารุทรัพย์สดใส
 
256 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. เด็กชายมงคล  ระหงษ์ทอง
 
1. นางสาวอัญชนา  ประดับประดา
 
257 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองอียอวิทยา 1. เด็กชายจักรวรรดิ  ลำดับจุด
 
1. นางสาวลลิตา  สาแก้ว
 
258 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 1. เด็กชายอภิวัฒน์  ศาลางาม
 
1. นายณัฐินากร  เทียมเงิน
 
259 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแนงมุดวิทยา 1. นายรัฐธรรมนูญ  กันทะโส
 
1. นางสาวปคุณา  แย้มชู
 
260 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. นายอิสระ  มะลิงาม
 
1. นางโฉมศรี  มะลิงาม
 
261 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 91.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นายกันต์ธร  เหลี่ยมดี
 
1. นายอัษฎา  นวลสะอาด
 
262 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กหญิงวรนิษฐา  ภัทรไพศาลสิน
 
1. นายธีระวัฒน์  สมยิ่ง
 
263 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. เด็กหญิงอรชพร  บุญมี
 
1. นางจันทิรา  เกตุโสระ
 
264 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. เด็กหญิงอรสุดา  จอกทอง
 
1. นายยรรยงค์  โสติยา
 
265 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระเทียมวิทยา 1. นางสาวชนิดา   มั่นยืน
 
1. นางวีนัสชนันต์   รันทร
 
266 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสินรินทร์วิทยา 1. นางสาวชุติมนต์  มั่นจิต
 
1. นายธนพัต  บรรลือทรัพย์
 
267 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. นางสาวกนกพร  สุลาเลิศ
 
1. นางสาวหยกมณี  สีงาม
 
268 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม 1. เด็กชายอรรถพล  ยิ่งเชี่ยว
 
1. นายธีระพันธ์  วิไลยวงศ์
 
269 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม 1. เด็กชายทูธเนศ  นาครินทร์
 
1. นางกัลยา  สุระคนธ์
 
270 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลานทรายพิทยาคม 1. เด็กชายณภัทร  ดาทอง
 
1. นายประสิทธิ์  กฤติยาวรรณ
 
271 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 92.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวายวิทยาคาร 1. นายจรินทร์  จันทร์สิงห์
 
1. นายเอนก  ศรีนาค
 
272 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรแก้ววิทยา 1. นายวันเฉลิม  แรงจบ
 
1. นายชาตรี  วรรณโย
 
273 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. นายสุรเชษฐ์  อัศวมโนธรรม
 
1. นายวิเชียร  ดวงแสง
 
274 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระเทียมวิทยา 1. เด็กหญิงวาศิตา   ศรีงาม
 
1. นายปรัชญา    ทีปีเนตร
 
275 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงสุพัฒตา  บุญน้อย
 
1. นายสุริยาพร  เทพา
 
276 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุดปลายฝัน  บุญมาก
 
1. นางกัลยา  สุระคนธ์
 
277 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. นางสาวอาทิตยา  สมเพราะ
 
1. นายศุภชัย  พิมพ์ศรี
 
278 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 1. นางสาวเกศินี  ปูนาสี
 
1. นายสุริยาพร  เทพา
 
279 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นางสาวปฐมพร  ยืนยง
 
1. นายอัษฎา  นวลสะอาด
 
280 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงณัชศิยาภรณ์  ผนึกดี
2. เด็กชายณัฐนนท์  ยอดเยี่ยม
3. เด็กชายธนพล  สุภาษา
4. เด็กชายธีระพันธ์  บุตรดา
5. เด็กหญิงพัชรา  ใสสะอาด
6. เด็กชายภูเบศร์  สุกิมานิล
7. เด็กชายสิทธิพล  สุขจิต
8. เด็กหญิงสุภาวดี  แจ่มใส
9. เด็กชายอริญปการณ์  พงษ์นุเคราะห์ศิริ
 
1. นายอัครวัฒน์  คีตภิรมย์
2. นายธีรวัฒน์  คล่องแคล่ว
3. นายชาญวิทย์  ฉัตรทอง
 
281 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. นางสาวฑิตยา  แสงภักดี
2. นางสาวพรทิพย์  บันลือทรัพย์
3. นางสาวพรปวีร์  ลาล่องคำ
4. นางสาวลลิดา  ศรีบริบูรณ์
5. นายวีรยุทธ  มีนาม
6. นางสาวสุนิสา  สมบูรณ์
7. เด็กหญิงอรนัญช์  ขันธ์ที
8. นายอัคคเดช  ยิ่งสุด
 
1. นายคีตะ  กระจายศิลป์
2. นายชญานนท์  ก้อนศรี
3. นายศุภชัย  พิมพ์ศรี
 
282 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. นายจักราวุธ  ตนบุตร
2. นางสาวจิตติวรรณ  มะแพทย์
3. นายนครินทร์  โพธิ์ศรี
4. นายนิรุช  รักษาดี
5. นางสาวปาริฉัตร  คงนุรัตน์
6. นายมงคลชัย  นิลพฤกษ์
7. นายรณฤทธิ์  ชาวบ้านกร่าง
8. นายวีรวัฒน์  เส้นทอง
9. นางสาวศิริลักษณ์  สิทธิ
10. นายเอกราช  ท้าวนอก
 
1. นายวชิระ  เดชศิริ
2. นายภูมินทร์  นันทพันธ์
3. นายก้องกัมพล  ไผ่ล้อม
 
283 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  หลาาบุญชา
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จำปาหวาย
3. เด็กหญิงขนิษฐา  คำมี
4. เด็กหญิงขนิษฐา  แสงทับทิม
5. เด็กหญิงจินต์จุฑา  โชติสันเทียะ
6. เด็กหญิงจิรวดี  ไชยมูล
7. เด็กหญิงชนัดดา  บุญทรา
8. เด็กชายชัยวัฒน์  สืบศรี
9. เด็กหญิงทัศนียา  เหลาปัญญา
10. เด็กหญิงทิพภาวรรณ์  นามโคตร
11. เด็กหญิงธิญาดา  ทุมทอง
12. เด็กหญิงนันทิดา  นิลผาย
13. เด็กหญิงนิภาพร  น่าชม
14. เด็กชายบัญญพนต์  คำผม
15. เด็กหญิงพลอยจันทร์  เลี้ยงชีพ
16. เด็กหญิงพืชญานันท์  พิศิลป์
17. เด็กหญิงภาวิณี  บุญทะรา
18. เด็กหญิงมณฑิรา  สังข์โสม
19. เด็กหญิงมุกนรินทร์  วิมาล
20. เด็กหญิงราตรี  พิศิลป์
21. เด็กชายวรวรรณ  สถานสุข
22. เด็กชายวัชรพล  สูงยิ่ง
23. เด็กหญิงศิริกานดา  ชมภูพื้น
24. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ทวีศักดิ์
25. เด็กชายสิทธิพงษ์  บัวระภา
26. เด็กหญิงสุกัญญา  คำผม
27. เด็กหญิงหทัยภัทร  บุญเต็ม
28. เด็กหญิงอรณิชา  แสงพลอย
29. เด็กหญิงอริสา  นามพร
30. เด็กหญิงอัจฉริยา  คานนดชา
31. เด็กชายเจษฎา  แยบค่าย
32. เด็กหญิงเนตรนภา  ตันศิริ
33. เด็กหญิงเบญญาภา  นิสัยดี
34. เด็กหญิงเมวิกา  ใจดี
35. เด็กหญิงแสงจันทร์  แสงสุข
 
1. นางสาวกลอยใจ  มณทาหอม
2. นางสาวศิริพร  ชัยมงคล
3. นางศันสนีย์  วงเวียน
4. นางวิไลแก้ว  พุ่มจันทร์
5. นางสาววิไล  เบิกบาล
6. นางสาวกรกนก  นนท์ศิลา
 
284 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสุขวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  โลนุช
2. เด็กหญิงกุลธิดา  ธานี
3. เด็กชายคมสัน  บุญเพิ่ม
4. เด็กหญิงจินตนา  สมัญญา
5. เด็กหญิงจิรากาญจน์  รินทอง
6. เด็กหญิงจุฑามาศ  สอนชัย
7. เด็กหญิงธนาภรณ์  บุตรดี
8. เด็กหญิงนฤมล  ศรีพันธ์
9. เด็กหญิงพรชิตา  สระทอง
10. เด็กหญิงพัชรินทร์  สินสุพรรณ์
11. เด็กชายพิทักษ์  พันพม่า
12. เด็กหญิงพิมพ์  หาญเสมอ
13. เด็กชายภูริเดช  นิลทัย
14. เด็กหญิงรสรินทร์  สินสุพรรณ
15. เด็กหญิงรุ่งนภา  ไทยแท้
16. เด็กหญิงลิติยา  อุทุม
17. เด็กหญิงวาสนา  ภาคพรม
18. เด็กหญิงวิลาวัลย์  แพทย์เมืองจันทร์
19. เด็กชายศรายุท  โถเหล็ก
20. เด็กหญิงศศิธร  สมัญญา
21. เด็กชายศักดิ์ดา  เกสรศักดิ์
22. เด็กหญิงศานันทินี  เรราช
23. เด็กหญิงศุภลักษณ์  สันทาลุนัย
24. เด็กชายสำราญ  บุญเต็ม
25. เด็กชายสิทธิกร  คงโคกแฝก
26. เด็กหญิงสุดารัตน์  ไชยชาญ
27. เด็กหญิงสุธิดา  สินสุพรรณ์
28. เด็กหญิงสุนันทรา  สมัญญา
29. เด็กหญิงสุนิดา  พิลากุล
30. เด็กหญิงสุวนันท์  สุขเมือง
31. เด็กชายอดิเทพ  บุญเต็ม
32. เด็กหญิงอนุสรา  วงศ์สกุล
33. เด็กชายอภิศักดิ์ดา  บุญเต็ม
 
1. นายชัยกฤต  บุญธนาสิริ
2. นางสาวจาริวัฒน์  อินทรศรี
3. นางสาวเบญญทิพย์  อินทร์งาม
4. นายสุขสันต์  หมื่นแทน
5. นายธนพล  ทิมแก้ว
6. นางพัณณิตา  ธุอินทร์
 
285 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 1. นางสาวกุลชาต  เจริญศิริ
2. นางสาวขนิษฐา  ผ่องศรี
3. นายคณิตภูมิ  โพธิ์จักร
4. นางสาวจารุวรรณ  จารัตน์
5. นางสาวชลลดา  ประแป้ง
6. นางสาวญาสุมินทร์  นิจจอหอ
7. นางสาวฐิติมล  แก้วลาย
8. นางสาวณภัทร  ปรากฏดี
9. นางสาวณัฐธิดา  พูนสวัสดิ์
10. นายธนศักดิ์  ก่ำรัมย์
11. นางสาวธัญพิมล  มณีใส
12. นางสาวธิติมา  ชูชมงาม
13. นางสาวนิศา  เนตรแก้ว
14. นางสาวน้ำฝน  โองตะคุ
15. นายบุญชัย  สาพันธ์
16. นางสาวปนิดา  เติมสุข
17. นายปิยวัฒน์  เหลืองรุ่งรัศ
18. นางสาวพณิดา  สถิตสุข
19. นางสาวพิมพ์สุตา   หวายสันเทียะ
20. นายพีรเดช  คือกำนัน
21. นางสาวภัสรา  อินวงสา
22. นายภาคิณ  โอธินทรยุทธ
23. นายภาคิน  ขุมเงิน
24. นางสาวมุทิตา  โพธิ์วัง
25. นางสาวลินดา  โลกนิยม
26. นางสาววราภรณ์  ชมชื่นดี
27. นางสาววารุณี  ศิริเวช
28. นายวีรพันธ์  แสนกล้า
29. นายวีระวงศ์   แสงขาว
30. นางสาวศศิธร  บุญทวี
31. นายสิทธิโชค  หอมสมบัติ
32. นายสุชิน  สุขเสริม
33. นางสาวสุดาวรรณ  ชาวสวน
34. นางสาวสุทธิดา  ศรีขาว
35. นายอภิชาติ  เนตรตระกูล
36. นางสาวอรอนงค์   ปุตุมาจันทร์
37. นางสาวอัชฌาภรณ์  ปรีชาศาสตร์
38. นายอานนท์  ริมหมู่ดี
39. นายอโนทัย  ตินานพ
40. นางสาวเสาวลักษณ์  สุขร่วม
 
