สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 33 (สุรินทร์)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สิรินธร 55 34 10 99 107 11 5 2 123
2 สุรวิทยาคาร 40 31 15 86 95 16 2 4 113
3 รัตนบุรี 39 25 13 77 67 15 3 8 85
4 ประสาทวิทยาคาร 31 19 12 62 50 24 13 6 87
5 สนมวิทยาคาร 31 14 13 58 51 16 10 9 77
6 ชุมพลวิทยาสรรค์ 24 17 8 49 45 9 11 10 65
7 สังขะ 24 16 12 52 51 15 5 10 71
8 กระเทียมวิทยา 20 16 18 54 59 21 14 6 94
9 บัวเชดวิทยา 18 16 16 50 56 19 8 10 83
10 สำโรงทาบวิทยาคม 16 12 6 34 41 7 8 11 56
11 ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 15 16 13 44 43 15 11 11 69
12 วีรวัฒน์โยธิน 11 12 10 33 41 13 4 13 58
13 ลานทรายพิทยาคม 11 3 8 22 24 11 9 10 44
14 ตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 9 7 7 23 26 10 10 10 46
15 พนมดงรักวิทยา 8 11 8 27 28 21 10 11 59
16 ช้างบุญวิทยา 8 8 1 17 20 6 8 5 34
17 ขนาดมอญพิทยาคม 7 13 10 30 32 18 9 16 59
18 จอมพระประชาสรรค์ 7 10 16 33 47 23 9 8 79
19 แนงมุดวิทยา 7 7 5 19 32 15 8 10 55
20 นารายณ์คำผงวิทยา 7 6 8 21 24 15 5 7 44
21 สวายวิทยาคาร 7 3 7 17 33 19 9 11 61
22 โคกยางวิทยา 7 0 5 12 20 10 6 9 36
23 เบิดพิทยาสรรค์ 6 13 6 25 28 15 10 9 53
24 ศีขรภูมิพิสัย 5 10 10 25 42 18 13 10 73
25 กาบเชิงวิทยา 5 4 12 21 23 15 12 12 50
26 หนองอียอวิทยา 5 4 4 13 15 6 4 4 25
27 ศรีณรงค์พิทยาลัย 5 4 3 12 14 3 11 8 28
28 รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก 5 2 9 16 28 15 6 10 49
29 ทุ่งมนวิทยาคาร 5 2 6 13 17 7 8 7 32
30 บุแกรงวิทยาคม 4 5 6 15 29 8 7 12 44
31 ตานีวิทยา 4 4 1 9 13 6 2 1 21
32 แตลศิริวิทยา 3 9 7 19 31 12 7 13 50
33 แกศึกษาพัฒนา 3 8 7 18 18 12 8 8 38
34 ห้วยจริงวิทยา 3 4 8 15 28 20 7 13 55
35 ลำพลับพลาวิทยาคาร 3 4 2 9 13 9 0 6 22
36 โคกตะเคียนวิทยา 3 3 2 8 16 10 7 8 33
37 บ้านตรีม(ตรีมวิทยานุเคราะห์) 3 3 2 8 11 7 6 7 24
38 เมืองบัววิทยา 3 2 3 8 12 4 7 14 23
39 มัธยมทับทิมสยาม 04 3 2 0 5 4 1 0 0 5
40 สุวรรณวิจิตรวิทยา 3 1 0 4 9 10 14 9 33
41 ประดู่แก้วประชาสรรค์ 2 10 6 18 14 14 6 12 34
42 เชื้อเพลิงวิทยา 2 4 3 9 17 6 5 8 28
43 สินรินทร์วิทยา 2 4 2 8 23 8 6 14 37
