รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 โซนคัดเลือกที่ 3
ณ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส
ระหว่าง วันที่ 16-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. เด็กหญิงชนิดา  ดีมงคล
 
1. นางสาวขวัญจิรา  ศรีวะสุทธิ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นางสาวอรณัส  ทองรื่น
 
1. นางสุภาพ  อำมุกคะ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  วิโรพรม
 
1. นางสาวศุพิชชา  บุตรละคร
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร 1. นางสาวจิตต์โสภิณ  จันทวงค์
 
1. นางณัฐปภัสร์  สุวรรณโถง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงปนัดดา  ภูด่านงัว
 
1. นางนภัสสร  จิตรามาศ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. นางสาวชนิดา  ดวงสุภา
 
1. นางรัญจวน  กุลอัก
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. เด็กหญิงภัทรภรณ์  เตสี
 
1. นางภัทรกันย์  บรรเทา
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. นางสาวสุชานันท์  นามเสาร์
 
1. นางอัจฉรา  ปะติเก
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  สกุลเดช
2. เด็กหญิงฐิติวรดา  ศาลาน้อย
3. เด็กหญิงอริญา   ธิโสภา
 
1. นายอภิวัฒน์  ราช้อน
2. นางสาวจิตรพร  อัศวาวุฒิ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 84.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นางสาวกัลยาทิพย์  วีระศักดิ์
2. นางสาวชมพูนุช  ทุมปัดชา
3. นางสาวสุกฤตา  ขันทะชา
 
1. นางสาววราพร  การุญ
2. นางสาวเพ็ญพักตร์  นนตระอุดร
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 1. นายกฤตเมธ  แสงสีบับ
2. นางสาวเนตรนภา  นาชัย
 
1. นางสาวจิตรพร  อัศวาวุฒิ
2. นายอภิวัฒน์  ราช้อน
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 1. นางสาวชนิดาภรณ์  เผ่าภูรี
2. นางสาวณัฐิยา  ใครบุตร
 
1. นางสาวอรอนงค์  อ่างคำ
2. นางประพิณ  โคตรชมภู
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นายศรีนาคร  พิมพิสาร
 
1. นางณัฐยา  ศรีบุญเรือง
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. นางสาวจิติมาฆ์  หัตถสาร
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  มันอาษา
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนงามศึกษา 1. นางสาวชรัญญา  กิมุล
2. นางสาวภัชราภา  อินตา
3. นางสาวสุภาพร  กุลภา
 
1. นางกรนรินทร์  อรกุล
2. นางสุดาพร  คำเกาะ
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 1. นางสาวปิยดา  แสงมี
2. นางสาวพัชรา  แก้ววิเศษ
3. นางสาววรพรรณ  ตั้งใจธรรมโชติ
 
1. นางวรรณภา  วรรณคีรี
2. นางสาวพีรดา  แวงวงค์
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. เด็กหญิงกฤษณียา  ไตรธิเลน
2. เด็กหญิงชญากาณฑ์  จันทร์แจ่มศรี
3. เด็กหญิงลลิตภัทร  เสาวโค
 
1. นางสาวจิราภรณ์  สุทธิวงศ์
2. นางสาวธนัชพร  พ่อธานี
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแวงวิทยา 1. นางสาวมนัญชยา  บัวขันธ์
2. นางสาววิภาวรรณ  บุตรที
3. นางสาวอ้อมใจ  พลเวียง
 
1. นางสาวนพวรรณ  เถายะบุตร
2. นางสาวรัตนาพร  สมบูรณ์
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. เด็กชายชาคริต  ไกรษร
2. นายพชรพล  ไชยแสนท้าว
 
1. นางสาวธนัชพร  พ่อธานี
2. นางสาวจิราภรณ์  สุทธิวงศ์
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นายศราวุฒิ  แสนอุบล
2. นายศุภชัย  จารุศักดิ์
 
1. นายพะเยาว์  ศรีไชย์
2. นายสัตยา  ไชยเชษฐ์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. เด็กชายรัชตะ  ประสารวงค์
 
1. นางสาวอัมภา  อุปทุม
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. นางสาวอภัสรา  บุญช่วย
 
1. นางนุชจรินทร์  ประลอบพันธุ์
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. เด็กหญิงกัญญาพร  บุญสนอง
2. เด็กชายทินลักษณ์  มูลโพธิ์
3. เด็กหญิงพรไพลิน  แหยมอุบล
 
1. นายอำนวย  อโนมา
2. นายปราโมทย์  พันธ์ขาว
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 89.22 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นายพงศธร  ไชยภูมิ
2. นางสาวภัทราวดี   ตันทะวงค์
3. นางสาววิมลสิริ  ปังอุทา
 
1. นายสมศักดิ์  ป้องทอง
2. นางสาววาสนา  อโนมา
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร 1. เด็กหญิงชรินทร์ดา  วรสาร
2. เด็กหญิงสิรินยา  พรรื่นเริง
3. เด็กหญิงอารียา  โอณาวัฒน์
 
1. นางชนิสรา  พักตะไชย
2. นายวิเศษสันต์  พยุหะ
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 89.85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร 1. นางสาวศิลตา  เนตมหา
2. นางสาวอริสรา  มูลสาระ
3. นายอาทิตย์  อุปไชย
 
1. นางเย็นฤดี  ศรีสร้อย
2. นางสาวหงษ์ทอง  ปาระพิมพ์
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคม 1. เด็กชายคมกฤษ  พรมศิริ
2. เด็กชายธราดล  จอมพลแสน
3. เด็กชายอนุรักษ์  คำเบ็ง
 
1. นายธนศักดิ์  ชุณห์ประไพ
2. ดร.สมใจ  อุดมศรี
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นางสาวปพิชญา  นามิ่งขวัญ
2. นางสาวมัลลิกา  สัพโส
3. นายสินทวี  นวลภักดี
 
1. นางธัญญลักษณ์  ธีระจาตุพัฒน์
2. นางวิลาวัณย์  สุวรรณไสย
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. เด็กหญิงกวินดา  ศรีไชย
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  พระหันธงชัย
3. เด็กชายวิไล  เสนาพันธ์
 
1. นายวีระศักดิ์  กรมแสนพิมพ์
2. นายนันทพงษ์  ลายทอง
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 90.61 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. นางสาวสุจิตรา   ศรีหาราช
2. นางสาวอินทิรา  ฮาบสุวรรณ
3. นางสาวเนตรนภา   บุพศิริ
 
1. นางพุทธชาติ  ไชยนา
2. นางกัลยา  ป้องทอง
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. นางสาวสิริวรรณ  ไชยบิน
2. นายอชิระ  ประลอบพันธ์
 
