งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33
ระหว่าง วันที่ 7-8 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 601
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. นายอมรเทพ    สุขจิตร
1. นางสาวสรชา    เครือคำ
ชนะเลิศ
2 โรงเรียนบัวเชดวิทยา สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. นางสาวตติยา    ก้อนทอง
1. นายณัฐวุฒิ    แว่นดำ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. นางสาวปรณัฐ    เขียวสี
1. นางสาวศรัณยรัตน์    วัฒนะรัตน์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 โรงเรียนสิรินธร สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. นางสาววรินทร    แก้วกาญจน์
1. นางสาวพิมพ์พร    สุขแล้ว
ชนะเลิศ
5 โรงเรียนพนาสนวิทยา สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. นางสาวกนกวรรณ    คำพา
1. นางณพรรณมาฎาร์    โชติวิริยะตระกูล
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................