หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-snk2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นายบุญรักษ์ วงษาไชยโรงเรียนสว่างแดนดินประธานกรรมการ
2. นางเณริกา บัวคำภาโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
3. นางสาวกฤติยา พิลาวรรณโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
4. นางสาวกลิ่นหอม กลยนีโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
5. นางสาวขนิษฐา สุวรรณโคตรโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นางรุ่งนภา วงค์ภูมีโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
7. นางสาวปารมี ดอนท่าโพธิ์โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทนกรรมการ
8. นางสาวอนุสรา บุตรเพ็งโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
9. นายประไพศรี เขจรสัตย์โรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6
1. นายบุญรักษ์ วงษาไชยโรงเรียนสว่างแดนดินประธานกรรมการ
2. นางสาวภัคจิรา นารินรักษ์โรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
3. นางสาวพลอยลดา ทองคำโรงเรียนส่่องดาววิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจิตรา อาษาสร้อยโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจิรญวิทยากรรมการ
5. นางสาววิมาลัย ภูรัพพาโรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยากรรมการ
6. นางสาววิชุนันท์ แสงธาดาโรงเรียนธรรมบวรวิทยากรรมการ
7. นางอุไรวรรณ มณีนพโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการ
8. นางสาคร พาเสน่ห์โรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นายภิญโญ ทองเหลาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือประธานกรรมการ
2. นางสาวรินขวัญ แก้วอุ่นเรือนโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
3. นางนิ่มนวล แสงวงค์โรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
4. นางสาวศกลวรรณ พรหมจรรย์โรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
5. นางสาวศิรดา ดุลนีย์โรงเรียนบงเหนือวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวนริศรา ใจดำโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
7. นางสาวชนิตา โคตรปัญญาโรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทนกรรมการ
8. นางรัตธินาภรณ์ สุวรรณชัยรบโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6
1. นายภิญโญ ทองเหลาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือประธานกรรมการ
2. นายทองพูล จองกัลยาโรงเรียนพรรณาวุฒาจารณ์กรรมการ
3. นางสาวกัญญาพัชร ศรีทะเบียนโรงเรียนส่องดาววิทยาคมกรรมการ
4. นางวิภัสสร จันทวัตรโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจิรญวิทยากรรมการ
5. นางสาวยุพยง ทัศดรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการ
6. นางสาวเปมิกา คำเรืองศรีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนครกรรมการ
7. นางวรรณ์ลี ใบภักดีโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
8. นายภัทรโชติ ภูหาดโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ เชื้อกูลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือประธานกรรมการ
2. นางสาวภัคจิรา ลิ้มประเสริฐโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
3. นางสาวแก้วส่อง กลยนีโรงเรียนพรรณาวุฒาจารณ์กรรมการ
4. นางกาญจนา คานเพชรทาโรงเรียนบะฮีวิทยาคมกรรมการ
5. นางขวัญตา ผาใต้โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
6. นางสาวปารมี ดอนท่าโพธิ์โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทนกรรมการ
7. นางเบญญทิพย์ พอสิทธิ์ภักดีกุลโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6
1. นายสมพงษ์ เชื่อกูลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือประธานกรรมการ
2. นางพนาวรรณ สิทธิจักรโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
3. นายสมชัย ไขแสงจันทร์โรงเรียนการกุศลวัดบูรพากรรมการ
4. นายสุขใจ โยคะสิงห์โรงเรียนภูริทัตต์วิทยากรรมการ
5. นางสาวสุนทรี เลิศสงครามโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการ
6. นางอ้อย คูณหอมโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ บุษบาโรงเรียนมารีพิทักษ์สว่างแดนดินประธานกรรมการ
2. นางสาวนฤมล ดวงดูสันโรงเรียนบ้านนาสีนวลกรรมการ
3. นางสาวเทวีรัตน์ ขันทีท้าวโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
4. นางสาวธนพร สร้อยสูงเนินโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายสุริยาวุฒิ นาสว่างโรงเรียนวาริชวิทยากรรมการ
6. นายณัฐทิยา สุวรรณวรโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยากรรมการ
7. นางสาวพลอยลดา ทองคำโรงเรียนส่องดาววิทยาคมกรรมการ
8. นายธนปกรณ์ ป้องศรีโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นายวิชิต ประทัยเทพโรงเรียนแวงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพิชิต ปาระพิมพ์โรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
3. นางรุจิรา วงศ์ประทุมโรงเรียนวาริชวิทยากรรมการ
4. นางสาวจันทร์จิรา คำภูแสนโรงเรียนการกุศลวัดบูรพากรรมการ
5. นางสาวณัฐทิยา สุวรรณวรโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
6. นางขวัญใจ งอกงามโรงเรียนมารีย์พิทักสว่างแดนดินกรรมการ
7. นางวิภาพรรณ เทศประสิทธิ์โรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ เชื้อกุลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือประธานกรรมการ
2. นางนริลศร พรหมเสนาโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
3. ส.ต.ท.ชนะ เพชรพรรณโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
4. นางวิภารัตน์ คำชมภูโรงเรียนมารีพิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
5. นางวิภาพรรณ เทศประสิทธิ์โรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6
1. นายสมพงษ์ เชื้อกูลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือประธานกรรมการ
2. นางสาวกอนแก้ว จันทะเกษโรงเรียนบ้านนาสีนวลกรรมการ
3. นางอัจฉรี ยืนนานโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
4. นางพรทิพย์ พานิลโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
5. นายธนปกรณ์ ป้องศรีโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นายวิชิต ประทัยเทพโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือประธานกรรมการ
2. นางสุดารัตน์ ศรีคำวงษ์โรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
3. นางสาวภัทรจิตรา ผ่านสุวรรณโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
4. นางประเสริฐ จันชมภูโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางนิตยา กาฬสุวรรณโรงเรียนมารีพิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
6. นายสุริยาวุฒิ นาสว่างโรงเรียนวาริชวิทยากรรมการ
7. นางยุวดี หอมไกรลาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6
1. นายวิชิต ประทัยเทพโรงเรียนแวงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววราพร เชื้อวังคำโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
3. นายนรพงษ์ปณต นรสารโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
4. นางวัลยา บรรจุทรัพย์โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายนพดล ศรีสาครโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการ
6. นายนรพงษ์ปณต นรสารโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
7. นายณัฏฐากร นิลเขตโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. สิบเอกเกษมศักดิ์ ทองสุโรงเรียนภูริทัตต์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวภาวิณี พลอยพันธ์โรงเรียนบ้านนาสีนวลกรรมการ
3. นายสุรัตน์ ไชยพันธ์โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
4. นางสาวเจนเนตร แสงชัยศิลป์โรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
5. นายอำนวย อามาตรมนตรีโรงเรียนบะฮีวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวอัมพา ชุมศรีโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
7. นายสิริยันต์ ไชยรบโรงเรียนแวงวิทยาคมกรรมการ
8. นายครองชนม์ จันทลาโรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทนกรรมการ
9. นางสุมาลี เหมะธุลินโรงเรียนธรรมบวรวิทยากรรมการ
10. นายบุญเลิศ ไชยปัญหาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการ
11. นางสาววารุณี หงษ์ภูโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. สิบเอกเกษมศักดิ์ ทองสุโรงเรียนภูริทัตต์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวมณีพร เถาโคตศรีโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
3. นางสาวชนม์ชนก สีมีโรงเรียนบ้านนาสีนวลกรรมการ
4. นางสาวสุพิชชา วะสารโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
5. นางสาวมัสญา การะจักษ์โรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
6. นางวารุณี อาจหาญโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
7. นางสาวปภาวรินท์ ธรรมสิทธิ์โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
8. นางสาวธัญภัค โอนสูงเนินโรงเรียนวาริชวิทยากรรมการ
9. นางสาวพิไลสิน โพธิ์ศรีโรงเรียนแวงวิทยาคมกรรมการ
10. นางวิสาขมาส คำสีลาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการ
11. นายตรีชนนท์ แสนอุบลโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์"กรรมการ
12. นายไพรศาล ดวงผุยโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายไพบูลย์ พจนาโรงเรียนธรรมบวรวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนิตยา คำชมภูโรงเรียนลำปลาหางวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายทรงเดช ลุนจักรโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
4. นางรัศมี สอนไชยาโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
5. นายอนุรักษ์ วภักดิ์เพชรโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
6. นางบุษราภรณ์ ฤาชากุลโรงเรียนบงเหนือวิทยาคมกรรมการ
7. นายสุกลพัฒน์ การร้อยโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยากรรมการ
8. นายชัยรัตน์ หารเขมรโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายไพบูลย์ พจนาโรงเรียนธรรมบวรวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวงศ์สุวรรณ ไชยรบโรงเรียนการกุศลวัดบูรพารองประธานกรรมการ
3. นายจำเนียร เจริญไชยโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
4. นายเกษมสุข อันตระโลกโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
5. นายวิมาน บรรณการกิจโรงเรียนส่องดาววิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวเปรมวดี สุพรโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยากรรมการ
7. นางสิริพร ไพคำนามโรงเรียนแวงพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวกนกนุช โคตรชมภูโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นายไพบูลย์ พจนาโรงเรียนธรรมบวรวิทยาประธานกรรมการ
2. นายโสภณ อุดรสรรพ์โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิรองประธานกรรมการ
3. นางนิจรินทร์ ธรรมสมบัติโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
4. นางสาวชาคริยา โคตะมาโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
5. นางไขนภา เพริศแก้วโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
6. นายณัฐพล นามนไสย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนครกรรมการ
7. นางสาวเดือนเพ็ญ ดารุณภักดีโรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทนกรรมการ
8. นางสมศรี ไชยชมภูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการ
9. นางสาวพิจิตรา ทองนูโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6
1. นายไพบูลย์ พจนาโรงเรียนบงเหนือวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวรวุฒิ เทียนแก้วโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
3. นายจำเนียร เจริญไชยโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
4. นางสาววิชุดา มาลาสายโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
5. นางสาวนิศาชล ปุ่งคำน้อยโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยากรรมการ
6. นางสาวศิริลักษณ์ ทิพม่อนโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
7. นางนันทิกานต์ บุญลีโรงเรียนการกุศลวัดบูรพากรรมการ
8. นางสาวดวงกมล กุลตังธนานนท์โรงเรียนภูริทัตต์วิทยากรรมการ
9. นางสมศรี ไชยชมภูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการ
10. นายการันต์ ไตรธิเลนโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายไพบูลย์ พจนาโรงเรียนธรรมบวรวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวรวุฒิ เทียนแก้วโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิรองประธานกรรมการ
3. นางสาววิราวรรณ เหมะธุลินโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
4. นายอมร อินทร์ใจเอื้อโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
5. นายเกียรติกมล นาจานโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
6. นางอุมารินทร์ โปทาหลีโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
7. นายอภิชาติ ประสุ่มพั้วโรงเรียนมารีพิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
8. นายณัฐพล นามนไสย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนครกรรมการ
9. นายสุกลพัฒน์ การร้อยโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยากรรมการ
10. นายภาณุทัต คำทะเนตรโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายประภัทร์ กุดหอมโรงเรียนพังโคนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมานพ โยธายุทธโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
3. นางสุดารัตน์ ถิตย์ประเสริฐโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
4. นางสาวประภาพร เขตบ้านโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยากรรมการ
5. นางรพีพร สุรารักษ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการ
6. นางสุกันยา กำลังฤทธิ์โรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ มั่นคูณโรงเรียนแวงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเนาวรัตน์ ประคองญาติโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
3. นางวิจิตรา สมพมิตรโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
4. นางระเบียบ ป้อมไชยาโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
5. นางนับเดือน พรมเดื่อโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นายครองชนม์ จันทลาโรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทนกรรมการ
7. นางวิชาภา อึ้งสกุลโรงเรียนส่องดาววิทยาคมกรรมการ
8. นางวิสาขมาส คำสีลาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการ
9. นางสาวสุธิดา ปีคุณโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นางพัชร์ชนีท์ ยี่สุ่นแซมโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์"ประธานกรรมการ
2. นางเนาวรัตน์ ประคองญาติโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
3. นางสาวรุ่งทิพย์ ไชยทองพันธุ์โรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
4. นายธำรงเดช บุราณสารโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวเปรมวดี สุพรโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยากรรมการ
6. นางสาวรัชดา สมนามโรงเรียนธรรมบวรวิทยากรรมการ
7. นางสาวปัทมา ใจคุ้มเก่าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการ
8. นางนภาพร วงศ์ประทุมโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. ดร.วนิดา ศูนย์จันทร์โรงเรียนเมธาศึกษาประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีวัชรินทร์ ยศตะโคตรโรงเรียนสว่างแดนดินรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจินตระวี บุตระโรงเรียนบ้านนาสีนวลกรรมการ
4. นางเสาวคนธ์ ศิริปาณีโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
