หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายภานุทัต คำทะเนตร ครูโรงเรียนพังโคนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล เอกสารและสูจิบัตร
2 นางสาวชุลีกร คำหล้า ครูโรงเรียนพังโคนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล เอกสารและสูจิบัตร
3 นายนราธิป พนันชัย ครูโรงเรียนพังโคนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล เอกสารและสูจิบัตร
4 นางสาวสตรีรัตน์ แสงสี ครูโรงเรียนพังโคนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล เอกสารและสูจิบัตร
5 นางรัตธินาภรณ์ สุวรรณชัยรบ ครูโรงเรียนพังโคนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล เอกสารและสูจิบัตร
6 นางอุไรพร จันฤาไชย ครูโรงเรียนพังโคนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล เอกสารและสูจิบัตร
7 นายสายฝน กุละนาม ครูโรงเรียนพังโคนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล เอกสารและสูจิบัตร
8 นายสุรศักดิ์ แสงจันทร์ ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล เอกสารและสูจิบัตร
9 นางสาววิภาวดี ฤทธิธรรม ครูโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล เอกสารและสูจิบัตร
10 นางสาวลภัสรดา กาญบุตร ครูโรงเรียนพังโคนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล เอกสารและสูจิบัตร
11 นางสาววัชราพร ศรีสร้อย ครูโรงเรียนพังโคนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล เอกสารและสูจิบัตร
12 นายอภิวัฒน์ อ่อนสุระทุม ครูโรงเรียนพังโคนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล เอกสารและสูจิบัตร
13 นางสาวกนกนุช โคตรชมภู ครูโรงเรียนพังโคนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล เอกสารและสูจิบัตร
14 นางเพ็ญลักษณ์ เต็งวัฒนโชติ ครูโรงเรียนพังโคนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
15 นางเพชรสุดา มียศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
16 นางสาวณัฐมน โพธิ์สาวัง ครูโรงเรียนพังโคนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
17 นางวรรณธนา เถายะบุตร ผู้อํานวยการโรงเรียนบะฮีวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
18 นางสาวกนกนุช โคตรชมภู ครูโรงเรียนพังโคนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
19 นางสาวกัญญารัตน์ สาขามุละ ครูโรงเรียนพังโคนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
20 นางสาวพิจิตรา ทองนู ครูโรงเรียนพังโคนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
21 นางยุพาภรณ์ ศิริกุล ครูโรงเรียนพังโคนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
22 นางจำรูญ คำแพงอาจ ครูโรงเรียนพังโคนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
23 นายภานุทัติ คำทะเนตร ครูโรงเรียนพังโคนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
24 นายสายฝน กุละนาม ครูโรงเรียนพังโคนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
25 นายการันต์ ไตรธิเลน ครูโรงเรียนพังโคนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
26 นางศิริจันทร์ พิมพ์ปัจฉิม ครูโรงเรียนพังโคนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
27 นางนภาพร วงค์ประทุม ครูโรงเรียนพังโคนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
28 นางวรพรรณ ลุนจักร ครูโรงเรียนพังโคนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
29 นางสาววิภารัตน์ เสนาผล ครูโรงเรียนพังโคนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
30 นางสาวดวงพร คำภูแสน ครูโรงเรียนพังโคนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
31 นางสุพัตรา สุกัน ครูโรงเรียนพังโคนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
32 นางพรภินันท์ วงศ์กลุ่ม ครูโรงเรียนพังโคนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
33 นางสาวสุทธิดา ปีคุณ ครูโรงเรียนพังโคนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
34 นางสาวรัติยา เลิศศรี เจ้าหน้าที่โรงเรียนพังโคนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
35 นางสาวกมลชนก อินทรพานิชย์ เจ้าหน้าที่โรงเรียนพังโคนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
36 นางสาวลภัรลดา กาญบุตร เจ้าหน้าที่โรงเรียนพังโคนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
37 นางนิตยา ปอยสูงเนิน ครูโรงเรียนพังโคนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
38 นางสาวกนกนันท์ นนธิราช ครูโรงเรียนพังโคนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
