หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33
ระหว่าง วันที่ 7-8 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางสุวภา ภิญโญภาพ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
2 นางสาวเสาวภา ทองนำ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
3 นางสาวสุรัตนา จินดาศรี โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
4 นางบังอร ชูแก้ว โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
5 นางดวงใจ อินทะชัย ครูโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
6 นางราตรี พาหา ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
7 นางสาวเชิญขวัญ พันธุ์สุข ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
8 นายพิทยา ไชยมงคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๓ คณะกรรมการอำนวยการ  
9 นายสำเริง บุญโต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 คณะกรรมการอำนวยการ  
10 นายจำลอง ผู้สมเก่า รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 คณะกรรมการอำนวยการ  
11 นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต ๓๓ คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
12 นายสำเริง บุญโต ีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต ๓๓ คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
13 นายกฤษ ละมูลมอญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต ๓๓ คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
14 นายจำลอง ผู้สมเก่า รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต ๓๓ คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
15 นายวุฒิ อุดมสินานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต ๓๓ คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
16 นายลาย สมเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
17 นางชมพูทิพย์ ธรรมโสภณ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
18 นายสนอง สินโพธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
19 นางลัดดาวัลย์ เพ่งเล็งดี ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
20 นางสาวชูจิตร ชูทรงเดช ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
21 นายจตุพร พรอัจฉริยกุล ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
22 นายองอาจ ดีประดวง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
23 นายวัชรา สามาลย์ ศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
24 นายประสิทธิ์ ยอดทองดี ศึกษานิเทศก์ สังกัด สพม. เขต ๓๓ คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
25 นางวิไลวรรณ เหมือนชาติ ศึกษานิเทศก์ สังกัด สพม. เขต ๓๓ คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
26 ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สพม. เขต ๓๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สพม. เขต ๓๓ คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
27 นายชูเดช อำพันทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
28 นายทวีโชค งามชื่น ผู้อำนวยการโรงเรียนตั้งใจวิทยาคม คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
29 นายอนุชา หลิมศิริวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวเชดวิทยา คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
30 นายศรีสุนทร ส่งเสริม ผู้อำนวยการโรงเรียนแนงมุดวิทยา คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
31 ว่าที่ร้อยตรีอภินันท์ จันทเขต ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมดงรักวิทยา คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
32 นายวีรพงศ์ หมายสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนเทพ คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
33 นายพรรณา ลอยทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
34 นางสุจิตรา เจิมสม ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
35 นางรุ่งทิพย์ สายแสงจันทร์ ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
36 นางสาวธิดาลักษณ์ ทวี ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
37 นางทิพวรรณ ยีนยง ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
38 นายวัชรากร ใยแก้ว ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
39 นายสุรศักดิ์ เพ่งพิศ ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
40 นางจันทิมา จินดาศรี ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
41 นายชูเดช อำพันทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
42 นายพรรณา ลอยทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
43 นางกนกพร สร้อยจิต รองผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
44 นายพรานเพชร ทวีผล รองผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
45 นายสุขสันต์ ชุ่มชื่นดี ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
46 นางศิริจันทร์ เกตุชาติ ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
47 สิบเอกสมพันธ์ อุดมโชคทรัพย์ ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
48 นายสมยศ กะการดี ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
49 นายกิตติศักดิ์ สิทธิสมบูรณ์ ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
50 นายสมศักดิ์ กะการดี ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
51 นายวัชรากร ใยแก้ว ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
52 นายฐิติพันธ์ มุตุมาจันทร์ ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
53 นายอำนาฎ รักชื่อดี ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
54 นายจารุทัศน์ รู้รักษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
55 นายผ่องศรี หงส์สูง ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
56 นายบุญร่วม กลิ่นหอม ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
57 นายเฉลิมศักดิ์ อนันมา ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
58 นายสิริวัฒก์ แสงกล้า ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
59 นักการภารโรงเรียนประสาทวิทยาคารทุกคน โรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
60 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
61 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
62 นายจารุทัศน์ รู้รักษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
63 นายสุรพล แพงเจริญ ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
64 นายสมชาย ปิยไพร ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
65 นายฐิติพันธ์ มุตุมาจันทร์ ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
66 นายอำนาฎ รักชื่อดี ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
67 ครูผู้สอนสังคมศึกษาฯสังกัด สพม. เขต ๓๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สพม. เขต ๓๓ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
68 นายสุขสันต์ ชุ่มชื่นดี ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
69 นางสาวนภัสสร ธนาบูรณ์ ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
70 นายวีระ สระศิริ ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
71 นายพรานเพชร ทวีผล รองผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายจราจร ยานพาหนะ รักษาความปลอดภัย ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
72 นายธนัญฐ์ ศรันยูญาติวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพนมดงรักวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจราจร ยานพาหนะ รักษาความปลอดภัย ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
73 นายสมชาย ปิยไพร ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายจราจร ยานพาหนะ รักษาความปลอดภัย ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
74 นายวสุเทพ ฉิมถาวร ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายจราจร ยานพาหนะ รักษาความปลอดภัย ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
75 นายปัญญา พ่วงงามพันธ์ ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายจราจร ยานพาหนะ รักษาความปลอดภัย ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
76 นายคาร ดีพูน ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายจราจร ยานพาหนะ รักษาความปลอดภัย ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
77 สิบเอกสมพันธ์ อุดมโชคทรัพย์ ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายจราจร ยานพาหนะ รักษาความปลอดภัย ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
78 นายสุรศักดิ์ เพ่งพิศ ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายจราจร ยานพาหนะ รักษาความปลอดภัย ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
79 นายธำรง ทองศรี พนักงานขับรถโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายจราจร ยานพาหนะ รักษาความปลอดภัย ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
80 นายกฤตศักดิ์ วัฒนธานี ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายจราจร ยานพาหนะ รักษาความปลอดภัย ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
81 นายพลาจิตนวรรธน์ ประดับศรี ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายจราจร ยานพาหนะ รักษาความปลอดภัย ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
82 นายวัชรากร ใยแก้ว ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายจราจร ยานพาหนะ รักษาความปลอดภัย ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
83 นางสาวศิรินภา ชิ้นทอง ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายจราจร ยานพาหนะ รักษาความปลอดภัย ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
84 ว่าที่ร้อยตรีนที ทรงประโคน ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายจราจร ยานพาหนะ รักษาความปลอดภัย ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
85 นางสาวลักขณา สานนท์ ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายจราจร ยานพาหนะ รักษาความปลอดภัย ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
86 นางสาวลักขณา สานนท์ ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายจราจร ยานพาหนะ รักษาความปลอดภัย ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
87 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย โรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายจราจร ยานพาหนะ รักษาความปลอดภัย ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
88 นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนประสาทวิทยาคาร โรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายจราจร ยานพาหนะ รักษาความปลอดภัย ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
89 นายพรรณา ลอยทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
90 นางสุจิตรา เจิมสม ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
91 นายสมบูรณ์ กะการดี ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
92 นางรุ่งทิพย์ สายแสงจันทร์ ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
93 นางศิริจันทร์ เกตุชาติ ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
94 นางวารุณี แก้วสังข์ ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
95 นายอาทิตย์ แก้วสังข์ ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
96 นางสาวเครือฟ้า ฮุปฮาด ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
97 นางสาวพัชราภรณ์ สาสุข ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
98 นางสาวธิดาลักษณ์ ทวี ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
99 นางทิพวรรณ ยีนยง ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
100 นายชวลิต คุชิตา ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
101 นางสาวจันทิมา จินดาศรี ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
102 นางสาวยุวดี เข็มม่วง ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
103 นางสาวทิพวิมล อย่าเสียสัตย์ ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
104 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
105 นางกนกพร สร้อยจิต รองผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
106 นางพรพิมล บุญประสม ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
107 นางสาวกัญญา วงษ์เกิด ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
108 นางวัชราภรณ์ สำรวมจิต ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
109 นางศศิวิมล สติยานุช ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
110 นางมลทิรา เอมกลาง ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
111 นางฉวีวรรณ วินทะไชย ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
112 นางสาวอัศวนันท์ ศรีสวาท ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
113 นายเฉลิมพล วิโรจรัตน์ ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
114 นางสาวศิรินภา ชิ้นทอง ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
115 นางสาวจันทิมา จินดาศรี ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
116 นางสาวพัชนี ทุดปอ ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
117 นางสาวทฤฒมน เอี่ยมน้อย ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
118 นางสาวกัญจนัฎฐ์ วงษ์มาเกตุ ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
119 นางสาวลักขณา สานนท์ ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
120 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนประสาทวิทยาคารทุกคน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
121 นางกนกพร สร้อยจิต รองผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายการเงิน พัสดุ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
122 นายสุรพล แพงเจริญ ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายการเงิน พัสดุ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
123 ว่าที่ร้อยตรีพนิดา สุระศร ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายการเงิน พัสดุ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
124 นางสุมณฑา มีสุข ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายการเงิน พัสดุ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
125 นางสาวสุภา คิดนุนาม ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายการเงิน พัสดุ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
126 นางมะลิวัลย์ เป็นสมรักษ์ ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายการเงิน พัสดุ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
127 นางสาวพรผกา ดนเสมอ ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายการเงิน พัสดุ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
128 นางสาวปัทมา มีพรหมดี ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายการเงิน พัสดุ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
129 นางนารีรัตน์ สุขจำนงค์ ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายการเงิน พัสดุ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
130 นางจินตนา แฉล้มไธสง ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายการเงิน พัสดุ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
131 นางทิพวรรณ ยีนยง ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายการเงิน พัสดุ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
132 นางสาวอุมารินทร์ ศรีริ ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายการเงิน พัสดุ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
133 นางสาวสุคนธรส โพธิวัฒน์ ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายการเงิน พัสดุ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
134 นายกฤตศักดิ์ วัฒนธานี ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
135 นายมานิจ มุละดา ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
136 นายสมชาย ปิยไพร ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
137 นายจงกิจ เพิ่มทรัพย์ ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
138 นายวสุเทพ ฉิมถาวร ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
139 นายพลาจิตนวรรธน์ ประดับศรี ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
140 นางช่อเพชร ศรีทร ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
141 นางสาวจันทิมา จินดาศรี ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
142 นางสาวสายลม ที่รัก ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
143 นางสาวจิราพร เกษามา ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
144 นายพรรณา ลอยทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายติดตามประมวลผล ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
145 นางสุจิตรา เจิมสม ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายติดตามประมวลผล ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
146 นายสมบูรณ์ กะการดี ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายติดตามประมวลผล ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
147 นางวารุณี แก้วสังข์ ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายติดตามประมวลผล ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
148 นางรุ่งทิพย์ สายแสงจันทร์ ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายติดตามประมวลผล ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
149 นางศิริจันทร์ เกตุชาติ ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายติดตามประมวลผล ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
150 นางสาวธิดาลักษณ์ ทวี ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายติดตามประมวลผล ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
151 นายประดับ ได้ทุกทาง ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายติดตามประมวลผล ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
152 นางเพ็ญนภา โสติยา ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายติดตามประมวลผล ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
153 นางสาวสุภา คิดนุนาม ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายติดตามประมวลผล ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
154 นายฐิติพันธ์ มุตุมาจันทร์ ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายติดตามประมวลผล ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
155 ว่าที่ร้อยตรีนที ทรงประโคน ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายติดตามประมวลผล ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
156 นายเฉลิมศักดิ์ อนันมา ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายติดตามประมวลผล ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
157 นายอำนาฎ รักชื่อดี ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายติดตามประมวลผล ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
158 นายธีระวัฒน์ สุระศร ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการกลางประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
159 นางปานชนก ขันอ่อน ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการกลางประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
160 นายกฤษฎากร แก่นดี ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการกลางประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
161 นายวีรยุทธ พิมวงษา ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการกลางประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
162 นางปารย์พิชชา ชีวาพรไพศาล ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการกลางประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
163 ว่าที่ร้อยตรีธรรมจักร วีระพันธ์ ครู โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ คณะกรรมการกลางประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
164 นายพัทธณะไชย ห่วงแก้ว ครู โรงเรียนกาบเชิงวิทยา คณะกรรมการกลางประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
165 นางอัมพร คนึงเพียร ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการกลางประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
166 นางสาวพัฒสลี เพ็งแจ่ม ครู โรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการกลางประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
167 นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการ สพม.33 คณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
168 นายสำเริง บุญโต รองผู้อำนวยการ สพม.33 คณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
169 นายจำลอง ผู้สมเก่า รองผู้อำนวยการ สพม.33 คณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
170 นายกฤษ ละมูลมอญ รองผู้อำนวยการ สพม.33 คณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
171 นายแสน แหวนวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
172 นายแชม มุ่งดี ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าสว่างวิทยา คณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
173 นางสุมณี บูรณ์เจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงนครประชาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
174 นายบุญเจือ โฉมใส รองผู้อำนวยการ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
175 นางกิมาภรณ์ เติมสุข รองผู้อำนวยการ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
176 นายชัยณรงค์ ลอยประโคน รองผู้อำนวยการ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
177 นายธีรภาพ วลามิตร รองผู้อำนวยการ โรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
178 นายอาทร เสาสูง รองผู้อำนวยการ โรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
179 นายวิทูรย์ พิมพ์ศิริ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
180 นางณัชชานันท์ พระทองสุขสกุล รองผู้อำนวยการ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
181 นายธีระวัฒน์ สุระศร ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
182 นายธีรภาพ วลามิตร รองผู้อำนวยการ โรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(หุ่นยนต์)  
183 นายอาทร เสาสูง รองผู้อำนวยการ โรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(หุ่นยนต์)  
184 นายวิทูรย์ พิมพ์ศิริ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(หุ่นยนต์)  
185 นางปานชนก ขันอ่อน ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(หุ่นยนต์)  
186 นายวีรยุทธ พิมวงษา ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(หุ่นยนต์)  
187 นายสงัด ศรีผ่องงาม ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(หุ่นยนต์)  
188 นางสาวกวิตา อินธิสาร ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(หุ่นยนต์)  
189 นายสัมฤทธิ์ เสาทอง ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(หุ่นยนต์)  
190 นายสมบัติ พวงศิริ ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(หุ่นยนต์)  
191 นายสมเกตุ ใจเมือง ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(หุ่นยนต์)  
192 นายธีรภาพ วลามิตร รองผู้อำนวยการ โรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
193 นายอาทร เสาสูง รองผู้อำนวยการ โรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
194 นางปานชนก ขันอ่อน ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
195 นายวีรยุทธ พิมวงษา ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
196 นายสงัด ศรีผ่องงาม ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
197 นางสาวกวิตา อินธิสาร ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
198 นายสัมฤทธิ์ เสาทอง ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
199 นายสมบัติ พวงศิริ ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
200 นายสมเกตุ ใจเมือง ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
201 นางสุมณี บูรณ์เจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงนครประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(หุ่นยนต์)  
202 นางณัฐชานันท์ พระทองสุขสกุล รองผู้อำนวยการ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(หุ่นยนต์)  
203 นางวิมลวรรณ งามสะอาด ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(หุ่นยนต์)  
204 นายเอนก นรสาร ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(หุ่นยนต์)  
205 นางประไพวรรณ สมจันทร์ พนักงานราชการ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(หุ่นยนต์)  
206 นางสาวจรรยา นุกิจรัมย์ พนักงานราชการ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(หุ่นยนต์)  
207 นางสาวสุวิมล วิมาร ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(หุ่นยนต์)  
208 นางสาวกัณฐภรณ์ ศรีตัมภวา ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(หุ่นยนต์)  
209 นางสาวพรรณรพี พงศ์ผลาดิสัย เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนวัรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(หุ่นยนต์)  
210 นางสาวธัญญรัตน์ แก่นสาร นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(หุ่นยนต์)  
211 นางสุมณี บูรณ์เจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงนครประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
212 นางณัชชานันท์ พระทองสุขสกุล รองผู้อำนวยการ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
213 นางวิมลวรรณ งามสะอาด ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
214 นายเอนก นรสาร ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
215 นางประไพวรรณ สมจันทร์ พนักงานราชการ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
216 นางสาวจรรยา นุกิจรัมย์ พนักงานราชการ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
217 นางสาวสุวิมล วิมาร ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
218 นางสาวกัณฐภรณ์ ศรีตัมภวา ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
219 นางสาวพรรณรพี พงศ์ผลาดิสัย เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
220 นางสาวธัญญรัตน์ แก่นสาร นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
221 นางสุมณี บูรณ์เจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงนครประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(หุ่นยนต์)  
222 นางกิมาภรณ์ เติมสุข รองผู้อำนวยการ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(หุ่นยนต์)  
223 นางศิราภรณ์ พิมพ์ศิริ ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(หุ่นยนต์)  
224 นางนิภาวรรณ ลัดดาหอม ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(หุ่นยนต์)  
225 นางธัญญรัตน์ เจริญศิริ ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(หุ่นยนต์)  
226 นายบุญจันทร์ พิมพ์ประเสริฐ ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(หุ่นยนต์)  
227 นางสาวกฤติกา สุทธิวรรค ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(หุ่นยนต์)  
228 นางวรรณวณัฐ บุญมา ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(หุ่นยนต์)  
229 นางศิริขวัญ ทองไทย ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(หุ่นยนต์)  
230 นางสาวกมลชนก ธานี ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(หุ่นยนต์)  
231 นางสุมณี บูรณ์เจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงนครประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
232 นางกิมาภรณ์ เติมสุข รองผู้อำนวยการ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
233 นางศิราภรณ์ พิมพ์ศิริ ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
234 นางนิภาวรรณ ลัดดาหอม ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
235 นางธัญญรัตน์ เจริญศิริ ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
236 นายบุญจันทร์ พิมพ์ประเสริฐ ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
237 นางสาวกฤติกา สุทธิธรรม ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
238 นางวรรณวณัฐ บุญมา ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
239 นางศิริขวัญ ทองไทย ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