1. นายทนงศักดิ์  อินทร์ชัย
 
286 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. นายกีรติ  ฉุนเชื้อ
2. นายกีร์ติ  ชิณภา
3. นายก่อเกียรติ  มงคุณ
4. นายคมกฤต  พสุนนท์
5. นางสาวจริยาภรณ์  ศรีจันทร์
6. นางสาวจินตนา  แจ้งสว่าง
7. นางสาวจิฬาลักษณฺ  เปี่ยมสวัสดิ์
8. นางสาวจุฑารัตน์  ศรีงาม
9. นางสาวจุฬาลักษณ์  ถังนอก
10. นายชััยวัฒน์  เพชรดี
11. นายชิตณรงค์  ชุมสุข
12. นางสาวฐิตินัญญา  สุขแสง
13. นางสาวธนสุกาญจน์  ล้อมค้อม
14. นางสาวธิดารัตน์  กอเข็ม
15. นางสาวนพเก้า  ศิลาอ่อน
16. นายนริศรา  เหล่าสกุล
17. นางสาวนุชจรี  ใจงาม
18. นางสาวปภาวี  สุขสานต์
19. นายปัญจพัฒน์  เครือเนียม
20. นางสาวปิยะฉัตร  ภาคภูมิ
21. นางสาวปิยะธิดา  พลเยี่ยม
22. นางสาวพัชราภา  บุญมี
23. นายภานุพงศ์  ใจชื่น
24. นางสาวภูริตา  พางาม
25. นางสาวรัชฎาพร  กระแสโสม
26. นางสาวรัตติยา  สมหวัง
27. นางสาวรุจิกาญจนา  เอิบบุญ
28. นางสาววันวิสา  เวียงอินทร์
29. นางสาววิลาศินี  พรหมชาติ
30. นายวีรกุล  ศิลาอ่อน
31. นางสาวสิริมาศ  ผิวสร้อย
32. นางสาวสุภัทรา  ศรีโกตะเพชร
33. นางสาวอนุชล  มหาวัน
34. นายอนุชิต  กะการดี
35. นางสาวอัจฉราภรณ์  พันชวะนัส
36. นางสาวอัญชริกา  บุญเพ็ง
37. นายอานนท์  สืบทอง
38. นายอิสระ  มะลิงาม
39. นางสาวเกษณีย์  จิตหนักแน่น
40. นางสาวแพรวพรรณ  หอมพิลา
 
1. นายรักดาว  มะลิงาม
2. นายวิเชียร  ดวงแสง
3. นางสาวหยกมณี  สีงาม
4. นายวรวุฒิ  ทอนไชย
5. นางวารุณี  หมายสุข
6. นางโฉมศรี  มะลิงาม
7. นางวารุณี  หมายสุข
 
287 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. เด็กหญิงทรงศิริ  ติราวรัมย์
2. เด็กหญิงธิติสุดา  พอกสนิท
3. เด็กชายธีรพงษ์  เงิดกระโทก
4. เด็กชายนพเก้า  พื้นนวล
5. เด็กหญิงวรรณิดา  ใจดีจริง
6. เด็กชายวุฒิชัย  สมนึกตน
7. เด็กชายศุภกร  จันเอก
8. เด็กหญิงสุดารัตน์  เปรียบดีสุด
9. เด็กชายสุรศักดิ์  ทรงศรี
10. เด็กหญิงอทิตยาพร  คชเคลื่อน
 
1. นางสุดารัตน์  คงอินทร์
2. นางสาวศศิประภา  จินพละ
3. นางสาวสมพร  เรืองสุขสุด
 
288 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สุกิมานิล
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  ทิพยเนตร
3. เด็กชายณัฐพงศ์  บุญทโยวาท
4. เด็กหญิงดวงใจ  ชาวนา
5. เด็กหญิงธังค์จิรา  มุมทอง
6. เด็กชายพีรันธร  ดียิ่ง
7. เด็กหญิงมัณฑนา  เจริญศิริ
8. เด็กชายวิจารณ์  แสนศิริ
9. เด็กชายวีรพงศ์  แซ่บาง
10. เด็กชายเจริญศิริ  พลคำดี
 
1. นางสาวิตรี  ดีประดวง
2. นายมงคล  มามาตย์
 
289 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กชายกัมพล  ชูยิ่ง
2. เด็กหญิงญาสุมินทร์  ทองทา
3. เด็กหญิงณัฐริกา  ชะตาถนอม
4. เด็กหญิงธนัญชนก  ปัญญาดี
5. เด็กชายปิยะราช  เกียงกาว
6. เด็กหญิงพรพิมล  วิเศษวงษา
7. เด็กชายพัชรพล  บุญเพิ่ม
8. เด็กหญิงศิริพัฒน์  สืบเพ็ง
9. เด็กชายเฉลียว  ศรีใส
10. เด็กชายเดชฤทธิ์  ชินศรี
 
1. นางฉัลยาญาราภรณ์  ทวีแสง
2. นายธนิตพงษ์  มนต์ดี
 
290 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. นางสาวกิติยากร  จันทร์อุดม
2. นายจักรกฤษ  สลับศรี
3. นางสาวจารุวรรณ  พุดจีบ
4. นายพลวัฒน์  หงส์สวัสดิ์
5. นางสาวภัทราวดี  จ้อยสระคู
6. นายวิชากร  คำพันธ์
7. นางสาวศศิมาภรณ์  ชะตากรรม
8. นายสมพงษ์  ดวงมาลา
9. นายอภิชาติ  พวงเกตุ
10. นางสาวอรุโณทัย  ทองดอนใหม่
 
1. นางฉัลยาญาราภรณ์  ทวีแสง
2. นายธนิตพงษ์  มนต์ดี
 
291 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นางสาวกรกฎ  มีกุศล
2. นางสาวกิตติกานต์  อินทร์หอม
3. นายกิตติธัช  เทศแก้ว
4. นางสาวจันทกานต์  พยุงดี
5. นายจิระพงศ์  สุขร่วม
6. นางสาวปริยา  ศิลปะสิทธิ์
7. นางสาวภัทรียา  อินทยุง
8. นายรัฐศาสตร์  วานิช
9. นายวรรณรัฐ  นุแรมรัมย์
10. นายอัจฉระ  โอษฐงาม
 
1. นางสาวิตรี  ดีประดวง
2. นายณัชพล  เปรียบนาน
 
292 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. นายจารุพิชญา  ทองคำสุข
2. นายธนากร  เกิดชื่น
3. นางสาวบุษญา  คิดดีจริง
4. นางสาวพรธิดา  มีชัย
5. นายภูวรินทร์  เขียวรัมย์
6. นายวีรยะ  บุญญัติ
7. นางสาวศศิประภา  เลิกบ๊อก
8. นายอมรเทพ  ประชุมฉลาด
9. นางสาวอัญชลี  ภาสุดา
10. นางสาวอัญชุลี  สำราญล้ำ
 
1. นางสุดารัตน์  คงอินทร์
2. นางสาวศศิประภา  จินพละ
3. นางสาวสมพร  เรืองสุขสุด
 
293 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตานีวิทยา 1. นางสาวณัฐฑริชา   เสาะสนธ์
2. เด็กหญิงดาราพร   เกตุสระ
3. เด็กหญิงปริญญา   นับถือสุข
4. เด็กหญิงศิริพร   นันประโคน
5. เด็กหญิงสุชาดา    บุญย้อย
6. เด็กหญิงสุธิดา   สาแก้ว
 
1. นางสาวชณชนก   เคล้าจันทร์
2. นางสาวกาญจนา   สายวิเศษ
 
294 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 91.61 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กหญิงคุณัญญา  ชิตสมาน
2. เด็กหญิงฐิติมา  สกุลทอง
3. เด็กหญิงณิชาภัทร  หัดรัดชัย
4. เด็กหญิงธนิสรา  ทองเต็ม
5. เด็กหญิงฟ้าหอม  ฤกษ์นาวา
6. เด็กหญิงรัญธิดา  สิงห์ทอง
 
1. นางขวัญจิรา  วงแหวน
 
295 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ถังนอก
2. เด็กหญิงกีรติกา  สุทธิประภา
3. เด็กหญิงคุณทรัพย์  จันดารักษ์
4. เด็กหญิงจุฑารัตน์  จุ่นวาที
5. เด็กหญิงณัติการ์  ศรีวงศ์
6. เด็กหญิงบุณยาพร  สมหวัง
7. เด็กชายสุรชัย  มณีบุตร
8. เด็กหญิงอิสริยากรณ์  วังสะอาด
 
1. นายยรรยง  สุบินดี
 
296 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา 1. นางสาวกฤษดาภรณ์   แสงทอง
2. นายจตุรภักดิ์   สืบศรี
3. นางสาวจันทร์เพ็ญ   ยินดี
4. นางสาวธิตาภรณ์  ภักดี
5. นางสาวพรพิมาย  หงส์ทอง
6. นางสาวรัตนาภรณ์   รอดชมพู
7. นางสาวอรพรรณ  บุญเผย
8. นางสาวเบญญามิน  สารอด
 
1. นายพิภาพ  แก้วยศ
 
297 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวจันทร์จิรา  ประทุม
2. นางสาวชนัญญา  พิลาศรี
3. นางสาวปริยาภัทร  ดัชถุยาวัตร
4. นางสาวปาริชาติ  ชัยงาม
5. นางสาวปิ่นนภัส  เชิงหอม
6. นางสาวศิรกาญจน์  แก้วหอม
7. นางสาวอาทิตญา  วงษาเทียม
8. นายเอกภัค  พุดหอม
 
1. นางขวัญจิรา  วงแหวน
 
298 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. นางสาวกัญญารัตน์  หาดคำ
2. นางสาวชฎาวรรณ  ลาบึง
3. นางสาวพนัชกร  กิจชำนาญ
4. นางสาววนิดา  เพชรจันทึก
5. นางสาวศิริกาญจน์  ลาบึง
6. นางสาวสุพิชญา  สมานทอง
 
1. นายอนุสรณ์  ดวงแก้ว
2. นางสาวรัชดาพร  ทนทาน
 
299 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. เด็กหญิงกิตติยากร  สำรวมจิตร
2. เด็กหญิงชุติมา  แช่มชูกูล
3. เด็กหญิงณัฐริกา  แย้มเหรียญ
4. เด็กหญิงณััฏฐา  ทองอ้ม
5. เด็กหญิงดารินทร์  มหัตถ์
6. เด็กหญิงพิชญาภา  เรือนพรม
7. เด็กหญิงสุกฤตา  มากมั่ง
8. เด็กหญิงสุจิตรา  อุตสาหะ
 
1. นางสาวรัชดาพร  ทนทาน
2. นายอนุสรณ์  ดวงแก้ว
 
300 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กหญิงคุณัญญา  ชิตสมาน
2. เด็กหญิงชัญญาวดี  แสงเงิน
3. เด็กหญิงฐิติมา  สกุลทอง
4. เด็กหญิงณิชาภัทร  หัดรัดชัย
5. เด็กหญิงธนิสรา  ทองเต็ม
6. เด็กหญิงปิยาพัชร  แซ่เตียว
7. เด็กหญิงภัคจิรา  คำนิล
8. เด็กหญิงรัญธิดา  สิงห์ทอง
9. เด็กหญิงวรศิญา  ยอดสิงห์
10. เด็กหญิงสุจิรา  สิงห์ชู
 
1. นางขวัญจิรา  วงแหวน
 
301 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  เหลาบุญมา
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จำปาหวาย
3. เด็กหญิงจิรวดี  ไชยมูล
4. เด็กหญิงมณฑิรา  สังข์โสม
5. เด็กหญิงศิริวรรณ  อ้วนคำ
6. เด็กหญิงสุกัญญา  คำผม
7. เด็กหญิงอรณิชา  แสงพลอย
8. เด็กหญิงเบญญาภา  นิสัยดี
 
