รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. เด็กหญิงรัฐนันท์  เจริญชัย
 
1. นางประไพศรี   เขจรสัตย์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. นายสมชาติ  อินทรภูมิ
 
1. นางสาคร  พาเสน่ห์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. นายชรินทร์  ศรีสร้อย
 
1. นางรัตธินาภรณ์  สุวรรณชัยรบ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 1. นางสาวพิราพร  นาเทียมเขต
 
1. นางสาวเปมิกา  คำเรืองศรี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1. เด็กหญิงนลพรรณ  จันทรพัฒนา
 
1. นางขวัญตา  ผาใต้
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1. นางสาวมุธิตา  พิมพาทอง
 
1. นางสาวสุนทรี  เลิศสงคราม
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ธิโสภา
 
1. นายพิชิต  ปาระพิมพ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. นายไตรภพ  เย็นเกษม
 
1. นางวิภาพรรณ  เทศประสิทธิ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ธิโสภา
2. เด็กหญิงทัศวรรณ  ขันทอง
3. เด็กหญิงฤดีชนก  ใบภักดี
 
1. นางอัจฉรี  ยืนนาน
2. นางวรรณ์ลี   ใบภักดี
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. นางสาวรัติญา  ศรีสร้อย
2. นางสาวอริญาพร  ปู่ทา
3. นางสาวอัมพิกา  วัฒนศิลป์
 
1. นายธนปกรณ์  ป้องศรี
2. นางรัตธินาภรณ์  สุวรรณชัยรบ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1. เด็กหญิงนิศากร  มาตะราช
2. เด็กชายฤทธิพร  พรมเรียน
 
1. นางพรทิพย์  พานิล
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1. นายนนทวัฒน์  ซึ่น
2. นางสาวอรปรียา  พระสว่าง
 
1. นายนพดล  ศรีสาคร
2. นายศิริวัฒน์  ไชยตะมาตย์
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1. เด็กชายศุภวิชญ์  จันทร์ป้อง
 
1. นายจำเนียร  เจริญไชย
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. นายรัชชานนท์  ปรุงเรือน
 
1. นายไพรศาล  ดวงผุย
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. นางสาวจันทร์จิรา  สิงพิสัย
2. นางสาวบุรีรัตน์  สอนสิงห์ไชย
3. นางสาวปนัดดา  ขำพิมาย
 
1. นายชัยรัตน์  หารเขมร
2. นางกาญจนา  รัตนกร
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. นางสาวกุลจิรา  สีหนาท
2. นางสาวบุษบา  แก้วเสนา
3. นายวัชระพงษ์  นวลเพ็ญ
 
1. นางสาววันเพ็ญ  เหลาพรม
2. นางสาวกนกนุช  โคตรชมภู
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1. นางสาวจิดาภา  มากสมบูรณ์
2. เด็กหญิงพรกิตติ  ปาระพิมพ์
3. นางสาวสุพิชชา  ช่างสอน
 
1. นางไขนภา  เพริศแก้ว
2. นายศรนรินทร์  ปราบงูเหลือม
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1. นางสาวกัญญารัตน์  ศรีสุโข
2. นางสาวจุฑามาศ  วิชัยแสง
3. นางสาวอรอนงค์  สุริย์วงค์
 
1. นางสมศรี  ไชยชมภู
2. นางสาววันเพ็ญ  คำโคตร
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1. นางสาวรุจิรา  สุขจิตร
2. เด็กชายเศรษฐภูมิ  สุขชิน
 
1. นางสาววิราวรรณ  เหมะธุลิน
2. นางสาวสุพิชชา  วะสาร
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. นางสาวภัสธัญ  อ่อนสุระทุม
2. นางสาวสุทธิดา  วงศ์ประทุม
 
1. นายภาณุทัต  คำทะเนตร
2. นางสุกันยา  กำลังฤทธิ์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1. นายพลากร  ดาวเศรษฐ์
 
1. นางเนาวรัตน์  ประครองญาติ
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. นางสาวสาธิตา  ลีทอง
 
1. นางนภาพร  วงศ์ประทุม
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. เด็กหญิงกมลชนก  คุณละ
2. เด็กหญิงกัญญาวีร์  รักดี
3. เด็กชายปณิธิ  ทองขาว
 
1. นางนิรมล  กลยาณีย์
2. นางจุติพร  จิตธรรม
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1. นายพชร  ผลาจันทร์
2. นางสาวพรทิวา  หลักทอง
3. นายพิชชากร  บุตุธรรม
 
1. นางสาวปิยะนุช  บุญชาญ
2. นางสาวบุษกร  เสโนฤทธิ์
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. นางสาวณัฐณิชา  ประสมบุญ
2. เด็กหญิงปรียานุช  นามแสน
3. นางสาวสุวารินทร์  พิมพ์พงษ์
 
1. นางณัฐสุดา  บุลานนท์
2. นางสาวณัฐรินีย์  ศรีชูยงค์
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 86.57 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1. นายชิษณุพงศ์  ศรีวิราด
2. นายนิรุจ  ฤทธิธรรม
3. นายวิสัยทัศน์  หอมสร้อย
 
1. นางพิศมัย  พานโฮม
2. นางสาวอภิญญ์ดา  สมบูรณ์พร้อม
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1. เด็กหญิงนวพรหมพร  ไชยตะวงค์
2. เด็กหญิงบุสดี  ภูมี
3. นางสาวอารยา  เพิ่มพูน
 
1. นางสาวจินตรา  เทพเมืองคุณ
2. นางจีระภา  ไผ่โสภา
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 86.63 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1. นายปิติกร  เหมะธุลิน
2. นายพันเทพ  ภาวงค์
3. นายศักรินทร์  ธิพันธ์
 
1. นายวารินทร์  บัวภาคำ
2. นางเสาวลักษณ์  เหมะธุลิน
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90.14 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. นางสาวกรพินธุ์  ฮุงหวล
2. นางสาวณัฐริกา  เจริญชัย
3. นางสาวพิมพ์นรา  กาญจนะ
 
1. นางวนิดา  สิงจานุสงค์
2. นางสาวสตรีรัตน์  แสงศรี
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 96.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหลวงศึกษา 1. นางสาวกัญญาณัฐ   แสงกล้า
2. นางสาวจันทิมา   ธงชัย
3. นางสาวนภาพร   กล่อมมิตร
 
1. นางรัชดา   แสนพวง
2. นางสาวปิยะนุช   อรรคฮาต
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสีนวล 1. เด็กชายติณณภพ  ต่างใจเย็น
2. เด็กหญิงธันย์ชนก  บุราโส
 
1. นายพิทยา  ไชยเพ็ชร
2. นางสาวจินตระวี  บุตระ
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหลวงศึกษา 1. นางสาวประกายดาว   กินนะสี
2. นางสาวประกายเดือน   กินนะสี
 
1. นายรังสรรค์  วงศ์ษา
2. นายไพรวัลย์   แวววงค์
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. นายสหรัฐ  คำสุรีย์
2. นายอธิชา  ใจทาน
 
1. นายคำนวน  แก้วคำสอน
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสีนวล 1. เด็กชายภากรณ์   อินทะวงศ์
2. เด็กชายวรเมธ   เมืองแทน
 
1. นายพิทยา   ไชยเพ็ชร
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1. นางสาวธัญจิรา  กัลยาไสย
2. นางสาวประภัสสร  โอตพล
3. นายศราวุธ  สีระวัน
 
1. นายวารินทร์  บัวภาคำ
2. นายโสภณ  อุดรสรรพ์
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. เด็กหญิงจีรญา  ประทุม
2. เด็กหญิงนริศรา  จันทะรังษี
3. เด็กหญิงนุชบา  เทพวงษา
4. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สาขามุละ
5. เด็กหญิงภู่กันศิลป์  ยืนยั่ง
 