5. นางพรสวรรค์ พรหมโสภาโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
6. นางสาวนิตยา สังคนิตย์โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
7. นางนงลักษณ์ ชาญนาราโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
8. นางสาวจินตรา เทพเมืองคุณโรงเรียนมารีพิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
9. นางสาวจันทร์เพ็ญ สุขาโรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทนกรรมการ
10. นางสาวกัลยารัตน์ นาคีย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการ
11. นายสุริยันต์ ไชยรบโรงเรียนแวงพิทยาคมกรรมการ
12. นางรุ่งทิพย์ จันทร์อ่อนโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. ดร.สมใจ อุดมศรีโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีวัิชรินทร์ ยศตะโคตรโรงเรียนสว่างแดนดินรองประธานกรรมการ
3. นางสาวศิรินันท์ สัตถาผลโรงเรียนบ้านนาสีนวลกรรมการ
4. นายดำรงศักดิ์ สุดเสน่ห์โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
5. นางสาวณัฐริกา ผายเมืองฮุงโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
6. นางบุบผา ทะวะบุตรโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
7. นางกวินนาฎ เสียงเลิศโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
8. นางพลับพลึง พรหมจักรโรงเรียนวาริชวิทยากรรมการ
9. นางสาวปัญญารัตน์ ผุยลานวงศ์โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยากรรมการ
10. นางสาวกัลยารัตน์ นาคีย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการ
11. นางพิไลลิน โพธิ์ศรีโรงเรียนแวงพิทยาคมกรรมการ
12. นางอรวรรณ วานะวงศ์โรงเรียนส่องดาววิทยาคมกรรมการ
13. นางสาวทิวากร วงษ์เสนโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายอานนท์ อินทรพาณิชย์โรงเรียนเตรียมอุดมมัธยมวาริชภูมิประธานกรรมการ
2. นายวรพงษ์ บุญรักษาโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวทิพย์ธารา ยอดคำตันโรงเรียนบ้านนาสีนวลกรรมการ
4. นางสาวเสาวลักษณ์ เหมะธุลินโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
5. นายสราวุธ วิเชียรลมโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
6. นางพนาวัลย์ งอสอนโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
7. นางดารัตน์ งามสันเทียะโรงเรียนมารีพิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
8. นายวัลลภ ปริญทองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนครกรรมการ
9. นางสุทธิพร วงศ์คำโรงเรียนแวงพิทยาคมกรรมการ
10. นางพิศมัย พานโฮมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการ
11. นางพรภินันท์ วงศ์กลุ่มโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. ดร.สมใจ อดุมศรีโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายวรพงษ์ บูญรักษาโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์รองประธานกรรมการ
3. นางสรินทิพย์ วงษ์สำราญโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
4. นางนิรมล กลยาณีย์โรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
5. ดร.ไพบูรณ์ เกตวงษาโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
6. นางนาฏยา สิทธิหาญโรงเรียนวาริชวิทยากรรมการ
7. นายสุรัชกฤษฎิ์ ตุ่ยไชยโรงเรียนลำปลาหางวิทยากรรมการ
8. นางสาวพจณี กุลชาติโรงเรียนส่องดาววิทยาคมกรรมการ
9. นางขวัญตา เจริญไชยโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยากรรมการ
10. นางพิศมัย พานโฮมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการ
11. นางสาววิภารัตน์ เสนาผลโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายอานนท์ อินทรพาณิชย์โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิประธานกรรมการ
2. นายวรพงษ์ บุญรักษาโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวกนกพิชญ์ ฤทธิร่วมโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
4. นางสาวประภัสสร ไชยตะมาตย์โรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
5. นางเพ็ญสิริ พิชัยโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
6. นางภักดี อามาตรมนตรีโรงเรียนบะฮีวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวปาณิสรา แสงเชื้อพ่อโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
8. นางจีระภา ไผ่โสภาโรงเรียนมารีพิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
9. นางสาววิภาวดี ฤทธิธรรมโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยากรรมการ
10. นางสาวศรีอุดร ล้านสาวงษ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการ
11. นางวรพรรณ ลุนจักรโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นายมงคล อุปพงษ์โรงเรียนส่องดาววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุทธิเดช ดวงจันทร์โรงเรียนแวงพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวารินทร์ บัวภาคำโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
4. นางเบญจวรรณ จุลดาลัยโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
5. นางภักดี อามาตรมนตรีโรงเรียนบะฮีวิทยาคมกรรมการ
6. นางอุบลรัตน์ วุฒิญาโณโรงเรียนวาริชวิทยากรรมการ
7. นางสาวอรรจมาภรณ์ ภิญโญเรืองธัญโรงเรียนแวงพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาววิภาวดี ฤทธิธรรมโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยากรรมการ
9. นายสุริยา สุทธิโคตรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนครกรรมการ
10. นางสาวศรีอุดร ล้านสาวงษ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการ
11. นางพรศิริ หล้ามงคลโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
12. นายยงจิตร สัพโสโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายมงคล อุปพงษ์โรงเรียนส่องดาววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววิภาภรณ์ สร้อยคำโรงเรียนอนุบาลนิคมน้ำอูนรองประธานกรรมการ
3. นางสาวภัทรพร แสนชัยโรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยากรรมการ
4. นายเอกพจน์ เศษฤทธิ์โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
5. นางจุติพร จิตธรรมโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
6. นางยุพิน ขันธวิชัยโรงเรียนส่องดาววิทยาคมกรรมการ
7. นายธราเทพ เทบำรุงโรงเรียนธรรมวรวิทยากรรมการ
8. นางชินตา สุภาชาติโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการ
9. นางวนิดา สิงจานุสงค์โรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางสาวทัศนีย์ สิงหวงค์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนครประธานกรรมการ
2. นางสุภารัตน์ อัฐประจงโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิรองประธานกรรมการ
3. นางดนยพชร หมื่นขันธ์โรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
4. นางรจนา กรแก้วโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
5. นางทัศนีย์ วารีโรงเรียนวาริชวิทยากรรมการ
6. นางสาวสุภาพร แสงสีโรงเรียนการกุศลวัดบูรพากรรมการ
7. นางสาวภูษณิศา กิตติกุลเกษฎาโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยากรรมการ
8. นางชินตา สุภาชาติโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการ
9. นางสาวสตรีรัตน์ แสงศรีโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสุกิจ ศรีพรหมโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายไพทูรย์ เนื้ออ่อนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนครรองประธานกรรมการ
3. นายพิทยา ไชยเพ็ชรโรงเรียนบ้านนาสีนวลกรรมการ
4. นางพรสวรรค์ อินทรพาณิชย์โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
5. นายสุบรรณ ป้องสุขโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
6. นายสมาน รัตนวงศ์โรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
7. นางสาวศรีประภา สุนารักษ์โรงเรียนบงเหนือวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวอาทิตยา สายตาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการ
9. นายชาญฤทธิ์ ศรีหานามโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีสุกิจ ศรีพรหมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือประธานกรรมการ
2. นายไพทูรย์ เนื้ออ่อนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนครรองประธานกรรมการ
3. นางสุมาลัย บุญรักษาโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
4. นางรัชดา แสนพวงโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
5. นายศุภชัย ยศตะโคตรโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
6. นางสาวจุรีรัตน์ สิงห์สมบัติโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
7. นางสมคิด ศิริวัฒโรงเรียนบงเหนือวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวอาทิตยา สายตาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการ
9. นางฐปนี แก้วมะโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
10. นางสาวดวงพร คำภูแสนโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายนิวัติ สุวรรณชัยรบโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ประธานกรรมการ
2. นายมนัส อาจไพรินทร์โรงเรียนอนุบาลนิคมน้ำอูนรองประธานกรรมการ
3. นายปิโยรส หารปรีโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
4. นายวิระพล ทองจรัสโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
5. นายณรงค์ แก่นจันทร์โรงเรียนบะฮีวิทยาคมกรรมการ
6. นายปนิวัตร เส้นเกษโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีปิยะพงษ์ งามสันเทียะโรงเรียนมารีพิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
8. นายเดชขจร ไพบูลย์โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทนกรรมการ
9. นายพิทยา ไชยเพ็ชรโรงเรียนบ้านนาสีนวลกรรมการ
10. นายประการ อินทรพานิชย์โรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายอังกูร บุญรักษาโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิประธานกรรมการ
2. นายอิทธิชัย ประธานโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายเด็ดเดี่ยว อุดมโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
4. นายวิระพล ทองจรัสโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
5. นายศราวุธ สายตาโรงเรียนบงเหนือวิทยาคมกรรมการ
6. นายปนิวัตร เส้นเกษโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
7. นางสาวจุฑาทิพย์ ใขไพวันโรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทนกรรมการ
8. นายพิทยา ไชยเพ็ชรโรงเรียนบ้านนาสีนวลกรรมการ
9. นายคำนวน แก้วคำสอนโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6
1. นายอังกูร บุญรักษาโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิประธานกรรมการ
2. นายอิทธิชัย ประธานโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายสุรเชษฐ์ นนสุราชโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
4. นายปริวรรต ฟองอ่อนโรงเรียนส่องดาววิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวไทยรัฐ ยิ่งยืนโรงเรียนการกุศลวัดบูรพากรรมการ
6. นายคำนวน แก้วคำสอนโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ บุษบาโรงเรียนมารีย์พิทักสว่างแดนดินประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวรส แสงอรุณโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
3. นายบุญมั่น สมบูรณ์พร้อมโรงเรียนมารีย์พิทักสว่างแดนดินกรรมการ
4. นางสุทธิพร อ่อนประทุมโรงเรียนวาริชวิทยากรรมการ
5. นายพงษ์นุวัฒน์ มัยวงค์โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทนกรรมการ
6. นางสาวณกมลธัญ โคตรประทุมโรงเรียนแวงพิทยาคมกรรมการ
7. นางวนิดา เหมะธุลินโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ บุษบาโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินประธานกรรมการ
2. นางโกศล แก้วมุงคุณโรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยากรรมการ
3. นายอัธยา วงศ์ตาขี่โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
4. นางรสสุคนธ์ คำภูแสนโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
5. นางสาววิชุดา เชื้อตาอ่อนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์"กรรมการ
6. นางนงลักษณ์ บัวทองโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการ
7. นายชานนท์ นาคีย์โรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
8. นางพุทธซ้อน แก้วก่าโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายจันดา ฤทธิธรรมโรงเรียนธรรมบวรวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิทยา พรหมภักดีโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
3. นายสมภูมิ ลันโคตรโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
4. นางสาวจอมทอง อบอุ่นโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
5. นายอภิรักษ์ โนนคำพันธ์โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
6. นายวิเชียร เจริญธรรมโรงเรียนการกุศลวัดบูรพากรรมการ
7. นางระเบียบ กิณเรศโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายจันดา ฤทธิธรรมโรงเรียนธรรมบวรวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุภาภรณ์ ภูดินทรายโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา กรพันธ์โรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
4. นายพูนผล แนวหล้าโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางสุทธิพร อ่อนประทุมโรงเรียนวาริชวิทยากรรมการ
6. นางธิกานดา ศรีสาครโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการ
7. นางระยิ้ม อ่อนสุระทุมโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายวิชัย ภาวะบุตรโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นายหาญ ทะลุจันทร์โรงเรียนส่องดาววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายเอกชัย นิลเพชรโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
4. นางรุ่งนภาพร วิลัยลาโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวณกมลธัญ โคตรประทุมโรงเรียนแวงพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวสมพร เชื้อสุภาโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยากรรมการ
7. นางอรุณรัตน์ มูลตรีแก้วโรงเรียนส่องดาววิทยาคมกรรมการ
8. นายวิศาสน์ เต็งวัฒนโชติโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายวิชัย ภาวะบุตรโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นายหาญ ทะลุจันทร์โรงเรียนส่องดาววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปราณี พรหมดีราชโรงเรียนบงเหนือวิทยาคมกรรมการ
4. นายปิยะพงษ์ โททุมพลโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยากรรมการ
5. นายภูวนาท พุนสวัสดิ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการ
6. นายบัญญัติ ผิวงามโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์"กรรมการ
7. นางสาววัลยา ดวงใจโรงเรียนส่องดาววิทยาคมกรรมการ
8. นายพงษ์ศักดิ์ สมผลโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางสาววิไลพร ศรีสถานโรงเรียนการกุศลวัดบูรพาประธานกรรมการ
2. นายสุรสิทธิ์ ไกยฝ่ายโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวสฤษธิ์ โสพัฒน์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนครกรรมการ
4. นางเสาวนีย์ สีหนาทโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นางสาวสุนีวรรณ ทิพย์ชาติโรงเรียนภูริทัตต์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุรสิทธิ์ ไกยฝ่ายโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวสฤษธิ์ โสพัฒน์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนครกรรมการ
4. นายศักดิ์พิชิต ชัยดีโรงเรียนการกุศลวัดบูรพากรรมการ
5. นายสายฝน กุละนามโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวนวลจันทร์ ชมภูจันทร์โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินประธานกรรมการ
2. นางสาวศุภาพิชญ์ กุรกนกโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
