หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-srn1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางพิรมย์รัตน์ อาจยิ่งโรงเรียนสุรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางศิริพร ศรีน้อยโรงเรียนสังขะกรรมการ
3. นางจิรภา รัตนาวิวัฒน์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6
1. นางจินตนา วงษ์สุนทรโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวดำเนิน ยิ่งหาญโรงเรียนบัวเชดวิทยากรรมการ
3. นางวารณี หมายสุขโรงเรียนสนมวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางอนัญญา สุนทรารักษ์โรงเรียนสิรินธรประธานกรรมการ
2. นางตุลาลักษณ์ วันแสนโรงเรียนสุรินทร์พิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกาญจนา ศรีราชโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6
1. นายประสงค์ โสมรัตนานนท์โรงเรียนสิรินธรประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา สุขยานุดิษฐโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการ
3. นายบุญจันทร์ พิมพ์ประเสริฐโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางอรพินท์ สมาธิกุลโรงเรียนแตลศิริวิทยาประธานกรรมการ
2. นางเกษมณี ศรสระน้อยโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคมกรรมการ
3. นางมยุรา ถาพรผาดโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6
1. นางศิวพร นิลเนตรโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวนงเยาว์ ไชยวัฒน์โรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการ
3. นายธราดล บุญยาพงษ์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ นามพูนโรงเรียนสิรินธรประธานกรรมการ
2. นางสันทนา อรรถวรวุฒิโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินกรรมการ
3. นายสามารถ ศรีมงคลโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางเสาวณีย์ หยิบล้ำโรงเรียนแตลศิริวิทยาประธานกรรมการ
2. นางรัตติยา ภิญโญภาพโรงเรียนโชคเพชรพิทยากรรมการ
3. นางศรีฏลา ศศิสุทธินานนท์โรงเรียนสิรินธรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางกุสุมา แสนสุขโรงเรียนสิรินธรประธานกรรมการ
2. นางสาวสุจิตรา กะการดีโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
3. นายนนธยา หาญมานพโรงเรียนสนมวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6
1. นางสาวยุพยง อธิรักษ์ศีลโรงเรียนสุรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวสุทธิรัตน์ คงไทยโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
3. นายปรีชา สีตะแกะโรงเรียนโนนเทพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นายทวีศักดิ์ สกุลวรวิทย์โรงเรียนนาดีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุภัญญู ศรีโทโรงเรียนธาตุศรีนครกรรมการ
3. นายวิชัย จันทร์สอนโรงเรียนศีขรภูมิพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6
1. นางมณี นรสารโรงเรียนสิรินธรประธานกรรมการ
2. นายโกศล วงษ์สุนทรโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายอนุวัฒน์ แก้วลอยโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายว่องไว ธุอินทร์ โรงเรียนศรีสุขวิทยา ประธานกรรมการ
2. นางจิราพร ผดุงศาสตร์โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคลกรรมการ
3. นางสาวชุติมา เสาทองโรงเรียนเมืองบัววิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายพิชัย น่วมจะโป๊ะ โรงเรียนหนองสนิทวิทยา ประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณา กมุติราโรงเรียนประสาทวิทยาคาร กรรมการ
3. นางสุพัตรา ฉลาดเลิศโรงเรียนสนมวิทยาคาร กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสุริเยส กิ่งมณีโรงเรียนสุรินทร์ราชมงคลประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐณิชา ดาบุตรดีโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
3. นางวิไลวรรณ ไตรรัตน์โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสุพิศ จันทร์มาลีโรงเรียนรัตนบุรีประธานกรรมการ
2. นายคมกริช สุขแก้วโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางยุวดี ชมชื่นดีโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นายธนวัฎ สิงห์แปโรงเรียนสังขะ ประธานกรรมการ
2. นายภากรณ์ นามสวัสดิ์โรงเรียนบัวเชดวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุภา คิดนุนามโรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยเอกพิสิษฐ์ แวงสันเทียะโรงเรียนสุรพินท์พิทยา ประธานกรรมการ
2. นายชัยสิทธิ์ คุณสวัสดิ์โรงเรียนสำโรงทาบพิทยาคมกรรมการ
3. นายสมพร สุทธิโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางนิตยา จินดาศรีโรงเรียนสิรินธรประธานกรรมการ
2. นายธนพล อาจจุฬา โรงเรียนบัวเชดวิทยากรรมการ
3. นางสาวอัจฉราวัลย์ สิงห์ภูงาโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวคำแพง บุญไพโรจน์โรงเรียนบัวเชดวิทยา กรรมการ
5. นายกิจติกร จำปางามโรงเรียนศีขรภูมิพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายครรชิต วงศ์เหิมโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสุริเยศวร์ พิศิลป์โรงเรียนสังขะกรรมการ
3. นางจินตนา ชัยทองโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
4. นางสาวณัฐกฤตตา ปัตตาลาโภโรงเรียนบัวเชดวิทยากรรมการ
5. นายภูมิพิทักษ์ เจริญไวยโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางณาตยา ผสมวงศ์โรงเรียนนารายณ์คำผงประธานกรรมการ
2. นางแอนนา ยงแสงโรงเรียนเมืองบัววิทยากรรมการ
3. นางน้ำฝน บุญมากโรงเรียนสำโรงทาบพิทยาคมกรรมการ
4. นางจิรานุช นาคีสังข์โรงเรียนสุรพินท์พิทยากรรมการ
5. นายอัฐพงศ์ จารุทรัพย์สดใสโรงเรียนสุรพินท์พิทยากรรมการ
6. นางสาวจิตราวดี จันทร์ฝอยโรงเรียนสุรินทร์ภักดีกรรมการ
7. นางเพ็ญนภา โสติยาโรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการ
8. นายประสงค์ เสริมศรีโรงเรียนบัวเชดวิทยากรรมการ
9. นายวิจิตร สุขเกษมโรงเรียนหนองอียอวิทยากรรมการ
10. นางจริน พรมสีโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นางจงจิตต์ สมสวยโรงเรียนเทนมีย์มิตรประชาประธานกรรมการ
2. นายวิมลพันธ์ พรมพิไสย์โรงเรียนดอนแรดวิทยากรรมการ
3. นายสุริยะ สาแก้วโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
4. นางมลิวรรณ์ วิวัฒน์วรนัยโรงเรียนนาดีวิทยากรรมการ
5. นางสาวพรสุดา ขุมทองโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการ
6. นายเอกนรินทร์ ธรรมนิยมโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
7. นางกิรณา แม่นผลโรงเรียนบัวเชดวิทยากรรมการ
8. นายถนัด มงคลสารโรงเรียนกระเทียมวิทยากรรมการ
9. นายสิทธิพร พวงสด โรงเรียนโคกยางวิทยา กรรมการ
10. นางอรชุมา หอมจันทร์โรงเรียนวังข่าพัฒนากรรมการ
11. นางสาวชนิดาภา สรรพวุธโรงเรียนศรีรามประชาสรรค์กรรมการ
12. นางสาวอนงค์ภัทร์ ใบบัวโรงเรียนสุรพินท์พิทยากรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวธนานุช ดุจจานุทัศน์โรงเรียนสุรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางภัคจิรา วงศ์เจริญโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวนัยนา ภูทองโรงเรียนบัวเชดวิทยากรรมการ