1. นางวนิดา  เหมะธุลิน
2. นายพงษ์ศักดิ์  สมผล
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. นางสาวจตุพร  สีหล้ามณะ
2. นายธีระนัย  ศีรลาหลัด
3. นางสาวปิยนุช  กองวงษา
4. นางสาวสุทาภรณ์  คำจันทร์
5. นางสาวอาภัสสรา  ถ้อยคำดี
 
1. นางรสสุคนธ์  คำภูแสน
2. นางสาวณัฐธยาน์กาญจน์  วรรณมา
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. เด็กหญิงจินดามณี  มีพรหม
2. เด็กหญิงฐิตา  ลีทอง
3. นางสาวณพฤกษา  ถือสัตย์
4. เด็กหญิงนภสร  ช่างนิรันดร์
5. เด็กหญิงพิมมาดา  แก้วขาว
 
1. นางระยิ้ม  อ่อนสุระทุม
2. นางสาวชุลีกร  คำหล้า
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. นายฐิติพงษ์  พัสรางกูล
2. นางสาวธัญญลักษณ์  บุตรชาติ
3. นางสาวพรหมพร  เหลาพรม
4. นางสาวศรัญยา  หมั่นเสนา
5. นางสาวอารียา  จันทร์หล้า
 
1. นางระยิ้ม  อ่อนสุระทุม
2. นายสายฝน  กุละนาม
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. นางสาวกาญจน์หทัย  ขันติยู
2. นางสาวณัฐสุดา  ศรีสร้อย
3. นายภูตะวัน  โคตเครื่อง
4. นางสาวมัลลิกา  สาขามุละ
5. นายเมธากร  วัฒนาวารีกุล
 
1. นางอุไรพร  จันฤาไชย
2. นายธวัฒชัย  หอมแพน
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" 1. นางสาวกชกร  บัวล้ำล้ำ
2. นางสาวนันทนา  อินธิจักษ์
3. นางสาวประภัสรา  โพนพันธ์
4. นายวิทยาธร  เยาวรัตน์
5. นายสุริยะ  อุส่าห์
 
1. นายบัญญัติ  ผิวงาม
2. นายวรวิทย์  ไชยวงศ์คต
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. นางสาวกฤตพร  เทพสุนทร
2. เด็กหญิงจันทร์ฉาย  ศรีมุกดา
3. นางสาวชลิตา  ฮามวัน
4. เด็กหญิงณัฐชา  นาคเจริญ
5. เด็กหญิงณัฐพร  สิงห์ทองไชย
6. เด็กชายธนรัฐ  คำชนะ
7. นายธนวัฒน์  ทองแสง
8. นางสาวนิภาพร  ลีทอง
9. เด็กชายพงษ์ศิริ  มาตราช
10. นางสาวพิมพ์วดี  บังบัวบาน
11. เด็กชายภูมินทร์  บัวภา
12. นางสาวรัชนี  สันทาลุนัย
13. นางสาววราพร  โพธิทองคำ
14. นางสาวสายมณี  สายบุญจันทร์
15. นายอนุชา  กุลทะนา
16. นายอภิวัฒน์  ไพศาลธรรม
17. เด็กหญิงอรกนก  วงศ์กันยา
18. เด็กหญิงอัญญาภรณ์  สุกุล
19. นางสาวแสงดาว  ลีทอง
20. เด็กชายไตรรัตน์  เฮืองฮุง
 
1. นางเสาวนีย์  สีหนาท
2. นายบัญชา  สุขะ
3. นายประไพศรี  เขจรสัตย์
4. นายอัญชรี  เวยสาร
5. นายเข็มชาติ  วิศรี
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. นายกิตติคม  สถิตธรรมกุล
2. นายจตุพล  พอ
3. นายจักรกฤษ  โฉมเฉลา
4. นายชาญณรงค์  แก้วมุงคุณ
5. นายณัทพล  พรหมศิริ
6. นายธนวัฒน์  มาลาทอง
7. นายธไนศวรรย์  บุตรชาติ
8. นางสาวปนัดดา  เหล่าทะนนท์
9. นายพัชรพล  อุปรี
10. นายภูมินทร์  เทียนชัยสิทธิ
11. นางสาวรุ่งนภา  มีผล
12. นางสาววิชุอร  ลีทอง
13. นายศรันยู  สมผล
14. นายสหรัถ  ตันติปรัชญาภรณ์
15. นางสาวสัณห์สินี  บุตรเพ็ง
16. นายสิทธิพงษ์  เหมือนคิด
17. นายสุเมธี  เพ็งสีแสง
18. นายอนพัทธ์  โพสาวัง
19. นายอนุกูล  ลีทอง
20. นายอำนาจ  อาจหาญ
 
1. นางระยิ้ม  อ่อนสุระทุม
2. นายณัฏฐากร  นิลเขต
3. นายสายฝน  กุละนาม
4. นางรัตธินาภรณ์  สุวรรณชัยรบ
5. นางสาววัชราพร  ศรีสร้อย
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  แสงกล้า
 
1. นางชนัญญา  ชินจักร
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา 1. นางสาวเบญญาภา  เกษร
 
1. นางสาวจามรี  สง่าพันธ์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. นางสาวจิราภรณ์  มาตย์นอก
2. นายปิยังกุล  นะเทศ
 
1. นางนาถฤดี  หลักทอง
2. นางสาวพักตร์วิภา  กุลชาติ
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1. นางสาวปัทมวรรณ  ยศตะโคตร
2. นายอาชัญ  อ่อนพึมภูมิ
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  แจ้งภูเขียว
2. นางสาวสุดาพร  พรรณการ
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  คงทน
2. นางสาวกัญญารัตน์  พิมพ์สุวรรณ
3. นางสาวจุฬาลักษณ์  ปัจจัยโค
4. นางสาวธนาวรรณ  กาญบุตร
5. นางสาวธารทิพย์  แก้วมุงคุณ
6. นางสาวประภากร  ไชยวงค์
7. นางสาวปาริชาติ  อินกุล
8. นางสาวสำเภาแก้ว  สอนสิงห์ไชย
9. นางสาวอรุณรัตน์  ภูชะธง
10. นางสาวอาทิตยา  แดงสะอาด
 
1. นางระยิ้ม  อ่อนสุระทุม
2. นางสุพารัตน์  คำเพชร
3. นางมณีวรรณ  สุวรรณโน
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา 1. เด็กชายกมลภพ  หนูพันธ์
2. เด็กหญิงกุลภัสสร  จุลศรี
3. เด็กหญิงฐายิณี  ลีบาง
4. นายทักษ์ดนัย  คำภูแสน
5. นางสาวธีราภร  อุตลุด
6. นายบารมี  คุณอุ่น
7. เด็กหญิงปวิตรา  นนทศิลป์
8. เด็กหญิงพรพิมล  ผายชำนาญ
9. นางสาวภัทรลดา  พรรณการ
10. เด็กหญิงวรรณิสา  ทองสุข
11. เด็กหญิงวรรัตน์  สุขมานพ
12. นายวรวิทย์  คงทน
13. นางสาวศกลวรรณ  ทุมมนตรี
14. นายศศิธร  สีโสภา
15. นางสาวอภิญญา  กาเผือก
 
1. นางสาวดวงฤทัย  บุญแสงส่ง
2. นางสาวน้อมจิด  มะโหรี
3. นางสาววรรณา  ไขลายหงษ์
4. นางสาวบุษบา  เมืองแทน
 
50 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหลวงศึกษา 1. เด็กหญิงกุสุมา  แก้ววงศา
2. เด็กชายปุญญพัฒน์   เหล่าเคน
 
1. นายไวพร   ดาบพิมพ์ศรี
2. นายทนงศักดิ์   เอี้ยวเฮง
 
51 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1. นายอนุวัทย์  มามี
2. นายอุทัย  พันธเสน
 
