งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33
ระหว่าง วันที่ 7-8 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 329
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. เด็กหญิงศิรดา    น้ำบุ่น
1. นางสาวสรชา    เครือคำ
ชนะเลิศ
2 โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04 สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. เด็กหญิงปรีณาภา    ยวนจิต
1. นายวิรัตน์    สีตะแกะ
3 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. เด็กหญิงชนิตา    จงพินิจ
1. นางสาวน้ำอ้อย    เจียมรัมย์
ชนะเลิศ
4 โรงเรียนรัตนบุรี สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. เด็กชายไชยพัฒน์    ทรายเพชร
1. นางสาวเพ็ญจันทร์    พันธ์ฤกษ์
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................