4. นางสาวกนกวรรณ เหลาคำโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคมกรรมการ
5. นางปตินุช พรหมบุตรโรงเรียนสิรินธรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายศุภรณ์ ประทุมทองโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายพิรุณ ไพสนิทโรงเรียนสุรวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางฉวีวรรณ อินทนูโรงเรียนศีขรภูมิพิสัยกรรมการ
4. นางสาวพรผกา ดนเสมอโรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวอัชญา อนุเคราะห์โรงเรียนสิรินธรกรรมการ
6. นางสาวลัดดา สุขยานุดิษฐโรงเรียนสิรินธรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางเฉลิมวรรณ แพงภูงาโรงเรียนศรีไผทสมันต์ประธานกรรมการ
2. นายรักไทย แบบอย่างโรงเรียนธาตุศรีนครรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพัทธ์ธีรา ทูลดีโรงเรียนพนมดงรักวิทยากรรมการ
4. นางสาวอโณทัย ดาทองโรงเรียนมหิธรวิทยากรรมการ
5. นางอรอุมา สำรวมจิตรโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางอรวรรณ รัมพณีนิลโรงเรียนสิรินธรประธานกรรมการ
2. นายพิฑูรย์ ศรีแก้วโรงเรียนเทนมีย์มิตรประชารองประธานกรรมการ
3. นายวิธิวัติ รักษาภักดีโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
4. นายกรกฏ รัตนกรกาญจน์โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูนกรรมการ
5. นางจิระพร ชื่นพิมายโรงเรียนนาบัววิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายอาทิตย์ แก้วสังข์โรงเรียนประสาทวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางศรีสุดา เจริญยิ่งโรงเรียนหนองสนิทวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายมีฉัตร ศรีเที่ยงโรงเรียนโนนเทพกรรมการ
4. นายไกรวิชญ์ สีนิลโรงเรียนพนาสนวิทยากรรมการ
5. นางสาวนภาพร พิศวงโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นายณัฐกฤษฎ์ ภูมิสูงโรงเรียนสุรพินท์พิทยาประธานกรรมการ
2. นางวารุณี แก้วสังข์โรงเรียนประสาทวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายบูรณ์พิชญ์ เครือวัลย์โรงเรียนสิรินธรกรรมการ
4. นายคำพูน วันนาโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
5. นางรังสิมา ดวงดีโรงเรียนนาบัววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางรุ่งทิวา หล่าแสนเมืองโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายนิกรณ์ นิลพงษ์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัยรองประธานกรรมการ
3. นางสสินา ปิ๊ปกลางโรงเรียนบัวเชดวิทยากรรมการ
4. นางสาวณัฐภัสสร ทวีอิราพัชร์โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคลกรรมการ
5. นางอุดมลักษณ์ นพพิบูลย์โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางสำเรียง ศรีเพชรโรงเรียนสิรินธรประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ศรัณย์ สาทิพจันทร์โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสุธิตา ศรีสิงห์โรงเรียนแนงมุดวิทยากรรมการ
4. นางรัตนา เนื่องขันตรีโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
5. นางสาวกษมา ลาดสะอาดโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางฉวีสุข เสร็จพร้อมโรงเรียนนาดีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ ถมปัทม์โรงเรียนสังขะรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจันทรา เป็นสุขโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการ
4. นายเก่งกานต์ แก่นดีโรงเรียนศีขรภูมิพิสัยกรรมการ
5. นายธำรงศักดิ์ บุญจรัสโรงเรียนสิรินธรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายสุนทร กิ่งจันทร์โรงเรียนสิรินธรประธานกรรมการ
2. นายบุญประเสริฐ วันดีโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์รองประธานกรรมการ
3. นายอเนก พลคะชาโรงเรียนกาบเชิงวิทยากรรมการ
4. นางสาวรัตนาภรณ์ สัชชานนท์โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคมกรรมการ
5. นางจุฑาทิพย์ รักษ์ศรีโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายวรเชษฐ์ บุญยงโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินประธานกรรมการ
2. นายพิทักษ์ ศรีขาวโรงเรียนแร่วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายแมนพล สุวรรณเสวกโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการ
4. นายจิรศักดิ์ พูนวิเชียรโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายอดิศักดิ์ พิมพ์จันทร์โรงเรียนสินรินทร์วิทยากรรมการ
6. นางรัชนี ผลเกิดโรงเรียนศรีไผทสมันต์กรรมการ
7. นางสาวรุจิรา ราชรักษ์โรงเรียนสิรินธรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายปรเเมศ กูลรัตน์โรงเรียนสุรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายธนะ ทมะนันต์โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายอดิศร ภิญโญภาพโรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นายธงชัย บุญวงศ์โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคมกรรมการ
5. นางรุ่งอรุณ อินทร์สอนโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
6. นายพิพัฒน์ ดำเนินโรงเรียนสนมวิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวรัชนีวรรณ เทียนทองโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
8. นางสาวสริญญา อนุเคราะห์โรงเรียนสิรินธรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6
1. นายสุนันท์ เครือยาโรงเรียนสิรินธรประธานกรรมการ
2. นายบุญสม ปัญญาเหลือโรงเรียนจารย์วิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายเสมอ บรรลือทรัพย์โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการ
4. นายเอกสิทธิ์ นามวัฒน์โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์กรรมการ
5. นายนิรุต ฉิมเพชรโรงเรียนพนมดงรักวิทยากรรมการ
6. นางโสภาพันธ์ บุญรอดโรงเรียนโคกยางวิทยากรรมการ
7. นางสาวนิดต้า เจริญศิริโรงเรียนสิรินธรกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางพิรุณนี สายยศโรงเรียนรัตนบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวสุกัญญา อิ่มใจโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวปิยพร สนศรีโรงเรียนโคกตะเคียนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายวิชาญ เวชสถลโรงเรียนสุรินทร์ราชมงคลประธานกรรมการ
2. นายชัยวัฒน์ ไชยทองโรงเรียนสนมวิทยาคารกรรมการ
3. นางสุจิตรา เจิมสมโรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสรวุฒิ รัตตัญญูโรงเรียนสิรินธรประธานกรรมการ
2. นายชุมพล วรรณดีโรงเรียนท่าสว่างวิทยากรรมการ
3. นายณัฎฐพงศ์ ัจันทร์สุวรรณโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางจุฬาลักษณ์ เสาสูงโรงเรียนสิรินธรประธานกรรมการ
2. นางสุจินดา ศรีสวัสดิ์โรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
3. นายวรศาสตร์ เสาร์ทอยโรงเรียนตาเบาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายบุญร่วม กลิ่นหอมโรงเรียนสุรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางศันสนีย์ วงเวียนโรงเรียนหนองขุนศรีวิทยากรรมการ
3. นางสาวพัชราภรณ์ สาสุขโรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นางชมพลอย ชุติแพทย์วิภาโรงเรียนสุรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายปรัชญา สายรัตน์โรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
