รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา และโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 16-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. นายชาคริต  พลราชม
 
1. นางสุทธินันท์  บุตรดี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นางสาวจิรัชญา  ผลาจันทร์
 
1. นายพุฒิสาร  สุวรรณรงค์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงสุกานดา  พลวงษ์ษา
 
1. นางสาวรัญชน์ชยารัตน์  เครือหมื่น
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1. นางสาวรัตนาวดี  เงินนาม
 
1. นางนวพร  ใจจิตร
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1. เด็กหญิงศุภักษร  อันชัยศรี
 
1. นางสุทธิรัตน์  พองพรหม
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นางสาวสุทิตา  สิงห์สวัสดิ์
 
1. นางศุภมิตรา  ปริญญาพล ปริญญาพล
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 96.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กชายชัชพงศ์  จินดาภู
 
1. นางน้อมจิต  ศรีอาจ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. นายจิระเดช  ม่อมพะเนาว์
 
1. นางระวิวรรณ์  พฤกษติกุล
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กหญิงชญาดา  คำโสมศรี
2. เด็กหญิงปนัดดา  อุทัยวัฒน์
3. เด็กหญิงภาวรินทร์  ชาไชย
 
1. นางสาวเปรมศรี  ศรีพลราช
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นายณัฏฐณิช  ราชบุญเรือง
2. นางสาวมาลินี  แมดมิ่งเหง้า
3. นางสาวสุรินทร  แสนสุภา
 
1. นางบำเพ็ญ  คุณวงศ์
2. นางสาววรวรรณ  ราชพิลา
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1. เด็กหญิงพรรกษา  ศิหิรัญ
2. เด็กชายอนุวัฒน์  โททุมพล
 
1. นางสาวสุภัทตา  พรมลา
2. นางสาวกริกา  งามแสง
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1. นางสาววัชมล  แดงประสาท
2. นายสาริน  จูมพิลา
 
1. นางสาวสุภัทตา  พรมลา
2. นางสาวกริกา  งามแสง
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กชายสุรบถ  เชี่ยวชาญวัฒนา
 
1. นายสุรศักดิ์  เมตตาวิมล
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นายธนวัฒน์  เพชรเฟื่องฟ้า
 
1. นายวีระพล  สุวรรณชัยรบ
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1. เด็กหญิงชุตินันท์  ไตรราษฏร์
2. เด็กชายธันวา  ดีวันไชย
3. เด็กหญิงนงรักษ์  ไชยเชษฐ์
 
1. นายเสกสรร  จำปาอ่อน
2. นางสาวบุษบา  ประโพธัง
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1. นางสาวปรียาภรณ์  บุญส่ง
2. นางสาววลัยพร  ขันธ์โฮม
3. นางสาวสนธยา  วงษ์ศรีรักษ์
 
1. นายทองพูล   พันธ์เลิศ
2. นางสาวทัศนีวรรณ  พลชะอุ่ม
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 89.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1. นางสาวปพัสดา  แก้วมะ
2. นางสาวยุภารัตน์  สุวรรณประทีป
3. นางสาวอรัญญา  ฝอยลามโลก
 
1. นางประกายทิพย์  อุปพงษ์
2. นางสาวทัศณีย์  ตองตาสี
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นายคุณากร  อุสาพรหม
2. นางสาวธินันตา  กาญบุตร
3. นางสาวพรชนก  เฉลิมชาติ
 
1. นางรุจิพัชญ์  อรุวีวัฒนานนท์
2. นางจิราพร  อุทุมทอง
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงณิชากานต์  เกิดทวี
2. เด็กชายราเชนทร์  ขาวสุริจันทร์
 
1. นางกิตติพร  อาจวิชัย
2. นายสถาพร  เดชโฮม
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นายณัฐวุฒิ  จันทะลุน
2. นางสาวณิชกานต์  ตันวาณิชกุล
 
1. นางวิจิตรา  แก้วหล่อ
2. นายประสาท  ธรรมรัตน์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. เด็กชายอชิรวิชญ์  ภูธรเลิศ
 
1. นายพัฒนา  เครือคำ
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา 1. นางสาวสุภาวิณี  พรมวันดี
 
1. นางขวัญยืน  อธิศิริกุล
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงกิตติยา  เปลี่ยนเอก
2. เด็กหญิงสุพิชญา  ผาใต้
3. เด็กหญิงอุษา  มอญดี
 
1. นางสกลรัตน์  สวัสดิ์มูล
2. นางมนันยา  คำมุลตรี
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นางสาวญานิกา  ดอนทอง
2. นายธนาคม  พันธุ์สีเลา
3. นางสาวรินรดา  พรศิลปกุล
 
1. นางสาวนิศากร  แก้วกิ่ง
2. นายกรีฑา  ภูผาดแร่
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงบุณยวีร์  วรรณการ
2. เด็กหญิงศศิกานต์  วงศ์อินทร์อยู่
3. เด็กหญิงอาทิตติยา  ทิลารักษ์
 
1. นางสาวรจนา  เพ็งเก่ง
2. นางสาวบุญญารัตน์  ทุมกิจจะ
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. นางสาวนารา  กลยนีย์
2. นางสาววิมลสิริ  พันธ์แก้ว
3. นางสาวอนัญญา  พันธ์ไชย
 
1. นางธิดาพร  จักรเสน
2. นางสิวาพร  เมธาวี
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงกนกภรณ์  เอื้อกิ่งเพชร
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ทิพม้อม
3. เด็กชายทักษิณ  ฤาชัยสา
 
1. นางสาวรจนา  เพ็งเก่ง
2. นางสาวบุญญารัตน์  ทุมกิจจะ
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นางสาวชนกมณี  ใจบุญ
2. นายสหัสวรรษ  ขันธ์พัฒน์
3. นายเขตต์ไท  ปรีชาฤทธิรงค์
 
1. นายเมฆา  ดีสงคราม
2. นางสาวอมรรัตน์  เดือนขาว
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 96.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงจีรพัชร  จิตรดาภา
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  พาเสน่ห์
3. เด็กหญิงปวันรัตน์  สุริยะแสง
 
1. นางสาวกัณธิมา  กระเดา
2. นางเบญญาภา  ขาวไป๋
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นางสาวกัญญาภรณ์  รุ่งเรืองวาณิช
2. นางสาวณิชามญชุ์  อุปพงษ์
3. นางสาวพรณิชชา  ตงศิริ
 
1. นายพงศธร  ศรีอาจ
2. นางสาวกัณธิมา  กระเดา
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี 1. เด็กชายนัฐวุฒิ  สุริบุตร
2. เด็กชายพงษ์สิทธิ์  สาศรีทารัตน์
 
1. นายเชาวนนท์  ชาทิพฮด
2. นางสาวอนัญญา  จรัสแผ้ว
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 88.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. นางสาวรุ่งทิวา  นุกานนท์
2. นางสาวเปมิกา  พิมพ์กลาง
 
