งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33
ระหว่าง วันที่ 7-8 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 287
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. นางสาวกรพินธุ์    ทรัพย์สมบัติ
2. นายศรายุทธ    แย้มค้าย
1. นางสาวสุกันยา    บุญล้อม
2. นางสุวรรณา    ประคองใจ
6
2 โรงเรียนสนมวิทยาคาร สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. นายณัฐดนัย    ปราบมนตรี
2. นายภูวดล    วงศ์สันต์
1. นางจินตนา    ทรงพระ
2. นางสุพัตรา    ฉลาดเลิศ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. นายธนกฤต    การะเกษ
2. นายสุทธิรักษ์    ไชยทอง
1. นายบุญสิทธิ์    วานุนาม
2. นายประดับ    ได้ทุกทาง
ชนะเลิศ
4 โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. นางสาวลัดดาวัลย์    แสงสว่าง
2. นางสาวจุฬาลักษณ์    จบหล้า
1. นางสาวณัฏฐวี    ทองดา
7
5 โรงเรียนกาบเชิงวิทยา สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. นายยุทธนา    กาดำ
2. นายจักริน    ขันน้อย
1. นางบุญเรือง    โมคศิริ
2. นายสัตยา    เสนา
6 โรงเรียนแนงมุดวิทยา สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. นายธนวัฒน์    นิลจำรัส
2. นายทวีศักดิ์    เรืองกระจาย
1. นางนิศาชล    ใจกล้า
4
7 โรงเรียนสังขะ สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. นางสาวผกามาศ    จันทภักดิ์
2. นางสาวอรปรียา    มณีใสย์
1. นางน้ำผึ้ง    พิศิลป์
2. นายสุริเยศวร์    พิศิลป์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
8 โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. นายธนากร    สุขส่ง
2. นายภานุพงศ์    ที่ดี
1. นางสาวลัดดา    สกุลทอง
2. นายเกียรติศักดิ์    สายกลิ่น
9 โรงเรียนพระแก้ววิทยา สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. นายเอกราช    บุญเกิด
2. นายสายชล    ดวงอาจ
1. นางนิติยาภรณ์    ไกรเสือ
2. นายศุภกร    บุญเผย
6
10 โรงเรียนบัวเชดวิทยา สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. นางสาวจินต์จุฑา    สุระ
2. นางสาวพาติกา    พันธุ
1. นางสาวณัฐกฤตา    ปัตตาลาโพ
2. นายประสงค์    เสมศรี
5
11 โรงเรียนพนมดงรักวิทยา สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. นายนันทวัฒน์    บัวผผัน
2. นายพงษธร    ขันนอก
1. นางสาวนวลปรางค์    พองนวล
2. นายพรชัย    สุขแสวง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
12 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. นายก้องภพ    ลิ้มวัชรกูล
2. นายอภิเดช    จันทมัตตุการ
1. นางศุภวรรณ    โสวภาค
2. นายสังเวียน    ประคองชื่อ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
13 โรงเรียนสิรินธร สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. นางสาวปาลิตา    จันทร์ฤาไชย
2. นายวชิรวิทย์    กิจอานันท์
1. นางกัลยารัตน์    แสนกล้า
2. นางสาวนิตยา    จินดาศรี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
14 โรงเรียนสวายวิทยาคาร สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. นายทินกร    ประพันธ์
2. นางสาวอรวิภา    ทุมมาตย์
1. นายกิติภัฎ    บุญหวาน
2. นางสาวพรกนก    ประจบดี
5
15 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. นางสาวประภัสสร    คำวงษา
2. นางสาวนันทยา    งามสง่า
1. นายครรชิต    วงศ์เหิม
2. นางภัทรา    ประดับศรี
ชนะเลิศ
16 โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. นางสาววาสนา    อาญาจงสวัสดิ์
2. นางสาวจิราภรณ์    ดาศรี
1. นางสาวกัลยาณี    ศรีวิเศษ
2. นางสาวเพลินพิศ    ไกรเพชร
6
17 โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. นางสาวเขมจิรา    แสนเลิศ
2. นายณัฐพงษ์    ทองกุล
1. นายกิจติกร    จำปางาม
2. นายนิรุตต์    สุขอยู่
18 โรงเรียนแตลศิริวิทยา สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. นายธนทัด    เอี่ยมสะอาด
2. นายสุรทัศน์    เจือจันทร์
1. นายทวีชัย    เสนาบูรณ์
2. นายปัฐยาภรณ์    จันทไชย
8
19 โรงเรียนห้วยจริงวิทยา สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. นางสาวฐิติพร    เพ็งพินิจ
2. นางสาวทิพย์สุคนธ์    แคนเหนือ
1. นายวัชรพงศ์    วงเวียน
2. นางสาวสุดารัตน์    ต่อดอก
7
20 โรงเรียนสุรพินท์พิทยา สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. นายสหรัฐ    สาแก้ว
2. นางสาวมณทิชา    จันทเขต
1. ว่าที่ร้อยเอกพิสิษฐ์    แวงสันเทียะ
2. นางสาวอนงค์ภัทร์    ใบบัว
4
21 โรงเรียนสินรินทร์วิทยา สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. นางสาวสุชานาถ    เพชรมั่ง
2. นางสาวณัฐกานต์    โพธิ์แก้ว
1. นางสาวจรรยารัตน์    ลวดเงิน
2. นายอนุภพ    ดาศรี
9
22 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. นางสาวเบญจพร    อินทะดก
2. นางสาวประกายทิพย์    จันทา
1. นางสาวนลินี    ธรรมบุตร
2. นางสาวอภิญญา    สุขบำรุง
4
23 โรงเรียนเมืองบัววิทยา สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. นายชูโชค    โสภาชัย
2. นายมนูญ    เนื้อทองงาม
1. นางสาวลัดดา    ศรีรัตน์
2. นายไพโรจน์    ศิระอำพร
5
24 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. นางสาวศิริลักษณ์    พรหมบุตร
2. นางสาวศศินา    จอมสระน้อย
1. นายภูมิพิทักษ์    เจริญไว
2. นางรัชนีกร    โคตุทา
ชนะเลิศ
25 โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. นายธนพงษ์    ประสมศรี
2. นายเดชาพล    สียางนอก
1. นางสาวอมรรัตน์    ผิวจันทร์
26 โรงเรียนรัตนบุรี สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. นางสาวอรวรรณ    ศรีไสว
2. นางสาวสตรีรัตน์    สาลีงาม
1. นางจินตนา    ชัยทอง
2. นายศราวุฒิ    วงศ์คำปัน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................