3. นายดิสทัต ทองดาโรงเรียนกาบเชิงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางสุนันทา ศิลาอ่อนโรงเรียนไทรแก้ววิทยาประธานกรรมการ
2. นางสมพงษ์ เป็นผาสุกโรงเรียนแร่วิทยาคารกรรมการ
3. นางศศลักษณ์ สมชื่อโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นางรุ่งทิพย์ สายแสงจันทร์โรงเรียนประสาทวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายศิวะพากย์ ระยับศรีโรงเรียนบึงนครประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสุภาพร ลอยทองโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายเฉลิมชาติ งาขาวโรงเรียนสิรินธรประธานกรรมการ
2. นางทัศนา สีบานโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยากรรมการ
3. นางสาวสาวิตรี ประโยครัมย์โรงเรียนตาเบาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวยุพเรศ พระวัยโรงเรียนแนงมุดวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิรัติ พนารัตน์โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวชิตนาฎ เคนจตุรัสโรงเรียนเมืองบัววิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางทิพร แหล่งหล้าโรงเรียนสิรินธรประธานกรรมการ
2. นางยุพิน บรรเทพโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการ
3. นางกวิศา สุนทรดีโรงเรียนตาเบาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางสาวเสาวลักษณ์ สุปิงคลัดโรงเรียนสิรินธรประธานกรรมการ
2. นางสาวชุติปภา วรรณศรีโรงเรียนสนมวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวธรรมนูญรัตติ พิศลืมโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6
1. นางสาวสไบพร คำภิรัมย์โรงเรียนรัตนบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวพรศรี บูรณ์เจริญโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
3. นายภานุพันธ์ ศรีวงษ์โรงเรียนบัวเชดวิทยากรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายดนัย คำผุยสพม.33กรรมการ
2. นายพลาจินตวรรธ์ ประดับศรีประสาทวิทยาคารกรรมการ
3. นายโสภิณ ผลเจริญจอมพระประชาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายชาญ จิรัฐติกาลกุลเวทสิรินธรกรรมการ
2. นายกัมปนาท คงนุรัตน์วีรวัฒน์โยธินกรรมการ
3. นายสมเกียรติ เครื่องวิชาเทนมีย์มิตรประชากรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายกิมเฮียง ร่วมพัฒนากรเมืองลีงวิทยากรรมการ
2. นายเรืองเดช ก่อแก้วพญารามวิทยากรรมการ
3. นางอาภัสรา บูรณ์เจริญสังขะกรรมการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายวันชัย นิลหุตโรงเรียนรัตนบุรีประธานกรรมการ
2. นายลิขิต สิงจานุสงค์โรงเรียนโนนเทพรองประธานกรรมการ
3. นางสุทธิลักษณ์ สมใจหวังโรงเรียนสิรินธรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายวันชัย นิลหุตโรงเรียนรัตนบุรีประธานกรรมการ
2. นายลิขิต สิงจานุสงค์โรงเรียนโนนเทพรองประธานกรรมการ
3. นางสุทธิลักษณ์ สมใจหวังโรงเรียนสิรินธรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางรุ่งอรุณ ปรียานุภาพโรงเรียนสุรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวลำยงค์ แสนมาโรงเรียนช้างบุญวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายดิเรก บุญเชิดโรงเรียนแตลศิริกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นางรุ่งอรุณ ปรียานุภาพโรงเรียนสุรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวลำยงค์ แสนมาโรงเรียนช้างบุญวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายดิเรก บุญเชิดโรงเรียนแตลศิริกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายสุทิตย์ สันทัยพรโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสุขคุม ลอยประโคนโรงเรียนนาบัววิทยารองประธานกรรมการ
3. นางนันต์นรี สิริโชคธนานันท์โรงเรียนพรมเทพพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายสุทิตย์ สันทัยพรโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสุขคุม ลอยประโคนโรงเรียนนาบัววิทยารองประธานกรรมการ
3. นางนันต์นรี สิริโชคธนานันท์โรงเรียนพรมเทพพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐสิทธิ์ สมใจหวังโรงเรียนสุรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวเก็จกาญจน์ กนกแก้วโรงเรียนรัตนบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายสมเกตุ ใจเมืองโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายประเสริฐสิทธิ์ สมใจหวังโรงเรียนสุรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวเก็จกาญจน์ กนกแก้วโรงเรียนรัตนบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายสมเกตุ ใจเมืองโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายวิโรจน์ เตะประโคนโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ ลับโกษาโรงเรียนศรีขรภูมิพิสัยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอนัญญา ฉิมกุลโรงเรียนกระเทียมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นางสุวรรณี พรหมบุตรโรงเรียนสนมวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายนพรัตน์ ทองแม้นโรงเรียนมหิธรวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางอมร พันชนะโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นางสุวรรณี พรหมบุตรโรงเรียนสนมวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายนพรัตน์ ทองแม้นโรงเรียนมหิธรวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางอมร พันชนะโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายบัญญัติ เพียรชอบโรงเรียนศรีไผทสมันต์ประธานกรรมการ
2. นายไพจิตร ทองพันธ์โรงเรียนสุรพินพิทยารองประธานกรรมการ
3. นายกิตติชาติ แก้วสนโรงเรียนสุรินทร์ภักดีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายบัญญัติ เพียรชอบโรงเรียนศรีไผทสมันต์ประธานกรรมการ
2. นายไพจิตร ทองพันธ์โรงเรียนสุรพินพิทยารองประธานกรรมการ
3. นายกิตติชาติ แก้วสนโรงเรียนสุรินทร์ภักดีกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นางประภาวัลย์ สายยศโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางพนารัตน์ จุลกองฮ้อโรงเรียนขวาวใหญ่วิทยากรรมการ
3. นางสาวกุสุมา นาคะเกศโรงเรียนแร่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นางประภาวัลย์ สายยศโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางพนารัตน์ จุลกองฮ้อโรงเรียนขวาวใหญ่วิทยากรรมการ
3. นางสาวกุสุมา นาคะเกศโรงเรียนแร่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายพิภาพ แก้วยศโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวุฒิวัฒน์ รัตนิลโรงเรียนเทพอุดมวิทยากรรมการ
3. นายประเสริฐ บุญมากโรงเรียนทับทิมสยาม04กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายพิภาพ แก้วยศโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวุฒิวัฒน์ รัตนิลโรงเรียนเทพอุดมวิทยากรรมการ
3. นายประเสริฐ บุญมากโรงเรียนทับทิมสยาม04กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายพงษ์ศักดิ์ แสนสุขโรงเรียนสิรินธรประธานกรรมการ
2. นางอรไท เขียวลือโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินกรรมการ
