หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา และโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 16-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 ผู้อำนวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
2 นายเสถียร แสนอุบล ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 คณะกรรมการอำนวยการ
3 นายอนุรักษ์ อุปพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 คณะกรรมการอำนวยการ
4 นางวนิชา นาวีกิจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการอำนวยการ
5 นายเชวงศักดิ์ เมืองรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
6 นายจำนงค์ ประสานวงค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
7 นายประเสริฐ ปัตโชติชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
8 นายบดินทร์ นารถโคษา ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้า คณะกรรมการอำนวยการ
9 นายพลกฤษณ์ ศิริบูรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
10 นายชาตรี ไตรยราช รองผู้อำนวยการโรงเรียนคำเพิ่มพิทยา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนคำเพิ่มพิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
11 นางนงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิแสนวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
12 นายสิทธิพงษ์ จันทร์สว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
13 นายตวงทรัพย์ ไชยทองศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
14 ว่าที่พันตรีเทพรังสรรค์ ศรีนัครินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี คณะกรรมการอำนวยการ
15 นายประเสริฐ ปัตโชติชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านม่วงคำวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
16 นายชาตรี แก้วมา ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ คณะกรรมการอำนวยการ
17 นายสว่าง เหนือกลาง รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าแร่ศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนท่าแร่ศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
18 นายเอกชัย บุตรแสนคม ผู้อำนวยการโรงเรียนดงมะไฟวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
19 นายสถิตย์ จริตน้อม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ 5 คณะกรรมการอำนวยการ
20 นายเชิดชาย ราชกรม ผู้อำนวยการโรงเรียนสกลทวาปี คณะกรรมการอำนวยการ
21 นายกุลดิลก โถชัยคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มไทรวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
22 นางสาววัลภา นิลเขต ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่ คณะกรรมการอำนวยการ
23 นางสาวไมตรี สมจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร คณะกรรมการอำนวยการ
24 ซิสเตอร์จิระภรณ์ ทิพย์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนิรมลวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
25 นายอัครพงศ์ ภูติยา ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3 คณะกรรมการอำนวยการ
26 นายทองปาน ศรีอักเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
27 นางเอื้อมพร บัวดี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ
28 นางวัชราภรณ์ อินธิปีก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ
29 นางเกษร หนุยจันทึก รองผู้อำนวยการโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการอำนวยการ
30 นายธีระพล บัวดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการอำนวยการ
31 นายกฤษฎา ศรีพานิชย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
32 นายอังกูล จันทวงค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
33 นายวิกรานต์ ศรีอักเศษ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ
34 นายเชวงศักดิ์ เมืองรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา กรรมการดำเนินงาน
35 นายกฤษฎา ศรีพานิชย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา กรรมการดำเนินงาน
36 ส.อ.ดร.อุทัย มุ่งกั้นกลาง ครู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา กรรมการดำเนินงาน
37 นางพิไลวรรณ สีหามาตย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา กรรมการดำเนินงาน
38 นางเกษร หนุยจันทึก รองผู้อำนวยการโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล กรรมการดำเนินงาน
39 นางสาววาสนา มุ่งกั้นกลาง ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล กรรมการดำเนินงาน
40 นางอรุณรัตน์ กิ่งโก้ ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล กรรมการดำเนินงาน
