งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33
ระหว่าง วันที่ 7-8 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 213
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนธาตุศรีนคร สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. เด็กชายวรราช    อุดทุม
2. เด็กชายศิริวัฒน์    กุศลช่วย
1. นางสาวจิดาภา    นิราศโศรก
2. นางสาวปทุมมาศ    ยอดสิงห์
5
2 โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. เด็กหญิงธิติยา    อาจมูลลา
2. เด็กชายอัษฎาวุธ    คุณนาม
1. นางสร้อยเพชร    วุฒิงาม
2. นางสาวสุมิชา    กนกแก้ว
5
3 โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. นายอภิสิทธิ์    พันสาย
2. เด็กชายศักดา    เหมาะดี
1. นายสงกรานต์    พันคลัง
4
4 โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. เด็กชายกรวิชญ์    ด้วงปั้น
2. เด็กชายอานนท์    ทุมทอง
1. นางภัทรภรณ์    ลาวัลย์
2. นางสาวอุบลวรรณ    บุญเจียม
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 โรงเรียนโนนเทพ สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. นายปฏิภาน    ภูนุภา
2. นายวัชรินทร์    ชินแสน
1. นางอัมราภรณ์    ห้าวหาญ
2. นางเบ็ญจมาศ    สาดา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
6 โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. เด็กชายภานุวัฒน์    สุกิมานิล
2. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์    พูนผาด
1. นางสาวรัชดา    ล้อทองกูล
2. นางหวานใจ    วงษ์มณี
ชนะเลิศ
7 โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. เด็กชายอานันท์    จันทนุภา
2. เด็กหญิงนิสา    สายดวง
1. นางสาวกัญจนาภรณ์    เจริญผล
2. นางสาวจารุวรรณ    หมายถูก
ชนะเลิศ
8 โรงเรียนสวายวิทยาคาร สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. เด็กชายไกรศรี    ศิริสำราญ
2. เด็กชายชยุตม์    ปรึกเงิน
1. นายกิติภัฎ    บุญหวาน
2. นางสาวพิมพิศา    บุญตน
4
9 โรงเรียนนาดีวิทยา สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. เด็กชายไตรภพ    หาสุข
2. เด็กหญิงสิริวิภา    สมบูรณ์
1. นายธนพงศ์    ประพานศรี
2. นางสาวปฤษฎางค์    ทองหย่อน
7
10 โรงเรียนนาบัววิทยา สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. เด็กชายพัชรพล    สร้อยดอก
2. เด็กชายสุพัฒ    แย้มชู
1. นางสาวรัตนา    สมัญญา
2. นางสาวเกตุวลี    สายส่อ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
11 โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. เด็กชายวรวิทย์    จิตเดียว
2. เด็กหญิงศิวพร    นาคพิพัฒน์
1. นางสาวฐิติวรดา    กิ่งแก้ว
2. นายเอกอภิสิทธิ์    ดอกศรีจันทร์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
12 โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. เด็กหญิงวิไลวรรณ    รักษาแลง
2. เด็กหญิงปรียาภรณ์    ดุมนิล
1. นางวิชชนี    มีปะทัง
2. นางสาวศศิการณ์    โฮจีน
ชนะเลิศ
13 โรงเรียนแตลศิริวิทยา สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. เด็กชายกิตสิพัฒน์    พิมพ์จันทร์
2. นางสาวทินศิริ    บุญยง
1. นางสาวกมลทิพย์    เจือจันทร์
2. นางอรพินท์    สมาธิกุุล
6
14 โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. เด็กชายชัยวัฒน์    อิ่มพิทักษ์
2. เด็กชายสิงหา    คุ้มชาวนา
1. ว่าที่ร้อยตรีเอกวัฒน์    คำเสียง
7
15 โรงเรียนพนาสนวิทยา สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. เด็กหญิงอเดล    อัดลิงตัน
2. เด็กหญิงปัฐวีกรณ์    สุปิงคลัด
1. นายศิริโชติ    จันทร์ศิริ
2. นางสาวเสน่ห์    นิลดา
4
16 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. นางสาวศิรินทิพย์    สิงห์ครุป
2. นางสาวสุจิตรา    ช่างเกวียน
1. นายวิทยา    ปรากฏมาก
2. นางสาวอัจฉราวัลย์    สิงห์ภูงา
7
17 โรงเรียนช้างบุญวิทยา สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. เด็กชายวีระกร    ศาลางาม
2. เด็กชายธนายุทธ    รัตตะชัย
1. นางสาวจีรนันท์    ศาลางาม
18 โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. เด็กชายวัชรพงษ์    ดีประดวง
2. เด็กชายนฤเทพ    ติ่งทอง
1. นางชนิดาภา    บุญยะรัตน์
2. นางมัญชพร    ทองสรรค์
7
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................