สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 23 (สกลนคร) [กลุ่ม สพม.สกลนคร 3]
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 มัธยมวานรนิวาส 79 2 1 0 82
2 บ้านม่วงพิทยาคม 67 4 0 1 71
3 อากาศอำนวยศึกษา 63 0 1 0 64
4 คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 55 4 0 0 59
5 หนองแวงวิทยา 40 3 0 1 43
6 กุดเรือคำพิทยาคาร 40 2 3 1 45
7 โพนงามศึกษา 32 6 1 1 39
8 โพธิ์ชัยทองพิทยาคม 19 1 3 1 23
9 บ้านดงหม้อทอง 19 1 0 0 20
10 ศึกษาประชาสามัคคี 17 0 3 1 20
11 ธาตุทองอำนวยวิทย์ 11 1 1 0 13
12 ท่าสงครามวิทยา 9 2 3 1 14
13 คำยางพิทยาคม 6 2 1 0 9
14 ภูดินแดงวิทยา 5 2 1 0 8
รวม 462 30 18 7 517