งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33
ระหว่าง วันที่ 7-8 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 209
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนท่าสว่างวิทยา สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. นายสัณหพิชญ์    วันนะทำ
2. นางสาวศรัญญา    เจียรนัย
1. นางสาวนัทธมน    วัฒนธรรม
2. นางรัชนี    นพพิบูลย์
ชนะเลิศ
2 โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. นางสาวเสาวลักษณ์    กิ่งวงษา
2. นางสาวอรทัย    ขันสัมฤทธิ์
1. นางชนิดาภา    บุญยะรัตน์
2. นางมัญชพร    ทองสรรค์
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................