3. นายจุลศักดิ์ ทุหาโรงเรียนลำพับพลาวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายพงษ์ศักดิ์ แสนสุขโรงเรียนสิรินธรประธานกรรมการ
2. นางอรไท เขียวลือโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินกรรมการ
3. นายจุลศักดิ์ ทุหาโรงเรียนลำพับพลาวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นางฉวีวรรณ เหมมันตาโรงเรียนแกศึกษาพัฒนาประธานกรรมการ
2. นายรัตนะ แสงลาโรงเรียนสังขะกรรมการ
3. นางสาวไอรัตดา วันชาโรงเรียนช้างบุญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นางฉวีวรรณ เหมมันตาโรงเรียนแกศึกษาพัฒนาประธานกรรมการ
2. นายรัตนะ แสงลาโรงเรียนสังขะกรรมการ
3. นางสาวไอรัตดา วงศ์วาสน์โรงเรียนช้างบุญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายนพชัย อุปชิตโรงเรียนมหิธรวิทยาประธานกรรมการ
2. นายกิตติพงษ์ มณฑาโรงเรียนบุแกรงวิทยากรรมการ
3. นายเฉลิม มหานามโรงเรียนกาบเชิงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นางโฉมศรี มะลิงามโรงเรียนสนมวิทยาประธานกรรมการ
2. นายนพชัย อุปชิตโรงเรียนมหิธรวิทยากรรมการ
3. นายภานุ ลับโกษาโรงเรียนแตลศิริวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุภาพร แก้วลออโรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายอดิศร วรรณะโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
3. นายฉลอง เอการัมย์โรงเรียนปราสาทเบงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นางโฉมศรี มะลิงามโรงเรียนสนมวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาพร แก้วลออโรงเรียนศรีรามประชาสรรค์กรรมการ
3. นายพนารัตน์ พันธ์พิศโรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ ปลื้มชิงชัยโรงเรียนโชคเพชรวิทยาประธานกรรมการ
2. นายมนตรี จรัญศรีโรงเรียนศีขรภูมิพิสัยกรรมการ
3. นายสุที ฉายแก้วโรงเรียนโคกยางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ ปลื้มชิงชัยโรงเรียนโชคเพชรวิทยาประธานกรรมการ
2. นายมนตรี จรัญศรีโรงเรียนศีขรภูมิพิสัยกรรมการ
3. นายสุที ฉายแก้วโรงเรียนโคกยางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นางพนารัตน์ จุลกองฮ้อโรงเรียนขวาวใหญ่วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวกุสุมา นาคะเกศโรงเรียนแร่วิทยากรรมการ
3. นายจีระ ศรีชัยโรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นางพนารัตน์ จุลกองฮ้อโรงเรียนขวาวใหญ่วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวกุสุมา นาคะเกศโรงเรียนแร่วิทยากรรมการ
3. นายจีระ ศรีชัยโรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายพิภาพ แก้วยศโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวุฒิวัฒน์ รัตนิลโรงเรียนเทพอุดมวิทยากรรมการ
3. นายสุชาติ คำเสียงโรงเรียนสุรพินท์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายพิภาพ แก้วยศโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวุฒิวัฒน์ รัตนิลโรงเรียนเทพอุดมวิทยากรรมการ
3. นายสุชาติ คำเสียงโรงเรียนสุรพินท์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นางละออ ศรีไทยโรงเรียนสรินธรประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาพร แก้วลออโรงเรียนศรีรามประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวเบญญทิพย์ อินทร์งามโรงเรียนศรีสุขวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นางละออ ศรีไทยโรงเรียนสรินธรประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาพร แก้วลออโรงเรียนศรีรามประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวเบญญทิพย์ อินทร์งามโรงเรียนศรีสุขวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นางประภาวัลย์ สายยศโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางจงชญา นวลสะอาดโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการ
3. นางละออ ศรีไทยโรงเรียนสิรินธรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นางประภาวัลย์ สายยศโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางจงชญา นวลสะอาดโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการ
3. นางละออ ศรีไทยโรงเรียนสิรินธรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นางประภาวัลย์ สายยศโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางจงชญา นวลสะอาดโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการ
3. นางละออ ศรีไทยโรงเรียนสิรินธรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นางประภาวัลย์ สายยศโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางจงชญา นวลสะอาดโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการ
3. นางละออ ศรีไทยโรงเรียนสิรินธรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายอัครวัฒน์ คีตภิรมย์โรงเรียนสุรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ โสมทองโรงเรียนพระแก้ววิทยากรรมการ
3. นายจิรภัทร เฉิดวาสนาโรงเรียนตาเบาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายโชคชัย สินใหม่โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสุทธิรักษเขตร์ สังข์สาลีโรงเรียนทุ่งกุลาวิทยาคมกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ ลับโกษาโรงเรียนศีขรภูมิพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายสฎาษิต สุนทรดีโรงเรียนตาเบาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายศุภชัย พิมพ์ศรีโรงเรียนสังขะกรรมการ
3. นายศิริชัย แก้วเขียวโรงเรียนศรีไผทสมันต์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายศิริชัย แก้วเขียวโรงเรียนศรีไผทสมันต์ประธานกรรมการ
2. นายยรรยงค์ โสติยาโรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการ
3. นายชาตรี วรรณโยโรงเรียนไทรแก้ววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางเจริญศรี กลีบแก้วโรงเรียนสุรินทร์ราชมงคลประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสุทธิพงษ์ แฝงบุญโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคารกรรมการ
3. นายสุวิศิษฎ์ ละอองศรีโรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางเจริญศรี กลีบแก้วโรงเรียนสุรินทร์ราชมงคลประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสุทธิพงษ์ แฝงบุญโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคารกรรมการ
3. นายสุวิศิษฎ์ ละอองศรีโรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีประวัติ บุตรกันหาโรงเรียนโคกตะเคียนวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเจษฎา โพธิ์ผาโรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์กรรมการ
3. นายภูมินทร์ นันทพันธ์โรงเรียนรัตนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีประวัติ บุตรกันหาโรงเรียนโคกตะเคียนวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเจษฎา โพธิ์ผาโรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์กรรมการ
3. นายภูมินทร์ นันทพันธ์โรงเรียนรัตนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอัษฎา นวลสะอาดโรงเรียนสุรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายวีรพรรณ มะลิซ้อนโรงเรียนเมืองลีงวิทยากรรมการ
