รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม และ โรงเรียนเสลภูมิ
ระหว่าง วันที่ 5 - 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. เด็กหญิงอัจจิมา  ลือฉาย
 
1. นางทรงศรี  ภักดีวุฒิ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. นางสาวปนัดา  อามาตมนตรี
 
1. นายสุพรชัย  วิลัยหอม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา 1. เด็กหญิงสุนิสา  จันทรจร
 
1. นางสาวสวาท  บุญประจักษ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวภานุมาศ  บุญละคร
 
1. นางสาวบุษรา  สุริโย
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. นางสาวศศิธร  จันทรวิมล
 
1. นางเพชรประคอง  หาญสุวรรณ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา 1. นางสาววันวิษาข์  สารเสวต
 
1. นางนวลใย  ดาหลวงมาตร
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวสุดารัตน์  แม้นศิริ
 
1. นางสาวภควดี  ประเสริฐสังข์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 1. นายจักรี  ทิพบุญชู
 
1. นางอัจฉรา  กลมเกลียว
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. เด็กหญิงชลินทรา  สุขเกษม
2. เด็กชายชานน  ศิริแสง
3. เด็กหญิงณัฐริยา  มีไธสง
 
1. นายสุรชัย  เงินมีศรี
2. นางสาวชนกวรัญชน์   โชฑิรัชต์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม 1. นางสาวสุทินา  แต้มสุด
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  อวยชัย
3. นางสาวเพ็ญพิชชา  อินกง
 
1. นางสาวกนกวรรณ  คันสินธ์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. เด็กหญิงธิดาวัลย์  สารพัฒน์
2. เด็กหญิงวรนุช  พลเยี่ยม
 
1. นายชาญณรงค์  เมืองฮาม
2. นางสาวตรองปัญญ์  ทรายทอง
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร 1. นางสาวปวีณา  ศรีจันทร์
2. นางสาวอภิญญา  มณีกัญย์
 
1. นางภควดี  เพียรสงวน
2. นางมณีวรรณ  โสรถาวร
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวชนัญดา  ดงใหญ่
 
1. นางวนิดา  เลิศศิริรังสรรค์
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายธนภัทร  งามดี
 
1. นางวนิดา  คามวัลย์
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  สายเพ็ชร
2. เด็กหญิงพรรษพร  แหล่งสนาม
3. เด็กชายภานุวัฒน์  กำหอม
 
1. นางสาวศรัณยา  วงศ์ชัย
2. นางยุพเรศ  นรโภค
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวกุลธาดา  กิตติชีวนนท์
2. นางสาวจิราพร  คำแดงไสย์
3. นางสาวชนาพร  มาศวรรณา
 
1. นางพจมาน  พิเดช
2. นางเกศสุมณฑ์  โนราช
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงชลดา  พลยุทธ์
2. เด็กหญิงภัทรนันท์  พลเยี่ยม
3. เด็กชายอติกานต์   โพธิ์ศรี
 
1. นางสุมาลา  แวงวรรณ
2. นางสาวบุณยนุช  พรมบุตร
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิ 1. นางสาวกิ่งกาญจน์  ศิริสุวรรณ
2. นางสาวศศิธร  วรชินา
3. นางสาวอัญชลี  แซ่ตั้ง
 
1. นางนงเยาว์  ทองวันดี
2. นางรุจิเรขราณี  น้อยวงศ์
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กชายพงศกร  โพธิ์นาแค
2. เด็กชายศิริโชค  สาไชยยันต์
 
1. นายชัยยันต์  คำนันท์
2. นางสมปอง  กุลค้อ
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวศิรภัสสร  พลเยี่ยม
2. นายสรกฎ  ตาลประเดิม
 
1. นางอรวดี  หลักแก้ว
2. นางสาวปิยะทิพย์  ดอนลาดลี
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงศิราวรรณ  นาเมืองรักษ์
 
1. นางจารุพร  รวมวงศ์
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร 1. นางสาววรรณิสา  วันชา
 
1. นายสงกรานต์  โประวะ
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวจิราพร  เมืองศรี
2. นางสาวนลินี  บุตรพรม
3. นางสาวบุษบาวรรณ  แวงวรรณ
 
1. นางสมสวย  วิชามุข
2. นางเพลินจิต  ซาเหลา
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นางสาวจุฑามาศ  ศรีสุข
2. นายวิทยา  โสมณวัตร์
3. นางสาวอัจฉรา  ศิริวารินทร์
 
1. นายธีรดนย์   โพธิคำ
2. นางสาวพิมพ์ชนก  โคตรฉวะ
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวธิดารัตน์  มะอาจเลิศ
2. นางสาวนภาพรรณ   หงษ์ศรี
3. นางสาวบัณฑิตา  ชมดี
 
1. นางสุรินธร  วังคะฮาด
2. นางณัฐนิชา  ไชยฮะนิจ
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 83.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวกิตญารัตน์  สุริโย
2. นางสาวนัทภรณ์  เทียมวงค์
3. นางสาวพรรณวิภา  รัตนวงค์
 
1. นางสาวสุดา  แพงแก้ว
2. นางเยาวภา  โพดาพล
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวพรชิตา  พลเยี่ยม
2. นางสาวพิรญาณ์  นาทองคำ
3. นางสาวอรจิรา  ศิลปักษา
 
1. นายชัยวัฒน์  ประทุมอ่อน
2. นางพัชรี  ศิลแสน
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 95.13 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นางสาวจุฑาทิพย์  นาดี
2. นางสาวจุฑาธิป   นันทะเสน
3. นายนครินทร์  ไชยลังกา
 
1. นายพรชัย  กำหอม
2. นางสมฤทัย  กำหอม
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงพัชรีพร  ชูศรีทอง
2. เด็กหญิงสายสุดา  ดอนสถิตย์
3. เด็กหญิงอภิญญา  หงษ์ริญญา
 
1. นางนงนุช  ศรีนุกูล
2. นางสาวณิชกานต์  นาสีแสน
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม 1. นางสาวศิริวรรณ  บุตรภักดี
2. นางสาวสุดารัตน์  สุดสถาน
3. นางสาวเจนจิรา  ไกรสวรรค์
 
1. นางณัฐวิภา  ยัคลา
2. นางณัฐมล  กุลสุวรรณ
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงปพิชญา  มาตภาพ
2. เด็กหญิงพิมชนก  วงศ์สายเชื้อ
 
1. นางสาวพรพรรณ  พลเยี่ยม
2. นางเตือนใจ   งามดี
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นายวีระพันธ์  รู้เจน
2. นายอิทธิพล   ไกยเดช
 
1. นางณัฐธิรา  พรมวิจิตร
2. นางสาวพรนภา  สิงห์บุตร
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม 1. เด็กชายภัทรพล  บุตรโคตร
2. เด็กชายวรเชษฐ  สายสุด
 
1. นางสะอาด  พลซื่อ
2. นางอมร  ชมศรีวรรณ
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา 1. เด็กชายวัลลภ  เปลรินทร์
2. เด็กชายแทนตะวัน  ประหา
 
