หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

[ ทั้งหมด   15 พ.ย. 2559   16 พ.ย. 2559   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 15 พ.ย. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 272 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง 422 15 พ.ย. 2559 09.00-12.00
2 273 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง 423 15 พ.ย. 2559 09.00-12.00
3 650 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง 424 15 พ.ย. 2559 13.00 - 16.00
4 651 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง 425 15 พ.ย. 2559 13.00 - 16.00
5 652 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง 426 15 พ.ย. 2559 09.00-12.00
6 653 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง 427 15 พ.ย. 2559 09.00-12.00
7 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร4 ชั้น 1 ห้อง 418 15 พ.ย. 2559 09.00-12.00
8 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร4 ชั้น 1 ห้อง 418 15 พ.ย. 2559 13.00-16.00
9 658 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร4 ชั้น 1 ห้อง 415 15 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00
10 657 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร4 ชั้น 1 ห้อง 416 15 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 677 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 224-7 15 พ.ย. 2559 09.00-12.00
2 678 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 215-6 15 พ.ย. 2559 09.00-12.00
3 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง COM2 15 พ.ย. 2559 09.00-16.00
4 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง COM2,ห้องสืบค้น 15 พ.ย. 2559 13.00 - 16.00
5 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 221 15 พ.ย. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร4 ห้อง 401 ห้องเรียนฝรั่งเศส 15 พ.ย. 2559 09.00-12.00
2 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม โดม 2 C 15 พ.ย. 2559 09.00-12.00
3 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม โดม 2 B 15 พ.ย. 2559 09.00-12.00
4 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ศูนย์อาหาร1 15 พ.ย. 2559 09.00-12.00
5 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม โดม 2 A 15 พ.ย. 2559 09.00-12.00
6 662 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 15 พ.ย. 2559 09.00-12.00
7 664 การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 15 พ.ย. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 323 15 พ.ย. 2559 09.00-12.00
2 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 311 15 พ.ย. 2559 09.00-12.00
3 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 124 15 พ.ย. 2559 09.00-12.00
4 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม หอประชุม 15 พ.ย. 2559 09.00-11.00
5 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 327 15 พ.ย. 2559 09.00-12.00
6 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 321 15 พ.ย. 2559 09.00-12.00
7 661 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ห้องสมุด 15 พ.ย. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 645 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ซุ้มการเวก 15 พ.ย. 2559
16 พ.ย. 2559
09.00-16.00
2 646 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ห้องโสตทัศนศึกษา 15 พ.ย. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 043 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ศูนย์ศิลป์2 15 พ.ย. 2559 09.00-12.00
2 044 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ศูนย์ศิลป์2 15 พ.ย. 2559 13.00 - 16.00
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ศูนย์ศิลป์2 15 พ.ย. 2559 09.00-12.00
4 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ศูนย์ศิลป์2 15 พ.ย. 2559 13.00 - 16.00
5 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ศูนย์ศิลป์2 15 พ.ย. 2559 09.00-12.00
6 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ศูนย์ศิลป์2 15 พ.ย. 2559 13.00 - 16.00
7 049 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ศูนย์ศิลป์2 15 พ.ย. 2559 09.00-12.00
8 050 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ศูนย์ศิลป์2 15 พ.ย. 2559 13.00 - 16.00
9 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ศูนย์ศิลป์2 15 พ.ย. 2559 09.00-12.00
10 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ศูนย์ศิลป์2 15 พ.ย. 2559 09.00-12.00
11 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ศูนย์ศิลป์2 15 พ.ย. 2559 13.00 - 16.00
12 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ศูนย์ศิลป์2 15 พ.ย. 2559 09.00-12.00
13 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ศูนย์ศิลป์2 15 พ.ย. 2559 13.00 - 16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม เวที2 15 พ.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป
2 644 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม เวที2 15 พ.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป
3 135 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม เวที1 15 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00
4 136 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม เวที1 15 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00
5 138 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร1 ห้อง 121 15 พ.ย. 2559 09.00 - 11.00
6 139 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร1 ห้อง 122 15 พ.ย. 2559 09.00 - 11.00
7 140 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร1 ห้อง 121 15 พ.ย. 2559 11.00 เป็นต้นไป
8 141 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร1 ห้อง 122 15 พ.ย. 2559 11.00 เป็นต้นไป
9 649 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม เวที2 15 พ.ย. 2559 13.00 เป็นต้นไป
10 258 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม เวที1 15 พ.ย. 2559 13.00 - 13.20
11 259 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม เวที1 15 พ.ย. 2559 13.20 - 13.40