1. นายสัญชัย  คำสงค์
2. นางสาวนิตยา  อุ่มภูธร
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กชายภูมิภัทร  บุตรดี
2. เด็กชายโยธิน  โพธิ์ศรี
 
1. นายวีระพันธ์  จันทะจร
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กชายภูริภักดิ์  ศรีบุญโฮม
2. นายสุธิชัย  อุทัยวัฒน์
 
1. นายวีระพันธ์  จันทะจร
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นายกานต์  โพธิดอกไม้
2. นายกุลภัสร์  เกาะแก้ว
3. นายดลสุข  ภูมิประสิทธิ์
 
1. นายกฤษฎา  ด้วงติลี
2. นางสาวชลฤชา  คะสาราช
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงกันธิชา  อุ่นคำ
2. เด็กหญิงคีตะภัทร์  นาสมตรอง
3. เด็กหญิงธนิยาภรณ์  บุระเนตร
4. เด็กหญิงวรรณรดา  ภาษี
5. เด็กหญิงศุภการต์  โคตรวงค์
 
1. นางสุชาดา  เสียงเพราะ
2. นางอรพิน  พานพินิจ
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1. นางสาวชลิตา  ริกำแง
2. นางสาวธนิดา  วรฤทธิ์
3. นางสาวภัครมัย  บุปผาชาติ
4. นางสาวลัดดาวัลย์  เคี้ยมก้อม
5. นางสาวศรมณี  หาไชย
 
1. นางสาวกริกา  งามแสง
2. นายอานนท์  พวงเนตร
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 91.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  ฮามพันธ์เมือง
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  หมื่นมา
3. เด็กหญิงวรรัตน์  แสนมี
4. เด็กหญิงสุกัญญา  แก้วเมือง
5. เด็กหญิงอรอุมา  สีดาแก้ว
 
1. นางประภากร  พรหมโสภา
2. นางสาวรัศมี  ศรีกระทุม
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. นางสาวนภัสวรรณ  ลาแสง
2. นางสาวประกายแก้ว  โพธิโคตร
3. นางสาวพนิดา  นนท์ไพรวัน
4. นางสาวสุธิดาพร  ชาแสน
5. นางสาวเรณุกานต์  อาวงค์
 
1. นางวรรณพร  ภูมี
2. นางสาวสุพิชชา  เอื้ออารีย์กุล
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงกานต์สุภา  กุลวงษ์
2. เด็กหญิงช่อมุกดา  ชานันโท
3. เด็กชายธนดล  ศรีโศรก
4. เด็กชายบุญญฤทธิ์  ภูผาดแร่
5. เด็กชายสหรัฐ  บุญบรรจง
 
1. นายศักดา  สินธุระวิทย์
2. นายอานนท์  มโนธรรม
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. นายจิระเดช  ม่อมพะเนาว์
2. นางสาวญาตาวี  พรหมสาขา ณ สกลนคร
3. นายสราวุธ  ศิริชัยพรศักดิ์
4. นางสาวสุพัตรา  โชติ
5. นางสาวเปมิกา  พิมพ์กลาง
 
1. นางตติญา  กาญจะนะกันโห
2. นางวาสนา  ตันมูล
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ไผ่พุทธ
 
1. นางสาวนงคลักษณ์  คำชมภู
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1. นางสาวอินทอร  ปัญหาชัย
 
1. นางวราภรณ์  หอมจันทร์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นางสาวตวงพร  ชูรัตนสุภนนท์
2. นายวีระนนท์  จันทรังษี
 
1. นางญาจิตต์  เมตุลา
2. นางลัดดาวรรณ์  ใจกลาง
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นายจักรี  พาเสน่ห์
2. นางสาวศิริวิภา  อินอาราม
 
1. นางมณีรัตน์  วุฒิสาร
2. นางราตรี  ศิลารักษ์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. เด็กหญิงจีรนุช  แสงบุญ
2. เด็กหญิงณัชชา  สอนสมนึก
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์  งอยผาลา
4. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  บัวพรม
5. เด็กหญิงมาระดี  บัวระบัติ
6. เด็กหญิงวิภาดา  จุ่นสน
7. เด็กหญิงสาวิณี  ศรีรักษา
8. เด็กหญิงอมาวศรี  จันธรรม
9. เด็กหญิงอารยา  จันทร์ท้าว
10. เด็กหญิงเขมิกา  หนองกุ่ม
 
1. นางเพ็ญศรี  จิ่มอาษา
2. นางวาศนา  อัคราช
3. นางสาวสุภาภรณ์  ศรีรักษา
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นางสาวทิพอักษร  ไชยกว้าง
2. นางสาวไปรยา  สิงห์เสนา
 
1. นายจิโรจน์  อณาชัย
2. นายวัฒนา  สุวรรณคุณ
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นางสาวปรารถนา  สุวรรณพันธ์
2. นางสาวสิริยากร  ยาษาไชย
 
1. นายจิโรจน์  อณาชัย
2. นายวัฒนา  สุวรรณคุณ
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นางสาวปัฐวีกานต์  แซ่ตั้ง
 
1. นางเสาวนีย์  วงศ์วิชิต
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. นางสาวพัทธ์ธีรา  อ่อนจงไกร
 
1. นายภูมินทร์  ขันเงิน
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นางสาวณัฐนิช  ตั้งจิตจิรภัทร
 
1. นางเสาวนีย์  วงศ์วิชิต
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. นางสาวเมธาทิพย์  บัวรัตน์
 
1. นางสาวพัชราพร  วงศ์ตาขี่
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1. นางสาวนันทิดา  แก้วบุตร
 
1. นายรัตนพล  คำเพชร
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1. นางสาวอินทิรา  ไกยะษา
 
1. นายบัณฑิต  มุงคุณ
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิแสนวิทยา 1. เด็กหญิงจิรดา  ศรีจันทร์
 
1. นายลือชัย   อุปพงษ์
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. นางสาวอัปสร  กงลีมา
 
1. นางสาวอมรรัตน์  พจนา
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนแพงเจียรวนนท์อุทิศ 5 1. นางสาวสุพินญา  หอมหวล
2. นางสาวสุภาวดี  ระแสนพรหม
 
1. นางสาวอัจฉราภรณ์  จันทมาศ
2. นางสาวสุรางคนา  วานานวงศ์
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1. นางสาวกฤติยา  กิ้วลาดแยง
 
1. นายรัตนพล  คำเพชร
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นางสาวญาตาวี  โชครักษ์เมธี
 
1. นางจิราภรณ์  พรหมสาขา ณ สกลนคร
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นายกิตติธัช  สุวรรณเจริญ
2. นางสาวภัทรลดา  วงศ์ประทุม
3. เด็กหญิงวรรณภา  คงครบ
 