1. นางสาวศิริพร  ชัยมงคล
2. นางสาวกลอยใจ  มณทาหอม
3. นางศันสนีย์  วงเวียน
4. นางวิไลแก้ว  พุ่มจันทร์
 
302 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. นางสาวกัญญารัตน์  มากมั่ง
2. นางสาววราลักษณ์  วรางกูร
3. นางสาวอณัศยา  จันทร์นวล
4. นางสาวอนัญญา  ชัยสวัสดิ์
5. นางสาวอรอุมา  ภาสวัสดิ์
6. นางสาวอินทิรา  บุญจิตต์
 
1. นางสาวรัชดาพร  ทนทาน
2. นายอนุสรณ์  ดวงแก้ว
 
303 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวขวัญกิตติยา  พุทธิวงศ์โสภณ
2. นางสาวชญานินทร์  ต้นทอง
3. นางสาวธนภรณ์  คำพันธ์
4. นางสาวธนาภรณ์  เสริมศิริ
5. นางสาวพิริยา  ลักขษร
6. นางสาวมณีวรรณ์  สาคะนิล
7. นางสาวมนธินี  เหมาะทอง
8. นางสาวยอแสง  พิทักษ์นันท์
 
1. นางสุนทรี  เกตุชาติ
 
304 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองอียอวิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  แก้วพวง
2. นางสาวกรรณิกา  ดวงดี
3. นางสาวจินดารัตน์  ชมวัน
4. นางสาวจีราวรรณ  สระแก้ว
5. นางสาวชาลิสา  บุญมาก
6. นางสาวตะติยาธรรม  เจริญไข
7. นางสาวสุวรรณา  บุญมี
 
1. นางสาวศศิกาญจน์  ชุมแวงวาปี
2. นางสาวชรินรัตน์  การะเกต
 
305 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  สะอิ้งทอง
2. เด็กหญิงคณิตา  อภิเดช
3. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  โสฬส
4. เด็กหญิงณัฐริกา  ศิริไสย์
5. เด็กหญิงธัญยพร  ประมูลศรี
6. เด็กชายบุญเทพ  คงเอกลักษณ์
7. เด็กหญิงปอร์รัช  สงวนชื่อ
8. เด็กหญิงภัทรภรณ์  ทาเกษม
9. เด็กหญิงภาวิณี  อุกอาจ
10. เด็กหญิงมณีวรรณ  ปราบมนตรี
11. เด็กหญิงศศินิภา  ทวีเลิศ
12. เด็กหญิงอรพิมล  เผือกแก้ว
13. เด็กหญิงอวัสดา  อินทยุง
14. เด็กหญิงเสาวนีย์  เถาตะกู
 
1. นางตรีเกศ  รุจิยาปนนท์
2. นางสาวรุจีสวัสดิ์  ส่งเสริม
3. นางศิราภรณ์  พิมพ์ศิริ
4. นางสาวสุวิมล  วิมาร
 
306 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 1. นางสาวชญานิษฐ์  เหล็กเข็ม
2. นางสาวนริสรา  หาญศรีภูมิ
3. นางสาวปวีณา  ศรีชะอุ่ม
4. นางสาวพรสวรรค์  พลวัฒน์
5. นางสาวพัชริตา  เรืองสุข
6. นางสาวพิมพ์ประภา  ชมชื่นดี
7. นางสาวลักษณา  สมคะเนย์
8. นางสาววนิดา  ซ่อนกลิ่น
9. นางสาววันวิสา  อาภาประสิทธิ์
10. นางสาวสิริระ  ธิจักร
11. นางสาวอรดี  วิมุตกุล
12. นางสาวอัจฉริยา  ยองทอง
13. นางสาวเปรมยุดา  กลัดเจริญ
 
1. นางตรีเกศ  รุจิยาปนนท์
2. นางสาวรุจีสวัสดิ์  ส่งเสริม
3. นางศิราภรณ์  พิมพ์ศิริ
4. นางสาวสุวิมล  วิมาร
 
307 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04 1. นางสาวจิตุภา  นิลดำ
2. นายณัฐพล  สมยิ่ง
3. นายตะวัน  ไชยภักดี
4. นางสาวทัดดาว  วงษ์มี
5. นางสาวประภัสสร  แปะปริง
6. นางสาวพนิดา  สุขปรั่ง
7. นางสาววจี  สารสุข
8. นางสาววิลาสีนี  ผลบุญ
9. นางสาวสุพิษ  ศิริชัย
10. นายเทพณรงค์  มีบุญ
11. นางสาวเบญจวรรณ  เกตวิจิตร
 
1. นายปรเมศวร์  กัมพูโรจนมงคล
2. นางจุฑาภัณฑ์  บุญพร้อม
3. นางสาวธนัญญา  ชาวสวน
 
308 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 1. นางสาวจรรยพร  จันทร์สม
2. นางสาวจารุวรรณ  บุญทิพย์
3. นางสาวชุติกาญจน์  พรคำเดช
4. นางสาวณัฐริกา  สร้อยเลน
5. นางสาวดุจลัดดา  ทับแก้ว
6. นายธีระ  เรือนน้อย
7. นางสาวบุญญิสา  แสงล้ำ
8. นางสาวศศิกานต์   แสนกล้า
9. นายสิทธิพล  นาคสวัสดิ์
10. นางสาวสุดารัตน์  โยงรัมย์
11. นางสาวสุนิตา  ลาโภ
12. นางสาวสุรินทรา  รสหอม
13. นางสาวอโรชา  พุดซา
14. นางสาวเอมมิกา  ชะเนินรัมย์
15. นางสาวเอมอร  สุดทอง
16. เด็กหญิงแพรวพิกุล  ตะกูลรัมย์
 
1. นางสาวพชรวรรณ  ทาระพันธ์
2. นางสาวนลินี  ธรรมบุตร
3. นางสุกัญญา  รักความซื่อ
4. นางสาวทิพย์พิกุล  ทิพย์อักษร
5. นางสาวอภิญญา   สุขบำรุง
 
309 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรพินท์พิทยา 1. นายกฤษพิชัย  แก้วยงค์
2. นายชำนาญ  เพ็งชนะ
3. นายนันทวัฒน์  จันทรารักษ์
4. นายภานุวัฒน์  สุภิษะ
5. นางสาวละอองดาว  วัชรารัตน์
 
1. นางดวงมณี  นิ่มปรางค์
2. นางสาวเพ็ญศรี  ยอดอินทร์
 
310 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา 1. นายจักรพันธ์  ดาทอง
2. เด็กชายจีรวัฒน์  สุขจิตร์
3. เด็กชายธีรพร   เพราะแสน
4. นายปรีชา  ซ่อนกลิ่น
5. นายอนันตศักดิ์  ทองลอย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีประวัติ  บุตรกันหา
2. นายฉลอง  พาโพพันธ์ุ
 
311 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 1. นายจักรพงษ์  เครือบุดดี
2. นางสาวน้ำผึ้ง  ต้นบุญ
3. นางสาวสขิลา  เพชรศรี
4. นางสาวอรดา  ภูคำใบ
5. นายเจริญทรัพย์  เครือบุดดี
 
1. นางอำไพ  ฉิมงาม
2. นางสาวพชรวรรณ  ทาระพันธ์
 
312 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตรวจ 1. นายคุณากร  หวังอยู่
2. นายอัครพล  ลดกระโทก
 
1. นายประทีป  คงวัน
2. นางปราณี  หวังอยู่
 
313 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาดีวิทยา 1. นายธนพัฒน์  มีธรรมกุลพงษ์
2. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  แก้วกล้า
 
1. นางสาวพลอยนิตา  แก้วจีระอดุลย์
2. นายวรพงศ์  มีมาก
 
314 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 82.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยจริงวิทยา 1. เด็กหญิงรัตนา  สืบโสดา
 
1. นางสาวปาริณี  หาญอาษา
 
315 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กหญิงฐิตาพร  แสนกล้า
 
1. MissLi  Huan
 
316 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 83.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นางสาวฐิติรัตน์  ประวาสุข
 
1. นางสาวอุมาพร  สารพัฒน์
 
317 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. นางสาวกัญญารัตน์  วาปีทะ
 
1. MissWu  Ke
 
318 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชนิตา  จงพินิจ
 
1. นางสาวน้ำอ้อย  เจียมรัมย์
 
319 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 81.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. เด็กหญิงศิรดา  น้ำบุ่น
 
1. นางสาวสรชา  เครือคำ
 
320 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กชายไชยพัฒน์  ทรายเพชร
 
1. นางสาวเพ็ญจันทร์  พันธ์ฤกษ์
 
321 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. นายอมรเทพ  สุขจิตร
 
1. นางสาวสรชา  เครือคำ
 
322 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 92.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาววรินทร  แก้วกาญจน์
 
1. นางสาวพิมพ์พร  สุขแล้ว
 
323 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. นางสาวจิรพร  สีชื่น
 
1. นางเบ็ญจวรรณ  บุญอาจ
 
324 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นางสาวเจนจิรา  ดวงใจ
 
1. นางสาวศศิวิมล  พูนชัย
 
325 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยจริงวิทยา 1. เด็กหญิงอรวีร์  บุญโกมล
 
1. นางสาวปาริณี  หาญอาษา
 
326 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กหญิงธัญวลัย  พันดา
 
1. นางสาวสิริรดา   เจริญรัมย์
 
327 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระเทียมวิทยา 1. เด็กชายธนพัฒน์   มั่งสมบัติ
 
1. นางสาวเจนจิรา  วิเศษชาติ
 
328 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นายธรรมรัตน์  หมายใกล้กลาง
 
1. นางสาวรุ่งทิวา  กิมาวะหา
 
329 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 1. นางสาวเจนฑิฎา  อารยนันทพงศ์
 
1. นางสาวสุจิตรา  ดวงสนิท
 
330 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระเทียมวิทยา 1. นางสาวอโณชา  ฉุนกล้า
 
1. นางสาวพีรลักษณ์  รักษะประโคน
 
331 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงพรรณธร  มะลิงาม
 
1. นายสมปอง  ประทุมปี
 
332 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. เด็กหญิงณัชญา  กตศุลโสภณ
 
1. นางสาวสรชา  เครือคำ
 
333 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 88.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กหญิงรัชนีกรณ์  รัตนภักดี
 
1. นางสาวเพ็ญจันทร์  พันธ์ฤกษ์
 
334 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. นายจันทรฉัตร  สุพรรณ
 
1. นางสาวสรชา  เครือคำ
 
335 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวทัศนียา  ทองเกลี้ยง
 
1. Mr.Kazuhiko  Matsuo
 
336 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นายจิณณวัตร  อินทบุตร
 
1. นางสาวภัทรภร  สมานสวน
 
337 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. นางสาวธารารัตน์  สีตะริสุ
 
1. นางเบ็ญจวรรณ  บุญอาจ
 
338 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ 1. นางสาวพิมภวรรณ  ตินทอง
2. นายพีรพัฒน์  สิงห์ทอง
3. นางสาวรุจิกาญจน์  ยอดศร
4. นางสาวสุพรรษา  พุทธานุ
5. นางสาวอริสรา  อุดหนุนชาติ
 
1. นางสาวนีรบล  อนุกูล
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ  อินปัญญา
 
339 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวณัฐพร  เกิดทรัพย์
2. นางสาวพรประภา  ศิริฤทธิ์วัฒนา
3. นางสาวพัณณ์ธิดา  มณีปรุ
4. นางสาวสุดารัตน์  สีสร้อย
5. นางสาวอชิตา  หิรัญวงศ์
 
1. นางสาวพัชรินทร์  เสียงวังเวง
2. นางสาวสิริภรณ์  นามสวัสดิ์
 
340 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระเทียมวิทยา 1. นางสาวณัฐพร  ใจงาม
2. นายต่อลาภ   จันทร์สามารถ
3. นางสาวนันทกานต์   สิลาทอง
4. นางสาววิจิตรา   คลังฤทธิ์
5. นางสาวเสาวภา    ทองนรินทร์
 
