งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33
ระหว่าง วันที่ 7-8 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 690
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. เด็กหญิงจริยา    เพลงกระโทก
1. นายสุวิศิษฏ์    ละอองศรี
2 โรงเรียนบ้านตรวจ สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. เด็กชายธนวันต์    จินดา
1. นายธนากร    จันดาดี
3 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. เด็กชายทักษ์ดนัย    สวายทอง
1. นางอรไท    เขียวลือ
4 โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์    ดัชถุยาวัตร
1. นายมนตรี    จรัญศรี
5 โรงเรียนรัตนบุรี สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. เด็กชายนันทพล    จีระพันธ์
1. นายเอกภพ    บุดดา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................