1. นางเสาวนีย์  วงศ์วิชิต
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิแสนวิทยา 1. นายพงษ์ศักดิ์   พระสุรัตน์
2. นายภานุวัฒน์  ผ่านสุวรรณ
3. นายวัชรพงษ์  หินมพรหม
 
1. นายลือชัย   อุปพงษ์
2. นายเข็มเพชร   ศรีทอง
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กชายธนวัฒน์  วงศ์เครือศร
 
1. นายระวี  ศรีคำมุล
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กชายจักรพงษ์  เทศงามถ้วน
 
1. นายระวี  ศรีคำมุล
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. นายกวินทิพย์  กาบบัวคำ
 
1. นายระวี  ศรีคำมุล
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงธนารีย์  น้อยแสงศรี
 
1. นางวิภารัตน์  คู่คิด
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. นางสาวเกวลิน  นนสะเกต
 
1. นางวิภารัตน์  คู่คิด
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงธนารีย์  น้อยแสงศรี
 
1. นางวิภารัตน์  คู่คิด
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. นายธนพนต์  จันทะลือ
 
1. นายระวี  ศรีคำมุล
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กชายณภัทร  ร่วมสุข
 
1. นายระวี  ศรีคำมุล
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กชายณัฐพล  หล่อนสิ่ว
 
1. นายระวี  ศรีคำมุล
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. เด็กชายนันทวุฒิ  ต้นมูล
 
1. นางวิภารัตน์  คู่คิด
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงธนารีย์  น้อยแสงศรี
 
1. นางวิภารัตน์  คู่คิด
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. นางสาวพรธิดา  พิมพ์มีลาย
 
1. นางวิภารัตน์  คู่คิด
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กชายณัฐพงษ์  คำทะเนตร
 
1. นายระวี  ศรีคำมุล
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. นายโกวิทย์  อุปถานา
 
1. นายระวี  ศรีคำมุล
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา  พังแสงสุ
 
1. นางวิภารัตน์  คู่คิด
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. นางสาวปรางอนงค์  ศรีนารัตน์
 
1. นางวิภารัตน์  คู่คิด
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. นายกวินทิพย์  กามบบัวคำ
2. เด็กชายจักรพงษ์  เทศงามถ้วน
3. เด็กชายณภัทร  ร่วมสุข
4. เด็กชายณัฐพงษ์  คำทะเนตร
5. เด็กชายณัฐพล  หล่อนสิ่ว
6. เด็กหญิงณิชกมล  คำเพชร
7. นายธนพนต์  จันทะลือ
8. นายธนวัฒน์  วัชรชัยตระกูล
9. เด็กชายธนวัฒน์  วงศ์เครือศร
10. เด็กหญิงพิมพ์ประกาย  วงค์วรรศรี
11. นายวรายุทธ์  เทือกตาหรอย
12. เด็กหญิงวิมลรัตน์  พิมแพง
13. เด็กหญิงวิไลพร  วงศ์เครือศร
14. เด็กหญิงสายฝน  มนต์อิ่น
15. นายอานนท์  นาริเพ็ง
 
1. นางนงค์รักษ์  เคนไชยวงศ์
2. นายระวี  ศรีคำมุล
3. นางพรสินี  ศรีคำมุล
4. นางสุดารัตน์  สารวัน
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. นายจตุพล  ลาคำ
2. เด็กหญิงฐิติมา  ชวดกลางลา
3. นายดุชกาล  จันทรังษี
4. นางสาวธนัชชา  บุญยานันท์
5. เด็กหญิงธนารีย์  น้อยแสงศรี
6. นายนนท์ธวัฒน์  มันตะ
7. เด็กชายนันทวุฒิ  ตันมูล
8. นางสาวปภัสรา  คำสงค์
9. นายปัณณวัตร  ทานาลาด
10. นางสาวปาริฉัตร  ยะไชยศรี
11. นางสาวพรธิดา  พืมพ์มีลาย
12. เด็กชายภคดิฐ  พิมเสน
13. นางสาววิรดา  ดากาวงค์
14. นายศักดิ์สิทธิ์  โสภาจร
15. เด็กชายษมาพร  ทิพย์บุรี
16. เด็กชายสมภพ  วงศ์เตซะ
17. นางสาวสุพัตรา  โพธิ์ศรีลา
18. นายอรรถพล  มะลิทอง
19. นางสาวเกวลิน  นนสะเกต
20. นางสาวเนตรนภา  จูมสีสิงห์
21. เด็กหญิงเพ็ญนภา  พังแสงสุ
 
1. นางวิภารัตน์  คู่คิด
2. ดร.อุทัย  มุ่งกั้นกลาง
3. นายเจษฎา  งอยจันทร์ศรี
4. นางปัญจพร  แสนภูวา
5. นางทัศวรรณ  ภูผาดแร่
6. นางพรพิรุณ  งอยจันทร์ศรี
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. เด็กชายดนตรี  ม่อมพะเนาว์
2. เด็กชายพัทธพล  รอดอุตม์
3. เด็กหญิงรัตนา  ถิถา
4. เด็กชายวาสุกรี  ทุมมาเกิด
5. นายสิทธิชัย  พวาศิริ
6. เด็กชายสุริยันต์  ขันธรรม
 
1. นายเจษฎา  งอยจันทร์ศรี
2. นางพรพิรุณ  งอยจันทร์ศรี
3. นายบดินทร์  นารถโคษา
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. นายกันตินันท์  นันตสุข
2. นายคธาวุฒฺ  เพียลาดไหล
3. นายชุมพล  เรืองรื่น
4. นายนฤดม  ยาทองไชย
5. นายปัณญวิชณ์  ยี่มี
6. นายอัษฎาวุธ  ยางธิสาร
 