1. นางศิริลักษณ์  บุรวัฒน์
2. นางสาวิตรี  สังเฉวก
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายจารุกิตติ์  งามดี
2. นายศุภวิทย์  รังนาแพง
3. นายอภิรักษ์  พลเยี่ยม
 
1. นางสาวพรพรรณ  พลเยี่ยม
2. นางสมสวย  วิชามุข
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิ 1. นางสาวกมลทิพย์  ราชัย
2. นางสาวปนัดดา  พลเยี่ยม
3. นางสาวละอองดาว  นามวงษ์เกาะ
4. นางสาวสิรินดา  บุญเข็ม
5. เด็กหญิงเอมวิกา  กอเสนาะรส
 
1. นายจรูญ  แสงสัตย์
2. นางนฤมล  จำปีเพชร
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวกนกพร  เชื้อคำฮด
2. นางสาวกนกวรรณ  บุตรศรี
3. นางสาวจริญา  แสงลา
4. นางสาวสุชารัตน์  คำแดงไสย์
5. นางสาวอทิตยา  บุตรพรม
 
1. นางสาวสาวพัตร  สาระมาน
2. นางสาวรัตนาวดี  ปากวิเศษ
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. เด็กหญิงภัสราภรณ์  โสดาวงษ์
2. เด็กหญิงภาวิดา  พงษ์เสือ
3. เด็กหญิงมนฤทัย  ปลื้มใจ
4. เด็กชายสิรดนัย  หวายฤทธิ์
5. เด็กหญิงอุไรวรรณ  แหลมภูตา
 
1. นางรุ่งทิวา  อุบลเลิศ
2. นางเยาวภา  ทิวาพัฒน์
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 83.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา  ราญมีชัย
2. นางสาวจีรวรรณ  ใจสัก
3. นางสาวธิดาพร  จันสุตะ
4. นายธีรศักดิ์  อาทิตย์ตั้ง
5. นายสิทธิพงษ์  บูรณะกิติ
 
1. นางสุมาลี  ศรีชมภู
2. นายใด  จันทะบาล
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  พลเยี่ยม
2. เด็กชายชนินทร์  สาวะพันธ์
3. เด็กหญิงฐิติชญาน์  ยศบุญเกียรติ
4. เด็กชายณัฐพล  โพธิ์สุข
5. เด็กหญิงทิพานันท์  คุณธรรม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธรรมวัฒน์  สุทธิประภา
2. นายอุดร  หัวโนนม่วง
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 1. นายคหพันธ์  จำปาศรี
2. นางสาวจิราวรรณ  แสนพล
3. นายธนพล  ดวงตาโพธิสา
4. นายภูมินทร์  มลาชู
5. นางสาวเพชรครินทร์  ประเสริฐสังข์
 
1. นายประภาส  ยศปิยะโชติ
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  เฉลิมแสน
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 90.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิ 1. นางสาวกนกวรรณ  สุรธนาฤทธิ์
2. นางสาวกาญจนา  ไสยกุล
3. นางสาวจิรวรรณ  ทินบุตร
4. นายชัชวาล  ปิ่นทอง
5. นายฐาปกรณ์  แสงตะวัน
6. นางสาวนริศรา  อำนักขันธ์
7. นางสาวประภัสราภา  กอธวัช
8. นางสาวประภาพร  โสสุด
9. นางสาวปาริชาติ  แย้มขยัน
10. นางสาวปิยธิดา  ศิลารัตน์
11. นายปิยะ  ศรีทิพย์
12. นายปิยะราช  หาญโก่ย
13. นายภควัต  กลับพิษ
14. นางสาวภูวมินทร์  กิจเกียรติ
15. นางสาวมินตรา  อุปัชฌาย์
16. นางสาวศรัญญา  ยิ้มละมัย
17. เด็กชายอภิสิทธิ์  บูรณะอุดม
18. นางสาวอรทัย  แตงอ่อน
19. นายเด่นกวี  เศษแสงศรี
20. นายเอกชัย  สมสะอาด
 
1. นางสาวชญาณิศา  ภูมาศ
2. นายศุภชาติ  ทอดภักดี
3. นางพรทิพย์  โก้ชัยภูมิ
4. นางทิพาพร  ซาเหลา
5. นางสาวนงลักษณ์  เลื่อมใส
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นายกันตยศ  ปะวิโน
2. นางสาวจริยา  ศิริสาร
3. นายณรงค์เกียรติ  หูตาชัย
4. นายณัฐพล  สีม่วง
5. นายตะวัน  จูไธสง
6. นายธนวัฒน์  โพธิจักร
7. นางสาวธัญญรัตน์  พลยุทธ
8. นายนพรัตน์  เมืองชุมพล
9. นายบทม์กร  คชเดช
10. นายประวันวิทย์  โกลิลารัตน์
11. นางสาวปวีณา   กกประโคน
12. นายพลวัตร  วันชา
13. นายพิชัยยุทธ  เหล่อขย่อน
14. นางสาวล้อมดาว   คำทอง
15. นายวุฒิศักดิ์   พฤษชาติ
16. นายวุฒิศักดิ์  พฤกษชาติ
17. นางสาวศศิธร  ชาระ
18. นายอนันตกร  สวัสดิ์นที
19. เด็กชายอำนาจ  แก้วเกตุพงษ์
20. นายไชยา  ชื่นชม
 
1. นางพิราวรรณ  น่าบัณฑิต
2. นายใด  จันทะบาล
3. นางสาวธัญญลักษณ์  ก้องสุวรรณคีรี
4. นายเดชา  ลุนอุบล
5. นายพีระพงษ์  บุดดาเคย
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. เด็กหญิงชนธิชา  น้ำคำ
 
1. นางปิยะดา  น้อยอามาตย์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ 1. นางสาวอังคณา  ไกยนา
 
1. นางธนาลักษณ์  ภูไวยพัฒน์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89.71 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. เด็กชายณัฐพนธ์  ศรีหนองพอก
2. เด็กหญิงศรัญญา  เหนือทอง
 
1. นางสาววันเพ็ญ  อุ่นหล้า
2. นางเนาวรัตน์  ปัญญาดิลก
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89.42 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวทรรศนีย์  ศรีสวัสดิ์
2. นายนเรศ  วิเศษชาติ
 
1. นางจันทรารมย์  รัตนแสง
2. นางสาวจริยา   โคตะ
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราพร  ศิริแสง
2. นางสาวนงนุช  นาทัน
3. เด็กหญิงนิรชา  สารพล
4. เด็กหญิงปฐมาภรณ์  ซอนจำปา
5. นางสาวมุจรินทร์  นามสง่า
6. เด็กหญิงวนิดา  ภูทองพันธ์
7. เด็กหญิงวิรัลพัชร  สุขเสมอ
8. เด็กหญิงศุภาวรี  ทรงคาศรี
9. นางสาวอนุสรา  น่าบัณดิษฐ์
10. เด็กหญิงอภิญญา  โพนสุวรรณ
 