1. นางพรพิศ  แสนมนตรี
2. นางอุษาพรรณ  ติงมหาอินทร์
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 1. นายวิศนุ  หะสูง
2. นายอัศดาวุฒิ  คนเพียร
 
1. นางจารุณี  คำวันดี
2. นางสาวบุษรา  บุญรักษ์
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์ 1. เด็กชายพีรพัฒน์  อัตรสาร
2. เด็กชายอรรถพล  แสงจันทร์
 
1. นายชัยเรือง  ไชยคลัง
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์ 1. เด็กชายกษมา  แก้วลอดหล้า
2. เด็กชายชัยพร  กิตติการ
 
1. นายชัยเรือง  ไชยคลัง
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. นายกฤษณพงษ์  คำผุย
2. นายชิตณรงค์  สุวรรณไตร
3. นายนนท์ธรัตน์  ทาลา
 
1. นายธาตรี  วารีย์
2. นายไพรัช  ดอกกุหลาบ
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. เด็กหญิงกมลชนก  พงษ์ประสาร
2. เด็กชายณัฐชา  บุญสัย
3. นายธีระยุทธ  เนื่องชมภู
4. เด็กหญิงนันทิกาณณ์  ผากงคำ
5. เด็กหญิงอารียาพร  ภูห้องเพชร
 
1. นายอนุชา  ตินอาษา
2. นางสาวจุฑาทิพย์  บุตรแสนคม
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นางสาวกรรณิกา  จันมีแก้ว
2. นางสาวนันทนัช  ธิษาไชย
3. นางสาวพรชิตา  ดวงแสง
4. นางสาวพัชริดา  แสนมณี
5. นายภาณุพันธ์  จิตธรรม
 
1. นางรุ้งตะวัน  นาสพัส
2. นายอนุชา  ตินอาษา
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงหม้อทอง 1. เด็กหญิงลำพูน  บุญบาล
2. เด็กหญิงสร้อยสุวรรณ  ช้างแก้ว
3. เด็กหญิงสุนิสา  ราชภักดี
4. เด็กหญิงอรปรียา  สวัสดิ์เอื้อ
5. เด็กหญิงเปรมวดี  หันประดิษฐ์
 
1. นางสาวสกาวเดือน  กางทอง
2. นางพะเยาว์  ศรีปากดี
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแวงวิทยา 1. นางสาวจันทิมา  ธนะชัย
2. นางสาวนภาลัย  ศรีพิลัย
3. นางสาวภาวรินทร์  ผินแก้ว
4. นางสาวสุกานดา  สุพร
5. นางสาวสุดาพร  เรืองรัตน์
 
1. นายธนานิศ  ดวงเพชร
2. นางสาวปัทมา  งอมสงัด
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลธิดา  แสนพันนา
2. เด็กหญิงชลธิชา  ขยันการ
3. เด็กหญิงณิชากานต์  รัฐไสย
4. นายธีรภัทร  กุลวงค์
5. เด็กหญิงวรนุช  อาจหาญ
 
1. นายพีระวัฒน์  ศรีธรรมมา
2. นางสาวชลธิชา  ชนิดพันธ์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 1. นางสาวพัชนิดา  ทุมแก้ว
2. นางสาววรรณภา  ไกรวิชัย
3. นายศุุภกฤต  หอมแพน
4. นายสุริยา  อุปัชฌาย์
5. นางสาวสุรีมาศ  นามโท
 
1. นายศักดิ์มงคล  โปทากัน
2. นายยุทธศักดิ์  ชัยสิทธิ์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. เด็กหญิงคณิศร  มั่นคง
 
1. นางศุภพิชญ์  ไชยศรี
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. นายพงศกร  เถาตาจันทร์
 
1. นางรินนา  ชาไมล์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. เด็กชายปรัตถะกร   บุตรแสนคม
2. เด็กหญิงภวิตรา  บุญใส
 
1. นายจามร  ไชยวารี
2. นางสาวธัญญาลักษณ์  ใจดี
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. นางสาวกมลศรี  วรากรศิริ
2. นายณัฐวัฒน์  สายธิไชย
 
1. นางธนารมย์  วรรณบุรี
2. นางอุไรวรรณ  แสงหาญ
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  แสนบัวโพธิ์
2. นางสาวจิราวรรณ  สกุลซ่ง
3. เด็กหญิงพลอยไพลิน  วิชาดี
4. เด็กหญิงพิมพ์ลดา  กิ่งชา
5. นางสาวรสรินทร์  ประหา
6. เด็กหญิงลลิตา  สานาคำ
7. นางสาววาสนา  วามะลุน
8. เด็กหญิงศรันยา  ภู่ภูเขียว
9. นางสาวศรีสุดา  ฮ่มป่า
10. เด็กหญิงสุนิษา  ปัญแสน
 
1. นางสาวอัมรา  ปัญเศษ
2. นางนิภาวรรณ  ทองปาน
3. นางสาวศิริพร  ทาสมบูรณ์
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงหม้อทอง 1. นางสาวกรรกวี  อินสาคร
2. นางสาวกิดาการ  บุตรละคร
3. เด็กหญิงจินตรา  สิงยะเมือง
4. นางสาวฐิตาภรณ์  สองศรี
5. เด็กหญิงนริศรา  ภูครองทุ่ง
6. นางสาวนันทิดา  ทะนามศรี
7. นางสาวปลายฟ้า  ภมรสูตร
8. นางสาวปัทณิตา   วาระทัน
9. นางสาวพรภิรมณ์  พรมแสน
10. เด็กหญิงมัลลิกา  จอมศรีกระยอม
11. เด็กหญิงวิมลรัตน์  วงศ์หาริมาตย์
12. นางสาวสุมินตรา  เสริฐสวาท
13. นางสาวอนิส์สรา  เกษราช
14. เด็กหญิงเบญจลักษณ์   พรมแสน
15. นางสาวโสรญา  สุขมล
 
1. นางสาวสกาวเดือน  กางทอง
2. นายประเทือง  ทุมพร
3. นางสาวจินตนา  ผุยลา
4. นางสาวสุทธิพร  ศุภวุฒิ
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงสุภาพร  ญาณวิพัฒน์
2. เด็กหญิงอรอนงค์  พลภักดี
 
1. นายเผด็จ  นามวงศ์ษา
2. นายศักดิ์สิทธิ์  ปุ่งคำน้อย
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นางสาวฐิติมา  แก่นท้าว
2. นางสาวอริศรา  กุลลา
 
1. นายอภิสิทธิ์  จิระสวัสดิ์พงศ์
2. นายอิดธิเดช  ใต้กรแก้ว
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงชรินทิพย์   บับพาน
 
