งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33
ระหว่าง วันที่ 7-8 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 283
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนดอนแรดวิทยา สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. นายอุกฤษ    บัวพันธ์
1. นายวิมลพันธ์    พรมพิไสย์
8
2 โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. นายพิพัฒน์    พิศิลป์
1. นายวัฒนา    คงทน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. นางสาวชิดชนก    หินส้ม
1. นางเพ็ญประภา    สระแก้ว
13
4 โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. นางสาวบุษบา    ทำทาน
1. นางวิภาภรณ์    วิเศษวงษา
16
5 โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. นายสมพงษ์    หงษ์อ่อน
1. นายธีรพงศ์    คงทน
12
6 โรงเรียนสนมวิทยาคาร สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. นางสาวชุติกาญจน์    ภาชื่น
1. นางสาววันเพ็ญ    สะสม
4
7 โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. นางสาวสุปราณี    พาที
1. นางณาตยา    ผสมวงศ์
8 โรงเรียนโนนเทพ สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. นางสาวทัศนีย์    พลชะลี
1. นายศิริ    ระฆังทอง
10
9 โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. นางสาวอุมาพร    จันทเกตุ
1. นายธงชัย    สวัสดี
9
10 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. นายจตุพงค์    เสาธงทอง
1. นายบุญสิทธิ์    วานุนาม
ชนะเลิศ
11 โรงเรียนตานีวิทยา สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. นางสาวกัญณิกา    ปลั่งกลาง
1. นางรสรินทิพย์    คงบริบูรณ์
7
12 โรงเรียนไทรแก้ววิทยา สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. นายพรเทพ    สัญจรดี
1. นางสาวดารินทร์    กะการดี
11
13 โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. นายเจษฎา    แน่นหนา
1. นางสาวอรพิน    ฉายแก้ว
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
14 โรงเรียนกาบเชิงวิทยา สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. นายศิริชัย    ขาวงาม
1. นางสุวรรณี    พิมลี
7
15 โรงเรียนแนงมุดวิทยา สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. นางสาวสุภาวนี    วงศ์ศรี
1. นางนิศาชล    ใจกล้า
9
16 โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. นางสาววาสนา    สันติกุล
1. นางไพลิน    จุไร
5
17 โรงเรียนสังขะ สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. นายพระพร    ตันติวงค์โกสีย์
1. นางสาวดรุณี    เหมาะหมาย
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
18 โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. นางสาวสายฟ้า    ยิ่งหาญ
1. นางสาววิภาดา    ชาวสวน
11
19 โรงเรียนพระแก้ววิทยา สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. นางสาวนิตยา    บุญกล้า
1. นางนิติยาภรณ์    ไกรเสือ
11
20 โรงเรียนบัวเชดวิทยา สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. นางสาวพิมนภา    จินดารอง
1. นางพะเยาว์    ตีเมืองซ้าย
4
21 โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. นายรินทร์นคร    นกกูล
1. นายพิทักษ์    ทรงประโคน
22 โรงเรียนพนมดงรักวิทยา สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. นางสาวกนกนภา    สีดาชาติ
1. นายสุนทร    แก้วผนึก
6
23 โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. นางสาวรจนา    ทันดี
1. นางสาววรกร    สิงห์ทอง
10
24 โรงเรียนเทศบาล 3 "เทศบาลอนุสรณ์" สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. นางสาวรัตติยา    หนุนเจริญ
1. นางสาวมะลิวัลย์    สาแก้ว
14
25 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. นายนวภูมิ    เพิ่มงาม
1. นางสาวประฎิชญา    สร้อยจิตร
18
26 โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. นางสาวนุชจรี    ประจวบสุข
1. นางสาวภควรรณ    ปิยะไพร
14
27 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. นายธนภัทร    พิศวง
1. นายสังเวียน    ประคองชื่อ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
28 โรงเรียนสิรินธร สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. นายธันว์    เตียถาวรชัย
1. นายศราวุฒิ    สนใจ
ชนะเลิศ
29 โรงเรียนสวายวิทยาคาร สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. นางสาวกุลณัฐ    ภาคคำ