1. นางสุดใจ  ดวงผุยทอง
2. นายวิโรจน์  พลวงศ์ษา
3. นายพีระศักดิ์  มณีฉาย
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา 1. เด็กหญิงกนกพร  แสนทอง
2. เด็กหญิงจรินญา  ศกุนะสิงห์
3. เด็กหญิงชลิดา  สุวรรณโชติ
4. เด็กชายธีรภัทร  แก้วพินิจ
5. เด็กหญิงนันธิพร  จันดาหัวดง
6. เด็กหญิงนุชวรา  พุ่มทอง
7. เด็กหญิงปิยะดา  หวานใจ
8. เด็กหญิงพัชริน  เบญจมาต
9. เด็กหญิงวิรดา  ศรีสุภา
10. เด็กหญิงศวิตา  นิยมธรรม
11. เด็กหญิงสิริญญา  แก้วศรีนวม
12. เด็กหญิงสุพัชชา  วงค์สุวรรณ
13. เด็กหญิงอชิรญา  สารบรรณ
14. เด็กหญิงอรัญญา  สลางสิงห์
15. เด็กหญิงเฟื่องลดา  ประหุน
 
1. นายกมลเพชร  กลางประพันธ์
2. นายศุภชัย  พวงในเมือง
3. นายอภิรักษ์  จันทระ
4. นายชำนาญพงษ์  โชติรัตน์
 
50 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวจนิสตา  ทองสตา
2. นางสาวอทิตยา  เบญจรุญ
 
1. นายพงศภัค  ไชยโชค
2. นายประยงค์  สิงหากัน
 
51 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวณัฐพร  ศรีสำราญ
2. นางสาวมิ่งขวัญ  กันยาวุธ
 
1. นายภานุวัฒน์  สุวรรณธาดา
2. นายไชยา  เฉลียวพงษ์
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นางสาวพัชรฤดี   บูรณะกิติ
 
1. นายอโศก  ภักดีวุฒิ
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นางสาวจุฑาทิพย์   ทิมบุญธรรม
 
1. นายอโศก  ภักดีวุฒิ
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กชายชลสิทธิ์  ยุบลชิต
 
1. นางสมร   สูตรขวัญ
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวธมนวรรณ  ตาลประไพร
 
1. นางสาวจิราภา  ภูมิพันธ์
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงอัจฉรา  เข็มทอง
 
1. นางสมร   สูตรขวัญ
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นางสาวรัชฎาพร   คานบุตตะ
 
1. นายอโศก  ภักดีวุฒิ
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. เด็กหญิงนิภาวรรณ  แก้วศรีโท
 
1. นายอโศก  ภักดีวุฒิ
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นางสาวไพรินทร์  อ่อนพุทธา
 
1. นายอโศก  ภักดีวุฒิ
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา 1. เด็กหญิงปนัดดา  บุริวัฒน์
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  ประหา
 
1. นางศิริพร  สินธุประเสริฐ
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจารุณี 1. นายอภิเชษฐ์  ชื่นตา
 
1. นายวันชัย  อัดตะวิชา
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นางสาวศิริประภา   พันธมา
 
1. นายอโศก  ภักดีวุฒิ
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กชายทักษิณ  แวงวรรณ
2. เด็กชายธีรภัทร  พิมพ์ทอง
3. เด็กชายสุกฤษฎิ์  อังคะลา
 
1. นางสาวจิราภา  ภูมิพันธ์
2. นางสมร   สูตรขวัญ
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบุญทวีวัฒนาวิทยา 1. นางสาวภัทรดา  โชติชื่น
2. นายรัฐพล  บำรุงรส
3. นายวีรวัฒน์  ประเสริฐสังข์
 
1. นางศิรินภาพร  พลเยี่ยม
2. นายชูมิตร  พลเยี่ยม
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. เด็กชายภูมินทร์  จินดา
 
1. นางสุดารัตน์  จันทะบาล
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. เด็กหญิงน้ำฟ้า  มานิตยกุล
 
1. นางสุดารัตน์  จันทะบาล
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. เด็กชายจิรภัทร  พลศักดิ์
 
1. นางสาวเพชรแพรว  เนติศรี
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายสุทธิศักดิ์  โพธิ์ศรีชัย
 
1. นางนฤมล  ศรีไพรวรรณ
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นางสาวบุษญา  ศรีสุธรรม
 
1. นางสาวทัดดาว  ปฏิพันธ์
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นายทศพล  กองล้อม
 
1. นางสาวทัดดาว  ปฏิพันธ์
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นางสาวสุภาวดี  คานบุตตะ
 
1. นางสาวเพชรแพรว  เนติศรี
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. เด็กหญิงชลธิชา  บุตรพรม
 
1. นางสาวทัดดาว  ปฏิพันธ์
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาววรรณประภา  สีหาสุข
 
1. นางนฤมล  ศรีไพรวรรณ
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายกมล  ก่อวงษ์พาณิชย์
2. นายกฤษฎากร  สุทธิประภา
3. นางสาวนิตยา  โพธิ์วัง
4. นางสาววรรณประภา  สีหาสุข
5. นางสาววิราศิณี   บุรวัฒน์
6. นางสาววิไลลักษณ์  ทับจะบก
7. นางสาวสุชิรา  บุรวัฒน์
8. นายสุทธิชัย  นพคุณ
9. นายสุทธิศักดิ์  โพธิ์ศรีชัย
 
1. นางนฤมล  ศรีไพรวรรณ
2. นายปริวัตร  พลเยี่ยม
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นางสาวกลมชนก  เพลียวงศ์
2. เด็กชายจิรภัทร  พลศักดิ์
3. เด็กหญิงชลธิชา  บุตรพรม
4. นายทศพล  กองล้อม
5. เด็กหญิงน้ำฟ้า  มานิตยกุล
6. นางสาวบุษญา  ศรีสุธรรม
7. นายปฏิภาณ  โยธาศิริ
8. เด็กชายภูมินทร์  จินดา
9. นางสาวมรกต  ยางศิลา
10. นางสาวรวิพร  ทารแพน
11. เด็กหญิงรัชติกานต์  มหารักษ์
12. นางสาววิลาวรรณ  จอมคำสิงห์
13. นายสิทธิภัทร  สิทธิผุย
14. นางสาวสุภาวดี  คานบุตตะ
15. นางสาวสุภาวดี  หาญบัวแก้ว
 
1. นายอุทัย  ไชยธงรัตน์
2. นางสาวทัดดาว  ปฏิพันธ์
3. นางสุดารัตน์  จันทะบาล
4. นางสาวเพชรแพรว  เนติศรี
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวกุลธรา  มากศรี
2. เด็กชายคฑาภัทร  บุญมี
3. เด็กหญิงจิดาภา   รูปเตี้ย
4. เด็กหญิงจินตนา  ดวงส่งเสริม
5. เด็กหญิงชญาพร  ยะหา
6. นางสาวณภัทร  กำศร
7. เด็กชายธนศักดิ์   ภูมิโชติ
8. เด็กชายธนัช  บูรวัฒน์
9. นางสาวปนัดดา  ศรีพลไพร
10. นางสาวพรพิมล  โพธิ์สาจันทร์
11. เด็กหญิงรุ้งทิวา  ประทุมพงษ์
12. นางสาววิไลลักษณ์  ทับจะบก
13. นายศศิวงษ์  ทองพูล
14. เด็กชายศุภกร   ใจจะดี
15. นางสาวสุธิดา  กะมุทะระ
16. นางสาวหงษ์ลดา  สุทธิประภา
17. เด็กหญิงอรวรรณ  แก้วมั่น
18. นางสาวอาทิตยา  เวียงสมุทร
19. เด็กหญิงเกศนี  พิมพ์บูลย์
20. เด็กชายเดชชานนท์  โพธิ์วัง
21. นางสาวเสาวภา  อัศวภูมิ
 