41 นางสาวนิศากร แก้วกิ่ง ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล กรรมการดำเนินงาน
42 นางรุจิพัชญ์ อรุวีวัฒนานนท์ ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล กรรมการดำเนินงาน
43 นางอรพิน พานพินิจ ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล กรรมการดำเนินงาน
44 นายพงศธร ศรีอาจ ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล กรรมการดำเนินงาน
45 นางพรทิพย์ พงษ์พันนา ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล กรรมการดำเนินงาน
46 นางนิตยา บุญรักษา ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล กรรมการดำเนินงาน
47 นายอังกูล จันทวงค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา กรรมการดำเนินงาน
48 นางสาวอัจฉราพร ใครบุตร ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา กรรมการดำเนินงาน
49 นางเพ็ญศรี เคนไชยวงค์ ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา กรรมการดำเนินงาน
50 นางอรวรรณ นาเหล็ก ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา กรรมการดำเนินงาน
51 นางสาวลลิดา งิ้วสุภา ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา กรรมการดำเนินงาน
52 นายเกรียงศักดิ์ ฐานวิเศษ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา กรรมการดำเนินงาน
53 นางเกษร หนุยจันทึก รองผู้อำนวยการโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ นร.เรียนร่วม นร.เฉพาะความพิการ
54 นายสุรศักดิ์ เมตตาวิมล ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ นร.เรียนร่วม นร.เฉพาะความพิการ
55 นางวรินฐญา พิลาวรรณ ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ นร.เรียนร่วม นร.เฉพาะความพิการ
56 นางกรกนก คำเพชร ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ นร.เรียนร่วม นร.เฉพาะความพิการ
57 นายประพืช ขาวสุริจันทร์ ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ นร.เรียนร่วม นร.เฉพาะความพิการ
58 นายวีรพล สุวรรณชัยรบ ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ นร.เรียนร่วม นร.เฉพาะความพิการ
59 นางอรุณรัตน์ กิ่งโก้ ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ นร.เรียนร่วม นร.เฉพาะความพิการ
60 นางรุจิพัชญ์ อรุวีวัฒนานนท์ ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ นร.เรียนร่วม นร.เฉพาะความพิการ
61 นางวนิชา นาวีกิจ รองอำนวยการโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ นร.เรียนร่วม นร.เฉพาะความพิการ
62 นางดรุณี จารุมณี ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ นร.เรียนร่วม นร.เฉพาะความพิการ
63 นางสาวอัญชลี แก้วมาลา ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ นร.เรียนร่วม นร.เฉพาะความพิการ
64 นายพงศธร ศรีอาจ ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ นร.เรียนร่วม นร.เฉพาะความพิการ
65 นายกรีฑา ภูผาดแร่ ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ นร.เรียนร่วม นร.เฉพาะความพิการ
66 นางกฤษฎา ด้วงติลี ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ นร.เรียนร่วม นร.เฉพาะความพิการ
67 นางเมฆา ดีสงคราม ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ นร.เรียนร่วม นร.เฉพาะความพิการ
68 นางภาวนา พิฑูรมานิต ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ นร.เรียนร่วม นร.เฉพาะความพิการ
69 นางภาวนา พิฑูรมานิต ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ นร.เรียนร่วม นร.เฉพาะความพิการ
70 นางมนันยา คำมุลตรี ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ นร.เรียนร่วม นร.เฉพาะความพิการ
71 นายบุนนาค คำมุลตรี ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ นร.เรียนร่วม นร.เฉพาะความพิการ
72 นางสาวบุญญารัตน์ ทุมกิจจะ ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ นร.เรียนร่วม นร.เฉพาะความพิการ
73 นางสาวรจนา เพ็งเก่ง ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ นร.เรียนร่วม นร.เฉพาะความพิการ
74 นายสุพจน์ ผิวหอม ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ นร.เรียนร่วม นร.เฉพาะความพิการ
75 นางสาวกัณธิมา กระเดา ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ นร.เรียนร่วม นร.เฉพาะความพิการ
76 นายวิโรจน์ เฉลยสุข ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ นร.เรียนร่วม นร.เฉพาะความพิการ
77 นางนัยนันท์ สว่างสิริวรรณ ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ นร.เรียนร่วม นร.เฉพาะความพิการ
78 นางเบญญาภา ขาวไป๋ ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ นร.เรียนร่วม นร.เฉพาะความพิการ