1. นางสาวนิศาชล   ไสยสนิท
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร 1. นายอนุพงษ์  คำนนท์
 
1. นายรัฐสยาม  วงค์จันทะ
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุจาริณี  นำสงค์
 
1. นายอภิรักษ์  ยิ่งยืน
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. นางสาวธิดารัตน์  แก้วก่อง
 
1. นายรุ่งฟ้า  วิริยะเจริญกิจ
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. เด็กหญิงรินลณี  อุ่นวิเศษ
 
1. นางอุไรวรรณ  สมใจ
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. นางสาวอนงค์นุช  อุปทุม
 
1. นายรุ่งฟ้า  วิริยะเจริญกิจ
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงศิรประภา  นวลสว่าง
 
1. นายอภิรักษ์  ยิ่งยืน
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นางสาวพัชฎา  ลาวช้าง
 
1. นางอุไรวรรณ  สมใจ
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงหม้อทอง 1. เด็กชายจักรภัทร    เสริฐดิลก
2. เด็กหญิงเปรมยุดา   ศรีพรหม
 
1. นายมานิตย์  ประธาน
2. นางกมลภัทร  ประธาน
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. เด็กหญิงชลธิชา  ศรีเก่า
 
1. นางอุไรวรรณ  สมใจ
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำยางพิทยาคม 1. นางสาวสุพธิดา  แสนสิทธิ์
 
1. นายชัยวัฒน์  เส็งนา
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร 1. เด็กชายฐิติศักดิ์  คนหาญ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ตันลา
3. เด็กชายสรศักดิ์  จากจอน
 
1. นายรัฐสยาม  วงค์จันทะ
2. นางจณิสตา  สมบูรณ์
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร 1. นายนิกร  จากจอน
2. นายวันเฉลิม  หมื่นจูม
3. นายเจนสัน  ขันเลบ
 
1. นายรัฐสยาม  วงค์จันทะ
2. นางสาวกมนทรรศน์  ชุปวา
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนงามศึกษา 1. เด็กชายปริญญา  ธรรมรังษี
 
1. นายชาญณรงค์  ใสงาม
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. นายจีระศักดิ์  นามวิเศษ
 
1. นายณัฐวุฒิ  เวียงคำ
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นางสาวกนกวรรณ  นุ่นสวัสดิ์
2. เด็กหญิงกษมณ  เฒ่าอุดม
3. นางสาวชนาภา  นามจันโท
4. เด็กหญิงชลทิพย์  กลิ่นชะเอม
5. เด็กชายณัฏฐกร  พูลสุข
6. นางสาวณัฐฐาพร  บุตรแสนคม
7. นางสาวธรัญญา  ปูธิรัตน์
8. เด็กหญิงวรรณวิษา  พิมงคล
9. เด็กหญิงศนิตา  นนธิบุตร
 
1. นายเสกสรร  ศูนย์กลาง
2. นายอุทัย  สุขเกษม
3. นางสาวศกุนตลา  โพธิ์ศรี
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นางสาวกนกวรรณ  นุ่นสวัสดิ์
2. เด็กหญิงกษมณ  เฒ่าอุดม
3. นางสาวชนาภา  นามจันโท
4. เด็กชายณัฏฐกร  พูลสุข
5. นางสาวณัฐฐาพร  บุตรแสนคม
6. นางสาวธรัญญา  ปูธิรัตน์
7. นางสาวพิทยาภรณ์  พรมวัง
8. นายภาณุพันธ์  จันทร์หอม
9. เด็กชายภูผา  นามจันโท
10. นางสาวรัชนียากร  คำยอด
11. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  เกิดสกุล
12. นางสาวศิริลักษณ์  สวัสดิ์พันธ์
13. นางสาวสุชัญญา  ภูครองนา
14. นางสาวสุมาวดี  แก้วก่า
15. เด็กหญิงอรอนงค์  รักษา
 
1. นายเสกสรร  ศูนย์กลาง
2. นายอุทัย  สุขเกษม
3. นายกิติพงศ์  เวทย์บูชา
4. นางสาวศกุนตลา  โพธิ์ศรี
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. เด็กหญิงกษมณ  เฒ่าอุดม
2. นางสาวชนาภา  นามจันโท
3. เด็กชายณัฏฐกร  พูลสุข
4. นางสาวพิทยาภรณ์  พรมวัง
5. เด็กชายภัทรกร  ศรีถาพร
6. นายภาณุพันธ์  จันทร์หอม
7. เด็กชายภูผา  นามจันโท
8. เด็กหญิงศนิตา  นนธิบุตร
9. นางสาวศิริลักษณ์  สวัสดิ์พันธ์
10. นางสาวสุมาวดี  แก้วก่า
11. นางสาวอรวรรณ  ว่องไว
12. เด็กหญิงเนติมา  ไชยเชษฐา
 
1. นายเสกสรร  ศูนย์กลาง
2. นายอุทัย  สุขเกษม
3. นางสาวศกุนตลา  โพธิ์ศรี
4. นายกิติพงศ์  เวทย์บูชา
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นายกานต์ดนัย  ดอนอาจทัน
2. นายณรงค์ฤทธิ์  หล้าจันทะ
3. นายนวพล  ฮุงโสภา
4. นายภูธน  บัวบาน
5. นายสุรพัฒน์  ขอดอนุ
6. นายเกษมชาติ  ทุมโยมา
 
1. นายกิติพงศ์  เวทย์บูชา
2. นางพาณี  เวทย์บูชา
3. นายเสกสรร  ศูนย์กลาง
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. นางสาวบุษญา  บุตรสุวรรณ
2. นายสหนันท์  ฟองวิชัย
3. นายสิทธิชาติ  ไตรวงค์ย้อย
4. นายอภิชาต  แซ่แต้
5. นายเกียรติศักดิ์  วงค์สา
 
