งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33
ระหว่าง วันที่ 7-8 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 669
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. นายพีรพัฒน์    สิงห์ทอง
2. นางสาวรุจิกาญจน์    ยอดศร
3. นางสาวสุพรรษา    พุทธานุ
4. นางสาวพิมภวรรณ    ตินทอง
5. นางสาวอริสรา    อุดหนุนชาติ
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ    อินปัญญา
2. นางสาวนีรบล    อนุกูล
ชนะเลิศ
2 โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. นางสาวสายใจ    เอี่ยมยิ้ม
2. นางสาวอรพรรณ    จักรทอง
3. นายศุภกร    น้อยหลอด
4. นายบัณฑิต    สังสะสังข์
5. นายศิริศักดิ์    คำพันชนะ
1. MissChen.    Xi
2. MissZhou.    Wenjia
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
3 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. นางสาวโสรยา    โอนรัมย์
2. นางสาวปติมา    สุขประโคน
3. นางสาวสิริอาภา    ใสแจ่ม
4. นางสาวเจนจิรา    ปิทอง
5. นางสาวเจนจิรา    พลวงงาม
1. นางฉวีวรรณ    วินทะไชย
2. นายปิ่นทอง    ปราสาทภิญโญ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 โรงเรียนกาบเชิงวิทยา สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. นางสาวทิพาพร    สาระคิด
2. นางสาวกมลเนตร    สุขเติม
3. นางสาวอารีรัตน์    ทองศรีสุข
4. นางสาวอารีรัตน์    พันพูล
5. นางสาวระวีวรรณ    หนองเปาว์
1. นางสาวชนณิศา    ศรีภักดี
2. นางสาวสายฝน    ผุยพันธ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 โรงเรียนกระเทียมวิทยา สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. นางสาวเสาวภา    ทองนรินทร์
2. นางสาวนันทกานต์    สิลาทอง
3. นายต่อลาภ    จันทร์สามารถ
4. นางสาวณัฐพร    ใจงาม
5. นางสาววิจิตรา    คลังฤทธิ์
1. นางนิลเนตร    ฉัตรเชาว์ลัย
2. นางสาวเจนจิรา    วิเศษชาติ
ชนะเลิศ
6 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. นางสาวศศิกานต์    สนโสก
2. นางสาวอรยา    ชินนาค
3. นางสาวมาริษา    สมวาจา
4. นางสาวสุชานาถ    อิสระภาพ
5. นางสาวภัททิยา    รัตนปัญญานุกล
1. นางสาวรุ่งทิวา    กิมาวะหา
2. นางสาวลฎาภา    สะปะสิริ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
7 โรงเรียนสิรินธร สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. นางสาวพัณณ์ธิดา    มณีปรุ
2. นางสาวณัฐพร    เกิดทรัพย์
3. นางสาวสุดารัตน์    สีสร้อย
4. นางสาวอชิตา    หิรัญวงศ์
5. นางสาวพรประภา    ศิริฤทธิ์วัฒนา
1. นางสาวพัชรินทร์    เสียงวังเวง
2. นางสาวสิริภรณ์    นามสวัสดิ์
ชนะเลิศ
8 โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. นางสาวปาริชาติ    ประจักกะตา
2. นางสาวสุภลักษณ์    โอษฐงาม
3. นางสาวสุภาวดี    หวังจันทร์
4. นางสาวอารีรัตน์    ตะถา
5. นางสาวมะลิ    ดีเสมอ
1. นางสาวณัฏฐนรี    บุตรศิริ
2. นางพันธิภา    ผดุงกิจ
9 โรงเรียนเมืองลีงวิทยา สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. นางสาวณัฐธิมา    เยรัมย์
2. นางสาวรัตนา    เจริญศิริ
3. นางสาวกรรณิการ์    ระยาย้อย
4. นางสาวเพ็ญนภา    ระยาย้อย
5. นางสาววาสนา    หร่ายมณี
1. นางสาวศรินยา    ว่องไว
5
10 โรงเรียนสุรพินท์พิทยา สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. นางสาวอังคนัดดา    วงศ์ตา
2. นางสาวสุพรรษา    โพธิ์ทอง
3. นางสาวนันธวดี    ยอดศิลา
4. นางสาวบุญสิตา    จับใจเหมาะ
5. นางสาววรัญญา    บุญนอก
1. นางสาวทัศนีย์    ต้องถือดี
2. นางสาวภัทราวรรณ    จันตะ
11 โรงเรียนศรีสุขวิทยา สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. นางสาวพัชรี    กฤษวี
2. นางสาวนุจรี    กฤษวี
3. นางสาววาสนา    พลเรืองทอง
4. นางสาวปิยนุช    บัวพันธ์
5. นางสาวสุภินันท์    สินสุพรรณ
1. นางสาวปิ่นมณี    อมรกุลสวัสดิ์
2. นางศุภรดา    แดงบุญเลิศ
4
12 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. นายภานุเดช    วิยาสิงห์
2. นางสาวบุญยานุช    พาภูมิพฤกษ์
3. นางสาวพิจิตรตา    หาระสา
4. นางสาวรุ่งนภา    นิลทัย
5. นางสาวสุมัณฑนา    ปัญญาสูง
1. นายณรินทร์    ชินศรี
2. นางสาวสุวนันท์    ประภาสัย
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
13 โรงเรียนรัตนบุรี สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. นางสาวศิริทิพย์    ผะคังผิว
2. นางสาวนรินทิพย์    พวงผกา
3. นางสาวศิริวิมล    เพียรเสมอ
4. นางสาวเอมอร    อัมพวัน
5. นางสาวนภัสนันท์    ใยดี
1. MissLi    Huan
2. นางสาวสิริรดา    เจริญรัมย์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................