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม หอประชุม 15 พ.ย. 2559 10.00 - 11.00
2 263 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม หอประชุม 15 พ.ย. 2559 14.00 - 14.20
3 264 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม หอประชุม 15 พ.ย. 2559 10.00 - 11.00
4 265 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม หอประชุม 15 พ.ย. 2559 11.00 - 11.30
5 266 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม หอประชุม 15 พ.ย. 2559 12.00 12.50
6 267 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม หอประชุม 15 พ.ย. 2559 12.50 - 13.30

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 323 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร4 ห้อง 413 15 พ.ย. 2559 09.00-12.00
2 324 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร4 ห้อง 414 15 พ.ย. 2559 09.00-12.00
3 329 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 4 ห้อง 412 15 พ.ย. 2559 09.00-12.00
4 601 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 4 ห้อง 412 15 พ.ย. 2559 09.00-12.00
5 632 การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 4 ห้อง 413 15 พ.ย. 2559 09.00-12.00
6 633 การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 4 ห้อง 414 15 พ.ย. 2559 09.00-12.00
7 665 การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 4 ห้อง 412 15 พ.ย. 2559 09.00-12.00
8 666 การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 4 ห้อง 412 15 พ.ย. 2559 09.00-12.00
9 669 ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 4 ห้อง 414 15 พ.ย. 2559 09.00-12.00
10 670 ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 4 ห้อง 412 15 พ.ย. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ สนามฟุตบอล 15 พ.ย. 2559 09.00-12.00
2 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ห้องคณิตศาสตร์ 15 พ.ย. 2559 09.00-12.00
3 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ หอประชุม 15 พ.ย. 2559 09.00-16.00
4 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ห้องสมุด 15 พ.ย. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 3 ห้อง คอมพิวเตอร์ 4 15 พ.ย. 2559 09.00-12.00
2 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 3 ห้อง คอมพิวเตอร์ 4 15 พ.ย. 2559 09.00-12.00
3 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 3 ห้อง คอมพิวเตอร์ 3 15 พ.ย. 2559 09.00-12.00
4 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 3 ห้อง คอมพิวเตอร์ 3 15 พ.ย. 2559 09.00-12.00
5 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 3 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 15 พ.ย. 2559 09.00-12.00
6 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 3 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 15 พ.ย. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 682 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 4 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 15 พ.ย. 2559 09.00-16.00
2 684 การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 4 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 15 พ.ย. 2559 09.00-16.00
3 163 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 4 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 15 พ.ย. 2559 09.00-16.00
4 627 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 4 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 15 พ.ย. 2559 09.00-16.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคารอุตสาหกรรม 15 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00
2 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคารอุตสาหกรรม 15 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00
3 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม โดม 1 15 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00
4 605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม โดม 1 15 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00
5 607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม โดม 1 15 พ.ย. 2559 09.00-12.00
6 623 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม โดม 1 15 พ.ย. 2559 09.00-12.00
7 609 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม โดม 1 15 พ.ย. 2559 09.00-12.00
8 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม โดม 1 15 พ.ย. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 154 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 4 ห้อง 428 15 พ.ย. 2559 09.00-12.00
2 186 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 4 ห้อง 428 15 พ.ย. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 021 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ศูนย์ศิลป์ฯ 2 15 พ.ย. 2559 09.00-12.00
2 025 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ศูนย์ศิลป์ฯ 2 15 พ.ย. 2559 09.00-12.00
3 051 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 1 ห้อง 121 15 พ.ย. 2559 13.00-16.00
4 059 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 1 ห้อง 121 15 พ.ย. 2559 13.00-16.00
5 075 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 1 ห้อง 121 15 พ.ย. 2559 13.00-16.00
6 078 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 1 ห้อง 121 15 พ.ย. 2559 13.00-16.00
7 085 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 1 ห้อง 122 15 พ.ย. 2559 13.00-16.00
8 086 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 1 ห้อง 122 15 พ.ย. 2559 13.00-16.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 209 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 3 ห้อง ห้องสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 15 พ.ย. 2559 09.00-12.00
2 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 3 ห้อง ห้องสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 15 พ.ย. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]