1. นายรุ่งฟ้า  วิริยะเจริญกิจ
2. นายมานา  ชื่นใจ
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร 1. เด็กหญิงจิราพร  งานหมั่น
2. นางสาวจีรวรรณ  อ่อนมิ่ง
3. เด็กหญิงชลดา  ศรีชัย
4. นางสาวชลธิชา  โคตรขำ
5. นายชัยธวัช  งิ้วลาย
6. นายชาญณรงค์  วิถีประดิษฐ์
7. นางสาวชาริกา  โพธิ์อินแสง
8. นางสาวชุติมา  มิ่งคำ
9. เด็กชายฎิณฑวัชร  ตรีละพรรณ
10. นายณัฐพงษ์  กองสิงห์
11. นางสาวณัฐพร  แก้วกันหา
12. นางสาวณัฐริกา  มูลระคาย
13. นายณัฐศักดิ์  แสนชัยภูมิ
14. นางสาวนภาภัททีร์  สวัสดี
15. นางสาวนฤมล  วรรณุทรวง
16. นายนิรันดร์  ไชยมะณี
17. นางสาวปณิดา  ปองใน
18. นางสาวปริณดา  ทองไสย
19. นางสาวพรน้ำทิพย์  บรรดาศักดิ์
20. เด็กหญิงพรรณิภา  ชุมนุม
21. เด็กหญิงพรรณิภา  เอกตาแสง
22. นางสาวพรสรวง  สร้อยสิน
23. นายพัสสน  คะสีทอง
24. นางสาวพิชญาพร  สมบัติวงค์
25. นายมนัสวิน  วรสาร
26. นางสาวมลฤดี  พานสูงเนิน
27. เด็กหญิงรัตติยา  ศรีไชย
28. นางสาวรัตติยาภรณ์  พุทธา
29. นางสาวรัตติยาภา  พุทธา
30. เด็กหญิงวัชราพร  ไชยวาน
31. นางสาววาสนา  เพ็ชรศรี
32. นางสาวศลิษา  แพงพา
33. นางสาวศิริรัตน์  หันจางสิทธิ์
34. นางสาวสุธิดา  โคตรขำ
35. นายอดิศักดิ์  พิกุลทอง
36. นางสาวอินธิรา  ราชปึ
37. นางสาวเทเรซ่า  บัวคาร์ดท
38. นางสาวเบญญาภา  พันธ์ชมพู
39. นายเปรมชัย  สาระวัน
40. นายเอกชัย  คำยาน
 
1. นายจิรพงษ์  เลิศลำหวาน
2. นางสมศรี  กุดนอก
3. นางวณาพร  สะตะ
4. นางชนิสรา  พักตะไชย
5. นางณัฐปภัสร์  สุวรรณโถง
6. นายณรงค์ฤทธิ์  นามเหลา
7. นางอรกัญญา  สอนถึง
8. นายวชิรุณ  ภูกระเดา
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.41 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  มูลอาษา
 
1. นายวิษณุ  ดีประเสริฐ
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. นายมนูญ  ไชยวาน
 
1. นางสาวยุพาภรณ์  ศรีสถาน
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.57 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงบุญยืน  ไกรสอน
 
1. นายวิษณุ  ดีประเสริฐ
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.58 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นางสาวมุทิตา  ต้นโพธิ์
 
1. นางนงเยาว์  พรมวัง
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92.85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  มูลอาษา
 
1. นายวิษณุ  ดีประเสริฐ
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. นายธิติ  ภูแสนศรี
 
1. นายชลิต  ยิ่งยง
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแวงวิทยา 1. เด็กหญิงวนัสนันท์  นันทะเสน
 
1. นายธนานิศ  ดวงเพชร
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นางสาวพัชริดา  แสนมณี
 
1. นางสาวสุชัญญา  ศรีสร้อย
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. เด็กชายปิติพล  ศรีจันทร์
 
1. นางสุชัญญา  ชายทวีป
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. นายภาสกร  ตงบุญชัย
 
1. นายสดใส  ขันตะราช
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. เด็กหญิงอภิญญา  อุ่นมะดี
 
1. นางสุชัญญา  ชายทวีป
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. นางสาวกานต์ชนิต  ชินแข
 
1. นางชนิตา  ยิ่งยง
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. เด็กชายสุระเดช  สมนึก
 
1. นายชลิต  ยิ่งยง
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. นายธิติ  ภูแสนศรี
 
1. นายชลิต  ยิ่งยง
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแวงวิทยา 1. เด็กหญิงรพีพร  รันศรี
 
1. นายสุรชาติ  กำลังฤทธิ์
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. นางสาวกำไลทิพย์  ศรีประทุมวงศ์
 
1. นายชลิต  ยิ่งยง
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิตวดี  บุตรละคร
2. นายชนินทร์  มีกระจิต
3. นายชัยวัฒน์  วงศ์ชา
4. นายธิติ  ภูแสนศรี
5. นายพรพรหม  หมื่นพรมไพร
6. เด็กชายพลพรรณ  อินทรสุวรรณ
7. นายสิทธิชัย  ชวนอาจ
8. เด็กชายอภิวัฒน์  บัวผัน
9. นางสาวเพ็ญนภา  บินไธสง
 
1. นายชลิต  ยิ่งยง
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นายกฤษดา  อนุยัน
2. นายกานต์ดนัย  ดอนอาจทัน
3. นายกิตติชัย  ไฝทาคำ
4. นายกิตติศักดิ์  มูลคำเกตุ
5. นายกิตติศักดิ์  ไชยไธสง
6. นายขวัญมงคล  สิทธิ
7. นายทิวธวัช  นันแก้ว
8. นางสาวทิวาพร  อินทรปัก
9. นายธนาดุลย์  เห็นหลอด
10. นางสาวธัญลักษณ์  คีรี
11. นายนพรัตน์  วงศ์ธรรม
12. นายนวพล  ฮุงโสภา
13. นางสาวนันทิยา  ใบธรรม
14. นางสาวนิลลิณี  ชินบุตร
15. นางสาวปนัดดา  มาละอินทร์
16. นางสาวปรียารัตน์  คิดโสภา
17. นางสาวพรทิพย์  เพียสังกะ
18. นายภาณุวัตน์  ไชยเทพ
19. นางสาวภาวิดา  พิสุทธิ์
20. นายภูธน  บัวบาน
21. นายมงคลศักดิ์  รูปสะอาด
22. นางสาวมุทิตา  ต้นโพธิ์
23. นางสาววนิดา  สารโภคา
24. นางสาววรวรรณ  วงศ์ไชยสิทธิ์
25. นางสาววิลาสิณี  กลิ่นงาม
26. นายวิษณุกร  เพื่อช่อ
27. นายวีระชัย  เวียงครุฑ
28. นางสาวศศิธร  กุลพัธนธ์
29. นางสาวศศิประภา  ปะสิระเตสังข์
30. นางสาวศิริลักษณ์  มีชาวนา
31. นายสัญญา  วงศ์ลำ
32. นายสิทธิศักดิ์  สัพโส
33. นางสาวสิริกาญน์  ปะสิระเตสังข์
34. นายอภินันท์  ทรัพย์พินิจ
35. นางสาวอริสสา  ต้นโพธิ์
36. นางสาวอินธิรา  เกษาพรหม
37. นางสาวเจนจิรา  แสวงพรม
38. นางสาวเรืองละออ  เหมะธุลิน
39. นายเอกลักษณ์  ราชไรกิจ
40. นางสาวไพลิน  ระดาทอง
 