3. นางเยาวลักษณ์ ยุทธพงษ์โรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
4. นางกุสุมาลย์ สุวรรณกิจโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
5. นายเชิดศักดิ์ ธิศรีโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นายนิคม ปัญญาวิภาคโรงเรียนวาริชวิทยากรรมการ
7. นางชนัญญา ชินจักรโรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทนกรรมการ
8. นางอรนุช สัตถาผลโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวนวลจันทร์ ชมภูจันทร์โรงเรียนมารีย์พิทักสว่างแดนดินประธานกรรมการ
2. นางสาวศุภาพิชญ์ กุรกนกโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
3. นางสาวสุนันทา โถบำรุงโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
4. นางรุ่งนภาพร วิลัยลาโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางเฉลิมลักษณ์ เหลาแตวโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. นางสาวปัญจา แก้วคำแสนโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยากรรมการ
7. นางกัญชญวีร์ บำเพ็ญศิลป์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการ
8. นางอุไรพร จันฤาไชยโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางวรรณธนา เถายะบุตรโรงเรียนบะฮีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราภรณ์ สมบูรณ์โรงเรียนบ้านนาสีนวลกรรมการ
3. นางอาภรณ์ ผิวบุญเรืองโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
4. นางสาวพักตร์วิภา กุลชาติโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
5. นายณชพัฒน์ ดุลยลาโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
6. นายเชิดศักดิ์ ธิศรีโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
7. นางสาวยุวดี สุรินทร์เลิศโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
8. ว่าที่ร้อยตรีหญิงธนัชพร ศรีจันทร์โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทนกรรมการ
9. นางมณีวรรณ สุวรรณโนโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางวรรณธนา เถายะบุตรโรงเรียนบะฮีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอาภรณ์ ผิวบุญเรืองโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
3. นางวิไลวรรณ รักษาแสงโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
4. นายนันทพงศ์ หาญจำปาโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
5. นางรัตนา แพงดีโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
6. นางสาวพิมพ์ชนก แจ้งภูเขียวโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการ
7. นางสาวนัตติยา มาริชินโรงเรียนแวงพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวชุลีกร คำหล้าโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6
1. นางสาววิไลพร ศรีสถานโรงเรียนการกุศลวัดบูรพาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนีวรรณ ทิพชาติโรงเรียนภูริทัตต์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวศิริวรรณ ซาระวงค์โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
4. นายนิคม ปัญญาวิภาคโรงเรียนวาริชวิทยากรรมการ
5. นางวีณารัตน์ กองโพธิ์โรงเรียนส่องดาววิทยาคมกรรมการ
6. นางกัลยา หาญคำโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการ
7. นางสุพารัตน์ คำเพชรโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายชูศักดิ์ เพ็ญศิริโรงเรียนแวงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. ว่าที่พันตรีสิทธิพงศ์ นาโควงศ์โรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการ
3. นายสุรชัย จันลาวงศ์โรงเรียนบะฮีวิทยาคมกรรมการ
4. นายวิวัฒน์ พานิชย์โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายคมสันต์ พรหมสาขา ณ สกลนครโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
6. นายดาบศึก เหมะธุลินโรงเรียนวาริชวิทยากรรมการ
7. นายธนะชัย มูลตรีแก้วโรงเรียนส่องดาววิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวกานต์สินี สมแสนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนครกรรมการ
9. นายอรพรรณ ราชสีมาโรงเรียนการกุศลวัดบูรพากรรมการ
10. นางนิ่มนวล ไชยพันธ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายศิริ หลักทองโรงเรียนสว่างแดนดินประธานกรรมการ
2. นายบัณฑิต จันทร์ลือชัยโรงเรียนภูริทัตต์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายพงษ์สวัสดิ์ อินธิดาโรงเรียนบ้านนาสีนวลกรรมการ
4. นายนราธิป พนันชัยโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการ
5. นายสุเทพ วงษ์ศรีโรงเรียนบะฮีวิทยาคมกรรมการ
6. นายชาตรี ยาศิริโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา" โพธิ์คำอนุสรณ์ "กรรมการ
7. นายอนันต์ มาตราชโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
8. นายสมศักดิ์ ชูเมืองโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยากรรมการ
9. นายมนูญ คูณศรีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการ
10. นายชัยวัฒน์ สมบรูณ์โรงเรียนเมธาศึกษากรรมการ
11. นายเอกชัย ไสแท้โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทนกรรมการ
12. นายปัญญาวุธ จันทรังษีโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายศิริ หลักทองโรงเรียนสว่างแดนดินประธานกรรมการ
2. นายพิสิฐ พิพิธกุลโรงเรียนภูริทัตต์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวญาณิชศา ธนจิราพัทรโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการ
4. นายวีระวัฒน์ จุดดาโรงเรียนบ้านบัวราฎร์บำรุงกรรมการ
5. นายทองปาน ไชยศรีโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
6. นายณรงค์เดช วงษ์ศรีชาโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
7. นายสุทธิพงศ์ กันวะนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนครกรรมการ
8. นางสาวอารีลักษณ์ คำโสภาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการ
9. นางสาวดาวฤทัย บุญแสงส่งโรงเรียนการกุศลวัดบูรพากรรมการ
10. นางอรัญญา ยุทธปรีชานันท์โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายมงคล อุปพงษ์โรงเรียนส่องดาววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายบัญชา คุณทรัพย์โรงเรียนวาริชวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายบุญเลิศศิลป์ สายทวีโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
4. นายจตุชัย ชนะมารโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
5. นางซารัญฎา ผลจันทร์โรงเรียนบะฮีวิทยาคมกรรมการ
6. นายรินทอง แดงโซติโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
7. นายทนงชัย คิดโสดาโรงเรียนบงเหนือวิทยาคมกรรมการ
8. นายโชคชัย สุวรรณอืนทร์โรงเรียนส่องดาววิทยาคมกรรมการ
9. นายสุเนตร วรบุตรโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
10. นายชยธร แสนศิริวัฒนกุลโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายพีพงศ์ ตั้งธรรมพิทักษ์โรงเรียนแวงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศรันยพงศ์ วงศ์กาฬสินธุ์โรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายบุญเลิศศิลป์ สายทวีโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
4. นายจตุชัย ชนะมารโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
5. นางซารัญฎา ผลจันทร์โรงเรียนบะฮีวิทยาคมกรรมการ
6. นายรินทอง แดงโซติโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
7. นายทศพล พยัคฆพงศ์โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
8. นางสาวอาทิตยา วุฒนามโรงเรียนบงเหนือวิทยาคมกรรมการ
9. นายพนมศักดิ์ ยะไวทย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนครกรรมการ
10. นายชยธร แสนศิริวัฒนกุลโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายมงคล อุปพงษ์โรงเรียนส่องดาววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ แก้วมุงคุณโรงเรียนบงเหนือวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายบุญเลิศศิลป์ สายทวีโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
4. นายจตุชัย ชนะมารโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
5. นางซารัญฎา ผลจันทร์โรงเรียนบะฮีวิทยาคมกรรมการ
6. นายรินทอง แดงโซติโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
7. นายทนงชัย คิดโสดาโรงเรียนบงเหนือวิทยาคมกรรมการ
8. นายโชคชัย สุวรรณอืนทร์โรงเรียนส่องดาววิทยาคมกรรมการ
9. นายสุเนตร วรบุตรโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
10. นางสาวผ่องใส ว่องไวโรงเรียนแวงพิทยาคมกรรมการ
11. นายวสันต์ วารินทร์โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทนกรรมการ
12. นายชยธร แสนศิริวัฒนกุลโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายพีพงศ์ ตั้งธรรมพิทักษ์โรงเรียนแวงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศรันยพงศ์ วงศ์กาฬสินธุ์โรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายบุญเลิศศิลป์ สายทวีโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
4. นายจตุชัย ชนะมารโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
5. นางจตุชัย ชนะมารโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
6. นายรินทอง แดงโซติโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
7. นายทศพล พยัคฆพงศ์โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
8. นางสาวอาทิตยา วุฒนามโรงเรียนบงเหนือวิทยาคมกรรมการ
9. นายพนมศักดิ์ ยะไวทย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนครกรรมการ
10. นายชยธร แสนศิริวัฒนกุลโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายมงคล อุปพงษ์โรงเรียนส่องดาววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ แก้วมุงคุณโรงเรียนบงเหนือวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายบุญเลิศศิลป์ สายทวีโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
4. นายจตุชัย ชนะมารโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
5. นางซารัญฎา ผลจันทร์โรงเรียนบะฮีวิทยาคมกรรมการ
6. นายรินทอง แดงโซติโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
7. นายทนงชัย คิดโสดาโรงเรียนบงเหนือวิทยาคมกรรมการ
8. นายโชคชัย สุวรรณอืนทร์โรงเรียนส่องดาววิทยาคมกรรมการ
9. นายสุเนตร วรบุตรโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
10. นางสาวผ่องใส ว่องไวโรงเรียนแวงพิทยาคมกรรมการ
11. นายวสันต์ วารินทร์โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทนกรรมการ
12. นายชยธร แสนศิริวัฒนกุลโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายพีพงศ์ ตั้งธรรมพิทักษ์โรงเรียนแวงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศรันยพงศ์ วงศ์กาฬสินธุ์โรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายบุญเลิศศิลป์ สายทวีโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
4. นายจตุชัย ชนะมารโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
5. นางซารัญฎา ผลจันทร์โรงเรียนบะฮีวิทยาคมกรรมการ
6. นายรินทอง แดงโซติโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
7. นายทศพล พยัคฆพงศ์โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
8. นางสาวอาทิตยา วุฒนามโรงเรียนบงเหนือวิทยาคมกรรมการ
9. นายพนมศักดิ์ ยะไวทย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนครกรรมการ
10. นายชยธร แสนศิริวัฒนกุลโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายมงคล อุปพงษ์โรงเรียนส่องดาววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ แก้วมุงคุณโรงเรียนบงเหนือวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายบุญเลิศศิลป์ สายทวีโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
4. นายพนมศักดิ์ ยะไวทย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนครกรรมการ
5. นางซารัญฎา ผลจันทร์โรงเรียนบะฮีวิทยาคมกรรมการ
6. นายรินทอง แดงโซติโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
7. นายเจณฑ์พงศ์ แสงชัยศิลป์โรงเรียนส่องดาววิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวจงกล ภิรมย์กิจโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
9. นายพุฒคุณ สาขันโคตรโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
10. นายวสันต์ วารินทร์โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทนกรรมการ
11. นายเข็มชาติ วิศรีโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายรพีพงศ์ ตั้งธรรมพิทักษ์โรงเรียนแวงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศรันยพงศ์ วงศ์กาฬสินธุ์โรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางซารัญฎา ผลจันทร์โรงเรียนบะฮีวิทยาคมกรรมการ
4. นายพนมศักดิ์ ยะไวทย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนครกรรมการ
5. นายนฤทธิ์ ทิพย์เสนาโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
6. นายริินทอง แดงโซติโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
7. นางสาวอาทิตยา วุฒนามโรงเรียนบงเหนือวิทยาคมกรรมการ
8. นายเพียงฤทัย สีสุธรรมโรงเรียนธรรมบวรวิทยากรรมการ
9. นายเศกสิทธิ์ การีชมโรงเรียนภูริทัตต์วิทยากรรมการ
10. นายเข็มชาติ วิศรีโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายมงคล อุปพงษ์โรงเรียนส่องดาววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ แก้วมุงคุณโรงเรียนบงเหนือวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายบุญเลิศศิลป์ สายทวีโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
4. นายจตุชัย ชนะมารโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
5. นางซารัญฎา ผลจันทร์โรงเรียนบะฮีวิทยาคมกรรมการ
6. นายรินทอง แดงโซติโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
7. นายเจณฑ์พงศ์ แสงชัยศิลป์โรงเรียนส่องดาววิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวจงกล ภิรมย์กิจโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
9. นายพุฒคุณ สาขันโคตรโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
10. นายวสันต์ วารินทร์โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทนกรรมการ
11. นายเข็มชาติ วิศรีโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายมงคล อุปพงษ์โรงเรียนส่องดาววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ แก้วมุงคุณโรงเรียนบงเหนือวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายบุญเลิศศิลป์ สายทวีโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
4. นายจตุชัย ชนะมารโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
5. นางซารัญฎา ผลจันทร์โรงเรียนบะฮีวิทยาคมกรรมการ
6. นายรินทอง แดงโซติโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
7. นายเจณฑ์พงศ์ แสงชัยศิลป์โรงเรียนส่องดาววิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวจงกล ภิรมย์กิจโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
9. นายพุฒคุณ สาขันโคตรโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
10. นางสาวผ่องใส ว่องไวโรงเรียนแวงพิทยาคมกรรมการ
11. นายวสันต์ วารินทร์โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทนกรรมการ
12. นายเข็มชาติ วิศรีโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายรพีพงศ์ ตั้งธรรมพิทักษ์โรงเรียนแวงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศรันยพงศ์ วงศ์กาฬสินธุ์โรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางซารัญฎา ผลจันทร์โรงเรียนบะฮีวิทยาคมกรรมการ
4. นายพนมศักดิ์ ยะไวทย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนครกรรมการ
5. นายนฤทธิ์ ทิพย์เสนาโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
6. นายรินทอง ทิพย์เสนาโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
7. นางสาวอาทิตยา วุฒนามโรงเรียนบงเหนือวิทยาคมกรรมการ
8. นางเพียงฤทัย สีสุธรรมโรงเรียนธรรมบวรวิทยากรรมการ
9. นายเศกสิทธิ์ การีชมโรงเรียนภูริทัตต์วิทยากรรมการ