1. นางนฤมล  ศรีไพรวรรณ
2. นายปริวัตร  พลเยี่ยม
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ 1. เด็กชายคณิศร  อาจยาทา
2. เด็กหญิงจีรนันท์  นาคำแยก
3. เด็กหญิงนันธิดา  หลงภูงา
4. เด็กชายพศวัต  ลาดหนองขุ่น
5. เด็กชายพันธวิศ  ดุจนาคี
6. เด็กชายเดวิด  ชาชิโย
 
1. นายภูวไนย  ไชยฮะนิล
2. นายวิทวัช  ทมาดกลาง
3. นายศุภฤกษ์  นวลเจริญ
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. นายกชนน   ปุณฑริกกุล
2. นายณัฐพงษ์  ปุณฑริกกุล
3. นายภาสชัย  จันทร์ชม
4. นายรชต  ขามช่วง
5. นายวิชยุทธ์  โพธิ์แก้ว
6. นายสาระวิน  วังวงค์
 
1. นายนรินทร์  อุดมนิวิ
2. นายพงษ์นรินทร์  พันธ์ทอง
3. นายธนาวุฒิ  ทองโรจน์
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นางสาวกิติยาภรณ์  จันทะบุตร
2. นางสาวขนิษฐา  พิมพิลา
3. นางสาวจารุมน   จันทะประเทศ
4. นางสาวจิริญจิตร   ศรีวงค์
5. นางสาวชรินทร   ไค่นุ่นนา
6. นายชัยชนะ   ไชยคราม
7. เด็กหญิงฐิตินันท์  สนทาธร
8. นายณพนรรว์    นามสง่า
9. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์   ปากวิเศษ
10. เด็กชายณัฐพล  ทิพย์กะโทก
11. นางสาวทิตยาพร  รัตนภักดี
12. เด็กหญิงธนธรณ์  ทิพย์มะณี
13. นายธนพล   บุญเข็ม
14. เด็กชายธนากร    กลางพรม
15. นายธันขวิชญ์   กุลบุตร
16. เด็กชายธันวา    ชุดขุนทด
17. นางสาวนาฎลดา    แสนสุข
18. เด็กชายบุญฤทธิ์    ศรีโสภา
19. เด็กหญิงปฏิพร   น้อยบัวทิพย์
20. เด็กชายพิษณุ  พันธะมา
21. นายพูนทรัพย์    ศรีไชยวาน
22. นางสาวมาริสา  ภมรนิยม
23. นางสาวรจนา    ชุมภูแสน
24. นางสาวรัฎธิดา    ซาตาสุ
25. นางสาววริศรา  วรรณสุทธิ์
26. นายวสินธุ์   แก้วสุวรรณ
27. เด็กชายวิศรต    มัธนัง
28. นางสาวศรินพร  สอนสวัสดิ์
29. นางสาวศิรินญา    โคตรชารี
30. นายศิวกร   เพ็งพันธ์
31. นายสิทธิศักดิ์   มีดวงจันทร์
32. เด็กหญิงสิราวรรณ  โพธิ์ศรี
33. นางสาวสิราวรรณ   โพธิ์ศรี
34. นางสาวสุกฤษตา  ชวนวิจิตร
35. นางสาวสุกัญญา   แสงกล้า
36. นางสาวสุพัฒตรา  วงศ์ที
37. เด็กหญิงสุภัค   กัสนุภา
38. นายอรรคเดช    วงศ์รัตน์
39. เด็กหญิงเก็จมณี   นุ่นนาเเซง
40. เด็กหญิงเจนจิรา   เวียงชนก
 
1. นายประภาส   โพธิสาขา
2. นายพิษณุ   โนนแก้ว
3. นางทฤฒมน  บุญล้อม
4. นายวีระพงษ์  ดอกรักกลาง
5. นายอภิสิทธิ์  โพธิจักร
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิ 1. นายจิรัฐติวัฒน์  สุรธนาฤทธิ์
2. นายจิรายุทธ  สาสุนันท์
3. เด็กหญิงจุฑารัตน์  บุญสิทธิ์
4. นายชัชวาล  ปิ่นทอง
5. นางสาวฐิติมา  เวลาวุธ
6. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  แชกระโทก
7. เด็กชายณัฐพงษ์  เคนหาญ
8. เด็กหญิงดวงฤทัย  โคมน้อย
9. นายตะวัน  เกษเพชร
10. เด็กหญิงนริศรา  นรบุตร
11. เด็กหญิงพรชิตา  บุญเข็ม
12. เด็กหญิงพรสรวง  สุดยอดดี
13. เด็กหญิงพรสุดา  สุขกัลยา
14. เด็กหญิงภัทรภรณ์  สวัสดิ์พูล
15. นายภูมิวัฒน์  พิมพ์วงศ์
16. เด็กหญิงมินตรา  อุปัชฌาย์
17. เด็กหญิงวิชญาดา  นิสัยหาญ
18. นางสาวศกุลตรา  พรมโยธา
19. เด็กหญิงศิรประภา  สุรพิษ
20. เด็กหญิงศิวพร  ศรีวะรมณ์
21. เด็กหญิงสิรินดา  บุญเข็ม
22. นางสาวสิริรัตน์  ยานยนต์
23. นางสาวสุธาดา  สมฤชา
24. เด็กชายสุริยะ  กลางพรม
25. เด็กชายอนุชา  นุวงศ์ศรี
26. นายอนุชา  แก้วการไร่
27. นายอมรเทพ  สอนสวัสดิ์
28. เด็กชายอัครินทร์  วงษ์เสนา
29. นางสาวอัญชลี  แซ่ตั้ง
 
1. นายเศรษฐ  เหลาทอง
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม 1. เด็กชายอนุชา  จงมีสัตย์
 
1. นายญัน  บุญพา
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นายกอบกฤช  ยะสีดา
 
1. นางทฤฒมน  บุญล้อม
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ 1. เด็กหญิงมัญฑิตา  โกกิลารัตน์
 
1. นายพินิจ  สุพรรณโน
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 96.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวถาประนาท  แสงปาก
 
1. นายปริวัตร  พลเยี่ยม
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา 1. นายนฤเบศ  แสงน้อย
 
1. นางวงเดือน  สารพัฒน์
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นายไตรภพ  ขันสัมฤทธิ์
 
1. นายพิษณุ  โนนแก้ว
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ 1. เด็กหญิงพรชิตา  กุสุมาลย์
 
1. นางสาวริรินดา  ปาระวงค์
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม 1. นางสาวอรัญญา  ศิริสุวรรณ
 
1. นางสาวศรุตยา  อุ่นอารีย์กุล
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. เด็กชายธวัชชัย  ชากลม
 