79 นางสาวอมรรัตน์ เดือนขาว ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ นร.เรียนร่วม นร.เฉพาะความพิการ
80 นางสาวนิศากร แก้วกิ่ง ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ นร.เรียนร่วม นร.เฉพาะความพิการ
81 นางสกลรัตน์ สวัสดิ์มูล ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ นร.เรียนร่วม นร.เฉพาะความพิการ
82 นายธีระพล บัวดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ นร.เรียนร่วม นร.เฉพาะความพิการ
83 นางสาวแสงเทียน นามละคร ครูพี่เลี้ยงโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ นร.เรียนร่วม นร.เฉพาะความพิการ
84 นางรัชฎาภรณ์ รัตนโชติ ครูพี่เลี้ยงโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ นร.เรียนร่วม นร.เฉพาะความพิการ
85 นางพรทิพย์ พงษ์พันนา ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ นร.เรียนร่วม นร.เฉพาะความพิการ
86 นางสาววาสนา มุ่งกั้นกลาง ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ นร.เรียนร่วม นร.เฉพาะความพิการ
87 นายเกรียงศักดิ์ ฐานวิเศษ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ ภาษาไทย การงานอาชีพ ศิลปะ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
88 นางเพ็ญศรี เคนไชยวงศ์ ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ภาษาต่างประเทศ สุขศึกษา
89 นางเพ็ญศรี จิ่มอาษา ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ภาษาต่างประเทศ สุขศึกษา
90 นางสาวสุภาภรณ์ ศรีรักษา ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ภาษาต่างประเทศ สุขศึกษา
91 นางบุญยงค์ สายบุตร ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ภาษาต่างประเทศ สุขศึกษา
92 นายประกาศิต สีแดง ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ภาษาต่างประเทศ สุขศึกษา
93 นายสมัย แสงวงค์ ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ภาษาต่างประเทศ สุขศึกษา
94 นางสาวเอี่ยมจิต พจมานโสดม ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ภาษาต่างประเทศ สุขศึกษา
95 นางสาวปรียา ถาวีวร ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ภาษาต่างประเทศ สุขศึกษา
96 นางทัศนีย์ สิงห์สุพรรณ ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ภาษาต่างประเทศ สุขศึกษา
97 นางพงษ์ลัดดา มาหริน ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ภาษาต่างประเทศ สุขศึกษา
98 นางพิณนะรัตน์ ภักดีไทย ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ภาษาต่างประเทศ สุขศึกษา
99 นางสาวศตพร ทอนฮามแก้ว ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ภาษาต่างประเทศ สุขศึกษา
100 นางวลาสินี บุตรแสนคม ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ภาษาต่างประเทศ สุขศึกษา
101 นางสาววรันต์ฐิตา ชาวดง ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ภาษาต่างประเทศ สุขศึกษา
102 นางสาวลลิดา งิ้วสุภา ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ภาษาต่างประเทศ สุขศึกษา
103 นางสาวภัทรสุดา เกิดแสง ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ภาษาต่างประเทศ สุขศึกษา
104 นางสาวจันทร์จิรา รชานนท์ ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ภาษาต่างประเทศ สุขศึกษา
105 นางปวีณสุดา ราชกรม ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ภาษาต่างประเทศ สุขศึกษา
106 นายณรงค์ วินทะชัย ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ภาษาต่างประเทศ สุขศึกษา
107 นางอมรวัลย์ มุ่งภู่กลาง ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ภาษาต่างประเทศ สุขศึกษา
108 นายทศพร วรสาร ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ภาษาต่างประเทศ สุขศึกษา
109 นางอารีย์วรรณ เกิดแสง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ภาษาต่างประเทศ สุขศึกษา
110 นางสาวนมล โฮมไชยยา ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ภาษาต่างประเทศ สุขศึกษา
111 นางสาวทศพร นาตรีชน ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ภาษาต่างประเทศ สุขศึกษา
112 นางสาวปิยพร บุญใบ ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ภาษาต่างประเทศ สุขศึกษา
113 นางศรวี จารุโรฒน์พงศภรณ์ ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ภาษาต่างประเทศ สุขศึกษา
114 นางปุณยพัทธ์ โถชาลี ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ภาษาต่างประเทศ สุขศึกษา
115 นางสาวสุนิสา หัตถศิลป์ ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ภาษาต่างประเทศ สุขศึกษา
116 นางสาวจินตนา นาลงพรม ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ภาษาต่างประเทศ สุขศึกษา