1. นางสาวอารีลักษณ์  คำโสภา
2. นายมนูญ  คูณศรี
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1. เด็กชายตันติกร  ภาวงศ์
 
1. นางเพียงฤทัย  สีสุธรรม
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 1. นางสาววัชรกรณ์  แก้วก่า
 
1. นายพนมศักดิ์  ยะไวทย์
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 1. นางสาวภาวิณี  โพธิงาม
 
1. นายพนมศักดิ์  ยะไวทย์
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1. นางสาวอรปรียา  แพงศรี
 
1. นางสาวรุจิราภรณ์  สายบุญรอด
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1. เด็กหญิงธีรดา  แพงศรี
 
1. นางเพียงฤทัย  สีสุธรรม
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1. นางสาวศิริลักษณ์  บุญสาร
 
1. นางสาวรุจิราภรณ์  สายบุญรอด
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1. เด็กหญิงณิชกานต์  คำผอง
 
1. นางเพียงฤทัย  สีสุธรรม
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ 1. นายณัฐพงษ์  ผาเขาบวช
 
1. นายรินทอง  แดงโชติ
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส่องดาววิทยาคม 1. เด็กหญิงอรจิรา  สุริยมาตร
2. เด็กหญิงอาทิติยา  มาตราช
 
1. นายวิเชียน  มาตราช
2. นางสาววิสณี  สีนนตรี
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหลวงศึกษา 1. เด็กชายสิรสิทธิ์   หมั่นคูณ
 
1. นายจตุชัย   ชนะมาร
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1. นายไตรวิทย์  โนนทะพิมพ์
 
1. นางสาวรุจิราภรณ์  สายบุญรอด
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหลวงศึกษา 1. เด็กหญิงณัฐธิดา   ดวงดารา
2. เด็กหญิงมณฑกานต์   จันทะศรี
3. เด็กหญิงยลรดี   ทิพเนตร์
 
1. นายนฤทธิ์   ทิพย์เสนา
2. นายจตุชัย   ชนะมาร
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1. นายกันตชาติ  หิตคุณ
2. นายณัฐวุฒิ  วงค์ภาคำ
3. นายพงศิริ  สำราญมาก
 
1. นางเพียงฤทัย  สีสุธรรม
2. นางนุชนภา  ศรีสมสู
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. เด็กชายนนทวัฒน์  ผ่านชมภู
 
1. นางสาวสุนิสา  แสงสี
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. เด็กชายอดิเทพ  ยะโสราษฎร์
 
1. นางสาวสุนิสา  แสงสี
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1. นางสาวกชกร  ชูกลิ่น
 
1. นายสุรินทร์  นาจะรวย
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1. นางสาวสุจิตรา  รักษาราช
 
1. นายสุรินทร์  นาจะรวย
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 86.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน 1. เด็กชายภูริทัต  หะไว
2. เด็กชายวทัญญู  ศรีสว่าง
3. เด็กชายวันเฉลิม  บุญกาย
4. เด็กชายสุรเชษฐ์  มาสหวิง
5. เด็กหญิงสโรชา  แสงโยธา
6. เด็กชายอาณาเขต  ทวีสุข
 
1. นายกฤษฎา  เขมะสิงคิ
2. นายสุรเชฏฐ์  สุวรรณเทน
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1. นายกิตติติภัทร์  สายตะขบ
2. นายนายยศพล  จันทะโสม
3. นายพชรพล  ราชธา
4. นายพุฒิพงศ์  ไชยบุปผา
5. นายอดุลเดช  ยืนนาน
6. นายเกรียรติศักดิ์  ศรีกงพาน
 
1. นายสุรินทร์  นาจะรวย
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญรัตน์  ที่อร่าม
2. นางสาวจิรวดี  โกสิงห์
3. เด็กหญิงจิราภรณ์  อินทร์งาม
4. นางสาวจิราวดี  สัพโส
5. นางสาวจิราวรรณ  นามแสน
6. นายฉันทวุฒิ  อินธิแสน
7. นายณัฐพงษ์  อุปการ
8. นายทศพร  หอมแพน
9. นางสาวทิพย์สุดา  ฮามวัน
10. นางสาวธนธรณ์  ปลูกกลาง
11. นายธีราทรัพย์  ทัพภูตา
12. นางสาวนริศรา  วงศ์อนัน
13. นางสาวนิรัชชา  พลแสน
14. นางสาวปรีณาวรรณ  คงตางาม
15. นางสาวปัทมาภรณ์  ศรีสร้อย
16. นางสาวปิยะดา  บัวบุญ
17. นายปิยะพงษ์  ทุมพิลา
18. นายพงศกรณ์  มงคลแก้ว
19. นางสาวพรกมล  กุละนาม
20. นางสาวพรชิตา  โสสุทธิ์
21. นางสาวพัชริดา  ทวีคูณ
22. เด็กหญิงพิมพ์นารา  สุขจิตวิบูรณ์
23. นายภัทรพล  ประสงค์ศรี
24. นางสาวรจรี  คุณากร
25. นางสาวรัญชา  ปรุงเรือน
26. นางสาวลัดดาวัลย์  รัตนวงศ์
27. นางสาววารี  ธิสาร
28. นางสาววิสารัตน์  พินิจรัมย์
29. นางสาวศศิกานต์  สุขพรวดี
30. นายสหพัฒน์  เครือนิล
31. นายสหรัฐ  อินแสน
32. นายสิรวิช  ยังสุข
33. นางสาวสุชาดา  โกสิงห์
34. นางสาวสุพรรณนิกา  จันทร์อินทรีย์
35. นางสาวสุพัฒน์ตรา  ฮามวัน
36. นางสาวอนุธิดา  พานพินิจ
37. นางสาวอพัชชา  คัณทักษ์
38. เด็กหญิงอรปรียา  กาขาว
39. นางสาวเกศราภรณ์  ก้อนทอง
40. นายโชติพงษ์  สุวรรณชัยรบ
 
1. นายสฤษธิ์  มุลมณี
2. นายพีระ  คำปัง
3. นางอรวัสน์  มุลมณี
4. นางสาวศุภมาตุ  อิ้มพัฒน์
5. นางอัสราพร  โตพัน
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาริชวิทยา 1. นางสาวกฤติกา  คุณทรัพย์
2. นายกฤษฎา  สีละวัน
3. นางสาวกุลสตรี  สัตถาผล
4. เด็กชายก่อชัย  จึงชนินทร์กุล
5. นายจักรกฤษณ์  หาญบัวคำ
6. นางสาวจันทกานต์  ฤทธิธรรม
7. นางสาวจันทร์จิรา  หวานชิต
8. นายจิรายุ  บริรัตน์
9. นางสาวชราลี  จันทร์โพธิ์
10. นางสาวญาราภรณ์  อินทรพาณิชย์
11. นายทิวากร  จินดา
12. เด็กหญิงธิญาดา  เทบำรุง
13. นางสาวนุชรา  แสนคำ
14. เด็กหญิงปนัดดา  บุตรสะอาด
15. นายปพนสรรค์  ใจกลาง
16. นางสาวพรมณีวรรณ  เหมะธุลิน
17. เด็กหญิงรุ่งวิภา  สิทธิภูมิ
18. เด็กหญิงวรารัตน์  เปี่ยมสวัสดิ์
19. นายวัชพนธ์  สิทธิภูมิ
20. นายวันชนะ  ราชชมภู
21. นางสาววิภาดา  โมระสาก
22. เด็กชายวิริยะ  ลีทอง
23. เด็กชายวีรภาพ  วารีย์
24. นางสาวศิริวิมล  สุทธิอาจ
25. เด็กชายศุภกานต์  เจริญชัย
26. นางสาวสุจิตรา  ผลาจันทร์
27. เด็กหญิงสุดารัตน์  งึ้มชา
28. นางสาวสุปรียา  จิตธรรม
29. เด็กหญิงสุภาพร  มหาโคตร
30. นายอภิรัตน์  ยางธิสาร
31. เด็กชายอภิสิทธิ์  ราชชมภู
 
