หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 โซนคัดเลือกที่ 3
ณ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส
ระหว่าง วันที่ 16-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางพันสา ศรีปากดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
2 นายประวิทย์ พิมพ์สุวรรณ ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
3 นางจิราพร รวยทรัพย์ ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
4 นางสาวภิรมย์ญา สุธรรม ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
5 นางสาวพิมพ์ณิชาก์ พร้อมธนรัตน์ ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
6 นางสาวสุกัญญา โยธายุทธ ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
7 นางสาวภัทรียา ลับภู ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
8 นางสาวเจนจิรา จาระสีเพ็ง ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
9 นางสาวนันทพร นารินทร์รักษ์ ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
10 นางสาวหนึ่งฤทัย มิสาธรรม ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
11 นางสาวจุฑาทิพย์ บุตรแสมคม ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
12 นางสาวธัญญลักษณ์ ใจดี ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
13 นางกรกนก กาติวงศ์ ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
14 นายพีรวัฒน์ ทองเพชร ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
15 นายวัชรพงษ์ สิมพลา ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
16 นางสาวธีราพร ชานุชิต ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
17 นายณัฐพล วงค์ประทุม ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
18 นางรุ่งทิพย์ ศรีสถาน ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
19 นางสาวกนกวรรณ เปรมปรี ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
20 นายจามร ไชยวารี ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
21 นายอภินันท์ สารเนตร ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
22 นางสาวจุฑาทิพย์ บุตรแสนคม โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
23 นางสาวหนึ่งฤทัย มิสาธรรม โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
24 นางสาวธัญญาลักษณ์ ใจดี โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
25 นางกรกนก กาติวงศ์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
26 นายพีรวัฒน์ ทองเพชร โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
27 นายวัชรพงษ์ สิมพลา โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
28 นางสาวธีราพร ชานุชิต โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
29 นายณัฐพล วงค์ประทุม โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
30 นางรุ่งทิพย์ ศรีสถาน โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
31 นายจามร ไชยวารี โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
32 นายอภินันท์ สารเนตร โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
33 นายชูศักดิ์ สุวรรณเทน รักษาการรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการจัดพาหนะ การจราจร และความปลอดภัย
34 นายอิดธิเดช ใต้กรแก้ว ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการจัดพาหนะ การจราจร และความปลอดภัย
35 นางพัชรี แก้วตาบรรเจิด ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการจัดพาหนะ การจราจร และความปลอดภัย
36 นางเนตรนภา รัตนะ ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการจัดพาหนะ การจราจร และความปลอดภัย
37 นางจันทนา อุ่นมะดี ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการจัดพาหนะ การจราจร และความปลอดภัย
38 นางสาวยุพาภรณ์ แก้วคำแสน ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการจัดพาหนะ การจราจร และความปลอดภัย
39 นายประภาส จันทรเสนา ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการจัดพาหนะ การจราจร และความปลอดภัย
40 นายอำนวย ทรัพย์ประเสริฐ ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการจัดพาหนะ การจราจร และความปลอดภัย
41 นางสาวมณีรัตน์ พาวงศ์ ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการจัดพาหนะ การจราจร และความปลอดภัย
42 นางสาวธนัญญา กองกิติธนกุล ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการจัดพาหนะ การจราจร และความปลอดภัย
43 นายปกรณ์ อุ่นมะดี ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการจัดพาหนะ การจราจร และความปลอดภัย
44 นางชมพูนุช พันธ์ขาว ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการจัดพาหนะ การจราจร และความปลอดภัย
45 นางสาวจารวี อินธิฤทธิ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการจัดพาหนะ การจราจร และความปลอดภัย
46 นายธีระวัฒน์ พ้วยเปิ้น นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการจัดพาหนะ การจราจร และความปลอดภัย
