หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33
ระหว่าง วันที่ 7-8 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 272 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรวิทยาคาร อาคาร3 อมรเทวินทร์ ชั้น 3 ห้อง 331-332 7 ต.ค. 2559 09.00-10.30 รายงานตัวเวลา 08.00-09.00 น.
2 273 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรวิทยาคาร อาคาร3 อมรเทวินทร์ ชั้น 3 ห้อง 331-332 8 ต.ค. 2559 09.00-10.30 รายงานตัวเวลา 08.00-09.00 น.
3 650 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรวิทยาคาร อาคาร3 อมรเทวินทร์ ชั้น 3 ห้อง 333-334 7 ต.ค. 2559 09.00-10.30 รายงานตัวเวลา 08.00-09.00 น.
4 651 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรวิทยาคาร อาคาร3 อมรเทวินทร์ ชั้น 3 ห้อง 333-334 8 ต.ค. 2559 09.00-10.30 รายงานตัวเวลา 08.00-09.00 น.
5 652 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรวิทยาคาร อาคาร3 อมรเทวินทร์ ชั้น 3 ห้อง 335,337 7 ต.ค. 2559 09.00-10.30 รายงานตัวเวลา 08.00-09.00 น.
6 653 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรวิทยาคาร อาคาร3 อมรเทวินทร์ ชั้น 3 ห้อง 335,337 8 ต.ค. 2559 09.00-10.30 รายงานตัวเวลา 08.00-09.00 น.
7 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรวิทยาคาร อาคาร3 อมรเทวินทร์ ชั้น 3 ห้อง 324-325 7 ต.ค. 2559 09.00-10.30 รายงานตัวเวลา 08.00-09.00 น.
8 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรวิทยาคาร อาคาร3 อมรเทวินทร์ ชั้น 3 ห้อง 324-325 8 ต.ค. 2559 09.00-10.30 รายงานตัวเวลา 08.00-09.00 น.
9 654 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรวิทยาคาร อาคาร3 อมรเทวินทร์ ชั้น 3 ห้อง 313-315 7 ต.ค. 2559 09.00-10.30 รายงานตัวเวลา 08.00-09.00 น.
10 655 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรวิทยาคาร อาคาร3 อมรเทวินทร์ ชั้น 3 ห้อง 313-315 8 ต.ค. 2559 09.00-10.30 รายงานตัวเวลา 08.00-09.00 น.
11 658 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรวิทยาคาร อาคาร3 อมรเทวินทร์ ชั้น 3 ห้อง ห้องเบเกอรี่ 7 ต.ค. 2559 09.30-10.30 รายงานตัวเวลา 08.00-09.00 น.
12 657 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรวิทยาคาร อาคาร3 อมรเทวินทร์ ชั้น 3 ห้อง ห้องเบเกอรี่ 8 ต.ค. 2559 09.30-10.30 รายงานตัวเวลา 08.00-09.00 น.


ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์การจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ศน.วัชรา สามาลย์ (088-5727955) , ครูกฤษฎากร แก่นดี (085-0179797) , นางสาวโยษิตา มีศรี (081-1952535)
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]