เรื่อง เลื่อนการแข่งขันจากงานศิลปหัตถกรรม จากเดิมวันที่ 7-8 พ.ย. 2559 เป็น 16-17 พ.ย. 2559
ขอแจ้งกำหนดวันจัดการแข่งขัน จากเดิม 7-8 พฤศจิกายน 2559 เป็นวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2559 สถานที่เลื่อนการแข่งขันมี 3 โรงเรียน
คือ สกลราชวิทยานุกูล สกลนครพัฒนศึกษา และธาตุนารายณ์วิทยา
วันพุธ ที่ 19 ตุลาคม 2559 เวลา 12:32 น.