3. นางวลัยพรรณ จารุทรัพย์สดใสโรงเรียนสิรินธรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายอัษฎา นวลสะอาดโรงเรียนสุรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายวีรพรรณ มะลิซ้อนโรงเรียนเมืองลีงวิทยากรรมการ
3. นางวลัยพรรณ จารุทรัพย์สดใสโรงเรียนสิรินธรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายทราวุฒิ ปุ่นประโคนโรงเรียนตานีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธีรพันธุ์ เยาวสัยโรงเรียนหนองขุนศรีวิทยากรรมการ
3. นายอาทร วรรณปักสินโรงเรียนลานทรายพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายทราวุฒิ ปุ่นประโคนโรงเรียนตานีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธีรพันธุ์ เยาวสัยโรงเรียนหนองขุนศรีวิทยากรรมการ
3. นายอาทร วรรณปักสินโรงเรียนลานทรายพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุเมศ บุญขาวโรงเรียนเทนมีย์มิตรประชาประธานกรรมการ
2. นายพรศักดิ์ ไพรสินธุ์โรงเรียนพรมเทพวิทยาคมกรรมการ
3. นายนภา ปุญยะสารโรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสุเมศ บุญขาวโรงเรียนเทนมีย์มิตรประชาประธานกรรมการ
2. นายพรศักดิ์ ไพรสินธุ์โรงเรียนพรมเทพวิทยาคมกรรมการ
3. นายนภา ปุญยะสารโรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายภูวนัย นนธิจันทร์โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายชัยกฤต บุญธนาสิริโรงเรียนศรีสุขวิทยากรรมการ
3. นายวิชิต โจมสติโรงเรียนดอนแรดวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายภูวนัย นนธิจันทร์โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายชัยกฤต บุญธนาสิริโรงเรียนศรีสุขวิทยากรรมการ
3. นายวิชิต โจมสติโรงเรียนดอนแรดวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายคีตะ กระจายศิลป์โรงเรียนสังขะประธานกรรมการ
2. นายธีระพันธ์ วิไลยวงศ์โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคมกรรมการ
3. นายประสิทธิ์ กฤติยาวรรณโรงเรียนลานทรายพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายคีตะ กระจายศิลป์โรงเรียนสังขะประธานกรรมการ
2. นายธีระพันธ์ วิไลยวงศ์โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคมกรรมการ
3. นายประสิทธิ์ กฤติยาวรรณโรงเรียนลานทรายพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายชัชรินทร์ชัย เกาะน้ำใสโรงเรียนบัวเชดวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอภิรัฐ บุญปลูกโรงเรียนยางวิทยาคารกรรมการ
3. นายธนาวัฒน์ โสภาโรงเรียนสินรินทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายชัชรินทร์ชัย เกาะน้ำใสโรงเรียนบัวเชดวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอภิรัฐ บุญปลูกโรงเรียนยางวิทยาคารกรรมการ
3. นายธนาวัฒน์ โสภาโรงเรียนสินรินทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6
1. นายสมคิด ทองนรินทร์โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายกรวีย์ คงทนโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคมกรรมการ
3. นายทศพร เสาประโคนโรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายวชิระ เดชศิริโรงเรียนรัตนบุรีประธานกรรมการ
2. นายปรีชา วงค์หินกองโรงเรียนโนนแท่นพิทยาคมกรรมการ
3. นายทนงศักดิ์ เจียรนัยโรงเรียนกระเทียมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายวชิระ เดชศิริโรงเรียนรัตนบุรีประธานกรรมการ
2. นายปรีชา วงค์หินกองโรงเรียนโนนแท่นพิทยาคมกรรมการ
3. นายทนงศักดิ์ เจียรนัยโรงเรียนกระเทียมวิทยากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางวารุณี ทองศรีครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสมพงษ์ เข็มทองครูโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
3. นางสาวสุรีรัตน์ หมื่นมีครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสาววารุณี ทองศรีครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสมพงษ์ เข็มทองครูโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
3. นางสาวสุรีรัตน์ หมื่นมีครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางบุหงา จันทร์เพชรครูโรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางชุติกาญจน์ สันตระการครูโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวฉัลยาญาราภรณ์ ทวีแสงครูโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางบุหงา จันทร์เพชรครูโรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางชุติกาญจน์ สันตระการครูโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคารกรรมการ
3. นางฉัลยญาราภรณ์ ทวีแสงครูโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวิตรี ดีประดวงครูโรงเรียนสุรวิทยคารประธานกรรมการ
2. นายธนพัต บรรลือทรัพย์ครูโรงเรียนสินรินทร์วิทยากรรมการ
3. นางรุจีสวัสดิ์ ส่งเสริมครูโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางสาวิตรี ดีประดวงครูโรงเรียนสุรวิทยคารประธานกรรมการ
2. นายธนพัต บรรลือทรัพย์ครูโรงเรียนสินรินทร์วิทยากรรมการ
3. นางรุจีสวัสดิ์ ส่งเสริมครูโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสุดารัตน์ คงอินทร์ครูโรงเรียนปราสาทวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสุนทรี เกตุชาติครูโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
3. นางดวงมณี นิ่มปรางค์ครูโรงเรียนสุรพินท์พิทยากรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางสุดารัตน์ คงอินทร์ครูโรงเรียนปราสาทวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสุนทรี เกตุชาติครูโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
3. นางดวงมณี นิ่มปรางค์ครูโรงเรียนสุรพินท์พิทยากรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางขวัญจิรา วงแหวนครูโรงเรียนสิรืนธรประธานกรรมการ
2. นางสุดารัตน์ คงอินทร์ครูโรงเรียนปราสาทวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวชนชนก เคล้าจันทร์ครูโรงเรียนตานีวิทยากรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นางขวัญจิรา วงแหวนครูโรงเรียนสิรินธรประธานกรรมการ
2. นางสาวชนชนก เคล้าจันทร์ครูโรงเรียนตานีวิทยากรรมการ
3. นางสุดารัตน์ คงอินทร์ครูโรงเรียนปราสาทวิทยาคารกรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายชูเกียรติ เพิ่มพรโรงเรียนพญารามวิทยาประธานกรรมการ
2. Mr.Duan Chaoโรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวพัชรินทร์ เสียงวังเวงโรงเรียนสิรินธรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวอุมาพร สารพัฒน์โรงเรียนสุรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. MissLi Haunโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
3. นางสาวลลิตา คิอินธิ โรงเรียนไทรแก้ววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวเพ็ญจันทร์ พันธ์ฤกษ์โรงเรียนรัตนบุรีประธานกรรมการ
2. MissAya Saitoโรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวอัชฎาพร ใจใหญ่โรงเรียนสิรินธรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นายณัฐวุฒิ แว่นดำโรงเรียนบัวเชดวิทยาประธานกรรมการ