1. นายบัญชา  คุณทรัพย์
2. นายทรงยศ  คุณทรัพย์
3. นายสุริยาวุฒิ  นาสว่าง
4. นางสาวธัญภัค  โอนสูงเนิน
5. นางดารณี  ฤทธิธรรม
6. นางอุบลรัตน์  วุฒิญาโณ
7. นางสาวทัศนีย์  วารี
8. นางนาฏยา  สิทธิหาญ
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. เด็กชายดนัย  เพชรโคตร
 
1. นายมงคล  สินธนันชัย
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. นายส่งเสริม  ไชยศรี
 
1. นายมงคล  สินธนันชัย
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. เด็กหญิงมนัสยา  เทศจำปา
 
1. นายมงคล  สินธนันชัย
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. นางสาวปัทมาภรณ์  ศรีสร้อย
 
1. นายสฤษธิ์  มุลมณี
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. เด็กชายดนัย  เพชรโคตร
 
1. นายมงคล  สินธนันชัย
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. นายวิบุูลศักดิ์  นาไชยเงิน
 
1. นายมงคล  สินธนันชัย
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา 1. เด็กหญิงนิกิต้า  พาร์คิน
 
1. นายปัญญา  กันยาวงศ์
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. นางสาวศศิกาญจน์   หมั้นจิต
 
1. นายสฤษธิ์  มุลมณี
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1. เด็กชายชัชวาลย์  ไผ่ล้อมทำเล
 
1. นายฉลองรัฐ  เลี่ยมสมบัติ
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1. นายสยามพล  มะลาพิมพ์
 
1. นายวีระศักดิ์  อุปถานา
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  พลชารี
 
1. นายฉลองรัฐ  เลี่ยมสมบัติ
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. นางสาวศศิกาญจน์  หมั้นจิต
 
1. นายสฤษธิ์  มุลมณี
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. เด็กชายนพนันท์  รักษาชาติ
 
1. นายมงคล  สินธนันชัย
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1. นายนายธนวัฒน์  โพธิระดา
 
1. นางสาวนงลักษณ์  บัวทอง
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา 1. เด็กหญิงนิกิต้า  พาร์คิน
 
1. นายปัญญา  กันยาวงศ์
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาริชวิทยา 1. นางสาวกฤติกา  คุณทรัพย์
 
1. นายบัญชา  คุณทรัพย์
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญรัตน์   ที่อร่าม
2. นายฉันทวุฒิ  อินธิแสน
3. นายณัฐพงษ์  อุปการ
4. นายธีราทรัพย์  ทัพภูตา
5. นายพงศกรณ์  มงคลแก้ว
6. เด็กหญิงพิมพ์นารา  สุขจิตวิบูรณ์
7. นายภาคภูมิ  พรหมจักร
8. นางสาวสุพรรณนิกา  จันทร์อินทรีย์
9. เด็กหญิงอรปรียา  กาขาว
10. นายเอกมนต์  บุญไสย
 
1. นายสฤษธิ์  มุลมณี
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกพร  เห็นภูมิ
2. เด็กชายกล้าณรงค์  สพภาภ
3. เด็กชายกิตติศักดิ์  ก้อนทอง
4. เด็กหญิงกุลณัฐ  ชาสงวน
5. เด็กชายจิรเมธ  ประเสริฐการ
6. เด็กหญิงชลิดา  คำภูแสน
7. เด็กหญิงฐานิดา  ภูมิผาลา
8. เด็กหญิงณัฐติยา  ไชยะตา
9. เด็กชายณัฐพงษ์  นาคะสอน
10. เด็กชายณัฐวุฒิ  ปัจจัยโค
11. เด็กชายธราดล  สัพโส
12. เด็กหญิงธัญญพัทธ์  มณีเนตรธิติพร
13. เด็กชายธานินทร์  คงทน
14. เด็กชายธีระพงศ์  พวงจันทร์ศรี
15. เด็กหญิงปนัดดา  อายุศรี
16. เด็กชายพงศกร  ใจกว้าง
17. เด็กหญิงพรชิตา  ทิพย์มาตย์
18. เด็กหญิงพรรณพษา  โสพล
19. เด็กชายพลฤทธิ  ทัศโก
20. เด็กหญิงพลอยไพรินทร์  อัศดงค์
21. เด็กหญิงภัทราวดี  บรรณบดี
22. เด็กหญิงภานรินทร์  สัพโส
23. เด็กชายภานุวัฒนื  ทะนุจันทร์
24. เด็กชายภิเษก  นิสวงศ์
25. เด็กชายภูมินทร์  เบ้าจังหาร
26. เด็กหญิงมนต์ระวี  มาตะรักษ์
27. เด็กหญิงยุพาวดี  ภูมิภาส
28. เด็กหญิงวรรณภรณ์  ไพรีรณ
29. เด็กชายวันชนะ  เหมือดเขื่อนขันธ์
30. เด็กหญิงวิชญาดา  กุลบุตร
31. เด็กหญิงศศิธร  วรราช
32. เด็กหญิงศิรินญา  อินบุดดี
33. เด็กชายสงคราม  แสนตามี
34. เด็กหญิงสุดธิดา  คุณวัฒน์บัณฑิต
35. เด็กหญิงสุปรียา  ราชคำ
36. เด็กหญิงอพัชชา  คัณทักษ์
37. เด็กชายอภิรักษ์   ศรีสร้อย
38. เด็กชายอาทิตย์  นาไชยสิทธิ์
39. เด็กหญิงอารยา  สัพโส
40. เด็กชายเมธาสิทธิ  คำทะเนตร
 
1. นายสฤษธิ์  มุลมณี
2. นายพีระ  คำปัง
3. นางอรวัสน์  มุลมณี
4. นางสุพัตรา  สุกัน
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. นายกิตติภณ  พิมพ์ปรุ
2. นางสาวจามจุรี  วังสีรัง
3. นางสาวจิดาภา  หมื่นมา
4. นางสาวจิรารัตน์  ดาวฤทธิ์
5. นางสาวชรินรัตน์  วงศ์ตาหล้า
6. นายชลสิทธิ  เหระวัน
7. นางสาวชลิตา  ยางธิสาร
8. นายณัฐพงษ์  เถื่อนฮาวลา
9. นางสาวณัฐสุดา  วงค์ศรีลา
10. นายธนากร  เจริญชัย
11. นายนันทกร  มาตเลิง
12. นายนันทกร  จันทวงค์
13. นายนิติ  ศรีพรมษา
14. นางสาวน้ำฝน  ศรีหนองห้าง
15. นางสาวน้ำฝน  จันทะสน
16. นายบัณฑิต  เซ็งมณี
17. นางสาวบุรัสกร  มีผล
18. นายบูรชิต  ทองหล้า
19. นางสาวปัทมาวรรณ  บุตรตโพธิ
20. นายพงศ์ศิริ  สุขะ
21. นางสาวพรนภา  ชาชมราษฎร์
22. นายพุฒินันท์  ยอดเพ็ง
23. นายภูวดล  จันทรา
24. นางสาวมโนราห์  บุตรแสน
25. นายยุทธนา  ลีทอง
26. นางสาวรุ้งธิดา  วังโฉม
27. นายฤทธิพร  วินิจสุมานนท์
28. นายวสันต์  สีสุข
29. นางสาววิกานต์ดา  แก้วจำรัส
30. นายวีรภัทร  ศรีสร้อย
31. นางสาวศรินทิพย์  สีหราช
32. นางสาวศิโรรัตน์  ซ้ายเส
33. นางสาวศุลีพร  พรมกสิกร
34. นางสาวสิรินทรา  เพ็งจางค์
35. นางสาวสุดาลักษณ์  ศรีสร้อย
36. นางสาวอรปรียา  แก้วมุงคุณ
37. นางสาวอัจฉราพร  สาขามุละ
38. นางสาวอินทิรา  สุขเกิด
39. นายเกริกฤทธิ  ทิพมาตย์
40. นางสาวเกศราภรณ์  ก้อนทอง
 
