หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 โซนคัดเลือกที่ 3
ณ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส
ระหว่าง วันที่ 16-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

[ ทั้งหมด   16 พ.ย. 2559   17 พ.ย. 2559   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 17 พ.ย. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 273 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 2 ห้อง 222 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00
2 651 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 2 ห้อง 223 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00
3 653 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 2 ห้อง 224 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00
4 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 2 ห้อง 226 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00
5 655 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 2 ห้อง 228 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00
6 657 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 2 ห้อง 221 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 2 ห้อง 211 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00
2 678 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 2 ห้อง 212-216 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00
3 680 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 2 ห้อง 212-216 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00
4 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 4 ห้อง ภาคเช้า อาคาร 4 ห้อง com EIS, ภาคบ่าย อาคาร 2 ห้อง 218 17 พ.ย. 2559 09.00-16.00
5 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 2 ห้อง 217 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 1 และห้องสัมนาคาร ห้อง 111 และสัมนาคาร 17 พ.ย. 2559 08.30-18.00
2 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 1 ห้อง 127-128 17 พ.ย. 2559 08.30-16.00
3 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส โรงจอดรถหลังอาคาร 2 17 พ.ย. 2559 08.30-16.00
4 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส เวทีโรงอาหาร 17 พ.ย. 2559 08.30-12.30
5 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส โรงจอดรถหลังอาคาร 2 17 พ.ย. 2559 08.30-16.00
6 664 การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส หอประชุมหลังใหม่ 17 พ.ย. 2559 08.30-14.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 3 ห้อง 317 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00
2 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 3 ห้อง 325-326 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00
3 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 8 ห้อง 821 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00
4 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคารอำนวยการ ห้อง สัมนาคาร 17 พ.ย. 2559 13.00-16.00
5 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 3 ห้อง 328 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00
6 661 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 3 ห้อง 323 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 647 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 2 ห้อง 203 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส เวทีหอประชุมหลังเก่า 17 พ.ย. 2559 13.00-16.00
2 644 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส เวทีหอประชุมหลังเก่า 17 พ.ย. 2559 13.00-16.00
3 136 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 17 พ.ย. 2559
4 649 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส เวทีหอประชุมหลังเก่า 17 พ.ย. 2559 09.00-16.00
5 259 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส เวทีหอประชุมหลังเก่า 17 พ.ย. 2559 09.00-16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 268 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส เวทีหอประชุมหลังเก่า 17 พ.ย. 2559 11.00-12.00
2 269 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส เวทีหอประชุมหลังเก่า 17 พ.ย. 2559 11.00-12.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 324 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 8 ห้อง 812 17 พ.ย. 2559 13.00-16.00
2 669 ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 8 ห้อง 828 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สนามฟุตบอล 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00
2 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 3 ห้อง เกีรยติยศ 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00
3 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 7 ห้อง 703-704 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00
4 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส หอประชุมหลังใหม่ ห้อง สมุดใหม่ 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 3 ห้อง 318 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00
2 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 8 ห้อง com 3 17 พ.ย. 2559 09.00-14.00
3 634 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 8 ห้อง com 4 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00
4 089 การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 8 ห้อง com 2 17 พ.ย. 2559 09.00-14.00
5 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 8 ห้อง com 1 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00
6 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 8 ห้อง com 1 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00
7 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 8 ห้อง com 3 17 พ.ย. 2559 09.00-14.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 683 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 9 ห้อง 921 17 พ.ย. 2559 09.00-16.00
2 685 การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 9 ห้อง 921 17 พ.ย. 2559 09.00-16.00
3 166 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 9 ห้อง 921 17 พ.ย. 2559 09.00-16.00
4 628 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 9 ห้อง 922 17 พ.ย. 2559 09.00-16.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ใต้อาคาร 9 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00
2 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ใต้อาคาร 9 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00
3 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ใต้อาคาร 9 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00
4 079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ใต้อาคาร 9 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00
5 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ใต้อาคาร 9 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00
6 100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ใต้อาคาร 9 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00
7 624 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ใต้อาคาร 9 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00
8 115 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ใต้อาคาร 9 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00
9 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ใต้อาคาร 9 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายจามร ไชยวารี โทรศัพท์ 0816158115
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]