2. MissAya Saitoโรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวน้ำอ้อย เจียมรัมย์โรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางเบญจวรรณ บุญอาจ โรงเรียนรัตนบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิวิมล พูนชัยโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการ
3. Mr.Gaduski Browneโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายปิ่นทอง ปราสาทภิญโญโรงเรียนประสาทวิทยาคารประธานกรรมการ
2. MissZhou Wenjia โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยากรรมการ
3. นางสาวสิริรดา เจริญรัมย์ โรงเรียนรัตนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวรุ่งทิวา กิมาวะหาโรงเรียนสุรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. MissWu Keโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
3. นางสาวชนณิศา ศรีภักดีโรงเรียนกาบเชิงววิทยากรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นายณัฐวุฒิ แว่นดำโรงเรียนบัวเชดวิทยาประธานกรรมการ
2. MissAya Saitoโรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวน้ำอ้อย เจริญรัมย์ โรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวเพ็ญจันทร์ พันธ์ฤกษ์ โรงเรียนรัตนบุรีประธานกรรมการ
2. MissAya Saitoโรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวพิมพ์พร สุขแล้ว โรงเรียนสิรินธรกรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางเบญจวรรณ บุญอาจ โรงเรียนรัตนบุรีประธานกรรมการ
2. Mr.Gaduski Browne โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวศศิวิมล พูนชัย โรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวภัทราวรรณ จันตะ โรงเรียนสุรพินท์พิทยาประธานกรรมการ
2. MissXue Hui Yuanโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
3. นางสาวสุมิตรา สดทรงศิลป์โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวเพ็ญจันทร์ พันธ์ฤกษ์ โรงเรียนรัตนบุรีประธานกรรมการ
2. MissKazuhiko Matsuoโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
3. นางสาวสรชา เครือคำ โรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางสาวศศิวิมล พูนชัย โรงเรียนสุรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. Mr.Gaduski Browneโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ กรรมการ
3. นางภากุน เมืองแก้วโรงเรียนสิรินธรกรรมการและเลขานุการ
ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวขวัญเรือน ภูดวงดาษ โรงเรียนลานทรายพิทยาคมประธานกรรมการ
2. MissChen Xiโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยากรรมการ
3. นางสาวพิมพ์พรรณ พิมพาสวัสดิ์ โรงเรียนตานีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวเพ็ญจันทร์ พันธ์ฤกษ์ โรงเรียนรัตนบุรีประธานกรรมการ
2. MissKazuhiko Matsuo โรงเรียนสิรินธรกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ แว่นดำ โรงเรียนบัวเชดวิทยากรรมการและเลขานุการ
การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางภากุน เมืองแก้ว โรงเรียนสิรินธรประธานกรรมการ
2. Mr.Gaduski Browne โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวศศิวิมล พูนชัย โรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลี ม.4-ม.6

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายวสุเทพ ฉิมถาวรโรงเรียนประสาทวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายเอกพล สีบางโรงเรียนหนองอียอวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายศรีชัย หวังสมโรงเรียนกระเทียมวิทยากรรมการ
4. นายนิเวช เหมือนนึกโรงเรียนมหิธรวิทยากรรมการ
5. นายชาติชาย ทองนำโรงเรียนนาดีวิทยากรรมการ
6. นายบรรพต นนธิจันทร์โรงเรียนบุแกรงวิทยากรรมการ
7. นายณัฐดนัย ดวงใจโรงเรียนศีขรภูมิพิสัยกรรมการ
8. ว่าที่ร้อยตรีกฤดิชญ์ภากรณ์ มนต์ดีโรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
9. นายเรืองณวิน มีดินดำโรงเรียนพนมดงรักวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายชูชาติ คิดดีโรงเรียนขนาดมอญพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมชาย ปิยไพรโรงเรียนประสาทวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายคำพูน วันนาโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
4. นายนฤพันธ์ ภักดีโรงเรียนโคกยางวิทยากรรมการ
5. นายนฤดล คงนุรัตน์โรงเรียนวีรวัฒน์โยธินกรรมการ
6. สิบเอกสมพันธ์ อุดมโชคทรัพย์โรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการ
7. นายวัชรินทร์ กิ่งมณีโรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์กรรมการ
8. นายนัฐกฤษฏ์ ภูมิสูงโรงเรียนสุรพินท์พิทยากรรมการและเลขานุการ
9. นายชัยพร สืบนุการณ์โรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นายสุพิณ บุญเยี่ยมโรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายทรงไทย ปิยโชติสกุลชัยโรงเรียนสิรินธรรองประธานกรรมการ
3. นางรัชดาภรณ์ ประคองชื่อโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคมกรรมการ
4. นางวรรภา กฤติยาวรรณโรงเรียนลานทรายพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
5. นายธนวัฏ สิงห์แปโรงเรียนสังขะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นางรัตติยา ภิญโญภาพโรงเรียนโชคเพชรพิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววลีวรรณ วัดตรงโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
3. นางสาวกรรณิกา ลาภจิตรโรงเรียนสิรินธรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นางเกษร ทองศรีโรงเรียนศีขรภูมิพิสัยประธานกรรมการ
2. นางธิดารัตน์ พรมดีโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคมกรรมการ
3. นายวิรุจ ก่อแก้วโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางเอมอร สงวนดีโรงเรียนศรีไผทสมันต์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุทธิรัตน์ คงไทยโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
3. นางกุหลาบ เพิ่มทรัพย์โรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาววิมลนาฏ วิทูรางกูรโรงเรียนดอนแรดวิทยากรรมการ
5. นางนิทราพร มีเจริญโรงเรียนสังขะกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางกองแก้ว แพงสุดโทโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินประธานกรรมการ
2. นางสมควร ชัยเฉลียวโรงเรียนสุรินทร์ภักดีกรรมการ
3. นางจารีรัตน์ พลศรีโรงเรียนสังขะกรรมการ
4. นางพนม สุวงศ์โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
5. นางสาวประวัติศรี อุกอาจโรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางสาวรุ้งดาว กลิ่นหอมโรงเรียนสุรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายวิรัตน์ ระหว่างบ้านโรงเรียนรามวิทยารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นางสาวนัญธยาภัทร มะลิงามโรงเรียนปราสาทเบงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางสาวสุรางค์ทิพย์ สุขพูลโรงเรียนสิรินธรประธานกรรมการ
2. นางสาวนิตยา เตยอ่อนโรงเรียนกระเทียมวิทยากรรมการ
3. นางวิภาภรณ์ ผมงามโรงเรียนบุแกรงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ ตะวันหะโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