1. นายกิติพงศ์  เวทย์บูชา
2. นางพาณี  เวทย์บูชา
3. นายจำนงค์  สีสถาน
4. นางดอกไม้  เจริญชัย
5. นายสมชาย  สีลาดอิน
6. นางอุไรวรรณ  สมใจ
7. นายเสกสรร  ศูนย์กลาง
8. นายณัฐพงษ์  แสนจันทน์
 
89 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. นายกิตติศัพท์  เขื่อนขันธ์
2. นางสาวกุลณัฐ  แจ้งไชยศรี
3. นางสาวขวัญจิรา  หมั่นหาโชค
4. นางสาวขวัญชนก  ขันติวงค์
5. นางสาวจุฑารัตน์  คำผอง
6. นายชาญณรงค์  อวนป้อง
7. เด็กหญิงปิยดา  อินธิสิทธิ์
8. นายพิชิต  สนหอม
9. เด็กชายรัชน์พล  ศรีนาทม
10. นายเพ็ญศักดิ์  สุวรรณจันทร์
 
1. นางสุคนธ์ทิพย์  อันเกรียงไกร
2. นายพิษณุ  อันเกรียงไกร
3. นายณธกร  นันทะวงศ์
 
90 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 95.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นายจิรศักดิ์  หอมจันทร์
2. นางสาวฐิติมา  อินภูมี
3. นางสาวณัฏฐากร  ก้านศรีรัตน์
4. นายธีระพล  ต้นเตย
5. นางสาวนันทิยา  คอมแพงจันทร์
6. นายปัญญา  วงศ์ศิริ
7. นายปิยะวัฒน์  ทิพย์สุริ
8. นางสาวพิชญาพร  ธรรมวงศา
9. นายอภิศักดิ์  มณีจักร์
10. นางสาวเกษฎาพร  สุพร
 
1. นายสมชาย  สีลาดอิน
2. นายณัฐพงษ์  แสนจันทร์
3. นายกิติพงศ์  เวทย์บูชา
 
91 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 90.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. นางสาวกุลณัฐ  แจ้งไชยศรี
2. นางสาวขวัญจิรา  หมั่นหาโชค
3. นางสาวจุฑารัตน์  คำผอง
4. เด็กหญิงชุติมา  นิยมคุณ
5. เด็กหญิงนิชา  จีนนำหน้า
6. นางสาวนิษฐิดา  พรมบุตร
7. นางสาววิรยา  พนุมรัมย์
8. นางสาววิไลลักษณ์  โสมสุพิน
 
1. นางสุคนธ์ทิพย์  อันเกรียงไกร
2. นายพิษณุ  อันเกรียงไกร
3. นายณธกร  นันทะวงศ์
 
92 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 1. นางสาวกรรณิกา  อุ่นวงศ์
2. นางสาวกาญจนา  จันดา
3. นายชัยสิทธิ์  แก้วประดับ
4. นายธนากร  ศรีชมภู
5. นายภานุวัฒน์  ราชสินธุ์
6. นางสาววนิดา  พรหมโคตร
7. นางสาววรดา  ฮองต้น
8. นางสาวสุวีรยา  กะนะฮาด
 
1. นายรังสรรค์  ทัศนาวิวัฒน์
2. นางสาวนิโลบล  กาวี
3. นางสาวบุษรา  บุญรักษ์
4. นายอภิวัฒน์  ราช้อน
 
93 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 91.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. นายกิตติศัพท์  เขื่อนขันธ์
2. นางสาวขวัญจิรา  หมั่นหาโชค
3. นางสาวจุฑารัตน์  คำผอง
4. นางสาวปภาพินท์  นาควิสุทธิ์
5. นายพิชิต  สนหอม
6. นายเพ็ญศักดิ์  สุวรรณจันทร์
 
1. นางสุคนธ์ทิพย์  อันเกรียงไกร
2. นายพิษณุ  อันเกรียงไกร
3. นายณธกร  นันทะวงศ์
 
94 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 1. นางสาวกัญญารัตน์  พิมสินธ์
2. นางสาวขวัญกมล  พันโยลุง
3. นางสาวจุรีรัตน์  คำหอม
4. นางสาวธิดาพร  บูคะธรรม
5. นางสาวนงลักษณ์  วงวรรณ
6. นางสาวสวรรยา  สุวรรณรงค์
7. นางสาวสุดารัตน์  ทาบุตดา
8. นางสาวอพิยดา  เมืองคุณ
 
1. นายรังสรรค์  ทัศนาวิวัฒน์
2. นางสาวนิโลบล  กาวี
3. นางสาวบุษรา  บุญรักษ์
4. นายอภิวัฒน์  ราช้อน
 
95 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. เด็กหญิงณีรนุช  โสภา
2. เด็กชายธีระยุทธ    เนื่องชมภู
3. นางสาวนริศรา  คำขนาน
4. เด็กหญิงนิตชิตา  สุวรรณหาญ
5. นายปิยะวัฒน์  ทิพย์สุริ
6. เด็กหญิงพรรณพัสสา  บรรจบ
7. เด็กหญิงพัดชา  สร้อยสุข
8. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พิมพ์จันทร์
9. เด็กหญิงพิยดา  ดีพร้อม
10. เด็กหญิงฤทัยรัตน์  จันทะคัด
11. เด็กหญิงวนิดา  แสงจันทร์
12. เด็กชายสิรชัย  จันทร์แดง
13. เด็กหญิงสุพรรษา  หล้าหิบ
14. เด็กหญิงอารียา  กุระกนก
15. เด็กชายเกียรติศักดิ์  แสนขวา
16. เด็กหญิงเสาวภาคย์  มุ่งเป้า
 
1. นายสมชาย  สีลาดอิน
2. นายณัฐพงษ์  แสนจันทร์
3. นายกิติพงศ์  เวทย์บูชา
4. นางอุไรวรรณ  สมใจ
5. นายเสกสรร  ศูนย์กลาง
 
96 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นายจิรศักดิ์  หอมจันทร์
2. นางสาวฐิติมา  อินภูมี
3. นางสาวณัฏฐากร  ก้านศรีรัตน์
4. นายธีระพล  ต้นเตย
5. นางสาวนันทิยา  คอมแพงจันทร์
6. นางสาวปรัชญา  ครึมยะราช
7. นายปัญญา  วงศ์ศิริ
8. นางสาวพิชญาพร  ธรรมวงศา
9. นางสาวภัทรวดี  ภูริษี
10. นายยุทธนา  นันแก้ว
11. นางสาวรจนา  ดอบุตร
12. นายวรัญชัย  นามมุงคุณ
13. นางสาววันทนา  ธงวิชัย
14. นายอภิศักดิ์  มณีจักร์
15. นางสาวเกษฎาพร  สุพร
16. นางสาวเสาวลักษณ์  แสงนนท์
 