39 นางสาวรักสุดา อุดม ครูโรงเรียนพังโคนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
40 นายนิรันดร เทศประสิทธิ์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนพังโคนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
41 นางศิริพร ศรีหนาท ครูโรงเรียนพังโคนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
42 นายพนมพันธ์ ไชยเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนพังโคนวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
43 นายประภัทร์ กุดหอม รองผู้อำนวยการโรงเรียนพังโคนวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
44 นายนิรันดร เทศประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพังโคนวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
45 นายวีระศักดิ์ คำแพงอาจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพังโคนวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
46 นายเกษมสันต์ ศรีคำมุล ครูโรงเรียนพังโคนวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
47 นายศาสตร์ สัตถาผล รองผู้อำนวยการโรงเรียนพังโคนวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
48 นางระยิ้ม อ่อนสุระทุม ครูโรงเรียนพังโคนวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
49 นายมหิดล วงศ์อินทร์อยู่ ครูโรงเรียนพังโคนวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
50 นายธนปกรณ์ ป้องศรี ครูโรงเรียนพังโคนวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
51 นางพรภินันท์ วงศ์กลุ่ม ครูโรงเรียนพังโคนวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
52 นายธวัฒชัย หอมแพน ครูโรงเรียนพังโคนวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
53 นางสาววัชราพร ศรีสร้อย ครูโรงเรียนพังโคนวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
54 นางสาววารุณี หงษ์ภู ครูโรงเรียนพังโคนวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
55 นางสาวสุธิดา ปีคุณ ครูโรงเรียนพังโคนวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
56 นายวิศาสน์ เต็งวัฒนโชติ ครูโรงเรียนพังโคนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
57 นางระยิ้ม อ่อนสุระทุม ครูโรงเรียนพังโคนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
58 นางวิภาพรรณ เทศประสิทธิ์ ครูโรงเรียนพังโคนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
59 นางพุทธซ้อน แก้วก่า ครูโรงเรียนพังโคนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
60 นางสาวทัศนีย์ สิงหวงค์ ผู้อํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนคร คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
61 นายคมสันต์ พรหมสาขา ณ สกลนคร ครูโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
62 นางพรทิพย์ พานิล ครูโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
63 นางวรรณธนา เถายะบุตร ผู้อํานวยการโรงเรียนบะฮีวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
64 นายวีระศักดิ์ คำแพงอาจ รองผู้อํานวยการโรงเรียนพังโคนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
65 นายเรือง เซ็นนิล รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
66 นางพรศิริ หล้ามงคล ครูโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
67 นางจีรวัฒน์ วิชนา ครูโรงเรียนพังโคนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
68 นางวิไลวรรณ เฮงมีชัย ครูโรงเรียนพังโคนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
69 นายชนะชัย สีแสด เจ้าหน้าที่โรงเรียนพังโคนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
70 นางสาวกมลชนก อินทรพานิชย์ เจ้าหน้าที่โรงเรียนพังโคนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
71 นายนิวัติ สุวรรณช ผู้อํานวยการโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
72 นายพนมพันธ์ ไชยเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนพังโคนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
73 นายวีระศักดิ์ คำแพงอาจ รองผู้อํานวยการโรงเรียนพังโคนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
74 นายวรพงษ์ บุญรักษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
75 นายไพทูรย์ เนื้ออ่อน รองผู้อํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนคร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