1. นางสาวปุณยนุช  ทูลธรรม
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 1. นายธีรนันท์  แหล่งสนาม
 
1. นางวัลภา  บุตรพรม
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม 1. นางสาวปาริชาติ  สำราญเย็น
 
1. นางสาวพรรษชล  บุญมี
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. นางสาวชิภาพร  อาสาคุณ
 
1. นายธนาวุฒิ  ทองโรจน์
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 1. เด็กชายศุภกฤต  บุญสินพร้อม
 
1. นางอัจฉรา  กลมเกลียว
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา 1. นายเกรียงไกร  สารพัฒน์
 
1. นางศิริพร  สินธุประเสริฐ
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา 1. เด็กหญิงวิภาพร  อนันตภักดิ์
 
1. นางศิริพร  สินธุประเสริฐ
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นางสาวมาริสา  ภมรนิยม
 
1. นายประภาส  โพธิสาขา
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงจิราวรรณ   กุลแก้ว
2. นายชนพัฒน์   สีวะอุลัย
3. นางสาวธนพร   โพธิกะ
4. นางสาวธีรดา   รัตนวงศ์
5. นายธีรภัทร   สุวรรณโค
6. นางสาวปัณฑา   วังปรัชญานนท์
7. นางสาวพีรดา   ทองคำ
8. นายภูวดล   โพธิ์ไพร
9. นางสาวมนีกานต์    วงค์คำ
10. เด็กชายอภิวิชญ์   อินทารา
 
1. นายธนวรรธก์   แสนศักดิ์
2. นางดวงเดือน  พิศพาร
3. นายกิตติพงษ์  ประทุมสินธุ์
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกนกพร    ก้องเวหา
2. เด็กชายกล้าหาญ   บัวใหญ่รักษา
3. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   แพ่งสองคร
4. เด็กหญิงจรรยาพร   โพธิสาขา
5. เด็กชายจิราภา   แสงภักดี
6. เด็กชายฉัตรมงคล   คงฉิม
7. เด็กหญิงชญานนท์   กองทอง
8. เด็กชายชัชวาล   โคสมบูรณ์
9. เด็กชายชัยอนันต์   คำโคตร
10. เด็กชายชิษณุพงศ์    พินิจ
11. เด็กหญิงฐิติชญาน์   ยศบุญเกียรติ
12. เด็กหญิงณัฐพร   ดวงพรมทอง
13. เด็กหญิงธนพร   ชมภูวิเศษ
14. เด็กชายธนโชติ   ป้องศรี
15. เด็กหญิงธารวิมล   ละมุดดา
16. เด็กชายธิติรัตน์  ชื่นตา
17. เด็กชายนัณธวัฒน์  พันธ์เพชร
18. เด็กหญิงนาเดียร์   กอหาญ
19. เด็กชายปฎิวัติ   มีไชย
20. เด็กหญิงปภานัน   อนันตภูมิ
21. เด็กชายปริญญา  ปิ่นประไมย์
22. เด็กชายปุณณวิช  บุญช่วยเหลือ
23. เด็กชายพิพัฒน์   ธุระชัย
24. เด็กชายภัครพล   คนยัง
25. เด็กหญิงภัทรพร   เจริญพันธ์
26. เด็กหญิงภาคินี   องอาจ
27. เด็กหญิงมัสธิรา   บำรุงชาติ
28. เด็กหญิงวัทนพร   อัตวิชา
29. เด็กชายวายุเทพ  สอนสุชล
30. เด็กหญิงวารินทร์   สุพานโซ
31. เด็กชายวิชพล    แพงพา
32. เด็กหญิงวิราศิณี   ศรีวะสุทธิ์
33. เด็กชายวีรภัทร  โพธิ์แก้ว
34. เด็กหญิงวีร์สุดา   ฝาเรือนดี
35. เด็กหญิงศุวิมล   วงจันแดง
36. เด็กหญิงสุภาดา   ละครไชย
37. เด็กหญิงอนุสรา    สิงหาพรม
38. เด็กหญิงอรอุมา   โนรีรัตน์
39. เด็กชายเมธาสิทธิ์   พลเยี่ยม
40. เด็กชายโชติพงศ์   สุวรรณรินทร์
 
1. นายธนาวุฒิ  ทองโรจน์
2. นายนรินทร์  อุดมนิวิ
3. นายพงษ์นรินทร์  พันธ์ทอง
4. นายปรีชา  ชำนาญเอื้อ
5. นายสุรชัย  พิมพา
6. นางธิดารัตน์  กาวี
7. นางรุ่งเรื่อง  ศรีวะลา
8. นายไพโรจน์  รจพจน์
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. นายกชนน   ปุณฑริกกุล
2. นางสาวกิ่งแก้ว  จันทร์ส่วาง
3. นางสาวกุลจิรา  ป้องศรีดา
4. นางสาวกุลธิดา  คำแดงมล
5. นางสาวชลดา  ใจฉวะ
6. นางสาวธนาวดี  หมั่นนา
7. นางสาวธีรดา  ชาติวงษ์
8. นายธีรพันธุ์  เสาร์จันทร์
9. นางสาวนิภาดา  ชุมภูแสง
10. นางสาวปนิดา  สุรหรม
11. นายพงศธร  สินภัคดี
12. นางสาวพัชรพร  บุญประเสริฐ
13. นางสาวพิชญากาญจน์  ศรีแก้ว
14. นางสาวพิมพร  โอษฐ์พล
15. นายภาสชัย  จันทร์ชม
16. นายรชต  ขามช่วง
17. นางสาวรุ้งฤดี  สูขขา
18. นางสาวรุ้งฤดี  สูขขา
19. นางสาวลลิตา  ไขยดำ
20. นายลัญจกร  สุดใจ
21. นางสาววรางคณา  ปากวิเศษ
22. นางสาววารินทร์  ลาหลายเลิศ
23. นายวิชยุทธ์  โพธิ์แก้ว
24. นางสาววิภาพร  อาสาคุณ
25. นางสาวศิริรัตน์  วิชัยโคตร
26. นางสาวสุดารัตน์  สุ่มมาตย์
27. นางสาวสุพัตรา  ภูมิพันธ์
28. นายอธิปไตย  ขาวศรี
29. นายอัครพล  พลเยี่ยม
30. นางสาวเยาวลักษณ์  จงใจสิทธิ์
 
1. นายนรินทร์  อุดมนิวิ
2. นายพงษ์นรินทร์  พันธ์ทอง
3. นายธนาวุฒิ  ทองโรจน์
4. นายปรีชา  ชำนานเอื้อ
5. นายสุรชัย  พิมพา
6. นายวรวิบูลย์  สูขยานุศิษ
7. นายไพโรจน์  รจพจน์
8. นายวีระศักดิ์  ไชยดำ
 
100 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กชายกิตตินนท์  ญาณสิทธ์
2. เด็กหญิงชฎาพร  โคตรสินธ์
3. นายบูม  โพธิ์เงิน
4. เด็กหญิงปิยะธิดา  ชนะอรรถ
5. นายพัฒนะ  นพผล
6. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บัวลี
7. เด็กหญิงศศิธร  สายรัตน์
8. นายสหชัย  นามพบ
9. เด็กชายอนุชา  รัตนวงค์
10. นางสาวอาทิตยา  ทานินนท์
 