117 นางพรทิพย์ ทัศนิตย์ ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ภาษาต่างประเทศ สุขศึกษา
118 นางศศิธร หลิมเจริญ ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ภาษาต่างประเทศ สุขศึกษา
119 นางชุดาภา ทองอันตัง ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ภาษาต่างประเทศ สุขศึกษา
120 นายเอนก สังฆะมณี ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ภาษาต่างประเทศ สุขศึกษา
121 นางพรทิพย์ งามวงษ์ ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ภาษาต่างประเทศ สุขศึกษา
122 นายชัชพงศ์ ไพยเสน ครูอัตราจ้างโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ภาษาต่างประเทศ สุขศึกษา
123 นางรัชนี เจริญพร ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ภาษาต่างประเทศ สุขศึกษา
124 นางสุทธิวรรณ มั่นพลศรี ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ภาษาต่างประเทศ สุขศึกษา
125 นายภุชงค์ วงค์กัณหา ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ภาษาต่างประเทศ สุขศึกษา
126 นางสาวปัทมาภรณ์ สมบัติดี ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ภาษาต่างประเทศ สุขศึกษา
127 นายทศพล ใจบุญ ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ภาษาต่างประเทศ สุขศึกษา
128 นายอรณพ รมฤทธา ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ภาษาต่างประเทศ สุขศึกษา
129 นางปองใจ วงศ์กาฬสินธุ์ ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ภาษาต่างประเทศ สุขศึกษา
130 นายชัยณรงค์ จิ่มอาษา ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ภาษาต่างประเทศ สุขศึกษา
131 นางสาววาสนา มุ่งกั้นกลาง ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล กรรมการประสานงานการจัดการแข่งขัน
132 นายสถาพร เดชโฮม ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล กรรมการประสานงานการจัดการแข่งขัน
133 นายบรรพต หนุยจันทึก ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล กรรมการประสานงานการจัดการแข่งขัน
134 นางสุธินี บุพศิริ ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล กรรมการประสานงานการจัดการแข่งขัน
135 นายนิรันดร เพชรคำ ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล กรรมการประสานงานการจัดการแข่งขัน
136 นางบุญยอร ขาวสุริจันทร์ ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล กรรมการประสานงานการจัดการแข่งขัน
137 นางอาทิตยา อภิวาทนสิริ ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล กรรมการประสานงานการจัดการแข่งขัน
138 นายสินธุ์สมุทร นารี ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล กรรมการประสานงานการจัดการแข่งขัน
139 นางผุสดี บุญหงษ์ ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล กรรมการประสานงานการจัดการแข่งขัน
140 นายประสาท ธรรมรัตน์ ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล กรรมการประสานงานการจัดการแข่งขัน
141 นางกิตติพร อาจวิชัย ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล กรรมการประสานงานการจัดการแข่งขัน
142 นางณัชชา โชติกานต์กุล ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล กรรมการประสานงานการจัดการแข่งขัน
143 นางนิภาพร วังคีรี ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล กรรมการประสานงานการจัดการแข่งขัน
144 นางวิจิตรา แก้วหล่อ ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล กรรมการประสานงานการจัดการแข่งขัน
145 นางยุภา วุธรา ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล กรรมการประสานงานการจัดการแข่งขัน
146 นางวรรณสุดา จันทร์คามคำ ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล กรรมการประสานงานการจัดการแข่งขัน
147 นางจิราพร อุทุมทอง ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล กรรมการประสานงานการจัดการแข่งขัน
148 นายจักรพันธ์ สมพงษ์ ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล กรรมการประสานงานการจัดการแข่งขัน
149 นางจุฬาพร เหนือกลาง ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล กรรมการประสานงานการจัดการแข่งขัน
150 นางไฉไลรัตน์ พรหมพิทักษ์กุล ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล กรรมการประสานงานการจัดการแข่งขัน
151 นางจิราวดี ภธรรมวัฒน์ ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล กรรมการประสานงานการจัดการแข่งขัน
152 นางนันทิชา ธาตุระหัน ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล กรรมการประสานงานการจัดการแข่งขัน
153 นางสรวงสมร อุทัยดา ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล กรรมการประสานงานการจัดการแข่งขัน