1. นายบดินทร์  นารถโคษา
2. นายกวีวัฒน์  ประพันธ์
3. นายระวี  ศรีคำมุล
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงกรณิศ  เทือกเพีย
2. นายกันตพงศ์  สุมาลี
3. นายจิรันธนิน  มูลแอด
4. นายจิรายุ  คำทะเนตร
5. นางสาวชุติมา  สิงห์แจ่ม
6. นางสาวญาณินทร์ตา  เดชพันธุ์
7. เด็กชายฐิติวัฒน์  ฮ่มป่า
8. นางสาวณัฐกฤตา  ศรีสมสู
9. นางสาวณัฐธิดา  เอื้ออารีย์กุล
10. นายณัฐวุฒิ  พุ่มโพธิ์ทอง
11. เด็กหญิงณัฐสุดา  หลักชัย
12. นางสาวดุสิตา  เภาวังค์
13. นายธนทัต  คำพันธ์
14. นางสาวนภเกตน์  โคตรชุม
15. เด็กชายปฏิภาณ  บุณคุ้ม
16. นางสาวปภาวดี  ติยะบุตร
17. นายประณต  ศรีวรกุล
18. นายปรเมศวร์  หาญจำปา
19. เด็กชายปัณณวิทย์  จันทเสนา
20. นางสาวปาริดา  วงศ์ษาสิทธิ์
21. นางสาวปิยะวรรณ  ชมพูหลวง
22. เด็กหญิงพัชรพรรณ  เทพวงศา
23. นางสาวพาขวัญ  น้อยใจบุญ
24. นางสาวยุพเรศ  แสนศรี
25. นางสาววริศา  จันทร์ศิริ
26. นายวัชพล  วงศ์สาพาน
27. นายวโรตม์  แก้วบุตรดี
28. นายศิรชัช  แก้วพิกุล
29. นางสาวศุภณัฐ  จันหาศรี
30. นางสาวสุดารัตน์  นนท์ไพรวรรณ
31. นางสาวสุพิศรา  ยาทองไชย
32. เด็กชายสุรไกร  ไชยมัชชิม
33. นางสาวอภิสิรี  พวงทอง
34. นางสาวอรวรา  ดวงปรีชา
35. นายเจษฎา  ขันทอง
36. นางสาวเนตรอัปสร  สุหญ้านาง
37. นายเลิศลักษณ์  วรรณชัย
38. นางสาวแก้วรัดเกล้า  กลยณี
 
1. นายประจักษ์  อุ่นใจ
2. นางวิลัยภรณ์  บุณโยทยาน
3. นายเกษมเพชร  จูมสีสิงห์
4. นายกฤษณะ  แก้วเสถียร
5. นางสาวเบญจมาภรณ์  คำจุมพล
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 85.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. นางสาวกนกพร   ยอจำปา
2. นางสาวจิรดา  พรมมา
3. นางสาวชัชฎาพรรณ  พรมไพสน
4. นางสาวชุติมา  ภูมีช่อ
5. นายณัฐพงศ์  โคตรธรรม
6. นายดนตรี  ม่อมพะเนาว์
7. นางสาวดวงพร  มีผล
8. นายธงชัย  อุ่มจันทร์สา
9. นางสาวธัญสรณ์  พิมพ์ทองวรา
10. นายธีรวุธ  งอยภูธร
11. นางสาวนภาพร  คำสงค์
12. นายบัณฑิต  เที่ยงจันทึก
13. นายบุญญรัตน์  ศูนย์ศร
14. นายปฏิภาร  เภาโพธิ์
15. เด็กหญิงปริชาติ  สงดี
16. นายปริญญา  คำสงค์
17. นายพงษ์เลิศ  พรหมโคตร
18. นายพลสิทธิ์  ไชยศรี
19. นางสาวพิยดา  ม่อมพะเนาว์
20. นางสาวรชนีกร  อุ่นการี
21. นางสาวรัชนีกร  นนต์สุข
22. นางสาวรัตนา  ถิถา
23. นางสาวศศิวัณย์  ทองสุวรรณ์
24. นายศิรวิชญ์  คำสงค์
25. นายสรศักดิ์  พรหมสาขา ณ สกลนคร
26. นายสิทธิชัย  พวาศิริ
27. เด็กชายสุริยันต์  ขันธรรม
28. นางสาวอรัญญา  วันนาพ่อ
29. นางสาวอลิชา  สายมาลัย
30. นางสาวอุมาพร  เคนคำพันธ์
31. นายเฉลิมเกียรติ  พังแสงสุ
32. เด็กชายเดชพนต์  พังแสงสุ
33. นายไชยเชษฐ  ข่วงทิพย์
 
1. นายเจษฎา  งอยจันทร์ศรี
2. นางพรพิรุณ  งอยจันทร์ศรี
3. ดร.อุทัย  มุ่งกั้นกลาง
4. นางวิภารัตน์  คู่คิด
5. นางปัญจพร  แสนภูวา
6. นางมะลิวรรณ  หาญสุริย์
7. นายบดินทร์  นารถโคษา
8. นางสาววันทนี  จำวงศ์ลา
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1. เด็กชายอชิตพล  ม่านสุวรรณ์
 
1. นายทองพูล  พันธ์เลิศ
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นายวรายุทธ  สังกฤษ
 
1. นางวิลัยภรณ์  บุณโยทยาน
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา 1. นางสาวยลดา  ภิรมย์วัชระภานนท์
 
1. นายจักรี  วงศ์อักษร
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. นางสาวรัชนีกร  นนต์สุข
 
1. นายเจษฎา  งอยจันทร์ศรี
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1. เด็กชายนิติธรรม  ระรวยทรง
 
1. นางทองม้วน  พันธ์เลิศ
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1. นายพิทักษ์ชน  คำสงค์
 
1. นางทองม้วน  พันธ์เลิศ
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงรัตนา  ถิถา
 
1. นายเจษฎา  งอยจันทร์ศรี
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา 1. นางสาววราภรณ์  ลือโสภา
 
1. นายจักรี  วงศ์อักษร
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1. เด็กชายธีรเทพ  ปริญญาสุจิตต์
 
1. นายอดุลย์  เชิญบ่อแก
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลทวาปี 1. นายถิระพงษ์  คำปิตะ
 
1. นางสาวพรนภัส  แก้วบุดดา
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงรัตนา  ถิถา
 
1. นายเจษฎา  งอยจันทร์ศรี
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. นางสาวณิชกมล  คำเพชร
 
1. นายระวี  ศรีคำมุล
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1. เด็กชายวริทธินันท์  อินทวรรณ
 
1. นายอดุลย์  เชิญบ่อแก
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่ 1. นายศิรวิทย์  ผันพลี
 
1. นางวริณี  ธนะคำดี
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงกานดา  วงค์ษา
 
1. นางสาวเบญจมาภรณ์  คำจุมพล
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นางสาววทัญญุตา  ทิพย์เลิศ
 
1. นายกฤษณะ  แก้วเสถียร
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. นายกิตติเทพ  คุณปัญญา
2. นายณัฐพงศ์  โคตรธรรม
3. นายดนตรี  ม่อมพะเนาว์
4. นายธงชัย  อุ่มจันทร์สา
5. นางสาวนภาพร  คำสงค์
6. นางสาวรชนีกร  อุ่นการี
7. นางสาวรัตนภา  ชาแสน
8. นายศิรวิชญ์  คำสงค์
9. นายเพชรรัตน์  สอนคร
10. นายไชยเชษฐ  ข่วงทิพย์
 
1. นายเจษฎา  งอยจันทร์ศรี
2. นางพรพิรุณ  งอยจันทร์ศรี
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. เด็กชายชญากรณ์  พนมคุณ
2. เด็กชายชารชัย  อุตวงศ์ษา
3. เด็กหญิงญาณิศา  ทิพย์สุวรรณ์
4. เด็กชายพฤหัส  วงศ์ศรีชา
5. เด็กหญิงพิชชานันท์  สกุลทอง
6. เด็กหญิงภัทรวดี  บุณรังศรี
7. เด็กหญิงวรดา  สุภาวหา
8. เด็กชายสิทธิกร  วงชาเนาว์
9. เด็กหญิงสโรชา  พรมคำ
10. เด็กชายอนุกูล  สอนสมนึก
 