1. นางสาวเจนจิรา   วิเศษชาติ
2. นางนิลเนตร  ฉัตรเชาว์ลัย
 
341 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. นายกรกฎ  เกิดลาภ
2. นางสาวอภิญญา  ยิ่งชอบ
3. นางสาวอภิญญา  กัลญาเมือง
4. นางสาวอารียา  โสนาพูน
5. นางสาวเนตรทราย  กมล
 
1. นางสาวสรชา  เครือคำ
2. นางสุวภา  ภิญโญภาพ
 
342 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวจงมณี  สระแก้ว
2. นางสาวจิราพร  พอกเพียร
3. นางสาวชุติมา  จันทร์โท
4. นายณัชนน  ฤาไชยสา
5. นางสาวนพัชนันท์  คงไทย
 
1. นางสาวอัชฎาพร  ใจใหญ่
2. Mr.Kazuhiko  Matsuo
 
343 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นายกรเทพ  นาดี
2. นางสาวชลธิชา  กรอบเพ็ชร
3. นางสาวนิธยาภรณ์  กองศิริ
4. นางสาวภคนันท์  ปิ่นเย็น
5. นางสาวศิริวรรณ  โชคเกิด
 
1. นางสาวศศิวิมล  พูนชัย
2. นางสาวภัทรภร  สมานสวน
 
344 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวบงกช  เกษตรพืชผล
2. นางสาวอารียา  เรืองเกษม
 
1. Ms.Yan  Liping
 
345 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา 1. นายณัฐรพล  มั่นยืน
2. นางสาวปณิตา  เพิ่มพร
 
1. MissZhou.  Wenjia
 
346 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. นางสาวกรรณิการ์  สมทอง
2. นายกิตติพงศ์  จันทร์งาม
 
1. นางจินตนา  จิตร์รัก
 
347 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวประภัทฌา  เศรนิจิตระกะ
2. นางสาวสุหรรษา  จิตรสายธาร
 
1. นางสาวอัชฎาพร  ใจใหญ่
 
348 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวพัชริดา  ชินนาค
2. นางสาวสุภาวรรณ  วิไลประสงค์
 
1. นางภากุน  เมืองแก้ว
 
349 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกยางวิทยา 1. นายจักรกฤษ  ดีพาชู
2. นายณัฐพงษ์  ดีพาชู
3. นายดำรงศักดิ์  บัวไข
4. เด็กชายปรเมศร์  หายทุกข์
5. เด็กชายภัทรพล  นาสันเทียะ
6. นายวุฒินันท์  เมินดี
7. เด็กชายสุขสรร  ศรีตะวัน
8. นายอภิเดช  จันสิงห์
 
1. นายนฤพันธ์  ภักดี
2. นายยุทธภูมิ  ดวงเด่น
3. นายอัครพล  ดีรอบ
 
350 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม 1. เด็กชายจารุวิทย์  พิศเพ็ง
2. เด็กชายชินวัฒน์  ลามะให
3. เด็กชายติณห์  สงนวน
4. เด็กชายธวัชชัย  มาลีหวล
5. เด็กชายธีระพันธ์  อังสนุ
6. เด็กชายนรินทร  บุญล้อม
7. เด็กชายพีรศิลป์  แพงภูงา
8. เด็กชายสิปนนท์  จำลอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกฤดิชญ์ภากรณ์  มนต์ดี
2. นางอรุณีย์  มนต์ดี
3. นายบุญเลิศ  เมชบุตร
 
351 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 1. เด็กชายกฤษฎา  มั่งสูงเนิน
2. เด็กชายชินวัตร  จันทร์ศิริ
3. เด็กชายธวัชชัย  ยอดพรหม
4. นายธีรวัฒน์  ผ้าผิวดี
5. เด็กชายพงษ์เพชร  ศรเล็ก
6. เด็กชายศิวัฒน์  ปะโนรัมย์
7. เด็กชายอัษฎาวุธ  ผิวงาม
8. เด็กชายเด่นชัย  คิดชนะ
 
1. นายจรูญ  ชัยยิ่ง
2. นายนฤดล  คงนุรัตน์
3. นายไพบูลย์  หัดรัดชัย
 
352 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมดงรักวิทยา 1. นายธีรภัทร  สาโสภา
2. นายธีรศักดิ์  โคประโคน
3. นายมนตรี  จันดวง
4. นายรณฤทธิ์  หนูสิงห์
5. นายวิวัฒน์  ประเมิญชัย
6. นายสหรัฐ  บุญเจริญ
 
1. นายเรืองณวิน  มีดินดำ
2. นายธวัชชัย  มีสะอาด
3. นายเลอศักดิ์  ไชยเทพ
 
353 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 86.93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 1. นายจารุวัฒน์  ทอยถาว
2. นายชานนท์  ยินดี
3. นายพัชรพงษ์  บุญเพิ่ม
4. นายพีรนันท์  เหมรัมย์
5. นายวาทิต  กสิบุตร
6. นายศุภณัฐ  ไกรวงษ์
 
1. นายจรูญ  ชัยยิ่ง
2. นายนฤดล  คงนุรัตน์
3. นายไพบูลย์  หัดรัดชัย
 
354 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 84.97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม 1. นายการันตี  ใจจริม
2. นายบุญนำ  สุขใส
3. นายสมณะ  อังสนุ
4. นายสุรชัย  สุทธิมูล
5. นายเกรียงไกร  บุญล้อม
6. นายเกียรติศักดิ์  บุญล้อม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกฤดิชญ์ภากรณ์  มนต์ดี
2. นางอรุณีย์  มนต์ดี
3. นายบุญเลิศ  เมชบุตร
 
355 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลานทรายพิทยาคม 1. นางสาวกรกนก  สีสันงาม
2. นางสาวกัลยา  หอมหวล
3. นางสาวกานดา  โห่งอ่อน
4. นางสาวทัศนีย์  สีสันงาม
5. นางสาวธรัญญา  ดาทอง
6. นางสาวนภัสวรรณ  สีสันงาม
7. นางสาวนรินทร์  สุดลาวดี
8. นางสาวน้ำฝน  แสวงทรัพย์
9. นางสาวอิสราภรณ์  รัศมีเอกลักษณ์
10. นายเนวิน  ลักขษร
 
1. นางวรรภา  กฤติยาวรรณ
2. นายประสิทธิ์  กฤติยาวรรณ
3. นางสาวสุพิชญา  ชุมศรี
 
356 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวกรกช  กันจันทร์วงศ์
2. นางสาวกิตติมา  ชำนิไกร
3. นางสาวนวลพรรณ  เวลาเกิด
4. นางสาวประชุมพร  สุขสนิท
5. นางสาวปัญญาพร  จิตรมั่นการ
6. นางสาวปาณิศา  สนามแจ่ม
7. นางสาวศกลวรรณ  หวังเป็น
8. นางสาวอัจฉรา  สุดตลอด
9. นางสาวเพ็ญนภา  แย้มงาม
 
1. นายทรงไทย  ปิยโชติสกุลชัย
2. นางสาวสุวรรณี  เสาร์ทอง
3. นางสาวรัตนา  หวังสุดดี
 
357 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ 1. นางสาวปัทมา  พันทอง
2. เด็กหญิงปาริชาติ  ลาเลิศ
3. นางสาวรัตนาพร   นามพรม
4. เด็กชายอภิชัย   มะลัยทอง
5. เด็กหญิงอุบลวรรณ  เพิ่มพร
 
1. นางสาวทิพสุคนธ์  บุญนิ่ม
2. นางสาวรสรินทร์   ครุธแก้ว
 
358 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  หาญเสมอ
2. เด็กหญิงชลลดา  ผมงาม
3. เด็กชายธีรภัทร  จันทร์จรัส
4. เด็กชายบุญหลง  สุขเทอญ
5. เด็กหญิงอนันตยา  วรวิเศษ
 
1. นายศักดิ์ศรันย์  สาทิพจันทร์
2. นางสมใจ  วาพัดไทย
 
359 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 82.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. เด็กชายชนกานต์  แย้มสง่า
2. เด็กหญิงพิมลวรรณ  งามยิ่ง
3. เด็กหญิงวรารัตน์  บุญมี
4. เด็กชายศุภกาญจน์  ประชุมฉลาด
5. เด็กหญิงสุวัจน์  เปรียบยิ่ง
 
1. นางสาวลัดดารัตน์  หาสุข
2. นางอรนุช  อุ่นอก
 
360 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 93.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม 1. นางสาวขวัญฤดี  สาทิพจันทร์
2. นางสาวชัชพิมุข  ชะฎาแก้ว
3. นางสาวลัดดา  สันทาลุนัย
4. นางสาวสุจิน  เลาเลิศ
5. นางสาวอุมารังษี  ชัยอุดม
 
1. นางสมใจ  วาพัดไทย
2. นางรัชดาภรณ์   ประคองชื่อ
 
361 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. นางสาววรัชณีวรรณ  มันสา
2. นางสาววรุณยุพา  คงนุรัตน์
3. นางสาวหยาดทิพย์  นาเจริญ
4. นางสาวอุบลรัตน์  เรืองประโคน
 
1. นายสุเทพ  กรุงพิทักษ์
2. นางไพวัลย์  กรุงพิทักษ์
 
362 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 83.38 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. นางสาวดวงฤทัย  ทรงวาจา
2. นายธีรศักดิ์  สงวนชม
3. นายภานุวัฒน์  บุญเรา
4. นางสาวสุดารัตน์  สมฤทธิ์
5. นางสาวเบญจมาศ  ดวงเวาว์
 
1. นางพิมพ์ฤดี  ประเสริฐสังข์
2. นายเฉลิมศักดิ์  อนันมา
 
363 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตานีวิทยา 1. เด็กหญิงณิชารีย์   ทรงราษี
2. เด็กชายธวัชชัย   พรมมา
3. นางสาวสิรารมย์   ชานณรงค์
 
1. นางสาวอภิญญา   สุธรรม
2. นางปัณพิชชา  บรรเลง
 
364 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กหญิงกุลฑีรา  ผ่องพรรณ
2. เด็กหญิงอารีเพ็ญ  เกตุสิริ
3. เด็กหญิงเนตรนรี  เรืองไทย
 
1. นางยอแสง  จันทร์เสน
2. นางภัทรพร  พึ่งชาติ
 
365 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลานทรายพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุชานาฏ  ซ่อนกลิ่น
2. เด็กหญิงอนงค์นาถ  อุตมะกูล
3. เด็กหญิงเจนจิรา  ชาญศรี
 
1. นางวันดี  นิตยวัน
2. นายอุทัย  นิตยวัน
 
366 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 1. นางสาวกาญจนา  กัญญารักษ์
2. นางสาวจุฑาทิพย์  เกษแก้ว
3. นางสาวเครือมาศ  บุญแนบ
 
1. นางภาวิณี  วงษ์เดือน
2. นางสาวเดือนเต็ม  ลามณี
 
367 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นางสาวภารดี  ยองทอง
2. นางสาวอาทิตยา  สะปะ
3. นางสาวอินทิรา  ดีแก่
 
1. นางสาวนงเยาว์  ไชยวัฒน์
2. นางสาวพชรวรรณ  ศรีพันธุ์
 
368 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 1. นางสาวทรรศนา  วังหอม
2. นางสาวปรียาพร  บุตรแสน
3. นางสาวสุธิดา  สายเล็ก
 
1. นายจิรเดช  มวลทอง
2. นางสาวศรมนีย์  หาญสิงห์
 
369 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระเทียมวิทยา 1. เด็กหญิงดวงธิดา  ศรีสันงาม
2. เด็กหญิงตรีนุช  สุวิเศษ
3. เด็กหญิงนุชธิดา   นิลาราช
 
1. นางนิตยา  เตยอ่อน
 
370 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กหญิงศิรประภา  นธีนาม
2. เด็กหญิงสุชาดา  สำเภา
3. เด็กชายอดิเทพ  บรรหาญ
 
1. นางสาวอรวรรณ  แพงภูงา
2. นางสาวศิวรินทร์  ตาละชีพ
 
371 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กหญิงกัลย์กร  บุญปก
2. เด็กหญิงชญานิน  กรินรักษ์
3. เด็กหญิงพจมาน  ศุภกิจชัยศิลป์
 