154 นางสาวชวาลา ฤทธิ์ฤาชัย ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล กรรมการประสานงานการจัดการแข่งขัน
155 นางนราทิพย์ วรรณประสิทธิ์ ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล กรรมการประสานงานการจัดการแข่งขัน
156 นางแก้วตา วรโชติ ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล กรรมการประสานงานการจัดการแข่งขัน
157 นางดวงฤดี แก้วเสถียร ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล กรรมการประสานงานการจัดการแข่งขัน
158 นางสังวาลย์ สิทธิวงค์ ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล กรรมการประสานงานการจัดการแข่งขัน
159 นายนรเชษฐ์ วันวัฒน์สันติกุล ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล กรรมการประสานงานการจัดการแข่งขัน
160 นางพรพิมล ทองอุ่น ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล กรรมการประสานงานการจัดการแข่งขัน
161 นางพัฒนปภา ศริมาลา ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล กรรมการประสานงานการจัดการแข่งขัน
162 นางสาวภิญญามาศ หอมไกรลาศ ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล กรรมการประสานงานการจัดการแข่งขัน
163 นางเสาวรจนี จันทวงค์ ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล กรรมการประสานงานการจัดการแข่งขัน
164 นายธภณวรรษ ลุนจักร ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล กรรมการประสานงานการจัดการแข่งขัน
165 นางวรลักษณ์ ตรงวัฒนาวุฒิ ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา กรรมการประสานงานการจัดการแข่งขัน
166 นางสาวทศพร นาตรีชน ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา กรรมการประสานงานการจัดการแข่งขัน
167 นายวีระศักดิ์ บุณยารมย์ ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา กรรมการประสานงานการจัดการแข่งขัน
168 นางพิณนะรัตน์ ภักดีไทย ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา กรรมการประสานงานการจัดการแข่งขัน
169 น.ส.วันทนี จำวงศ์สา ครูอัตราจ้าง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา กรรมการตรวจรับผลการแข่งขันและบันทึกผลการแข่งขัน
170 น.ส.นิตยา อุ่มภูธร ครูอัตราจ้าง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา กรรมการตรวจรับผลการแข่งขันและบันทึกผลการแข่งขัน
171 น.ส.นัฎฐกานต์ พรมโสภา ครูอัตราจ้าง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา กรรมการตรวจรับผลการแข่งขันและบันทึกผลการแข่งขัน
172 น.ส.ณัฐธิยา ลุนจักร ครูอัตราจ้าง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา กรรมการตรวจรับผลการแข่งขันและบันทึกผลการแข่งขัน
173 นางเกษร หนุยจันทึก รองผู้อำนวยการโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล กรรมการตรวจรับผลการแข่งขันและบันทึกผลการแข่งขัน
174 นางสาววาสนา มุ่งกั้นกลาง ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล กรรมการตรวจรับผลการแข่งขันและบันทึกผลการแข่งขัน
175 นางพรทิพย์ พงษ์พันนา ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล กรรมการตรวจรับผลการแข่งขันและบันทึกผลการแข่งขัน
176 นางนิตยา บุญรักษา ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล กรรมการตรวจรับผลการแข่งขันและบันทึกผลการแข่งขัน
177 นายวรนนท์ ทันอินทร์อาจ ครูอัตราจ้างโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล กรรมการตรวจรับผลการแข่งขันและบันทึกผลการแข่งขัน
178 นายธีรพันธุ์ จันทบุตร ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล กรรมการตรวจรับผลการแข่งขันและบันทึกผลการแข่งขัน
179 นายชุติพงศ์ พันธุ์สมบัติ ครูอัตราจ้างโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล กรรมการตรวจรับผลการแข่งขันและบันทึกผลการแข่งขัน
180 นายเดชอุดม ไชยวงคต ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา กรรมการตรวจรับผลการแข่งขันและบันทึกผลการแข่งขัน
181 นางพนมพร ศรีอิสาณ ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา กรรมการตรวจรับผลการแข่งขันและบันทึกผลการแข่งขัน
182 นายณรงค์ วินทะชัย ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา กรรมการตรวจรับผลการแข่งขันและบันทึกผลการแข่งขัน
183 นายประสิทธิ์ คำตัน ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา กรรมการตรวจรับผลการแข่งขันและบันทึกผลการแข่งขัน
184 นางสาวจารุณี เรืองสวัสดิ์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา กรรมการตรวจรับผลการแข่งขันและบันทึกผลการแข่งขัน
185 นายเจษฎา งอยจันทร์ศรี ครู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสงสี เสียง และบันทึกภาพกิจกรรม