10. นายเข็มชาติ วิศรีโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายมงคล อุปพงษ์โรงเรียนส่องดาววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ แก้วมุงคุณโรงเรียนบงเหนือวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายบุญเลิศศิลป์ สายทวีโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
4. นายจตุชัย ชนะมารโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
5. นางซารัญฎา ผลจันทร์โรงเรียนบะฮีวิทยาคมกรรมการ
6. นายรินทอง แดงโซติโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
7. นายเจณฑ์พงศ์ แสงชัยศิลป์โรงเรียนส่องดาววิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวจงกล ภิรมย์กิจโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
9. นายพุฒคุณ สาขันโคตรโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
10. นางสาวผ่องใส ว่องไวโรงเรียนแวงพิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวอรทัย คำมุลตรีโรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทนกรรมการ
12. นายเข็มชาติ วิศรีโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายพีพงศ์ ตั้งธรรมพิทักษ์โรงเรียนแวงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศรันยพงศ์ วงศ์กาฬสินธุ์โรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายซารัญฎา ผลจันทร์โรงเรียนบะฮีวิทยาคมกรรมการ
4. นายพนมศักดิ์ ยะไวทย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนครกรรมการ
5. นายนฤทธิ์ ยะไวทย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนครกรรมการ
6. นายรินทอง แดงโซติโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
7. นางสาวอาทิตยา วุฒนามโรงเรียนบงเหนือวิทยาคมกรรมการ
8. นางเพียงฤทัย สีสุธรรมโรงเรียนธรรมบวรวิทยากรรมการ
9. นายเศกสิทธิ์ การีชมโรงเรียนภูริทัตต์วิทยากรรมการ
10. นายเข็มชาติ วิศรีโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายศาสตร์ สัตถาผลโรงเรียนพังโคนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนิสา แสงสีโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
3. นายธนา วิไลวงษ์โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์"กรรมการ
4. นายจรัล เจริญชัยโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
5. นางนุชนภา ศรีสมสูโรงเรียนธรรมบวรวิทยากรรมการ
6. นางฉวีวรรณ กุดหอมโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายศาสตร์ สัตถาผลโรงเรียนพังโคนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนิสา แสงสีโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
3. นายธนา วิไลวงษ์โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์"กรรมการ
4. นายจรัล เจริญชัยโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
5. นางนุชนภา ศรีสมสูโรงเรียนธรรมบวรวิทยากรรมการ
6. นางฉวีวรรณ กุดหอมโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายศาสตร์ สัตถาผลโรงเรียนพังโคนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนิสา แสงสีโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
3. นายธนา วิไลวงษ์โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์"กรรมการ
4. นายจรัล เจริญชัยโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
5. นางนุชนภา ศรีสมสูโรงเรียนธรรมบวรวิทยากรรมการ
6. นางฉวีวรรณ กุดหอมโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายศาสตร์ สัตถาผลโรงเรียนพังโคนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนิสา แสงสีโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
3. นายธนา วิไลวงษ์โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์"กรรมการ
4. นายจรัล เจริญชัยโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
5. นางนุชนภา ศรีสมสูโรงเรียนธรรมบวรวิทยากรรมการ
6. นางฉวีวรรณ กุดหอมโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายศาสตร์ สัตถาผลโรงเรียนพังโคนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนิสา แสงสีโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
3. นายธนา วิไลวงษ์โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์"กรรมการ
4. นายจรัล เจริญชัยโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
5. นางนุชนภา ศรีสมสูโรงเรียนธรรมบวรวิทยากรรมการ
6. นางฉวีวรรณ กุดหอมโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายศาสตร์ สัตถาผลโรงเรียนพังโคนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนิสา แสงสีโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
3. นายธนา วิไลวงษ์โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์"กรรมการ
4. นายจรัล เจริญชัยโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
5. นางนุชนภา ศรีสมสูโรงเรียนธรรมบวรวิทยากรรมการ
6. นางฉวีวรรณ กุดหอมโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายศาสตร์ สัตถาผลโรงเรียนพังโคนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนิสา แสงสีโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
3. นายธนา วิไลวงษ์โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์"กรรมการ
4. นายจรัล เจริญชัยโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
5. นางนุชนภา ศรีสมสูโรงเรียนธรรมบวรวิทยากรรมการ
6. นางฉวีวรรณ กุดหอมโรงเรียนพังโคนวิทยาคมที่ปรึกษา
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายศาสตร์ สัตถาผลโรงเรียนพังโคนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนิสา แสงสีโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
3. นายธนา วิไลวงษ์โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์"กรรมการ
4. นายจรัล เจริญชัยโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
5. นางนุชนภา ศรีสมสูโรงเรียนธรรมบวรวิทยากรรมการ
6. นางฉวีวรรณ กุดหอมโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายศาสตร์ สัตถาผลโรงเรียนพังโคนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนิสา แสงสีโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
3. นายธนา วิไลวงษ์โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์"กรรมการ
4. นายจรัล เจริญชัยโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
5. นางนุชนภา ศรีสมสูโรงเรียนธรรมบวรวิทยากรรมการ
6. นางฉวีวรรณ กุดหอมโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายอานนท์ อินทรพาณิชย์โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิประธานกรรมการ
2. นายบัญชา คุณทรัพย์โรงเรียนวาริชวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวีรยศ ยุตรินทร์โรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
4. นายชัยฤทธิ์ เนตรกันหาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนครกรรมการ
5. นายสมชาย วีระพันธ์โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
6. นายธีรภัทร์ น้อยสาโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุงกรรมการ
7. นายสุรศักดิ์ บัวโฮงโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
8. นายติณณ์วัชร์ เนื่องขันตีโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
9. นายสุรเชฏฐ์ สุวรรณเทนโรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทนกรรมการ
10. นายสฤษธิ์ มุลมณีโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายอานนท์ อินทรพาณิชย์โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิประธานกรรมการ
2. นายบัญชา คุณทรัพย์โรงเรียนวาริชวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวีรยศ ยุตรินทร์โรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
4. นายชัยฤทธิ์ เนตรกันหาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนครกรรมการ
5. นายสมชาย วีระพันธ์โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
6. นายธีรภัทร์ น้อยสาโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุงกรรมการ
7. นายสุรศักดิ์ บัวโฮงโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
8. นายติณณ์วัชร์ เนื่องขันตีโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
9. นายสฤษธิ์ มุลมณีโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายตรีชนนท์ แสนอุบลโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์"ประธานกรรมการ
2. นายอังกูร บุญรักษาโรงเรียนส่องดาววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายรชานนท์ อุ่นหนองกุ่งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนครกรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ เชื้อกูลโรงเรียนธรรมบวรวิทยากรรมการ
5. นายสราวุธ เอกพันธ์โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยากรรมการ
6. นายสถิท จันจำปาโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
7. นายพีระ คำปังโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายตรีชนนท์ แสนอุบลโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์"ประธานกรรมการ
2. นายอังกูร บุญรักษาโรงเรียนส่องดาววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายรชานนท์ อุ่นหนองกุ่งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนครกรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ เชื้อกูลโรงเรียนธรรมบวรวิทยากรรมการ
5. นายสราวุธ เอกพันธ์โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยากรรมการ
6. นายสถิท จันจำปาโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
7. นายพีระ คำปังโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. ดร.ภิญโญ ทองเหลาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ สัตถาผลโรงเรียนวาริชวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายชาติชนก เหง้าละครโรงเรียนบ้านนาสีนวลกรรมการ
4. นายสุไกรเลิศ แสนศิริโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
5. นายโชคชัย สุวรรณอินทร์โรงเรียนส่องดาววิทยาคมกรรมการ
6. นายกฤษฎา เขมะสิงห์โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทนกรรมการ
7. นางสุพัตรา สุกันโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายประภัทร์ กุดหอมโรงเรียนพังโคนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุรินทร์ นาจะรวยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการ
3. นายกฤษฎา เขมะสิงห์โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทนกรรมการ
4. นายสราวุธ เอกพันธ์โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยากรรมการ
5. นางปรางค์ทอง มูลทรัพย์โรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูลกรรมการ
6. นายมงคล สินธนันชัยโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
7. นางสุกัญญา สุภาพโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. ดร.ภิญโญ ทองเหลาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ สัตถาผลโรงเรียนวาริชวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายชาติชนก เหง้าละครโรงเรียนบ้านนาสีนวลกรรมการ
4. นายสุไกรเลิศ แสนศิริโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
5. นายโชคชัย สุวรรณอินทร์โรงเรียนส่องดาววิทยาคมกรรมการ
6. นายกฤษฎา เขมะสิงห์โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทนกรรมการ
7. นางสุพัตรา สุกันโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายประภัทร์ กุดหอมโรงเรียนพังโคนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุรินทร์ นาจะรวยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการ
3. นายกฤษฎา เขมะสิงห์โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทนกรรมการ
4. นายสราวุธ เอกพันธ์โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยากรรมการ
5. นางปรางค์ทอง มูลทรัพย์โรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูลกรรมการ
6. นายมงคล สินธนันชัยโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
7. นายสุกัญญา สุภาพโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. ดร.ภิญโญ ทองเหลาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ สัตถาผลโรงเรียนวาริชวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสุไกรเลิศ แสนศิริโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
4. นายสุรินทร์ นาจะรวยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการ
5. นายสราวุธ เอกพันธ์โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยากรรมการ
6. นายกฤษฎา เขมะสิงห์โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทนกรรมการ
7. นายพีระ คำปังโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. ดร.ภิญโญ ทองเหลาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ สัตถาผลโรงเรียนวาริชวิทยากรรมการ
3. นายสุไกรเลิศ แสนศิริโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
4. นายสุรินทร์ นาจรวยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการ
5. นายสราวุธ เอกพันธ์โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยากรรมการ
6. นายกฤษฎา เขมะสิงค์โรงเรียนอนุบาลนิคมน้ำอูนกรรมการ
7. นายพีระ คำปังโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. ดร.ภิญโญ ทองเหลาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ สัตถาผลโรงเรียนวาริชวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสุไกรเลิศ แสนศิริโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
4. นายสุรินทร์ นาจะรวยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการ
5. นายสราวุธ เอกพันธ์โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยากรรมการ
6. นายกฤษฎา เขมะสิงห์โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทนกรรมการ
7. นายพีระ คำปังโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. ดร.ภิญโญ ทองเหลาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ สัตถาผลโรงเรียนวาริชวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสุรินทร์ นาจะรวยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการ
4. นายสราวุธ เอกพันธ์โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยากรรมการ
5. นายสุไกรเลิศ แสนศิริโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
6. นายกฤษฎา เขมะสิงค์โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทนกรรมการ
7. นายพีระ คำปังโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายศาสตร์ สัตถาผลโรงเรียนพังโคนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายบัญชา คุณทรัพย์โรงเรียนวาริชวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวสายสุนีย์ ไชยสุขโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายวีรยศ ยุตรินทร์โรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
5. นายฉลองรัฐ เลี่ยมสมบัติโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
6. นางกนกชญา หารธงชัยโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
7. นางสาวฤทัย กองทองโรงเรียนส่องดาววิทยาคมกรรมการ
8. นางโรซานนาลีน แพงพาโรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทนกรรมการ
9. นายอนุพันธุ์ พีระธรรมโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายศาสตร์ สัตถาผลโรงเรียนพังโคนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสายสุนีย์ ไชยสุขโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายวีรยศ ยุตรินทร์โรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
4. นายฉลองรัฐ เลี่ยมสมบัติโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
5. นายบัญชา คุณทรัพย์โรงเรียนวาริชวิทยากรรมการ
6. นางกนกชญา หารธงชัยโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
7. นางสาวณปภัช เศรษฐานันท์โรงเรียนส่องดาววิทยาคมกรรมการ
8. นางโรซานนาลีน แพงพาโรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทนกรรมการ
9. นายอนุพันธุ์ พีระธรรมโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายศาสตร์ สัตถาผลโรงเรียนพังโคนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายบัญชา คุณทรัพย์โรงเรียนวาริชวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวสายสุนีย์ ไชยสุขโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายวีรยศ ยุตรินทร์โรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
5. นายฉลองรัฐ เลี่ยมสมบัติโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
6. นางกนกชญา หารธงชัยโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
7. นางสาวฤทัย กองทองโรงเรียนส่องดาววิทยาคมกรรมการ
8. นางโรซานนาลีน แพงพาโรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทนกรรมการ
9. นายอนุพันธุ์ พีระธรรมโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายศาสตร์ สัตถาผลโรงเรียนพังโคนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายบัญชา คุณทรัพย์โรงเรียนวาริชวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวสายสุนีย์ ไชยสุขโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายวีรยศ ยุตรินทร์โรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
5. นายฉลองรัฐ เลี่ยมสมบัติโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
6. นางกนกชญา หารธงชัยโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
7. นางสาวณปภัช เศรษฐานันท์โรงเรียนส่องดาววิทยาคมกรรมการ
8. นางโรซานนาลีน แพงพาโรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทนกรรมการ
9. นายอนุพันธุ์ พีระธรรมโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอานนท์ อินทรพาณิชย์โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิประธานกรรมการ
2. นายบัญชา คุณทรัพย์โรงเรียนวาริชวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวีรยศ ยุตรินทร์โรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
4. นายชัยฤทธิ์ เนตรกันหาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนครกรรมการ
5. นายสุรศักดิ์ บัวโฮงโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
6. นายติณณ์วัชร์ เนื่องขันตีโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
7. นางสุพัตรา สุกันโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายอานนท์ อินทรพาณิชย์โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิประธานกรรมการ
2. นายบัญชา คุณทรัพย์โรงเรียนวาริชวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวีรยศ ยุตรินทร์โรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
4. นายชัยฤทธิ์ เนตรกันหาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนครกรรมการ
5. นายสุรศักดิ์ บัวโฮงโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
6. นายติณณ์วัชร์ เนื่องขันตีโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
7. นางสุพัตรา สุกันโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายอานนท์ อินทรพาณิชย์โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิประธานกรรมการ
2. นายบัญชา คุณทรัพย์โรงเรียนวาริชวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวีรยศ ยุตรินทร์โรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
4. นายชัยฤทธิ์ เนตรกันหาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนครกรรมการ
5. นายสุรศักดิ์ บัวโฮงโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
6. นายติณณ์วัชร์ เนื่องขันตีโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
7. นางสุพัตรา สุกันโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายอานนท์ อินทรพาณิชย์โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิประธานกรรมการ
2. นายบัญชา คุณทรัพย์โรงเรียนวาริชวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวีรยศ ยุตรินทร์โรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
4. นายชัยฤทธิ์ เนตรกันหาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนครกรรมการ
5. นายสุรศักดิ์ บัวโฮงโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
6. นายติณณ์วัชร์ เนื่องขันตีโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
7. นางสุพัตรา สุกันโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6
1. นายอานนท์ อินทรพาณิชย์โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิประธานกรรมการ
2. นายบัญชา คุณทรัพย์โรงเรียนวาริชวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายติณณ์วัชร์ เนื่องขันตีโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ บัวโฮงโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
5. นายวีรยศ ยุตรินทร์โรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
6. นายชัยฤทธิ์ เนตรกันหาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนครกรรมการ
7. นายสฤษธิ์ มุลมณีโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายอานนท์ อินทรพาณิชย์โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิประธานกรรมการ
2. นายบัญชา คุณทรัพย์โรงเรียนวาริชวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายติณณ์วัชร์ เนื่องขันตีโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ บัวโฮงโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
5. นายวีรยศ ยุตรินทร์โรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
6. นายชัยฤทธิ์ เนตรกันหาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนครกรรมการ
7. นายสฤษธิ์ มุลมณีโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายอานนท์ อินทรพาณิชย์โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิประธานกรรมการ
2. นายบัญชา คุณทรัพย์โรงเรียนวาริชวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายติณณ์วัชร์ เนื่องขันตีโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ บุญรักษาโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
5. นายวีรยศ ยุตรินทร์โรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
6. นายชัยฤทธิ์ เนตรกันหาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนครกรรมการ
7. นายสฤษธิ์ มุลมณีโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. ดร.วนิดา ศูนย์จันทร์โรงเรียนเมธาศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาววิไลพร ศรีสถานโรงเรียนการกุศลวัดบูรพารองประธานกรรมการ
3. นางศิริพร ยอดตาโรงเรียนบ้านนาสีนวลกรรมการ
4. นางพรทิพย์ สินทนันชัยโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
5. นางสาวสุภารัตน์ ปาละลีโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
6. นางมรรยาท ชมภูโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
7. นางสุจิตรา วภักดิ์เพชรโรงเรียนบะฮีวิทยาคมกรรมการ
8. นางเพชรี ยะไวทย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนครกรรมการ
9. นางสาวอมรรัตน์ ไสยวิบูลย์โรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. ดร.วนิดา ศูนย์จันทร์โรงเรียนเมธาศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาววิไลพร ศรีสถานโรงเรียนการกุศลวัดบูรพารองประธานกรรมการ
3. นางศิริพร ยอดตาโรงเรียนบ้านนาสีนวลกรรมการ
4. นางพรทิพย์ สินทนันชัยโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
5. นางสาวสุภารัตน์ ปาละลีโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
6. นางมรรยาท ชมภูโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
7. นางสุจิตรา วภักดิ์เพชรโรงเรียนบะฮีวิทยาคมกรรมการ
8. นางเพชรี ยะไวทย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนครกรรมการ
9. นางสาวอมรรัตน์ ไสยวิบูลย์โรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. ดร.วนิดา ศูนย์จันทร์โรงเรียนเมธาศึกษาประธานกรรมการ
2. นายกรณ์ สล้างสุขสกาวโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนครรองประธานกรรมการ
3. นางศิริพร ยอดตาโรงเรียนบ้านนาสีนวลกรรมการ
4. นายเจริญชัย สุ่มมาตย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนครกรรมการ
5. นางมรรยาท ชมภูโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
6. นางจริญญา โพธิ์ศรีโรงเรียนส่องดาววิทยาคมกรรมการ
7. นางกนกกาญจน์ แสงสุวรรณโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
8. นายอุฤษดิ์ ม่วงมณีโรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยากรรมการ
9. นางพรทิพย์ สินทนันชัยโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
10. นายสุปราณี บุญรักษาโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
11. นายฉวีวรรณ กุดหอมโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. ดร.วนิดา ศูนย์จันทร์โรงเรียนเมธาศึกษาประธานกรรมการ
2. นายกรณ์ สล้างสุขสกาวโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนครรองประธานกรรมการ
3. นางศิริพร ยอดตาโรงเรียนบ้านนาสีนวลกรรมการ
4. นายเจริญชัย สุ่มมาตย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนครกรรมการ
5. นางมรรยาท ชมภูโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
6. นางจริญญา โพธิ์ศรีโรงเรียนส่องดาววิทยาคมกรรมการ
7. นางกนกกาญจน์ แสงสุวรรณโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
8. นางอุฤษดิ์ ม่วงมณีโรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยากรรมการ
9. นางพรทิพย์ สินทนันชัยโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
10. นางสุปราณี บุญรักษาโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
11. นางฉวีวรรณ กุดหอมโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. ดร.วนิดา ศูนย์จันทร์โรงเรียนเมธาศึกษาประธานกรรมการ
2. นายกรณ์ สล้างสุขสกาวโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนครรองประธานกรรมการ
3. นางศิริพร ยอดตาโรงเรียนบ้านนาสีนวลกรรมการ
4. นายเจริญชัย สุ่มมาตย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนครกรรมการ
5. นางมรรยาท ชมภูโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
6. นางจริญญา โพธิ์ศรีโรงเรียนส่องดาววิทยาคมกรรมการ
7. นางกนกกาญจน์ แสงสุวรรณโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
8. นายอุฤษดิ์ ม่วงมณีโรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยากรรมการ
9. นางพรทิพย์ สินทนันชัยโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
10. นางสุปราณี บุญรักษาโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
11. นางฉวีวรรณ กุดหอมโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. ดร.วนิดา ศูนย์จันทร์โรงเรียนเมธาศึกษาประธานกรรมการ
2. นายกรณ์ สล้างสุขสกาวโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนครรองประธานกรรมการ
3. นางศิริพร ยอดตาโรงเรียนบ้านนาสีนวลกรรมการ
4. นายเจริญชัย สุ่มมาตย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนครกรรมการ
5. นางมรรยาท ชมภูโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
6. นางจริญญา โพธิ์ศรีโรงเรียนส่องดาววิทยาคมกรรมการ
7. นางกนกกาญจน์ แสงสุวรรณโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
8. นายอุฤษดิ์ ม่วงมณีโรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยากรรมการ
9. นางพรทิพย์ สินทนันชัยโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
10. นางสุปราณี บุญรักษาโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
11. นางฉวีวรรณ กุดหอมโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. ดร.วนิดา ศูนย์จันทร์โรงเรียนเมธาศึกษาประธานกรรมการ
2. นายกรณ์ สล้างสุขสกาวโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนครรองประธานกรรมการ
3. นางศิริพร ยอดตาโรงเรียนบ้านนาสีนวลกรรมการ
4. นายเจริญชัย สุ่มมาตย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนครกรรมการ
5. นางมรรยาท ชมภูโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
6. นางจริญญา โพธิ์ศรีโรงเรียนส่องดาววิทยาคมกรรมการ
7. นางกนกกาญจน์ แสงสุวรรณโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
8. นายอุฤษดิ์ ม่วงมณีโรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยากรรมการ
9. นางพรทิพย์ สินทนันชัยโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
10. นางสุปราณี บุญรักษาโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
11. นางฉวีวรรณ กุดหอมโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. ดร.วนิดา ศูนย์จันทร์โรงเรียนเมธาศึกษาประธานกรรมการ
2. นายกรณ์ สล้างสุขสกาวโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนครรองประธานกรรมการ
3. นางศิริพร ยอดตาโรงเรียนบ้านนาสีนวลกรรมการ
4. นายเจริญชัย สุ่มมาตย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนครกรรมการ
5. นางมรรยาท ชมภูโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
6. นางจริญญา โพธิ์ศรีโรงเรียนส่องดาววิทยาคมกรรมการ
7. นางกนกกาญจน์ แสงสุวรรณโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
8. นายอุฤษดิ์ ม่วงมณีโรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยากรรมการ
9. นางพรทิพย์ สินทนันชัยโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
10. นางสุปราณี บุญรักษาโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
11. นางฉวีวรรณ กุดหอมโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. ดร.วนิดา ศูนย์จันทร์โรงเรียนเมธาศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาววิไลพร ศรีสถานโรงเรียนการกุศลวัดบูรพารองประธานกรรมการ
3. นางศิริพร ยอดตาโรงเรียนบ้านนาสีนวลกรรมการ
4. นางพรทิพย์ สินทนันชัยโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
5. นางสาวสุภารัตน์ ปาละลีโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
6. นางมรรยาท ชมภูโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
7. นางสุจิตรา วภักดิ็เพชรโรงเรียนบะฮีวิทยาคมกรรมการ
8. นางเพชรี ยะไวทย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนครกรรมการ
9. นางสาวอมรรัตน์ ไสยวิบูลย์โรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายกิตติพงศ์ สุวรรณเทนโรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทนประธานกรรมการ
2. นายภาณุพงศ์ ศรีวรกุลโรงเรียนหนองหลวงศึกษารองประธานกรรมการ
3. Mrs.Gladys Pexuanคริสตจักรแบ็บติสกรรมการ
4. นางสาวน้ำเพชร แสงสิมมาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการ
5. MissGou Goeโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นางสาวฤทัย กองทองโรงเรียนส่องดาววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นายกิตติพงศ์ สุวรรณเทนโรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทนประธานกรรมการ
2. นายภานุพงศ์ ศรีวรกุลโรงเรียนหนองหลวงศึกษารองประธานกรรมการ
3. Miss.Lixiao Juanโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันเฉียงเหนือกรรมการ
4. MissZhang chun Huiวิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดินกรรมการ
5. นายอัณณพ จรรยาเพศโรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทนกรรมการ
6. นางประภาวี ปลงจิตโรงเรียนธรรมบวรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางเยาวรั๖น์ แก้วมะโรงเรียนธรรมบวรวิทยาประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์สิทธ์ จุลราชโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
3. นายณัฐสิชฌ์ เลิศพสุโชคโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางภรณ์ภัสสรณ์ ฟองอ่อนโรงเรียนส่องดาววิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวเจียมจิต สุวรรณเทนโรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทนกรรมการ
6. นายเกรียรติศักดิ์ สานโอภาสวิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดินกรรมการ
7. Mrs.Amiko Huttaวิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดินกรรมการ
8. นายสุนิจฐา พองพรหมโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