1. นางสาวสุรางค์ทิพย์  สุขพูล
 
372 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นางสาวกนกวรรณ  จันทร์แปร
2. นายต้นสัก  ศรีไสว
3. นางสาวเบญจมาภรณ์  เมฆกัลจาย
 
1. นางรุ้งดาว  กลิ่นหอม
2. นางสุภาวดี  ขันคำ
 
373 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 1. นางสาวพนิตพร  จันทร์เสน
2. นางสาวศิรินภา  สืบเทพ
3. นางสาวศิริลักษณ์  ใจดี
 
1. นางภาวิณี  วงษ์เดือน
2. นายพงษ์สุทร  จ่าพา
 
374 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม 1. นางสาวณัฐธิดา  เชิดโฉม
2. นางสาววาสนา  นามม่วง
3. นางสาวสุจิรา  ใสยิ่ง
 
1. นางสาวสุวรรณา  โลนะลุ
2. นางสาวกัญญ์จิรา  ทองอ้ม
 
375 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแนงมุดวิทยา 1. เด็กหญิงธารา  แยกมุม
2. นางสาววริษฐา  เพ่งพิศ
 
1. นางสาวจิรัฐชญา  ปาแปง
 
376 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย 1. เด็กหญิงประกายดาว  พวงพันธ์
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ดัชถุยาวัตร
 
1. นางสาวทัศนพร  วิบูลย์อรรถ
2. นายยุทธพงษ์  คำจันทร์
 
377 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงกนกนารถ  กระแสโท
2. เด็กหญิงศศิธร  วงษา
 
1. นายสามารถ  พัตราภักดิ์
2. นางธนพร  พัตราภักดิ์
 
378 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. เด็กชายณัชพงษ์  คลองแสนเมือง
2. เด็กชายทยุต  สิงห์ชัย
 
1. นางสาวชมพูนุท  ฉลาดเฉลียว
2. นางจินดาพร  บุญหมั่น
 
379 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงจิรากรณ์   สุรสิทธิ์
2. เด็กชายธรรมรัตน์  สละ
 
1. นายสามารถ  พัตราภักดิ์
2. นางธนพร  พัตราภักดิ์
 
380 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  สีเข้มงาม
2. นายยศวัฒน์  วงศ์นพเศรษฐ์
 
1. นางสาวจรรยา  นุกิจรัมย์
2. นางนรินทร  โพธิ์สิงห์
 
381 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. นายศักดิ์ณรงค์  เจ็กมุ้ง
2. นายสิทธิชัย  สกุลแก้ว
 
1. นายวัชรินทร์   ผลจันทร์งาม
2. นางอิงอร   ผลจันทร์งาม
 
382 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองบัววิทยา 1. นายธีรศักดิ์  สีเขียว
2. นายอธิพันธ์  ทองพลับ
 
1. นายปฏิพัทธ์  จำปาทอง
2. นางอนงค์  ปาสานะตัง
 
383 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวธัญภิณันท์  อภิญญเดช
2. นางสาวปริญญาพร  ไตรปาน
 
1. นายอนุสรณ์  จันทสุข
2. นางภูริตา  จันทสุข
 
384 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. เด็กชายบรรพต  ฉลาดรอบ
2. เด็กชายสุรวุฒิ  บุญสอน
 
1. นางเสาวลักษณ์  บัวบาน
2. นางจินดาพร  บุญหมั่น
 
385 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กหญิงรัติยากร  สีดาพลี
2. เด็กหญิงวณิรญาณ์  โสพัง
 
1. นางวิภาพันธ์  บุดดี
2. นายไพทูล  หาดคำ
 
386 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. เด็กชายพีรพล  จิโรจยนตรกิจ
2. เด็กชายศิวกร  ยวงแก้ว
 
1. นายกฤษฎากร  แก่นดี
2. นายวีระยุทธ  พิมวงษา
 
387 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 1. นายประไพพงษ์  มะโนชัย
2. นายวีระศักดิ์  แซ่โล้ว
 
1. นายสมยศ  ระคนจันทร์
2. นายเฉลย  ตาทิพย์
 
388 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. นายจิรวัฒน์  นาคกระแสร์
2. นางสาวปรัชญาภรณ์  วิชัย
 
1. นางวิภาพันธ์  บุดดี
2. นางรัสนา  อนันตสุข
 
389 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. นายดลฤทธ  อิทธิพลไพศาล
2. นางสาวศลิษา  ถมปัทม์
 
1. นางสาวณัฏฐญา  ใจหาญ
2. นางบุญมี  กิ่งก้านจันทร์
 
390 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแนงมุดวิทยา 1. เด็กหญิงอานันดา  โฉลกดี
2. เด็กหญิงเจนจิรา  จันทรา
 
1. นางสาวจิรัฐชญา  ปาแปง
 
391 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองอียอวิทยา 1. เด็กชายนนทวัช  สำคัญยิ่ง
2. เด็กหญิงปาริชาติ  บุญหอม
 
1. นางสาวฉัตรสุดา  ทอนทม
 
392 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กหญิงจรีรัตน์  สุดเทศ
2. เด็กหญิงธัญยพร  เพ็ชรรุ่ง
 
1. นางธัชทรัพย์  เสียงจินดารัตน์
2. นางมลิวัลย์  บุญเย็น
 
393 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กหญิงณัชชา  โพยมแจ่ม
2. เด็กหญิงปุณยาพร  ชาวสวน
 
1. นางสาวพรระวี  บุญสุยา
2. นางทิวาพร  หลอมประโคน
 
394 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. เด็กหญิงธิดาภา  ชาญเชี่ยว
2. เด็กหญิงอรอุมา  กล้วยทอง
 
1. นางสาวนุชรี  ผิวละออง
2. นางปานรวี  มั่นยืน
 
395 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศรีชัย
2. เด็กหญิงดุจกมล  ผจญกล้า
 
1. นายบุญรอด  วุฒิยาสาร
2. นายธงชัย  ชูศรีสุข
 
396 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. เด็กชายธนกฤต  แม่นผล
2. เด็กหญิงสุกฤตา  ใสสุด
 
1. นายธนดล  คำเสมอ
2. นางกิรณา  แม่นผล
 
397 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กหญิงกรกมล  คุณนาม
2. เด็กชายชนะโชติ  ไชยชนะ
 
1. นางสาวพิรุณรัตน์  ศักดิ์แก้ว
2. นางวิภาพันธ์  บุดดี
 
398 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. เด็กชายธนภัทร  ผลจันทร์งาม
2. นายวชิรกรณ์  สมัครสมาน
 
1. นางสาวกวิตา  อินธิสาร
2. นางปานชนก  ขันอ่อน
 
399 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวรุ่งลาวัลย์  เปรมทา
2. นางสาวสุรภา  คันธกุลดุษฎี
 
1. นายสมหมาย  หลอมประโคน
2. นางทิวาพร  หลอมประโคน
 
400 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. นายปรีชา  วิถี
2. นางสาวปัญญาพัฒน์  แดงงาม
 
1. นายวัชรินทร์   ผลจันทร์งาม
2. นางสาวชมพูนุท  ฉลาดเฉลียว
 
401 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองบัววิทยา 1. นายฉัตรชัย  สมศิริ
2. นายพานทอง  สิทธิวงศ์
 
1. นายปฏิพัทธ์  จำปาทอง
2. นางอนงค์  ปาสานะตัง
 
402 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพอุดมวิทยา 1. นายฐาปกรณ์  สุขหมั่น
2. นายณรงค์ชัย  เอี่ยมสะอาด
 
1. นายปิยะพงษ์  พรหมบุตร
2. นายนรินทร์  อนงค์ชัย
 
403 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นายวริทธิ์นันท์  สุขบรรเทิง
2. นายศักรินทร์  เห็นสุข
 
1. นางปานชนก  ขันอ่อน
2. นางสาวกวิตา  อินธิสาร
 
404 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. นายพงษ์ศักดิ์  สุจริต
2. นางสาววิริศรา  วงค์สุพรรณ์
 
1. นางดารา  ปุยะติ
2. นายไพทูล  หาดคำ
 
405 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. นายรัฐนันท์  จันทร์หอม
2. นายอนัญลักษณ์  พงษ์นุเคราะห์ศิริ
 
1. นายอานนท์  มุ่งดี
2. นายประสิทธิ์  ตะวันหะ
 
406 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนแรดวิทยา 1. นายกฤษณพงศ์  ธรรมวงศ์
2. นางสาวเยาวลักษณ์  ศรีชา
 
1. นางบังอร  ทองมา
2. นายปรีชา  ทองมา
 
407 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. นางสาวจันทิมา  จุ้ยเย็น
2. นางสาวนันทิยา  สามพิมพ์
 
1. นางปานรวี  มั่นยืน
2. นางสาวนุชรี  ผิวละออง
 
408 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพอุดมวิทยา 1. เด็กหญิงณัฏสุดา  ที่ดี
2. เด็กหญิงภัทรภรณ์  โสภา
3. เด็กหญิงวีรยา  ตุ้มนาค
 
1. นายปิยะพงษ์  พรหมบุตร
2. นายนรินทร์  อนงค์ชัย
 
409 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กหญิงรินลฌา  เรียงเงิน
2. เด็กหญิงศิรภัสร  เติมกล้า
3. เด็กหญิงสิริญญา  ดอกกระโทก
 
1. นางมลิวัลย์  บุญเย็น
2. นายกานต์  สุขกลาง
 
410 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กหญิงณัฎฐ์  ตระกูลดี
2. เด็กหญิงฟ้าประทาน  อุดทุม
3. เด็กหญิงวรัญญา  ประวันโน
 
1. นายไพทูล  หาดคำ
2. นางวิภาพันธ์  บุดดี
 
411 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ 1. นางสาวชนิตา  อินสันเทียะ
2. นางสาวธีรกานต์  ทางธรรม
3. นายวุฒิไกร  สาระติ
 
1. นางสาวสุมาลี  วงค์หอม
2. นางสาวเกวลี  ศุภเลิศ
 
412 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นางสาวปนัดดา  แรงจบ
2. นางสาวปาริชาต  หวังผล
3. นายเจษฎาภรณ์  ประทิพย์เนตร
 
1. นางสาวไลลา  อุดมทวีพร
2. นายศุภชัย  ราชนู
 
413 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา 1. นายฉัตรมงคล  งามเยี่ยม
2. นายศิริศักดิ์  จันทร์แดง
 
1. นายปิยะพงษ์  สมศรี
 
414 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. นายฐนพงศ์  สิงหพรพงศ์
2. นางสาววริศรา  คำดี
 
1. นายอานนท์  มุ่งดี
2. นายประสิทธิ์  ตะวันหะ
 
415 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 1. นางสาวพรนภา  วันลักษณ์
2. นางสาวศิริลักษณ์  แสงล้ำ
 
1. นายวิทยา  ปรากฎมาก
2. นางสาวอัฉราวัลย์  สิงห์ภูงา
 
416 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กหญิงจิณห์นิภา  จึงสถาปัตย์ชัย
2. เด็กชายพศิษฐ์  จิรัฐติกาลกุลเวท
3. เด็กหญิงภวรัญชน์  จันทร์คำ
 
1. นายอนุสรณ์  จันทสุข
2. นางสาวพัฒสลี  เพ็งแจ่ม
 
417 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04 1. เด็กชายกิตติพศ  ชื่นบาน
2. เด็กชายธนากร  หอมหวล
3. เด็กหญิงปวีณา  เอิบสุข
 
1. นายมนตรี  อกอุ่น
2. นายวชิรวิทย์  แสงศรี
 
418 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 1. นายตระการ  สุขบันเทิง
2. นางสาวพิมลวรรณ  แก้วศรี
3. นายวัทรการ  มุทุกัน
 
1. นายสุริยะ  สร้อยแสง
2. นายสุวัฒน์  สมหวัง
 
419 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04 1. นางสาวธมลวรรณ  ภูเงิน
2. นายพลวัต  บุญนาค
3. นายอภิสิทธิ์  บุญทูน
 
