สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 33 (สุรินทร์)
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สิรินธร 107 11 5 2 123
2 สุรวิทยาคาร 95 16 2 4 113
3 รัตนบุรี 67 15 3 8 85
4 กระเทียมวิทยา 59 21 14 6 94
5 บัวเชดวิทยา 56 19 8 10 83
6 สนมวิทยาคาร 51 16 10 9 77
7 สังขะ 51 15 5 10 71
8 ประสาทวิทยาคาร 50 24 13 6 87
9 จอมพระประชาสรรค์ 47 23 9 8 79
10 ชุมพลวิทยาสรรค์ 45 9 11 10 65
11 ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 43 15 11 11 69
12 ศีขรภูมิพิสัย 42 18 13 10 73
13 วีรวัฒน์โยธิน 41 13 4 13 58
14 สำโรงทาบวิทยาคม 41 7 8 11 56
15 สุรพินท์พิทยา 37 19 12 14 68
16 สวายวิทยาคาร 33 19 9 11 61
17 ขนาดมอญพิทยาคม 32 18 9 16 59
18 แนงมุดวิทยา 32 15 8 10 55
19 แตลศิริวิทยา 31 12 7 13 50
20 บุแกรงวิทยาคม 29 8 7 12 44
21 พนมดงรักวิทยา 28 21 10 11 59
22 ห้วยจริงวิทยา 28 20 7 13 55
23 เบิดพิทยาสรรค์ 28 15 10 9 53
24 รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก 28 15 6 10 49
25 ตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 26 10 10 10 46
26 นารายณ์คำผงวิทยา 24 15 5 7 44
27 ลานทรายพิทยาคม 24 11 9 10 44
28 กาบเชิงวิทยา 23 15 12 12 50
29 สินรินทร์วิทยา 23 8 6 14 37
30 พนาสนวิทยา 22 16 9 11 47
31 โคกยางวิทยา 20 10 6 9 36
32 ช้างบุญวิทยา 20 6 8 5 34
33 โชคเพชรพิทยา 19 7 4 8 30
34 แกศึกษาพัฒนา 18 12 8 8 38
35 ไทรแก้ววิทยา 18 10 10 13 38
36 พระแก้ววิทยา 17 15 10 12 42
37 ทุ่งมนวิทยาคาร 17 7 8 7 32
38 เชื้อเพลิงวิทยา 17 6 5 8 28
39 หนองแวงวิทยาคม 16 11 18 16 45
40 โคกตะเคียนวิทยา 16 10 7 8 33
41 ปราสาทเบงวิทยา 16 9 8 5 33
42 โนนเทพ 15 8 7 9 30
43 ศรีสุขวิทยา 15 8 6 7 29
44 หนองอียอวิทยา 15 6 4 4 25
45 นาดีวิทยา 15 5 11 15 31
46 ประดู่แก้วประชาสรรค์ 14 14 6 12 34
47 ตาเบาวิทยา 14 8 6 5 28
48 เทศบาล 3 "เทศบาลอนุสรณ์" 14 4 3 8 21
49 ศรีณรงค์พิทยาลัย 14 3 11 8 28
50 ลำพลับพลาวิทยาคาร 13 9 0 6 22
51 ตานีวิทยา 13 6 2 1 21
52 สุรินทร์พิทยาคม 12 8 8 11 28
53 เมืองบัววิทยา 12 4 7 14 23
54 ยางวิทยาคาร 11 13 6 5 30
55 บ้านตรีม(ตรีมวิทยานุเคราะห์) 11 7 6 7 24
56 สุรินทร์ภักดี 11 4 6 4 21
57 หนองสนิทวิทยา 10 9 6 8 25
58 มหิธรวิทยา 10 7 12 2 29
59 สุวรรณวิจิตรวิทยา 9 10 14 9 33
60 บ้านรุน 9 7 7 7 23
61 เมืองแกพิทยาสรรค์ 9 5 7 8 21
62 เทพอุดมวิทยา 9 3 4 2 16
63 เทนมีย์มิตรประชา 8 16 4 6 28
64 มัธยมศรีลำเภาลูน 8 12 8 3 28
65 ธาตุศรีนคร 8 8 13 5 29
66 ขวาวใหญ่วิทยา 8 7 3 2 18
67 เมืองลีงวิทยา 8 6 8 12 22
68 ศรีไผทสมันต์ 7 7 2 5 16
69 ศรีรามประชาสรรค์ 6 13 5 4 24
70 บ้านสะเดา 6 11 9 9 26
71 พญารามวิทยา 6 4 8 10 18
72 ทับโพธิ์พัฒนวิทย์ 6 4 5 7 15
73 บ้านตรวจ 6 2 5 0 13
74 นาบัววิทยา 6 1 2 1 9
75 จารย์วิทยาคาร 5 11 7 6 23
76 ท่าสว่างวิทยา 5 10 4 5 19
77 หนองขุนศรีวิทยา 5 5 4 12 14
78 วังข่าพัฒนา 5 5 4 1 14
79 พรมเทพพิทยาคม 5 0 2 5 7
80 ทุ่งกุลาพิทยาคม 4 4 2 6 10
81 ดอนแรดวิทยา 4 3 2 5 9
82 กุดไผทประชาสรรค์ 4 2 0 0 6
83 มัธยมทับทิมสยาม 04 4 1 0 0 5
84 บึงนครประชาสรรค์ 3 7 6 2 16
85 แสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร 3 6 0 1 9
86 มัธยมจารพัตวิทยา 2 11 8 3 21
87 โนนแท่นพิทยาคม 2 7 4 2 13
88 ตั้งใจวิทยาคม 2 3 5 9 10
89 สุรินทร์ราชมงคล 2 3 4 7 9
90 แร่วิทยา 2 3 1 6 6
91 ปริยัติโกศลวิทยา 2 0 0 0 2
92 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 1 0 2 6 3
93 ศรีปทุมพิทยาคม 0 0 0 4 0
รวม 1,835 882 610 696 4,023