1. นายวีระพงศ์  มนต์อินทร์
2. นางพัชรี  วงศ์ลุน
3. นายมนตรี  ไชยบุบผา
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. นางสาวกวินทิพย์  ผ่านสุวรรณ
2. นายจักรกฤษ  คำบุญเรือง
3. นางสาวณัฐณัชฌา  นาโควงค์
4. นางสาวธุวพร  โคนพันธ์
5. นายนำพล  ไชยเวียน
6. นายพงษ์ทวี  ข่าขันมะลิ
7. นางสาวพัชราภรณ์  เงินภักดี
8. นายฤทธิพร  ชะลูด
9. นางสาวศิริลักษณ์  ตรงดี
10. นายสุวิทย์  อุปรีย์
 
1. นายวีระพงศ์  มนต์อินทร์
2. นางพัชรี  วงศ์ลุน
3. นายมนตรี  ไชยบุบผา
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงกนกกร  ศิริรัตน์
2. เด็กชายจิรายุ  บุญญาวรรณ
3. เด็กหญิงจุฬารัตน์  สูตรชัย
4. เด็กหญิงชญานิน  ชาญศรี
5. เด็กหญิงชนิสรา  สีนวลแล
6. เด็กหญิงฐิติชญา  คำแก้ว
7. เด็กหญิงณัฐสุดา  สกลพิทักษ์
8. เด็กหญิงธรรมิกา  มีสูงเนิน
9. เด็กหญิงปฏิญญา  หาญมนตรี
10. เด็กหญิงปภาพินท์  คำภูเงิน
11. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ฮามวาวแวว
12. เด็กหญิงอิงลดา  สิงห์ลา
 
1. นางวีรวรรณ  ศรีนัครินทร์
2. นางสิริพรรณ  นามละคร
3. นางธนตพร  พูนปริญญา
4. นางสาวกิติมา  ศรีนัครินทร์
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. นางสาวฐานภา  วงศ์เพชร
2. นางสาวถนอมวรรณ  พลอินสา
3. นายพิทยา  ผิวงาม
4. นางสาวรัตติยากร  เบียนชัย
5. นางสาวสุธิดา  ศรีวงศ์
6. นางสาวสุนันทินี  ธุระเทศ
7. นางสาวอนินทิตา  แผ่นคำ
8. นางสาวอรนลิน  ทะทำมัง
 
1. นายวีระพงศ์  มนต์อินทร์
2. นายมนตรี  ไชยบุบผา
3. ดร.อัจฉราพร  ใครบุตร
4. นายอังกูล  จันทวงค์
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. นางสาวจาริยาพร  อรรคศรีวร
2. นางสาวณมิตตา  โยธานัก
3. นางสาวณัฐธิณีย์  ศรีคูณ
4. นางสาวนิชนันท์  สิงห์โสด
5. นางสาวนิตา  ยอจำปา
6. นางสาวปรียาภัทร  บุญทอน
7. นายพรพิทักษ์  พรมเมือง
8. นางสาวสุธัญญา  ไชยวังราช
9. นางสาวอินทิมา  แสนมี
10. นางสาวเมธาวี  ไชยจันทึก
 
1. นางมะลิวรรณ  หาญสุริย์
2. นางสาวอมรรัตน์  พจนา
3. นางสาววันวิสา  กุลลินพล
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนแพงเจียรวนนท์อุทิศ 5 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ขะมะรัตน์
2. เด็กชายชาวิต  หายะวงศ์
3. เด็กหญิงฐานิดา  ศิริชัย
4. เด็กหญิงบัวระพา  นาตา
5. เด็กหญิงลูกน้ำ  บุตรเพ็ง
6. เด็กหญิงสุพรรษา  ฮิมปะลาด
7. เด็กชายสุภิตคุณ  เจ้านาม
8. เด็กหญิงสุวนัน  รันชิตโคตร
9. เด็กหญิงอนัญญา  ขะมะรัตน์
10. เด็กหญิงอมรรัตน์  วรคุณ
11. เด็กหญิงอารยา  วระโงน
 
1. นายอนุชา  สอนสกุล
2. นางสาวจารุวรรณ  บุ่งวิเศษ
3. นางสิรินทร์ยา  ศิริพงศ์สิน
4. นางพะธิราภรณ์  รูวันมอม
5. นางสาวพรทิพย์  ภูสมปอง
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1. นางสาวจันจิรา  หงส์ภู
2. นายชินวัฒน์  ลามคำ
3. นางสาวณฐิกา  โถแก้วเขียว
4. นางสาวตวิษา  พลภูเมือง
5. นางสาวนัทธมน  งามแสง
6. นางสาวนาตยา  ศรีมุกดา
7. นายพีรวิชญ์  ศรีมุกดา
8. นายมุจลินทร์  บุญยงค์
9. นางสาววันธิดา  มุศิริ
10. นางสาววาสนา  ศรีมุกดา
11. นายสมชาย  นามศรี
12. นางสาวสุธากร  คงธนสัญญากุล
13. นางสาวสุภัทสร  พองพรหม
14. นางสาวสุภาพร  ทิพย์คำมี
15. นายอิทธิพล  ศิริบุตร
16. นายโตมร  ตุละพิภาค
 
1. นายอดุลย์  เชิญบ่อแก
2. นางจันทร์เพ็ญ  ศรีสถาน
3. นางสาวนิตยา  หงษ์ชูตา
4. นางสาวสุชัญญา  นนท์คำวงค์
5. นายอัฐพร  อบเชย
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1. นางสาวกรรณิภา  นามวงศ์ชัย
2. นายณัฐพร  อุดมพร
3. นางสาวปิยะมาศ  ยาษาไชย
4. นายภูวนัย  มุงคุณ
5. นายศุภชัย  เพียสา
 
1. นายอนุพงษ์  ยุรชัย
2. นายสมเกียรติ  สมรฤทธิ์
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 87.93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กชายเศรษฐ์  ภิญญะพงษ์
 
1. นางสาวพัสตาภรณ์  สวรรค์พร
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 93.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงมะไฟวิทยา 1. นางสาวพิมลวรรณ  แสนหูม
 
1. นางสาวสดใส  ชุมปัญญา
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 83.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กหญิงพัชริดา  ชาลีมุ้ย
 
1. นางสาวนภาภัทรี  ไขประภาย
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. นางสาววกัณณิการ์  มาตราช
 
1. นายทศพร  วรสาร
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นางสาวมนภร  อธพัฒน์เดชากร
 
