สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 23 (สกลนคร) [กลุ่ม สพม.สกลนคร 2]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 พังโคนวิทยาคม 44 19 10 73 101 4 2 2 107
2 สว่างแดนดิน 30 24 13 67 89 4 4 2 97
3 เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 11 5 36 38 2 1 1 41
4 หนองหลวงศึกษา 13 6 9 28 48 7 4 5 59
5 มัธยมวาริชภูมิ 11 15 9 35 61 9 2 2 72
6 บ้านนาสีนวล 9 3 3 15 24 4 2 4 30
7 บะฮีวิทยาคม 8 3 3 14 31 2 3 5 36
8 นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา 7 1 2 10 20 10 4 3 34
9 ธรรมบวรวิทยา 5 11 3 19 39 6 1 5 46
10 โคกสีวิทยาสรรค์ 5 8 8 21 52 16 6 5 74
11 การกุศลวัดบูรพา 5 5 7 17 53 13 5 6 71
12 มารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 5 4 9 18 29 0 1 2 30
13 อนุบาลสุวรรณเทน 5 3 3 11 25 3 1 4 29
14 ราชประชานุเคราะห์ 53 4 10 5 19 36 9 2 7 47
15 บงเหนือวิทยาคม 3 2 2 7 12 3 0 4 15
16 วาริชวิทยา 3 1 1 5 9 1 1 3 11
17 เทพสวัสดิ์วิทยา 2 2 0 4 20 4 1 1 25
18 เจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" 2 1 4 7 15 6 2 6 23
19 พรรณาวุฒาจารย์ 1 11 13 25 52 10 5 4 67
20 ส่องดาววิทยาคม 1 5 2 8 28 10 2 5 40
21 บ้านบัวราษฎร์บำรุง 1 5 2 8 24 11 1 7 36
22 แวงพิทยาคม 1 4 4 9 33 10 4 3 47
23 ภูริทัตต์วิทยา 0 1 1 2 12 3 2 6 17
24 เมธาศึกษา 0 1 0 1 12 2 3 4 17
25 อนุบาลนิคมน้ำอูน 0 0 3 3 13 9 2 2 24
26 ช้างมิ่งพิทยานุกูล 0 0 2 2 15 7 2 1 24
27 ลำปลาหางวิทยา 0 0 2 2 10 5 0 1 15
รวม 185 156 125 466 901 170 63 100 1,134