240 นางสาวกมลชนก ธานี ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
241 นายชัยสิทธิ์ ชิดชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
242 นายชวลิตร วรรณดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
243 นายไสว บำรุงธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
244 นางนงเยาว์ ผาสุก รองผู้อำนวยการโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
245 นางสาวพนมพร แก้วใส รองผู้อำนวยการโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
246 นายทวี เจริญรัมย์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
247 นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
248 นายสำเริง บุญโต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
249 นายจำลอง ผู้สมเก่า รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
250 นายกฤษ ละมูลมอญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
251 นายปิยวัฒน์ ศรีไสว ผู้อำนวยการโรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
252 นายจีรพรรณ เพียรมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบุแกรงวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
253 นายองอาจ ดีประดวง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
254 นางพชรวรรณ ด่านวิไล ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
255 นางลัดดาวัลย์ เพ่งเล็งดี ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
256 นายสุชาติ คำบุญฐิติสกุล นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
257 นางพิรญาณ์ ฆารไสว นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
258 นางวัฒนา สมชอบ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
259 นางประกายวัลย์ ไชยพรรค นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
260 นางจิรภา รัตนาวิวัฒน์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
261 นายวิชัย จันทร์สอน ครูชำนาญการ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
262 นางสาวกชพร สีหะวงษ์ ครูชำนาญการ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
263 นางอรสา บุญยาพงษ์ ครูชำนาญการ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
264 นางสาวอนงค์ แซ่โง้ว ครู โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
265 นางสาวชุติมา สอนบุญทอง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
266 นายธราดล บุญยาพงษ์ ครูชำนาญการ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
267 นางสาวทิพากร นามเดช ครูชำนาญการ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
268 นายชัยสิทธิ์ ชิดชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
269 นายไสว บำรุงธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
270 นางสาวพนมพร แก้วใส รองผู้อำนวยการโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
271 นางนงเยาว์ ผาสุก รองผู้อำนวยการโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
272 นางวัฒนา สมชอบ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
273 นางจิรภา รัตนาวิวัฒน์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
274 นายวิชัย จันทร์สอน ครูชำนาญการ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
275 นางสาวกชพร สีหะวงษ์ ครูชำนาญการ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
276 นางอรสา บุญยาพงษ์ ครูชำนาญการ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
277 นางสาวทิพากร นามเดช ครูชำนาญการ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
278 นางสาวอนงค์ แซ่โง้ว ครู โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
279 นางสาวชุติมา สอนบุญทอง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
280 นายชวลิตร วรรณดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
281 นายทวี เจริญรัมย์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
282 นายธราดล บุญยาพงษ์ ครูชำนาญการ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
283 นางสาวภิญญาพัชญ์ แบบอย่าง ครูชำนาญการโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
284 นายชวลิตร วรรณดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
285 นายไสว บำรุงธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
286 นางสาวพนมพร แก้วใส รองผู้อำนวยการโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
287 นางนงเยาว์ ผาสุก รองผู้อำนวยการโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
288 นางวัฒนา สมชอบ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
289 นางจิรภา รัตนาวิวัฒน์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
290 นายวิชัย จันทร์สอน ครูชำนาญการ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
291 นางสาวทิพากร นามเดช ครูชำนาญการ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
292 นางสาวกชพร สีหะวงษ์ ครูชำนาญการ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
293 นางอรสา บุญยาพงษ์ ครูชำนาญการ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
294 นางสุณี ยืนยาว ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
295 นางสาวปนัดดา สมานจิตร ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
296 นายกิจติกร จำปางาม ครูชำนาญการ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
297 นายสุเทพ เทียมคลี ครูชำนาญการ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
298 นางสาวทัศนพร วิบูลย์อรรถ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
299 นายเก่งกานต์ แก่นดี ครูชำนาญการ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
300 นายชันทวิทย์ ควรทอง ครู โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
301 นางสาวสิรภัทร สังข์ขาว ครูผู้ช่วยโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
302 นางสาวรจนา วังสันต์ เจ้าหน้าที่สำนักงานโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
303 นายสมัชชา แก้วกันหา เจ้าหน้าที่สำนักงานโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
304 นางสาวอนงค์ แซ่โง้ว ครู โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
305 นางสาวชุติมา สอนบุญทอง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
306 นางบุษบา จรัญศรี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
307 นายทวี เจริญรัมย์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
308 นายธราดล บุญยาพงษ์ ครูชำนาญการ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
309 นางสาวกชพร สีหะวงษ์ ครูชำนาญการ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการรับรายงานตัวและลงทะเบียน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
310 นางสาวอนงค์ แซ่โง้ว ครู โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการรับรายงานตัวและลงทะเบียน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
311 นางสาวสุชัญญา สำราญ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการรับรายงานตัวและลงทะเบียน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
312 นางสาวขวัญชนก สำราญ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการรับรายงานตัวและลงทะเบียน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
313 นางสาวบุหงา สำนักนิตย์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการรับรายงานตัวและลงทะเบียน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
314 นางสาวนันธิดา พรายระหาร นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการรับรายงานตัวและลงทะเบียน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
315 นางสาวทิพากร นามเดช ครูชำนาญการ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการรับรายงานตัวและลงทะเบียน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
316 นางสาวชุติมา สอนบุญทอง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการรับรายงานตัวและลงทะเบียน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
317 นางสาวภิญญาพัชญ์ แบบอย่าง ครูชำนาญการโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการรับรายงานตัวและลงทะเบียน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
318 นางนงเยาว์ ผาสุก รองผู้อำนวยการโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
319 นายทศพล แหวนวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
320 นางวัฒนา สมชอบ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
321 นางจิรภา รัตนาวิวัฒน์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
322 นางสาวกชพร สีหะวงษ์ ครูชำนาญการ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
323 นายกิจติกร จำปางาม ครูชำนาญการ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
324 นางสาวอนงค์ แซ่โง้ว ครู โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
325 นายสมัชชา แก้วกันหา เจ้าหน้าที่สำนักงานโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
326 นางสาวชุติมา สอนบุญทอง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
327 นางสาวขวัญชนก สำราญ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
328 นางสาวสุชัญญา สำราญ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
329 นางสาวอัจฉรา จินวิเศษ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
330 นายจีรศักดิ์ ศิริรจน์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
331 นายวรัญชิต กล้าจริง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
332 นางลัดดา ตุ่มไทย ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
333 นายประมวล ดวงใจ ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
334 นายพฤตพงศ์ เพ็งพันธุ์ ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
335 นายสุลิน มาทอง ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
336 นางไสว ลักษณะ ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
337 นายเก่งกานต์ แก่นดี ครูชำนาญการ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
338 นายชันทวิทย์ ควรทอง ครู โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
339 นายวิชัย จันทร์สอน ครูชำนาญการ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
340 นางวัฒนา สมชอบ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
341 นางสาวทิพากร นามเดช ครูชำนาญการ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
342 นางสาวบุหงา สำนักนิตย์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
343 นางสาวนันธิดา พรายระหาร นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
344 นางสาวสุชัญญา สำราญ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
345 นางสาวขวัญชนก สำราญ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
346 นางบุษบา จรัญศรี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
347 นางสาวรจนา วังสันต์ เจ้าหน้าที่สำนักงานโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
348 นางสาวกชพร สีหะวงษ์ ครูชำนาญการ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
349 นางสาวชุติมา สอนบุญทอง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
350 นางนงเยาว์ ผาสุก รองผู้อำนวยการโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
351 นายเก่งกานต์ แก่นดี ครูชำนาญการ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
352 นายนัทธวัฒน์ ลับโกษา ครูชำนาญการ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
353 นางศรีวิไล ลับโกษา ครูชำนาญการ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
354 สิบเอกพิพัฒน์ มุมทอง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
355 นายกุศล ชูรัตน์ ครูชำนาญการ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
356 นายกิจติกร จำปางาม ครูชำนาญการ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
357 นายบุญลือ ดีทั่ว พนักงานราชการโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
358 นางสาวทัศนพร วิบูลย์อรรถ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการจัดทำเกียรติบัตร ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
359 นายฉวิน บุญยงค์ ครูชำนาญการ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการจัดทำเกียรติบัตร ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
360 นางสาวอนงค์ แซ่โง้ว ครู โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการจัดทำเกียรติบัตร ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
361 นายสมัชชา แก้วกันหา เจ้าหน้าที่สำนักงานโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการจัดทำเกียรติบัตร ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
362 นางสาวบุหงา สำนักนิตย์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการจัดทำเกียรติบัตร ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
363 นางสาวนันธิดา พรายระหาร นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการจัดทำเกียรติบัตร ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
364 นางสาวสุชัญญา สำราญ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการจัดทำเกียรติบัตร ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
365 นางสาวขวัญชนก สำราญ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการจัดทำเกียรติบัตร ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
366 นายยุทธพงษ์ คำจันทร์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการจัดทำเกียรติบัตร ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
367 นางสาวภิญญาพัชญ์ แบบอย่าง ครูชำนาญการ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการจัดทำเกียรติบัตร ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
368 นางสาวทิพากร นามเดช ครูชำนาญการ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการจัดทำเกียรติบัตร ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
369 นางอรอนงค์ เนตรถาวร พนักงานราชการโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการจัดทำเกียรติบัตร ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
370 นางสาวชุติมา สอนบุญทอง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการจัดทำเกียรติบัตร ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
371 นายไสว บำรุงธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ แสง เสียง บันทึกภาพ และบันทึกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์  
372 นายทศพล แหวนวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ แสง เสียง บันทึกภาพ และบันทึกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์  
373 นายสุเทพ เทียมคลี ครูชำนาญการ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ แสง เสียง บันทึกภาพ และบันทึกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์  
374 นายกิจติกร จำปางาม ครูชำนาญการ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ แสง เสียง บันทึกภาพ และบันทึกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์  
375 นายเก่งกานต์ แก่นดี ครูชำนาญการ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ แสง เสียง บันทึกภาพ และบันทึกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์  
376 นายวิชัย จันทร์สอน ครูชำนาญการ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ แสง เสียง บันทึกภาพ และบันทึกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์  
377 นายนิติวัฒน์ สมชอบ พนักงานราชการโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ แสง เสียง บันทึกภาพ และบันทึกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์  
378 นางอรอนงค์ เนตรถาวร พนักงานราชการโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ แสง เสียง บันทึกภาพ และบันทึกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์  
379 สิบเอกพิพัฒน์ มุมทอง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ แสง เสียง บันทึกภาพ และบันทึกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์  
380 นายยุทธพงษ์ คำจันทร์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ แสง เสียง บันทึกภาพ และบันทึกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์  
381 นางสาวภิญญาพัชญ์ แบบอย่าง ครูชำนาญการ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ แสง เสียง บันทึกภาพ และบันทึกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์  
382 นายชันทวิทย์ ควรทอง ครู โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ แสง เสียง บันทึกภาพ และบันทึกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์  
383 นายสมัชชา แก้วกันหา เจ้าหน้าที่สำนักงานโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ แสง เสียง บันทึกภาพ และบันทึกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์  
384 นายทวี เจริญรัมย์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
385 นายวิชัย จันทร์สอน ครูชำนาญการ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
386 นางสาวชุติมา สอนบุญทอง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
387 นางสาวสุชัญญา สำราญ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
388 นายธราดล บุญยาพงษ์ ครูชำนาญการ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
389 นางอรสา บุญยาพงษ์ ครูชำนาญการ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
390 นางสาวอนงค์ แซ่โง้ว ครู โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
391 นางพิรมย์รัตน์ อาจยิ่ง ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินคัดลายมือสื่อภาษาไทย นักเรียนระดับชั้น ม.๑-๓ ประเภทเดี่ยว  
392 นางศิริพร ศรีน้อย ครูโรงเรียนสังขะ คณะกรรมการตัดสินคัดลายมือสื่อภาษาไทย นักเรียนระดับชั้น ม.๑-๓ ประเภทเดี่ยว  
393 นางจิรภา รัตนาวิวัฒน์ ครูโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการตัดสินคัดลายมือสื่อภาษาไทย นักเรียนระดับชั้น ม.๑-๓ ประเภทเดี่ยว  
394 นางฉัตรตะวัน เตียงทอง ครูโรงเรียนสุรินทร์ภักดี คณะกรรมการตัดสินคัดลายมือสื่อภาษาไทย นักเรียนระดับชั้น ม.๑-๓ ประเภทเดี่ยว  
395 นางสาวจินตนา พิกุลแก้ว ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการตัดสินคัดลายมือสื่อภาษาไทย นักเรียนระดับชั้น ม.๑-๓ ประเภทเดี่ยว  
396 นางจินตนา วงษ์สุนทร ครูโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ คณะกรรมการตัดสินคัดลายมือสื่อภาษาไทย นักเรียนระดับชั้น ม.๔-๖ ประเภทเดี่ยว  
397 นางวารุณี หมายสุข ครูโรงเรียนสนมวิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินคัดลายมือสื่อภาษาไทย นักเรียนระดับชั้น ม.๔-๖ ประเภทเดี่ยว  
398 นางภัทรภรณ์ ลาวัลย์ ครูโรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา คณะกรรมการตัดสินคัดลายมือสื่อภาษาไทย นักเรียนระดับชั้น ม.๔-๖ ประเภทเดี่ยว  
399 นางอรสา บุญยาพงษ์ ครูโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการตัดสินคัดลายมือสื่อภาษาไทย นักเรียนระดับชั้น ม.๔-๖ ประเภทเดี่ยว  
400 นางสาวณัฐกุล จันทร์หอม ครูโรงเรียนนาดีวิทยา คณะกรรมการตัดสินคัดลายมือสื่อภาษาไทย นักเรียนระดับชั้น ม.๔-๖ ประเภทเดี่ยว  
401 นางอนัญญา สุนทรารักษ์ ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการตัดสินอ่านเอาเรื่องตามแนวทาง PISA นักเรียนระดับชั้น ม.๑-๓ ประเภทเดี่ยว  
402 นางตุลาลักษณ์ วันแสน ครูโรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม คณะกรรมการตัดสินอ่านเอาเรื่องตามแนวทาง PISA นักเรียนระดับชั้น ม.๑-๓ ประเภทเดี่ยว  
403 นางพนม สุวงศ์ ครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการตัดสินอ่านเอาเรื่องตามแนวทาง PISA นักเรียนระดับชั้น ม.๑-๓ ประเภทเดี่ยว  
404 นางสาวกาญจนา ศรีราช ครูโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ คณะกรรมการตัดสินอ่านเอาเรื่องตามแนวทาง PISA นักเรียนระดับชั้น ม.๑-๓ ประเภทเดี่ยว  
405 นางประไพ เพียรมี ครูโรงเรียนรามวิทยารัชมังคลาภิเษก คณะกรรมการตัดสินอ่านเอาเรื่องตามแนวทาง PISA นักเรียนระดับชั้น ม.๑-๓ ประเภทเดี่ยว  
406 นายประสงค์ โสมรัตนานนท์ ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการตัดสินอ่านเอาเรื่องตามแนวทาง PISA นักเรียนระดับชั้น ม.๔-๖ ประเภทเดี่ยว  
407 นางสุกัญญา สุขยานุดิษฐ ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินอ่านเอาเรื่องตามแนวทาง PISA นักเรียนระดับชั้น ม.๔-๖ ประเภทเดี่ยว  
408 นางสาวจิตใส จินดาศรี ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการตัดสินอ่านเอาเรื่องตามแนวทาง PISA นักเรียนระดับชั้น ม.๔-๖ ประเภทเดี่ยว  
409 นางสาวอรศิริ เจือจันทร์ ครูโรงเรียนหนองแวงวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินอ่านเอาเรื่องตามแนวทาง PISA นักเรียนระดับชั้น ม.๔-๖ ประเภทเดี่ยว  
410 นายบุญจันทร์ พิมพ์ประเสริฐ ครูโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการตัดสินอ่านเอาเรื่องตามแนวทาง PISA นักเรียนระดับชั้น ม.๔-๖ ประเภทเดี่ยว  
411 นางอรพินท์ สมาธิกุล ครูโรงเรียนแตลศิริวิทยา คณะกรรมการตัดสินเรียงร้อยถ้อยความ นักเรียนชั้น ม.๑-๓ ประเภทเดี่ยว  
412 นางรุ่งฤดี ไวยศรีแสง ครูโรงเรียนบุแกรงวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินเรียงร้อยถ้อยความ นักเรียนชั้น ม.๑-๓ ประเภทเดี่ยว  
413 นางสาวพุทธชาติ พนมพงศ์ ครูโรงเรียนศรีไผทสมันต์ คณะกรรมการตัดสินเรียงร้อยถ้อยความ นักเรียนชั้น ม.๑-๓ ประเภทเดี่ยว  
414 นางเกษมณี ศรสระน้อย ครูโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินเรียงร้อยถ้อยความ นักเรียนชั้น ม.๑-๓ ประเภทเดี่ยว  
415 นางมยุรา ถาพรผาด ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการตัดสินเรียงร้อยถ้อยความ นักเรียนชั้น ม.๑-๓ ประเภทเดี่ยว  
416 นางศิวพร นิลเนตร ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการตัดสินเรียงร้อยถ้อยความ นักเรียนชั้น ม.๔-๖ ประเภทเดี่ยว  
417 นางสาวนงเยาว์ ไชยวัฒน์ ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินเรียงร้อยถ้อยความ นักเรียนชั้น ม.๔-๖ ประเภทเดี่ยว  
418 นางสาวสิริพร กลิ่่นหมื่นไว ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการตัดสินเรียงร้อยถ้อยความ นักเรียนชั้น ม.๔-๖ ประเภทเดี่ยว  
419 นางวิภาพร สิริสุนทรานนท์ ครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการตัดสินเรียงร้อยถ้อยความ นักเรียนชั้น ม.๔-๖ ประเภทเดี่ยว  
420 นายธราดล บุญยาพงษ์ ครูโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการตัดสินเรียงร้อยถ้อยความ นักเรียนชั้น ม.๔-๖ ประเภทเดี่ยว  
421 นายประเสริฐ นามพูน ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการตัดสินท่องอาขยานทำนองเสนาะ นักเรียนชั้น ม.๑-๓ ประเภทเดี่ยว  
422 นางกองแก้ว แสงสนิท ครูโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการตัดสินท่องอาขยานทำนองเสนาะ นักเรียนชั้น ม.๑-๓ ประเภทเดี่ยว  
423 นางสาวเกล็ดแก้ว สายแก้ว ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินท่องอาขยานทำนองเสนาะ นักเรียนชั้น ม.๑-๓ ประเภทเดี่ยว  
424 นางสันทนา อรรถวรวุฒิ ครูโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการตัดสินท่องอาขยานทำนองเสนาะ นักเรียนชั้น ม.๑-๓ ประเภทเดี่ยว  
425 นายสามารถ ศรีมงคล ครูโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา คณะกรรมการตัดสินท่องอาขยานทำนองเสนาะ นักเรียนชั้น ม.๑-๓ ประเภทเดี่ยว  
426 นางเสาวณีย์ หยิบล้ำ ครูโรงเรียนแตลศิริวิทยา คณะกรรมการตัดสินท่องอาขยานทำนองเสนาะ นักเรียนชั้น ม.๔-๖ ประเภทเดี่ยว  
427 นางรัตติยา ภิญโญภาพ ครูโรงเรียนโชคเพชรวิทยา คณะกรรมการตัดสินท่องอาขยานทำนองเสนาะ นักเรียนชั้น ม.๔-๖ ประเภทเดี่ยว  
428 นางพจมาศ จันทร์โท ครูโรงเรียนหนองแวงวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินท่องอาขยานทำนองเสนาะ นักเรียนชั้น ม.๔-๖ ประเภทเดี่ยว  
429 นายนันทศักดิ์ โอษฐงาม พนักงานราชการโรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา คณะกรรมการตัดสินท่องอาขยานทำนองเสนาะ นักเรียนชั้น ม.๔-๖ ประเภทเดี่ยว  
430 นางศรีฏลา ศศิสุทธินานนท์ ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการตัดสินท่องอาขยานทำนองเสนาะ นักเรียนชั้น ม.๔-๖ ประเภทเดี่ยว  
431 นางกุสุมา แสนสุข ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการตัดสินปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย นักเรียนชั้น ม.๑-๓ ประเภททีม ทีมละ ๓ คน  
432 นางสาวดำเนิน ยิ่งหาญ ครูโรงเรียนบัวเชดวิทยา คณะกรรมการตัดสินปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย นักเรียนชั้น ม.๑-๓ ประเภททีม ทีมละ ๓ คน  
433 นางสาวสุจิตรา กะการดี ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการตัดสินปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย นักเรียนชั้น ม.๑-๓ ประเภททีม ทีมละ ๓ คน  
434 นายนนธยา หาญมานพ ครูโรงเรียนสนมวิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย นักเรียนชั้น ม.๑-๓ ประเภททีม ทีมละ ๓ คน  
435 นางพรอำไพ ยิ่งดี ครูโรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา คณะกรรมการตัดสินปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย นักเรียนชั้น ม.๑-๓ ประเภททีม ทีมละ ๓ คน  
436 นางสาวยุพยง อธิรักษ์ศีล ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย นักเรียนชั้น ม.๔-๖ ประเภททีม ทีมละ ๓ คน  
437 นางสาวสุทธิรัตน์ คงไทย ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการตัดสินปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย นักเรียนชั้น ม.๔-๖ ประเภททีม ทีมละ ๓ คน  
438 นางพวงพันธ์ บุญใบ ครูโรงเรียนบัวเชดวิทยา คณะกรรมการตัดสินปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย นักเรียนชั้น ม.๔-๖ ประเภททีม ทีมละ ๓ คน  
439 นางอรอนงค์ ศรีมงคล ครูโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา คณะกรรมการตัดสินปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย นักเรียนชั้น ม.๔-๖ ประเภททีม ทีมละ ๓ คน  
440 นายปรีชา สีตะแกะ ครูโรงเรียนโนนเทพ คณะกรรมการตัดสินปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย นักเรียนชั้น ม.๔-๖ ประเภททีม ทีมละ ๓ คน  
441 นางสาวมณีรัตน์ โสมทิพยนุกุล ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ นักเรียนชั้น ม.๑-๓ ประเภททีม ทีมละ ๒ คน  
442 นายทวีศักดิ์ สกุลวรวิทย์ ครูโรงเรียนนาดีวิทยา คณะกรรมการตัดสินกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ นักเรียนชั้น ม.๑-๓ ประเภททีม ทีมละ ๒ คน  
443 นายพินิจ เชื้อเพ็ง ครูโรงเรียนศรีไผทสมันต์ คณะกรรมการตัดสินกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ นักเรียนชั้น ม.๑-๓ ประเภททีม ทีมละ ๒ คน  
444 นางสาวอักษรวดี กงทา ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการตัดสินกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ นักเรียนชั้น ม.๑-๓ ประเภททีม ทีมละ ๒ คน  
445 นายสุภัญญู ศรีโท ครูโรงเรียนธาตุศรีนคร คณะกรรมการตัดสินกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ นักเรียนชั้น ม.๑-๓ ประเภททีม ทีมละ ๒ คน  
446 นางมณี นรสาร ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการตัดสินกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ นักเรียนชั้น ม.๔-๖ ประเภททีม ทีมละ ๒ คน  
447 นายโกศล วงษ์สุนทร ครูโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ คณะกรรมการตัดสินกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ นักเรียนชั้น ม.๔-๖ ประเภททีม ทีมละ ๒ คน  
448 นางนิติอร บุญคงเดช ครูโรงเรียนศรีสุขวิทยา คณะกรรมการตัดสินกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ นักเรียนชั้น ม.๔-๖ ประเภททีม ทีมละ ๒ คน  
449 นายวิชัย จันทร์สอน ครูโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการตัดสินกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ นักเรียนชั้น ม.๔-๖ ประเภททีม ทีมละ ๒ คน  
450 นายอนุวัฒน์ แก้วลอย ครูโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ นักเรียนชั้น ม.๔-๖ ประเภททีม ทีมละ ๒ คน  
451 นายแสน แหวนวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ : คณะกรรมการดำเนินงาน  
452 นายนิเวศ ทิวทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนโชคเพชรวิทยา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ : คณะกรรมการดำเนินงาน  
453 นายสมโภชน์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนตานีวิทยา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ : คณะกรรมการดำเนินงาน  
454 นายอายุ คิดดี ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแก้ววิทยา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ : คณะกรรมการดำเนินงาน  