1. นายสฤษธิ์  มุลมณี
2. นางอรวัสน์  มุลมณี
3. นายเข็มชาติ  วิศรี
 
92 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. เด็กชายคีรีบูน  ศิริดล
2. เด็กหญิงชีวาพร  กาสีคุณ
3. เด็กชายธีรยุทธ  ชาตรี
4. เด็กชายธีรวัต  ทิพพร
5. เด็กหญิงพรชิตา  สุวรรณโถง
6. เด็กหญิงวรัญญา  บุราณสาร
7. เด็กหญิงวัลย์ลดา  เป้าจันทึก
8. เด็กชายวิธวัฒน์  สมรัตน์
9. เด็กชายศิรสิทธิ์  สมบูรณ์พร้อม
10. เด็กหญิงอนัญญา  สมบัติดี
 
1. นางพรทิพย์  สินธนันชัย
2. นางสาวสุกัญญา  นามธรรม
3. นางนิ่มนวล  แสงวงค์
 
93 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 95.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. นางสาวกัญชริกา  ศิริปี
2. นางสาวกัลยารัตน์  สารสุวรรณ์
3. นายชนะชัย  โคตรสละ
4. นายธนวัฒน์  หอมสมบัตืิิ
5. นางสาวธัญญากร  หาญณรงค์
6. นางสาวพันญารัตน์  กิติราช
7. นางสาวพุธิตา  แก่นพุทธ
8. นายวุฒิชัย  ไชยรบ
9. นายศุภกฤต  ช่างสอน
10. นายอภิวัฒน์  อุ่นจิตร
 
1. นางพรทิพย์  สินธนันชัย
2. นางนิ่มนวล  แสงวงค์
3. นางสาวสุกัญญา  นามธรรม
 
94 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหลวงศึกษา 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา   ชัยนคร
2. เด็กหญิงจริยา  สุดสะดี
3. เด็กหญิงชลธิชา  ไชยวารี
4. เด็กหญิงปณิดา   ไชยกันยา
5. เด็กหญิงศรุตา   จันทัย
6. เด็กหญิงศศิวิมล  สารพัฒน์
7. เด็กหญิงสุภาวดี   ศิริทองสุข
8. เด็กหญิงอนัญญา  พูลเพิ่ม
 
1. นายทรงเดช   ชมภู
2. นางมรรยาท   ชมภู
3. นายณชพัฒน์  ดุลยลา
4. นางพรสว่าง   รัตนสมบัติ
 
95 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. นางสาวกิ่งลลนา  แก้วกาไลย
2. นายจันจิรา  สาริศรี
3. นางสาวชรินรัตน์  โกสิงห์
4. นางสาวชลลดา  เพชรรัตน์
5. นางสาวปนัดดา  บุษมงคล
6. นางสาวปิยธิดา  ประธาน
7. นางสาววรรณิสา  ศรีสร้อย
8. นางสาววิชุอร  พิลาผา
9. นางสาวสุภัสสร  แสนอุบล
10. นางสาวสุวิมล  ลีทอง
 
1. นางฉวีวรรณ  กุดหอม
2. นางสาวอมรรัตน์  ไสยวิบูลย์
 
96 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหลวงศึกษา 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา   ชัยนคร
2. เด็กหญิงจริยา  สุดสะดี
3. เด็กหญิงชลธิชา   ไชยวารี
4. เด็กหญิงปณิดา   ไชยกันยา
5. เด็กหญิงศรุตา   จันทัย
6. เด็กหญิงศศิวิมล  สารพัฒน์
7. เด็กหญิงสุภาวดี   ศิริทองสุข
8. เด็กหญิงอนัญญา  พูลเพิ่ม
 
1. นายทรงเดช   ชมภู
2. นางมรรยาท   ชมภู
3. นายณชพัฒน์  ดุลยลา
4. นางพรสว่าง   รัตนสมบัติ
 
97 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. นางสาวจันจิรา  สาริศรี
2. นางสาวชลลดา  เพชรรัตน์
3. นางสาวปนัดดา  บุษมงคล
4. นางสาวปิยธิดา  ประธาน
5. นางสาววนิชชา  บ่อดินดำ
6. นางสาววรรณิสา  ศรีสร้อย
7. นางสาววิชุอร  พิลาผา
8. นางสาวศุทธิราพร  สมจิต
9. นางสาวสุภัสสร  แสนอุบล
10. นางสาวสุวิมล  ลีทอง
 
1. นางฉวีวรรณ  กุดหอม
2. นางสาวอมรรัตน์  ไสยวิบูลย์
 
98 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. เด็กหญิงจันจิรา  คำภู
2. เด็กชายณัฐพงษ์  แก้วชิน
3. เด็กชายธวัชชัย  วงศ์ใหญ่
4. นายนพพันท์  รักษาชาติ
5. เด็กหญิงปฐมาวดี  วรรณพัฒน์
6. เด็กหญิงปรมาพร  ยังไม่ทราบ
7. เด็กชายพรอนันต์  พันธ์เทียม
8. เด็กหญิงพิมชนก  สอนเสนา
9. เด็กชายภานุวัฒน์  ฝ่ายขันธ์
10. เด็กหญิงมนัสนันท์  บรรจุทรัพย์
11. เด็กหญิงวรัญญา  วรรณวัลย์
12. เด็กชายวรินทร  บุตรวงษ์
13. เด็กชายวุฒิพร  สร้อยสูงเนิน
14. เด็กชายสราวุธ  หมวดนา
15. เด็กหญิงสุนิตา  ทองหน่อหล้า
16. นางสาวอนัญญา  สมบัติดี
 
1. นางสาวสุกัญญา  นามธรรม
2. นางพรทิพย์  สินธนันชัย
3. นางนิ่มนวล  แสงวงค์
 
99 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 88.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. นางสาวกฤติยา  พรหมวิชัย
2. นางสาวกวินทรา  ประชาแปลง
3. นายชืินดนัย  แผ่นบุตร
4. นางสาวธัญญากร  หาญณรงค์
5. นายธีรธรรม  หงส์สิริธนธร
6. นางสาวนิรมล  โคตรพุ้ย
7. นางสาวพันญารัตน์  กิติราช
8. นางสาวรจิตรัฐ  สมบัติดี
9. นายวิชเยนทร์  สรรพโส
10. นายศรีนคร  กองธรรม
11. นายศักดิ์สิทธิ์  สะอาดวงษ์
12. นายสหรัฐ  แหลมไธสง
13. นางสาวอินทิรา  โคตะโคตร
14. นายอุกฤษฏ์  พรมวง
15. นางสาวเพ็ญนภา  นันธิเสน
16. นายเมฆินทร์   สีสมพาน
 
1. นางพรทิพย์  สินธนันชัย
2. นางนิ่มนวล  แสงวงค์
3. นางสาวสุกัญญา  นามธรรม
 
100 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหลวงศึกษา 1. นายกิตติศักดิ์   สนทนาวงศ์
2. เด็กชายชวัลลักษณ์   สอดเสน
3. นายธนภัทร   สารวงษ์
4. นายสมคิด  วิหก
5. นายอภิลักษณ์   เชื้อแก้ว
 
1. นายมรรยาท   ชมภู
2. นายทรงเดช   ชมภู
 
101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 88.02 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. นางสาววสุนันท์  ศรีสร้อย
 