1. นางเรืองชัย  ประทุมอ่อน
2. นางดวงเดือน  พิศพาร
3. นายธีระพล  เลิศสมพงษ์
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายจิราวุฒิ  ไชยแสง
2. นางสาวชาริณี  พลเยี่ยม
3. นายนันทกร  เกิดศิลป์
4. นายพิพัฒน์พงษ์  นาทศรีทา
5. นายพิพัฒน์ศร  ตาลพันธุ์
6. นางสาววรางคณา  สีนาหอม
7. นายสิทธิเดช  ศรีเจริญ
8. นางสาวอรวรรณ  โสภารักษ์
9. นางสาวอารียากรณ์  นวนมะรัง
10. นางสาวเมทิกา  บูรณะ
 
1. นางเรืองชัย  ประทุมอ่อน
2. นางดวงเดือน  พิศพาร
3. นายธีระพล  เลิศสมพงษ์
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. เด็กชายกฤษดา  ประชุมรักษ์
2. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ศรีพยอม
3. เด็กหญิงปัทมวรรณ  ดอกไม้
4. เด็กชายภาณุพงศ์  ทรัพย์อรัญ
5. เด็กหญิงศรุตา  วงศ์ฤทธิ์
6. เด็กหญิงอภัสรา  ประเสริฐสังข์
 
1. นางนริศรา  ไชยกันยา
2. นางสาวพิคะเนตร  พิลาสอน
3. นางวีระวรรณ  นาควัน
4. นายวันที  บุญพรม
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. นางสาวกนกวรรณ  บุรวัฒน์
2. นางสาวณัฐณิชา  หกพันนา
3. นางสาวทศพร  ศรีหนองพอก
4. นายพัชระ  ชูคำ
5. นางสาวมัทนัญญา  ฤทธิหงส์
6. นางสาวรินศิณี  โยชนา
7. นายศุภฤกษ์  ศรีษะพา
8. นางสาวสุภาวดี  ธงเสนา
 
1. นางนริศรา  ไชยกันยา
2. นายวันที  บุญพรม
3. นางวีระวรรณ  นาควัน
4. นางสาวพิคะเนตร  พิลาสอน
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงดาริกา  โพธิ์ชัยโถ
2. เด็กหญิงทิญาดา  ก้านอินทร์
3. เด็กหญิงปาริชาติ  เสาสูง
4. เด็กหญิงปิยะนันท์  ไสนามล
5. เด็กหญิงมณีรัตน์  แสงอ่อน
6. เด็กหญิงศุภิสรา  โพธิ์สุข
7. เด็กหญิงอนันตญา  ชูศรีเมือง
8. เด็กหญิงอรวีย์  หงนามเดิม
 
1. นางสาวมยุรา  ภูมิบุญชู
2. นายสุประเทพ  บุญสินชัย
3. นายดุสิต  ดลปัดชา
4. นางสุวิชชา  จรบุรมณ์
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. นางสาวกนกวรรณ  บุรวัฒน์
2. นางสาวฐิติลักษณ์  โพธิ์วัง
3. นางสาวณัฐณิชา  หกพันนา
4. นางสาวนริศรา  โคตรัตน์
5. นางสาวภัสสร  กอศักดิ์
6. นางสาวมัทนัญญา  ฤทธิหงส์
7. นางสาวรินศิณี  โยชนา
8. นางสาวสุภาวดี  ธงเสนา
 
1. นางนริศรา  ไชยกันยา
2. นางสาวพิคะเนตร  พิลาสอน
3. นางวีระวรรณ  นาควัน
4. นางสาววิลาวัณย์  วันทอง
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวจริญญา  ตาเมือง
2. เด็กชายจิระศักดิ์   ปากวิเศษ
3. เด็กหญิงณัฐวรรณ   สุริพล
4. เด็กหญิงณิชกมล   พรมเทพ
5. เด็กหญิงปรียาภรณ์   พลเยี่ยม
6. เด็กหญิงพิสรา   พิศพาร
7. เด็กหญิงมลฤดี  กุ่นดี
8. เด็กหญิงรพีพรรณ  คงพรหม
9. เด็กหญิงรุ่งนภา   พลเยี่ยม
10. นางสาววรัญญา   ไชยทองศรี
11. เด็กหญิงศศิวิมล   มอาจเลิศ
12. นางสาวสุทธิกมล  สีพลัง
13. เด็กชายสุรชัย   สมพงศ์
14. เด็กหญิงสุเมทินี   กุตัน
15. เด็กหญิงอัจฉรา  อ่อนสี
16. นางสาวเจนจิรา   เตชะ
 
1. นางเรืองชัย  ประทุมอ่อน
2. นางดวงเดือน  พิศพาร
3. นายธีระพล  เลิศสมพงษ์
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. นางสาวกนกวรรณ  บุรวัฒน์
2. นายคณิศร  ทานะเวช
3. นางสาวฐิติลักษณ์  โพธิ์วัง
4. นางสาวณัฐนิชา  หกพันนา
5. นายทศพร  ศรีหนองพอก
6. นายพัชระ  ชูคำ
7. นางสาวภัสสร  กอศักดิ์
8. นางสาวมัทนัญญา  ฤทธิหงส์
9. นางสาวลลิตา  ไชยดำ
10. นายศุภฤกษ์  ศรีษะพา
11. นายสุทธิราช  หงษ์ชุมแพ
12. นายเอกลักษณ์  อ่อนฉลวย
 
1. นางนริศรา  ไชยกันยา
2. นางสาวพิคะเนตร  พิลาสอน
3. นางวีระวรรณ  นาควัน
4. นายวันที  บุญพรม
5. นายสุรชัย  พิมพา
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา 1. เด็กชายภาคภูมิ  แก้วหนองตอ
2. เด็กชายมินธดา  แสงปาก
3. นายฤทธิเดช  หวังแห่งบุญ
4. นางสาววรดา  ปัญญาบุญ
5. นายเกรียงไกร  สารพัฒน์
 
1. นางศิริพร  สินธุประเสริฐ
2. นายศิริชัย  นาไชย
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเกาะแก้ว 1. เด็กชายณัชพล  ลาคำ
2. เด็กชายวีระศักดิ์  จุ้ยเจ็ก
 
1. นายโฆษวิทย์  อุดมรักษ์
2. นางดวงมะณี  ลาคำ
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม 1. นางสาวปภาวรินทร์  กองศรีมา
 
1. นางสาวสุจิตตรา  ประมาคะตัง
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม 1. นางสาวกฤตยา  โสภาพงษ์
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ทับสีรัก
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงณิชกานต์  กระจับนาค
 
1. นางสาวจิณทนุช   ศรีสว่าง
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. นางสาวกานต์มณี  พรมชาติ
 
1. นางสาวสมหญิง  โพธิ์ศรีหา
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นางสาวกิตติยาภรณ์  ศุภลักษณ์
 