9. นางสาวแสงเดือน พรหมสุขันธ์โรงเรียนส่องดาววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางเยาวรัตน์ แก้วมะโรงเรียนธรรมบวรวิทยาประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์สิทธ์ จุลราชวิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดินกรรมการ
3. นายณัฐสิชฌ์ เลิศพสุโชคโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางภรณ์ภัสสรณ์ ฟองอ่อนโรงเรียนส่องดาววิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวเจียมจิต สุวรรณเทนโรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทนกรรมการ
6. นายเกรียรติศักดิ์ สานโอภาสวิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดินกรรมการ
7. Mrs.Amiko Huttaวิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดินกรรมการ
8. นางสาวแสงเดือน พรหมสุขันธ์โรงเรียนส่องดาววิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวสุนิจฐา พองพรหมโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นายทรงศิลป์ พรหมโสภาโรงเรียนบงเหนือวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิวิธนันท์ หยูเห้งโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
3. นายอโนมา ไตรยขันธ์โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
4. นางอรวัสน์ มุลมณีโรงเรียนพังโคนวิยาคมกรรมการ
5. นายวัลลภ แก้วปัญญาโรงเรียนพังโคนวิยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายกิตติพงศ์ สุวรรณเทนโรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทนประธานกรรมการ
2. นายภานุพงศ์ ศรีวรกุลโรงเรียนหนองหลวงศึกษารองประธานกรรมการ
3. Mrs.Gladys Zhong Peixuanอาสาสมัครคริสตจักรแบ็บติสกรรมการ
4. นางสาวน้ำเพชร แสงสินมาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันเฉียงเหนือกรรมการ
5. MissGou Goeโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นายอัณณพ จรรยาเพสโรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทนกรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นายกิตติพงศ์ ศรีวรกุลโรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทนประธานกรรมการ
2. นายภานุพงศ์ ศรีวรกุลโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
3. MissLixiao Juanโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันเฉียงเหนือกรรมการ
4. MissYang Sun Huiวิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดินกรรมการ
5. นางสาวฤทัย กองทองโรงเรียนส่องดาววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางเยาวรัตน์ แก้วมะโรงเรียนธรรมบวรวิทยาประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์สิทธ์ จุลราชโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
3. นายณัฐสิชฌ์ เลิศพสุโชคโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางภรณ์ภัสสรณ์ ฟองอ่อนโรงเรียนส่องดาววิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวเจียมจิต สุวรรณเทนโรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทนกรรมการ
6. นายเกรียรติศักดิ์ สานโอภาสวิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดินกรรมการ
7. Mrs.Amiko Huttaวิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดินกรรมการ
8. นางสุนิจฐา พองพรหมโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
9. นางสาวแสงเดือน พรหมสุขันธ์โรงเรียนส่องดาววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางเยาวรัตน์ แก้วมะโรงเรียนธรรมบวรวิทยาประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์สิทธิ์ จุลราชโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
3. นายณัฐสิชฌ์ เลิศพสุโชคโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวเจียมจิต สุวรรณเทนโรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทนกรรมการ
5. นายเกียรติศักดิ์ สานโอภาสโรงเรียนวิทยาการอาชีพสว่างแดนดินกรรมการ
6. Mrs.Amiko Huttaโรงเรียนวิทยาการอาชีพสว่างแดนดินกรรมการ
7. นางสาวสุนิจฐา พองพรหมโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
8. นางภรณ์ภัสสรณ์ ฟองอ่อนโรงเรียนส่องดาววิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวแสงเดือน พรหมสุขันธ์โรงเรียนส่องดาววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นายทรงศิลป์ พรหมโสภาโรงเรียนบงเหนือวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิวิธนันท์ หยูเห้งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันเฉียงเหนือกรรมการ
3. นางอโนมา ไตรยขันธ์โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
4. นางอรวัสน์ มุลมณีโรงเรียนพังโคนวิยาคมกรรมการ
5. นายวัลลภ แก้วปัญญาโรงเรียนพังโคนวิยาคมกรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นายกิตติพงศ์ สุวรรณเทนโรงเรียนสว่างแดนดินประธานกรรมการ
2. นายภานุพงศ์ ศรีวรกุลโรงเรียนหนองหลวงศึกษารองประธานกรรมการ
3. MissLixiao Juanโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันเฉียงเหนือกรรมการ
4. MissYang Sun Huiวิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดินกรรมการ
5. นางประภาวี ปลงจิตโรงเรียนธรรมบวรวิทยากรรมการและเลขานุการ
ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางเยาวรัตน์ แก้วมะโรงเรียนธรรมบวรวิทยาประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์สิทธ์ จุลราชโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
3. นายณัฐสิชฌ์ เลิศพสุโชคโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายภรณ์ภัสสรณ์ ฟองอ่อนโรงเรียนส่องดาววิทยาคมกรรมการ
5. นางเจียมจิต สุวรรณเทนโรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทนกรรมการ
6. Mrs.Amiko Huttaวิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดินกรรมการ
7. นางสาวแสงเดือน พรหมสุขันธ์โรงเรียนส่องดาววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นายทรงศิลป์ พรหมโสภาโรงเรียนบงเหนือวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิวิธนันท์ หยูเห้งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันเฉียงเหนือกรรมการ
3. นางอโนมา ไตรยขันธ์โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
4. นายอรวัสน์ มุลมณีโรงเรียนพังโคนวิยาคมกรรมการ
5. นายวัลลภ แก้วปัญญาโรงเรียนพังโคนวิยาคมกรรมการและเลขานุการ
ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6
การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นายทรงศิลป์ พรหมโสภาโรงเรียนบงเหนือวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิวิธนันท์ หยูเห้งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันเฉียงเหนือกรรมการ
3. นางอโนมา ไตรยขันธ์โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
4. นางอรวัสน์ มุลมณีโรงเรียนพังโคนวิยาคมกรรมการ
5. นายวัลลพ แก้วปัญญาโรงเรียนพังโคนวิยาคมกรรมการและเลขานุการ
การนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลี ม.4-ม.6

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสุวิทย์ อารีย์ถนอมวงศ์โรงเรียนบ้านนาสีนวลประธานกรรมการ
2. นายสุบรรณ ป้องสุขโรงเรียนสว่างเเดนดินกรรมการ
3. ส.ต.ท.ชนะ เพรชพรรณโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
4. นายศรันยู พระโนเรศโรงเรียนบึงเหนือวิทยาคมกรรมการ
5. นายวิชัย ทองประภาโรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยาคมกรรมการ
6. นายนเรศ คนรำโรงเรียนภูริทัตต์วิทยากรรมการ
7. นายสุรสิทธิ์ ไกยฝ่ายโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายสุวิทย์ อารีย์ถนอมวงศ์โรงเรียนบ้านนาสีนวลประธานกรรมการ
2. นายสุบรรณ ป้องสุขโรงเรียนสว่างเเดนดินกรรมการ
3. นายบุญเจริญ เกื้อทานโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
4. นายศรันยู พระโนเรศโรงเรียนบึงเหนือวิทยาคมกรรมการ
5. นายมนู ภูกองชนะโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
6. นายวิชัย ทองประภาโรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยาคมกรรมการ
7. นายนเรศ คนรำโรงเรียนภูริทัตต์วิทยากรรมการ
8. นายสุรสิทธิ์ ไกยฝ่ายโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นายเมืองไทย ผลาจันทร์โรงเรียนวาริชวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอัสราพร โตพันโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการ
3. นายไพรวัลย์ เเวววงค์โรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
4. นายเกษมสุข อันตระโลกโรงเรียนสว่างเเดนดินกรรมการ
5. นางสาวสมพร เชื้อสุภาโรงเรียนนิคมนำอูนเจริญวิทยากรรมการ
6. นายเชิดศักดิ์ ธิศรีโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นายเมืองไทย ผลาจันทร์โรงเรียนวาริชวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพรชัย ศรีพรรมษาโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
3. นายวีระศักดิ์ ฝากงคำโรงเรียนสว่างเเดนดินกรรมการ
4. นางจริราพรณ์ พรมบูรณ์โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
5. นางสาวญาณิชศา ธนจิราพัทรโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการ
6. นายทนงศักดิ์ เอี้ยวเฮงโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นายเมืองไทย ผลาจันทร์โรงเรียนวาริชวิทยาประธานกรรมการ
2. นายบุญเพ็ง ศรีพรหมษาโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
3. นางปรีดา ตวนชัยภูมิโรงเรียนสว่างเเดนดินกรรมการ
4. นางจิราภรณ์ พรมบูรณ์โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
5. นางสาวญาณิชศา ธนจิราพัทรโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการ
6. นายทนงศักดิ์ เอี้ยวเฮงโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. ดร.ภิญโญ ทองเหลาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือประธานกรรมการ
2. นางสาวปราณี พลสีลาโรงเรียนสว่างเเดนดินกรรมการ
3. นางสาวงามทิพย์ มั่นทองขาวโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายชูเกียรติ ดวงผุยโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างเเดนดินกรรมการ
5. นางสาวจินดา ผาลิชัยโรงเรียนบ้านนาสีนวลกรรมการ
6. นายสุนทราภรณ์ ศรีวรกุลโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. ดร.ภิญโญ ทองเหลาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือประธานกรรมการ
2. นางสาววราภรณ์ ชำนาญโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
3. นางสาวเทวีรัตน์ ขันทีท้าวโรงเรียนสว่างเเดนดินกรรมการ
4. นางชุมากานต์ สุรเสียงโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการ
5. นางมาลัย ประดับศิลป์โรงเรียนธรรมบรวิทยากรรมการ
6. นางรัตธินาภรณ์ สุวรรณชัยรบโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นายสาทิน ไชยราโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายประจักษ์กร เนืองทองโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
3. นางนารี พรมนิตโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยากรรมการ
4. นางสาวเสาวลักษณ์ จันเทพโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวพรทิพย์ มุงคุณคำซาวโรงเรียนส่องดาววิทยาคมกรรมการ
6. นางอริสา อรัญมาลาโรงเรียนธรรมบรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นายสาทิน ไชยราโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายประจักษ์กร เนืองทองโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
3. นางสาวเสาวลักษณ์ จันเทพโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางเทพเนตร หมุดน้อยโรงเรียนเเวงพิทยาคมกรรมการ
5. นางณิชากร โสภาพรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการ
6. นางสาวภัทรจิตรา ผ่านสุวรรณโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายกรณ์ สล้างสุขสกาวโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนครประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาพร แสงตีสุโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
3. นางสาวพัชณีย์ สุวรรณไตรโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
4. นางพัชรนันท์ แสนดวงโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยากรรมการ
5. นางสาวปิยรัตน์ พันธุขันธ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนครกรรมการ
6. นางสาวภัทราภรณ์ ศรีนุกูลโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ คำสุขุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือประธานกรรมการ
2. นายกิตติ ถามะพันธ์โรงเรียนบ้านนาสีนวลกรรมการ
3. นายสิทธิพร ประทุมโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
4. นางสาวมินตรา ใจศิริโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
5. นายวิทัศนัย พรมราชโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการ
6. นายอัจฉริยะ สุขเกษมโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายณรงค์ คำสุขุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือประธานกรรมการ
2. นายกิตติ ถามะพันธ์โรงเรียนบ้านนาสีนวลกรรมการ
3. นางสาวมินตรา ใจศิริโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
4. นายวุฒิวัฒน์ สาขามุละโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการ
5. นางพัชรนันท์ แสนดวงโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยากรรมการ
6. นายพงษ์ขจร บุญพงษ์โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
7. นายพีรพัฒน์ แสนนามโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายจิระศักดิ์ สร้อยคำโรงเรียนอนุบาลนิคมน้ำอูนประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาพร แสงตีสุโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
3. นายพงษ์สวัสดิ์ สายกันโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
4. นางสาวรุ่งนภา ยันตะพันธ์โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
5. นางสาวกาญจนี สุวรรณโพธิ์ศรีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนครกรรมการ
6. นายเกียรติพงษ์ นรินทร์โรงเรียนอนุบาลนิคมน้ำอูนกรรมการ
7. นายอัจฉริยะ สุขเกษมโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายเอกฉันท์ วงค์อินพ่อโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์"ประธานกรรมการ
2. นางสาววิภานี ศิริพลบุญโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
3. นายพงษ์สวัสดิ์ สายกันโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
4. นางสาวกาญจนี สุวรรณโพธิ์ศรีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนครกรรมการ
5. นายสมปอง สารีพันท์โรงเรียนอนุบาลนิคมน้ำอูนกรรมการ
6. นางสาวสุภาพร แสงตีสุโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
7. นางสาวรุ่งนภา ยันตะพันธ์โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
8. นายพิเชษฐ์ ไชยเชษฐ์โรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายเอกฉันท์ วงค์อินพ่อโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์"ประธานกรรมการ
2. นางอรอนงค์ แจ่มพิศโรงเรียนบ้านนาสีนวลกรรมการ
3. นายพงษ์ขจร บุญพงษ์โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
4. นางสาวสุวัลณา ศิริเวชโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
5. นางสาวพวงทอง สุทธิพิพัฒน์โรงเรียนบงเหนือวิทยาคมกรรมการ
6. นายอนันต์ พรมไตรโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
7. นายไชยภักดิ์ นักธรรมโรงเรียนบะฮีวิทยาคมกรรมการ
8. นายศราวุธ โคตะมาโรงเรียนวาริชวิทยากรรมการ
9. นางพัชรนันท์ แสนดวงโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยากรรมการ
10. นางสาวจิตรฤทัย งอนลาดโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนครกรรมการ
11. นางสาววิสณี สีนนตรีโรงเรียนส่องดาววิทยาคมกรรมการ
12. นางสาวกัญญารัตน์ สาขามุละโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นายอดิศักดิ์ กะพุทธาโรงเรียนลำปลาหางวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวนิลาวรรณ สิงห์งามโรงเรียนบ้านนาสีนวลกรรมการ
3. นายนคร โคตรโสภาโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