1. นางสาวณัฏฐ์นารี  ปิยะสมบูรณ์
 
114 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงธนพร  เจริญกิจวิบูรณ์
 
1. MissZhang  Lijuan
 
115 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นางสาวกัลยาลักษณ์  สังข์วงษ์
 
1. นางสาวปิยวรรณ  ชโลธร
 
116 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 94.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. นาย่นาวี  ศรีมุกดา
 
1. นายทศพร  วรสาร
 
117 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 88.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นางสาวปพิชญา  ดอนชัย
 
1. นางสาวณัฏฐ์นารี  ปิยะสมบูรณ์
 
118 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นางสาวฐิติพร  โถชาลี
2. นางสาวณัฐธิดา  นกพรมพะเนา
3. นายทัศนัย  นาทัน
4. นางสาวนงนภัส  ศรีจันแก้ว
5. นางสาวพิมพ์วิภา  โวหารลึก
 
1. นางสาวพัสตาภรณ์  สวรรค์พร
2. นางสาวปิยวรรณ  ชโลธร
 
119 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นายธีรภัทร  บรรณาลัย
2. นายนรบดี  สุภาผล
3. นายสกล  ศรีสวัสดิ์
4. นางสาวสุธิดา  วงศ์อุดม
5. นางสาวไอศวรรย์  ชะเอม
 
1. นางสาวเรวดี  ระภาเพศ
2. นางพรทิพย์  พงษ์พันนา
 
120 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นางสาวกรณัฐ  ศรีลำไพ
2. นางสาวละมัย  มั่นพลศรี
 
1. นางสาวพัสตาภรณ์  สวรรค์พร
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี 1. เด็กชายกลวัชร  โคสุวรรณ
2. เด็กชายจักรวาล  เม็ดอำมาตย์
3. เด็กชายนันทวัฒน์  พิมพ์เภา
4. เด็กชายนิติพล  จันทร์มาตย์
5. เด็กชายพีรวัฒน์  สีศิลป์
6. เด็กชายวีระพงศ์  กัญยะมา
7. เด็กชายอดิศร  ศรีทิน
8. เด็กชายเจษฎา  วรรณหอม
 
1. นายนพนาถ  โททุมพล
2. นายอิทธิเดช  ปราศัยงาม
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา 1. นายชาคริต  ชีด้าม
2. นายดนุชานน  โพธิ์ศรี
3. นายพนธกร  คำสำแดง
4. นายพร้อมพงษ์  สันทัน
5. นายสุรชิต  ลีลาลาด
6. นายอนุชา  สันทัน
 
1. นายสุชาติ  ธุระพระ
2. นายสรนรินทร์  สิมสิน
3. นายนิกร  โสรินทร์
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1. นางสาวจุฑามาศ  มิยะเศษ
2. นายนเรนทร์  ราชคม
3. นายพิชเยศ  นามโคตร
4. นางสาวเบญจมาภรณ์  ศรีเทียวไทย
5. นางสาวเรวดี  เดชธิสา
 
1. นายกฤษฏ์หิรัญ  ธนนันทน์นฤดน
2. นางสาวคนึงนิตย์  กุดวงศ์แก้ว
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงช่อผกา  พรหมพิทักษ์กุล
2. นางสาวรมิดา  โคตรพรหม
3. นางสาวอัยรีณ  เสนาคำ
 
1. นางสาวประภากร  นีละวงศ์
2. นางสาวอมรรัตน์  เทียมราช
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. นางสาวชุลีพร  เชื้อจันทา
2. นางสาวณัฐสุดา  อุทัยวัฒน์
3. นางสาวทักษิณา  ผาด่านแก้ว
 
1. นางรัจนา  ประจักวงศ์
2. นางรุ่งทิพย์  เคนพิทักษ์
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 88.37 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1. นางสาวพิชชาพร  สิงห์วงค์ษา
2. เด็กหญิงอรนภา  มาเพ็ง
3. เด็กหญิงอิษยา  ศรีไชย
 
1. นางพิจิตร์ตา  ศรีเสน
2. นางสาวดารุณี  ราชบาศรี
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1. นางสาวพิมพ์วิมล  โถชัยคำ
2. นางสาววริษฐา  แกมนิรัตน์
3. นางสาวสิริธร  ศิหิรัญ
 
1. นางสาวอัญจนา  ดาบลาอำ
2. นางสาวดุสิตา  เดชโฮม
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กชายคุณากร  ศรีมุกดา
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  ทัดทาน
 
1. นายธนายุทธ  ผายป้องนา
2. นางผ่องพรรณ  นันทราช
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กชายพรชัย  โสมทองหลาง
2. เด็กชายอนันตเทพ  บุตรชาติ
 
1. นายธนายุทธ  ผายป้องนา
2. นางผ่องพรรณ  นันทราช
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. นายพุทธชาติ  สมศรีแพง
2. นางสาวมาริษา  สุวรรณ
 
1. นายธนายุทธ  ผายป้องนา
2. นายพิเ๙ษฐ  หาญมนตรี
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. เด็กชายนฤเบศน์  พรหมสาขา ณ สกลนคร
2. เด็กชายพุทธิชัย  เกตุเกี่ยม
 
1. นางรัชดาพร  สดใส
2. นางขนิษฐา  สุวรรณะ
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. นายวิทวัส  แก้วมี
2. นายศิรวิทย์  ส่งเสริม
 
1. นายจรัญ  คะศรีทอง
2. นางสาวประภัสศร  เวฬุวะนารักษ์
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงจิรวดี  นารินรักษ์
2. เด็กหญิงศรุตา  จันทรังษี
 
1. นางขนิษฐา  สุวรรณะ
2. นางสาวปณยา  มณีเนตร
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กชายปุณย์พิภพ  กัลยาณธีร์
2. เด็กชายศิวกร  ไตรยราช
 
1. นายชุติพงศ์  พันธุ์สมบัติ
2. นายธีรพันธุ์  จันทบุตร
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กหญิงชญาณี  คำภูษา
2. เด็กหญิงณัฐกาน  ศรเหลือง
 
1. นางผ่องพรรณ  นันทราช
2. นายพิเ๙ษฐ  หาญมนตรี
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1. นางสาวภาวิณี  มหัตกุล
2. นางสาวสุวัชราพร   มามีกุล
 
1. นายสมศักดิ์  งอยแพง
2. ว่าที่ร้อยตรีไพวรรณ  ไชยะอ้วน
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. นายวิวัฒน์ชัย  ยางธิสาร
2. นางสาวอาฑิตยา  ศูนย์ศร
 
1. นางผ่องพรรณ  นันทราช
2. นายพิเ๙ษฐ  หาญมนตรี
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นายดำรงค์  ตงศิริ
2. นายเปรม  ซุนซัง
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  สุวรรณรงค์
2. นายมานิชย์  แสงสุวรรณ
 
139 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงชนกนันท์  แก้วเกตุ
2. เด็กหญิงวรุณทิพย์  แก่นสุวรรณ
3. เด็กชายศิริสัก  เตชะวรานนท์
 