1. MissํYan  Fan
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแวงพิทยาคม 1. นางสาวณัฐณิชา  โพธิราช
 
1. นางนันทนา  สุวรรณมาโจ
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน 1. เด็กหญิงรัตนากร  ปัทถาพงษ์
 
1. นางสาวเจียมจิต  สุวรรณเทน
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1. นางสาวธมลวรรณ  สารประรัง
 
1. นางสาวสุนิจฐา  พองพรหม
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. นางสาววาสิตา  เพชรยิ้ม
 
1. นางอรวัสน์  มุลมณี
 
106 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 93.15 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน 1. เด็กหญิงวิภวาณี  เนียก๊าด
 
1. นายอัณณพ  จรรยาเพศ
 
107 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา 1. นางสาวมาริษา  ผลาจันทร์
 
1. นางสาวนิธิมา  เจริญชัย
 
108 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน 1. เด็กชายชาคริต  เทียมราช
 
1. นางสาวนิภาพร  ทินโนรส
 
109 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1. นางสาวชาลิสา  ลิขิต
 
1. นางสาวสุนิจฐา  พองพรหม
 
110 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. นางสาวปรียากร  โพธิสว่าง
 
1. นางอรวัสน์  มุลมณี
 
111 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ 1. นางสาวจิราพัชร  พรหมาตย์
2. นางสาวจิราภา  พรหมมาตย์
3. นายทินวัฒน์  วงศ์ราษี
4. นายพงพินิจ  ประกิ่ง
5. นายวุฒิชัย  ชาประดิษฐ์
 
1. MissGao  Ge
2. นางสาวงามทิพย์  มั่นทองขาว
 
112 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ 1. นางสาวกานตาภา  แจ่มสุวรรณ
2. นางสาวพนิดา  พรมจินดา
3. นางสาวพลอย  ผันผ่อน
4. นางสาวอาภัสรา  สุจริต
5. นางสาวอินทิรา  จันทะจวง
 
1. นายณัฐสิชฌ์  เลิศพสุโชค
2. นางสาวสุรัชวดี  ปิระนันท์
 
113 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. นายกฤตยชญ์  คบทองหลาง
2. นางสาวกะรัตเพชร  คชพล
3. นางสาวธนธรณ์  ปลูกกลาง
4. นางสาวพัชริดา  ทวีคูณ
5. นางสาวอรอุมา  ปากอุตส่าห์
 
1. นางอรวัสน์  มุลมณี
2. นายวัลลภ  แก้วปัญญา
 
114 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. นางสาววิมลทิพย์  ไชยวงศ์
2. นางสาวสรัลรัตน์  ผดากาล
 
1. นางอรวัสน์  มุลมณี
 
115 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหลวงศึกษา 1. เด็กชายชนกันต์   โพธิ์วัด
2. นายธัชพล  ติดตาม
3. นายพรทวี  สมสิ่ง
4. นายวทัญญู  แวงวรรณ
5. เด็กชายวรวุฒิ   บุญเสริม
6. เด็กชายอำพันธ์ยุทธ   เหนือโพธิ์ทอง
7. เด็กชายเรวัตร   พรมบุตร
8. เด็กชายเอราวัตร   มุธุสิทธิ์
 
1. นายไวพร   ดาบพิมพ์ศรี
2. นายจตุชัย   ชนะมาร
3. นายทนงศักดิ์   เอี้ยวเฮง
 
116 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหลวงศึกษา 1. เด็กชายณัฐพล   หอมพันนา
2. นายธนวัฒน์   แสงส่อง
3. นายพงศธร  เครือสวัสดิ์
4. นายภาณุวัฒน์  นาคราช
5. นายวารินทร์   เครือแวงมล
6. นายอดิพงษ์   จันทร์ไทย
 
1. นายไวพร   ดาบพิมพ์ศรี
2. นายวิระพล   ทองจรัส
3. นายทนงศักดิ์  เอี้ยวเฮง
 
117 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. นางสาวจีรพัช  สุจริต
2. นางสาวธยานี  โสภาจร
3. นายนวมินทร์  ปัตพี
4. นายนิติวัฒน์  มุงคุณแก้ว
5. นางสาวมัชฌิมา  พิศมัย
6. นางสาววณิชยา  กุละนาม
7. นางสาวศศิธร  ผาลิวงค์
8. นางสาวสุภาพร  รัตธิวัน
9. นางสาวสุรัตน์  ฉลาดล้ำ
10. นายอำพล  ชาติชำนิ
 
1. นางสาวศุภมาตุ  อิ้มพัฒน์
2. นางอัสราพร  โตพัน
3. นางระยิ้ม  อ่อนสุระทุม
 
118 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1. เด็กหญิงจุฑาพร  บุตรสะอาด
2. เด็กหญิงทิติยา  กรกิ่งมาลา
3. เด็กหญิงศศิภา  ขันละ
4. เด็กหญิงศิริวรรณ  แซ่เอ็ง
5. เด็กหญิงอารีรัตน์  เหมะธุลิน
 
1. นางบุญเพ็ญ  ศรีพรหมษา
2. นางสาวพิชยาพร  ราชคำ
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1. นางสาวกรกนก  รังวารี
2. นางสาวช่อผกา  สุทธิอาจ
3. นางสาวนันทิยา  มาตราช
4. นางสาวศิรินยา  กิ้วภาวัน
5. นางสาวสาริตรี  ดาวเศรษฐ
 
1. นางบุญเพ็ญ  ศรีพรหมษา
2. นายพรชัย  ศรีพรหมษา
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. เด็กหญิงฐิติพร  ลีทอง
2. เด็กหญิงสุพรรณิการ์  ศรีนานวน
3. เด็กหญิงอนัญญา  พาเสน่ห์
 
1. นางรัตธินาภรณ์  สุวรรณชัยรบ
2. นายณัฏฐากร  นิลเขต
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1. นางสาวพิมพกานต์  วรรณพัฒน์
2. นางสาวรักษ์สิตา  พันธะสา
3. นางสาวเนตรชนก  เครือฟ้า
 
1. นางชุมากานต์  สุรเสียง
2. นางณิชากร  โสภาพร
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงกาญจนา  ป้องคำสิงห์
2. เด็กชายปิยะกร  พรมพา
3. เด็กชายวุธณา  สุทธิประภา
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  จันเทพ
2. นายโชคชัย  เศษอาจ
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1. นางสาวปัญญรัชต์  แสนโคตร
2. นายอาชวิชญ์  อินทร์หา
3. นายเจตรินทร์  นามเดช
 
1. นางชุมากานต์  สุรเสียง
2. นางณิชากร  โสภาพร
 
124 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. เด็กหญิงจิรัชญา  กุลโพนเมือง
2. เด็กหญิงสิริทรัพย์  แสงอุทัย
 
1. นายอำพล  ธุรารัตน์
2. นายจักรพงษ์  ไชยวงศ์คต
 
125 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสีนวล 1. เด็กหญิงวิจิตรา    วรราช
2. เด็กหญิงศิรินทรา    ผ่องใส
 
1. นายกิตติ   ถามะพันธุ
2. นายนิกร   มาระมิ่ง
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสีนวล 1. นายกิติคุณ   สุวรรณเพ็ชร
2. นายประมวล   ระนาด
 
1. นายกิตติ   ถามะพันธุ
2. นางสาวนิลาวรรณ   สิงห์งาม
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1. เด็กชายกฤษฎากรณ์  แก้วคำแสน
2. เด็กชายขจรศักดิ์  นิลผาพงษ์
 
1. นายพงษ์ขจร  บุญพงษ์
2. นางสาวสุภาพร  แสงตีสุ
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. นายพีรพงศ์  พรมพินิจ
2. นายอนุชา  ปานทอง
 
1. นางสาววิภานี  ศิริพลบุญ
2. นายจักรพงษ์  ไชยวงศ์คต
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสีนวล 1. เด็กหญิงสุภัชชา    ชินะคำ
2. เด็กหญิงสุภาพร    เมืองแทน
 