2. นางสาววิภาพันธ์ สันวังโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
3. นายปิยพงษ์ สมศรีโรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยากรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวชมพูนุช ฉลาดเฉลียวโรงเรียนสังขะกรรมการ
2. นายวิฑูรย์ อยู่ยืนโรงเรียนจารย์วิทยาคารกรรมการ
3. นางปภาดา เจียมเมืองปักโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวอุรัจชา เตียงทองโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการ
2. นายปฏิพัทธ์ จำปาทองโรงเรียนเมืองบัววิทยากรรมการ
3. นายสุทธิพงศ์ สำนักนิตย์โรงเรียนพนาสนวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวณัฏฐญา ใจหาญโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
2. นางสาวฉัตรสุดา ทอนทมโรงเรียนหนองอียอวิทยากรรมการ
3. นายเชิด ชูตาลัดโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวคำพันธ์ เสาะแสวงโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
2. นายเลข ทิวคู่โรงเรียนสินรินทร์วิทยากรรมการ
3. นายนรินทร์ อนงค์ชัยโรงเรียนเทพอุดมวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาวกวิตา อินธิสารโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการ
2. นางสาวเสาวลักษณ์ บัวบานโรงเรียนสังขะกรรมการ
3. นางมลิวัลย์ บุญเย็นโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวพรระวี บุญสุยาโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
2. นายบุณรอด วุฒิยาสารโรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายวัชรพล เที่ยงปาโรงเรียนตาเบาวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวอนงค์ ปาสานะตังโรงเรียนเมืองบัววิทยากรรมการ
2. นางทิวากร หลอมประโคนโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
3. นายธนดล คำเสมอโรงเรียนบัวเชดวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายวีรยุทธ พิมวงษาโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการ
2. นางรุ่งนภา กลิ่นกลางโรงเรียนห้วยจริงวิทยากรรมการ
3. นายปิยะพงษ์ พรหมบุตรโรงเรียนเทพอุดมวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6
1. นายนายเอกอภิสิทธิ์ ดอกศรีจันทร์โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์กรรมการ
2. นายธนภพ สุภาษาโรงเรียนสวายวิทยาคารกรรมการ
3. นายธิติพันธ์ มุตุมาจันทร์โรงเรียนปราสาทวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายปรีชา ทองมาโรงเรียนดอนแรดวิทยากรรมการ
2. นายเจษฎาภรณ์ มะลิหอมโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยากรรมการ
3. นายอานนท์ มุ่งดีโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
4. นายวัชรินทร์ ผลจันทร์งามโรงเรียนสังขะกรรมการ
5. นายปฎิพัทธ์ จำปาทองโรงเรียนเมืองบัววิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางธัชทรัพย์ เสียงจินดารัตน์โรงเรียนสิรินธรกรรมการ
2. นางสาวจิรัฐชญา ปาแปงโรงเรียนแนงมุดวิทยากรรมการ
3. นายไพฑูล หาดคำโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
4. นางดลนภา พุ่มพุฒโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการ
5. นางกานต์ทิวา สาแก้วโรงเรียนเทนมีย์มิตรประชากรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวนิศารัตน์ นิลศักดิ์โรงเรียนสิรินธรกรรมการ
2. นางสาวไลลา อุดมทวีพรโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวเกวลี ศุภเลิศโรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์กรรมการ
4. นางดวงตา บุติมาลย์โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวธิดารัตน์ เนตรแก้วโรงเรียนปราสาทเบงวิทยากรรมการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายศุภชัย ราชนูโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการ
2. นางสาวทัศรินทร์ บุญพร้อมโรงเรียนตานีวิทยากรรมการ
3. นางสาวพิรุณรัตน์ ศักดิ์แก้วโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายมนตรี อกอุ่นโรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม04 ในพระอุปถัมภ์กรรมการ
2. นายอนุสรณ์ จันทสุขโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
3. นายธีรวัฒน์ สุระศรโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินกรรมการ
4. นายกฤษฏากร แก่นดีโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการ
5. นายประหยัด สายบุตรโรงเรียนโคกตะเคียนวิทยากรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายอนุสรณ์ จันทสุขโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
2. นายมนตรี อกอุ่นโรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม04 ในพระอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายธีรวัฒน์ สุระศรโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินกรรมการ
4. นายกฤษฏากร แก่นดีโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการ
5. นายประหยัด สายบุตรโรงเรียนโคกตะเคียนวิทยากรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นางปารย์พิชชา ชีวาพรไพศาลโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการ
2. นายอดุลย์ บุราครโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินกรรมการ
3. นางภูริตา จันทสุขโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
4. นายอภิราม สาเทียนโรงเรียนหนองขุนศรีวิทยากรรมการ
5. นายภูเบศ นิราศภัยโรงเรียนสวายวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นางภูริตา จันทสุขโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
2. นางปารย์พิชชา ชีวาพรไพศาลโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการ
3. นายอดุลย์ บุราครโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินกรรมการ
4. นายอภิราม สาเทียนโรงเรียนหนองขุนศรีวิทยากรรมการ
5. นายภูเบศ นิราศภัยโรงเรียนสวายวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายศราวุธ จันทร์วิเศษโรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัยกรรมการ
2. นายนิรุช เสาประโคนโรงเรียนโคกยางวิทยากรรมการ
3. นายไพรัตน์ ทองเถาว์โรงเรียนบุแกรงวิทยากรรมการ
4. นายวีรวัฒน์ วิทยอุดมโรงเรียนศีขรภูมิพิสัยกรรมการ
5. นายวรวุฒิ ทอนไชยโรงเรียนสนมวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายวีรวัฒน์ วิทยอุดมโรงเรียนศีขรภูมิพิสัยกรรมการ
2. นายศราวุธ จันทร์วิเศษโรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัยกรรมการ
3. นายนิรุช เสาประโคนโรงเรียนโคกยางวิทยากรรมการ
4. นายไพรัตน์ ทองเถาว์โรงเรียนบุแกรงวิทยากรรมการ
5. นายวรวุฒิ ทอนไชยโรงเรียนสนมวิทยาคารกรรมการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นางศิริจันทร์ เกตุชาติโรงเรียนปราสาทวิทยาคารกรรมการ
2. นายสุรชัย กิ่งก้านจันทร์โรงเรียนสิรินธรกรรมการ
3. นางจีรา ศรีไทยโรงเรียนนาดีวิทยากรรมการ
4. นายพิพัฒน์ ผลเจริญโรงเรียนโคกยางวิทยากรรมการ
5. นางดารา ปุยะดีโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นางศิริจันทร์ เกตุชาติโรงเรียนปราสาทวิทยาคารกรรมการ
2. นายสุรชัย กิ่งก้านจันทร์โรงเรียนสิรินธรกรรมการ
3. นางจีรา ศรีไทยโรงเรียนนาดีวิทยากรรมการ