455 นางจารุวรรณ บุญโต ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสุขวิทยา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ : คณะกรรมการดำเนินงาน  
456 นายพศิน บัวหุ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ : คณะกรรมการดำเนินงาน  
457 นายอาทร เสาสูง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ : คณะกรรมการดำเนินงาน  
458 นายวิทูรย์ พิมพ์ศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ : คณะกรรมการดำเนินงาน  
459 นายพิจิตร อุตตะโปน ศึกษานิเทศก์ สพม.33 ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ : คณะกรรมการดำเนินงาน  
460 นางวิไลวรรณ เหมือนชาติ ศึกษานิเทศก์ สพม.33 ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ : คณะกรรมการดำเนินงาน  
461 นายธีรภาพ วลามิตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ : คณะกรรมการดำเนินงาน  
462 นายอนุชาติ นาเมืองรักษ์ ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ : คณะกรรมการดำเนินงาน  
463 นางครองศรี นามพูน ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ : คณะกรรมการดำเนินงาน  
464 นางสาวปรียาภรณ์ ยงคง ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ : คณะกรรมการดำเนินงาน  
465 นายชเรนทร์ จิตติพุทธางกูร ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ : คณะกรรมการดำเนินงาน  
466 นายสุเมธ มังจันทึก ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ : คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
467 นายสังเวียน ประคองชื่อ ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ : คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
468 นางพัสณีย์ บุญยง ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ : คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
469 นางลักขณา คุณมาศ ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ : คณะกรรมการฝ่ายเอกสารการแข่งขัน  
470 นางสาวปรียาภรณ์ ยงคง ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ : คณะกรรมการฝ่ายเอกสารการแข่งขัน  
471 นายชเรนทร์ จิตติพุทธางกูร ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ : คณะกรรมการฝ่ายเอกสารการแข่งขัน  
472 นายไกรลาส พรจินดาสกุล ครูอัตราจ้างโรงเรียนสุรวิทยาคาร ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ : คณะกรรมการฝ่ายเอกสารการแข่งขัน  
473 นางครองศรี นามพูน ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ : คณะกรรมการฝ่ายเอกสารการแข่งขัน  
474 นายอนุชาติ นาเมืองรักษ์ ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ : คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และรับรายงานตัว  
475 นางสาวปรียาภรณ์ ยงคง ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ : คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และรับรายงานตัว  
476 นายชเรนทร์ จิตติพุทธางกูร ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ : คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และรับรายงานตัว  
477 นายไกรลาส พรจินดาสกุล ครูอัตราจ้างโรงเรียนสุรวิทยาคาร ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ : คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และรับรายงานตัว  
478 นางครองศรี นามพูน ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ : คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และรับรายงานตัว  
479 นางศุภวรรณ โสวภาค ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ : คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และรับรายงานตัว  
480 นางสาววรางคณา สมพัว นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ : คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และรับรายงานตัว  
481 นางสาวจิราภรณ์ ดุมนิล ครูผู้ช่วยโรงเรียนสุรวิทยาคาร ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ : คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และรับรายงานตัว  
482 นายสังเวียน ประคองชื่อ ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ : คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และรับรายงานตัว  
483 นายยอดชาย เพียรดี ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ : คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และรับรายงานตัว  
484 นางวรรธนีย์ ทองนรินทร์ ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ : คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และรับรายงานตัว  
485 นางอัญรินทร์ นามสวัสดิ์ ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ : คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และรับรายงานตัว  
486 นายสมพิศ สายแก้ว นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ : คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และรับรายงานตัว  
487 นายประสิทธิ์ สุขโข ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ : คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และรับรายงานตัว  
488 นางธัญวรัตม์ ประยงค์หอม ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ : คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และรับรายงานตัว  
489 นางวิไลจิตร นพพิบูลย์ ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ : คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และรับรายงานตัว  
490 นายขวัญชัย แก้วเขียว ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ : คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และรับรายงานตัว  
491 นางวรารัตน์ สัทธวงศ์ ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ : คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และรับรายงานตัว  
492 นางกัลยรัตน์ สุบินยัง ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ : คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และรับรายงานตัว  
493 นางรติมา จิตรแม้น ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ : คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และรับรายงานตัว  
494 นางปัญจาภรณ์ กันตยาสกุล ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ : คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และรับรายงานตัว  
495 นางจริน พรมสี ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ : คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และรับรายงานตัว  
496 นางกวีวรรณ อรัญเวศ ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ : คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และรับรายงานตัว  
497 นายเกริกวิทย์ จันทเขต ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ : คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และรับรายงานตัว  
498 นางสาวหนึ่งฤทัย ชูแก้ว ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ : คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และรับรายงานตัว  
499 นายแสน แหวนวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ : คณะกรรมการกลางประจำศูนย์  
500 นายนิเวศ ทิวทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนโชคเพชรพิทยา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ : คณะกรรมการกลางประจำศูนย์  
501 นายสมโภชน์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนตานีวิทยา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ : คณะกรรมการกลางประจำศูนย์  
502 นางจารุวรรณ บุญโต ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสุขวิทยา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ : คณะกรรมการกลางประจำศูนย์  
503 นายพศิน บัวหุ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ : คณะกรรมการกลางประจำศูนย์  
504 นายสุพิชัย พลบูรณ์ศรี ครูโรงเรียนสิรินธร ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ : คณะกรรมการกลางประจำศูนย์  
505 นางภัทรา ประดับศรี ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ : คณะกรรมการกลางประจำศูนย์  
506 นายชเรนทร์ จิตติพุทธางกูร ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ : คณะกรรมการกลางประจำศูนย์  
507 นายธีรภาพ วลามิตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ : คณะกรรมการกลางประจำศูนย์  
508 นายอนุชาติ นาเมืองรักษ์ ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ : คณะกรรมการกลางประจำศูนย์  
509 นางครองศรี นามพูน ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ : คณะกรรมการกลางประจำศูนย์  
510 นางสาวปรียาภรณ์ ยงคง ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ : คณะกรรมการกลางประจำศูนย์  
511 นางลักขณา คุณมาศ ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ : คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ  
512 นางรติมา จิตรแม้น ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ : คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ  
513 นางกัลยรัตน์ สุบินยัง ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ : คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ  
514 นางวิไลจิตร นพพิบูลย์ ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ : คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ  
515 นางสาวปรียาภรณ์ ยงคง ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ : คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ  
516 นางสาวหนึ่งฤทัย ชูแก้ว ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ : คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ  
517 นางครองศรี นามพูน ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ : คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ  
518 นางพัสณีย์ บุญยง ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ : คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ  
519 นางสาวจิราภรณ์ ดุมนิล ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ : คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ  
520 นายวิทูรย์ พิมพ์ศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ : คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
521 นายประจิตร บูรณ์เจริญ ยามโรงเรียนสุรวิทยาคาร ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ : คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
522 นายสุบรรณ บุญรอด ยามโรงเรียนสุรวิทยาคาร ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ : คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
523 นายภูวนัย ไหมทอง ยามโรงเรียนสุรวิทยาคาร ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ : คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
524 นายเกริกวิทย์ จันทเขต ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ : คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
525 นายอาทร เสาสูง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ : คณะกรรมการฝ่ายการเงินและวัสดุการแข่งขัน  
526 นายอนุชาติ นาเมืองรักษ์ ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ : คณะกรรมการฝ่ายการเงินและวัสดุการแข่งขัน  
527 นางลักขณา คุณมาศ ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ : คณะกรรมการฝ่ายการเงินและวัสดุการแข่งขัน  
528 นางสาวปรียาภรณ์ ยงคง ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ : คณะกรรมการฝ่ายการเงินและวัสดุการแข่งขัน  
529 นางครองศรี นามพูน ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ : คณะกรรมการฝ่ายการเงินและวัสดุการแข่งขัน  
530 นายธีรภาพ วลามิตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ : คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน  
531 นายอนุชาติ นาเมืองรักษ์ ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ : คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน  
532 นางครองศรี นามพูน ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ : คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน  
533 นางสาวปรียาภรณ์ ยงคง ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ : คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน  
534 นางลักขณา คุณมาศ ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ : คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน  
535 นางพัสณีย์ บุญยง ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ : คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน  
536 นายชเรนทร์ จิตติพุทธางกูร ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ : คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน  
537 นายไกรลาส พรจินดาสกุล ครูอัตราจ้างโรงเรียนสุรวิทยาคาร ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ : คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน  
538 นายธีระทัสน์ อัครฉัตรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ : คณะกรรมการอำนวยการ  
539 นายวรพงศ์ มีมาก ผู้อำนวยการโรงเรียนนาดีวิทยา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ : คณะกรรมการอำนวยการ  
540 นายแชม มุ่งดี ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าสว่างวิทยา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ : คณะกรรมการอำนวยการ  
541 นายทวีโชค งามชื่น ผู้อำนวยการโรงเรียนตั้งใจวิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ : คณะกรรมการอำนวยการ  
542 นายไพบูลย์ เมินขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียนพญารามวิทยา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ : คณะกรรมการอำนวยการ  
543 นางสาวทองใบ ตลับทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ : คณะกรรมการอำนวยการ  
544 นายประยุทธ มะลิงาม รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ : คณะกรรมการอำนวยการ  
545 นายภัทรพล หมวกเหล็ก รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ : คณะกรรมการอำนวยการ  
546 นางมิตรดี ดวงใจดี ครูโรงเรียนสิรินธร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ : คณะกรรมการอำนวยการ  
547 นายอำพล รติธรรมกุล ครูโรงเรียนสิรินธร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ : คณะกรรมการอำนวยการ  
548 นายไพรัตน์ ธรรมวิสุทธิ์ ครูโรงเรียนสิรินธร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ : คณะกรรมการอำนวยการ  
549 นางแพงศรี ศรีมงคล ครูโรงเรียนสิรินธร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ : คณะกรรมการอำนวยการ  
550 นางณัฐกานต์ ปีแหล่ ศึกษานิเทศก์ สพม.33 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ : คณะกรรมการอำนวยการ  
551 นายรวิชญุฒม์ ทองแม้น ศึกษานิเทศก์ สพม.33 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ : คณะกรรมการอำนวยการ  
552 นายชิน ไทยยิ่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ : คณะกรรมการอำนวยการ  
553 นางมะลิ บุญสุยา ครูโรงเรียนสิรินธร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ : คณะกรรมการอำนวยการ  
554 นางทองจันทร์ โล้เจริญรัตน์ ครูโรงเรียนสิรินธร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ : คณะกรรมการอำนวยการ  
555 นายชิน ไทยยิ่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ : คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
556 นายสุนทร กิ่งจันทร์ ครูโรงเรียนสิรินธร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ : คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
557 นายบูรณ์พิชญ์ เครือวัลย์ ครูโรงเรียนสิรินธร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ : คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
558 นายธำรงศักดิ์ บุญจรัส ครูโรงเรียนสิรินธร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ : คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
559 นายสุทิตย์ สันทัยพร ครูโรงเรียนสิรินธร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ : คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
560 นายพงศกร ผจญกล้า พนักงานโรงเรียนสิรินธร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ : คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
561 นายสุชิต ยอดเพชร พนักงานโรงเรียนสิรินธร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ : คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
562 นายอำพล รติธรรมกุล ครูโรงเรียนสิรินธร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ : คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
563 นายมนตรี ท้าวไทยชนะ ครูโรงเรียนสิรินธร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ : คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
564 นางกาญจนาพร สุจินพรัหม ครูโรงเรียนสิรินธร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ : คณะกรรมการฝ่ายอาหารและปฏิคม  
565 นางยุพาจิตรา บุญจรัส ครูโรงเรียนสิรินธร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ : คณะกรรมการฝ่ายอาหารและปฏิคม  
566 นางสาวจิรวรรณ ศรีชะอุ่ม ครูโรงเรียนสิรินธร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ : คณะกรรมการฝ่ายอาหารและปฏิคม  
567 นางสาวจันทร์ศรี วสุวัชร์ ครูโรงเรียนสิรินธร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ : คณะกรรมการฝ่ายอาหารและปฏิคม  
568 นางสาวจิรัฐิกานต์ สมานรักษ์ ครูโรงเรียนสิรินธร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ : คณะกรรมการฝ่ายอาหารและปฏิคม  
569 นางสรัณทิพย์ หมวกเหล็ก ครูโรงเรียนสิรินธร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ : คณะกรรมการฝ่ายอาหารและปฏิคม  
570 นางสิริกร คงกล้า ครูโรงเรียนสิรินธร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ : คณะกรรมการฝ่ายอาหารและปฏิคม  
571 นางทองจันทร์ โล้เจริญรัตน์ ครูโรงเรียนสิรินธร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ : คณะกรรมการประสานการแข่งขัน  
572 นางกาญจนา พุ่มไหม ครูโรงเรียนสิรินธร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ : คณะกรรมการประสานการแข่งขัน  
573 นางสาวเสาวลักษณ์ เนื้อทอง ครูโรงเรียนสิรินธร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ : คณะกรรมการประสานการแข่งขัน  
574 นางธัชทรัพย์ เสียงจินดารัตน์ ครูโรงเรียนสิรินธร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ : คณะกรรมการประสานการแข่งขัน  
575 นางสาวรัชนีวรรณ เทียนทอง ครูโรงเรียนสิรินธร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ : คณะกรรมการประสานการแข่งขัน  
576 นางสาวจิรวรรณ ศรีชะอุ่ม ครูโรงเรียนสิรินธร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ : คณะกรรมการประสานการแข่งขัน  
577 นางสาวยิ่งลักษณ์ เติมกล้า ครูโรงเรียนสิรินธร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ : คณะกรรมการประสานการแข่งขัน  
578 นางสาวอัชญา อนุเคราะห์ ครูโรงเรียนสิรินธร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ : คณะกรรมการประสานการแข่งขัน  
579 นางสาวจันทร์ศรี วสุวัชร์ ครูโรงเรียนสิรินธร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ : คณะกรรมการประสานการแข่งขัน  
580 นางสาวจิรัฐิกานต์ สมานรักษ์ ครูโรงเรียนสิรินธร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ : คณะกรรมการประสานการแข่งขัน  
581 นางสาวปฏิญญา สอนกล้า ครูโรงเรียนสิรินธร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ : คณะกรรมการประสานการแข่งขัน  
582 นางสมกิตต์ โอรสรัมย์ ครูโรงเรียนสิรินธร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ : คณะกรรมการประสานการแข่งขัน  
583 นางสาวพรระวี บุญสุยา ครูโรงเรียนสิรินธร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ : คณะกรรมการประสานการแข่งขัน  
584 นายชูเดช อำพันทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการกลางประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมและอาเซียน  
585 นายทวีโชค งามชื่น ผู้อำนวยการโรงเรียนตั้งใจวิทยาคม คณะกรรมการกลางประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมและอาเซียน  
586 นายอนุชา หลิมศิริวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวเชดวิทยา คณะกรรมการกลางประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมและอาเซียน  
587 นายศรีสุนทร ส่งเสริม ผู้อำนวยการโรงเรียนแนงมุดวิทยา คณะกรรมการกลางประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมและอาเซียน  
588 ว่าที่ร้อยตรีอภินันท์ จันทเขต ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมดงรักวิทยา คณะกรรมการกลางประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมและอาเซียน  
589 นายวีรพงศ์ หมายสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนเทพ คณะกรรมการกลางประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมและอาเซียน  
590 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา โรงเรียนในสังกัด สพม.๓๓ คณะกรรมการกลางประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมและอาเซียน  
591 นายประสิทธิ์ ยอดทองดี ศึกษานิเทศก์ สังกัด สพม. เขต ๓๓ คณะกรรมการกลางประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมและอาเซียน  
592 นายพรรณา ลอยทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการกลางประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมและอาเซียน  
593 นางสุนันทา ศิลาอ่อน รองผู้อำนวยการโรงเรียนไทรแก้ววิทยา คณะกรรมการกลางประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมและอาเซียน  
594 นางทิพวรรณ ยีนยง ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการกลางประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมและอาเซียน  
595 นายวัชรากร ใยแก้ว ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการกลางประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมและอาเซียน  
596 นางสาวธิดาลักษณ์ ทวี ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการกลางประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมและอาเซียน  
597 นายจารุทัศน์ รู้รักษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทวิทยาคาร ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ  
598 นางศิริจันทร์ เกตุชาติ ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ  
599 นายฐิติพันธ์ มุตุมาจันทร์ ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ  
600 ว่าที่ร้อยตรีนที ทรงประโคน ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ  
601 นายอรรถพร ชม้ายเมียง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ  
602 นายเฉลิมศักดิ์ อนันมา ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ  
603 นางสาวทฤฒมน เอี่ยมน้อย ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ  
604 นายอำนาฎ รักชื่อดี ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ  
605 นายองอาจ สุจินพรัหม ประธานกรรมการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ  
606 นายทศพล สระแก้ว รองประธานกรรมการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ  
607 นายชอบ พรหมบุตร รองประธานกรรมการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ  
608 นายประหยัด ทองทา รองประธานกรรมการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ  
609 นายวิชิตชัย แข่งขัน รองประธานกรรมการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ  
610 นายพนม ลำดวนหอม รองประธานกรรมการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ  
611 นายดนัย คำผุย กรรมการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ  
612 นายประสิทธิ์ ยอดทองดี กรรมการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ  
613 นายกิมเฮียง ร่วมพัฒนากร กรรมการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ  
614 นายเดชา คิดกล้า กรรมการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ  
615 นางสาวศิริลักษณ์ อินขาว กรรมการและเลขานุการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ  
616 นางลำเพียร นามสวัสดิ์ โรงเรียนสุรพินท์พิทยา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา คณะกรรมการกลางประจำศูนย์  
617 นายฐานัสม์ พูนทรัพย์ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา คณะกรรมการกลางประจำศูนย์  
618 นายสุริยัน สายปัญญา โรงเรียนห้วยจริงวิทยา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา คณะกรรมการกลางประจำศูนย์  
619 นายยงยุทธ การชัญกาศ โรงเรียนนาดีวิทยา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา คณะกรรมการกลางประจำศูนย์  
620 นายอาทิต พรมตวง โรงเรียนสนมวิทยาคาร ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา คณะกรรมการกลางประจำศูนย์  
621 นายอดิศักดิ์ ศรีโสภา โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา คณะกรรมการกลางประจำศูนย์  
622 นายมนูชัย เวือนประโคน โรงเรียนตานีวิทยา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา คณะกรรมการกลางประจำศูนย์  
623 นายพีระพนธ์ ทองศรี โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา คณะกรรมการกลางประจำศูนย์  
624 นายธีระวุฒ พุทธโค โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา คณะกรรมการกลางประจำศูนย์  
625 นางสาวภูรี ยอดณัฐรดี โรงเรียนเชื่อเพลิงวิทยา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา คณะกรรมการกลางประจำศูนย์  
626 นายพิทยา อินทร์ชัย โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา คณะกรรมการกลางประจำศูนย์  
627 นายโชคดี ภู่มาลา โรงเรียนมัธยมศรีเภาลูน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา คณะกรรมการกลางประจำศูนย์  
628 นายสมเกียรติ เครื่องวิชา โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา คณะกรรมการกลางประจำศูนย์  
629 นายอุดมศักดิ์ แสงใส โรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา คณะกรรมการกลางประจำศูนย์  
630 นางสาวธินัญชนก เพ่งเล็งดี โรงเรียนสุรพินท์พิทยา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา คณะกรรมการกลางประจำศูนย์  
631 นายธิติ นิลแก้ว โรงเรียนสุรพินท์พิทยา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ และประชาสัมพันธ์  
632 นายบัณฑิต ขาวงาม โรงเรียนสุรพินท์พิทยา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ และประชาสัมพันธ์  
633 นายประณต ชุบสุวรรณ โรงเรียนสุรพินท์พิทยา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ และประชาสัมพันธ์  
634 นายชัยกร สุขนิรันดร์ โรงเรียนสุรพินท์พิทยา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ และประชาสัมพันธ์  
635 นายมนตรี แป้นจันทร์ โรงเรียนสุรพินท์พิทยา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ และประชาสัมพันธ์  
636 นายภิญญา สุจินพรัหม โรงเรียนสุรพินท์พิทยา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ และประชาสัมพันธ์  
637 Mr. Pel Chhleav โรงเรียนสุรพินท์พิทยา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ และประชาสัมพันธ์  
638 นางสาวธินัญชนก เพ่งเล็งดี โรงเรียนสุรพินท์พิทยา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ และประชาสัมพันธ์  
639 นางกัตติกา คำอินทร์ โรงเรียนสุรพินท์พิทยา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
640 นางกาญจนา ยุพการณ์ โรงเรียนสุรพินท์พิทยา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
641 นางลำเพียร นามสวัสดิ์ โรงเรียนสุรพินท์พิทยา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
642 นางจินตนาฎ จารัตน์ โรงเรียนสุรพินท์พิทยา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
643 นางสาวศิริลักษณ์ อินขาว โรงเรียนสุรพินท์พิทยา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา คณะกรรมการประเมินผล  
644 นางสาวภัทราวรรณ จันตะ โรงเรียนสุรพินท์พิทยา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา คณะกรรมการประเมินผล  
645 นางสาวทัศนีย์ ต้องถือดี โรงเรียนสุรพินท์พิทยา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา คณะกรรมการประเมินผล  
646 นางสาวธินัญชนก เพ่งเล็งดี โรงเรียนสุรพินท์พิทยา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา คณะกรรมการประเมินผล  
647 นายประณต ชุบสุวรรณ โรงเรียนสุรพินท์พิทยา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา คณะกรรมการประเมินผล  
648 นายแชม มุ่งดี ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าสว่างวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตรศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(หุ่นยนต์)  