44 สุรินทร์ภักดี 2 4 1 7 11 4 6 4 21
45 หนองขุนศรีวิทยา 2 2 2 6 5 5 4 12 14
46 สุรินทร์พิทยาคม 2 1 1 4 12 8 8 11 28
47 วังข่าพัฒนา 2 1 1 4 5 5 4 1 14
48 ทุ่งกุลาพิทยาคม 2 1 1 4 4 4 2 6 10
49 กุดไผทประชาสรรค์ 2 1 1 4 4 2 0 0 6
50 เทพอุดมวิทยา 2 0 1 3 9 3 4 2 16
51 พญารามวิทยา 2 0 1 3 6 4 8 10 18
52 บ้านตรวจ 2 0 0 2 6 2 5 0 13
53 สุรพินท์พิทยา 1 8 11 20 37 19 12 14 68
54 โนนเทพ 1 6 4 11 15 8 7 9 30
55 เทศบาล 3 "เทศบาลอนุสรณ์" 1 6 2 9 14 4 3 8 21
56 ไทรแก้ววิทยา 1 5 4 10 18 10 10 13 38
57 หนองแวงวิทยาคม 1 4 2 7 16 11 18 16 45
58 เมืองลีงวิทยา 1 3 0 4 8 6 8 12 22
59 พนาสนวิทยา 1 2 5 8 22 16 9 11 47
60 ธาตุศรีนคร 1 2 4 7 8 8 13 5 29
61 มหิธรวิทยา 1 2 2 5 10 7 12 2 29
62 ทับโพธิ์พัฒนวิทย์ 1 2 0 3 6 4 5 7 15
63 เมืองแกพิทยาสรรค์ 1 1 3 5 9 5 7 8 21
64 ศรีสุขวิทยา 1 1 2 4 15 8 6 7 29
65 บ้านรุน 1 1 1 3 9 7 7 7 23
66 หนองสนิทวิทยา 1 1 0 2 10 9 6 8 25
67 ดอนแรดวิทยา 1 1 0 2 4 3 2 5 9
68 ปริยัติโกศลวิทยา 1 1 0 2 2 0 0 0 2
69 นาดีวิทยา 1 0 2 3 15 5 11 15 31
70 นาบัววิทยา 1 0 2 3 6 1 2 1 9
71 พระแก้ววิทยา 0 10 4 14 17 15 10 12 42
72 ปราสาทเบงวิทยา 0 4 3 7 16 9 8 5 33
73 โชคเพชรพิทยา 0 2 1 3 19 7 4 8 30
74 ตาเบาวิทยา 0 2 1 3 14 8 6 5 28
75 ยางวิทยาคาร 0 2 1 3 11 13 6 5 30
76 พรมเทพพิทยาคม 0 1 2 3 5 0 2 5 7
77 แสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร 0 1 1 2 3 6 0 1 9
78 มัธยมศรีลำเภาลูน 0 1 0 1 8 12 8 3 28
79 ศรีรามประชาสรรค์ 0 1 0 1 6 13 5 4 24
80 บ้านสะเดา 0 1 0 1 6 11 9 9 26
81 เทนมีย์มิตรประชา 0 0 2 2 8 16 4 6 28
82 ขวาวใหญ่วิทยา 0 0 2 2 8 7 3 2 18
83 ศรีไผทสมันต์ 0 0 2 2 7 7 2 5 16
84 บึงนครประชาสรรค์ 0 0 2 2 3 7 6 2 16
85 จารย์วิทยาคาร 0 0 1 1 5 11 7 6 23
86 มัธยมจารพัตวิทยา 0 0 1 1 2 11 8 3 21
87 โนนแท่นพิทยาคม 0 0 1 1 2 7 4 2 13
88 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 0 0 1 1 1 0 2 6 3
89 ท่าสว่างวิทยา 0 0 0 0 5 10 4 5 19
90 ตั้งใจวิทยาคม 0 0 0 0 2 3 5 9 10
91 สุรินทร์ราชมงคล 0 0 0 0 2 3 4 7 9
92 แร่วิทยา 0 0 0 0 2 3 1 6 6
93 ศรีปทุมพิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 4 0
รวม 515 479 398 1,392 1,835 882 610 696 3,327