1. นายธีรพันธุ์  จันทบุตร
2. นางเนตรชนก  แสนทิพย์
 
140 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นายกอบบุญ  ทัศวงษา
2. นางสาวณัฐริกา  ข่วงทิพย์
3. นางสาวสิริญญา  ภาวงศ์
 
1. นายชุติพงศ์  พันธุ์สมบัติ
2. นางสาวเสาวลักษณ์  สุวรรณรงค์
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. นางสาวสุวนันท์  เพียลาดไหล
2. นายเกียรติกานต์  วงวิลาส
 
1. นายจรัญ  คะศรีทอง
2. นางสาวประภัสศร  เวฬุวะนารักษ์
 
142 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. เด็กชายพงศธร  พูนสุข
2. นายพิริยะ  ตระกูลวาง
3. เด็กชายวรัญญู  พรหมจันทร์
 
1. นายพรชัย  สิทธิศักดิ์
2. นายเดชอุดม  ไชยวงศ์คต
 
143 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. นายธนากร  ญาติโสม
2. นายธีระวัฒน์  วงค์ดวงผา
3. นายศุภวัฒน์  กรพันธ์ุ
 
1. นายจรัญ  คะศรีทอง
2. นายบดินทร์  นารถโคษา
 
144 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนพิทยาคม 1. เด็กชายพงศธร  วรราช
2. เด็กชายอภิศักดิ์  นามวงศ์
3. เด็กชายอมรเทพ  แสงพรมชารี
 
1. นายนวรัตน์  พรหมจักร
2. นางลำไพ  โชคศรี
 
145 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนพิทยาคม 1. นายนครินทร์  มหาชัย
2. นายศักดิ์ณรงค์  โคต่อเนตร
3. นายสหรัฐ  คำสี
 
1. นายนวรัตน์  พรหมจักร
2. นายสิทธิพงษ์  จันทร์สว่าง
 
146 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนพิทยาคม 1. เด็กชายทิชากร  คันทะนาด
2. เด็กชายพรเทพ  แก้วเหล่ายูง
3. เด็กชายสราวุธ  เครือตาแก้ว
 
1. นายนวรัตน์  พรหมจักร
2. นายสิทธิพงษ์  จันทร์สว่าง
 
147 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนพิทยาคม 1. นางสาวณัฐชยา  เฉียดไธสง
2. นายภูธเนศ  คึมยะราช
3. นายราชธศักดิ์  สมสวัสดิ์
 
1. นายนวรัตน์  พรหมจักร
2. นายสิทธิพงษ์  จันทร์สว่าง
 
148 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนพิทยาคม 1. นางสาวกวางตุ้ง  ไขลายหงษ์
2. นางสาวธาริดา  อินธิแสง
3. นางสาวพัชรีญา  อดทน
 
1. นายนวรัตน์  พรหมจักร
2. นางรุ่งสว่าง  จันทรวีระกุล
 
149 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนพิทยาคม 1. นางสาวพรสุดา  โพทารินทร์
2. นางสาวสุดารัตน์  จันทรังษี
3. นางสาวสุพรรษา  ปุ่งคำน้อย
 
1. นายนวรัตน์  พรหมจักร
2. นางสุนันทา  บุตะลา
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา 1. นายจักรพรรดิ์  หลินภู
2. นายยุทธพล  วีระศรี
3. นายเทอดศักดิ์  เพ็ญศรี
 
1. นางอุศา  พาอยู่สุข
2. นายสุคนธ์  ภูชำนิ
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา 1. นายยุทธิภรณ์  ยุบลชิต
2. นางสาววิภารัตน์  หนูปัทยา
3. นายสิทธิชัย  พรมนิกร
 
1. นายสุชาติ  ธุระพระ
2. นายสุคนธ์  ภูชำนิ
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. เด็กหญิงชลิตา  แสนสุภา
2. เด็กหญิงปริษมน  เบทุชา
3. เด็กหญิงพรนภา  ผาอิดดี
 
1. นางนุพิศ  อัคพิน
2. นางบุษบา  แสงวงค์
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. นางสาวกมลวรรณ  พรมเสนีย์
2. นางสาวมลฤดี  ชาสงวน
3. นางสาวศมิตรา  สาระคร
 
1. นางนุพิศ  อัคพิน
2. นางบุษบา  แสงวงค์
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงชลิตา  คำโสมศรี
2. เด็กหญิงฤทัยชนก  ดาโอภา
3. เด็กหญิงสวรรยา  วิดีสา
4. เด็กหญิงสุดาพร  ลาแสดง
5. เด็กชายอนันตชัย  เกตมอญ
6. เด็กหญิงอรอุมา  งอยภูธร
 
1. นางอรุณวรรณ  งอยผาลา
2. นายสิทธิชัย  งิ้วพรม
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. นายณัฐพงษ์  คำสิงห์
2. นายธีรพงษ์  ใยวังหน้า
3. นายปวีณ  ผาด่านแก้ว
4. นายพีรพงศ์  วงศ์เครือศร
5. นางสาวศิริลักษณ์  มุงเพีย
6. นายอวิรุทธ์  สุภาทอง
 
1. นางทิพย์วิมล  นันตสุข
2. นายชุมพล  อรพล
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงปาริชาติ  ขันเพียแก้ว
2. เด็กหญิงลลิตา  ชาชมราษฎร์
3. เด็กหญิงอรษา  คูณโน
 
1. นางปัญจพร  แสนภูวา
2. นางวิไล  ชมภูราษฎร์
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี 1. นางสาวปพิชญา  วันละ
2. นางสาวปราณี  ศรีแก้ว
3. นางสาวอรญา  อัยวรรณ
 
1. นางวิมลรัตน์  พระหันธงไชย
2. นางสาวมนต์เทียน  รักความซื่อ
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี 1. เด็กชายธีรศักดิ์  ชีมุล
2. เด็กหญิงพิมพ์ผกา  สมศาสตร์
3. เด็กหญิงสุภาพร  กวยรักษา
 
1. นายวัฒนชัย  พิมพ์เภา
2. นายโมคะรา  จิตรปรีดา
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นางสาวทรายประกายแก้ว  ประกิ่ง
2. นางสาวธิดารัตน์  สุราราช
3. นางสาวภัทรนันท์  สุระมรรคา
 
1. นางอัญญานี  ทิพย์เสนา
2. นางธิยารัตน์  แก้วคล้ายขจรศิริ
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1. นางสาวชนิดา  นาพงษ์
2. นางสาวรัตนาภรณ์  มาดี
3. นางสาวอรษา  จอมดวงแก้ว
 
1. นางกัลยาณี  ฟองอ่อน
2. นางประภาพร  ทองชัย
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม 1. นางสาวขวัญจิรา  ไชยวงศ์คต
2. นางสาวอาทิตยา  แสนดวง
3. นางสาวแทมลีน  วงศ์เจริญ
 