649 นายชัยณรงค์ ลอยประโคน รองผู้อำนวยการ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตรศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(หุ่นยนต์)  
650 นางนรินทร โพธิ์สิงห์ ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตรศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(หุ่นยนต์)  
651 นายเอนก นรสาร ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตรศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(หุ่นยนต์)  
652 นางจันทา สังโสมา ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตรศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(หุ่นยนต์)  
653 นายขวัญชัย ถึงดี ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตรศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(หุ่นยนต์)  
654 นายวัชรินทร์ บุญเที่ยง ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตรศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(หุ่นยนต์)  
655 นางประไพวรรณ สมจันทร์ พนักงานราชการ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตรศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(หุ่นยนต์)  
656 นางสาวจรรยา นุกิจรัมย์ พนักงานราชการ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตรศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(หุ่นยนต์)  
657 นายฐิตินันท์ ครบสิ้น เจ้าหน้าที่โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตรศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(หุ่นยนต์)  
658 นายแชม มุ่งดี ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าสว่างวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตรศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
659 นายชัยณรงค์ ลอยประโคน รองผู้อำนวยการ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตรศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
660 นางนรินทร โพธิ์สิงห์ ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตรศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
661 นายเอนก นรสาร ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตรศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
662 นางจันทา สังโสมา ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตรศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
663 นายขวัญชัย ถึงดี ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตรศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
664 นายวัชรินทร์ บุญเที่ยง ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตรศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
665 นางประไพวรรณ สมจันทร์ ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตรศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
666 นางสาวจรรยา นุกิจรัมย์ ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตรศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
667 นายฐิตินันท์ ครบสิ้น เจ้าหน้าที่โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตรศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
668 นายแชม มุ่งดี ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าสว่างวิทยา คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(หุ่นยนต์)  
669 นายบุญเจือ โฉมใส รองผู้อำนวยการ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(หุ่นยนต์)  
670 นางตรีเกศ รุจิยาปนนท์ ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(หุ่นยนต์)  
671 นางยุวดี ชมชื่นดี ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(หุ่นยนต์)  
672 นางเตือนใจ พวงเพ็ชร ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(หุ่นยนต์)  
673 นางสาวชมพูนุช สุจินพรัหม ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(หุ่นยนต์)  
674 นายกัมปนาท คงนุรัตน์ ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(หุ่นยนต์)  
675 นางปวีรา สวัสดิ์สิงห์ ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(หุ่นยนต์)  
676 นางประไพวรรณ สมจันทร์ พนักงานราชการ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(หุ่นยนต์)  
677 นายแชม มุ่งดี ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าสว่างวิทยา คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
678 นายบุญเจือ โฉมใส รองผู้อำนวยการ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
679 นางตรีเกศ รุจิยาปนนท์ ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
680 นางยุวดี ชมชื่นดี ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
681 นางเตือนใจ พวงเพ็ชร ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
682 นางสาวชมพูนุช สุจินพรัหม ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
683 นางปวีรา สวัสดิ์สิงห์ ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
684 นายวัชรวิชย์ พระทองสุขสกุล ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
685 นางประไพวรรณ สมจันทร์ พนักงานราชการ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
686 นางสมใจ บุญโต ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
687 นางสาวกรรณิการ์ บุญทัพไทย ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
688 นายวัชรวิชย์ พระทองสุขสกุล ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(หุ่นยนต์)  
689 นายแชม มุ่งดี ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าสว่างวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(หุ่นยนต์)  
690 นายชัยณรงค์ ลอยประโคน รองผู้อำนวยการ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(หุ่นยนต์)  
691 นางสมใจ บุญโต ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(หุ่นยนต์)  
692 นางสาวกรรณิการ์ บุญทัพไทย ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(หุ่นยนต์)  
693 นายศุภชาติ ม่วงอร่าม ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(หุ่นยนต์)  
694 นางสุวิมล บุุญโต ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(หุ่นยนต์)  
695 นางศิริพร ใจเมือง ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(หุ่นยนต์)  
696 นายวรเชษฐ์ บุญยงค์ ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(หุ่นยนต์)  
697 นางปภังกร นาเมืองรักษ์ ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(หุ่นยนต์)  
698 นายธีรวีร์ พรหมพัชรพล ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(หุ่นยนต์)  
699 นายกัมปนาท คงนุรัตน์ ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
700 นายแชม มุ่งดี ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าสว่างวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
701 นายชัยณรงค์ ลอยประโคน รองผู้อำนวยการ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
702 นายศุภชาติ ม่วงอร่าม ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
703 นางสุวิมล บุุญโต ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
704 นางศิริพร ใจเมือง ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
705 นายวรเชษฐ์ บุญยงค์ ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
706 นางปภังกร นาเมืองรักษ์ ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
707 นายธีรวีร์ พรหมพัชรพล ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
708 นายมนตรี อกอุ่น ครูโรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04 ในพระอุปถัมภ์ กรรมการตัดสินประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(หุ่นยนต์อัติโนมัติ ม.1-ม.3)  
709 นายอนุสรณ์ จันทสุข ครู โรงเรียนสิรินธร กรรมการตัดสินประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(หุ่นยนต์อัติโนมัติ ม.1-ม.3)  
710 นายธีระวัฒน์ สุระศร ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน กรรมการตัดสินประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(หุ่นยนต์อัติโนมัติ ม.1-ม.3)  
711 นายกฤษฎากร แก่นดี ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร กรรมการตัดสินประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(หุ่นยนต์อัติโนมัติ ม.1-ม.3)  
712 นายประหยัด สายบุตร ครู โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา กรรมการตัดสินประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(หุ่นยนต์อัติโนมัติ ม.1-ม.3)  
713 นายอนุสรณ์ จันทสุข ครู โรงเรียนสิรินธร กรรมการตัดสินประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(หุ่นยนต์อัติโนมัติ ม.4-ม.6)  
714 นายธีระวัฒน์ สุระศร ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน กรรมการตัดสินประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(หุ่นยนต์อัติโนมัติ ม.4-ม.6)  
715 นายกฤษฎากร แก่นดี ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร กรรมการตัดสินประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(หุ่นยนต์อัติโนมัติ ม.4-ม.6)  
716 นายประหยัด สายบุตร ครู โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา กรรมการตัดสินประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(หุ่นยนต์อัติโนมัติ ม.4-ม.6)  
717 นางปารย์พิชชา ชีวาพรไพศาล ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร กรรมการตัดสินประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(หุ่นยนต์กึ่งอัติโนมัติ ม.1-ม.3)  
718 นายอดุลย์ บุราคร ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน กรรมการตัดสินประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(หุ่นยนต์กึ่งอัติโนมัติ ม.1-ม.3)  
719 นางภูริตา จันทสุข ครู โรงเรียนสิรินธร กรรมการตัดสินประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(หุ่นยนต์กึ่งอัติโนมัติ ม.4-ม.6)  
720 นางปารย์พิชชา ชีวาพรไพศาล ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร กรรมการตัดสินประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(หุ่นยนต์กึ่งอัติโนมัติ ม.4-ม.6)  
721 นายอดุลย์ บุราคร ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน กรรมการตัดสินประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(หุ่นยนต์กึ่งอัติโนมัติ ม.4-ม.6)  
722 นายอภิราม สาเทียน ครู โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา กรรมการตัดสินประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(หุ่นยนต์กึ่งอัติโนมัติ ม.4-ม.6)  
723 นายภูเบศ นิราศภัย ครู โรงเรียนสวายวิทยาคาร กรรมการตัดสินประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(หุ่นยนต์กึ่งอัติโนมัติ ม.4-ม.6)  
724 นายศราวุธ จันทร์วิเศษ ครู โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย กรรมการตัดสินประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(หุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3)  
725 นายนิรุช เสาประโคน ครู โรงเรียนโคกยางวิทยา กรรมการตัดสินประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(หุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3)  
726 นายไพรัตน์ ทองเถาว์ ครู โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม กรรมการตัดสินประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(หุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3)  
727 นายวีระวัฒน์ วิทยอุดม ครู โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย กรรมการตัดสินประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(หุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3)  
728 นายวรวุฒิ ทอนไชย ครู โรงเรียนสนมวิทยาคาร กรรมการตัดสินประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(หุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3)  
729 นายวีระวัฒน์ วิทยอุดม ครู โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย กรรมการตัดสินประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(หุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6)  
730 นายศราวุธ จันทร์วิเศษ ครู โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย กรรมการตัดสินประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(หุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6)  
731 นายนิรุช เสาประโคน ครู โรงเรียนโคกยางวิทยา กรรมการตัดสินประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(หุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6)  
732 นายไพรัตน์ ทองเถาว์ ครู โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม กรรมการตัดสินประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(หุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6)  
733 นายวรวุฒิ ทอนไชย ครู โรงเรียนสนมวิทยาคาร กรรมการตัดสินประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(หุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6)  
734 นางศิริจันทร์ เกตุชาติ ครู โรงเรียนปราสาทวิทยาคาร กรรมการตัดสินประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(โครงงานหุ่นยนต์ระบบอัติโนมัติ ม.1-ม.3)  
735 นายสุรชัย กิ่งก้านจันทร์ ครู โรงเรียนสิรินธร กรรมการตัดสินประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(โครงงานหุ่นยนต์ระบบอัติโนมัติ ม.1-ม.3)  
736 นางจีรา ศรีไทย ครู โรงเรียนนาดีวิทยา กรรมการตัดสินประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(โครงงานหุ่นยนต์ระบบอัติโนมัติ ม.1-ม.3)  
737 นายพิพัฒน์ ผลเจริญ ครู โรงเรียนโคกยางวิทยา กรรมการตัดสินประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(โครงงานหุ่นยนต์ระบบอัติโนมัติ ม.1-ม.3)  
738 นางดารา ปุยะติ ครู โรงเรียนรัตนบุรี กรรมการตัดสินประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(โครงงานหุ่นยนต์ระบบอัติโนมัติ ม.1-ม.3)  
739 นางศิริจันทร์ เกตุชาติ ครู โรงเรียนปราสาทวิทยาคาร กรรมการตัดสินประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(โครงงานหุ่นยนต์ระบบอัติโนมัติ ม.4-ม.6)  
740 นายสุรชัย กิ่งก้านจันทร์ ครู โรงเรียนสิรินธร กรรมการตัดสินประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(โครงงานหุ่นยนต์ระบบอัติโนมัติ ม.4-ม.6)  
741 นางจีรา ศรีไทย ครู โรงเรียนนาดีวิทยา กรรมการตัดสินประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(โครงงานหุ่นยนต์ระบบอัติโนมัติ ม.4-ม.6)  
742 นายพิพัฒน์ ผลเจริญ ครู โรงเรียนโคกยางวิทยา กรรมการตัดสินประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(โครงงานหุ่นยนต์ระบบอัติโนมัติ ม.4-ม.6)  
743 นางดารา ปุยะติ ครู โรงเรียนรัตนบุรี กรรมการตัดสินประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(โครงงานหุ่นยนต์ระบบอัติโนมัติ ม.4-ม.6)  
744 นายประสิทธิ์ ตะวันหะ ครู โรงเรียนสิรินธร กรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น(2D Animation) ม.1-ม.3  
745 นางสาววิภาพันธ์ สันวัง ครู โรงเรียนรัตนบุรี กรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น(2D Animation) ม.1-ม.3  
746 นายปิยพงษ์ สมศรี ครู โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น(2D Animation) ม.1-ม.3  
747 นางสาวชมพูนุท เฉลียวฉลาด ครู โรงเรียนสังขะ กรรมการตัดสินการแข่งขันออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3  
748 นายวิฑูรย์ อยู่ยืน ครู โรงเรียนจารย์วิทยาคาร กรรมการตัดสินการแข่งขันออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3  
749 นางปภาดา เจียมเมืองปัก ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร กรรมการตัดสินการแข่งขันออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3  
750 นางสาวอุรัจชา เตียงทอง ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร กรรมการการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6  
751 นายปฏิพัทธ์ จำปาทอง ครู โรงเรียนเมืองบัววิทยา กรรมการการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6  
752 นายสุทธิพงศ์ สำนักนิตย์ ครู โรงเรียนพนาสนวิทยา กรรมการการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6  
753 นางสาวณัฏฐญา ใจหาญ ครู โรงเรียนสิรินธร กรรมการการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3  
754 นางสาวฉัตรสุดา ทอนทม ครู โรงเรียนหนองอียอวิทยา กรรมการการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3  
755 นายเชิด ชูตาลัด ครู โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ กรรมการการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3  
756 นางสาวคำพันธ์ เสาะแสวง ครู โรงเรียนสิรินธร กรรมการการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6  
757 นายเลข ทิวคู่ ครู โรงเรียนสินรินทร์วิทยา กรรมการการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6  
758 นายนรินทร์ อนงค์ชัย ครู โรงเรียนเทพอุดมวิทยา กรรมการการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6  
759 นางสาวกวิตา อินธิสาร ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร กรรมการการแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กโทรนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3  
760 นางเสาวลักษณ์ บัวบาน ครู โรงเรียนสังขะ กรรมการการแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กโทรนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3  
761 นางมลิวัลย์ บุญเย็น ครู โรงเรียนสิรินธร กรรมการการแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กโทรนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3  
762 นายเอกอภิสิทธิ์ ดอกศรีจันทร์ ครู โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ กรรมการการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Applications ม.4-ม.6  
763 นายธนภพ สุภาษา ครู โรงเรียนสวายวิทยาคาร กรรมการการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Applications ม.4-ม.6  
764 นายธิติพันธ์ มุตุมาจันทร์ ครู โรงเรียนปราสาทวิทยาคาร กรรมการการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Applications ม.4-ม.6  
765 นางทิวากร หลอมประโคน ครู โรงเรียนสิรินธร กรรมการการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3  
766 นางสาวอนงค์ ปาสานะตัง ครู โรงเรียนเมืองบัววิทยา กรรมการการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3  
767 นายธนดล คำเสมอ ครู โรงเรียนบัวเชดวิทยา กรรมการการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3  
768 นายวีรยุทธ พิมวงษา ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร กรรมการการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6  
769 นางรุ่งนภา กลิ่นกลาง ครู โรงเรียนห้วยจริงวิทยา กรรมการการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6  
770 นายปิยะพงษ์ พรหมบุตร ครู โรงเรียนเทพอุดมวิทยา กรรมการการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6  
771 นางสาวพรระวี บุญสุยา ครู โรงเรียนสิรินธร กรรมการการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3  
772 นายบุญรอด วุฒิยาสาร ครู โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ กรรมการการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3  
773 นายวัชรพล เที่ยงปา ครู โรงเรียนตาเบาวิทยา กรรมการการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3  
774 นายปรีชา ทองมา ครู โรงเรียนดอนแรดวิทยา กรรมการการแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6  
775 นายเจษฎาภรณ์ มะลิหอม ครู โรงเรียนนารายณ์คำผง กรรมการการแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6  
776 นายอานนท์ มุ่งดี ครู โรงเรียนสิรินธร กรรมการการแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6  
777 นางธรรศญาพร เสียงจินดารัตน์ ครู โรงเรียนสิรินธร กรรมการการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3  
778 นางสาวจิรัฐชญา ปาแปง ครู โรงเรียนแนงมุดวิทยา กรรมการการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3  
779 นายไพฑูล หาดคำ ครู โรงเรียนรัตนบุรี กรรมการการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3  
780 นางดลนภา พุ่มพุฒ ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร กรรมการการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3  
781 นางกานต์ทิวา สาแก้ว ครู โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา กรรมการการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3  
782 นางสาวนิศารัตน์ นิลศักดิ์ ครู โรงเรียนสิรินธร กรรมการการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6  
783 นางสาวไลลา อุดมทวีพร ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร กรรมการการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6  
784 นางสาวเกวลี ศุภเลิศ ครู โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ กรรมการการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6  
785 นางดวงตา บุติมาลย์ ครู โรงเรียนสำโรงทาบวืทยาคม กรรมการการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6  
786 นางสาวธิดารัตน์ นิลศักดิ์ ครู โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา กรรมการการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6  
787 นายศุภชัย ราชนู ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร กรรมการการแข่งขันการตัดต่อภาพยนต์ ม.4-ม.6  
788 นางสาวทัศรินทร์ บุญพร้อม ครู โรงเรียนตานีวืทยา กรรมการการแข่งขันการตัดต่อภาพยนต์ ม.4-ม.6  
789 นางสาวพิรุณรัตน์ ศักดิ์แก้ว ครู โรงเรียนรัตนบุรี กรรมการการแข่งขันการตัดต่อภาพยนต์ ม.4-ม.6  
790 นายปริญญา พุ่มไหม ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการอำนวยการ  
791 นายทันใจ ชูทรงเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการอำนวยการ  
792 นายวสันต์ ปัญญาธานี ผู้อำนวยการโรงเรียนสนมวิทยาคาร ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการอำนวยการ  
793 นายบุญเรือง พจนาโสภา ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนแรดวิทยา ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการอำนวยการ  
794 นายสุพินทร์ พุฒตาล ผู้อำนวยการโรงเรียนแกศึกษาพัฒนา ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการอำนวยการ  
795 นายสรรค์นิธิ เผ่าพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุศรีนคร ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการอำนวยการ  
796 นายปิยวัฒน์ ศรีไสว ผู้อำนวยการโรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการอำนวยการ  
797 นายสรศักดิ์ สีตาชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองอียอวิทยา ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการอำนวยการ  
798 นายฉัตรนพดล คงยืน ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการอำนวยการ  
799 นายวีระพงศ์ หมายสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนเทพ ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการอำนวยการ  
800 นางจิดาภา บูรณ์เจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการอำนวยการ  
801 นายบุญศักดิ์ บุญจูง ผู้อำนวยการโรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการอำนวยการ  
802 นางสำลี โททอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการอำนวยการ  
803 ว่าที่ ร.ต.วรวิทย์ กมล รองผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการอำนวยการ  
804 นายสุรศักดิ์ ลือขจร รองผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการอำนวยการ  
805 นายภูธร พวงศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการอำนวยการ  
806 นางกาญจนา พรหมบุตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการอำนวยการ  
807 นายอเนก ผ่องพรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุศรีนคร ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการอำนวยการ  
808 นายสุรพันธ์ ร่วมจิตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนดอนแรดวิทยา ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการอำนวยการ  
809 นายพล สีดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการอำนวยการ  
810 นายสุเทพ ชินวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการอำนวยการ  
811 นายสุบรรณ์ แสงทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนเทพ ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการอำนวยการ  
812 นายสุธีร์ ชัยตั้งจิต รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองอียอวิทยา ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการอำนวยการ  
813 นางพรสวรรค์ พนัส รองผู้อำนวยการโรงเรียนแกศึกษาพัฒนา ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการอำนวยการ  
814 นายบุญจันทร์ ผิวสร้อย รองผู้อำนวยการโรงเรียนสนมวิทยาคาร ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการอำนวยการ  
815 นางพัชรนันท์ เจริญศิริวิชญกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสนมวิทยาคาร ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการอำนวยการ  
816 นายนิรันดร บุญอาจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการอำนวยการ  
817 นายอำนาจ ระวิพงษ์ ครูโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการอำนวยการ  
818 นายพูนสวัสดิ์ ยวงทอง ครูโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการอำนวยการ  
819 นายวันชัย นิลหุต ครูโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการอำนวยการ  
820 นายสุรศักดิ์ ลือขจร รองผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่  
821 นายพูนสวัสดิ์ ยวงทอง ครูโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่  
822 นายอนันต์ ชาตะศิริ ครูโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่  
823 นายเชิดชัย มนต์ดี ครูโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่  
824 นายสมศักดิ์ สุขบท ครูโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่  
825 นายสุเทพ กรุงพิทักษ์ ครูโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่  
826 นายปรัชญา กะการดี ครูโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่  
827 นายวิทยา เอลาวัณ ครูโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่  
828 นายวันชัย นิลหุต ครูโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่  
829 นายทวีชัย กลีบบัว ครูโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่  
830 นายประสพ จันทร์มาลี ครูโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่  
831 นายประเสริฐ ลับโกษา ครูโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่  
832 นายปริญญา เหล่าสกุล ครูโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่  
833 นายมนตรี จำปี ครูโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่  
834 นายยุทร เบ้าทอง ครูโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่  
835 นายศราวุฒิ วงค์คำปัน ครูโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่  
836 นายศรีรม ฉิมลี ครูโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่  
837 นายสมทบ สุริยา ครูโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่  
838 นายอุทัย อุดทุม ครูโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่  
839 นายเอกนรินทร์ ธรรมนิยม ครูโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่  
840 นายณัฐวุฒิ อุดหนุนชาติ ครูพิเศษโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่  
841 นายบุญชัยทวี ศรีเทพ ครูพิเศษโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่  
842 นายสมคิด แก้วเขียว ครูพิเศษโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่  
843 นายศรชัย วรรณตรง ครูโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่  
844 นายสุขสวัสดิ์ สาศิริ ครูโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่  
845 นายปรัชญา สายรัตน์ ครูโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่  
846 นายเอกภพ บุดดา ครูพิเศษโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่  
847 นายสมศักดิ์ สุขบท ครูโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายจราจรและความปลอดภัย  
848 นายชยพล พองนวล ครูโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายจราจรและความปลอดภัย  
849 นายปรัชญา กะการดี ครูโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายจราจรและความปลอดภัย  
850 นายวิทยา เอลาวัน ครูโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายจราจรและความปลอดภัย  
851 นายกัมปนาท ผลไม้ ครูโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายจราจรและความปลอดภัย  
852 นายศราวุฒิ วงค์คำปัน ครูโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายจราจรและความปลอดภัย  
853 นายบุญเลี้ยม โทขันธ์ ครูโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายจราจรและความปลอดภัย  
854 นายกฤตนัย โครตทอง ครูพิเศษโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายจราจรและความปลอดภัย  
855 นายธนิกกุล บุญอาจ ครูพิเศษโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายจราจรและความปลอดภัย  
856 นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายจราจรและความปลอดภัย  
857 นายประจัญ กลิ่นหอม ครูโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายจราจรและความปลอดภัย  
858 ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ณรงค์ วงศ์วาน ครูโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายจราจรและความปลอดภัย  
859 นางสำลี โททอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการบริการ  
860 นางยุพาพิน ช่วยวัฒนะ ครูโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการบริการ  
861 นางกลิ่นมณี วันนา ครูโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการบริการ  
862 นางกุหลาบ วงศ์วาน ครูโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการบริการ  
863 นางไกรษร คงยืน ครูโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการบริการ  
864 นางจินตนา ชัยทอง ครูโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการบริการ  
865 นางจิราพร ดาบุตรดี ครูโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการบริการ  
866 นางฐิตินันท์ เจริญเมือง ครูโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการบริการ  
867 นางสาวณัฐณิชา ดาบุตรดี ครูโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการบริการ  
868 นางสาวทิชากร สมร ครูโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการบริการ  
869 นางดารา ปุยะติ ครูโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการบริการ  
870 นางนภัสกรณ์ นามโสม ครูโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการบริการ  
871 นางปราณีต เหล่าสกุล ครูโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการบริการ  
872 นางปวันรัตน์ บุญหนุน ครูโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการบริการ  
873 นางพัชรี สาแก้ว ครูโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการบริการ  
874 นางพิรุณนี สายยศ ครูโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการบริการ  
875 นางไพวัลย์ กรุงพิทักษ์ ครูโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการบริการ  
876 นางมยุรา ถาพรผาด ครูโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการบริการ  
877 นางระพีพรรณ ลับโกษา ครูโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการบริการ  
878 นางรัมภ์รดา เครือศรี ครูโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการบริการ  
879 นางรัสนา อนันตสุข ครูโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการบริการ  
880 นางลิขิต มีโสภา ครูโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการบริการ  
881 นางวัชรี กมล ครูโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการบริการ  
882 นางวันทา นามรักษ์ ครูโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการบริการ  
883 นางวันวิสา สระแก้ว ครูโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการบริการ  
884 นางวิมล สุขนิตย์ ครูโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการบริการ  
885 นางศรีสุดา ชาตะศิริ ครูโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการบริการ  
886 นางสมหวัง สุดโสม ครูโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการบริการ  
887 นางสายรุ้ง สุวรรณไตรย์ ครูโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการบริการ  
888 นางสาวจรรยาภรณ์ ชำนาญธุระกิจ ครูโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการบริการ  
889 นางสาวจินตนา พิกุลแก้ว ครูโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการบริการ  
890 นางสาวจุฑามาศ พุดหอม ครูโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการบริการ  
891 นางสาวชนิดา ใยบุรี ครูโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการบริการ  
892 นางณัฐฏิกานต์ ทองเกษม ครูโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการบริการ  
893 นางสาวดวงฤทัย อุดทุม ครูโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการบริการ  
894 นางสาวประภาศรี เกษมสุข ครูโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการบริการ  
895 นางสาวพรนภา พุทธานุ ครูโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการบริการ  
896 นางสาวพัชราพรรณ บุญยืน ครูโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการบริการ  
897 นางสาวพิรุณรัตน์ ศักดิ์แก้ว ครูโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการบริการ  
898 นางสาวเพ็ญจันทร์ พันธ์ฤกษ์ ครูโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการบริการ  
899 นางสาววลีวรรณ วัดตรง ครูโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการบริการ  
900 นางสาววิชุดา ชนะกิจ ครูโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการบริการ  
901 นางวิภาพันธ์ บุดดี ครูโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการบริการ  
902 นางสาวศศิพิมพ์ ลวดลาย ครูโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการบริการ  
903 นางสาวศิริพรรณ ธรรมมานิตย์กุล ครูโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการบริการ  
904 นางสาวสไบพร คำภิรมย์ ครูโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการบริการ  
905 นางสาวสอนสวรรค์ ถวิลรักษ์ ครูโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการบริการ  
906 นางสาวสิริรดา เจริญรัมย์ ครูโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการบริการ  
907 นางสาวสุจิตรา กะการดี ครูโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการบริการ  
908 นางสาวสุภาพ พบบุญ ครูโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการบริการ  
909 นางสาวอธิติญา ประดาสุข ครูโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการบริการ  
910 นางสาวอรวรรณ แพงภูงา ครูโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการบริการ  
911 นางสาวอำนวย ม่วงอร่าม ครูโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการบริการ  
912 นางสาวอุทัยวรรณ ระดมสุข ครูโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการบริการ  
913 นางสุจินดา ศรีสวัสดิ์ ครูโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการบริการ  
914 นางสุชาดา วรรณตรง ครูโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการบริการ  
915 นางสุณิตา เรียงไธสงค์ ครูโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการบริการ  
916 นางสุพิศ จันทร์มาลี ครูโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการบริการ  
917 นางสุรัตยา แซ่ภู ครูโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการบริการ  
918 นางสุรางค์ พูนศรีธนากูล ครูโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการบริการ  
919 นางเสน่ห์ พุฒตาล ครูโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการบริการ  
920 นางอมรรัตน์ สมบัติ ครูโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการบริการ  
921 นางอ่อนศรี ศรีเที่ยง ครูโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการบริการ  
922 นางอัญญารัตน์ ลือขจร ครูโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการบริการ  
923 นางอุมาพร สุดาปัน ครูโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการบริการ  
924 นางอุษา เดชศิริ ครูโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการบริการ  
925 นางเอมอร เรืองสุข ครูโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการบริการ  
926 นางสาววิลาสินี กนกแก้ว ครูโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการบริการ  
927 นางสาวเก็จกาญจน์ กนกแก้ว ครูโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการบริการ  
928 นางฉัลยาญาราภรณ์ ทวีแสง ครูโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการบริการ  
929 นางสาวบุสดี แก่นแก้ว ครูโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการบริการ  
930 นางสาวกาญจนา กิ่งมณี ครูพิเศษโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการบริการ  
931 นางสาวจีรภรณ์ วรรณกลางซ้าย ครูพิเศษโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการบริการ  
932 นางสาวฉันชนก สิงห์เสนา ครูพิเศษโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการบริการ  
933 นางสาวช่อทิพย์ พูนศรีธนากูล ครูพิเศษโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการบริการ  
934 นางสาวนิภาพร สิทธิจันทร์ ครูพิเศษโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการบริการ  
935 นางสาวนิโลบล ชนะทอง ครูพิเศษโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการบริการ  
936 นางสาวอัมพิกา อินทศรี ครูพิเศษโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการบริการ  
937 นางสาวศิวรินทร์ ตาละชีพ ครูพิเศษโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการบริการ  
938 นางสาวสุดารัตน์ บุญสงค์ ครูพิเศษโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการบริการ  
939 นางสาวกาญจนาภรณ์ วงศ์จอม ครูพิเศษโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการบริการ  
940 นางสาวนภาพรรณ บุญปัญญา ธุรการโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการบริการ  
941 นางเบ็ญจวรรณ บุญอาจ ครูโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการบริการ  
942 นางศิริภัสสร อุดมรัตน์ ครูโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการบริการ  
943 นายนิรันดร บุญอาจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
944 นายสุพจน์ เค้ากล้า ครูโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
945 นายพูนสวัสดิ์ ยวงทอง ครูโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
946 นายสมพงษ์ เข็มทอง ครูโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
947 นายภูมินทร์ นันทะพันธ์ ครูโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
948 นายธนิตพงษ์ มนต์ดี ครูโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
949 นายก้องกำพล ไผ่ล้อม ครูโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
950 นายอำนาจ ระวิพงษ์ ครูโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
951 นายวันชัย นิลหุต ครูโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
952 นายนิรันดร บุญอาจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
953 นายอำนาจ ระวิพงษ์ ครูโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
954 นางวันทา นามรักษ์ ครูโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
955 นางไกรษร คงยืน ครูโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
956 นางสุรัตยา แซ่ภู ครูโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
957 นางวิภาพันธ์ สันวัง ครูโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
958 นางสาวภาวินี ศรีน้อย ครูพิเศษโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
959 นางสาวจิราภรณ์ พองนวล ธุรการโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
960 นายนิทัศน์ เข็มทอง ครูโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
961 นายสุพจน์ เค้ากล้า ครูโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
962 นายคำพูน วันนา ครูโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
963 นางสาวพิรุณรัตน์ ศักดิ์แก้ว ครูโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
964 นายไชยนันทน์ พนัส นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
965 นายอภิชน เพียรเสมอ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
966 นางสาวสมฤดี ศรีโพธิ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
967 นางสาววลัยลักษณ์ พรมภักดี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
968 นายจรัส พิเลิศ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
969 นายเฉลิมวุฒิ ประดาสุข นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
970 นายนิธิกานต์ ทองประดับ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
971 นายศักดา สถานสุข นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
972 นางสาวสุพรรณรดี ศรีปัตเนตร นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
973 นางสาวสุวิภา นาดี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
974 นายธนศักดิ์ สอนพรม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
975 นายวัชระ ม่วงโพธิ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
976 นายปฐมพร มณีวรรณ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
977 นายอภินัทธ์ อ่าวรุ่งเรือง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
978 ว่าที่ ร.ต.วรวิทย์ กมล รองผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี  
979 นางสาวสุนันทา นาเจริญ ครูโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี  
980 นางศศินา พรมตวง ครูโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี  
981 นางสายรุ้ง สุวรรณไตรย์ ครูโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี  
982 นางสาวจุฑามาศ พุดหอม ครูโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี  
983 นางสาวกาญจนา กิ่งมณี ครูโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี  
984 นางสาวอัมพิกา อินทศรี ครูโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี  
985 นางสาวช่อทิพย์ พูนศรีธนากูล ครูโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี  
986 นางสาววิชุดา ชนะกิจ ครูโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี  
987 นายสัญญา จงอุตส่าห์ ครูพิเศษโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี  
988 นางดารา ปุยะติ ครูโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ  
989 นางพัชรี สาแก้ว ครูโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ  
990 นายปรัชญา สายรัตน์ ครูโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ  
991 นายกัมปนาท ผลไม้ ครูโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ  
992 นางสาวพิรุณรัตน์ ศักดิ์แก้ว ครูโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ  
993 นายไพทูล หาดคำ ครูโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการบริหารการจัดการสารสนเทศ  
994 นางสาวนภาพรรณ บุญปัญญา ธุรการโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการบริหารการจัดการสารสนเทศ  
995 นายธนิกกุล บุญอาจ ครูพิเศษโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการบริหารการจัดการสารสนเทศ  
996 นางสาวฉันท์ชนก สิงหเสนา ครูพิเศษโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการบริหารการจัดการสารสนเทศ  
997 นางสาวนิโลบล ชนะทอง ครูพิเศษโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการบริหารการจัดการสารสนเทศ  
998 นางสาวกาญจนาภรณ์ วงศ์จอม ครูพิเศษโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการบริหารการจัดการสารสนเทศ  
999 นายก้องกำพล ไผ่ล้อม ครูพิเศษโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการบริหารการจัดการสารสนเทศ  
1000 นางสาวจีรภรณ์ วรรณกลางซ้าย ครูพิเศษโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการบริหารการจัดการสารสนเทศ  
1001 นายอุดมศักดิ์ แสงใส ครูพิเศษโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการบริหารการจัดการสารสนเทศ  
1002 นางสาวสุดารัตน์ บุญสงค์ ธุรการโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการบริหารการจัดการสารสนเทศ  
1003 นายกฤตนัย โคตรทอง ครูโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการบริหารการจัดการสารสนเทศ  
1004 นางสาวศีวรินทร์ ตาละชีพ ธุรการโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการบริหารการจัดการสารสนเทศ  
1005 นางไพวัลย์ กรุงพิทักษ์ ครูโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล  
1006 นางพัชรี สาแก้ว ครูโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล  
1007 นายอุดมศักดิ์ แสงใส ครูพิเศษโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล  
1008 นายณัฐวุฒิ อุดหนุนชาติ ครูพิเศษโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล  
1009 นางสาวนิภาพร สิทธิจันทร์ ครูพิเศษโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล  
1010 นางสาวกาญจนาภรณ์ วงศ์จอม ครูพิเศษโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล  
1011 นายนิรันดร บุญอาจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายสรุปประเมินผล  
1012 นายอำนาจ ระวิพงษ์ ครูโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายสรุปประเมินผล  
1013 นายสุพจน์ เค้ากล้า ครูโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายสรุปประเมินผล  
1014 นายคำพูน วันนา ครูโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายสรุปประเมินผล  
1015 นายนิทัศน์ เข็มทอง ครูโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายสรุปประเมินผล  
1016 นางวันทา นามรักษ์ ครูโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายสรุปประเมินผล  
1017 นางรัตติกร ภิรมย์ตระกูล ครูโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายสรุปประเมินผล  
1018 นางไกรษร คงยืน ครูโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายสรุปประเมินผล  
1019 นางสุรัตยา แซ่ภู ครูโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายสรุปประเมินผล  
1020 นางสาวจิราภรณ์ พองนวล ธุรการโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายสรุปประเมินผล  
1021 นางสาวภาวินี ศรีน้อย ครูพิเศษโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายสรุปประเมินผล  
1022 นายปริญญา พ่มไหม ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
1023 นายนิรันดร บุญอาจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
1024 นายพูนสวัสดิ์ ยวงทอง ครูโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
1025 นายยุทร เบ้าทอง ครูโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
1026 นางสาววลีวรรณ วัดตรง ครูโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
1027 นายศราวุฒิ วงค์คำปัน ครูโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
1028 นางสาวอัมพิกา อินทศรี ครูพิเศษโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
1029 นางสาวช่อทิพย์ พูนศรีธนากูล ครูพิเศษโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
1030 นางสาวนิโลบล ชนะทอง ครูพิเศษโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
1031 นางสาวจิราภรณ์ พองนวล ธุรการโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
1032 นางสาวภาวินี ศรีน้อย ธุรการโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
1033 นายวันชัย นิลหุต ครูโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
1034 นายวันชัย นิลหุต ครูโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
1035 นายลิขิต สิงจานุสงค์ ครูโรงเรียนโนนเทพ ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
1036 นางสุทธิลักษณ์ สมใจหวัง ครูโรงเรียนสิรินธร ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
1037 นางรุ่งอรุณ ปรียานุภาพ ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
1038 นางสาวลำยงค์ แสนมา ครูโรงเรียนช้างบุญวิทยา ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
1039 นายอดิเรก บุญเชิด ครูโรงเรียนแตลศิริ ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
1040 นายสุทิตย์ สันทัยพร ครูโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
1041 นายสุคุม ลอยประโคน ครูโรงเรียนนาบัววิทยา ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
1042 นางนันต์นรี สิริโชคธนานันท์ ครูโรงเรียนพรมเทพพิทยาคม ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
1043 นายประเสริฐสิทธิ์ สมใจหวัง ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
1044 นางสาวเก็จกาญจน์ กนกแก้ว ครูโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
1045 นายสมเกตุ ใจเมือง ครูโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
1046 นายวิโรจน์ เตะประโคน ครูโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
1047 นายสุรศักดิ์ ลับโกษา ครูโรงเรียนศรีขรภูมิพิสัย ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
1048 นางสาวอนัญญา ฉิมกุล ครูโรงเรียนกระเทียมวิทยา ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
1049 นางสุวรรณี พรหมบุตร ครูโรงเรียนสนมวิทยาคาร ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
1050 นายนพรัตน์ ทองแม้น ครูโรงเรียนมหิธรวิทยา ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
1051 นางอมร พันธ์ชนะ ครูโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
1052 นายบัญญัติ เพียรชอบ ครูโรงเรียนศรีไผทสมันต์ ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
1053 นายไพจิตร ทองพันธ์ ครูโรงเรียนสุรพินพิทยา ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
1054 นายกิตติชาติ แก้วสน ครูโรงเรียนสุรินทร์ภักดี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
1055 นายพัลลภ พัวพันธ์ุ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะดนตรี กลุ่มอำนวยการ  
1056 นายรัชพงษ์ อ่อนอก รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะดนตรี กลุ่มอำนวยการ  
1057 นายวินัย ศิริเวช รองผู้อำนวยการโรงเรียนทาตูมประชาเสริมวิทย์ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะดนตรี กลุ่มอำนวยการ  
1058 นายองอาจ ดีประดวง ศึกษานิเทศก์ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะดนตรี กลุ่มอำนวยการ  
1059 นายสุธี ใจศีล ศึกษานิเทศก์ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะดนตรี กลุ่มอำนวยการ  
1060 นายประสิทธิ์ ทิพยบุญ ครู ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะดนตรี กลุ่มอำนวยการ  
1061 นางกิ่งแก้ว เนาว์สูงเนิน ครู ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะดนตรี กลุ่มอำนวยการ  
1062 นายรัชพงษ์ อ่อนอก รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะดนตรี กลุ่มดำเนินงาน  
1063 นายสุรพงษ์ บรรจุสุข ครู ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะดนตรี กลุ่มดำเนินงาน  
1064 นางประภา แข่งขัน ครู ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะดนตรี กลุ่มดำเนินงาน  
1065 นางผกาวดี สุวงศ์ ครู ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะดนตรี กลุ่มดำเนินงาน  
1066 นางสุบรรณิภา แก่นแก้ว ครู ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะดนตรี กลุ่มดำเนินงาน  
1067 นางวันเพ็ญ บุญยืน ครู ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะดนตรี กลุ่มดำเนินงาน  
1068 นางกิ่งดาว ผงทวี ครู ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะดนตรี กลุ่มดำเนินงาน  
1069 นายประสิทธิ์ ทิพยบุญ ครู ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะดนตรี กลุ่มดำเนินงาน  
1070 นางกิ่งแก้ว เนาว์สูงเนิน ครู ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะดนตรี กลุ่มดำเนินงาน  
1071 นายวินัย ศิริเวช รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะดนตรี กลุ่มงานสถานที่  
1072 นายสิทธิศักดิ์ เอ็นดู ครู ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะดนตรี กลุ่มงานสถานที่  
1073 นายพูนสุข มะลิหวล ครู ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะดนตรี กลุ่มงานสถานที่  
1074 นายสมศักดิ์ พิศเพ็ง ครู ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะดนตรี กลุ่มงานสถานที่  
1075 นางสุรีรัตน์ หมื่นมี ครู ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะดนตรี กลุ่มงานสถานที่  
1076 นางสาวพิไลพร เส้นเศษ ครู ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะดนตรี กลุ่มงานสถานที่  
1077 นายอิสระพงษ์ มั่งมีศรี ครู ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะดนตรี กลุ่มงานสถานที่  
1078 นายสาลี มณีศรี ครู ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะดนตรี กลุ่มงานสถานที่  
1079 นายประสบสุข บุตรงาม ครู ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะดนตรี กลุ่มงานสถานที่  
1080 นายสมพร สุทธิ ครู ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะดนตรี กลุ่มงานสถานที่  
1081 นายสุริยะ สาแก้ว ครู ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะดนตรี กลุ่มงานสถานที่  
1082 นายธวัช สุกแสง ครู ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะดนตรี กลุ่มงานสถานที่  
1083 นายมนตรี สุดาปัน ครู ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะดนตรี กลุ่มงานสถานที่  
1084 นายกฤตภาส มาลาคำ ครู ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะดนตรี กลุ่มงานสถานที่  
1085 นายปราโมทย์ พรหมบุตร ครู ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะดนตรี กลุ่มงานสถานที่  
1086 นายประยูร บุญยืน ครู ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะดนตรี กลุ่มงานสถานที่  
1087 นายอดิศร วรรณะ พนักงานราชการ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะดนตรี กลุ่มงานสถานที่  
1088 นายวัฒนา กิ่งจันทร์ ครูอัตราจ้าง ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะดนตรี กลุ่มงานสถานที่  
1089 นางสาวดวงตา เกลียวเพียร ครูอัตราจ้าง ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะดนตรี กลุ่มงานสถานที่  
1090 นายวิทยา กะการดี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะดนตรี กลุ่มงานสถานที่  
1091 นายวุฒิชัย สถานสุข นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะดนตรี กลุ่มงานสถานที่  
1092 นายณัฐวุฒิ พันธ์เนตร นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะดนตรี กลุ่มงานสถานที่  
1093 นายอรรถพล พดภูงา ครูอัตราจ้าง ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะดนตรี กลุ่มงานสถานที่  
1094 นายประสิทธิ์ ทิพยบุญ ครู ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะดนตรี กลุ่มงานสถานที่  
1095 นายประเทียร แก้วชนะ ครู ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะดนตรี กลุ่มงานสถานที่  
1096 นายรัชพงษ์ อ่อนอก รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะดนตรี กลุ่มงานพัสดุและการเงิน  
1097 นางจีราพร เอ็นดู ครู ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะดนตรี กลุ่มงานพัสดุและการเงิน  
1098 นายชัยณรงค์ ยืนยาว ครู ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะดนตรี กลุ่มงานพัสดุและการเงิน  
1099 นางนงลักษณ์ ธรรมดา ครู ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะดนตรี กลุ่มงานพัสดุและการเงิน  
1100 นายคมวิบูลย์ หันตุรินทร์ ครู ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะดนตรี กลุ่มงานพัสดุและการเงิน  
1101 นางจารุวรรณ เชยคำแหง ครู ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะดนตรี กลุ่มงานพัสดุและการเงิน  
1102 นางสาวฐิตินันท์ บุญเสริม ครู ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะดนตรี กลุ่มงานพัสดุและการเงิน  
1103 นายกันตภณ อังสนุ เจ้าหน้าที่ธุรการ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะดนตรี กลุ่มงานพัสดุและการเงิน  
1104 นางนงค์ลักษณ์ สท้านอาจ ครูผู้ช่วย ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะดนตรี กลุ่มงานพัสดุและการเงิน  
1105 นางสาวสุนิสา จันทร์จำปา ครู ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะดนตรี กลุ่มงานพัสดุและการเงิน  
1106 นางอัญชลี มะลิหวล ครู ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะดนตรี กลุ่มงานรับลงทะเบียนและรายงานผล  
1107 นางดาราวรรณ แข่งขัน ครู ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะดนตรี กลุ่มงานรับลงทะเบียนและรายงานผล  
1108 นางจันทร์เพ็ญ แก่นแก้ว ครู ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะดนตรี กลุ่มงานรับลงทะเบียนและรายงานผล  
1109 นางสาวธิดาวรรณ ฉายแสงจันทร์ ครู ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะดนตรี กลุ่มงานรับลงทะเบียนและรายงานผล  