186 นายจรัญ คะศรีทอง ครู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสงสี เสียง และบันทึกภาพกิจกรรม
187 นายอัศวิน ถันชมนาง ครู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสงสี เสียง และบันทึกภาพกิจกรรม
188 นายเสน่ห์ เหล่าศักดิ์ชัย ครู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสงสี เสียง และบันทึกภาพกิจกรรม
189 นายภูมินทร์ ขันเงิน ครู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสงสี เสียง และบันทึกภาพกิจกรรม
190 นายวินัย พรหมโคตร ครู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสงสี เสียง และบันทึกภาพกิจกรรม
191 น.ส.อมรรัตน์ พจนา ครู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสงสี เสียง และบันทึกภาพกิจกรรม
192 นางกัลยา เพชรพรรณ ครู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสงสี เสียง และบันทึกภาพกิจกรรม
193 นายสุทธิพงษ์ พรหมบุรมย์ ช่างปูน ชั้น 4 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสงสี เสียง และบันทึกภาพกิจกรรม
194 นายพาดี ศรีสุธรรม ช่างปูน ชั้น 4 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสงสี เสียง และบันทึกภาพกิจกรรม
195 นายชัยรัตน์ สุวรรณไตร ช่างปูน ชั้น 4 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสงสี เสียง และบันทึกภาพกิจกรรม
196 นายบรรพต อ่อนชื่นชม ช่างปูน ชั้น 4 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสงสี เสียง และบันทึกภาพกิจกรรม
197 นายเวชวิทย์ บุญหนุน ครู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสงสี เสียง และบันทึกภาพกิจกรรม
198 นักศึกษาวิชาทหาร ทั้ง 3 ชั้นปี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกาา กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสงสี เสียง และบันทึกภาพกิจกรรม
199 นางมะลิวรรณ หาญสุริย์ ครู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสงสี เสียง และบันทึกภาพกิจกรรม
200 นางขนิษฐา สุวรรณะ ครู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสงสี เสียง และบันทึกภาพกิจกรรม
201 นางรัชดาพร สดใส ครู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสงสี เสียง และบันทึกภาพกิจกรรม
202 นางเพ็ญศิริ วงศ์นรา ครู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสงสี เสียง และบันทึกภาพกิจกรรม
203 นางวนิชา นาวีกิจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสงสี เสียง และบันทึกภาพกิจกรรม
204 นางสาวเดือนเพ็ญ โคตรสมบัติ ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสงสี เสียง และบันทึกภาพกิจกรรม
205 นางนันทิชา ธาตุระหัน ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสงสี เสียง และบันทึกภาพกิจกรรม
206 นางผุสดี บุญหงส์ ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสงสี เสียง และบันทึกภาพกิจกรรม
207 นายวิทวัฒน์ วงศ์บาตร ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสงสี เสียง และบันทึกภาพกิจกรรม
208 นายพงศธร ศรีอาจ ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสงสี เสียง และบันทึกภาพกิจกรรม
209 นายอดิศักดิ์ พงษ์พันนา ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสงสี เสียง และบันทึกภาพกิจกรรม
210 นายณัฐวุฒิ โทษาธรรม ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสงสี เสียง และบันทึกภาพกิจกรรม
211 นายกฤษฎา ด้วงติลี ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสงสี เสียง และบันทึกภาพกิจกรรม
212 นายพุฒิสาร สุวรรณรงค์ ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสงสี เสียง และบันทึกภาพกิจกรรม
213 นายกรีฑา ภูผาดแร่ ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสงสี เสียง และบันทึกภาพกิจกรรม
214 นายมานิชย์ แสงสุวรรณ ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสงสี เสียง และบันทึกภาพกิจกรรม
215 นายธีรพันธุ์ จันทบุตร ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสงสี เสียง และบันทึกภาพกิจกรรม
216 นายอดิศักดิ์ แสนทิพย์ ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสงสี เสียง และบันทึกภาพกิจกรรม
217 นายสว่าง สืบสวน ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสงสี เสียง และบันทึกภาพกิจกรรม
218 นายวรนนท์ ทันอินทร์อาจ ครูอัตราจ้างโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสงสี เสียง และบันทึกภาพกิจกรรม
219 ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวทุกคน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสงสี เสียง และบันทึกภาพกิจกรรม
220 นายนพพร ทิพย์สุวรรณ ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสงสี เสียง และบันทึกภาพกิจกรรม