47 นายพรชัย โสมสุพิม นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการจัดพาหนะ การจราจร และความปลอดภัย
48 นายอภิสิทธิ์ ตงแก้ว นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการจัดพาหนะ การจราจร และความปลอดภัย
49 นายภานุเดช ไตรวงค์ย้อย นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการจัดพาหนะ การจราจร และความปลอดภัย
50 นายอภิชัย แก้วกาวี ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการจัดพาหนะ การจราจร และความปลอดภัย
51 นายจุมพล สุทธิอาจ ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการจัดพาหนะ การจราจร และความปลอดภัย
52 ว่าที่ ร.ต. ชัยเดช บุญรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน คัดเลือกหน่วยที่ 3
53 นายกิตติศักดิ์ สุวรรณชัยรบ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน คัดเลือกหน่วยที่ 3
54 นายเกษา โคตรชมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน คัดเลือกหน่วยที่ 3
55 นายวสันต์ สาระนันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน คัดเลือกหน่วยที่ 3
56 นายวิบูลย์ คำมุข ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนงามศึกษา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน คัดเลือกหน่วยที่ 3
57 นางวิลาวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแวงวิทยา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน คัดเลือกหน่วยที่ 3
58 นายสุบรรณ นาสพัส ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าสงครามวิทยา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน คัดเลือกหน่วยที่ 3
59 นายธนากร แก้วบัวสา ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน คัดเลือกหน่วยที่ 3
60 นายวรเวช แง่พรหม ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน คัดเลือกหน่วยที่ 3
61 นายธนปกรณ์ อวนป้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน คัดเลือกหน่วยที่ 3
62 นางสาวโสภา ทวีพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูดินแดงวิทยา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน คัดเลือกหน่วยที่ 3
63 ว่าที่ ร.ต. อานนท์ กระบอกโท ผู้อำนวยการโรงเรียนคำยางพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน คัดเลือกหน่วยที่ 3
64 นายนภาดล วิภาวิน ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน คัดเลือกหน่วยที่ 3
65 นายสมศักดิ์ โคตรลาคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงหม้อทอง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน คัดเลือกหน่วยที่ 3
66 พระครูสุทธิญาณคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบูรพาวิทยาการกุศล คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน คัดเลือกหน่วยที่ 3
67 นายสุทัศน์ สุวรรณโน ผู้อำนวยการโรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน คัดเลือกหน่วยที่ 3
68 นางแสงจันทร์ ศิริสรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน คัดเลือกหน่วยที่ 3
69 นายวัฒนา พรหมดา รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน คัดเลือกหน่วยที่ 3
70 นายวิรัตน์ คณิสาร รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน คัดเลือกหน่วยที่ 3
71 นางพันสา ศรีปากดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน คัดเลือกหน่วยที่ 3
72 นายประวิทย์ พิมพ์สุวรรณ ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน คัดเลือกหน่วยที่ 3
73 นางจิราพร รวยทรัพย์ ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน คัดเลือกหน่วยที่ 3
74 นายจามร ไชยวารี ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน คัดเลือกหน่วยที่ 3
75 นางพันสา ศรีปากดี รองผู้อำนวยโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการฝ่ายจัดทำสูจิบัตร ตารางการแข่งขัน และรับลงทะเบียน
76 นางสาวภิรมย์ญา สุธรรม โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการฝ่ายจัดทำสูจิบัตร ตารางการแข่งขัน และรับลงทะเบียน
77 นางสาวพิมพ์ณิชาก์ พร้อมธนรัตน์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการฝ่ายจัดทำสูจิบัตร ตารางการแข่งขัน และรับลงทะเบียน
78 นางสาวสุกัญญา โยธายุทธ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการฝ่ายจัดทำสูจิบัตร ตารางการแข่งขัน และรับลงทะเบียน
79 นางสาวภัทรยา ลับภู โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการฝ่ายจัดทำสูจิบัตร ตารางการแข่งขัน และรับลงทะเบียน
80 นางสาวเจนจิรา จาระเพ็ง โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการฝ่ายจัดทำสูจิบัตร ตารางการแข่งขัน และรับลงทะเบียน
81 นางสาวนันทพร นารินทร์รักษ์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการฝ่ายจัดทำสูจิบัตร ตารางการแข่งขัน และรับลงทะเบียน
82 นางสาวจุฑาทิพย์ บุญแสนคม โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการฝ่ายจัดทำสูจิบัตร ตารางการแข่งขัน และรับลงทะเบียน