1110 นางสุภัตรา อ่อนอก ครู ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะดนตรี กลุ่มงานรับลงทะเบียนและรายงานผล  
1111 นางจิตรา เชื้อเจริญ ครู ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะดนตรี กลุ่มงานรับลงทะเบียนและรายงานผล  
1112 นางสาวจีรนันท์ คดีเวียง ครู ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะดนตรี กลุ่มงานรับลงทะเบียนและรายงานผล  
1113 นางสาวกมลวัฒน์ สิมมา ครู ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะดนตรี กลุ่มงานรับลงทะเบียนและรายงานผล  
1114 นางสาวรัตถูมิ แจทอง ครู ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะดนตรี กลุ่มงานรับลงทะเบียนและรายงานผล  
1115 นางสาวทิพย์สุดา ศรีละบุตร ครู ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะดนตรี กลุ่มงานรับลงทะเบียนและรายงานผล  
1116 นางสาวทิชากร ชาญศรี ครู ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะดนตรี กลุ่มงานรับลงทะเบียนและรายงานผล  
1117 นางฐิรัญญ์รัตน์ บุตรงาม ครู ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะดนตรี กลุ่มงานรับลงทะเบียนและรายงานผล  
1118 นางภัททิยา ศรีหาตา ครูผู้ช่วย ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะดนตรี กลุ่มงานรับลงทะเบียนและรายงานผล  
1119 นางสาวสาวิตรี ศรีน้อย ครูผู้ช่วย ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะดนตรี กลุ่มงานรับลงทะเบียนและรายงานผล  
1120 นางศรัณย์รัชต์ เมืองแก้ว ครูผู้ช่วย ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะดนตรี กลุ่มงานรับลงทะเบียนและรายงานผล  
1121 นางรัตนประภา มาลีหวล ครูอัตราจ้าง ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะดนตรี กลุ่มงานรับลงทะเบียนและรายงานผล  
1122 นางเรศินี แข่งขัน ครูอัตราจ้าง ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะดนตรี กลุ่มงานรับลงทะเบียนและรายงานผล  
1123 นางสาวนันท์ณภัส เนื้อแก้ว ครูอัตราจ้าง ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะดนตรี กลุ่มงานรับลงทะเบียนและรายงานผล  
1124 นางสาวมะยุรี ทุ่มโมง ครูอัตราจ้าง ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะดนตรี กลุ่มงานรับลงทะเบียนและรายงานผล  
1125 นางสาวยลภัทร โพธิ์ศรี ครูอัตราจ้าง ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะดนตรี กลุ่มงานรับลงทะเบียนและรายงานผล  
1126 นางสาวน้ำทิพย์ นาคแสง ครูอัตราจ้าง ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะดนตรี กลุ่มงานรับลงทะเบียนและรายงานผล  
1127 นางสาวนิตติยา จันแดง ครูอัตราจ้าง ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะดนตรี กลุ่มงานรับลงทะเบียนและรายงานผล  
1128 นายจีราพันธ์ แก่นแก้ว ครูอัตราจ้าง ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะดนตรี กลุ่มงานรับลงทะเบียนและรายงานผล  
1129 นางสาวกนกอร หมื่นเจริญ ครูอัตราจ้าง ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะดนตรี กลุ่มงานรับลงทะเบียนและรายงานผล  
1130 นางสาวสุวภัทร สวัสดี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะดนตรี กลุ่มงานรับลงทะเบียนและรายงานผล  
1131 นางสาวบงกชมาศ โสรถาวร นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะดนตรี กลุ่มงานรับลงทะเบียนและรายงานผล  
1132 นางสาววนิดา วันลักษณ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะดนตรี กลุ่มงานรับลงทะเบียนและรายงานผล  
1133 นางสาวรังสินี สีพิมพ์ขัด นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะดนตรี กลุ่มงานรับลงทะเบียนและรายงานผล  
1134 นางสาวณัฐกานต์ สังสมานันท์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะดนตรี กลุ่มงานรับลงทะเบียนและรายงานผล  
1135 นางสาววราภรณ์ พรหมบุตร นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะดนตรี กลุ่มงานรับลงทะเบียนและรายงานผล  
1136 นายวิทยา กะการดี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะดนตรี กลุ่มงานรับลงทะเบียนและรายงานผล  
1137 นายวุฒิชัย สถานสุข นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะดนตรี กลุ่มงานรับลงทะเบียนและรายงานผล  
1138 นายณัฐวุฒิ พันธ์เนตร นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะดนตรี กลุ่มงานรับลงทะเบียนและรายงานผล  
1139 นายสมโภชน์ สระแก้ว นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะดนตรี กลุ่มงานรับลงทะเบียนและรายงานผล  
1140 นางสาวกชกร ลาภจิตร นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะดนตรี กลุ่มงานรับลงทะเบียนและรายงานผล  
1141 นางสาวปาริฉัตร มือขุนทด นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะดนตรี กลุ่มงานรับลงทะเบียนและรายงานผล  
1142 นางสาววิภาพร สิริสุนทรานนท์ ครู ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะดนตรี กลุ่มงานรับลงทะเบียนและรายงานผล  
1143 นางสาวอาทิตยา มะลิหวล ครูอัตราจ้าง ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะดนตรี กลุ่มงานรับลงทะเบียนและรายงานผล  
1144 นายอนุชา พรหมบุตร นักเรียนโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะดนตรี กลุ่มงานรับลงทะเบียนและรายงานผล  
1145 นายวีรภัทร บัวศรี นักเรียนโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะดนตรี กลุ่มงานรับลงทะเบียนและรายงานผล  
1146 นายอรรถพร ศรีสอน นักเรียนโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะดนตรี กลุ่มงานรับลงทะเบียนและรายงานผล  
1147 นายภานุวัฒน์ ทองเกิด นักเรียนโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะดนตรี กลุ่มงานรับลงทะเบียนและรายงานผล  
1148 นายปริญญา อินทรัพย์ นักเรียนโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะดนตรี กลุ่มงานรับลงทะเบียนและรายงานผล  
1149 นายประสิทธิ์ ยาคำ นักเรียนโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะดนตรี กลุ่มงานรับลงทะเบียนและรายงานผล  
1150 นายบัญชา ทองเหลื่อม นักเรียนโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะดนตรี กลุ่มงานรับลงทะเบียนและรายงานผล  
1151 นายชนะภัทร เทพบุตรดี นักเรียนโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะดนตรี กลุ่มงานรับลงทะเบียนและรายงานผล  
1152 นายชำนาญ เกตุโสระ ครู ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะดนตรี กลุ่มงานบันทึกภาพ  
1153 นายสุชาติ สว่างกุล ครู ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะดนตรี กลุ่มงานบันทึกภาพ  
1154 นายอุทัย สมเพ็ชร ครูผู้ช่วย ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะดนตรี กลุ่มงานบันทึกภาพ  
1155 ส.ต.ต.กัมปนาท เกษแก้ว ครู ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะดนตรี กลุ่มงานบันทึกภาพ  
1156 นายนิรุตต์ โบราญประสิทธิ์ ครู ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะดนตรี กลุ่มงานบันทึกภาพ  
1157 นายสิทธิศักดิ์ ยาวะนิล นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะดนตรี กลุ่มงานบันทึกภาพ  
1158 นายบุญประเสริฐ วันดี ครู ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะดนตรี กลุ่มงานบันทึกภาพ  
1159 นางสุภาพร สุริยะสุขประเสริฐ ครู ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะดนตรี กลุ่มงานบันทึกภาพ  
1160 นางประภา แข่งขัน ครู ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะดนตรี กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และพิธีการ  
1161 นางพนม สุวงศ์ ครู ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะดนตรี กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และพิธีการ  
1162 นางจันทิรา เกตุโสระ ครู ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะดนตรี กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และพิธีการ  
1163 นางสาวพิมพ์สุภัค ชูเชิด ครู ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะดนตรี กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และพิธีการ  
1164 นายบัววรณ์ เชิงหอม ครู ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะดนตรี กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และพิธีการ  
1165 นายนิธิวัติ รักษาภักดี ครู ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะดนตรี กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และพิธีการ  
1166 นางอำพา ปรากฏชื่อ ครู ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะดนตรี กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และพิธีการ  
1167 นางรุ่งอรุณ อินทร์สอน ครู ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะดนตรี กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และพิธีการ  
1168 นางณัฏฐิยา ชิดนอก ครู ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะดนตรี กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และพิธีการ  
1169 นางสาวพราวรัตน์ สะอาดยิ่ง ครู ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะดนตรี กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และพิธีการ  
1170 นางหทัยกาญจน์ พิมพ์สาร ครู ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะดนตรี กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และพิธีการ  
1171 นายโกวิท เกลือสีโท ครู ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะดนตรี กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และพิธีการ  
1172 นางศริญ เชยคำแหง ครู ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะดนตรี กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และพิธีการ  
1173 นายวิบูลย์ บัวเงิน ครู ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะดนตรี กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และพิธีการ  
1174 นางกนกลักษณ์ เกษีสังข์ ครู ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะดนตรี กลุ่มงานปฏิคม  
1175 นางดาราวรรณ แข่งขัน ครู ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะดนตรี กลุ่มงานปฏิคม  
1176 นางจันทร์เพ็ญ แก่นแก้ว ครู ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะดนตรี กลุ่มงานปฏิคม  
1177 นางสาวธิดาวรรณ ฉายแสงจันทร์ ครู ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะดนตรี กลุ่มงานปฏิคม  
1178 นางสุภัตรา อ่อนอก ครู ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะดนตรี กลุ่มงานปฏิคม  
1179 นางอัญชลี มะลิหวล ครู ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะดนตรี กลุ่มงานปฏิคม  
1180 นางสาวจีรนันท์ คดีเวียง ครู ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะดนตรี กลุ่มงานปฏิคม  
1181 นางสาวกมลวัฒน์ สิมมา ครู ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะดนตรี กลุ่มงานปฏิคม  
1182 นางสาวสุนิสา กะการดี ครู ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะดนตรี กลุ่มงานปฏิคม  
1183 นางสาวรัตถูมิ แจทอง ครู ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะดนตรี กลุ่มงานปฏิคม  
1184 นางสาวทิพย์สุดา ศรีละบุตร ครู ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะดนตรี กลุ่มงานปฏิคม  
1185 นางสาวทิชากร ชาญศรี ครู ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะดนตรี กลุ่มงานปฏิคม  
1186 นางฐิรัญญ์รัตน์ บุตรงาม ครู ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะดนตรี กลุ่มงานปฏิคม  
1187 นางภัททิยา ศรีหาตา ครูผู้ช่วย ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะดนตรี กลุ่มงานปฏิคม  
1188 นางสาวสาวิตรี ศรีน้อย ครูผู้ช่วย ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะดนตรี กลุ่มงานปฏิคม  
1189 นางศรัณย์รัชต์ เมืองแก้ว ครูผู้ช่วย ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะดนตรี กลุ่มงานปฏิคม  
1190 นางรัตนประภา มาลีหวล ครูอัตราจ้าง ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะดนตรี กลุ่มงานปฏิคม  
1191 นางเรศินี แข่งขัน ครูอัตราจ้าง ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะดนตรี กลุ่มงานปฏิคม  
1192 นางสาวนันท์ณภัส เนื้อแก้ว ครูอัตราจ้าง ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะดนตรี กลุ่มงานปฏิคม  
1193 นางสาวมะยุรี ทุ่มโมง ครูอัตราจ้าง ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะดนตรี กลุ่มงานปฏิคม  
1194 นางสาวยลภัทร โพธิ์ศรี ครูอัตราจ้าง ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะดนตรี กลุ่มงานปฏิคม  
1195 นางสาวน้ำทิพย์ นาคแสง ครูอัตราจ้าง ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะดนตรี กลุ่มงานปฏิคม  
1196 นางสาวนิตติยา จันแดง ครูอัตราจ้าง ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะดนตรี กลุ่มงานปฏิคม  
1197 นายจีราพันธ์ แก่นแก้ว ครูอัตราจ้าง ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะดนตรี กลุ่มงานปฏิคม  
1198 นางสาวกนกอร หมื่นเจริญ ครูอัตราจ้าง ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะดนตรี กลุ่มงานปฏิคม  
1199 นางสาวอาทิตยา มะลิหวล ครูอัตราจ้าง ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะดนตรี กลุ่มงานปฏิคม  
1200 นางสาวสุวภัทร สวัสดี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะดนตรี กลุ่มงานปฏิคม  
1201 นางสาวบงกชมาศ โสรถาวร นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะดนตรี กลุ่มงานปฏิคม  
1202 นางสาววนิดา วันลักษณ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะดนตรี กลุ่มงานปฏิคม  
1203 นางสาวรังสินี สีพิมพ์ขัด นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะดนตรี กลุ่มงานปฏิคม  
1204 นางสาวณัฐกานต์ สังสมานันท์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะดนตรี กลุ่มงานปฏิคม  
1205 นางสาววราภรณ์ พรหมบุตร นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะดนตรี กลุ่มงานปฏิคม  
1206 นายวิทยา กะการดี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะดนตรี กลุ่มงานปฏิคม  
1207 นายวุฒิชัย สถานสุข นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะดนตรี กลุ่มงานปฏิคม  
1208 นายณัฐวุฒิ พันธ์เนตร นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะดนตรี กลุ่มงานปฏิคม  
1209 นายสมโภชน์ สระแก้ว นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะดนตรี กลุ่มงานปฏิคม  
1210 นางสาวกชกร ลาภจิตร นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะดนตรี กลุ่มงานปฏิคม  
1211 นางสาวปาริฉัตร มือขุนทด นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะดนตรี กลุ่มงานปฏิคม  
1212 นางจันทิรา เกตุโสระ ครู ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะดนตรี กลุ่มงานปฏิคม  
1213 นางวิภาพร สิริสุนทรานนท์ ครู ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะดนตรี กลุ่มงานปฏิคม  
1214 นางสาวพรรณสินี เหมาะดีหวัง รองผู้อำนวยการ ร.ร.จอมพระประชาสรรค์ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ  
1215 นางศิวพร นิลเนตร ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ ร.ร.จอมพระประชาสรรค์ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ  
1216 นางวิไลลักษณ์ บุญเศษ ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ  
1217 นางราตรี พาหา ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ  
1218 นางสาวเชิญขวัญ พันธุ์สุข ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ  
1219 นายประสิทธิ์ ทิพยบุญ ครู ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะดนตรี กลุ่มงานประสานงาน ประเมินผลและรายงานผล  
1220 นางกิ่งแก้ว เนาว์สูงเนิน ครู ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะดนตรี กลุ่มงานประสานงาน ประเมินผลและรายงานผล  
1221 นางรัชนีกร โคตุทา ครู ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะดนตรี กลุ่มงานประสานงาน ประเมินผลและรายงานผล  
1222 นางสาวบุหลัน ช่วยบุดดา ครู ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะดนตรี กลุ่มงานประสานงาน ประเมินผลและรายงานผล  
1223 นางพัชชา คารศรี ครู ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะดนตรี กลุ่มงานประสานงาน ประเมินผลและรายงานผล  
1224 นางสาวเทพสุดา พรหมสวัสดิ์ ครู ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะดนตรี กลุ่มงานประสานงาน ประเมินผลและรายงานผล  
1225 นางสาวสุรีรัตน์ หมื่นมี ครู ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะดนตรี กลุ่มงานประสานงาน ประเมินผลและรายงานผล  
1226 นางรัตนา เนื่องขันตรี ครู ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะดนตรี กลุ่มงานประสานงาน ประเมินผลและรายงานผล  
1227 นางสุบรรณิภา แก่นแก้ว ครู ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะดนตรี กลุ่มงานประสานงาน ประเมินผลและรายงานผล  
1228 นางวันเพ็ญ บุญยืน ครู ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะดนตรี กลุ่มงานประสานงาน ประเมินผลและรายงานผล  
1229 นายสุทิน เสามั่น ครู ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะดนตรี กลุ่มงานประสานงาน ประเมินผลและรายงานผล  
1230 นายบุญประเสริฐ วันดี ครู ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะดนตรี กลุ่มงานประสานงาน ประเมินผลและรายงานผล  
1231 นางรุ่งทิวา หล่าแสนเมือง ครู ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะดนตรี กลุ่มงานประสานงาน ประเมินผลและรายงานผล  
1232 นางสาวจินตนา บุญมี ครู ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะดนตรี กลุ่มงานประสานงาน ประเมินผลและรายงานผล  
1233 นายสุชาติ สว่างกุล ครู ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะดนตรี กลุ่มงานประสานงาน ประเมินผลและรายงานผล  
1234 นางประสิทธิ์พร ชัยงาม ครู ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะดนตรี กลุ่มงานประสานงาน ประเมินผลและรายงานผล  
1235 นางสาวอารุณี บุญยืน ครู ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะดนตรี กลุ่มงานประสานงาน ประเมินผลและรายงานผล  
1236 นางสาวปิยพัชร์ เครือนิล ครู ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะดนตรี กลุ่มงานประสานงาน ประเมินผลและรายงานผล  
1237 นายปรีชา พรมแก้ว ครู ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะดนตรี กลุ่มงานประสานงาน ประเมินผลและรายงานผล  
1238 นายสิงห์ศักดา ธรรมดา ครู ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะดนตรี กลุ่มงานประสานงาน ประเมินผลและรายงานผล  
1239 นายอดิศร วรรณะ พนักงานราชการ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะดนตรี กลุ่มงานประสานงาน ประเมินผลและรายงานผล  
1240 นางสาวมะยุรี ทุ่มโมง ครูอัตราจ้าง ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะดนตรี กลุ่มงานประสานงาน ประเมินผลและรายงานผล  
1241 นางสาวยลภัทร โพธิ์ศรี ครูอัตราจ้าง ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะดนตรี กลุ่มงานประสานงาน ประเมินผลและรายงานผล  
1242 นางสาวดวงตา เกลียวเพียร ครูอัตราจ้าง ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะดนตรี กลุ่มงานประสานงาน ประเมินผลและรายงานผล  
1243 นายจีราพันธ์ แก่นแก้ว ครูอัตราจ้าง ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะดนตรี กลุ่มงานประสานงาน ประเมินผลและรายงานผล  
1244 นายอรรถพล พดภูงา ครูอัตราจ้าง ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะดนตรี กลุ่มงานประสานงาน ประเมินผลและรายงานผล  
1245 นายเจษฎา ดาศรี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะดนตรี กลุ่มงานประสานงาน ประเมินผลและรายงานผล  
1246 นางสาวอาทิตยา หงษ์สวัสดิ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะดนตรี กลุ่มงานประสานงาน ประเมินผลและรายงานผล  
1247 นางสาวพิไลพร เส้นเศษ ครู ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะดนตรี กลุ่มงานประสานงาน ประเมินผลและรายงานผล  
1248 นายอิสระพงษ์ มั่งมีศรี ครูผู้ช่วย ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะดนตรี กลุ่มงานประสานงาน ประเมินผลและรายงานผล  
1249 นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการ สพม.๓๓ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คณะกรรมการอำนวยการ  
1250 นายสำเริง บุญโต รองผู้อำนวยการ สพม.๓๓ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คณะกรรมการอำนวยการ  
1251 นายจำลอง ผู้สมเก่า รองผู้อำนวยการ สพม.๓๓ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คณะกรรมการอำนวยการ  
1252 นางสาวรัตปราณี เรืองผา รองผู้อำนวยการ ร.ร.จอมพระประชาสรรค์ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายรับลงทะเบียน  
1253 นายพีระพันธ์ เสริมศิริ ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายรับลงทะเบียน  
1254 นายครรชิต วงศ์เหิม ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายรับลงทะเบียน  
1255 นางสาวพิมพกานต์ สมานุหัส ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายรับลงทะเบียน  
1256 นางบังอร ชูแก้ว ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายรับลงทะเบียน  
1257 นางสาวกัญญารัตน์ แสวงสุข ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายรับลงทะเบียน  
1258 นายวัชระ โกติรัมย์ ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายรับลงทะเบียน  
1259 นางสาวมนัสวี เวชกามา ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายรับลงทะเบียน  
1260 นางสาวเชิญขวัญ พันธุ์สุข ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายรับลงทะเบียน  
1261 นางสาวภัทธิรา สุมาลี ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายรับลงทะเบียน  
1262 นางจุราภรณ์ ภูวดลไพโรจน์ ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายปฏิคม  
1263 นางสาวสุรัตนา จินดาศรี ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายปฏิคม  
1264 นางสาวกัญญารัตน์ แสวงสุข ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายปฏิคม  
1265 นายนภดล หมายถูก ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายปฏิคม  
1266 นายสมชาย จันทร์สมุทร ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายปฏิคม  
1267 นางสาวศุภมาศ ชูชี ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายปฏิคม  
1268 นางสาวมนัสวี เวชกามา ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายปฏิคม  
1269 นางบังอร ชูแก้ว ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายปฏิคม  
1270 นางสาวเชิญขวัญ พันธุ์สุข ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายปฏิคม  
1271 นางสาวภัทธิรา สุมาลี ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายปฏิคม  
1272 นายไพชยนต์ จันทเขต ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คณะกรรมการกลางประจำศูนย์  
1273 นางสาวรัตปราณี เรืองผา รองผู้อำนวยการ ร.ร.จอมพระประชาสรรค์ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คณะกรรมการกลางประจำศูนย์  
1274 ว่าที่ ร.ต.ทองดี ศรีวิเศษ รองผู้อำนวยการ ร.ร.จอมพระประชาสรรค์ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คณะกรรมการกลางประจำศูนย์  
1275 นายสมาน ขุมทอง รองผู้อำนวยการ ร.ร.จอมพระประชาสรรค์ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คณะกรรมการกลางประจำศูนย์  
1276 นางสาวพรรณสินี เหมาะดีหวัง รองผู้อำนวยการ ร.ร.จอมพระประชาสรรค์ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คณะกรรมการกลางประจำศูนย์  
1277 นางนพรัตน์ วิวาสุขุ รองผู้อำนวยการ ร.ร.จอมพระประชาสรรค์ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คณะกรรมการกลางประจำศูนย์  
1278 นายชูชาติ ชูแก้ว รองผู้อำนวยการ ร.ร.จอมพระประชาสรรค์ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คณะกรรมการกลางประจำศูนย์  
1279 นายองอาจ ดีประดวง ศึกษานิเทศก์ สพม.๓๓ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คณะกรรมการกลางประจำศูนย์  
1280 นางสาวปาลินน์ ชมเมิน ศึกษานิเทศก์ สพม.๓๓ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คณะกรรมการกลางประจำศูนย์  
1281 นางสาวรสกร ใบบัว ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คณะกรรมการกลางประจำศูนย์  
1282 นายถนอม จินดาศรี ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คณะกรรมการกลางประจำศูนย์  
1283 นายบุญทัน สาระ ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คณะกรรมการกลางประจำศูนย์  
1284 นางอภิญญา วงค์คำจันทร์ ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คณะกรรมการกลางประจำศูนย์  
1285 นางสาวเสาวภา ทองนำ ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คณะกรรมการกลางประจำศูนย์  
1286 นางสาวสุรัตนา จินดาศรี ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คณะกรรมการกลางประจำศูนย์  
1287 นางสาวพิมพกานต์ สมานุหัส ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คณะกรรมการกลางประจำศูนย์  
1288 นางจุราภรณ์ ภูวดลไพโรจน์ ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คณะกรรมการกลางประจำศูนย์  
1289 นางบังอร ชูแก้ว ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คณะกรรมการกลางประจำศูนย์  
1290 นางสาวกัญญารัตน์ แสวงสุข ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คณะกรรมการกลางประจำศูนย์  
1291 นายนภดล หมายถูก ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คณะกรรมการกลางประจำศูนย์  
1292 นายสมชาย จันทร์สมุทร ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คณะกรรมการกลางประจำศูนย์  
1293 นางสาวภัทธิรา สุมาลี ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คณะกรรมการกลางประจำศูนย์  
1294 นางสาวศุภมาศ ชูชี ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คณะกรรมการกลางประจำศูนย์  
1295 นางสาวมนัสวี เวชกามา ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คณะกรรมการกลางประจำศูนย์  
1296 นางราตรี พาหา ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คณะกรรมการกลางประจำศูนย์  
1297 นางดวงใจ อินทะชัย ครูโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คณะกรรมการกลางประจำศูนย์  
1298 นางสุวภา ภิญโญภาพ ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คณะกรรมการกลางประจำศูนย์  
1299 นางสาวเชิญขวัญ พันธุ์สุข ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คณะกรรมการกลางประจำศูนย์  
1300 นายชูเกียรติ เพิ่มพร ครูโรงเรียนพญารามวิทยา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คณะกรรมการตัดสิน  
1301 Mr. Duan Chao ครูโรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คณะกรรมการตัดสิน  
1302 นางสาวพัชรินทร์ เสียงวังเวง ครูโรงเรียนสิรินธร ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คณะกรรมการตัดสิน  
1303 นางสาวอุมาพร สารพัฒน์ ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คณะกรรมการตัดสิน  
1304 Miss Li Haun ครูโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คณะกรรมการตัดสิน  
1305 นางสาวลลิตา คิอินธิ ครูโรงเรียนไทรแก้ววิทยา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คณะกรรมการตัดสิน  
1306 นางสาวเพ็ญจันทร์ พันธ์ฤกษ์ ครูโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คณะกรรมการตัดสิน  
1307 Miss Aya Saito ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คณะกรรมการตัดสิน  
1308 นางสาวอัชฎาพร ใจใหญ่ ครูโรงเรียนสิรินธร ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คณะกรรมการตัดสิน  
1309 นายณัฐวุฒิ แว่นดำ ครูโรงเรียนบัวเชดวิทยา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คณะกรรมการตัดสิน  
1310 นางสาวน้ำอ้อย เจียมรัมย์ ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คณะกรรมการตัดสิน  
1311 นางเบญจวรรณ บุญอาจ ครูโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คณะกรรมการตัดสิน  
1312 นางสาวศุภมาศ ชูชี ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน  
1313 นายสมชาย จันทร์สมุทร ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน  
1314 นางสาวกัญญารัตน์ แสวงสุข ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน  
1315 นางสาวศรัณยรัตน์ วัฒนะรัตน์ ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน  
1316 นางสาวภัทรภร สมานสวน ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน  
1317 นางสาวกรรณิกา บุญสะอาด ครูโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน  
1318 นายนภดล หมายถูก ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน  
1319 นางสาวพิมพ์พร สุขแล้ว ครูโรงเรียนสิรินธร ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน  
1320 นางสาวเพชรลัดดา บริบูรณ์ ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน  
1321 นางสาวภัทรภร สมานสวน ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน  
1322 นางสาวลฎาภา สะปะศิริ ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน  
