งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33
ระหว่าง วันที่ 7-8 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 633
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนดอนแรดวิทยา สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. นายพรเทพ    เสริมวิเศษ
1. นางนุชสิรินทร์    ภูผาลาด
2 โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. นางสาวพิมใจ    กันภัย
1. นางสาวนีรบล    อนุกูล
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
3 โรงเรียนธาตุศรีนคร สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. นางสาวสุนิตา    หินอ่อน
1. นางกรรญา    สีดาพาลี
4
4 โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. นางสาวธิดา    สมกล้า
1. MissZhou.    Wenjia
5
5 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. นางสาวบุษบา    แยกมุม
1. นางสาวอัศวนันท์    ศรีสวาท
6 โรงเรียนโคกยางวิทยา สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. นางสาวณัฐกานต์    ชูชื่นพรม
1. นางจิรัตติกาล    รักพรม
7 โรงเรียนกาบเชิงวิทยา สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. นางสาวกนกทิพย์    นามเขต
1. นางสาวชนณิศา    ศรีภักดี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
8 โรงเรียนแนงมุดวิทยา สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. นางสาววริญญา    สังสมานันท์
1. นางสาวชฎาพร    สุทาศรี
4
9 โรงเรียนกระเทียมวิทยา สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. นางสาวอโณชา    ฉุนกล้า
1. นางสาวพีรลักษณ์    รักษะประโคน
ชนะเลิศ
10 โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. นางสาวพิมพ์ชนก    จิตรวงค์
1. นางสาวสุมิตรา    สดทรงศิลป์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
11 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. นายธรรมรัตน์    หมายใกล้กลาง
1. นางสาวรุ่งทิวา    กิมาวะหา
ชนะเลิศ
12 โรงเรียนสิรินธร สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. นางสาวกานต์พิชชา    ขอไชย
1. Mr.Kuo Hwa    Chang
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
13 โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. นางสาวพัชริภา    โสลัดดา
1. นางสาวณัฏฐนรี    บุตรศิริ
14 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. นางสาวฑิฆัมพร    ทิพยเทอดธนา
1. นายนภดล    หมายถูก
6
15 โรงเรียนห้วยจริงวิทยา สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. นางสาววิลาวัณย์    หงษา
1. นางสาวปาริณี    หาญอาษา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
16 โรงเรียนสุรพินท์พิทยา สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. นางสาวกมลมณี    สุขใส
1. นางสาวภัทราวรรณ    จันตะ
4
17 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. นางสาวรวิสรา    บุญมณี
1. นางสาวสุวนันท์    ประภาสัย
5
18 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. นางสาวเจนฑิฎา    อารยนันทพงศ์
1. นางสาวสุจิตรา    ดวงสนิท
ชนะเลิศ
19 โรงเรียนรัตนบุรี สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. นางสาววราภรณ์    วรวิเศษ
1. นางสาวสิริรดา    เจริญรัมย์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................