83 นางสาวหนึ่งฤทัย มิสาธรรม โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการฝ่ายจัดทำสูจิบัตร ตารางการแข่งขัน และรับลงทะเบียน
84 นางสาวธัญญาลักษณ์ ใจดี โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการฝ่ายจัดทำสูจิบัตร ตารางการแข่งขัน และรับลงทะเบียน
85 นางกรกนก กาติวงศ์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการฝ่ายจัดทำสูจิบัตร ตารางการแข่งขัน และรับลงทะเบียน
86 นายณัฐพล วงศ์ประทุม โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการฝ่ายจัดทำสูจิบัตร ตารางการแข่งขัน และรับลงทะเบียน
87 นางรุ่งทิพย์ ศรีสถาน โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการฝ่ายจัดทำสูจิบัตร ตารางการแข่งขัน และรับลงทะเบียน
88 นางพัชรินทร์ คณิสาร โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการฝ่ายจัดทำสูจิบัตร ตารางการแข่งขัน และรับลงทะเบียน
89 นายพีรพัฒน์ ทองเพชร โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการฝ่ายจัดทำสูจิบัตร ตารางการแข่งขัน และรับลงทะเบียน
90 นายวัชรพงษ์ สิมพลา โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการฝ่ายจัดทำสูจิบัตร ตารางการแข่งขัน และรับลงทะเบียน
91 นางสาวธีราพร ชานุชิต โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการฝ่ายจัดทำสูจิบัตร ตารางการแข่งขัน และรับลงทะเบียน
92 นางจิราพร รวยทรัพย์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการฝ่ายจัดทำสูจิบัตร ตารางการแข่งขัน และรับลงทะเบียน
93 นายจามร ไชยวารี โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการฝ่ายจัดทำสูจิบัตร ตารางการแข่งขัน และรับลงทะเบียน
94 นายอภินันท์ สาระเนตร โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการฝ่ายจัดทำสูจิบัตร ตารางการแข่งขัน และรับลงทะเบียน
95 นางพานี เวทย์บูชา รักษาการรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
96 นางระจิรา ล้อศรีสกุล รักษาการรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
97 นางอภิญญา ประชุมรักษ์ ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
98 นางสาวกันยารัตน์ อมศรี ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
99 นางวิมลสิริ มังธานี ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
100 นางนิภาพร อวนป้อง ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
101 นางสาวปิยะพร นิตยารส ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
102 นางนิภาพร มาละอินทร์ ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
103 นางสาวณัฐธิดา ไชยยศ ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
104 นางสาวปวีณา พรหมประกาย ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
105 นางปัณฑิกา ประกิ่ง ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
106 นางสาวธิดาทิพย์ สุธรรม ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
107 นางสาวนัยฝัน ถาทุมมา ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
108 นางสาวปริศนา แพงอ่อน ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
109 นางสาวกนกวรรณ เปรมปรี ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
110 นางสาวสุรีรัตน์ ปากดี ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
111 นางสาวนิตยา ดอบุตร ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
112 นางสาวหวานใจ ละปู่ ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
113 นายสุวิทย์ แสงนนท์ ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
114 นายอภิสิทธิ์ เจริญชัย ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
115 นางสาวภรณ์ทิพย์ สุพิมพ์ ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
116 นางสาวมณีรัตน์ พาวงค์ ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
117 นางสาวทิพย์วรรณ พันทะสา ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
118 นางสาวกรวิกา อ่อนสองชั้น ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
119 นางนิรมล รสานนท์ ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
120 นายนิกรณ์ หนูทอง ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
121 นางศิรินันท์ โสมสิทธิ์ ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
122 นางพจนา มนตรีสา ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
123 นางเทวา ดาวจันทึก ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
124 นางสุภรณ์ ไชยภูมิ ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
125 นายวัฒนา พรหมดา รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการอาคารสถานที่
126 นายเดชา ศิริดล ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการอาคารสถานที่
127 นายภูมิวัฒน์ พรมวัง ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการอาคารสถานที่
128 นายวิศิษฏ์ แสนพงศ์ ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการอาคารสถานที่