1323 นายสมปอง ประทุมปี ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน  
1324 นางสาวภัทรภร สมานสว ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน  
1325 นายนภดล หมายถูก ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน  
1326 นางสาวรัตปราณี เรืองผา รองผู้อำนวยการ ร.ร.จอมพระประชาสรรค์ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร  
1327 นายพีระพันธ์ เสริมศิริ ครู ร.ร.จอมพระประชาสรรค์ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร  
1328 นายครรชิต วงศ์เหิม ครู ร.ร.จอมพระประชาสรรค์ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร  
1329 นางราตรี พาหา ครู ร.ร.จอมพระประชาสรรค์ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร  
1330 นายวัชระ โกติรัมย์ ครู ร.ร.จอมพระประชาสรรค์ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร  
1331 นางสาวมนัสวี เวชกามา ครู ร.ร.จอมพระประชาสรรค์ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร  
1332 นางสาวเชิญขวัญ พันธุ์สุข ครู ร.ร.จอมพระประชาสรรค์ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร  
1333 นางสาวภัทธิรา สุมาลี ครู ร.ร.จอมพระประชาสรรค์ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร  
1334 นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้นาฏศิลป์ คณะกรรมการอำนวยการ  
1335 นายสำเริง บุญโต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้นาฏศิลป์ คณะกรรมการอำนวยการ  
1336 นายจำลอง ผู้สมเก่า รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้นาฏศิลป์ คณะกรรมการอำนวยการ  
1337 นายกฤษ ละมูลมอญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้นาฏศิลป์ คณะกรรมการอำนวยการ  
1338 นายชัยสิทธิ์ ชิดชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้นาฏศิลป์ คณะกรรมการอำนวยการ  
1339 นายพิทักษ์ สุปิงคลัด ผู้อำนวยการโรงเรียนรามรัชมังคลาภิเษก ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้นาฏศิลป์ คณะกรรมการอำนวยการ  
1340 นายสาโรจน์ พฤษภา ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิธรวิทยา ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้นาฏศิลป์ คณะกรรมการอำนวยการ  
1341 นายสรรนิธิ เผ่าพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุศรีนคร ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้นาฏศิลป์ คณะกรรมการอำนวยการ  
1342 นายสมศักดิ์ บุญโต ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยจริงวิทยา ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้นาฏศิลป์ คณะกรรมการอำนวยการ  
1343 นายทันใจ ชูทรงเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้นาฏศิลป์ คณะกรรมการอำนวยการ  
1344 นายองอาจ ดีประดวง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามฯ ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้นาฏศิลป์ คณะกรรมการอำนวยการ  
1345 นางตวงรัตน์ เกียรติคุณรัตน์ ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบศูนย์พัฒนาการเรียนรู้นาฏศิลป์ ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้นาฏศิลป์ คณะกรรมการอำนวยการ  
1346 นางนาถสุดา จินดาศรี ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบศูนย์พัฒนาการเรียนรู้นาฏศิลป์ ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้นาฏศิลป์ คณะกรรมการอำนวยการ  
1347 นางลัดดาวัลย์ เพ่งเล็งดี ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้นาฏศิลป์ คณะกรรมการอำนวยการ  
1348 นายสุชาติ คำบุญฐิติสกุล นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้นาฏศิลป์ คณะกรรมการอำนวยการ  
1349 นางพิรญาณ์ ฆารไสว นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้นาฏศิลป์ คณะกรรมการอำนวยการ  
1350 นางประกายวัลย์ ไชยพรรค นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้นาฏศิลป์ คณะกรรมการอำนวยการ  
1351 นางสาวพนมพร แก้วใส รองผู้อำนวยการโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้นาฏศิลป์ คณะกรรมการอำนวยการ  
1352 นางนงเยาว์ ผาสุก รองผู้อำนวยการโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้นาฏศิลป์ คณะกรรมการอำนวยการ  
1353 นายสมหมาย แก้วกันหา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้นาฏศิลป์ คณะกรรมการอำนวยการ  
1354 นางสมศรี ศิริพงษธร ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้นาฏศิลป์ คณะกรรมการอำนวยการ  
1355 นายชวลิตร วรรณดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้นาฏศิลป์ คณะกรรมการอำนวยการ  
1356 นางสาววันวิสาข์ ภาษี ครู โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้นาฏศิลป์ คณะกรรมการอำนวยการ  
1357 นายมนตรี จรัญศรี ครูชำนาญการ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้นาฏศิลป์ คณะกรรมการอำนวยการ  
1358 นายสุรศักดิ์ ลับโกษา ครู โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้นาฏศิลป์ คณะกรรมการอำนวยการ  
1359 นางบุษบา จรัญศรี ธุรการ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้นาฏศิลป์ คณะกรรมการอำนวยการ  
1360 นางอรอนงค์ เนตรถาวร พนักงานราชการโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้นาฏศิลป์ คณะกรรมการอำนวยการ  
1361 นายชวลิตร วรรณดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้นาฏศิลป์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
1362 นายไสว บำรุงธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้นาฏศิลป์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
1363 นางสาวพนมพร แก้วใส รองผู้อำนวยการโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้นาฏศิลป์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
1364 นายสมหมาย แก้วกันหา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้นาฏศิลป์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
1365 นางสมศรี ศิริพงษธร ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้นาฏศิลป์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
1366 นายสุรศักดิ์ ลับโกษา ครู โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้นาฏศิลป์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
1367 นายมนตรี จรัญศรี ครูชำนาญการ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้นาฏศิลป์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
1368 นางสาวปนัดดา สมานจิตร ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้นาฏศิลป์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
1369 นายกิตติกร จำปางาม ครู โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้นาฏศิลป์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
1370 นายสุเทพ เทียมคลี ครูชำนาญการ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้นาฏศิลป์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
1371 นางสาวทัศนพร วิบูลย์อรรถ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้นาฏศิลป์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
1372 นายเก่งกานต์ แก่นดี ครูชำนาญการ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้นาฏศิลป์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
1373 นายชันทวิทย์ ควรทอง ครูชำนาญการ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้นาฏศิลป์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
1374 นางสาวสิรภัทร สังขาว ครู โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้นาฏศิลป์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
1375 นางสาววรจนา วังสันต์ เจ้าหน้าที่สำนักงานโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้นาฏศิลป์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
1376 นายสมัญชา แก้วกัญหา เจ้าหน้าที่สำนักงานโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้นาฏศิลป์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
1377 นางนงเยาว์ ผาสุก รองผู้อำนวยการโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้นาฏศิลป์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
1378 นางสาววันวิสาข์ ภาษี ครู โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้นาฏศิลป์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
1379 นางอรอนงค์ เนตรถาวร พนักงานราชการโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้นาฏศิลป์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
1380 นางบุษบา จรัญศรี ธุรการโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้นาฏศิลป์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
1381 นางสมศรี ศิริพงษธร ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้นาฏศิลป์ คณะกรรรมการรับรายงานตัว ลงทะเบียน  
1382 นายสมหมาย แก้วกันหา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้นาฏศิลป์ คณะกรรรมการรับรายงานตัว ลงทะเบียน  
1383 นางนิธิภรณ์ ภูนะยา ครู โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้นาฏศิลป์ คณะกรรรมการรับรายงานตัว ลงทะเบียน  
1384 นางสาวภมรินทร์ สหุนัน ครูอัตราจ้าง โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้นาฏศิลป์ คณะกรรรมการรับรายงานตัว ลงทะเบียน  
1385 นางสาวพัชรวรรณ อินงาม พนักงานราชการโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้นาฏศิลป์ คณะกรรรมการรับรายงานตัว ลงทะเบียน  
1386 นางสาวจิราภรณ์ ดัชถุยาวัตร ครู โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้นาฏศิลป์ คณะกรรรมการรับรายงานตัว ลงทะเบียน  
1387 นางสาวศศิธร รัศห์สี ครูอัตราจ้าง โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้นาฏศิลป์ คณะกรรรมการรับรายงานตัว ลงทะเบียน  
1388 นายสมัชชา แก้วกัญหา เจ้าหน้าที่สำนักงานโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้นาฏศิลป์ คณะกรรรมการรับรายงานตัว ลงทะเบียน  
1389 นายกฤษฎา จันทร์เจริญ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้นาฏศิลป์ คณะกรรรมการรับรายงานตัว ลงทะเบียน  
1390 นางสาววันวิสาข์ ภาษี ครู โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้นาฏศิลป์ คณะกรรรมการรับรายงานตัว ลงทะเบียน  
1391 นางอรอนงค์ เนตรถาวร พนักงานราชการโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้นาฏศิลป์ คณะกรรรมการรับรายงานตัว ลงทะเบียน  
1392 นาบุษบา จรัญศรี ธุรการโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้นาฏศิลป์ คณะกรรรมการรับรายงานตัว ลงทะเบียน  
1393 นางสาวรจนา วังสันต์ เจ้าหน้าที่สำนักงานโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้นาฏศิลป์ คณะกรรรมการรับรายงานตัว ลงทะเบียน  
1394 นายมนตรี จรัญศรี ครูชำนาญการ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้นาฏศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1395 นางนิธิภรณ์ ภูนะยา ครู โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้นาฏศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1396 นางสาวภมรินทร์ สหุนัน ครูอัตราจ้าง โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้นาฏศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1397 นางสาวพัชรวรรณ อินงาม พนักงานราชการโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้นาฏศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1398 นางสาวจิราภรณ์ ดัชถุยาวัตร ครู โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้นาฏศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1399 นางสาวศศิธร รัศห์สี ครูอัตราจ้าง โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้นาฏศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1400 นายสมัชชา แก้วกัญหา เจ้าหน้าที่สำนักงานโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้นาฏศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1401 นายกฤษฎา จันทร์เจริญ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้นาฏศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1402 นางสาววันวิสาข์ ภาษี ครู โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้นาฏศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1403 นางอรอนงค์ เนตรถาวร พนักงานราชการโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้นาฏศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1404 นางบุษบา จรัญศรี ธุรการ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้นาฏศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1405 นางสาวรจนา วังสันต์ เจ้าหน้าที่สำนักงานโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้นาฏศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1406 นางนงเยาว์ ผาสุก รองผู้อำนวยการโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้นาฏศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย  
1407 นายเก่งกานต์ แก่นดี ครูชำนาญการ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้นาฏศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย  
1408 นายนัธทวัฒน์ ลับโกษา ครูโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้นาฏศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย  
1409 นางศรีวิไล ลับโกษา ครู โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้นาฏศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย  
1410 ส.อ.พิพัฒน์ มุมทอง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้นาฏศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย  
1411 นายกุศล ชูรัตน์ ครู โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้นาฏศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย  
1412 นายกิตติกร จำปางาม ครู โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้นาฏศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย  
1413 นายบุญลือ ดีทั่ว พนักงานราชการโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้นาฏศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย  
1414 นางสาวทัศนพร วิบูลย์อรรถ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้นาฏศิลป์ คณะกรรมการจัดทำเกียรติบัตร  
1415 นายฉวิน บุญยงค์ ครูชำนาญการ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้นาฏศิลป์ คณะกรรมการจัดทำเกียรติบัตร  
1416 นางสาวภิญญาพัชญ์ แบบอย่าง ครูชำนาญการ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้นาฏศิลป์ คณะกรรมการจัดทำเกียรติบัตร  
1417 นางสาววันวิสาข์ ภาษี ครู โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้นาฏศิลป์ คณะกรรมการจัดทำเกียรติบัตร  
1418 นางอรอนงค์ เนตรถาวร พนักงานราชการโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้นาฏศิลป์ คณะกรรมการจัดทำเกียรติบัตร  
1419 นายกฤษฎา จันทร์เจริญ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้นาฏศิลป์ คณะกรรมการจัดทำเกียรติบัตร  
1420 นายไสว บำรุงธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้นาฏศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
1421 นายทศพล แหวนวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้นาฏศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
1422 นายสุเทพ เทียมคลี ครูชำนาญการ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้นาฏศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
1423 นายกิตติกร จำปางาม ครู โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้นาฏศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
1424 นายเก่งกานต์ แก่นดี ครูชำนาญการ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้นาฏศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
1425 นายวิชัย จันทร์สอน ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้นาฏศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
1426 นายนิติวัฒน์ สมชอบ พนักงานราชการโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้นาฏศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
1427 นางอรอนงค์ เนตรถาวร พนักงานราชการโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้นาฏศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
1428 ส.อ.พิพัฒน์ มุมทอง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้นาฏศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
1429 นายยุทธพงษ์ คำจันทร์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้นาฏศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
1430 นางสาวภิญญาพัชญ์ แบบอย่าง ครูชำนาญการ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้นาฏศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
1431 นายชันทวิทย์ ควรทอง ครู โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้นาฏศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
1432 นายสมัชชา แก้วกันหา เจ้าหน้าที่สำนักงานโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้นาฏศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
1433 นายชวลิตร วรรณดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้นาฏศิลป์ คณะกรรมการประเมินผล  
1434 นางสาวภิญญาพัชญ์ แบบอย่าง ครูชำนาญการ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้นาฏศิลป์ คณะกรรมการประเมินผล  
1435 นางบุษบา จรัญศรี ธุรการ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้นาฏศิลป์ คณะกรรมการประเมินผล  
1436 นางสาววันวิสาข์ ภาษี ครู โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้นาฏศิลป์ คณะกรรมการประเมินผล  
1437 นางอรอนงค์ เนตรถาวร พนักงานราชการโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้นาฏศิลป์ คณะกรรมการประเมินผล  
1438 นายกฤษฎา จันทร์เจริญ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้นาฏศิลป์ คณะกรรมการประเมินผล  
1439 นายชัยสิทธิ์ ชิดชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้นาฏศิลป์ คณะกรรมการกลาง  
1440 นางนงเยาว์ ผาสุก รองผู้อำนวยการโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้นาฏศิลป์ คณะกรรมการกลาง  
1441 นายมนตรี จรัญศรี ครูชำนาญการ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้นาฏศิลป์ คณะกรรมการกลาง  
1442 นางกนกอร ชายกลาง ครู โรงเรียนธุาตศรีนคร ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้นาฏศิลป์ คณะกรรมการกลาง  
1443 นางดวงมณี นิ่มปรางค์ ครู โรงเรียนสุรพินท์พิทยา ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้นาฏศิลป์ คณะกรรมการกลาง  
1444 นายชวลิตร วรรณดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้นาฏศิลป์ คณะกรรมการกลาง  
1445 นางสาววันวิสาข์ ภาษี ครู โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้นาฏศิลป์ คณะกรรมการกลาง  
1446 นางอรอนงค์ เนตรถาวร พนักงานราชการโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้นาฏศิลป์ คณะกรรมการกลาง  
1447 นางบุษบา จรัญศรี ธุรการ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้นาฏศิลป์ คณะกรรมการกลาง  
1448 นางสาวชณชนก เคล้าจันทร์ ครูโรงเรียนตานีวิทยา ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้นาฏศิลป์ คณะกรรมการกลาง  
1449 นางนงเยาว์ ผาสุก รองผู้อำนวยการโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้นาฏศิลป์ คณะกรรมการสถานที่  
1450 นายทศพล แหวนวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้นาฏศิลป์ คณะกรรมการสถานที่  
1451 นายสุรศักดิ์ ลับโกษา ครู โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้นาฏศิลป์ คณะกรรมการสถานที่  
1452 นายมนตรี จรัญศรี ครูชำนาญการ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้นาฏศิลป์ คณะกรรมการสถานที่  
1453 นายจีรศักดิ์ ศิริรจน์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้นาฏศิลป์ คณะกรรมการสถานที่  
1454 นางลัดดา ตุ่มไทย ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้นาฏศิลป์ คณะกรรมการสถานที่  
1455 นายประมวล ดวงใจ ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้นาฏศิลป์ คณะกรรมการสถานที่  
1456 นายพุฒิพงษ์ เพ็งพันธุ์ ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้นาฏศิลป์ คณะกรรมการสถานที่  
1457 นายสุรินทร์ มาทอง ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้นาฏศิลป์ คณะกรรมการสถานที่  
1458 นายไสว ลักษณะ ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้นาฏศิลป์ คณะกรรมการสถานที่  
1459 นายเก่งกานต์ แก่นดี ครูชำนาญการ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้นาฏศิลป์ คณะกรรมการสถานที่  
1460 นางสาววันวิสาข์ ภาษี ครู โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้นาฏศิลป์ คณะกรรมการสถานที่  
1461 นายกฤษฎา จันทร์เจริญ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้นาฏศิลป์ คณะกรรมการสถานที่  
1462 นางบุหงา จันทร์เพชร ครูโรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้นาฏศิลป์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันระบำมาตรฐาน นักเรียนระดับชั้น ม.๑-๓ และ นักเรียนระดับชั้น ม.๔-๖  
1463 นางชุติกาญจน์ สันตระการ ครูโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้นาฏศิลป์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันระบำมาตรฐาน นักเรียนระดับชั้น ม.๑-๓ และ นักเรียนระดับชั้น ม.๔-๖  
1464 นางฉัลยาญาราภรณ์ ทวีแสง ครูโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้นาฏศิลป์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันระบำมาตรฐาน นักเรียนระดับชั้น ม.๑-๓ และ นักเรียนระดับชั้น ม.๔-๖  
1465 นางสาวิตรี ดีประดวง ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้นาฏศิลป์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ นักเรียนระดับชั้น ม.๑-๓ และ นักเรียนระดับชั้น ม.๔-๖  
1466 นางสาวรุจีสวัสดิ์ ส่งเสริม ครูโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้นาฏศิลป์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ นักเรียนระดับชั้น ม.๑-๓ และ นักเรียนระดับชั้น ม.๔-๖  
1467 นายธนพัต บรรลือทรัพย์ ครูโรงเรียนสินรินทร์วิทยา ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้นาฏศิลป์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ นักเรียนระดับชั้น ม.๑-๓ และ นักเรียนระดับชั้น ม.๔-๖  
1468 นางสุดารัตน์ คงอินทร์ ครูโรงเรียนปราสาทวิทยาคาร ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้นาฏศิลป์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ นักเรียนระดับชั้น ม.๑-๓ และ นักเรียนระดับชั้น  
1469 นางสุนทรี เกตุชาติ ครูโรงเรียนสิรินธร ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้นาฏศิลป์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ นักเรียนระดับชั้น ม.๑-๓ และ นักเรียนระดับชั้น  
1470 นางดวงมณี นิ่มปรางค์ ครูโรงเรียนสุรพินท์พิทยา ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้นาฏศิลป์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ นักเรียนระดับชั้น ม.๑-๓ และ นักเรียนระดับชั้น  
1471 นางขวัญจิรา วงแหวน ครูโรงเรียนสิรินธร ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้นาฏศิลป์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันตลกและมายากล นักเรียนระดับชั้น ม.๑-๖  
1472 นายอุทิตรัฎ สามทิพย์ ครูโรงเรียนรามวิทยารัชมังคลาภิเษก ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้นาฏศิลป์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันตลกและมายากล นักเรียนระดับชั้น ม.๑-๖  
1473 นางสาวชณชนก เคล้าจันทร์ ครูโรงเรียนตานีวิทยา ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้นาฏศิลป์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันตลกและมายากล นักเรียนระดับชั้น ม.๑-๖  
1474 นางวารุณี ทองศรี ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้นาฏศิลป์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันรำวงมาตรฐาน นักเรียนระดับชั้น ม.๑-๓ และ นักเรียนระดับชั้น ม.๔-๖  
1475 นายสมพงษ์ เข็มทอง ครูโรงเรียนรัตนบุรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้นาฏศิลป์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันรำวงมาตรฐาน นักเรียนระดับชั้น ม.๑-๓ และ นักเรียนระดับชั้น ม.๔-๖  
1476 นางสาวสุรีรัตน์ หมื่นมี ครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้นาฏศิลป์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันรำวงมาตรฐาน นักเรียนระดับชั้น ม.๑-๓ และ นักเรียนระดับชั้น ม.๔-๖  
1477 นายชัยสิทธิ์ ชิดชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้นาฏศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน  
1478 นายไสว บำรุงธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้นาฏศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน  
1479 นางสาวพนมพร แก้วใส รองผู้อำนวยการโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้นาฏศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน  
1480 นางนงเยาว์ ผาสุก รองผู้อำนวยการโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้นาฏศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน  
1481 นายสมหมาย แก้วกันหา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้นาฏศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน  
1482 นางสมศรี ศิริพงษธร ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้นาฏศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน  
1483 นายสุรศักดิ์ ลับโกษา ครู โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้นาฏศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน  
1484 นายมนตรี จรัญศรี ครูชำนาญการ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้นาฏศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน  
1485 นายชวลิตร วรรณดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้นาฏศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน  
1486 นางสาววันวิสาข์ ภาษี ครู โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้นาฏศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน  
1487 นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๓ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการที่ปรึกษา  
1488 นายสำเริง บุญโต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๓ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการที่ปรึกษา  
1489 นายจำลอง ผู้สมเก่า รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๓ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการที่ปรึกษา  
1490 นายวุฒิ อุดมสินานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๓ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการที่ปรึกษา  
1491 นายเลิศชาย สุขประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร ประธานเครือข่ายส่งเสริมฯ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการที่ปรึกษา  
1492 นายไพชยนต์ จันทเขต ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ เลขานุการเครือข่าย ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการที่ปรึกษา  
1493 นายองอาจ ดีประดวง ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามฯ สพม. ๓๓ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการที่ปรึกษา  
1494 นางชมพูทิพย์ ธรรมโสภณ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม. ๓๓ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการที่ปรึกษา  
1495 นายลาย สมเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพม. ๓๓ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการที่ปรึกษา  
1496 นางสาวชูจิตร ชูทรงเดช ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพม. ๓๓ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการที่ปรึกษา  
1497 นายสนอง สินโพธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพม. ๓๓ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการที่ปรึกษา  
1498 นางลัดดาวัลย์ เพ่งเล็งดี ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพม. ๓๓ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการที่ปรึกษา  
1499 นายวัชรา สามาลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มเทคโนโลยีและสารสนเทศ สพม. ๓๓ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการที่ปรึกษา  
1500 นายดนัย คำผุย ศึกษานิเทศก์ สพม. ๓๓ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการที่ปรึกษา  
1501 นายสุนทร พลศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการอำนวยการ  
1502 นายไพบูลย์ ศิริมา ผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการอำนวยการ  
1503 นางดวงใจ ชนะกุล ผู้อำนวยการสุรินทร์พิทยาคม ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการอำนวยการ  