1. นายคมกริช    ศรีสวัสดิ์
9
30 โรงเรียนนาดีวิทยา สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. นางสาวปัณณธร    ศัตรูพินาศ
1. นายสุพิศ    ตรองจิตต์
20
31 โรงเรียนศรีไผทสมันต์ สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. นางสาวกาญจนา    ใหม่วงศ์
1. นางสาวศศิธร    ดวงจิตร
25
32 โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. นายธรรมรักษ์    จันทร์เรือง
1. ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ    บุตรดี
4
33 โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. นางสาวสุพรรษา    ชื่นใจ
1. นางจิราพร    ผดุงศาสตร์
23
34 โรงเรียนโชคเพชรพิทยา สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. นางสาวจามจุรี    ช่อมะลิ
1. นายประดิษฐ์    สมสวย
15
35 โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. นางสาวกรรณิการ์    ยินดีงาม
1. นางสาวจุฬา    สุภิมารส
16
36 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. นางสาวศิริมา    กะภูทิน
1. นางยุวดี    ชมชื่นดี
12
37 โรงเรียนมหิธรวิทยา สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. นางสาวพรรณทิพา    โฉมงาม
1. นางนารีรัตน์    สุระสังข์
26
38 โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. นางสาวเจนขวัญ    สุขแสวง
1. นางสาวแขไข    สิงคเสลิต
23
39 โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. นางสาวจันทร์นภา    พนาวัน
1. นางจงจิตต์    สมสวย
21
40 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. นางสาวกีรติกา    ลิ้มศิริโพธิ์ทอง
1. นายเขษม    อุปถัมภ์
9
41 โรงเรียนเมืองลีงวิทยา สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. นางสาวสุดารัตน์    งามขำ
1. นายวรวุธ    บุตรงาม
11
42 โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. นางสาววัชรินทร์    วิสัยเกต
1. นางสาวอรพินท์    ดาศรี
21
43 โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. นางสาวอาทิตยา    บูรณะ
1. นายประทีป    เพิ่มทรัพย์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
44 โรงเรียนแตลศิริวิทยา สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. นางสาวฟ้าวลี    มูลศรี
1. นายทวีชัย    เสนาบูรณ์
6
45 โรงเรียนห้วยจริงวิทยา สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. นายอธิคม    บุญส่ง
1. นายภุชงค์    คนคง
7
46 โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. นางสาวอังคณารัตน์    บุญเอก
1. นายสุวรรณ    ถวิลหวญ
19
47 โรงเรียนสุรพินท์พิทยา สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. นางสาวปานชีวา    แสนกล้า
1. นายสวัสดิพงษ์    คงดี
8
48 โรงเรียนพนาสนวิทยา สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. นางสาวสุรัญญา    บุตรสาลี
1. นางเนตรนภา    พรหมทอง
17
49 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. นายปรัชญา    สิงจานุสงค์
1. นายปรเมศร    พุ่มจันทร์
5
50 โรงเรียนสินรินทร์วิทยา สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. นางสาวศศิธร    ทองศักดิ์
1. นายอนุภพ    ดาศรี
13
51 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. นางสาวสุนิตา    จันทร์เพชร
1. นายคมกริช    สุขแก้ว
6
52 โรงเรียนเมืองบัววิทยา สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. นางสาวพิมพ์นิภา    โตนโพนรัมย์
1. นางสาวอ่อน    เชื่อมรัมย์
7
53 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. นางสาวปวีณา    ธีระบุญ
1. นางสุภาพร    สุริยะสุขประเสริฐ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
54 โรงเรียนลานทรายพิทยาคม สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. นางสาวมลฤดี    สีสันงาม
1. นายอุทัย    นิตยวัน
5
55 โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. นางสาวกวินณา    สงนวน
1. นางปวีณา    จันดา
14
56 โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. นางสาวกัญญารัตน์    หัดกล้า
1. นายวรวิทย์    ภูแก้ว
15
57 โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. นางสาววิริยา    ชนะชัย
1. นายสนั่นเกียรติ    เพิ่มผล
11
58 โรงเรียนรัตนบุรี สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. นางสาวจิตต์ตรีนุช    จันทอุดร
1. นายอุทัย    อุดทุม
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................