76 นายอนุรักษ์ วภักดิ์เพชร ครูโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
77 นายศุภชัย ยศตะโคตร ครูโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
78 ส.ต.ท.ชนะ เพชรพรรณ ครูโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
79 นายบุญเจริญ เกื้อทาน ครูโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
80 นายวิมลศิลป์ เริ่มรักษ์ ครูโรงเรียนพังโคนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
81 นายคำรน อัคพิน ครูโรงเรียนพังโคนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
82 นายวิชา ศรีสร้อย ครูโรงเรียนพังโคนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
83 นายชัยศรี สุขสร้อย ครูโรงเรียนพังโคนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
84 นางเพชรสุดา มียศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
85 นายอานนท์ อินทรพาณิชย์ ประธานสหวิทยาเขตลุ่มน้ำอูน คณะกรรมการที่ปรึกษา
86 นายรพีพงศ์ ตั้งธรรมพิทักษ์ ประธานสหวิทยาเขตสว่างศึกษา คณะกรรมการที่ปรึกษา
87 นายพนมพันธ์ ไชยเพชร ผู้อำนวยโรงเรียนพังโคนวิทยาคม คณะกรรมการที่ปรึกษา
88 นายพนมพันธ์ ไชยเพชร ผู้อำนวยโรงเรียนพังโคนวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน คัดเลือกที่ ๒
89 นายอานนท์ อินทรพาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน คัดเลือกที่ ๒
90 ว่าที่ ร.ต.ดร.สุกิจ ศรีพรหม ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน คัดเลือกที่ ๒
91 นายธวัช ทุมมนตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน คัดเลือกที่ ๒
92 ว่าที่ ร.ต.ปารเมศ เถายะบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหลวงศึกษา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน คัดเลือกที่ ๒
93 นายไพบูลย์ พจนา ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมบวรวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน คัดเลือกที่ ๒
94 ดร.สมใจ อุดมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน คัดเลือกที่ ๒
95 นายตรีชนนท์ แสนอุบล ผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน คัดเลือกที่ ๒
96 นายวิชัย ภาวะบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน คัดเลือกที่ ๒
97 นายเมืองไทย ผลาจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวาริชวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน คัดเลือกที่ ๒
98 นายอังกูร บุญรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน คัดเลือกที่ ๒
99 นายปราโมทย์ พระหันธงไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน คัดเลือกที่ ๒
100 สิบเอกเกษมศักดิ์ ทองสุ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูริทัตต์วิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน คัดเลือกที่ ๒
101 นายทรงศิลป์ พรหมโสภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบงเหนือวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน คัดเลือกที่ ๒
102 นางเรวดี หล้าสา ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปลาหางวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน คัดเลือกที่ ๒
103 นางเพชรสุดา มียศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน คัดเลือกที่ ๒
104 นายนิรันดร เทศประสิิทธิ์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนพังโคนวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน คัดเลือกที่ ๒
105 นายวีระศักดิ์ คําแพงอาจ รองผู้อํานวยการโรงเรียนพังโคนวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน คัดเลือกที่ ๒
106 นายศาสตร์ สัตถาผล รองผู้อํานวยการโรงเรียนพังโคนวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน คัดเลือกที่ ๒
107 นายศาสตร์ สัตถาผล รองผู้อํานวยการโรงเรียนพังโคนวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน คัดเลือกที่ ๒
108 นายเกษมสันต์ ศรีคำมุล ครูโรงเรียนพังโคนวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน คัดเลือกที่ ๒
109 นายประภัทร กุดหอม รองผู้อํานวยการโรงเรียนพังโคนวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน คัดเลือกที่ ๒
110 นายปราโมทย์ พระหันธงไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
111 นางเพชรสุดา มียศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
112 นายไพทูรย์ เนื้ออ่อน รองผู้อํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนคร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