129 นายปัญญา สุวรรณไสย ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการอาคารสถานที่
130 นายวัชรพงษ์ คำมุข ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการอาคารสถานที่
131 นายปติพล มานิสสรณ์ ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการอาคารสถานที่
132 นายจรัญชัย อนุศาสน์ ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการอาคารสถานที่
133 นายศรีสุนทร สำราญสุข ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการอาคารสถานที่
134 นางสุรัสวดี ศิริดล ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการอาคารสถานที่
135 นายวัชระ แสงพงศานนท์ ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการอาคารสถานที่
136 นางรุ้งตะวัน นาสพัส ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการอาคารสถานที่
137 นายอภิสิทธิ์ จิระสวัสดิ์พงษ์ ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการอาคารสถานที่
138 นายกิติพงศ์ เวทย์บูชา ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการอาคารสถานที่
139 นางสุฐิดา สาระนันท์ ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการอาคารสถานที่
140 นายธนเดช มณีวรรณ์ ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการอาคารสถานที่
141 นายสมศักดิ์ อินทรสิทธิ์ ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการอาคารสถานที่
142 นายอภิชัย แก้วกาวี ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการอาคารสถานที่
143 นายสท้าน พรหมดา ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการอาคารสถานที่
144 นายจุมพล สุทธิอาจ ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการอาคารสถานที่
145 นายชัยวัฒน์ จิตอามาตย์ ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการอาคารสถานที่
146 นายบฤงคพ ดกเอียร์ ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการอาคารสถานที่
147 นายสมชาย สีลาดอิน ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการอาคารสถานที่
148 นายอภินันท์ สาระเนตร ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการอาคารสถานที่
149 นางสาวเจนจิรา จารสีเพ็ง ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการอาคารสถานที่
150 นายอมเรศ พรหมดา ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการอาคารสถานที่
151 นายมรกต วงศ์อินทร์อยู่ ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการอาคารสถานที่
152 นายจามร ไชยวารี ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการอาคารสถานที่
153 นายณรงค์ศักดิ์ พรมวัง รก.รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ โสตทัศนูปกรณ์และบันทึกภาพ
154 นางวิลาวัลย์ สุวรรณไสย ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ โสตทัศนูปกรณ์และบันทึกภาพ
155 นายธนเดช มณีวรรณ์ ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ โสตทัศนูปกรณ์และบันทึกภาพ
156 นางสาวสุชัญญา ศรีสร้อย ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ โสตทัศนูปกรณ์และบันทึกภาพ
157 นายอดุลวิทย์ ศรีสถาน ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ โสตทัศนูปกรณ์และบันทึกภาพ
158 นายสท้าน พรหมดา ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ โสตทัศนูปกรณ์และบันทึกภาพ
159 นางอุไรวรรณ สมใจ ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ โสตทัศนูปกรณ์และบันทึกภาพ
160 นายอภิชัย แก้วกาวี ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ โสตทัศนูปกรณ์และบันทึกภาพ
161 นายสุทธิชัย สร้างช้าง ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ โสตทัศนูปกรณ์และบันทึกภาพ
162 นายนเรศ เปลี่ยนคำ ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ โสตทัศนูปกรณ์และบันทึกภาพ
163 นายจุมพล สุทธิอาจ ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ โสตทัศนูปกรณ์และบันทึกภาพ
164 นางสาวธนัญญา กองกิตติธนกุล ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ โสตทัศนูปกรณ์และบันทึกภาพ
165 นางสาวธนัชพร พ่อธานี ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ โสตทัศนูปกรณ์และบันทึกภาพ
166 นางแสงจันทร์ ศิริสรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณการเงินและวัสดุ
167 นางสุภรณ์ ไชยภูมิ ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณการเงินและวัสดุ
168 นางหนึ่งฤทัย ชมชัยภูมิ ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณการเงินและวัสดุ
169 นางสาวอรอนงค์ เหง้าพรมนิล ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณการเงินและวัสดุ
170 นางมาณวิกา ทิพยศรี ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณการเงินและวัสดุ
171 นางสาวเจนนี่ สมนึก ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณการเงินและวัสดุ
172 นางศิริพร โยทะคง ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณการเงินและวัสดุ
