งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33
ระหว่าง วันที่ 7-8 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 677
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. นางสาวณัฐชนันท์    ภู่แส
2. นางสาวนุชจรี    มุมทอง
3. นางสาวอรทัย    ทับทิม
1. นางสาวปรียรัตน์    สงคราม
2. นางโฉมยง    พรมโส
4
2 โรงเรียนสนมวิทยาคาร สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. เด็กหญิงอารียา    พิมพ์สังข์
2. เด็กหญิงวรรณวิศา    สำราญสุข
3. เด็กหญิงณัฐสุดา    ละม่อม
1. นางสาวอารีรัตน์    พวงวงษ์
2. นางอุมาพร    หาญมานพ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
3 โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. เด็กชายธนวิชญ์    ปิตรักษา
2. เด็กหญิงศิรินันท์    จันทกุล
3. เด็กหญิงภานุมาส    ทันชม
1. นายชัชวาล    มั่นคง
2. นายชัชวาลย์    มณีวัตร์
ชนะเลิศ
4 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. เด็กชายปัณณธร    ได้ทุกทาง
2. เด็กหญิงจุทามาศ    ค้ำชู
3. เด็กหญิงเมธาวี    จันทร์นาค
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพนิดา    สุระศร
2. นางสาวสุภา    คิดนุนาม
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 โรงเรียนกระเทียมวิทยา สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. เด็กหญิงอภิภาวดี    นิตย์ลาภ
2. เด็กหญิงอาภรรัตน์    ศรีช่วย
3. เด็กหญิงธิมาภรณ์    แย้มรัมย์
1. นายกฤษสาคร    รันทร
2. นางสาวมุจลินท์    ราชรักษ์
ชนะเลิศ
6 โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. เด็กหญิงณัฎฐา    มวลทอง
2. เด็กหญิงสุจารี    อินทร์นุช
3. เด็กหญิงวีรยา    แจ่มใส
1. นายสงัด    จันทร์พลี
2. นายสุวิชิต    สมยิ่ง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
7 โรงเรียนพระแก้ววิทยา สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    วิมลใสย์
2. เด็กชายชัยรัตน์    แก้วชิน
3. เด็กหญิงพัชชา    เบ้ามีศรี
1. นางนิติยาภรณ์    ไกรเสือ
2. นายศุภกร    บุญเผย
8 โรงเรียนบัวเชดวิทยา สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. เด็กหญิงหทัยภัทร    ปรักเจริญ
2. เด็กหญิงอัฐภิญญา    เพ็งบ้านซอด
3. เด็กชายณัฐภัทร    คำวงค์
1. นางสาวคำเเพง    บุญไพโรจน์
2. นายธนพล    อาจจุฬา
4
9 โรงเรียนสิรินธร สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. เด็กหญิงกนกพร    เลาหพงษ์
2. เด็กหญิงมาริษา    วิเศษวิสัย
3. เด็กชายณพิชญ์    บรรจบพุดซา
1. นายทรงไทย    ปิยโชติสกุลชัย
2. นางเรไร    เผือดนอก
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
10 โรงเรียนสวายวิทยาคาร สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. เด็กหญิงปัฐธิตา    หลงอุย
2. เด็กหญิงบุณยานุช    หนึ่งใจ
3. เด็กหญิงกนกพิชญ์    สุขสุม
1. นายบุศกร    แก้วยก
2. นายเกษม    โปร่งจิต
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
11 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. เด็กชายฉัตรดนัย    ทองแม้น
2. นางสาวอนุศรา    รัตนแสง
3. เด็กหญิงนิสากร    เหลาคม
1. นางสาวนิลาวัลย์    เพิ่มผล
2. นายเทพรัตน์    กิ่งแก้ว
ชนะเลิศ
12 โรงเรียนหนองสนิทวิทยา สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์    หวังผล
2. นางสาวปริยากร    ไกรเพชร
3. นางสาวอารยา    พรหมบุตร
1. นางสาวชนิดาภา    แก้วจำปา
2. นางรัตนา    มุตตะโสภา
6
13 โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. เด็กชายพงศกร    ยอดภิรมย์
2. เด็กหญิงวิลัยพร    แสงประเสริฐ
3. เด็กหญิงสมระวีร์    โพธิ์คำ
1. นายทรงศักดิ์    บาอินทร์
2. นายอภิสิษฐ์    เครือวัลย์
14 โรงเรียนห้วยจริงวิทยา สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. เด็กหญิงสุนิตา    มาลา
2. เด็กหญิงศิริวงษ์    ยุติศรี
3. เด็กหญิงพัณณิตา    บัวแพ
1. นายวัชรพงษ์    วงเวียน
2. นางสาวสุทธาวรรณ    เทศบุตร
15 โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. เด็กหญิงสุกัญญา    จิตบุญ
2. เด็กหญิงอมรลักษณ์    บุญสุข
3. เด็กหญิงกาญจนา    นามเวช
1. นางสาวศิริยากร    บัวงาม
2. นางสาวเกศณีย์    สุขล้น
4
16 โรงเรียนสุรพินท์พิทยา สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. เด็กหญิงพรนภา    พูนสวัสดิ์
2. เด็กหญิงสุดารัตน์    อุไร
3. เด็กหญิงสุวนันท์    เงางาม
1. นางสาวทัศนีย์    พางาม
2. ว่าที่ร้อยเอกพิสิษฐ์    แวงสันเทียะ
5
17 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม สพม. เขต 33 สุรินทร์
18 โรงเรียนรัตนบุรี สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร์    บุญสว่าง
2. เด็กหญิงญาณิศา    คงหาญ
3. เด็กหญิงฉัตรแก้ว    ทองผา
1. นางสาวณัฐณิชา    ดาบุตรดี
2. นางอุมาพร    สุดาปัน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................