1. นายมนตรี  อกอุ่น
2. นายวชิรวิทย์  แสงศรี
 
420 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นายณัฐปกรณ์  ทัศนศร
2. นายนครินทร์  อรุณยะเดช
3. นายอมเรศ  จันทร์ภิรมย์
 
1. นายกฤษฎากร  แก่นดี
2. นางปารย์พิชชา  ชีวาพรไพศาล
 
421 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกยางวิทยา 1. เด็กหญิงธันยพร  เชิดดอก
2. เด็กชายรัชชานนท์  แก้วเรือง
3. เด็กชายโภคิน  เหมาะตัว
 
1. นายนิรุช  เสาประโคน
2. นางสาววราลี  เชิดดอก
 
422 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม 1. เด็กชายกฤดิพัฒน์  ดาศรี
2. เด็กชายชนะชัย  เสนาะเสียง
3. เด็กชายนพกร  ดาศรี
 
1. นายบรรพต  นนธิจันทร์
2. นายไพรัตน์  ทองเถาว์
 
423 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกยางวิทยา 1. นายกิตติภพ  กมลเดช
2. นางสาวจุฑาภรณ์  น่าชม
3. นายศุภฤกษ์  มีพรมดี
 
1. นายนิรุช  เสาประโคน
2. นางสาววรารัตน์  คำหล้า
 
424 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย 1. นายนนทวัฒน์  ไหมทอง
2. นายอภิสิทธิ์  เหลื่อมล้ำ
3. นายอุดมทรัพย์  ลิสธรรม
 
1. นายวีระวัฒน์  วิทยอุดม
2. นายสมศักดิ์  สีหะวงษ์
 
425 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกยางวิทยา 1. เด็กชายพสธร  บาลี
2. เด็กชายพัฒน์ยศ  รอบคอบ
3. เด็กหญิงศิรินภา  โสภิน
 
1. นายนิรุช  เสาประโคน
2. นายสมาน  สุตลาวดี
 
426 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 1. เด็กชายพีรพล  มุ่งมาตร
2. เด็กชายภูธเนตร  ดาศรี
3. เด็กชายวชิราวุธ  ทองนำ
 
1. นายวัชระ  โกติรัมย์
2. นายพีระพันธ์  เสริมศิริ
 
427 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกยางวิทยา 1. นายณัฐภูมิ  เมินดี
2. นายธีรศักดิ์  มิตรมาศ
3. นายภูตะวัน  ชูชื่นพรหม
 
1. นายนิรุช  เสาประโคน
2. นายต๋อย  พอกสนิท
 
428 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. นายชิดณรงค์  ชุมสุข
2. นายณัฐพงศ์  นอรสาร
3. นายรัตนภูมิ  จำปาจีน
 
1. นายวรวุฒิ  ทอนไชย
2. นายรักดาว  มะลิงาม
 
429 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม 1. นายณัฐพงษ์  ไชยงาม
2. นายวินัย  สิมลี
3. นายสุริยา  ศรีสอน
 
1. นายบรรพต  นนธิจันทร์
2. นายไพรัตน์  ทองเถาว์
 
430 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กหญิงขวัญอนงค์  พรหมบุตร
2. เด็กชายธนาชัย  พรหมบุตร
3. เด็กชายพีรวิชญ์  ยงยิ่งหาญ
 
1. นายอนุสรณ์  จันทสุข
2. นางภูริตา  จันทสุข
 
431 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกยางวิทยา 1. นางสาวมัณทนา  อาศัยเมือง
2. นางสาววรัญญา  เพราะคำ
3. นายสุรัตน์  ไกรสร
 
1. นายนิรุช  เสาประโคน
2. นายพิพัฒน์  ผลเจริญ
 
432 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวจิรวะดี  เนียมมณี
2. นางสาวนพวรรณ  จันทร์โสภา
3. นางสาวศุภาพิชญ์  ชาติกิจอนันต์
 
1. นายอนุสรณ์  จันทสุข
2. นายอานนท์  มุ่งดี
 
433 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลานทรายพิทยาคม 1. เด็กชายจีรสิน  ลักขษร
2. เด็กชายชำนาญ  มั่งคั่ง
3. เด็กชายมาณพ  งามนวล
 
1. นางสาวจีระวรรณ  วังอาจ
2. นางสาวรุจิรา  ผลโพธิ์
 
434 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาบเชิงวิทยา 1. เด็กชายจักรภัทร  วงศ์งาม
2. เด็กชายมีชัย  เงางาม
3. เด็กชายวิษณุ  จันทร์ดี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสนอง  พรหนองแสน
2. นายสุวัสดิ์  แสงสุข
 
435 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยจริงวิทยา 1. เด็กชายธีรโชติ  คันโทเงิน
2. เด็กชายวัฒนา  ผดาวัลย์
3. เด็กชายอชิตะ  กุดวงศ์แก้ว
 
1. นายภาณุวัฒน์  ปิ่นหอม
2. นางยุพาวดี  พิมพ์ลา
 
436 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมดงรักวิทยา 1. นายกิตติพงศ์  กุลนาจันทร์
2. นายสมพงษ์  เยิงรัมย์
3. นายสินธนา  จันทะคาม
 
1. นายเรืองยศ  สารกิจ
2. นางจันทรา  สารกิจ
 
437 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. นายจิรายุ  สุกใส
2. นายศิริชัย  เกิดดี
3. นายอนุศิษฏ์  ถนัดค้า
 
1. นายชำนาญ  เกตุโสระ
2. นายประเทียร  แก้วชนะ
 
438 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแตลศิริวิทยา 1. นายคุณากร   บรรลือทรัพย์
2. นายศุภกร  ศรีแก้ว
3. นายอนันท์ชัย   ไชโย
 
1. นายบุญส่ง  งามสะอาด
2. นายธนา  สายกระสุน
 
439 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงนนทวัฒน์  ช่างพินิจ
2. เด็กชายรัชชานนท์  เครื่องวิชา
3. เด็กหญิงวรรณทิพย์  แสนศรี
 
1. นายสิทธิพล   นามสว่าง
2. นายทรงชัย  บุญสุยา
 
440 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา 1. เด็กชายตะวัน  ไม่น้อย
2. เด็กชายธนิษท์  ชุ่มสูงเนิน
3. เด็กหญิงพลอยไพลิน  เนตรดี
 
1. นางสาววนิดา  นิ่มนวล
2. นายฉลอง  พาโพพันธ์ุ
 
441 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช้างบุญวิทยา 1. เด็กชายชูเกียรติ  ปัดภัย
2. เด็กชายณัฐพงษ์  พรหมศร
3. เด็กชายบุรินทร์  วันทอง
 
1. นางสาวนิจฉรา  นพเก้า
2. นางสาวกัญญารัตน์  จงใจงาม
 
442 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม 1. นายทิว  ใยอิ้ม
2. นายพีรพัฒน์  เสาศิริ
3. นางสาวภัคจีรา  ทองบุตร
 
1. นายฉันท์ติ  จุลกองฮ้อ
2. นางเบญญา  เนื่องนิยม
 
443 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม 1. นางสาวชุติมน  เพ็งพิศ
2. นางสาวนิสา  ดวงน้อย
3. นางสาวลักษณพร  จันต๊ะมาต
 
1. นายอภิวุฒิ  คำแสนราช
2. นางสาวจันทร์ศรี  เสายอด
 
444 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลานทรายพิทยาคม 1. นายธีรยุทธ  สุขทวี
2. นางสาวสุวนันท์  คงมั่น
3. นางสาวโสรยา  สุขบรรเทิง
 
1. นางจุฬาลัย  เวชสถล
2. นางสาวรุจิรา  ผลโพธิ์
 
445 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมดงรักวิทยา 1. เด็กหญิงกมลชนก  กิ่งแก้ว
2. เด็กชายธีรเมษร์  ฮุยประโคน
3. เด็กหญิงนภัสสร  เสาเวียง
4. เด็กชายพันกร  วันทองสุข
5. เด็กหญิงศิริพร  เฉิดชมชื่น
6. เด็กชายเทียนชัย  แก่ชะรัตน์
 
1. นางสาวสรชา  ศรีสุวรรณ
2. นางสาวนวลปรางค์  พองนวล
3. นางสาวสุธาสินี  รอดกระโทก
 
446 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลานทรายพิทยาคม 1. เด็กหญิงกานศนา  ราชบัณฑิต
2. เด็กหญิงชลธิชา  ผลสมหวัง
3. เด็กหญิงนันทิดา  สองวง
4. เด็กหญิงนิภาพร  วรรณคำ
5. เด็กหญิงพรพรรณ  หอมหวล
6. เด็กหญิงอิศริยาภรณ์  สามพุดซา
 
1. นางวันดี  นิตยวัน
2. นายอุทัย  นิตยวัน
3. นายศิริธิพงษ์  จำปาทอง
 
447 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา 1. สามเณรธีรพันธ์  มีดี
2. สามเณรพีระวัฒน์  ชูพรม
3. สามเณรศิริชัย  แซ่เต็ง
4. สามเณรสมชาย  แต้มทอง
5. สามเณรสิริมงคล  เทียนทอง
6. สามเณรอมรเทพ  หอมขจร
 
1. นางภัสราภา  มั่นยืน
2. นางสาวชมภู  นึกมั่น
3. พระมหาสมพงษ์  ฐิตจิตฺโต
 
448 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมดงรักวิทยา 1. นายธวัชชัย  สุขจิตร
2. นางสาวนารีรัตน์  สืบเพ็ง
3. นางสาวรัชฎา  โสรักนิต
4. นายวรวุฒิ  ไชยสาร
5. นางสาวสุจิตรา  ว่องไว
6. นางสาวเพียงใจ  ม่วงประโคน
 
1. นางสาวสรชา  ศรีสุวรรณ
2. นางสาวทัศนีย์  ศรีทน
3. นางสาวสุธาสินี  รอดกระโทก
 
449 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม 1. นายธนากร  ยาโย
2. นางสาวพัทราพร  เคนพินค้อ
3. นายศรายุทธ์  แก้วสีขาว
4. นางสาวเพชรดา  ภาคพรม
5. นางสาวเอมมิกา  เลิศล้ำ
6. นางสาวไอรดา  พิมพ์ทอง
 
1. นายบุญชู  เหมหงษ์
2. นางวรรณา  ทรงศิลป์
3. นางสาวชนิสรา  สายหอม
 
450 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลานทรายพิทยาคม 1. นางสาวกุลธิดา  หอมหวล
2. นางสาวณัฐณิชา  สีสันงาม
3. นางสาวนิตยา  ศาลางาม
4. นางสาวพวงประภา  สุขบรรเทิง
5. นางสาววาสนา  สำรวมสุข
6. นางสาวสุดารัตน์  สอนโพนงาม
 
1. นางวันดี  นิตยวัน
2. นายอุทัย  นิตยวัน
3. นายศิริธิพงษ์  จำปาทอง
 
451 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 82.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  แสวงสุข
2. เด็กหญิงปวีณา  สุรสังข์
3. เด็กหญิงมนัสนันท์  วารุลังค์
 
1. นางสาวธิดาวรรณ  สายแสงจันทร์
2. นางผกาวดี  สุวงศ์
 
452 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระเทียมวิทยา 1. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ   วีระขันคำ
2. เด็กหญิงรินรดา  เขียวพรหมมา
3. เด็กหญิงสุวนันท์   สุขทวี
 
1. นางกันธิมา  ยวงแก้ว
2. นางสาวดรุณี  คำประโคน
 
453 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญารามวิทยา 1. เด็กหญิงกาญจนา  ทองเลิศ
2. เด็กหญิงธวัลรัตน์  พิลาดรัมย์
3. เด็กหญิงมยุริญ  สำรวมจิต
 
1. นางละออ  กระแสโสม
 
454 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 85.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมดงรักวิทยา 1. นางสาวขวัญฤดี  ยิ่งเจนจบ
2. นายเกียรติศักดิ์  ไผ่ล้อม
3. นางสาวไข่มุก  จันทินมาธร
 
1. นายจักรพงศ์  พรหมสิทธิ์
2. นางกัญยานัฐ  ระวิวรรณ์
 
455 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 90.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวชิตชนก  สาคะนิล
2. นางสาวทัศนันท์  คานกลาง
3. นางสาววรัญญา  วิเศษ
 
