งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33
ระหว่าง วันที่ 7-8 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 667
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. นายจิณณวัตร    อินทบุตร
1. นางสาวภัทรภร    สมานสวน
ชนะเลิศ
2 โรงเรียนสิรินธร สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. นางสาวรุ่งทิวา    จิตเย็น
1. นางภากุน    เมืองแก้ว
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โรงเรียนรัตนบุรี สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. นางสาวธารารัตน์    สีตะริสุ
1. นางเบ็ญจวรรณ    บุญอาจ
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................