113 นายศรีทอง ลีทอง ครูโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
114 นางเพ็ญศิริ พิชัย ครูโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
115 นายอภิวัฒน์ อ่อนสุระทุม ครูโรงเรียนพังโคนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
116 นางสาววัชราพร ศรีสร้อย ครูโรงเรียนพังโคนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
117 นายธวัฒชัย หอมแพน ครูโรงเรียนพังโคนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
118 นายศาสตร์ สัตถาผล รองผู้อํานวยการโรงเรียนพังโคนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
119 นายสาทิน ไชยรา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง คณะกรรมการแสง สี เสียงบันทึกภาพ
120 นายไพทูรย์ เนื้ออ่อน รองผู้อํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนคร คณะกรรมการแสง สี เสียงบันทึกภาพ
121 นายอัคเดช ศรีพรหม ครูโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ คณะกรรมการแสง สี เสียงบันทึกภาพ
122 นายสิทธิชัย อุสาพรม ครูโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ คณะกรรมการแสง สี เสียงบันทึกภาพ
123 นายพูลผล จองกัลยา ครูโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ คณะกรรมการแสง สี เสียงบันทึกภาพ
124 นายสมศักดิ์ ทองแสง ครูโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ คณะกรรมการแสง สี เสียงบันทึกภาพ
125 นายเกษมสันต์ ศรีคำมุล ครูโรงเรียนพังโคนวิทยาคม คณะกรรมการแสง สี เสียงบันทึกภาพ
126 นายธวัฒชัย หอมแพน ครูโรงเรียนพังโคนวิทยาคม คณะกรรมการแสง สี เสียงบันทึกภาพ
127 นางสาววิไลพร ศรีสถาน รองผู้อำนวยการโรงเรียนการกุศลวัดบูรพา คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
128 นางนิตยา คำชมภู ครูโรงเรียนลำปลาหางวิทยา คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
129 นางพัทธรา โนนคู่เขตโขง ครูโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
130 นางศิริพร ศรีหนาท ครูโรงเรียนพังโคนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
131 นางวิภาพรรณ เทศประสิทธิ์ ครูโรงเรียนพังโคนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
132 นางพรธิดา สุขสร้อย ครูโรงเรียนพังโคนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
133 นางอัสราพร โตพัน ครูโรงเรียนพังโคนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
134 นายอังกูล บุญรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนช้างมิ่งวิทยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจราจร
135 นายคมสันต์ พรหมสาขา ณ สกลนคร ครูโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ คณะกรรมการฝ่ายจราจร
136 นายเกษมสันต์ ศรีคำมุล ครูโรงเรียนพังโคนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจราจร
137 นายอุกฤษ มะโนชัย ครูโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ คณะกรรมการฝ่ายจราจร
138 นายอิทธิฤทธิ์ สมงาม ครูโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ คณะกรรมการฝ่ายจราจร
139 นายปัญญาวุธ จันทรังษี ครูโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ คณะกรรมการฝ่ายจราจร
140 นายพงษ์ศักดิ์ สมผล ครูโรงเรียนพังโคนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจราจร
141 ว่าที่ พ.ต.สิทธิพงศ์ นาโควงค์ ครูโรงเรียนพังโคนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจราจร
142 นางสาวทัศนีย์ สิงหวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชาอนุเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนคร คณะกรรมการประเมินผล
143 นางระยิ้ม อ่อนสุระทุม ครูโรงเรียนพังโคนวิทยาคม คณะกรรมการประเมินผล
144 นางยงจิตร สัพโส ครูโรงเรียนพังโคนวิทยาคม คณะกรรมการประเมินผล
145 นางอัสราพร โตพัน ครูโรงเรียนพังโคนวิทยาคม คณะกรรมการประเมินผล
146 นายชัยรัตน์ หาญเขมร ครูโรงเรียนพังโคนวิทยาคม คณะกรรมการประเมินผล
147 นางอรวัส มุลมณี ครูโรงเรียนพังโคนวิทยาคม คณะกรรมการประเมินผล
148 นางเพ็ญลักษณ์ เต็งวัฒนโชติ ครูโรงเรียนพังโคนวิทยาคม คณะกรรมการประเมินผล
149 นางสาวปิยะธิดา เหมะธุลิน ครูโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ คณะกรรมการประเมินผล
150 นางสาวฐิตาภรณ์ ไชยเชษฐ์ ครูโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ คณะกรรมการประเมินผล
151 นางสาวศุภมาตุ อิ้มพัฒน์ ครูโรงเรียนพังโคนวิทยาคม คณะกรรมการประเมินผล

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]