4. นางดารา ปุยะดีโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายบุญส่ง งามสะอาดโรงเรียนแตลศิริวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชำนาญ เกตุโสระโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
3. นายพีรเดช เลิศงามโรงเรียนสุรินทร์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นางพัชรา ศิริเลิศพงศ์พันธุ์โรงเรียนสุรินทร์ภักดีประธานกรรมการ
2. นางศุภริน บุญพั่วโรงเรียนแตลศิริวิทยากรรมการ
3. นายเรืองยศ สารกิจโรงเรียนพนมดงรักวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายอภิสิทธิ ตรงศูนย์โรงเรียนนาดีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชุมพล สติมั่นโรงเรียนบุแกรงวิทยาคมกรรมการ
3. นายฉันท์ติ จุลกองฮ้อโรงเรียนหนองแวงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายสัมฤทธิ์ เสาทองโรงเรียนสุรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายประเทียร แก้วชนะโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
3. นางสุมาลย์ แคลนกระโทกโรงเรียนเทพอุดมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสายปัญญา อนันตกาลโรงเรียนศีขรภูมิพิสัยประธานกรรมการ
2. นางผ่องศรี พัวพันธ์โรงเรียนสิรินธรกรรมการ
3. นางกนกอร ชายกลางโรงเรียนธาตุศรีนครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางนิภา หลิมศิริวงษ์โรงเรียนสิรินธรประธานกรรมการ
2. นางพัชนี สารศรีโรงเรียนเมืองบัววิทยากรรมการ
3. นางบุษรินทร์ วรมากุลโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางสำราญ สร้อยจิตรโรงเรียนไทรแก้ววิทยาประธานกรรมการ
2. นายพิทยา ติงสะโรงเรียนศรีไผทสมันต์กรรมการ
3. นางสุพิน อินทร์งามโรงเรียนหนองสนิทวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางสาวสำอาง ใจใหญ่โรงเรียนโชคเพชรพิทยาประธานกรรมการ
2. นางอณัญญา คำสินโรงเรียนนาดีวิทยากรรมการ
3. นางสุทัศนี ใจกล้าโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายประยูร ยวงแก้วโรงเรียนสุรพินท์พิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุรนนท์ เรืองไกลโรงเรียนพญารามวิทยากรรมการ
3. นายจำรูญ สุขคุ้มโรงเรียนสังขะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นางสาวละเอียด มีแก้วโรงเรียนบุแกรงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุมาลี งามสง่าโรงเรียนเมืองบัววิทยากรรมการ
3. นายวิทยา รอบรู้โรงเรียนสังขะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางปราณีต เหล่าสกุลโรงเรียนรัตนบุรีประธานกรรมการ
2. นางพูนทรัพย์ สิงห์สนั่นโรงเรียนเมืองบัววิทยากรรมการ
3. นางดาเรศ อยู่สบายโรงเรียนโคกยางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางจิตรา เชื้อเจริญโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางเบญญา เนื่องนิยมโรงเรียนหนองแวงวิทยาคมกรรมการ
3. นางรุ่งลาพร เรืองจันทร์โรงเรียนกระเทียมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญศรี ดีเสมอโรงเรียนสิรินธรประธานกรรมการ
2. นางจันทร์ฉาย จวงจันทร์โรงเรียนโนนเทพกรรมการ
3. นางยุไร สังข์เงินโรงเรียนดอนแรดวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางพัชรี ศุภเขตกิจโรงเรียนสุรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางยุพาพรรณ เกษเมืองโรงเรียนตาคงวิทยารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นางกัญญา สัญจรดีโรงเรียนตาเบาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางกอบกุล บุญวรโรงเรียนสวายวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางอาภรณ์ สิงห์คำโรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นางระวีวรรณ งามสะอาดโรงเรียนบุแกรงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางธนาตา พะนงรัมย์โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางละออ กระแสโสมโรงเรียนพญารามวิทยากรรมการ
3. นางจุฬาลัย เวชสถลโรงเรียนลานทรายพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสาวธิดาวรรณ สายแสงจันทร์โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ พลศรีโรงเรียนขนาดมอญพิทยาคมกรรมการ
3. นางเนตรชนก สำคัญยิ่งโรงเรียนสวายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางสมพร สาระนิมโรงเรียนโชคเพชรพิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสรชา ศรีสุวรรณโรงเรียนพนมดงรักวิทยากรรมการ
3. นางสุภัทรกุล มั่นหมายโรงเรียนเมืองลีงวิทยากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1. นายจามิกร ณ กาฬสินธุ์โรงเรียนสังขะประธานกรรมการ
2. นายอาทิตชัย นามไพรโรงเรียนบึงนครประชาสรรค์กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสุทธิพงษ์ แฝงบุญโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6
1. นายจามิกร ณ กาฬสินธุ์โรงเรียนสังขะประธานกรรมการ
2. นายอาทิตชัย นามไพรโรงเรียนบึงนครประชาสรรค์กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสุทธิพงษ์ แฝงบุญโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
1. นายศราวุธ ถึงสุขโรงเรียนหนองสนิทวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอาทร วรรณปักสินโรงเรียนลานทรายพิทยาคมกรรมการ
3. นายอาทร อุตราโรงเรียนหนองแวงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6
1. นายศราวุธ ถึงสุขโรงเรียนหนองสนิทวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอาทร วรรณปักสินโรงเรียนลานทรายพิทยาคมกรรมการ
3. นายอาทร อุตราโรงเรียนหนองแวงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1. นายศราวุธ ถึงสุขโรงเรียนหนองสนิทวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอาทร วรรณปักสินโรงเรียนลานทรายพิทยาคมกรรมการ
3. นายอาทร อุตราโรงเรียนหนองแวงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6
1. นายศราวุธ ถึงสุขโรงเรียนหนองสนิทวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอาทร วรรณปักสินโรงเรียนลานทรายพิทยาคมกรรมการ
3. นายอาทร อุตราโรงเรียนหนองแวงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3
1. นายจามิกร ณ กาฬสินธุ์โรงเรียนสังขะประธานกรรมการ
2. นายอาทิตชัย นามไพรโรงเรียนบึงนครประชาสรรค์กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสุทธิพงษ์ แฝงบุญโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6
1. นายจามิกร ณ กาฬสินธุ์โรงเรียนสังขะประธานกรรมการ
2. นายอาทิตชัย นามไพรโรงเรียนบึงนครประชาสรรค์กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสุทธิพงษ์ แฝงบุญโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6
1. นายเจษฎา สอนโกษาโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายจามิกร ณ กาฬสินธุ์โรงเรียนสังขะรองประธานกรรมการ
3. นายอาทิตชัย นามไพรโรงเรียนบึงนครประชาสรรค์กรรมการ
4. นายสุทธิพงษ์ แฝงบุญโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคารกรรมการ
5. นายสุริยาพร เทพาโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์การจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ศน.วัชรา สามาลย์ (088-5727955) , ครูกฤษฎากร แก่นดี (085-0179797) , นางสาวโยษิตา มีศรี (081-1952535)
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]