หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33
ระหว่าง วันที่ 7-8 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรวิทยาคาร อาคาร 4 เอราวัณ ชั้น 2 ห้อง ห้องปฏิบัติการ 2-7 7 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 58
09.00 - 16.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.30 น.
2 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรวิทยาคาร อาคาร 4 เอราวัณ ชั้น 2 ห้อง ห้องปฏิบัติการ 2-7 8 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 55
09.00 - 16.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.30 น.
3 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรวิทยาคาร อาคาร 2 คชินทร ชั้น 1 ห้อง ห้อง 212 7 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 23

8 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 24 - 43
09.00 - 16.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.30 น.
4 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรวิทยาคาร อาคาร 2 คชินทร ชั้น 1 ห้อง ห้อง 213 7 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 21

8 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 22 - 41
09.00 - 16.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.30 น.
5 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรวิทยาคาร อาคาร 2 คชินทร ชั้น 1 ห้อง ห้อง 214, 215 7 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 25
09.00 - 16.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.30 น.
6 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรวิทยาคาร อาคาร 2 คชินทร ชั้น 1 ห้อง ห้อง 214, 215 8 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 27
09.00 - 16.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.30 น.
7 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรวิทยาคาร โดม อาคาร 2 7 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 20

8 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 21 - 38
09.00 - 16.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.30 น.
8 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรวิทยาคาร อาคาร 5 (สมบูรณ์-พ.ญ.สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์) ห้อง ลานใต้ถุนอาคาร 7 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 20

8 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 21 - 34
09.00 - 16.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.30 น.
9 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรวิทยาคาร โดม อาคาร 2 7 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 22
09.00 - 16.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.30 น.
10 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรวิทยาคาร โดม อาคาร 2 8 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 29
09.00 - 16.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.30 น.
11 662 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนสิรินธร โดมหน้าเสาธง 7 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 64
09.00 - 16.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.30 น.
12 663 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนสิรินธร โดมหน้าเสาธง 8 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 69
09.00 - 16.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.30 น.
13 664 การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 โรงเรียนสิรินธร หอประชุมรวมฤทัยธำรง 7 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 13

8 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 13
09.00 - 16.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.30 น.


ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์การจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ศน.วัชรา สามาลย์ (088-5727955) , ครูกฤษฎากร แก่นดี (085-0179797) , นางสาวโยษิตา มีศรี (081-1952535)
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]