1. นายนิกร   มาระมิ่ง
2. นางสาวนิลาวรรณ  สิงห์งาม
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสีนวล 1. เด็กชายทักษิณ    ทับเสนา
2. เด็กหญิงอริญญา   หลานเศรษฐา
 
1. นายนิกร   มาระมิ่ง
2. นางสาวนิลาวรรณ   สิงห์งาม
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสีนวล 1. เด็กหญิงณัฐธิดา   ชื่นบาน
2. เด็กชายนิธิพงษ์    ดวงแก้ว
 
1. นายนิกร   มาระมิ่ง
2. นางสาวนิลาวรรณ   สิงห์งาม
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 92.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสีนวล 1. นางสาวพิยะดา   ปทุมวัน
2. นางสาวละมัย  ศรีอุปลัด
 
1. นายนิกร   มาระมิ่ง
2. นางสาวนิลาวรรณ   สิงห์งาม
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. นายชวิน  หิตะคุณ
2. นายพงษ์ศักดิ์  มีอาจ
 
1. นายนคร  โคตรโสภา
2. นายอำพล  ธุรารัตน์
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1. นายกาญจนเทพ  ถาโท
2. นายจิรวัฒน์  แก้วกุลบุตร
 
1. นางสาวกิริยา  ทิพมาตย์
 
135 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงพรธีรา  ศรีธรรมา
2. เด็กหญิงรัชชประภา  ทองกาล
3. เด็กหญิงศุภมาศ  สุรินทะ
 
1. นางสาวกันทลัส  ทิพย์คำมี
2. นางพัชรนันท์  แสนดวง
 
136 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1. นางสาวผกามาศ  บุตรน้ำเพ็ชร
2. นางสาววรุณประภา  วรสาร
3. นางสาววิชญาพร  ศรีเพชร
 
1. นางสาวกิริยา  ทิพมาตย์
2. นายวุฒิวัฒน์  สาขามุละ
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสีนวล 1. นางสาวจุฑาทิพย์  ติยะบุตร
2. นายศราวุธ  ระนาด
 
1. นายนิกร   มาระมิ่ง
2. นางสาวนิลาวรรณ   สิงห์งาม
 
138 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. นางสาวกานต์ธิดา  พิมาทัย
2. เด็กชายรอยบุญ  พรหมอุดม
3. นางสาวอัจฉราภรณ์  กุลบุตร
 
1. นายธวัฒชัย  หอมแพน
2. นางสาววัชราพร  ศรีสร้อย
 
139 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. นายพิชยันต์  นันทะศรี
2. นายสิทธิพงษ์  วงศ์ประทุม
3. นายอภิวัฒน์  ศรีนุกูล
 
1. นายธวัฒชัย  หอมแพน
2. นางสาววัชราพร  ศรีสร้อย
 
140 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติพศ  พรมไพสน
2. เด็กชายรอยบุญ  พรหมอุดม
3. เด็กชายสงคราม  แสนตามี
 
1. นายธวัฒชัย  หอมแพน
2. นางสาววัชราพร  ศรีสร้อย
 
141 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. นายกฤศ  วิชนา
2. นายณรงค์ฤทธิ์  บุญตา
3. นายอภิวัฒน์  ศรีนุกูล
 
1. นายธวัฒชัย  หอมแพน
2. นางสาววัชราพร  ศรีสร้อย
 
142 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษณพงศ์  พรมลี
2. เด็กชายธนวัฒน์  มาลาทอง
3. เด็กชายสิทธิศักดิ์  เจริญไชย
 
1. นายธวัฒชัย  หอมแพน
2. นางสาววัชราพร  ศรีสร้อย
 
143 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหลวงศึกษา 1. นายยสุตมา  จันทะรส
2. นายวีรวัฒน์  หมั่นคูณ
3. นายสิริวัฒน์  ธงศรี
 
1. นายรังสรรค์  วงศ์ษา
2. นางสาววิไลลักษณ์   แก้วดวงสี
 
144 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. นางสาวกนกพร  เห็มภูมิ
2. นางสาวธัญญพัทธ์  มณีเนตรธิติพร
3. เด็กชายเสฎฐนันท์  พรมบุตร
 
1. นายอภิวัฒน์  อ่อนสุระทุม
2. นางสาววัชราพร  ศรีสร้อย
 
145 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 1. นางสาวกฤษณา  จูมศิลป์
2. นายวุฒิพงษ์  ฐานศรีมี
3. นางสาวสุชานันท์  หลวงศรี
 
1. นายสานิต  โลบภูเขียว
2. นายสุริยา  สุทธิโคตร
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา 1. เด็กชายธนกฤต  แก่แก้ว
2. เด็กชายศุภเศรษบ์  คุณสมบัติ
3. เด็กหญิงเจนจิรา  โคตะมา
 
1. นายนราดล  นวลมณี
2. นางหทัย  พจนา
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา 1. นายธนภัทร  ประสานทอง
2. นายมวลชน  ใบแสน
3. นายศตวรรษ  มณีบู่
 
1. นายนราดล  นวลมณี
2. นายยุทธศิลป์  ประเคนชัย
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงนีราพรรณ  ศรีบุญ
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  พลรักษา
3. เด็กหญิงสุนันทินี  กำเนิดสิงห์
 
1. นายวีระชัย  ชินจักร
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. นางสาวชลดา  ปัญญาวัน
2. นางสาวดวงฤทัย  บุญสงค์
3. นางสาวมุฑิตา  แก้วมงคล
 
1. นางเพ็ญศรี  เกษเพชร
2. นางสุดารัตน์  ถิตย์ประเสริฐ
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94.43 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. นางสาวดวงยี่หวา  คำคูณเมือง
2. นายปฏิภาณ  ทองโคตร
3. นายภูมินทร์  แก้วไพศาล
4. นางสาวมาริสา  วิถี
5. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  พินิจพรม
6. เด็กหญิงหทัยชนก  พุ่มแจ้
 
1. นางศรีสุธา  ราชชมภู
2. นางสุนทราภรณ์  ศรีวรกุล
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 90.39 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาริชวิทยา 1. นางสาวนิธาดา  ผิวขาว
2. นางสาวนิภาวัลย์  แก้วคำสอน
3. นางสาวพรรณภา  พจนา
4. นางสาวพรวลัย  อุปสรรค
5. นางสาวรัตน์ธิดา  อินนาลม
6. นางสาวเสาวลักษณ์  อุ่นวิเศษ
 
1. นางอวยพร  เจริญไชย
2. นางสาวธัญภัค  โอนสูงเนิน
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงปาริชาติ  พันธุลา
2. เด็กชายยุทธการ  โพธิ์ศรี
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  พัฒคาต
 
1. นายนราดล  นวลมณี
2. นางพัชรนันท์  แสนดวง
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา 1. นายกฤษวรงณ์  โสมชัย
2. นางสาวนันทิกานต์   เอมประโคน
3. นายวัชรชัย  รัตน
 
1. นายนราดล  นวลมณี
2. นางหทัย  พจนา
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหลวงศึกษา 1. นางสาวประวีณา   ขวัญแก้ว
2. นายวิชิต   สิทธิยา
3. นางสาวเปรมยุดา   จันทร์ไทย
 
1. นายดิเรก   ฝุ่นเงิน
2. นางสาวศกลวรรณ  พรหมจรรย์
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหลวงศึกษา 1. นายธีรโชติ   ผลจันทร์
2. นางสาวศศิวิมล  แสงจันทร์
3. นางสาวสุทธิดา   บรรดาศักดิ์
 
1. นางสาวศกลวรรณ  พรหมจรรย์
2. นายดิเรก   ฝุ่นเงิน
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง 1. นางสาวพิริญา  โคตรวิชัย
2. นางสาวภิรารัตน์  เปลี่ยนประดิษฐ์
3. นางสาวสุพรรษา  ชาวสวน
 
