หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

[ ทั้งหมด   15 พ.ย. 2559   16 พ.ย. 2559   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 16 พ.ย. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 654 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง 428 16 พ.ย. 2559 13.00-16.00
2 655 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร4 ชั้น 1 ห้อง 418 16 พ.ย. 2559 13.00-16.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 222 16 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00
2 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 223 16 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00
3 679 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 224-7 16 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00
4 680 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 215-6 16 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00
5 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 221 16 พ.ย. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร4 ห้อง 401 ห้องเรียนฝรั่งเศส 16 พ.ย. 2559 09.00-12.00
2 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม โดม 2 C 16 พ.ย. 2559 09.00-12.00
3 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม โดม 2 B 16 พ.ย. 2559 09.00-12.00
4 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ศูนย์อาหาร1 16 พ.ย. 2559 09.00-12.00
5 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม โดม 2 A 16 พ.ย. 2559 09.00-12.00
6 663 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 16 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 323 16 พ.ย. 2559 09.00-12.00
2 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 311 16 พ.ย. 2559 09.00-12.00
3 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง 124 16 พ.ย. 2559 09.00-12.00
4 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม หอประชุม 16 พ.ย. 2559 09.00-11.00
5 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 327 16 พ.ย. 2559 09.00-12.00
6 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 321 16 พ.ย. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 645 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ซุ้มการเวก 15 พ.ย. 2559
16 พ.ย. 2559
09.00-16.00
2 647 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ห้องโสตทัศนศึกษา 16 พ.ย. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 071 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 127 16 พ.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป
2 072 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 127 16 พ.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป
3 087 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 127 16 พ.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป
4 094 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 127 16 พ.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป
5 098 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 127 16 พ.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป
6 105 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 127 16 พ.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป
7 106 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 127 16 พ.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป
8 109 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 127 16 พ.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป
9 110 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 127 16 พ.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป
10 156 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร1 ห้อง 121 16 พ.ย. 2559 09.00 - 10.00
11 157 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร1 ห้อง 121 16 พ.ย. 2559 13.30 - 15.00
12 158 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร1 16 พ.ย. 2559 10.00 - 11.30
13 159 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร1 ห้อง 121 16 พ.ย. 2559 13.30 - 15.00
14 611 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร1 ห้อง 122 16 พ.ย. 2559 09.00 - 10.00
15 612 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร1 ห้อง 122 16 พ.ย. 2559 13.00 - 13.50
16 613 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร1 ห้อง 122 16 พ.ย. 2559 10.00 - 11.30
17 614 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร1 ห้อง 122 16 พ.ย. 2559 13.50 - 15.00
18 160 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม เวที2 16 พ.ย. 2559 09.00 - 10.00
19 161 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม เวที2 16 พ.ย. 2559 13.00 -14.00
20 270 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม เวที2 16 พ.ย. 2559 10.00 - 12.00
21 271 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม เวที2 16 พ.ย. 2559 14.00 - 15.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม หอประชุม 16 พ.ย. 2559 10.00 - 11.00
2 261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม หอประชุม 16 พ.ย. 2559 11.00 - 12.00
3 268 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม หอประชุม 16 พ.ย. 2559 12.30 - 14.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 320 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 4 ห้อง 412 16 พ.ย. 2559 09.00-12.00
2 667 การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 4 ห้อง 412 16 พ.ย. 2559 09.00-12.00
3 671 ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 4 ห้อง 412 16 พ.ย. 2559 09.00-12.00
4 675 การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 4 ห้อง 412 16 พ.ย. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ สนามฟุตบอล 16 พ.ย. 2559 09.00-12.00
2 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ห้อง Lap ภาษาอังกฤษ 2 16 พ.ย. 2559 09.00-12.00
3 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ห้องคณิตศาสตร์ 16 พ.ย. 2559 09.00-12.00
4 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ หอประชุม 16 พ.ย. 2559 09.00-16.00
5 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ห้องสมุด 16 พ.ย. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 3 ห้อง คอมพิวเตอร์ 4 16 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00
2 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 4 ห้อง คอมพิวเตอร์ 4 16 พ.ย. 2559 09.00-16.00
3 080 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 3 ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 16 พ.ย. 2559 09.00-12.00
4 634 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 3 ห้อง คอมพิวเตอร์ 3 16 พ.ย. 2559 09.00-12.00
5 089 การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 3 ห้อง คอมพิวเตอร์ 3 16 พ.ย. 2559 09.00-16.00
6 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 3 ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 16 พ.ย. 2559 09.00-12.00
7 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 3 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 16 พ.ย. 2559 09.00-12.00
8 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 3 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 16 พ.ย. 2559 09.00-16.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 683 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 4 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 16 พ.ย. 2559 09.00-16.00
2 685 การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 4 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 16 พ.ย. 2559 09.00-16.00
3 166 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 4 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 16 พ.ย. 2559 09.00-16.00
4 628 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 4 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 16 พ.ย. 2559 09.00-16.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคารอุตสาหกรรม 16 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00
2 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคารอุตสาหกรรม 16 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00
3 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม โดม 1 16 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00
4 079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม โดม 1 16 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00
5 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม โดม 1 16 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00
6 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม โดม 1 16 พ.ย. 2559 09.00-12.00
7 100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม โดม 1 16 พ.ย. 2559 09.00-12.00
8 624 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม โดม 1 16 พ.ย. 2559 09.00-12.00
9 115 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม โดม 1 16 พ.ย. 2559 09.00-12.00
10 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม โดม 1 16 พ.ย. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 690 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม เวที1 16 พ.ย. 2559 09.00-16.00
2 691 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม เวที1 16 พ.ย. 2559 09.00-16.00
3 692 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม เวที1 16 พ.ย. 2559 09.00-16.00
4 693 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม เวที1 16 พ.ย. 2559 09.00-16.00
5 694 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม เวที1 16 พ.ย. 2559 09.00-16.00
6 695 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม เวที1 16 พ.ย. 2559 09.00-16.00
7 696 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม เวที1 16 พ.ย. 2559 09.00-16.00
8 697 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม เวที1 16 พ.ย. 2559 09.00-16.00
9 698 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม เวที1 16 พ.ย. 2559 09.00-16.00

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]