4. นายโชคชัย เศษอาจโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวกาญจนี สุวรรณโพธิ์ศรีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนครกรรมการ
6. นางสาวกิริยา ทิพมาตย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการ
7. นายผาสุข นาโควงค์โรงเรียนธรรมบวรวิทยากรรมการ
8. นายอภิวัฒน์ อ่อนสุระทุมโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายอดิศักดิ์ กะพุทธาโรงเรียนลำปลาหางวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวนิลาวรรณ สิงห์งามโรงเรียนบ้านนาสีนวลกรรมการ
3. นางสาววิภานี ศิริพลบุญโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
4. นางพัชรนันท์ แสนดวงโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยากรรมการ
5. นางสาวกาญจนี สุวรรณโพธิ์ศรีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนครกรรมการ
6. นายวิทัศนัย พรมราชโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายณรงค์ คำสุขุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือประธานกรรมการ
2. นายนิเวศน์ วงศ์ประทุมโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
3. นางสาวสุวัลณา ศิริเวชโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
4. นางสาวกาญจนี สุวรรณโพธิ์ศรีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนครกรรมการ
5. นายวุฒิวัฒน์ สาขามุละโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการ
6. นายพรศักดิ์ ฮังกาสีโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยากรรมการ
7. นายอภิวัฒน์ อ่อนสุระทุมโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6
1. นายณรงค์ คำสุขุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือประธานกรรมการ
2. นายพงษ์สวัสดิ์ สายกันโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
3. นายโชคชัย เศษอาจโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวปิยรัตน์ พันธุขันธ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนครกรรมการ
5. นายพรศักดิ์ ฮังกาสีโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยากรรมการ
6. นายอลงกต มะลิทองโรงเรียนภูริทัตต์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายณรงค์ คำสุขุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือประธานกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ กะพุทธาโรงเรียนลำปลาหางวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสุรชัย วันดีโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
4. นายนรินทร์ หลักทองโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
5. นายโชคชัย เศษอาจโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นางสาวณัฐปภัสร์ ศรีเวียงธวัชโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการ
7. นางสาวกัญญารัตน์ สาขามุละโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ คำสุขุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือประธานกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ กะพุทธาโรงเรียนลำปลาหางวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวนิลาวรรณ สิงห์งามโรงเรียนบ้านนาสีนวลกรรมการ
4. นางสาววิภานี ศิริพลบุญโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
5. นางพัชรนันท์ แสนดวงโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยากรรมการ
6. นางสาวกาญจนี สุวรรณโพธิ์ศรีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนครกรรมการ
7. นางสาวกิริยา ทิพมาตย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการ
8. นายอัจฉริยะ สุขเกษมโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายณรงค์ คำสุขุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือประธานกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ กะพุทธาโรงเรียนลำปลาหางวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสุรชัย วันดีโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
4. นายนรินทร์ หลักทองโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
5. นายโชคชัย เศษอาจโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นางสาวณัฐปภัสร์ ศรีเวียงธวัชโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการ
7. นางสาวภัทราภรณ์ ศรีนุกูลโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายณรงค์ คำสุขุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือประธานกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ กะพุทธาโรงเรียนลำปลาหางวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวนิลาวรรณ สิงห์งามโรงเรียนบ้านนาสีนวลกรรมการ
4. นายไสว หงษ์ภูมีโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
5. นายศรีทอง ลีทองโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
6. นายนรินทร์ หลักทองโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
7. นายศราวุธ โคตะมาโรงเรียนวาริชวิทยากรรมการ
8. นางสาวปิยรัตน์ พันธุขันธ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนครกรรมการ
9. นายภานุพงษ์ สุวรรณรงค์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการ
10. นายพิเชษฐ์ ไชยเชษฐ์โรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายเศกสรรค์ ปัญญาแก้วโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือประธานกรรมการ
2. นายบัญชา โยธายุทธโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยากรรมการ
3. นายปริวรรต ฟองอ่อนโรงเรียนส่องดาววิทยาคมกรรมการ
4. นายสการ หันจางสิทธิ์โรงเรียนธรรมบวรวิทยาคมกรรมการ
5. นายธวัฒชัย หอมแพนโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายเศกสรรค์ ปัญญาแก้วโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือประธานกรรมการ
2. นายสุริยา สุทธิโคตรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนครกรรมการ
3. นางรุ่งนภา พรหมภักดีโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยากรรมการ
4. นายปริวรรต ฟองอ่อนโรงเรียนส่องดาววิทยาคมกรรมการ
5. นายธวัฒชัย หอมแพนโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายเศกสรรค์ ปัญญาแก้วโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือประธานกรรมการ
2. นายรังสรรค์ วงศ์ษาโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
3. นายบัญชา โยธายุทธโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยากรรมการ
4. นายปริวรรต ฟองอ่อนโรงเรียนส่องดาววิทยาคมกรรมการ
5. นายสการ หันจางสิทธิ์โรงเรียนธรรมบวรวิทยาคมกรรมการ
6. นายธวัฒชัย หอมแพนโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายเศกสรรค์ ปัญญาแก้วโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือประธานกรรมการ
2. นายรังสรรค์ วงศ์ษาโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
3. นางรุ่งนภา พรหมภักดีโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยากรรมการ
4. นายปริวรรต ฟองอ่อนโรงเรียนส่องดาววิทยาคมกรรมการ
5. นายธวัฒชัย หอมแพนโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายเศกสรรค์ ปัญญาแก้วโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือประธานกรรมการ
2. นายสุรเชษฐ์ นนสุราชโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
3. นายบัญชา โยธายุทธโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยากรรมการ
4. นายปริวรรต ฟองอ่อนโรงเรียนส่องดาววิทยาคมกรรมการ
5. นายสการ หันจางสิทธิ์โรงเรียนธรรมบวรวิทยาคมกรรมการ
6. นายธวัฒชัย หอมแพนโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายเศกสรรค์ ปัญญาแก้วโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือประธานกรรมการ
2. นายสุรเชษฐ์ นนสุราชโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
3. นางรุ่งนภา พรหมภักดีโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยากรรมการ
4. นายปริวรรต ฟองอ่อนโรงเรียนส่องดาววิทยาคมกรรมการ
5. นายสการ หันจางสิทธิ์โรงเรียนธรรมบวรวิทยาคมกรรมการ
6. นายธวัฒชัย หอมแพนโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายเศกสรรค์ ปัญญาแก้วโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือประธานกรรมการ
2. นายสุรเชษฐ์ นนสุราชโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
3. นายบัญชา โยธายุทธโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยากรรมการ
4. นายปริวรรต ฟองอ่อนโรงเรียนส่องดาววิทยาคมกรรมการ
5. นายสการ หันจางสิทธิ์โรงเรียนธรรมบวรวิทยาคมกรรมการ
6. นายธวัฒชัย หอมแพนโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายเศกสรรค์ ปัญญาแก้วโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือประธานกรรมการ
2. นายสุรเชษฐ์ นนสุราชโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
3. นางรุ่งนภา พรหมภักดีโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยากรรมการ
4. นายปริวรรต ฟองอ่อนโรงเรียนส่องดาววิทยาคมกรรมการ
5. นายสการ หันจางสิทธิ์โรงเรียนธรรมบวรวิทยาคมกรรมการ
6. นายธวัฒชัย หอมแพนโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายพนมพันธ์ ไชยเพชรโรงเรียนพังโคนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพิชิต ไตรยขันธ์โรงเรียนวาริชวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวชลธิชา ร่มโพธิ์รีโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
4. นายสุรพล แพงดีโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
5. นายบุญรัตน์ สุนันธรรมโรงเรียนบะฮีวิทยาคมกรรมการ
6. นายนราดล นวลมณีโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยากรรมการ
7. นายวิเซียน มาตราชโรงเรียนส่องดาววิทยาคมกรรมการ
8. นายคำรน อัคพินโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายพนมพันธ์ ไชยเพชรโรงเรียนพังโคนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอวยพร เจริญไชยโรงเรียนวาริชวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายบุญรัตน์ สุนันธรรมโรงเรียนบะฮีวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวรัญจวน ไชยโวหารโรงเรียนส่องดาววิทยาคมกรรมการ
5. นายนราดล นวลมณีโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยากรรมการ
6. นายอธิราช ชิณเทศโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายวิเศษ นาคีโรงเรียนบะฮีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญศรี เกษเพชรโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
3. นายวีระชัย ชินจักรโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายอดุลย์ ทับสีแก้วโรงเรียนบงเหนือวิทยาคมกรรมการ
5. นายยุทธศิลป์ ประเคนชัยโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยากรรมการ
6. นายบุญล้วน แก้วก่าโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายวิเศษ นาคีโรงเรียนบะฮีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญศรี เกษเพชรโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
3. นายวีระชัย ชินจักรโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายอดุลย์ ทับสีแก้วโรงเรียนบงเหนือวิทยาคมกรรมการ
5. นายยุทธศิลป์ ประเคนชัยโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยากรรมการ
6. นายบุญล้วน แก้วก่าโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายจำรูญ ธรรมสมบัติโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิประธานกรรมการ
2. นางสาวมารศรี เจริญไชยโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
3. นางเพ็ญศรี เกษเพชรโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
4. นางพัทธรา โนนคู่เขตโขงโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
5. นางพิมพ์ชนก จรรยาเพศโรงเรียนส่องดาววิทยาคมกรรมการ
6. นางศิริลักษณ์ ศรีแสงครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนครกรรมการ
7. นางศรีสุธา ราชชมภูโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นายจำรูญ ธรรมสมบัติโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิประธานกรรมการ
2. นายปริญญา มณีนพโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการ
3. นางสาววรรณา ไขลายหงส์โรงเรียนการกุศลวัดบูรพากรรมการ
4. นางพัทธรา โนนคู่เขตโขงโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
5. นางศรีสุธา ราชชมภูโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายจีราวัฒน์ ศรีหาญธรรมโรงเรียนหนองหลวงศึกษาประธานกรรมการ
2. นายสุชาติ สาระกุลโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
3. นางดารณี ฤทธิธรรมโรงเรียนวาริชวิทยากรรมการ
4. นายยุทธศิลป์ ประเคนชัยโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยากรรมการ
5. นางสาวอนุรักษ์ สะตะโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนครกรรมการ
6. นายจุลทรัพย์ ไพศาลโรงเรียนส่องดาววิทยาคมกรรมการ
7. นายสุรศักดิ์ แสงจันทร์โรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
8. นายประชา โฮมวงศ์โรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายจีราวัฒน์ ศรีหาญธรรมโรงเรียนหนองหลวงศึกษาประธานกรรมการ
2. นายสุชาติ สาระกุลโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
3. นายรุ่งศักดิ์ วรดีโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางสาวสวลี จุลศิริโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนครกรรมการ
5. นายยุทธศิลป์ ประเคนชัยโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยากรรมการ
6. นายประชา โฮมวงศ์โรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายปราโมทย์ พระหันธงไชยโรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายดิเรก ฝุ่นเงินโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
3. นางวัลญา เพ็ญธิสารโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์"กรรมการ
4. นางธนาภร ทักษ์เตชาภัคโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
5. นายพิชิต ไตรยขันธ์โรงเรียนวาริชวิทยากรรมการ
6. นายวิมลศิลป์ เริ่มรักษ์โรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายปราโมทย์ พระหันธงไชยโรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายจงจิตร แก้วพเนาโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
3. นางสาวกนกภรณ์ คิดโสดาโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์"กรรมการ
4. นางดารณี ฤทธิธรรมโรงเรียนวาริชวิทยากรรมการ
5. นางสาวศกลวรรณ พรหมจรรย์โรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
6. นายวิชา ศรีสร้อยโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสาวนวลจันทร์ ชมพูจันทร์โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินประธานกรรมการ
2. นางอวพร เจริญไชยโรงเรียนวาริชวิทยากรรมการ
3. นางหทัย พจนาโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยากรรมการ
4. นายสิริวัฒน์ หนองน้ำโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
5. นางเยาวลักษณ์ โคตพรมโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. นางนิ่มอนงค์ เริ่มรักษ์โรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางสาวนวลจันทร์ ชมพูจันทร์โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินประธานกรรมการ
2. นางอวยพร เจริญไชยโรงเรียนวาริชวิทยากรรมการ
3. นางหทัย พจนาโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยากรรมการ
4. นายสิริวัฒน์ หนองน้ำโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
5. นางเยาวลักษณ์ โคตพรมโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. นางนิ่มอนงค์ เริ่มรักษ์โรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสาวนวลจันทร์ ชมพูจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินประธานกรรมการ
2. นายจีระวรรณ ศิริขันธ์ครูโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
3. นางเพียงใจ ทาบุดดีครูโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางสาวยุพิน ปัญญาประชุมครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนครกรรมการ
5. นางหทัย พจนาครูโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยากรรมการ
6. นางสาวศศิกานต์ แสนชัยครูโรงเรียนการกุศลวัดบูรพากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางสาวนวลจันทร์ ชมพูจันทร์โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินประธานกรรมการ
2. นางสาวจีระวรรณ ศิริขันธ์โรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
3. นางเพียงใจ ทาบุดดีโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางสาวยุพิน ปัญญาประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนครกรรมการ
5. นางสาวจิตรา อาษาสร้อยโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยากรรมการ
6. นางสาวศศิกานต์ แสนชัยโรงเรียนการกุศลวัดบูรพากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางเพชรสุดา จันทรังษีโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวจีระวรรณ ศิริขันธ์โรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
3. นางประภาพรรณ สุนันธรรมโรงเรียนบะฮีวิทยาคมกรรมการ
4. นางประภาพร สาขามุละโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
5. นางสาวปัญญาพัตน์ การุญโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นางสาวจิตรา อาษาสร้อยโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางเพชรสุดา จันทรังษีโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวจีระวรรณ ศิริขันธ์โรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
3. นางประภาพรรณ สุนันธรรมโรงเรียนบะฮีวิทยาคมกรรมการ
4. นางประภาพร สาขามุละโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
5. นางสาวปัญญาพัตน์ การุญโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นางสาวจิตรา อาษาสร้อยโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางเพชรสุดา จันทรังษีโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ประธานกรรมการ
2. นางอวยพร เจริญไชยโรงเรียนวาริชวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางประภาพร สาขามุละโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
4. นางหทัย พจนาโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยากรรมการ
5. นายสิริวัฒน์ หนองน้ำโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
6. นางเยาวลักษณ์ โคตพรมโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุงกรรมการ
7. นายสมศักดิ์ จันทร์มาลาโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
8. นางประภาพรรณ สุนันธรรมโรงเรียนบะฮีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางเพชรสุดา จันทรังษีโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ประธานกรรมการ
2. นางอวยพร เจริญไชยโรงเรียนวาริชวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสิริวัฒน์ หนองน้ำโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
4. นางเยาวลักษณ์ โคตพรมโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวจิตรา อาษาสร้อยโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยากรรมการ
6. นางสุนทราภรณ์ ศรีวรกุลโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางนาตติยา อุ่นหนองกุ่งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ สกลนครประธานกรรมการ
2. นางสาวศุภลักษ์ ยืนยงโรงเรียนราชประชานุเคาราะห์ ๕๓ สกลนครรองประธานกรรมการ
3. นางสาวภัคจิรา ลิ้มประเสริฐโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
4. นางสาวแก้วส่อง กลยนีโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
5. นางกาญจนา คานเพชรทาโรงเรียนบะฮีวิทยาคมกรรมการ
6. นางขวัญตา ผาใต้โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
7. นางสาวปารมี ดอนท่าโพธิ์โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทนกรรมการ
8. นางวิภัสสร จันทวัตรโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยากรรมการ
9. นางเบญญทิพย์ พิสิทธิ์ภักดีกุลโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวทิพย์วรรณ สนธิรักษ์โรงเรียนราชประชานุเคาราะห์ ๕๓ สกลนครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางนาตติยา อุ่นหนองกุ่งโรงเรียนราชประชานุเคาราะห์ ๕๓ สกลนครประธานกรรมการ
2. นางสาวศุภลักษ์ ยืนยงโรงเรียนราชประชานุเคาราะห์ ๕๓ สกลนครรองประธานกรรมการ
3. นางสาวภัคจิรา ลิ้มประเสริฐโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
4. นางสาวแก้วส่อง กลยนีโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
5. นางกาญจนา คานเพชรทาโรงเรียนบะฮีวิทยาคมกรรมการ
6. นางขวัญตา ผาใต้โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
7. นางสาวปารมี ดอนท่าโพธิ์โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทนกรรมการ
8. นางวิภัสสร จันทวัตรโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยากรรมการ
9. นางเบญญทิพย์ พิสิทธิ์ภักดีกุลโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวทิพย์วรรณ สนธิรักษ์โรงเรียนราชประชานุเคาราะห์ ๕๓ สกลนครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายมงคล อุปพงษ์โรงเรียนส่องดาววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ แก้วมุงคุณโรงเรียนบงเหนือวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายจตุชัย ชนะมารโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
4. นายรินทอง แดงโชติโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายทนงชัย คิดโสดาโรงเรียนบงเหนือวิทยาคมกรรมการ
6. นางซารัญฎา ผลจันทร์โรงเรียนบะฮีวิทยาสรรค์กรรมการ
7. นายชยธร แสนศิริวัฒนกุลโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายมงคล อุปพงษ์โรงเรียนส่องดาววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ แก้วมุงคณโรงเรียนบงเหนือวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายจตุชัย ชนะมารโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
4. นางซารัญฎา ผลจันทร์โรงเรียนบะฮีวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายรินทอง แดงโชติโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นายทนงชัย คิดโสดาโรงเรียนบงเหนือวิทยาคมกรรมการ
7. นายชยธร แสนศิริวัฒนกุลโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายมงคล อุปพงษ์ผอ.โรงเรียนส่องดาววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ แก้วมุงคณรองผอ.โรงเรียนบงเหนือวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายจตุชัย ชนะมารครูโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
4. นางซารัญฎา ผลจันทร์ครูโรงเรียนบะฮีวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายรินทอง แดงโชติครูโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นายทนงชัย คิดโสดาครูโรงเรียนบงเหนือวิทยาคมกรรมการ
7. นายชยธร แสนศิริวัฒนกุลครูโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายสุทธิเดช ดวงจันทร์โรงเรียนแวงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชาตืชนก เหง้าละครโรงเรียนบ้านนาสีนวลกรรมการ
3. นายสุไกรเลิศ แสนศิริโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
4. นายสุพจน์ สัตถาผลโรงเรียนวาริชวิทยากรรมการ
5. นายโชคชัย สุวรรณอินทร์โรงเรียนส่องดาววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายสุทธิเดช ดวงจันทร์โรงเรียนแวงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชาตืชนก เหง้าละครโรงเรียนบ้านนาสีนวลกรรมการ
3. นายสุไกรเลิศ แสนศิริโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
4. นายสุพจน์ สัตถาผลโรงเรียนวาริชวิทยากรรมการ
5. นายโชคชัย สุวรรณอินทร์โรงเรียนส่องดาววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายสุทธิเดช ดวงจันทร์โรงเรียนแวงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชาตืชนก เหง้าละครโรงเรียนบ้านนาสีนวลกรรมการ
3. นายสุไกรเลิศ แสนศิริโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
4. นายสุพจน์ สัตถาผลโรงเรียนวาริชวิทยากรรมการ
5. นายโชคชัย สุวรรณอินทร์โรงเรียนส่องดาววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสุทธิเดช ดวงจันทร์โรงเรียนแวงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชาติชนก เหง้าละครโรงเรียนบ้านนาสีนวลกรรมการ
3. นายสุไกรเลิศ แสนศิริโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
4. นายสุพจน์ สัตถาผลโรงเรียนวาริชวิทยากรรมการ
5. นายโชคชัย สุวรรณอินทร์โรงเรียนส่องดาววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
1. นายประภัทร์ กุดหอมโรงเรียนพังโคนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุรินทร์ นาจะรวยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการ
3. นายกฤษฏา เขมะสิงข์โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทนกรรมการ
4. นายสราวุธ เอกพันธ์โรงเรียนนิคมน้ำอูนวิทยากรรมการ
5. นางปรางค์ทอง มุลทรัพย์โรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูลกรรมการ
6. นายมงคล สินธนันชัยโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
7. นางสุกัญญา สุภาพโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นายประภัทร์ กุดหอมโรงเรียนพังโคนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุรินทร์ นาจะรวยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการ
3. นายกฤษฏา เขมะสิงข์ครูโรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทนกรรมการ
4. นายสราวุธ เอกพันธ์โรงเรียนนิคมน้ำอูนวิทยากรรมการ
5. นายปรางค์ทอง มูลทรัพย์โรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูลกรรมการ
6. นายมงคล สินธนันชัยโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
7. นายสุกัญญา สุภาพโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายณรงค์ คำสุขุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือประธานกรรมการ
2. นายกิตติ ถามะพันธ์โรงเรียนบ้านนาสีนวลกรรมการ
3. นายสิทธิพร ประทุมโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
4. นางสาวมินตรา ใจศิริโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
5. นายวิทัศนัย พรมราชโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการ
6. นายอัจฉริยะ สุขเกษมโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายณรงค์ คำสุขุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือประธานกรรมการ
2. นายกิตติ ถามะพันธ์โรงเรียนบ้านนาสีนวลกรรมการ
3. นายสิทธิพร ประทุมโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
4. นางสาวมินตรา ใจศิริโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
5. นายวิทัศนัย พรมราชโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการ
6. นายอัจฉริยะ สุขเกษมโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1. นายศุภวุฒิ พิมกินรีย์โรงเรียนบ้านนาสีนวลประธานกรรมการ
2. นายเรือง เซ็นนิลโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์รองประธานกรรมการ
3. นายภัทรพงษ์ แสงสุวรรณโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายศราวุฒิ พลเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนครกรรมการ
5. นายวิษณุ นันทราชโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยากรรมการ
6. นายจรัล เจริญชัยโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
7. นายสฤษธิ์ มุลมณีโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6
1. นายศุภวุฒิ พิมกินรีย์โรงเรียนบ้านนาสีนวลประธานกรรมการ
2. นายเรือง เซ็นนิลโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์รองประธานกรรมการ
3. นายภัทรพงษ์ เเสงสุรววณโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายศราวุฒิ พลเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนครกรรมการ
5. นายวิษณุ นันทราชโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยากรรมการ
6. นายจรัล เจริญชัยโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
7. นายสฤษธิ์ มุลมณีโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
1. นายศุภวุฒิ พิมกินรีย์โรงเรียนบ้านนาสีนวลประธานกรรมการ
2. นายเรือง เซ็นนิลโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์รองประธานกรรมการ
3. นายภัทรพงษ์ แสงสุวรรณโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายศราวุฒิ พลเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนครกรรมการ
5. นายวิษณุ นันทราชโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยากรรมการ
6. นายจรัล เจริญชัยโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
7. นายสฤษธิ์ มุลมณีโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6
1. นายศุภวุฒิ พิมกินรีย์โรงเรียนบ้านนาสีนวลประธานกรรมการ
2. นายเรือง เซ็นนิลโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์รองประธานกรรมการ
3. นายภัทรพงษ์ เเสงสุรววณโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายศราวุฒิ พลเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนครกรรมการ
5. นายวิษณุ นันทราชโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยากรรมการ
6. นายจรัล เจริญชัยโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
7. นายสฤษธิ์ มุลมณีโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1. นายเรือง เซ็นนิลโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ประธานกรรมการ
2. นายภัทรพงษ์ เเสงสุรววณโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายศราวุฒิ พลเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนครกรรมการ
4. นายวิษณุ นันทราชโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยากรรมการ
5. นายจรัล เจริญชัยโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
6. นายสฤษธิ์ มุลมณีโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6
1. นายเรือง เซ็นนิลโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ประธานกรรมการ
2. นายภัทรพงษ์ เเสงสุรววณโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายศราวุฒิ พลเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนครกรรมการ
4. นายวิษณุ นันทราชโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยากรรมการ
5. นายจรัล เจริญชัยโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
6. นายสฤษธิ์ มุลมณีโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3
1. นายเรือง เซ็นนิลโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ประธานกรรมการ
2. นายภัทรพงษ์ เเสงสุรววณโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายศราวุฒิ พลเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนครกรรมการ
4. นายวิษณุ นันทราชโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยากรรมการ
5. นายจรัล เจริญชัยโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
6. นายสฤษธิ์ มุลมณีโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6
1. นายเรือง เซ็นนิลโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ประธานกรรมการ
2. นายภัทรพงษ์ เเสงสุรววณโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายศราวุฒิ พลเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนครกรรมการ
4. นายวิษณุ นันทราชโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยากรรมการ
5. นายจรัล เจริญชัยโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
6. นายสฤษธิ์ มุลมณีโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6
1. นายเรือง เซ็นนิลโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ประธานกรรมการ
2. นายภัทรพงษ์ เเสงสุรววณโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายศราวุฒิ พลเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนครกรรมการ
4. นายวิษณุ นันทราชโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยากรรมการ
5. นายจรัล เจริญชัยโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
6. นายสฤษธิ์ มุลมณีโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]