221 นายถนอม จารุมณี ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสงสี เสียง และบันทึกภาพกิจกรรม
222 นายพัสกร ทวีกิตติเกษม รองผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสงสี เสียง และบันทึกภาพกิจกรรม
223 นายสมัย แสงวงค์ ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสงสี เสียง และบันทึกภาพกิจกรรม
224 นายสุขสันต์ พิพัธนัมพร ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสงสี เสียง และบันทึกภาพกิจกรรม
225 นายเอกอมร รวงโคกสูง เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสงสี เสียง และบันทึกภาพกิจกรรม
226 นายเอนก สังฆะมณี ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสงสี เสียง และบันทึกภาพกิจกรรม
227 นายชุติพงศ์ พันธุ์สมบัติ ครูอัตราจ้างโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสงสี เสียง และบันทึกภาพกิจกรรม
228 นางวนิชา นาวีกิจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
229 นายธีระพล บัวดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
230 ว่าที่ พ.ต.ธงชัย ประวีณานนท์ ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
231 นักศึกษาฝึกประสบการณ์ทุกคน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
232 นางสรวงสมร อุทัยดา ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
233 นางรัชนี เจริญพร ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
234 นายภุชงค์ วงศ์กัณหา ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
235 นายชัชพงศ์ ไพยเสน ครูอัตราจ้างโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
236 นางสาวปัทมาภรณ์ สมบัติดี ครูอัตราจ้างโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
237 นางวนิชา นาวีกิจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล กรรมการฝ่ายปฏิคม
238 นางจิราวัฒน์ ยะชัยศรี ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล กรรมการฝ่ายปฏิคม
239 นางดีลาวรรณ พรหมจอม เจ้าพนักงานพัสดุ กรรมการฝ่ายปฏิคม
240 นางชลดา ด้วงจุมพล เจ้าพนักงานการเงิน กรรมการฝ่ายปฏิคม
241 นางสาวยวนใจ พลเยี่ยม ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล กรรมการฝ่ายปฏิคม
242 นางชลันดา พิมพา ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการฝ่ายปฏิคม
243 นางสาวพชรสอน หลอดเงิน ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการฝ่ายปฏิคม
244 นางสาอรสิริ แก้วไกรสร พนักงานธุรการ กรรมการฝ่ายปฏิคม
245 นางสายใจ จันใด ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการฝ่ายปฏิคม
246 นางวาสนา ตาลอินทร์ ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการฝ่ายปฏิคม
247 นางรุ่งฤดี สุวันที ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการฝ่ายปฏิคม
248 นางวัฒนา วงศ์กาฬสินธุ์ ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการฝ่ายปฏิคม
249 นางจินดา ใยพันธ์ ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการฝ่ายปฏิคม
250 นางบุญเลียม ขันเพียแก้ว ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการฝ่ายปฏิคม
251 นางนวลอนงค์ ชาแสน ลูกจ้างประจำ กรรมการฝ่ายปฏิคม
252 นางสาวพิกุลแก้ว ยะไชยศรี ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล กรรมการฝ่ายปฏิคม
253 นางเยาวลักษณ์ ชัยทัด ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล กรรมการฝ่ายปฏิคม
254 นางวลาสินี บุตรแสนคม ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา กรรมการฝ่ายปฏิคม
255 นางอารีย์วรรณ เกิดแสง ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา กรรมการฝ่ายปฏิคม
256 นางสาวสุภาภรณ์ ศรีรักษา ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา กรรมการฝ่ายปฏิคม
257 นางชุดาภา ทองอันตัง ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา กรรมการฝ่ายปฏิคม
258 นางสาวรันต์ฐิตา ชาวดง ครูอัตราจ้างโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา กรรมการฝ่ายปฏิคม
259 น.ส.นันทิดา ติรโรจน์ ครู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา คณะกรรมการจัดทำเอกสาร
260 นางเกษร หนุยจันทึก รองผู้อำนวยการโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการจัดทำเอกสาร
261 นางสาววาสนา มุ่งกั้นกลาง ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการจัดทำเอกสาร
262 นางอรุณรัตน์ กิ่งโก้ ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการจัดทำเอกสาร
263 นางสาวนิศากร แก้วกิ่ง ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการจัดทำเอกสาร
264 นางรุจิพัชญ์ อรุวีวัฒนานนท์ ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการจัดทำเอกสาร
265 นางอรพิน พานพินิจ ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการจัดทำเอกสาร
266 นายพงศธร ศรีอาจ ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการจัดทำเอกสาร
267 นางพรทิพย์ พงษ์พันนา ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการจัดทำเอกสาร
268 นางนิตยา บุญรักษา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการจัดทำเอกสาร
269 นางสาวจินตนา นาลงพรหม ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการจัดทำเอกสาร
270 นางพงษ์ลัดดา มาหริน ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการจัดทำเอกสาร
271 นางพรทิพย์ งามวงษ์ ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการจัดทำเอกสาร
272 นายชุติพงศ์ พันธุ์สมบัติ ครูอัตราจ้างโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการจัดทำเอกสาร
273 นางสาววาสนา มุ่งกั้นกลาง ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล กรรมการประเมินผล
274 นางอรุณรัตน์ กิ่งโก้ ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล กรรมการประเมินผล
275 นางสาวนิศากร แก้วกิ่ง ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล กรรมการประเมินผล
276 นางรุจิพัชญ์ อรุวีวัฒนานนท์ ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล กรรมการประเมินผล
277 นายพงศธร ศรีอาจ ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล กรรมการประเมินผล
278 นางพรทิพย์ พงษ์พันนา ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล กรรมการประเมินผล
279 นางนิตยา บุญรักษา ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล กรรมการประเมินผล
280 นางสาวนมล โฮมไชยยา ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา กรรมการประเมินผล
281 นายบุญยงค์ สายบุตร ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา กรรมการประเมินผล
282 นางพรทิพย์ ทัศนิตย์ ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา กรรมการประเมินผล
283 นางวนิชา นาวีกิจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
284 นางเนตรชนก แสนทิพย์ ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
285 นายสุพจน์ ผิวหอม ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
286 นางชลดา ด้วงจุมพล เจ้าพนักงานการเงิน คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
287 นางยืนเพชร นนทะศรี ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
288 นางสาวอรสิริ แก้วไกรสร เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
289 นางสาวชลันดา โคตรวิชัย ลูกจ้างชั่วคราวการเงิน คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
290 นายสดายุ ชิณกะธรรม ลูกจ้างชั่วคราวพัสดุ คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
291 นางดีลาวรรณ์ พรหมจอม เจ้าพนักงานพัสดุ คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
292 นางสาวพชรสอน หลอดเงิน ลูกจ้างชั่วคราวการเงิน คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
293 นายนิยม สมบัติดี ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
294 นางทัศนีย์ สิงห์สุพรรณ ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
295 นางสาววารุณี คำสงค์ เจ้าหน้าที่การเงิน คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
296 นายธีระพล บัวดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจร
297 นายทวีศักดิ์ กลิ่นแก้วณรงค์ ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจร
298 นายจักรพันธ์ สาระวรรณ ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจร
299 นายประสาท ศุภวิทยะ ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจร
300 นายบรรพต หนุยจันทึก ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจร
301 นักเรียนอาสาจราจร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจร
302 นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจร
303 นายสถาพร เดชโฮม ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจร
304 นางนันทิยา จุลพงษ์ ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
305 นักเรียนชุมนุม อย.น้อย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
306 นางนิกร ชาญเชาวน์ เจ้าหน้าที่พยาบาล คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
307 นางปิยะฉัตร แสงงาม ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
308 นางรัชนี พวงชน ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
309 นางปวีณสุดา ราชกรม ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]