1. Missminae  jang
 
115 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  กาฬหว้า
 
1. นางสาวสุจิตตรา  ประมาคะตัง
 
116 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  ทองวันดี
 
1. นางสาวอ้อยใจ  ไชยวงค์
 
117 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  แสงปาก
 
1. นางสาวจิณทนุช  ศรีสว่าง
 
118 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ 1. นางสาวพิณทิพย์  แหลมภูตา
 
1. นางสาวจุรีรัตน์  พลเยี่ยม
 
119 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นางสาวทิพากร  ภารกุล
 
1. Missminae  jang
 
120 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม 1. นางสาวธรรณชนก  วารีไสย์
2. นายวุฒิชัย  สิทธิราช
3. นางสาวอารียา  พรมไชยา
4. นางสาวเพ็ญประภา  อรัญโสด
5. นายเลิศศักดิ์  ไชยแสง
 
1. นางสาวศิริรัตน์   นาอุดม
2. นางสาวกนกวรรณ  ทับสีรัก
 
121 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวณิชกมล  โป๊ะประนม
2. นางสาวปวันรัตน์  สามารถ
3. นางสาวปุณยพร  จิตต์เกวียน
4. นางสาวภัทรภรณ์   ศรีน้ำย้อย
5. นางสาวเกศรินทร์  พระไชยบุญ
 
1. นางสาวจิณทนุช   ศรีสว่าง
2. นางสาวอินท์อร  สาราโรจน์
 
122 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นางสาวปวีณา  กกประดคน
2. นางสาวปานิดา  สุขอยู่
3. นางสาวสุดาภา  เกตุคำ
4. นางสาวเทียมจันทร์  คำรัง
5. นางสาวแก้วกัลยา  สุริวาล
 
1. Missminae  jang
 
123 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นางสาวชมพูนุช  ศรีบุษย์
2. นางสาวมรกต  เขียวสุวรรณ
 
1. MissWu  Danfeng
2. นางอุดมลักษณ์  ทองภู
 
124 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. นางสาวจีรวรรณ  พิมสอน
2. นางสาวปลื้มกมล  โกสาวัง
 
1. นางสาวสมหญิง  โพธิ์ศรีหา
2. นางรัตนา  กุลธนพัฒน์
 
125 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นางสาวนภัสสร  พิศพาน
2. นางสาวสุธาดา  ไชยนต์
 
1. Missminae  jang
2. นางสาวกรัญยวันณ์  ใค่นุ่นสิงห์
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. เด็กชายกฤษฎา  พลเยี่ยม
2. เด็กชายจรัญ  ทิวาพัฒน์
3. เด็กชายจักรี  ทาระพันธ์
4. เด็กชายพงษ์กร  ศิริโสม
5. เด็กชายพีรพงศ์  แก้ววรรณา
6. เด็กชายภัครพงษ์  เสลจุล
7. เด็กชายภูรินทร์  น่าบัณฑิต
8. เด็กชายวีระยุทธ  เทียมวิสัย
 
1. นายเฉลิมศักดิ์  สุนทรารักษ์
2. นายภูมิสุวรรณ์  บริบูรณ์
3. นายถาวร  คมพยัคฆ์
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นายกิตติศักดิ์  เสลไสย์
2. นายธนชาต  ละเหลา
3. นายธีรศักดิ์  อาทิตย์ตั้ง
4. นายบัณฑิต  พิมขาลี
5. นายวิริยะ  สุวรรณเกิดผล
6. นายเมืองแมน  วรรณพฤกษ์
 
1. นายสุรชัย  เงินมีศรี
2. นายถาวร  คมพยัคฆ์
3. นายพีระศักดิ์  มณีฉาย
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 1. นางสาวจริยาภรณ์  บุุตรวัช
2. นายจักริน  บัวโรย
3. นางสาวณัฐมณ  วิภาหะ
4. นายทักษิณาวัตร  ทิพจรูญ
5. นางสาวปิยะฉัตร  ภักดีแก้ว
6. นางสาวพรทิพย์  ทรงทรัพย์
7. นางสาวลลิตา  สีกานิช
8. นายวุฒิชัย  บรรจมาตย์
9. นางสาวหทัยชนก  วงค์เสนา
10. นางสาวเกวลี  ยุบลพันธ์
 
1. นายประวิทย์  ชมภูพฤกษ์
2. นางอำพร  ทิพจรูญ
3. นางสาวคณิตศาสตร์  บุญพันธ์
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวบุญวรรณ  ศรีเกลือน
2. นางสาวบุษกร  พลเยี่ยม
3. นางสาวหนึ่งฤทัย  ไกยเดช
 
1. นางสาวสุภัทรา  มีเนียม
2. นางสาวประภัสสร  ปัญญะพงษ์
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. นายกิตติศักดิ์  ค่ำคูณ
2. นางสาวชนิตา  แสงภัคดี
3. นายธนโชติ  พรรคพล
 
1. นางอุทัย  วิลัยหอม
2. นายชาญณรงค์  เมืองฮาม
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  ชัชนรัตน์
2. เด็กหญิงลลิตา  ธุระชัย
3. เด็กหญิงวิราพร  ทองนัด
 
1. นางดาราวรรณ  อรัญมิ่ง
2. นางสาวพรสวรรค์  ไชยผา
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิ 1. นางสาวจิราวรรณ  โคตรสงคราม
2. นางสาววริสรา  เหลื่อมใสย์
3. นายอนุชา  ริมวุฒิ
 
1. นางจักษณาพัต  พารา
2. นางสาวศศิธร  เหนือคูเมือง
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. เด็กชายประกรณ์   มัชฌิมา
2. เด็กชายปัญญาธรรม.   ใชสนาม
 
1. นายสมศักดิ์   ศรีบุญรัตน์
2. นางสาวธารทิพย์   จุฬารี
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวนริศรา  นามพุทธา
2. นางสาวศรุดา  พลเยี่ยม
 
1. นายอุทัย  ศิลแสน
2. นางสาวพิมพร  บุญถ่าน
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 1. นางสาวณัฐธิดา  มงคลชัย
2. นายทฤษฎี  จรบุรมย์
 
1. นายพยงค์  นาก้อนทอง
2. นายประภาส  ยศปิยะโชติ
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 1. เด็กชายฌัชชนม์  ผกากด
2. เด็กชายสิทธิพร  ดอนลาดลี
 
1. นายพยงค์  นาก้อนทอง
2. นายนัธพงษ์  โพธิ์เปี้ยสี
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นายกาญจนพงศ์  สิงหาเทพ
2. นายรติ  ทรงคาศรี
 
1. นายเกียรติศักดิ์  ศรีเรือง
2. นายสุนทร  โวหารลึก
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จิตราช
2. เด็กหญิงเวธกา  นามสง่า
 
1. นางสาวกฤติยา  พลหาญ
2. นางสาวจิราภรณ์  พ้องเสียง
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวดวงฤทัย  แสงจันดา
2. นางสาวสุกัญญา  ประชานันท์
 
1. นายอุทัย  ศิลแสน
2. นางสาวชลดา   ตะกะศิลา
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา 1. เด็กชายสิปปกร  สีหนาท
2. เด็กหญิงสุรางคนาง  บุตรพรม
 
1. นายดำรงค์  โพธิจักร
2. นางฐาปนี  โสภาระ
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวธิดารัตน์  หล่าปัญญา
2. นางสาวรัชนี  จันทร์แหละ
 
