งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33
ระหว่าง วันที่ 7-8 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 671
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. นางสาวชลธิชา    กรอบเพ็ชร
2. นางสาวนิธยาภรณ์    กองศิริ
3. นางสาวศิริวรรณ    โชคเกิด
4. นายกรเทพ    นาดี
5. นางสาวภคนันท์    ปิ่นเย็น
1. นางสาวภัทรภร    สมานสวน
2. นางสาวศศิวิมล    พูนชัย
ชนะเลิศ
2 โรงเรียนสิรินธร สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. นางสาวธนาภา    วนมา
2. นางสาวศรีอัปสร    วงศ์สิริพิบูลย์
3. นายพลวิต    หายโศก
4. นางสาวนารี    มีสง่า
5. นายฤทธิเดช    คงทวี
1. นางภากุน    เมืองแก้ว
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................