1. นางเพียงใจ  ทาบุดดี
2. นางนวลละออง  ดวงชาทม
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา 1. นายกฤษกร  จิกจักร์
2. นายกฤษณะ  โอนวัง
3. นายโชคอนันต์  จันทดวง
 
1. นางหทัย  พจนา
2. นายอภิสิทธิ์  ทนคำดี
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา 1. นางสาวพัชรา  สิงห์สิน
2. นายมินทาดา  ทันเทียม
3. นางสาวอินทิพร  แสนอุบล
 
1. นางสาวอรพรรณ  ราชสีมา
2. นางสาวธารวิมล  คำโพธิ์ชา
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. นางสาวพัชริตา  คำเขียว
2. นางสาวพิมนิภา  หาสี
3. นางสาวสุภาภรณ์  ริพลธา
 
1. นางสาวจีระวรรณ  ศิริขันธ์
2. นายชาญชัย  ศรีเพชร
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบะฮีวิทยาคม 1. นางสาวชลธิดา  ชาวหะศรี
2. นางสาวรนิดา  สอนศูนย์
3. นางสาวสุภารัตน์  คำปิตะ
 
1. นางประภาพรรณ  สุนันธรรม
2. นายบุญรัตน์  สุนันธรรม
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบะฮีวิทยาคม 1. นางสาวณัฐกานต์  ปัจฉิม
2. นางสาวพิกุล  ไชยวุฒิ
3. นางสาวมณีนุช  อำนวย
 
1. นางประภาพรรณ  สุนันธรรม
2. นายนนท์  สมใจเพ็ง
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ไชยสมคุณ
2. เด็กชายธนวัฒน์  ฤทธิรรม
3. นางสาวนุชรีย์  ศรีนุกุล
 
1. นางอรุณรัศ  กัลยาไสย
2. นายปริญญา  โชว์สูงเนิน
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1. นางสาวดารุณี  อ่อนมิ่ง
2. นางสาวนฤมล  สุ่มมาตร์
3. นางสาวนิรชา  กองแซง
 
1. นางสาวชนัสถ์นัน  สาไพรวัน
2. นางสาวสัญทนา   พรหมสาขา ณ สกลนคร
 
164 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบะฮีวิทยาคม 1. เด็กหญิงเพ็ญประภา  เป้าวิชัย
 
1. นางกาญจนา  คานเพชรทา
 
165 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบะฮีวิทยาคม 1. เด็กหญิงนุ้นประภา  หนูแก้ว
2. เด็กหญิงปนัดดา  มะโนรักษ์
3. เด็กหญิงแววใจ  ถินนาวัน
 
1. นางภักดี  อามาตรมนตรี
2. นางสุจิตรา  วภักดิ์เพชร
 
166 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบะฮีวิทยาคม 1. นายชัยวิทย์  ดีวันไชย
 
1. นางซารัญฎา  ผลจันทร์
 
167 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบงเหนือวิทยาคม 1. นางสาวชลลดา  พลเยี่ยม
 
1. นางสาวชลธิชา  บุญนะที
 
168 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบงเหนือวิทยาคม 1. เด็กชายวีรภัทร  กุดสุชัยราช
 
1. นางสมคิด  ศิริวัฒ
 
169 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยา 1. เด็กชายนนทชาติ  กางทอง
 
1. นางดวงใจ  จันทวงค์
 
170 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1. เด็กหญิงพัชรพร  แก้วคำแสน
 
1. นางบุญเพ็ญ  ศรีพรหมษา
 
171 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบงเหนือวิทยาคม 1. นายรุ่งอาทิตย์  ฉิมบุรี
 
1. นางสาวอาทิตยา  วุฒนาม
 
172 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบะฮีวิทยาคม 1. เด็กหญิงวีรดา  ชำมะลี
 
1. นางสาววราภรณ์  ทัศนพงศ์
 
173 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยา 1. เด็กชายมงคลชัย  อุ่นชะหลี
 
1. นายส่งเสริม  สาราโรจ
 
174 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" 1. นายภักดีแดง  ไชยศรี
 
1. นางสาวเบญจมาศ  ไชยช่วย
 
175 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบะฮีวิทยาคม 1. นายพงษ์ชัย  โม่บุตร
2. นายศิริศักดิ์  ใจทน
 
1. นายไชยภักดิ์  นักธรรม
2. นายอำนวย  อามาตรมนตรี
 
176 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบะฮีวิทยาคม 1. นายภูวนาท  ชมพลมา
2. เด็กชายเจษฎาภรณ์  วะชุม
 
1. นายไชยภักดิ์  นักธรรม
2. นางสุรีย์ภรณ์  นารินทร์
 
177 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 88.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. เด็กชายภูรินทร์  ประจันนวล
 
1. นายมงคล  สินธนันชัย
 
178 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. นายพิณไพรำ  สินธนันชัย
 
1. นายมงคล  สินธนันชัย
 
179 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. เด็กชายเดชพนธ์  ผาสีดา
 
1. นายมงคล  สินธนันชัย
 
180 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. นายพงศกรณ์  มงคลแก้ว
 
1. นายสฤษธิ์  มุลมณี
 
181 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 88.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. เด็กชายศตวรรษ  นาเมืองรักษ์
 
1. นายมงคล  สินธนันชัย
 
182 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. นายณัฐวุฒิ  พรหมสาขา ณ สกลนคร
 
1. นายมงคล  สินธนันชัย
 
183 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. เด็กชายภาคภูมิ  เนตรสว่าง
 
1. นายมงคล  สินธนันชัย
 
184 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. นายภูมิเดช  มั่นคง
 
1. นายมงคล  สินธนันชัย
 
185 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. เด็กหญิงกฤตินี  พิชัย
2. นางสาวกิ่งฟ้า  พรมบุตร
3. นายจตุรงค์  สุดตา
4. นางสาวจันจิรา  สาริศรี
5. นายจิรพงษ์  วิสาชัย
6. เด็กชายจิรศักดิ์  หลักทอง
7. นางสาวชลลดา  เพชรรัตน์
8. นายชัชชุรัช  พันธ์ดูร
9. นายชัยพร  อุดรคำ
10. เด็กชายชานันท์  เหลาพรหม
11. เด็กชายนครินทร์  นวลอึ่ง
12. เด็กชายนธี  มายูร
13. นางสาวปนัดดา  บุชมงคล
14. นางสาวปัทมาภรณ์  ศรีสร้อย
15. นางสาวปิยธิดา  ประธาน
16. นายปิยะมินทร์  สุจริต
17. นายพงศกรณ์  มงคลแก้ว
18. นายภัทรพล  ประสงค์ศรี
19. นายภาคภูมิ  พรหมจักร
20. นายภูชิต  พรมเรียน
21. นางสาวมุทิตา  วงศ์ประทุม
22. นางสาวรัตนาพร  พงษ์ไทย
23. นางสาววณิชชา  บ่อดินดำ
24. นางสาววรรณิสา  ศรีสร้อย
25. นางสาววิชุอร  พิลาพา
26. นายวุฒิวัฒน์  อัมวงศา
27. นางสาวสุภัสสร  แสนอุบล
28. นางสาวสุวพิชชา  พิมูลขันธ์
29. นายอาทิตย์  นาไชยสิทธิ์
30. นายเอกมนต์  บุญไสย
 
1. นายสฤษธิ์  มุลมณี
2. นางอรวัสน์  มุลมณี
3. นางสาวศุภมาตุ  ิิอิ้มพัฒน์
4. นางอัสราพร  โตพัน
5. นางฉวีวรรณ  กุดหอม
6. นางสาวอมรรัตน์  ไสยวิบูลย์
7. นายชยธร  แสนศิริวัฒนกุล