หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33
ระหว่าง วันที่ 7-8 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 043 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรวิทยาคาร อาคาร6 ชั้น 3 ห้อง 632 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00 หัวข้อการแข่งขัน 1.วัฒธรรมไทยก้าวไกลสู่อาเซียน 2.เทิดไท้องค์ราชัน 3.พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก
2 044 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรวิทยาคาร อาคาร6 ชั้น 3 ห้อง 632 7 ต.ค. 2559 13.00-16.00 หัวข้อการแข่งขัน 1.วัฒธรรมไทยก้าวไกลสู่อาเซียน 2.เทิดไท้องค์ราชัน 3.พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรวิทยาคาร อาคาร6 ชั้น 3 ห้อง 631 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00 หัวข้อการแข่งขัน 1.วัฒธรรมไทยก้าวไกลสู่อาเซียน 2.เทิดไท้องค์ราชัน 3.พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก
4 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรวิทยาคาร อาคาร6 ชั้น 3 ห้อง 631 7 ต.ค. 2559 13.00-16.00 หัวข้อการแข่งขัน 1.วัฒธรรมไทยก้าวไกลสู่อาเซียน 2.เทิดไท้องค์ราชัน 3.พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก
5 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรวิทยาคาร อาคาร6 ชั้น 3 ห้อง 634 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00 ผู้เข้าแข่งขันกำหนดหัวข้อเอง (อิสระ)
6 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรวิทยาคาร อาคาร6 ชั้น 3 ห้อง 634 7 ต.ค. 2559 13.00-16.00 ผู้เข้าแข่งขันกำหนดหัวข้อเอง (อิสระ)
7 049 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรวิทยาคาร อาคาร6 ชั้น 3 ห้อง 635 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00 ผู้เข้าแข่งขันกำหนดหัวข้อเอง (อิสระ)
8 050 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรวิทยาคาร อาคาร6 ชั้น 3 ห้อง 635 7 ต.ค. 2559 13.00-16.00 ผู้เข้าแข่งขันกำหนดหัวข้อเอง (อิสระ)
9 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรวิทยาคาร อาคาร6 ชั้น 3 ห้อง 636-637 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00 หัวข้อการแข่งขัน 1.ความเป็นอยู่อย่างไทยเทิดไท้องค์ราชัน (ลำดับที่ 1-20 แข่งห้อง 636 ,ลำดับที่ 21-37 แข่งห้อง 637
10 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรวิทยาคาร อาคาร6 ชั้น 3 ห้อง 638 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00 หัวข้อการแข่งขัน 1.วัฒธรรมไทยก้าวไกลสู่อาเซียน 2.เทิดไท้องค์ราชัน 3.พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก
11 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรวิทยาคาร อาคาร6 ชั้น 3 ห้อง 638 7 ต.ค. 2559 13.00-16.00 หัวข้อการแข่งขัน 1.วัฒธรรมไทยก้าวไกลสู่อาเซียน 2.เทิดไท้องค์ราชัน 3.พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก
12 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรวิทยาคาร อาคารศิลปะ ห้อง หน้าอาคารศิลปะ 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00 หัวข้อการแข่งขัน 1.ความเป็นอยู่อย่างไทยเทิดไท้องค์ราชัน
13 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรวิทยาคาร อาคารศิลปะ ห้อง หน้าอาคารศิลปะ 7 ต.ค. 2559 13.00-16.00 หัวข้อการแข่งขัน 1.ความเป็นอยู่อย่างไทยเทิดไท้องค์ราชัน


ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์การจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ศน.วัชรา สามาลย์ (088-5727955) , ครูกฤษฎากร แก่นดี (085-0179797) , นางสาวโยษิตา มีศรี (081-1952535)
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]