งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33
ระหว่าง วันที่ 7-8 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 323
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนดอนแรดวิทยา สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. เด็กหญิงโสรญา    พรมชาติ
1. นางขนิษฐา    พงสุริยะ
2 โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. เด็กหญิงณัฐริกา    ทองบุตร
1. นางสาวนีรบล    อนุกูล
4
3 โรงเรียนธาตุศรีนคร สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. เด็กหญิงนันทิดา    โกติรัมย์
1. นางสาวปทุมมาศ    ยอดสิงห์
7
4 โรงเรียนสนมวิทยาคาร สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. เด็กหญิงฟาริดา    สินโท
1. นางสาวทิพวรรณ์    มิ่งสอน
8
5 โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. เด็กชายเสฏฐวุฒิ    แก้วมรกต
1. MissChen.    Xi
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
6 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. เด็กหญิงผกาวดี    กะการดี
1. นายปิ่นทอง    ปราสาทภิญโญ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
7 โรงเรียนโคกยางวิทยา สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. เด็กหญิงบุษยรัตน์    เอ็นยอด
1. นางจิรัตติกาล    รักพรม
9
8 โรงเรียนตานีวิทยา สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์    สามลา
1. นายบรรจง    สดสี
ชนะเลิศ
9 โรงเรียนไทรแก้ววิทยา สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. เด็กหญิงนุชนารถ    สร้อยมาลี
1. นางสาวลลิตา    คิอินธิ
5
10 โรงเรียนกาบเชิงวิทยา สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. เด็กหญิงชฎาพร    เพิ่มบุญ
1. นางสาวชนณิศา    ศรีภักดี
4
11 โรงเรียนสังขะ สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. เด็กหญิงสุภาลักษณ์    นนท์เขต
1. นางสาวอรอุมา    คุ้มครอง
7
12 โรงเรียนกระเทียมวิทยา สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. เด็กหญิงพันธิตา    จันทราสา
1. นางสาวเจนจิรา    วิเศษชาติ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
13 โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. เด็กหญิงิสิริวิมล    จันดี
1. นางสาวสุมิตรา    สดทรงศิลป์
6
14 โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. เด็กหญิงพรวลัย    อินภูษา
1. นางสาวศุภินันท์    คำปุย
8
15 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. เด็กหญิงสุกัญญา    ใจมั่น
1. นางสาวลฎาภา    สะปะสิริ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
16 โรงเรียนสิรินธร สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. เด็กหญิงสุดาลักษณ์    ผสมสี
1. นางสาวสิริภรณ์    นามสวัสดิ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
17 โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. เด็กหญิงอารีรักษ์    สมัครดี
1. นางสาวณัฏฐ์นรี    บุตรศิริ
4
18 โรงเรียนพญารามวิทยา สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. เด็กหญิงฑิตฐิตา    สำรวมจิต
1. นายชูเกียรติ    เพิ่มพร
8
19 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. เด็กหญิงรุ้งฟ้า    ทองแม้น
1. นางสาวศุภมาศ    ชูชี
10
20 โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. เด็กชายศุภเศรษฐ์    บุญศิริ
1. นางสาวพนิดา    เปรียบสนาดี
7
21 โรงเรียนห้วยจริงวิทยา สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. เด็กหญิงรัตนา    สืบโสดา
1. นางสาวปาริณี    หาญอาษา
ชนะเลิศ
22 โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. เด็กหญิงชฏารัตน์    นนศรีจันทร์
1. นางสาวแสงเดือน    มะลิลา
5
23 โรงเรียนสุรพินท์พิทยา สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. เด็กชายณัฐพล    จินดาประเสริฐ
1. นางสาวทัศนีย์    ต้องถือดี
9
24 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. เด็กหญิงวันวิสาข์    สอนกะสิน
1. นายณรินทร์    ชินศรี
6
25 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา    ดวงแข
1. นางสาวกรรณิการ์    บุญสะอาด
6
26 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. เด็กหญิงภัทท์ชนก    โคตรพันธ์
1. นางสาวมะยุรี    ทุ่มโมง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
27 โรงเรียนลานทรายพิทยาคม สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. เด็กหญิงชาลิสา    ศาลางาม
1. นางสาวขวัญเรือน    ภูดวงดาษ
5
28 โรงเรียนรัตนบุรี สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. เด็กหญิงฐิตาพร    แสนกล้า
1. MissLi    Huan
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................