หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33
ระหว่าง วันที่ 7-8 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สนามฟุตบอล 8 ต.ค. 2559 09.00-12.00 รายงานตัว เวลา 08.30-09.00 น.
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สนามฟุตบอล 7 ต.ค. 2559 09.00-10.30 รายงานตัว เวลา 08.30-09.00 น.
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนสุรวิทยาคาร อาคาร 84 ปี ห้อง ห้องประชุม 8 ต.ค. 2559 09.00-10.30 รายงานตัว เวลา 08.30-09.00 น.
4 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรวิทยาคาร อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 317 7 ต.ค. 2559 09.00-10.00 รายงานตัว เวลา 08.30-09.00 น.
5 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรวิทยาคาร อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 317 7 ต.ค. 2559 13.00-14.00 รายงานตัว เวลา 08.30-09.00 น.
6 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรวิทยาคาร อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 625-628 7 ต.ค. 2559 09.00-15.00 รายงานตัว เวลา 07.30-09.00 น. (ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมโต๊ะญี่ปุ่นมาด้วย และปิดลวดลายให้เรียบร้อย)
7 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรวิทยาคาร อาคารศรีสุระ ห้อง ห้องสมุด 7 ต.ค. 2559 09.00-15.00 รายงานตัว เวลา 07.30-09.00 น.
8 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรวิทยาคาร อาคาร 84 ปี ห้อง ห้องประชุม 7 ต.ค. 2559 09.00-12.30 รายงานตัว เวลา 08.30-09.00 น.
9 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรวิทยาคาร อาคารศรีสุระ ห้อง ห้องสมุด 8 ต.ค. 2559 09.00-12.00 รายงานตัว เวลา 08.30-09.00 น.


ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์การจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ศน.วัชรา สามาลย์ (088-5727955) , ครูกฤษฎากร แก่นดี (085-0179797) , นางสาวโยษิตา มีศรี (081-1952535)
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]