1. นายสมชาย  สีลาดอิน
2. นายณัฐพงษ์  แสนจันทร์
3. นายกิติพงศ์  เวทย์บูชา
4. นางอุไรวรรณ  สมใจ
5. นางพาณี  เวทย์บูชา
 
97 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. นายชิดพงษ์  สุริวรรณ
2. นายธีรนพ  อินทรประเสริฐ
3. นายพีระพงษ์  พันธุ์มุง
4. นายยุธพิชัย  แจนโกนดี
5. นายสุรวุฒิ  ป้องดู่
 
1. นางสุคนธ์ทิพย์  อันเกรียงไกร
2. นายพิษณุ  อันเกรียงไกร
 
98 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 86.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นางสาววไลลักษณ์  อินทรปัก
2. นางสาวเขมิกา  คุณบุราณ
 
1. นายพีระพงษ์  นาชัยสิทธิ์
2. นายวิรัตน์  สุวะศรี
 
99 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. เด็กหญิงวิภารัตน์  ใครบุตร
 
1. Mr.Zhao  Tian Zheng
 
100 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 1. นางสาววาสนา  ชมภูประเภท
 
1. นางวราภรณ์  ไชยสุระ
 
101 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 81.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. นายจักรภัทร  บุญตันกัน
2. นางสาวทิวาพร  พลศาลา
3. นายนันทวัฒน์  พิสัยสวัสดิ์
4. นายนาวิน  โต๊ะชาลี
5. นายโชคชัย  แซ่เล้ง
 
1. นางสาวพชรพร  คนชุม
2. MissChen   Yuanyuan
 
102 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร 1. เด็กชายกิตติธัช  สุปะติ
2. เด็กชายณัฐพงษ์  แปลงศรี
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  หมื่นจูม
4. เด็กชายนิพนธ์  ทัศจันดา
5. เด็กชายประสาท  จันทวงศ์
6. เด็กชายพุฒิพงษ์  พรหมปั้น
7. เด็กชายสรายุทธ  แสงหา
8. เด็กชายสุริยัน  พาเคน
 
1. นายประพจน์  อุ่นวิเศษ
2. นายวิเศษสันต์  พยุหะ
3. นางสาวละมุล  เนื่องไชยศ
 
103 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร 1. นายนรากรณ์  สุสดา
2. นายภัทรพงษ์  ไชยศรีหา
3. นายภานุวัฒน์  สิงห์ขัน
4. นายภูวนาถ  พรมวัง
5. นายอนุภาพ  คำนนท์
6. นายเกียรติศักดิ์  สุระวิชัย
 
1. นางพรสวรรค์  ทัศวงษา
2. นายประพจน์  อุ่นวิเศษ
3. นายไชยยา  ศรีบุญเรือง
 
104 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. นางสาวณัฐนพิน  ใครบุตร
2. นางสาวณัฐพร  เถื่อนแก้ว
3. นางสาวประทุมมาศ  บุพศิริ
4. นางสาวผกามาศ  ชมราศรี
5. นางสาวศศิกาจญน์  พลดี
6. นางสาวศุภรัตน์  บุญชาญ
7. นายสหรัช  ศรีโชค
8. นางสาวสุภาพร  อินธิโคตร
9. นางสาวอรพิน  จามน้อยพรม
10. นางสาวอโรชา  กิจเหิม
 
1. นางสาวสมันญา   บัวศรี
2. นางอุไรวรรณ  แสงหาญ
3. นางสาวพัชนก  พรมพิมพ์
 
105 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. เด็กหญิงนภัสสร  คำจันสา
2. เด็กหญิงรุ่งทิวา  จันทะดี
3. เด็กหญิงวนิชนันท์  จันทะลุน
 
1. นางอนงค์รักษ์  โตปิตะ
2. นางสาวชลธิชา  ชนิดพันธ์
 
106 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. นางสาวจิราภา  ธรรมสะอาด
2. นายนที  พ่อไชยราช
3. นางสาวสุภัทรา  หมื่นพรมไพร
 
1. นางสาวชลธิชา  ชนิดพันธ์
2. นางอนงค์รักษ์  โตปิตะ
 
107 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. เด็กหญิงณัฏฐิรา  วรรณโนมัย
2. เด็กหญิงดารารัตน์  พรมประโคน
3. เด็กหญิงอรอนงค์  รักษา
 
1. นายสมศักดิ์  อินทสิทธิ์
2. นางประริยะกุญ  อินทรสิทธิ์
 
108 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นางสาวพีรดา  เหมือนทองดี
2. นางสาวยุภาภรณ์  วงศ์เจริญ
3. นางสาวเกศปริญโญ  บุตรเพ็ง
 
1. นางประริยะกุญ  อินทรสิทธิ์
2. นางสาวจิตรพิสุทธิ์  พิมพิมาย
 
109 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี 1. เด็กชายวิทษนุ   ไชยทองดี
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  เขียนกัน
 
1. นายธรรมรัตน์  บับพาน
2. นายวุฒิพงษ์  ชื่นบุญชู
 
110 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. นางสาวกัลยรัตน์  ประจบจันทร์
2. นางสาวสุดารัตน์  ตรงธิ
 
1. นางศรัณยา  แสนบุญศิริ
 
111 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี 1. นายประณต  บัวปัดชา
2. เด็กชายรัฐภูมิ  ระดาดาษ
 
1. นายธรรมรัตน์  บับพาน
2. นายวุฒิพงษ์  ชื่นบุญชู
 
112 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  โคกลือชา
2. เด็กชายธีรภัทร  กุลวงค์
 
1. นางสาววราภรณ์  ปัญเศษ
2. นางสาวเพ็ญนภา  พรมลี
 
113 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร 1. นายศักดิสยาม  พ่อศรียา
2. เด็กชายเฉลิมชัย  โนนทิง
 
1. นายณัฐวุฒิ  เลิศศรี
2. นางสาวชัญญา  ศรีม่วง
 
114 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. เด็กหญิงธัญสิริ  สุพิมล
2. เด็กหญิงนภาพร  ใสไธสง
 
1. นางปัณษ์วนัช  ศุภรรัตน์
2. นายสุทธิชัย  สร้างช้าง
 
115 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  หาดทวายการ
2. เด็กหญิงปนัดดา  วารสาร
 