173 นางปิยะพร นิตยรส ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณการเงินและวัสดุ
174 นายสุวิทย์ แสงนนท์ เจ้าหน้าที่วัสดุโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณการเงินและวัสดุ
175 นางสาวหวานใจ ละปู่ เจ้าหน้าที่วัสดุโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณการเงินและวัสดุ
176 นายอภิสิทธิ์ เจริญชัย เจ้าหน้าที่วัสดุโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณการเงินและวัสดุ
177 นางสาวภรณ์ทิพย์ สุพิมพ์ เจ้าหน้าที่วัสดุโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณการเงินและวัสดุ
178 นางดอกไม้ เจริญชัย ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณการเงินและวัสดุ
179 นางประริยะกุญ อินทรสิทธิ์ ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณการเงินและวัสดุ
180 นางพันสา ศรีปากดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผลการจัดการแข่งขัน
181 นายประวิทย์ พิมพ์สุวรรณ ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผลการจัดการแข่งขัน
182 นางสาวภิรมย์ญา สุธรรม ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผลการจัดการแข่งขัน
183 นางสาวพิมพ์ณิชาก์ พร้อมธนรัตน์ ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผลการจัดการแข่งขัน
184 นางสาวสุกัญญา โยธายุทธ ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผลการจัดการแข่งขัน
185 นางสาวภัทรียา ลับภู ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผลการจัดการแข่งขัน
186 นายณัฐพล วงค์ประทุม ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผลการจัดการแข่งขัน
187 นางจิราพร รวยทรัพย์ ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผลการจัดการแข่งขัน
188 นายจามร ไชยวารี ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผลการจัดการแข่งขัน
189 นายวัฒนา พรหมดา รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการอาคารสถานที่
190 นายเดชา ศิริดล ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการอาคารสถานที่
191 นายภูมิวัฒน์ พรมวัง ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการอาคารสถานที่
192 นายวิศิษฏ์ แสนพงศ์ ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการอาคารสถานที่
193 นายปัญญา สุวรรณไสย ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการอาคารสถานที่
194 นายวัชรพงษ์ คำมุข ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการอาคารสถานที่
195 นายปติพล มานิสสรณ์ ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการอาคารสถานที่
196 นายจรัญชัย อนุศาสน์ ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการอาคารสถานที่
197 นายศรีสุนทร สำราญสุข ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการอาคารสถานที่
198 นางสุรัสวดี ศิริดล ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการอาคารสถานที่
199 นายวัชระ แสงพงศานนท์ ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการอาคารสถานที่
200 นางรุ้งตะวัน นาสพัส ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการอาคารสถานที่
201 นายอภิสิทธิ์ จิระสวัสดิ์พงษ์ ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการอาคารสถานที่
202 นายกิติพงศ์ เวทย์บูชา ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการอาคารสถานที่
203 นางสุฐิดา สาระนันท์ ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการอาคารสถานที่
204 นายธนเดช มณีวรรณ์ ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการอาคารสถานที่
205 นายสมศักดิ์ อินทรสิทธิ์ ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการอาคารสถานที่
206 นายอภิชัย แก้วกาวี ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการอาคารสถานที่
207 นายสท้าน พรหมดา ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการอาคารสถานที่
208 นายจุมพล สุทธิอาจ ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการอาคารสถานที่
209 นายชัยวัฒน์ จิตอามาตย์ ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการอาคารสถานที่
210 นายบฤงคพ ดกเอียร์ ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการอาคารสถานที่
211 นายสมชาย สีลาดอินทร์ ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการอาคารสถานที่
212 นายอภินันท์ สาระเนตร ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการอาคารสถานที่
213 นางสาวเจนจิรา จารสีเพ็ง ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการอาคารสถานที่
214 นายอมเรศ พรหมดา ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการอาคารสถานที่
215 นายมรกต วงศ์อินอยู่ ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการอาคารสถานที่

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายจามร ไชยวารี โทรศัพท์ 0816158115
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]