1. นายมนตรี  ท้าวไทยชนะ
 
456 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชลธิชา  หวังทางมี
2. เด็กหญิงสาริกา  อรรถมงคล
3. เด็กหญิงสุภาวณี  สายสร้อย
 
1. นางกมลทิพย์  ทองหย่อน
2. นางสาวกัญจนาภรณ์  เจริญผล
 
457 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. เด็กชายภูวิฤทธิ์  แก่นแก้ว
2. เด็กชายศิวะ  สุขพราม
3. เด็กชายอภิรักษ์  มอไธสง
 
1. นายสิทธิศักดิ์  เอ็นดู
2. นายสมศักดิื  พิศเพ็ง
 
458 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายธีรภัทร์   มะลิซ้อน
2. เด็กหญิงปวีณา  ปิยะไพร
3. เด็กหญิงอารยา  สายสิญจน์
 
1. นายยุทธนา  พุทธานุรักษ์
2. นางบุญนิศา  สุปิงคลัด
 
459 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม 1. นายฐิติพันธ์  โพธิ์คา
2. นายพิชัยยุทธ  สืบศรี
3. นางสาวเปรมวดี  ทองมาก
 
1. นางสาวมาลิไพร  นามมะ
2. นางสาวสุปราณี  พุฒพิบูรณ์
 
460 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นายธีรพงษ์  ส่งคืน
2. นางสาวพัชรพร  โศกหอม
3. นางสาวอลิตา  สินสุพรรณ
 
1. นายไผ่  พรมเพชร
2. นายเกริกวิทย์   จันทเขต
 
461 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. นางสาวพิมพ์พิลัย  อยู่ทะเล
2. นางสาววิมลรัตน์  มูลคำ
3. นางสาวแพรวพรรณ  หอมพิลา
 
1. นายสนั่น  ศรีคราม
2. นายคมสันต์  ผิวอ่อน
 
462 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 92.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงคริสต์มาส  จิตรหลัง
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  แก้วหลวง
3. เด็กหญิงวิภาวรรณ  โสมหาว
 
1. นางสาวอรพรรณ   จันทร์สิงห์
2. นางยุพาพรรณ  เกษเมือง
 
463 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชนม์ชนก  บูรณ์เจริญ
2. เด็กชายถิรวิทย์  สุรชิต
3. เด็กชายไกรวิชญ์  สัทถาพร
 
1. นายทรงชัย  บุญสุยา
2. นางสาวณิชชา  ผลเกิด
 
464 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 86.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชมพูนุช  ฉิมมาบล
2. เด็กหญิงณิชา  วิชาแหลม
3. เด็กหญิงสมพร  เกิดรัมย์
 
1. นางลมัย  สุขจิตร
2. นางสุวรรณา  งามสง่า
 
465 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. นางสาวจิราวรรณ  เพิ่มผล
2. นางสาวรัตนา  หล่าหมื่น
3. นางสาวอภิชญา  ลาดี
 
1. นางปราณีต  เหล่าสกุล
2. นางสาวกาญจนา  กิ่งมณี
 
466 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม 1. นางสาวนริศรา  สอนศรี
2. นางสาวสุนันทา  ทาตะวงศ์
3. นางสาวเรวิภา  บุญทูล
 
1. นางวิไลวรรณ  โสแก้ว
2. นางสาวภัทราภรณ์  จึงสมาน
 
467 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระเทียมวิทยา 1. นางสาวชลลดา  มะลิทอง
2. นางสาวชไมพร  บุญวัฒน์
3. นางสาวณัฐรดี   ตะโย
 
1. นางรุ่งลาพร    เรืองจันทร์
 
468 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 91.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ประเจริญ
2. เด็กหญิงบุษราภรณ์  เงางาม
3. เด็กหญิงสุนารี  จิตรักษ์
 
1. นายสุข  ยิบรัมย์
2. นางชัชพร  แนวทอง
 
469 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  กอกหวาน
2. เด็กหญิงนงลักษณ์  ศักดิ์สูง
3. เด็กหญิงยุพาวรรณ  มะโน
 
1. นางยุพาพรรณ  เกษเมือง
2. นางสาวน้ำผึ้ง  มุติโสม
 
470 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังข่าพัฒนา 1. เด็กหญิงจิตสุภา  จารัตน์
2. เด็กหญิงจิรวรรณ  รู้จิตร
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  วิชาสุ
 
1. นางสาวอัญชนา  ศรีเคนขันธ์
2. นางสาวนภารัตน์  เสนาใหญ่
 
471 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นางสาวชิดชนก  สอนใจ
2. นางสาวพรพิมล  งามแยะ
3. นายอาทิตย์  หมายสม
 
1. นางพัชรี  ศุภเขตกิจ
2. นางกัลยาณี  สุดเส้นผม
 
472 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 80.02 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนเทพ 1. นางสาวปิ่นมณี  บัวลอย
2. นางสาววรรัตน์  อินโอ้
3. นางสาวเสาวคนธ์  จักรทอง
 
1. นางสาวศุภมาส  เข็มทอง
2. นางจันทร์ฉาย  จวงจันทร์
 
473 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. นางสาวกัญญารัตน์  ดังคนึก
2. นางสาวฉัตรชนก  อุ้มดีไวย์
3. นางสาวอมรรัตน์  กนก
 
1. นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์  วงค์มาเกตุ
2. นายสิริวัฒน์  แสงกล้า
 
474 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 94.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาบัววิทยา 1. เด็กชายขรรค์ชัย  เสาเกลียว
2. เด็กหญิงมัลลิกา  กันหอม
3. เด็กหญิงศรัญญา  เสาเกลียว
 
1. นางนันทิตา  โอธินทรยุทธ
2. นายดิศานุวัตร  ภูแก้ว
 
475 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 93.96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร 1. เด็กหญิงประกาย  ทองภู
2. เด็กหญิงภารดี  ดวงก้อม
3. เด็กหญิงรัตติกาล  จันทร์งาม
 
1. นางสุวรรณา  งามสง่า
2. นางสาวฐานิกา  บุตรรักษา
 
476 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 94.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแนงมุดวิทยา 1. เด็กหญิงนันทิดา  จาบประโคน
2. เด็กหญิงวิภาดา  เหลืองจันทึก
3. เด็กหญิงศศิภา  เชื้อเหิม
 
1. นางสาวจารวี  นามนนท์
2. นางสาวคำเบา  เที่ยงธรรม
 
477 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองลีงวิทยา 1. นายรุ่งเกียรติ์  จงรัมย์
2. นางสาวสุณัฐดา  ประจวบสุข
3. นางสาวสุรีย์พร  ประจวบสุข
 
1. นายนิษฐ์  ประสีระเตสัง
2. นางสุภัทรกุล  มั่นหมาย
 
478 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวกฤติยาภรณ์  เจรจา
2. นางสาวยอแสง  แก้วอาจ
3. นางสาวสุดาพร  สุระ
 
1. นางยุพาพรรณ  เกษเมือง
2. นางสาวอรพรรณ   จันทร์สิงห์
 
479 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลานทรายพิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  นิเรียงรัมย์
2. นางสาวปรีชญา  สุภาษี
3. นางสาวพรจิต  แซ่ลิ้ม
 
1. นางจุฬาลัย  เวชสถล
2. นางสาวอลิษา  สีสันงาม
 
480 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. เด็กชายฐนกร  เขียมสะคู
2. เด็กหญิงปรางค์ทิพย์  เครือเนียม
3. เด็กหญิงวัฒนรัตน์  ทองอ้ม
 
1. นางปัทยาวดี  ขวัญรัมย์
2. นางสาวดรุณี  เชิดทอง
 
481 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พันบุดดี
2. เด็กหญิงนาถตญา  สุวรรณัง
3. เด็กหญิงศิริปรียา  เหลาซื้อ
 
1. นางบุณิกา  ยาเงิน
2. นางกฤติยาพร  ศรีเพ็ง
 
482 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังข่าพัฒนา 1. เด็กหญิงกมลชนก  บุญเหมาะ
2. เด็กหญิงรัตน์ชนก  บูรณ์เจริญ
3. เด็กหญิงลัดดาวรรณ  บรรลือทรัพย์
 
1. นางสาวอัญชนา  ศรีเคนขันธ์
2. นางสาววรรณภา  สืบสังข์
 
483 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 93.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตรวจ 1. นางสาวจุฑามาศ  ตาเลิศ
2. นายณัฐพล  สุขเต็ม
3. นายปฎิภาณ  หาญยิ่ง
 
1. นางรัชนีวรรณ  เรือนพรม
2. นางสาวศิรินภา  สิงหะ
 
484 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 95.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  จงงาม
2. นายฉัตริน  ประประโคน
3. นายอนนต์  ผิวขาว
 
1. นางตุลาลักษณ์  วันแสน
2. นางชนิดา  บางแก้ว
 
485 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 93.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. นายกฤษตะวัน  อินทา
2. นางสาวขวัญฤทัย  สุขพอ
3. นางสาวสาวิตรี  ศรีกะชา
 
1. นางสุภัทรฉวี  วงศ์เจริญ
2. นางสาวเสาวลักษณ์  ขบวนฉลาด
 
486 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายวุฒิชัย   เสื่อมมี
 
1. นายสนธิ  แสงชมภู
 
487 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพอุดมวิทยา 1. เด็กหญิงสุจิตรา  ทองทา
 
1. นางวนิชนันท์  มณฑล
 
488 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุศรีนคร 1. เด็กหญิงอาทิน่า  แสงราม
 
1. นายกรวรวี  ธาตุระหัน
 
489 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร 1. เด็กหญิงสิริมา  โสรเนตร
 
1. นางสาวศศิการณ์  โฮจีน
 
490 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา 1. เด็กหญิงพรมพร  โลนุช
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  คุณเถื่อน
 
491 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนเทพ 1. เด็กชายธัญวรัตน์  เดชุนากุล
2. เด็กหญิงมยุริน  พันธ์สุข
3. เด็กหญิงใบบุญ  ธรรมคุณ
 
1. นายปรีชา  สีตะแกะ
2. นางสาวอุมารินทร์  อินทะนัย
 
492 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา 1. เด็กชายธรรมศักดิ์  บุญเพ็ง
2. เด็กชายภุชงค์  คำบุตรดี
3. เด็กหญิงอนุธิดา  บุญเผย
 
1. นางสาวนัญธยาภัทร  มะลิงาม
2. นางไพลิน  จุไร
 
493 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาบัววิทยา 1. เด็กชายประคัลภ์  กำลังมา
2. เด็กชายศราวุธ  วรัมมานุสัย
3. เด็กชายเมธาสิทธิ์  แนบทางดี
 
1. นางรังสิมา  ดวงดี
2. นางสาวเกตุวลี  สายส่อ
 
494 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนเทพ 1. นางสาวปิยะดา  ปลั่งกลาง
2. นายรัตนโชค  มหานาม
3. นายอรรถพล  โสพันธ์
 
1. นายปรีชา  สีตะแกะ
2. นางรุ่งนภา  นันทวิสุทธิ์
 
495 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจารย์วิทยาคาร 1. นางสาวณัฐวดี  ประคองชื่อ
2. นางสาวสายฝน  ตำสารี
3. นางสาวสุภาวดี  ส่งกลิ่นจันทร์
 
1. นายบุญสม  ปัญญาเหลือ
2. นางสาวสุพิชญนันท์  กองทอง
 
496 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. เด็กหญิงอารียา   ประเจริญ
 
1. นายจิราพันธ์  แก่นแก้ว
 
497 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. เด็กหญิงจันทิรา  ใจชื่น
 
1. นายธีรพล  อุ่นศิลป์
 
498 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวายวิทยาคาร 1. เด็กชายธนาพรรณ  อังกานนท์
 
1. นายวัฒนา  เถาวัลย์ดี
 
499 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแนงมุดวิทยา 1. เด็กชายทัตพล  เล็งตามดี
 
1. นางสาวปัญญารัฐ  พรหมภูวัลย์
 
500 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ 1. นายวิทยา  นามวิเศษ
 
1. นายสงกรานต์  พันคลัง
 
501 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญารามวิทยา 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  มั่นยืน
 