1504 นายอายุ คิดดี ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแก้ววิทยา ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการอำนวยการ  
1505 นายอนุชา หลิมศิริวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวเชดวิทยา ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการอำนวยการ  
1506 นายสรรนิธิ เผ่าพันธุ์ ผู้อนวยการโรงเรียนธาตุศรีนคร ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการอำนวยการ  
1507 นายพิศิษฐ์ ไพรสินธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนลานทรายพิทยาคม ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการอำนวยการ  
1508 นายเสนีย์ จิตหนักแน่น ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสนิทวิทยา ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการอำนวยการ  
1509 นายเสกสันต์ สัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม ๐๔ ในพระอุปถัมภ์ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการอำนวยการ  
1510 นายพนม ลำดวนหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพอุดมวิทยา ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการอำนวยการ  
1511 นายสุวรรณ สายไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนกระเทียมวิทยา ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการอำนวยการ  
1512 นางอุดมพร สิงห์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนตาคงวิทยารัชมังคลาภิเษก ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการอำนวยการ  
1513 นายขันติ จารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสำเภาลูน ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการอำนวยการ  
1514 นายสุพิณ บุญเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการอำนวยการ  
1515 นายบุญสมชัย ฟองนวล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการอำนวยการ  
1516 นายมนัด เทศทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการอำนวยการ  
1517 นายบุญช่วย ถ้วยทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการอำนวยการ  
1518 นายนัฐกฤษฏ์ ภูมิสูง ครูโรงเรียนสุรพินท์พิทยา ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการอำนวยการ  
1519 นายเกริกวิทย์ จันทเขต ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการอำนวยการ  
1520 นางมนฤดี ทองเรือง ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการอำนวยการ  
1521 นางภาวดี สิงคะนิภา ครูโรงเรียนศรีขรภูมิพิสัย ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการอำนวยการ  
1522 นายกฤดิชญ์ภาภรณ์ มนต์ดี ครูโรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการอำนวยการ  
1523 นายวสุเทพ ฉิมถาวร ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการอำนวยการ  
1524 นายศรีชัย หวังสม ครูโรงเรียนกระเทียมวิทยา ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการอำนวยการ  
1525 นายสมชาย ปิยะไพร ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการอำนวยการ  
1526 นางกุลธิดา ชัยเกษมวิไลพร ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการอำนวยการ  
1527 นายนฤดล คงนุรัตน์ ครูโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการอำนวยการ  
1528 นายนฤพันธ์ ภักดี ครูโรงเรียนโคกยางวิทยา ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการอำนวยการ  
1529 นางบุญยืน สุขสำโรง ครูโรงเรียนลานทรายพิทยาคม ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการอำนวยการ  
1530 นางสาวผกามาศ ศรีตะลานุกต์ ครูโรงเรียนสิรินธร ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการอำนวยการ  
1531 นางพรพิมล อินโนสุวรรณ ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการอำนวยการ  
1532 นางสาวศิริวรรณ เลื่อนทอง ครูโรงเรียนสังขะ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการอำนวยการ  
1533 นายวีระเดช พูนทรัพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการอำนวยการ  
1534 นางสาวพาสันติ บุญธรรม ครูโรงเรียนสังขะ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการอำนวยการ  
1535 นายปกรณ์ บัวแย้ม ครูโรงเรียนสังขะ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการอำนวยการ  
1536 นายเอกกร สีดามาตย์ ครูโรงเรียนสังขะ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการอำนวยการ  
1537 นายอนัน ขาวงาม ครูโรงเรียนสังขะ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการอำนวยการ  
1538 นายเมธาวี บริสุทธิ์ ครูโรงเรียนสังขะ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการอำนวยการ  
1539 นายธนวัฏ สิงห์แป ครูโรงเรียนสังขะ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการอำนวยการ  
1540 นางดวงดาว ทาระสาร ครูโรงเรียนสังขะ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการอำนวยการ  
1541 นางสาวสุภาพร ขวัญทอง ครูโรงเรียนสังขะ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการอำนวยการ  
1542 นางพัชรีพร ฉั่วศิริพร ครูโรงเรียนสังขะ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการอำนวยการ  
1543 นายเสกสันต์ สัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม ๐๔ ในพระอุปถัมภ์ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1544 นายบุญสมชัย ฟองนวล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1545 นายสุกิจ เมืองงาม ครูโรงเรียนสังขะ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1546 นายวิทยา รอบรู้ ครูโรงเรียนสังขะ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1547 นายจิตรภณ บูรณ์เจริญ ครูโรงเรียนสังขะ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1548 นายนฤชา ประทุมมา ครูโรงเรียนสังขะ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1549 นายอนุสรณ์ ธรรมมะ ช่างไม้โรงเรียนสังขะ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1550 นายสุภาษ หวลระลึก ช่างไม้โรงเรียนสังขะ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1551 นายประจักษ์ ปรากฎมาก ช่างไม้โรงเรียนสังขะ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1552 นายบรรจง ถิ่นแถว ครูโรงเรียนสังขะ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1553 นายล้วน วิจิตร พนักงานขับรถ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1554 นางจันทร์ สิงห์ดี แม่บ้าน ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1555 นางสมศักดฺ์ หมู่ทอง แม่บ้าน ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1556 นางสาวกาญจนา งามนัก แม่บ้าน ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1557 นางลัน วิยาสิงห์ แม่บ้าน ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1558 นางสง่า ศิริเรือง แม่บ้าน ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1559 นายบุญธรรม สีหะบุตร คนสวน ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1560 นายอุทัย บุญเลิศ คนสวน ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1561 นายศุภสิทธิ์ สุขอุ้ม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1562 นายอาทิตย์ อภัยพจน์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1563 นายอนุชา อรโมน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1564 นายสุวิทย์ สุขอุ้ม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1565 นายพิริยะ ดวงชัย นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1566 นายวุฒิชัย แหมทอง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1567 นางอาภัสรา บูรณ์เจริญ ครูโรงเรียนสังขะ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1568 นายพิสิฐษ์ สุวฤทธิยาธร ครูโรงเรียนสังขะ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1569 นายปกรณ์ บัวแย้ม ครูโรงเรียนสังขะ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1570 นายชยุตพงศ์ สามิตร ครูโรงเรียนสังขะ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1571 นายไพบูลย์ ศิริมา ผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
1572 นางกัญญาภัค แก้วกลางเมือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนกระเทียมวิทยา ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
1573 นางสาวมาธวรรย์ อิงแอบ รองผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
1574 นายสำราญ ทองสระคู ครูโรงเรียนสังขะ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
1575 นายอำนวย ประไวย์ ครูโรงเรียนสังขะ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
1576 นางฐายิกา ดวงพร ครูโรงเรียนสังขะ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
1577 นางสาวดรุณี เหมาะหมาย ครูโรงเรียนสังขะ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
1578 นางสาวมาริสา อินทรามะ ครูโรงเรียนสังขะ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
1579 นางดวงดาว ทาระสาร ครูโรงเรียนสังขะ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
1580 นายกังวาล ใหม่คามิ ครูโรงเรียนสังขะ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
1581 นางสาวพรรษสรณ์ ดาสั่ว ครูโรงเรียนสังขะ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
1582 นายพนม ลำดวนหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพอุดมวิทยา ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการฝ่ายการจราจร ยานพาหนะ รักษาความปลอดภัย  
1583 นายชาญสิทธิ์ เกสีสังข์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพอุดมวิทยา ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการฝ่ายการจราจร ยานพาหนะ รักษาความปลอดภัย  
1584 นายชัยณรงค์ แก้วละมุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนบัวเชดวิทยา ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการฝ่ายการจราจร ยานพาหนะ รักษาความปลอดภัย  
1585 นายศักดิ์ชาย รุ่งเรือง ครูโรงเรียนสังขะ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการฝ่ายการจราจร ยานพาหนะ รักษาความปลอดภัย  
1586 นายนราวุธ วิยาสิงห์ ครูโรงเรียนสังขะ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการฝ่ายการจราจร ยานพาหนะ รักษาความปลอดภัย  
1587 นายพันธรักษ์ ลำดวนหอม ครูโรงเรียนสังขะ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการฝ่ายการจราจร ยานพาหนะ รักษาความปลอดภัย  
1588 นายลิน พรหมชาติ ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนสังขะ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการฝ่ายการจราจร ยานพาหนะ รักษาความปลอดภัย  
1589 นายบุญลุย น้องดี ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนสังขะ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการฝ่ายการจราจร ยานพาหนะ รักษาความปลอดภัย  
1590 นางสาวอริษา จันทร์โสม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการฝ่ายการจราจร ยานพาหนะ รักษาความปลอดภัย  
1591 นายสุรพงศ์ สุขสิน ครูโรงเรียนสังขะ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการฝ่ายการจราจร ยานพาหนะ รักษาความปลอดภัย  
1592 นายจามิกร ณ กาฬสินธุ์ ครูโรงเรียนสังขะ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการฝ่ายการจราจร ยานพาหนะ รักษาความปลอดภัย  
1593 นายอัครวุฒิ ตนฉลาด ครูโรงเรียนสังขะ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการฝ่ายการจราจร ยานพาหนะ รักษาความปลอดภัย  
1594 นายสุพิน บุญเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร  
1595 นายประสงค์ ตอนศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร  
1596 นางอมรรัตน์ อัครฉัตรรัตน์ ครูโรงเรียนสังขะ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร  
1597 นางนวรัตน์ ปิติภัทรสกุลชัย ครูโรงเรียนสังขะ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร  
1598 นางเสาวภา รอบรู้ ครูโรงเรียนสังขะ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร  
1599 นางสาวพรรษสรณ์ ดาสั่ว ครูโรงเรียนสังขะ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร  
1600 นางสำเรียง สุขพันธ์ ครูโรงเรียนสังขะ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร  
1601 นางฐิติรัตน์ ไตรรัตน์ ครูโรงเรียนสังขะ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร  
1602 นางสาวกรรณิการ์ ศรีลาชัย ครูโรงเรียนสังขะ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร  
1603 นางปริญญา จุลทัศน์ ครูโรงเรียนสังขะ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร  
1604 นางปนิดา แก้วหอม ครูโรงเรียนสังขะ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร  
1605 นางสาวสุพิชญากานต์ ไกรยา ครูโรงเรียนสังขะ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร  
1606 นางสาววิเศษศิษฐ์ โสวภาค ครูโรงเรียนสังขะ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร  
1607 นางสาวอารียา บุญยงค์ ครูโรงเรียนสังขะ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร  
1608 นางสาวกุลจิรา ชุมด้วง ครูโรงเรียนสังขะ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร  
1609 นางสาววีณา แววกระโทก ครูโรงเรียนสังขะ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร  
1610 นางสาวอุนนดา ศาลางาม ครูโรงเรียนสังขะ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร  
1611 นางพัชรีพร ฉั่วศิริพร ครูโรงเรียนสังขะ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร  
1612 นางสาวภาลฎา ภาสวัสดิ์ ครูโรงเรียนสังขะ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร  
1613 นางสาวอรอุมา คุ้มครอง ครูโรงเรียนสังขะ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร  
1614 นางสาวศิริรัตน์ ดวงพร นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร  
1615 นางสาวสุดารัตน์ ทองอ้ม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร  
1616 นางสาวรุ้งฟ้า พุทธรักษ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร  
1617 นางสาวอินทรา นันทพันธ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร  
1618 นางสาวปาริชาติ สมตั้ง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร  
1619 นางสาวชนัดดา ยิ่งชื่น นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร  
1620 นางสาวกฤติยา กุลัพบุรี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร  
1621 นางสาวภัทราพร จิกบงค์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร  
1622 นางสาวอุบลรัตน์ บินทุรันท์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร  
1623 นางธัญชนก สุตวณิชย์ ครูโรงเรียนสังขะ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร  
1624 นางสาวสุภาพร ขวัญทอง ครูโรงเรียนสังขะ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร  
1625 นายขันติ จารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสำเภาลูน ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1626 นายชูชาติ คิดดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1627 นางอินถวา รุจิยาปนนท์ ครูโรงเรียนสังขะ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1628 นางสาวแคทรียา วังเย็น ครูโรงเรียนสังขะ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1629 นางสาวฉวีวรรณ ถาวรเลิศ ครูโรงเรียนสังขะ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1630 นางสาวพรรณนารา ยิ่งงาม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1631 นางสาวจิราวรรณ ชื่นจิตร นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1632 นางสาวมุดา ปัญญาเอก นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1633 นางสาวสุภาพร สุขสัมฤทธิ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1634 นางสาวดรุณี เชิดทอง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1635 นายสุทธิศักดิ์ เสียงเพราะ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1636 นางเอื้อมจิต ถิ่นแถว ครูโรงเรียนสังขะ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1637 นางกิ่งดาว วิเศษศิลป์ ครูโรงเรียนสังขะ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1638 นางอุดมพร สิงห์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนตาคงวิทยารัชมังคลาภิเษก ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการฝ่ายการเงิน พัสดุ  
1639 นางสำราญ จันทร์ประเสร็ฐ ครูโรงเรียนสังขะ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการฝ่ายการเงิน พัสดุ  
1640 นายนิยม สุขทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนตาคงวิทยารัชมังคลาภิเษก ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการฝ่ายการเงิน พัสดุ  
1641 นางจีรัชญา นาคแสง ครูโรงเรียนสังขะ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการฝ่ายการเงิน พัสดุ  
1642 นางสาววรรณเพ็ญ ยิ่งหาญ ครูโรงเรียนสังขะ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการฝ่ายการเงิน พัสดุ  
1643 นางสาวธีรารัตน์ เธียรวิวัฒนา ครูโรงเรียนสังขะ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการฝ่ายการเงิน พัสดุ  
1644 นางสาวสุวิมล บุณเสริม ครูโรงเรียนสังขะ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการฝ่ายการเงิน พัสดุ  
1645 นายสุวรรณ สายไทย ครูโรงเรียนสังขะ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
1646 นายอนุวัตร เหมือนคิด รองผู้อำนวยการโรงเรียนกระเทียมวิทยา ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
1647 นางบุญเติม สุภิษะ ครูโรงเรียนสังขะ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
1648 นางรุ่งอรุณ หล้าวิลัย ครูโรงเรียนสังขะ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
1649 นางศิรประภา นอลา ครูโรงเรียนสังขะ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
1650 นางจันจิรา หมั่นบ่อแก ครูโรงเรียนสังขะ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
1651 นางทิพย์รัตน์ เพลินสุข ครูโรงเรียนสังขะ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
1652 นางสาวอริศรา รุ่งเรือง ครูโรงเรียนสังขะ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
1653 นายอายุ คิดดี ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแก้ววิทยา ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการฝ่ายติดตามประมวลผลและรายงานผล  
1654 นายชวิศ สมบัติวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระแก้ววิทยา ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการฝ่ายติดตามประมวลผลและรายงานผล  
1655 นายรังศรี ปักมะนัง ครูโรงเรียนสังขะ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการฝ่ายติดตามประมวลผลและรายงานผล  
1656 นางสาวสำอางค์ สุขหมั่น ครูโรงเรียนสังขะ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการฝ่ายติดตามประมวลผลและรายงานผล  
1657 นางสาวสมฤดี โนนใหญ่ ครูโรงเรียนสังขะ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการฝ่ายติดตามประมวลผลและรายงานผล  
1658 นางอารดา ขันตี ครูโรงเรียนสังขะ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการฝ่ายติดตามประมวลผลและรายงานผล  
1659 นายสุรศักดิ์ กิตติกรองทอง ครูโรงเรียนสังขะ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการฝ่ายติดตามประมวลผลและรายงานผล  
1660 นางสาวขนิษฐา สุขสุวรรณ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการฝ่ายติดตามประมวลผลและรายงานผล  
1661 นางสาวจันทร์จิรา อ่อนศรี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการฝ่ายติดตามประมวลผลและรายงานผล  
1662 นายสุริเยศวร์ พิศิลป์ ครูโรงเรียนสังขะ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการฝ่ายติดตามประมวลผลและรายงานผล  
1663 นางสาวปิยะวรรณ แก้วเหลี่ยม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการฝ่ายติดตามประมวลผลและรายงานผล  
1664 นายน้ำผึ้ง พิศิลป์ ครูโรงเรียนสังขะ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการฝ่ายติดตามประมวลผลและรายงานผล  
1665 นางสาวปิยะวรรณ แก้วเหลี่ยม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการฝ่ายติดตามประมวลผลและรายงานผล  
1666 นายสุนทร พลศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
1667 นายมนัด เทศทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
1668 นายบุญสมชัย ฟองนวล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
1669 นายบุญช่วย ถ้วยทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
1670 นางอาภัสรา บูรณ์เจริญ ครูโรงเรียนสังขะ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
1671 นางสำราญ จันทร์ประเสริฐ ครูโรงเรียนสังขะ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
1672 นางจีรัชญา นาคแสง ครูโรงเรียนสังขะ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
1673 นางธัญชนก สุตวณิชย์ ครูโรงเรียนสังขะ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
1674 นายวีระเดช พูนทรัพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
1675 นางสาวพาสันติ บุญธรรม ครูโรงเรียนสังขะ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
1676 นางอิงอร ผลจันทร์งาม ครูโรงเรียนสังขะ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
1677 นางดวงดาว ทาระสาร ครูโรงเรียนสังขะ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
1678 นายปกรณ์ บัวแย้ม ครูโรงเรียนสังขะ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
1679 นายเอกกร สีดามาตย์ ครูโรงเรียนสังขะ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
1680 นายอนัน ขาวงาม ครูโรงเรียนสังขะ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
1681 นายเมธาวี บริสุทธิ์ ครูโรงเรียนสังขะ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
1682 นายธนวัฏ สิงห์แป ครูโรงเรียนสังขะ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
1683 นางสาวสุภาพร ขวัญทอง ครูโรงเรียนสังขะ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
1684 นางพัชรีพร ฉั่วศิริพร ครูโรงเรียนสังขะ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
1685 นายอนุชา หลิมศิริวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวเชดวิทยา ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขัน  
1686 นางสุพิชฌาย์ เทศทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบัวเชดวิทยา ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขัน  
1687 นางสุจิราภรณ์ สมหวัง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบัวเชดวิทยา ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขัน  
1688 นายอนัน ขาวงาม ครูโรงเรียนสังขะ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขัน  
1689 นางสาวพนิดา สุขพันธ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขัน  
1690 นายเอกกร สีดามาตย์ ครูโรงเรียนสังขะ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขัน  
1691 นางสาวสุธรรมมา สายสินธุ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขัน  
1692 นายปกรณ์ บัวแย้ม ครูโรงเรียนสังขะ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขัน  
1693 นางสาวปวีณา ยกพล นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขัน  
1694 นางสาวไพลิน ศิริมา ครูโรงเรียนสังขะ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขัน  
1695 นางสาวกิตติมา พันธ์จันทร์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขัน  
1696 นางสาวสุภาพร ขวัญทอง ครูโรงเรียนสังขะ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขัน  
1697 นางสาวสโรชา ด้วงทอง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขัน  
1698 นางนิทราพร มีเจริญ ครูโรงเรียนสังขะ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขัน  
1699 นายอังคาร เจริญสุข นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขัน  
1700 นางศิริพร ศรีน้อย ครูโรงเรียนสังขะ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขัน  
1701 นางสาววรรณฤดี ศรีบุญ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขัน  
1702 นางสาวชิดชนก เดชศิริบูรณ์ ครูโรงเรียนสังขะ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขัน  
1703 นางสาวกมลธนัสร์ ชอบกล้า นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขัน  
1704 นางภรชนก ใจศีล ครูโรงเรียนสังขะ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขัน  
1705 นางสาวปนิดา บุญพิทักษ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขัน  
1706 นางสาวศิริวรรณ เลื่อนทอง ครูโรงเรียนสังขะ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขัน  
1707 นายภัทรพล บุตรดา ครูโรงเรียนสังขะ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขัน  
1708 นายมนัส ดีพร้อม ครูโรงเรียนสังขะ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขัน  
1709 นายสุนทร พลศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการกลาง  
1710 นายอนุชา หลิมศิริวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวเชควิทยา ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการกลาง  
1711 นายอายุ คิดดี ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแก้ววิทยา ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการกลาง  
1712 นายดนัย คำผุย ศึกษานิเทศน์ สพม.๓๓ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการกลาง  
1713 นายพิศิษฐ์ ไพรสินธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนลานทรายพิทยาคม ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการกลาง  
1714 นายไพบูลย์ ศิริมา ผู้อนวยการโรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการกลาง  
1715 นายพนม ลำดวนหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพอุดมวิทยา ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการกลาง  
1716 นายสุวรรณ สายไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนกระเทียม ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการกลาง  
1717 นางอุดมพร สิงห์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนตาคงวิทยารัชมังคลาภิเษก ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการกลาง  
1718 นายสุพิน บุญเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการกลาง  
1719 นายขันติ จารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสำเภาลูน ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการกลาง  
1720 นายเสกสันต์ สัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม ๐๔ ในพระอุปถัมภ์ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการกลาง  
1721 นายบุญสมชัย ฟองนวล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการกลาง  
1722 นายบุญช่วย ถ้วยทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการกลาง  
1723 นายมนัด เทศทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการกลาง  
1724 นายวีระเดช พูนทรัพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการกลาง  
1725 นายสรรนิธิ เผ่าพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุศรีนคร ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการกลาง  
1726 นายพีระศักดิ์ น่วมจะโป๊ะ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ ศิลปวัฒนธรรมอีสาน คณะกรรมการอำนวยการ  
1727 นายสุดสาคร สุขสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ ศิลปวัฒนธรรมอีสาน คณะกรรมการอำนวยการ  
1728 นายสันติ นามสว่าง รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ ศิลปวัฒนธรรมอีสาน คณะกรรมการอำนวยการ  
1729 นายสุระชัย พุฒซ้อน ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ ศิลปวัฒนธรรมอีสาน คณะกรรมการอำนวยการ  
1730 นายประหยัด กรองไตร ครูโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ ศิลปวัฒนธรรมอีสาน คณะกรรมการอำนวยการ  
1731 นางเยาวภา ลอยทะเล ครูโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ ศิลปวัฒนธรรมอีสาน คณะกรรมการอำนวยการ  
1732 นายธีรศักดิ์ อาษา ครูโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ ศิลปวัฒนธรรมอีสาน คณะกรรมการอำนวยการ  
1733 นางธนพร พัตราพักดิ์ ครูโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ ศิลปวัฒนธรรมอีสาน คณะกรรมการอำนวยการ  
1734 นางสุมาลี เครือผือ ครูโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ ศิลปวัฒนธรรมอีสาน คณะกรรมการอำนวยการ  
1735 นางนภาพร เอติยัติ ครูโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ ศิลปวัฒนธรรมอีสาน คณะกรรมการอำนวยการ  
1736 นายชนายุทธ คำเกลี้ยง รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ ศิลปวัฒนธรรมอีสาน คณะกรรมการอำนวยการ  
1737 นายเจษฎา สอนโกษา ครูโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์