1. นางพนิดา  ราชกรม
2. นางจารุวรรณ  สุรินทร์
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1. นางสาวบังอร  หาดสูง
2. นางสาวสุทธิดา  ฮาดทักษ์วงศ์
3. นางสาวสุพรรษา  วีรพจน์
 
1. นางเกษร  อินธิแสง
2. นางสาวนิภาพร  ดาลุนพัน
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1. เด็กหญิงปาลิดา  ถาธิ
2. เด็กหญิงพิมพ์สุดา  พิมพ์โพธิ์
3. เด็กหญิงภาวิณี  ครุธตำคำ
 
1. นางสาวชวัลลักษ์  รติวรภัทรกุล
2. นางสาวสุดหทัย  เลี่ยมทอง
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1. นางสาวนภาพร  ฮาดคะดี
2. นางสาวศิริลักษณ์  จอมดวงแก้ว
3. นางสาวอุไรรัตน์  นินจันบุตร
 
1. นางกัลยาณี  ฟองอ่อน
2. นางวราภรณ์  หอมจันทร์
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนแพงเจียรวนนท์อุทิศ 5 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  วรโงน
2. เด็กหญิงจินจิรา  ฤทธิวงจักร
3. เด็กหญิงวันวิสาข์  ฮูวิชิต
 
1. นางสาวอัจฉราภรณ์  จันทมาศ
2. นายยุทธศักดิ์  จริตน้อม
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 1. นางสาวพัชรี  วงศ์มีแก้ว
2. นางสาวพัชรีภรณ์  อุดมเดช
3. นางสาวเอมอร  พรมไพศล
 
1. นายไสว  วะสาร
2. นางมิตรทญา  เลณะสวัสดิ์
 
167 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กชายภูธน  เกษมสานต์
 
1. นางสาวปิยะพร  เพชรเทียม
 
168 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา  สร้อยปลิว
 
1. นางสาวสมจิตร  จันทาสี
 
169 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กชายอนรรฆ  นาขมิ้น
 
1. นางสาวแสงเทียน  นามละคร
 
170 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิแสนวิทยา 1. เด็กหญิงสุพิชฌา   กองอุ่น
 
1. นางเสาวรัตน์   ไชยต้นเทือก
 
171 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 83.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กชายวุฒิพงษ์  แก้วมะณี
 
1. นางเบ็ญจวรรณ  คำภูษา
 
172 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา 1. เด็กหญิงสุกัญญา  แสนสุโพธิ์
 
1. นางสาวชิตกมล  ทิพกุล
 
173 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กชายกนิษฐภาดา  มาตราช
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  กิจเจริญ
 
174 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา 1. เด็กหญิงญาดา  เลื่อนฤทธิ์
 
1. นางสาวพนารัตน์  ไตรธิเลน
 
175 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1. เด็กชายวัฒนชัย  พิชัยคำ
 
1. นายโรจนวุฑฒิ  เถิงนำมา
 
176 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิแสนวิทยา 1. นางสาวยอแสง   ผาสีดา
 
1. นางสาวณัฐริกา  อุปพงษ์
 
177 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. นายกันตพงษ์  ยางธิสาร
 
1. นายเบ็ญจวรรณ  คำภูษา
 
178 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิแสนวิทยา 1. เด็กชายสุกัลย์   อินทริง
2. เด็กชายโยธิน  ผาสีกาย
 
1. นายโรจนศักดิ์  อินทนน
2. นางเสาวรัตน์   ไชยต้นเทือก
 
179 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1. เด็กชายจุลเดช  แก้วคำแสน
2. เด็กชายโสภณวิชณ์  สีคำ
 
1. นางสาวทัศณีย์  ตองตาสี
2. นางสาววิชชุตา  วงศ์บาตร
 
180 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กชายพิษณุ  วงศ์เครือศร
 
1. นายระวี  ศรีคำมุล
 
181 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร 1. นายเอกพันธ์  บาลวงศ์ษา
 
1. นายสุรศักดิ์  ดรชัย
 
182 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ 1. เด็กชายกรพจน์  รมราศรี
 
1. นายนฤดล  วาดเมือง
 
183 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร 1. นายเอกพันธ์  บาลวงศ์ษา
 
1. นายสุรศักดิ์  ดรชัย
 
184 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กชายธนวัฒน์  วงศ์เครือศร
 
1. นายระวี  ศรีคำมุล
 
185 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิแสนวิทยา 1. นายกรุณา  คำพิษงู
 
1. นางสาววิมลจายา  ไขศรี
 
186 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กชายณภัทร  ร่วมสุข
 
1. นายระวี  ศรีคำมุล
 
187 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1. นายภูวนัย  มุงคุณ
 
1. นายอนุพงษ์  ยุรชัย
 
188 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. นางสาวกัญญาดา  โคตพรม
2. นายขจรศักดิ์  ผงสินสุ
3. เด็กชายขจรศักดิ์  แถวไธสง
4. นางสาวจิรภัทร  อ้วนอินทร์
5. เด็กหญิงชลธิชา  มนต์ศิลป์
6. นางสาวฐานภา  วงศ์เพชร
7. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุภรณ์
8. นายดนุสรณ์  บุพโต
9. นางสาวดวงตะวัน  ไชยบิล
10. เด็กหญิงถนอมวรรณ  พลอินสา
11. นายทิวากร  สายลี
12. นายธนพนธ์  เงินภักดี
13. นายธนาเทพ  วงศ์พันธ์
14. นางสาวนิรวัชร์  อนันติ
15. นางสาวนุจรี  บุตรดี
16. นางสาวบุญนิศา  สิบหว้า
17. นายปฎิภาณ  ไชยเสนา
18. นางสาวพิรชา  อุ่นใจ
19. นางสาวภาสินี  วงวันนา
20. นางสาวรัตติยากร  เบียนชัย
21. นางสาววนิดา  บุญสะอาด
22. นางสาววิภาพร  ไชยตรมาตย์
23. นายสันติกานต์  บุระวงศ์
24. นางสาวสายธาร  พันไชย
25. นางสาวสุนันทินี  ธุระเทศ
26. นายอดิเทพ  เสน่ห์ดี
27. นางสาวอนินทิตา  แผ่นคำ
28. นางสาวอรนลิน  ทะทำมัง
29. นายเจษฎา  เข็มใคร
30. นายโจนธารย์  นาโควงศ์
 
1. นายวีระพงศ์  มนต์อินทร์
2. นายอังกูล  จันทวงค์
3. นายวิทยา  บุดดาวงค์
4. นายมนตรี  ไชยบุบผา
5. นายจำนงค์  ประสานวงค์
6. นายพัสกร  ทวีกิตติเกษม
7. นางสุดใจ  สุนทรส