1. นางสาวอรทัย  ยืนยง
 
502 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลานทรายพิทยาคม 1. เด็กชายภควุฒิ  ราชบัณฑิต
 
1. นางบุญยืน  สุขสำโรง
 
503 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  สุระสร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุทธิพงษ์  แฝงบุญ
 
504 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม 1. เด็กหญิงแววดาว  ยอดลี
 
1. นางสาวปรัชญาพร  จันพุทซา
 
505 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายเดชพนต์  สำนักนิตย์
 
1. นายลาภิศ  นามไพร
 
506 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชัชฎา  ผนึกดี
 
1. นางเสาวนีย์  พิศเพ็ง
 
507 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กหญิงสตางค์  ไกรราช
 
1. นางอมรรัตน์  สมบัติ
 
508 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนเทพ 1. เด็กชายปริญญา  สถิตรัมย์
 
1. นายลิขิต  สิงจานุสงค์
 
509 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาดีวิทยา 1. เด็กหญิงปุญญิตา  วรรณตรง
 
1. นางสาวนิชาภัทร  ฉลาดเลิศ
 
510 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญารามวิทยา 1. เด็กหญิงวิภาวี  ก่อแก้ว
 
1. นางสาวอรทัย  ยืนยง
 
511 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช้างบุญวิทยา 1. เด็กชายภราดร  ทองหล่อ
 
1. นางยุพิน  สร้อยจิตร
 
512 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคเพชรพิทยา 1. นายนวพล  ใสสูงเนิน
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ปลื้มชิงชัย
 
513 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแนงมุดวิทยา 1. นายสุริยะ  มะลิแก้ว
 
1. นายสมชาย  ศรีโสม
 
514 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม 1. นางสาวฐิติรัตน์  เพ็งประสิทธิพงษ์
 
1. นางสมถวิล  สระแก้ว
 
515 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม 1. นางสาวอารยา  วิเศษ
 
1. นางพิมพา  งามเลิศ
 
516 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสุขวิทยา 1. นายตะวัน  สายบัว
 
1. นายสมคิด  ศรีจำปา
 
517 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม 1. นางสาวอรทัย  ขันสัมฤทธิ์
2. นางสาวเสาวลักษณ์  กิ่งวงษา
 
1. นางชนิดาภา  บุญยะรัตน์
2. นางมัญชพร  ทองสรรค์
 
518 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าสว่างวิทยา 1. นางสาวศรัญญา  เจียรนัย
2. นายสัณหพิชญ์  วันนะทำ
 
1. นางรัชนี  นพพิบูลย์
2. นางสาวนัทธมน  วัฒนธรรม
 
519 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 1. นางสาวลักษมี  ทองโยง
2. นายวัชรินทร์  เอ็มประโคน
 
1. นายสมยศ  ระคนจันทร์
2. นางอัจฉราวดี  บุญแสน
 
520 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงนครประชาสรรค์ 1. เด็กชายภวัต  วารีรักษ์
2. นายอภิชัย  ทรงศรี
 
1. นางอุษณีษ์  ศรีสม
2. นางสาวสวนีย์  ก่อแก้ว
 
521 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ดุมนิล
2. เด็กหญิงวิไลวรรณ  รักษาแลง
 
1. นางวิชชนี  มีปะทัง
2. นางสาวศศิการณ์  โฮจีน
 
522 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 1. เด็กหญิงนิสา  สายดวง
2. เด็กชายอานันท์  จันทนุภา
 
1. นางสาวจารุวรรณ  หมายถูก
2. นางสาวกัญจนาภรณ์  เจริญผล
 
523 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  พูนผาด
2. เด็กชายภานุวัฒน์  สุกิมานิล
 
1. นางหวานใจ  วงษ์มณี
2. นางสาวรัชดา  ล้อทองกูล
 
524 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ 1. เด็กหญิงจริยา  เพลงกระโทก
 
1. นายสุวิศิษฏ์  ละอองศรี
 
525 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ดัชถุยาวัตร
 
1. นายมนตรี  จรัญศรี
 
526 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตรวจ 1. เด็กชายธนวันต์  จินดา
 
1. นายธนากร  จันดาดี
 
527 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 1. นายปรัชญา  พุดชู
 
1. นางอรไท  เขียวลือ
 
528 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 1. เด็กชายกันตพงศ์  บรมสุข
 
1. นางอรไท  เขียวลือ
 
529 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตรวจ 1. นายอัครพล  ลดกระโทก
 
1. นายธนากร  จันดาดี
 
530 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม 1. นายศักรินทร์  บุญธรรม
 
1. นายอาทร  อุตรา
 
531 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายฑิฆัมพร  เสาร์คำ
 
1. นายจีระ  ศรีชัย
 
532 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา 1. เด็กชายศุภวิขญ์  ชุ่มเย็น
 
1. นายพิภาพ  แก้วยศ
 
533 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสนิทวิทยา 1. เด็กชายสุทธิพร  เทียมสกุล
 
1. นายศราวุธ  ถึงสุข
 
534 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวดลชา  อินโพนทัน
 
1. นายประสงค์  โสมรัตนานนท์
 
535 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. นายประสิทธิ์  อยู่เย็น
 
1. นายอดิศร  วรรณะ
 
536 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตรวจ 1. เด็กชายวรวุฒิ  จันทร์เทศ
 
1. นายธนากร  จันดาดี
 
537 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. เด็กชายธนภัทร  สุภาษา
 
1. นางจงชญา  นวลสะอาด
 
538 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 86.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลานทรายพิทยาคม 1. เด็กชายมานะ  ศรีสุข
 
1. นายอาทร  วรรณปักสิน
 
539 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. นายอนันดา  คำทา
 
1. นายจามิกร  ณ กาฬสินธุ์
 
540 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสุขวิทยา 1. นายนราธร  ภูนุภา
 
1. นางสาวเบญญทิพย์  อินทร์งาม
 
541 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กหญิงกมลฉันท์  บุญมะญา
2. เด็กหญิงกมลวรรณ  ยุทธศิลป์
3. นายจักรกฤษณ์  พุ่มฉัตร
4. เด็กหญิงจิรภิญญา  สายยศ
5. เด็กหญิงจิราพร  พอกพูน
6. เด็กหญิงชนิภา  ประสานงาน
7. เด็กหญิงชลกานต์  สายยศ
8. เด็กหญิงชลธิชา  วงศ์งาน
9. นางสาวดลลชา  อินโพนทัน
10. เด็กหญิงธรัณภรณ์  ฉัตรมาศ
11. นางสาวนรินี  เรืองไพศาล
12. เด็กหญิงนันทน์ภัส  พิรัมย์
13. เด็กหญิงบัณฑิตา  วรรณทอง
14. นางสาวบุนยนุช  สำราญ
15. นางสาวปฐวีลัลคุ์  พวงพันธ์
16. นางสาวปัญฑา  วงศ์คำมา
17. นางสาวผกามาศ  ชาติดอน
18. เด็กหญิงมณฑกาน  จุ้ยเจริญ
19. นางสาวรัตนวดี  ขุติมาลย์
20. นางสาวรัตนาวดี  บุติมาลย์
21. นางสาวรัตมณี  ศรีสาพันธ์
22. เด็กหญิงวรกานต์  พงษ์ชอุ่มดี
23. เด็กหญิงวิภาวี  พีระพลพันธ์
24. เด็กหญิงศศิธร  บุญมานำ
25. เด็กหญิงศุทธหทัย  บุญเนือง
26. เด็กหญิงสุชัญญา  สุภิมารส
27. นางสาวสุทธิตา  เรืองสุข
28. นางสาวอรพิมล  โสรบุตร
29. นางสาวเพ็ญพิชชา  พวกดี
30. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เสาชัย
 
1. นายประสงค์  โสมรัตนานนท์
2. นายมานพ  ด่านวิไล
3. นางกานดา  กนกแก้ว
4. นายปิยภัทร  ขาวงาม
 
542 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ประเจริญ
2. นางสาวขนิษฐา  ลำ้สัน
3. นางสาวฉัตรสุดา  มีลาภ
4. นางสาวชมพูนุช  กระแสโท
5. นางสาวชลธิชา  จำปาทอง
6. นายชัยธวัช  กองสุข
7. เด็กหญิงณัฐชา  บุญปก
8. นางสาวณัฐธิดา  สระแก้ว
9. นางสาวดารารัตน์  ลาวัลย์
10. นายธนโชติ  ท่าดี
11. นางสาวนรินณจิรา  เอื้อเฟื้อสุข
12. เด็กหญิงนฤมล  มีทรัพย์
13. นายนัฐวัฒน์  จุไรวรรณสุทธิ
14. นางสาวนันทิดา  เทศบุตร
15. นางสาวปนัฐดา  ลาภจิตร
16. นายประสิทธิ์  อยู่เย็น
17. นางสาวปรียาภรณ์  บุญครอง
18. นางสาวปิยะนุช  จันทโชติ
19. นางสาวพัชริดา  แก้ววัน
20. นางสาวยศวดี  ซ้อนศรี
21. นายวรวุฒิ  แก้ววัน
22. นางสาววริศรา  วงศ์วาสน์
23. นางสาววิภาดา  หาแก้ว
24. นายศราวุฒิ  สาแก้ว
25. นางสาวสุทัศนดา  นพเก้า
26. นางสาวอรณี  มีลาภ
27. นายอัษฎาวุธ  แสวงสุข
28. นางสาวอิศราพร  บุญปก
29. นายเกียรติศักดิ์  โวหารดี
30. นางสาวเขมมิกา  บุญมี
 
1. นางสาวดวงตา  เกลียวเพียร
2. นายอดิศร  วรรณะ
3. นางสาวสุรีรัตน์  หมื่นมี
4. นายณัฐวุฒิ  พันธ์เนตร
5. นางสาวพิไลพร  เส้นเศษ
6. นายประสิทธ์  ทิพยบุญ
7. นายอิสระพงษ์  มั่งมีศรี
 
543 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. นางสาวกาญจนา  สาแก้ว
2. นางสาวกาญจนา  มาลาศรี
3. เด็กหญิงจุฑารัตน์  บุญพร้อม
4. เด็กหญิงชาลิณี  อุปพันธ์พฤทธิ์
5. นางสาวณัฐรียา  มะโนศรี
6. นายทักษิณ  หุ้นทอง
7. เด็กหญิงธนัญญา  ศาลางาม
8. นางสาวธิดารัตน์  ศรีลางาม
9. เด็กหญิงธิษณามดี  อินทร์นุช
10. นายบุญส่ง  เป็งทอง
11. นางสาวปิยปาณ  นามกร
12. เด็กชายปุณณภพ  หงส์ชัย
13. นายพงศธร  ชีวาจร
14. เด็กหญิงพรพิมล  มาลินี
15. นางสาวพิมพ์ลดา  ลาทอง
16. เด็กหญิงพิยดา  แก้วเลื่อน
17. เด็กชายภณพล  คิดสำราญ
18. นายภิญโญ  ปะพันทา
19. เด็กหญิงรวงข้าว  นาห่อม
20. นายวรท  วัดพิลา
21. นางสาวสิริขวัญ  สุขเสน่ห์
22. นางสาวสุดารัตน์  ประเจริญ
23. นางสาวสุนารี  นาสนวล
24. นายสุริยา  ดวงพร
25. นายอนันดา  คำทา
26. นางสาวอรวรรณ  เกตุศรี
27. เด็กหญิงอาทิตยา  พาณิชกรต์
28. นางสาวเจิดจ้า  หิงทอง
29. นายเฉลิมรัตน์  แสนกล้า
30. เด็กชายเพิ่มพูน  หล้าสงค์
 
1. นายจามิกร   ณ กาฬสินธุ์
2. นายคีตะ  กระจายศิลป์
3. นายจักรพงษ์  แสนกล้า
4. นายชญานนท์  ก้อนศรี
5. นางฐายิกา  ดวงพร
6. นางปัทยาวดี  ขวัญรัมย์
7. นายรัตนะ  แสงลา