1. นายสุทธิชัย  สร้างช้าง
2. นางปัณษ์วนัช  ศุภรรัตน์
 
116 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. เด็กชายพชร  อ้นเพ็ง
2. เด็กหญิงอณุศรา  วิลาพันธ์
 
1. นายวชิรเดช  พังตุ้ย
2. นางปัณษ์วนัช  ศุภรรัตน์
 
117 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 1. นายคงเยน  มั่นคำศรี
2. นายธนกิตต์  ไกรธิราช
 
1. นางสาวพัณณ์วรา  ชัยสิทธิ์
2. ว่าที่ร้อยตรีภานุพงศ์  อักษรพิม
 
118 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นางสาววิภาลักข์  ชุมภูสาร
2. นายศักดิ์ณรงค์  เขื่อนแก้ว
 
1. นายสุทธิชัย  สร้างช้าง
2. นายรณชัย  สัพโส
 
119 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นายราเชนทร์  อันทรบุตร
2. นายศิริพัฒน์  ปาวะรีย์
 
1. นายธนเดช  มณีวรรณ์
2. นายสุทธิชัย  สร้างช้าง
 
120 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าสงครามวิทยา 1. นางสาวฟ้าใส  สืบสิงห์
2. นางสาววิภารัตน์  เพียงเงิน
3. นางสาววิภาวรรณ  เพียงเงิน
 
1. นายอภิวัฒน์  โยนก
2. นางสาวอัญชนา  อินทรกำแหง
 
121 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. นางสาวทิพยสุดา  พลหาญดี
2. นางสาวธัญชนก  จันทวงค์
 
1. นายวิทวัส  โกพล
2. นายพีระวัฒน์  ศรีธรรมมา
 
122 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์ 1. เด็กชายจารุพัฒน์  ปัตภี
2. เด็กชายศักรินทร์  ปุ่มเป้า
3. เด็กชายเนตรชนก  หงษาคำ
 
1. นายคมศร  อุดมเพ็ญ
2. นายวิชัย  งามวิถี
 
123 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูดินแดงวิทยา 1. นายนายอดิศร  แสนหมื่น
2. นายวรากร  หอมจำปา
3. นายเฉลิมชัย  สาริศรี
 
1. นายทวีชัย  ไกรดวง
2. นายอาทิตย์  สิงห์เส
 
124 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. เด็กชายชานน  พัฒนเพ็ญ
2. เด็กชายธีรพง  สังกะ
3. เด็กชายภีม  พรหมสาขา ณ สกลนคร
 
1. นางพิไลพร  สวัสดิ์
2. นางแสงจันทร์  ศิริสรณ์
 
125 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นายจิรวัฒน์  พรมวัง
2. นายณัฐวุธ  แสนสุข
3. นายภัคพล  หอกคำ
 
1. นางพิไลพร  สวัสดิ์
2. นางแสงจันทร์  ศิริสรณ์
 
126 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. เด็กชายบุญสลัก  ธุระนนท์
2. เด็กชายพัทธกานต์  นาสพัส
3. เด็กชายรัชพล  สิงห์ปั้น
 
1. นางพิไลพร  สวัสดิ์
2. นางแสงจันทร์  ศิริสรณ์
 
127 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์ 1. นางสาวธิติมา  ลือชัย
2. นายธีร์ธวัช  วันโท
3. นายนฤพนธ์  เพ็งคำปั้ง
 
1. นายคมศร  อุดมเพ็ญ
2. นายวิชัย  งามวิถี
 
128 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูดินแดงวิทยา 1. นางสาวจริยาภรณ์  ไพรโสภา
2. นางสาวรัดดาพร  อักษรทอง
3. นางสาวสุทธิดา  ทองขาว
 
1. นายทวีชัย  ไกรดวง
2. นางกุลกนก  จั้นวันดี
 
129 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. เด็กชายจีรยุทธ  สารวัน
2. เด็กชายบุญฤทธิ์   ศรีบุญเรือง
3. เด็กชายเชิดชัย  โยชน์เยื้อน
 
1. นายเดชา  ศิริดล
2. นางอินถวา  หัสดร
 
130 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นายณัฐพงษ์  สาระบุญ
2. นายธเนศ  ราชไรกิจ
3. นายวีรพล  สารโพคา
 
1. นายภูมิวัฒน์  พรมวัง
2. นายบฤงคพ  ดกเอียร์
 
131 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าสงครามวิทยา 1. เด็กหญิงวรนุช  ลีพรม
2. เด็กหญิงวราภรณ์  กิมุล
3. เด็กหญิงสุพัตรา  บุญหา
 
1. นางวาสนา  แก้วดวงดี
2. นางภัทรทิรา  ไชยนา
 
132 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. นางสาวธัญชิตา  เบ้าคำ
2. นายพิชิตชัย  ศรีชัย
3. นายวรรณกร  แสนโคตร
 
1. นายสถิตย์  เฮียงราช
2. นายกิ่ง  สุพร
 
133 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. เด็กหญิงชญาดา  ธรรมรังษี
2. เด็กหญิงธีรดา  จันทร์มีแก้ว
3. เด็กหญิงปิยะธิดา  ไชยจันทร์
4. เด็กหญิงวิภวานี  เหมะธุลิน
5. เด็กหญิงวิลาสิณี  โสภา
6. เด็กหญิงอาทิตยา  เที่ยงปัด
 
1. นางอรวรรณ  แสงรุ่ง
2. นายชัยวัฒน์  จิตอามาตย์
3. นางอินถวา  หัสดร
 
134 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นางสาวกฤติยาภรณ์  ศรีสอน
2. นางสาวขนิษฐา  บุญทอง
3. นางสาวช่อแก้ว  คชเคลื่อน
4. นางสาวทิยากร  อินธิราช
5. นางสาวผกามาศ  วงศ์วันดี
6. นางสาวภัทรมน  จิตระงับ
 
1. นางอรวรรณ  แสงรุ่ง
2. นางอินถวา  หัสดร
3. นายชัยวัฒน์  จิตอามาตย์
 
135 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงหม้อทอง 1. เด็กหญิงลำพูน  บุญบาล
2. เด็กหญิงสร้อยสุวรรณ  ช้างแก้ว
3. เด็กหญิงอรปรียา  สวัสดิ์เอื้อ
 
1. นางสาวสกาวเดือน  กางทอง
2. นางสาววราภรณ์  อุปทอง
 
136 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นางสาวธัญลักษณ์  วงศ์กลุ่ม
2. นางสาวพัณนิตา  กาญบุตร
3. นายศรัณย์  ศรีหาพุฒ
 
1. นางดอกไม้  เจริญชัย
2. นางหนึ่งฤทัย  ชมชัยภูมิ
 
137 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร 1. เด็กหญิงน้ำหนึ่ง  ยะสุราช
2. เด็กหญิงวนิดา  แสนสุพรรณ์
3. เด็กหญิงศุภกานต์  ชาดี
 
1. นางประกาย  พรหมจันทรา
2. นางสาวจิตรลดา  แก้วคำแสน
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร 1. นางสาวขนิษฐา  จันทะคัด
2. นางสาวรัตนา  ฤทธิมนตรี
3. นางสาววรรณวิสา  พ่อสาร
 
1. นางเย็นฤดี  ศรีสร้อย
2. นางสาวจิตรลดา  แก้วคำแสน
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแวงวิทยา 1. เด็กหญิงจิตรลดา  จันทร์จุฬา
2. เด็กหญิงปฏิพร  วงษาคร
3. เด็กหญิงหทัยรัตน์  ลือชัย
 
1. นางสาวยิ้มแย้ม  เดชทองทิพย์
2. นางสาวรัตนาพร  สมบูรณ์
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแวงวิทยา 1. นางสาวทิพย์สุดา  ผาสีดา
2. นางสาวมนต์นภา  มุทาพร
3. นางสาวศิริตา  ขันตี
 
1. นางสาวยิ้มแย้ม  เดชทองทิพย์
2. นางกนิษฐา  ทรัพย์ประเสริฐ
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นางสาวนริศรา  คำขนาน
2. นางสาววนิดา  แสงจันทร์
3. นางสาววรรณภา  สุวรรณสาร
 
1. นางอินถวา  หัสดร
2. นายเดชา  ศิริดล
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นางสาวกัญญารัตน์  สุวรรณแสง
2. นางสาวบุษยารัตน์  โคตรชมภู
3. นางสาวสุพัตรา  ฉันทผลิน
 
1. นางอินถวา  หัสดร
2. นางอรวรรณ  แสงรุ่ง
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นางสาวกฤษดาพร  ฮาบเมืองซอง
2. นางสาวจณิสตา  สีเขียว
3. นางสาวนุสบา  วงศ์ธรรม
 
1. นายชัยวัฒน์  จิตอามาตย์
2. นางอรวรรณ  แสงรุ่ง
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. นางสาวกรวิกา  อ่อนอำพันธ์
2. นางสาวณัฐชยา  ตาระบัตร
3. นายปรัชญาวุธ  ไชยพิคุณ
 
1. นางสาวเนรัญชญา  เดชทองทิพย์
2. นายยอดธง  ริยะบุตร
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. เด็กหญิงพัชริดา  รังหอม
2. เด็กหญิงภัคจิรา  เม้ามีศรี
3. เด็กหญิงสายป่าน  คะพรมมา
 
1. นางวิวัลยา  ปัญเศษ
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  เมืองมุงคุณ
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. นายมงคล  ภูดี
2. นายวรรณกร  ภูยืด
3. นายอัษฎาวุธ  สิมสินธ์
 
1. นางวิวัลยา  ปัญเศษ
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  เมืองมุงคุณ
 
147 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี 1. เด็กชายสุระเดช   แนบชิด
 
1. นายปัญญา   กองแก้ว
 
148 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี 1. นางสาววาณิชา   บับพาน
 
1. นายปัญญา   กองแก้ว
 
149 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. เด็กชายวุฒิชัย  ไวยะ
 
1. นายณัฐวุฒิ  เวียงคำ
 
150 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนงามศึกษา 1. นายยอดขวัญ  ไวยพัฒน์
 
1. นายชาญณรงค์  ใสงาม
 
151 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. เด็กชายศุภโชค  สีลาฤทธิ์
 
1. นายณัฐวุฒิ  เวียงคำ
 
152 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนงามศึกษา 1. นายนัทนพงษ์  ไขเหลาคำ
 
1. นายชาญณรงค์  ใสงาม
 
153 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนงามศึกษา 1. เด็กชายปริญญา  ธรรมรังษี
 
1. นายชาญณรงค์  ใสงาม
 
154 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. นายอภินนันท์  ประมุงคุล
 
1. นายพิษณุ  อันเกรียงไกร
 
155 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนงามศึกษา 1. เด็กชายปริญญา  ธรรมรังษี
 
1. นายชาญณรงค์  ใสงาม
 
156 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนงามศึกษา 1. นายนัทนพงษ์  ไขเหลาคำ
 
1. นายชาญณรงค์  ใสงาม
 
157 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนงามศึกษา 1. นางสาวกณิกา  บุงบุตร
2. นางสาวกนกออน  นิพันธ์
3. เด็กชายกลวัชร  พรมบุญ
4. นายกายสิทธิ์  ประวัง
5. นางสาวจันทพร  แขพิมพันธ์
6. นางสาวจินนิภา  พิมยะวงศ์
7. เด็กหญิงชดาพร  สุวรรณการ
8. นางสาวชนานุช  ประฮาดชัย
9. นายชวิศ  บุญชาญ
10. นายชินกร  คุณบุราณ
11. นายธวัชชัย  ช่วยรักษา
12. นายนัทนพงษ์  ไขเหลาคำ
13. นางสาวนารากร  อินตา
14. นางสาวนิภาพร  อินธิเสน
15. นายบันลือฤทธิ์  พลเวียง
16. เด็กชายประกาศิต  คิดโสดา
17. เด็กชายปริญญา  ธรรมรังษี
18. เด็กหญิงปาลิตา  บุตรธิจักร
19. เด็กชายภานุวัฒน์  ทัศนาสา
20. นายภูวนาท  ช่วยรักษา
21. นายมิ่งมงคล  บงบุตร
22. เด็กชายวีรพัฒน์  กุลภา
23. เด็กหญิงศิริวรรณ  บุญชาญ
24. เด็กหญิงสิราวรรณ  แก้วฝ่าย
25. นางสาวสิวพร  พรมจันทร์
26. นางสาวสุภัสรา  คิดโสดา
27. เด็กหญิงสุุพัตรา  แก้วฝ่าย
28. เด็กชายอนุุพงษ์  เป้าปิด
29. เด็กหญิงเพ็ชรนภา  ่บุญชาญ
30. นาย่ยอดขวัญ  ไวยพัฒน์
 
1. นายเกษม  แก้วบัวสา
2. นายชาญณรงค์  ใสงาม
3. นางสาวทิพกลิ่น  วันคำ
4. นายจักรพล  ตรีศรี
5. นายสุดาพร  คำเกาะ
6. นางกรนรินทร์  อรกุุุล
7. นายสุรศักดิ์  อุ่นแก้ว