1. นายปิยพงษ์  พันธ์สุภา
2. นายวรายุทธ   พลเยี่ยม
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวจตุพร  หล่าปัญญา
2. นางสาวศิริวรรณ  ชายสวัสดิ์
 
1. นายจตุรภัทร  ประทุม
2. นางสาวปุญชรัศมี  แผ่ผายบุญปัญญา
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวกฤติยา  เขตเสนา
2. นางสาวจิรภัทร์  บูรณะกิติ
 
1. นายรัฐพิพัฒน์  ประเสริฐสังข์
2. นางสาวเบญจมาส   สิงหาทิพ
 
144 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. เด็กหญิงนิดานุช  แสนสุพรรณ
2. เด็กหญิงเบญญทิพย์  กุสุมาลย์
3. เด็กหญิงเมย์วดี  ชินคำ
 
1. นางสาวกฤติยา  พลหาญ
2. นางสาวจิราภรณ์  พ้องเสียง
 
145 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นางสาวกรรณิการ์  มูลมานัส
2. นางสาวอภิญญา  พูดเพราะ
3. นางสาวอริสา  เทพอาวุธ
 
1. นางสาวปิ่นชนก  น่าบัณฑิต
2. นายวัฒนา  อายุพัฒน์
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม 1. นางสาวรัฐยากร  ไชยแสง
2. นางสาวรัตนาภรณ์  นาคินชาติ
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  สาขามุละ
2. นายธนาคร  ศรีแนน
 
147 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงวรัชมน  ประเสริฐสังข์
2. เด็กหญิงสัจจานันท์  ส่งเสริม
3. เด็กหญิงอมลวรรณ  จันเอก
 
1. นางวชิรมน  ประเสริฐสังข์
2. นายวราพงศ์  ประเสริฐสังข์
 
148 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายจิตรกร  เนื้อนาจันทร์
2. นายปิยมิตร  สิทธิเสนา
3. นายอรรถชาติ  ณรงค์ชัย
 
1. นายรัฐพิพัฒน์  ประเสริฐสังข์
2. นางสาวชลยา  เมาะราษี
 
149 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจารุณี 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  สว่างแสง
2. เด็กชายภูธเนตร  โตมาซา
3. เด็กชายวรวุฒิ  บูรณะกิติ
 
1. นายเดชศักดิ์ดา  สุทธิประภา
2. นายวิศรุจ  สารจูม
 
150 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม 1. นายวีรยุทธ  ธงศรี
2. นายสิทธิพงษ์  ศรีพล
3. นายอัจฉริยะ  กัณหา
 
1. นายเถลิงศักดิ์  วรรณจรูญ
2. นายอุบล  ไกรยบุตร
 
151 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม 1. นายธนวัฒน์  พันโน
2. นายภัทธิยะ  เบ้าทอง
3. เด็กชายสัมพันธ์  สีลาดเลา
 
1. นายเถลิงศักดิ์  วรรณจรูญ
2. นายอุบล  ไกรยบุตร
 
152 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม 1. เด็กชายนครินทร์  สุทธิประภา
2. นายประสาน  ไค่นุ่นนา
3. นายศุภณัฐ  สารบรรณ
 
1. นายอุบล  ไกรยบุตร
2. นายเถลิงศักดิ์  วรรณจรูญ
 
153 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม 1. เด็กหญิงปัทมาวดี  เฉยพันธ์
2. เด็กชายพรชัย  เจริญราช
3. เด็กหญิงอารียา  นนทะภา
 
1. นายเถลิงศักดิ์  วรรณจรูญ
2. นายอุบล  ไกรยบุตร
 
154 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม 1. นางสาวศศิวิมล  อินทรบุตร
2. นางสาวสรัญญา  กรวดสำโรง
3. นางสาวอารียา  คำเสมอ
 
1. นายอุบล  ไกรยบุตร
2. นายเถลิงศักดิ์  วรรณจรูญ
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม 1. เด็กหญิงชลธิชา  สีสด
2. เด็กหญิงภีรญา  คุ้มสีไว
3. เด็กชายอดิศักดิ์  แสงบุตร
 
1. นายวิเชียร  พันธ์ภูมิ
2. นายธนากร  เดชทะสร
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 1. นายกฤษฎา  สวัสดิศรี
2. นายทินกร  ทิพโชติ
3. นายอนุกูล  มะลาเภา
 
1. นายเกษม  ฉายวิไชย
2. นายพยงค์  นาก้อนทอง
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ศรีสวรรค์
2. เด็กหญิงพรพรรณ  โพธิ์วัด
3. เด็กหญิงพัชราวรรณ  พุทธแสง
 
1. นางเต็มดวง  ปากวิเศษ
2. นางสาววิจิตรา  อัศวภูมิ
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม 1. นางสาวภิญญาภรณ์  หาระภูมิ
2. นางสาวศิริพร  ทิพจรูญ
3. นางสาวศิริรัตน์  คุณทิพย์
 
1. นางสาวเรียงไร  คำหอม
2. นายไกรกฤษ์   ศรีศิริ
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม 1. เด็กชายธรรพ์ณธร  รินชัย
2. เด็กหญิงพันธภา  ผันอากาศ
3. เด็กหญิงมธุรดา  เภสัชชะ
4. เด็กหญิงมนธิตา  กอสุระ
5. นางสาวอาทิตย์ตยา  ไดยศรี
6. เด็กชายเฉลิมศักดิ์  ศรีบุษย์
 
1. นางสาวอรทัย  จันท่าม่วง
2. นางยุวดี  ศิริเม็งราช
3. นางฐัติมา  อ่อนประทุม
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวกฤติยา  เจริญสุข
2. นายจักรินทร์  ศรีอัคคะฮาด
3. นางสาวฐาปนี  โครตสุโพธิ์
4. นางสาวพิมลวัณ  แพงแก้ว
5. นายสุทิวัช  นารีโภชน์
6. นางสาวอักษรภัคร  สิงหรารักษ์
 
1. นางเพียงเพ็ญ  เพ็งประพัฒน์
2. นายธวัชชัย   อินทเสวก
3. นายจำนงค์   ดงเทียมสี
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงจันทิมา  นาคำแยก
2. เด็กชายพิมพิกา  เนินธิโก
3. เด็กหญิงรจนา  คาระวะ
 
1. นางสาวยุพเรศ  ผันอากาศ
2. นางสาวนภัสบงกช  ไชยมูล
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองวิทยายน 1. นางสาวสุภาพร  ลอยนอก
2. นางสาวอรทัย  สีดาฮด
3. นายเอกพจน์  นิลารัตน์
 
1. นายสุรินทร์  ดาหลวงมาตร
2. นางประยงค์  ขันเงิน
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กชายณภัทร  ชูศรี
2. เด็กหญิงรัตติยากร  พงษ์ศาสตร์
3. เด็กหญิงสุพรรณิกา  นิ่มวัฒนกุล
 
1. นางเพียงเพ็ญ  เพ็งประพัฒน์
2. นางรุ่งนภา  ศักดิ์ศรี
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 1. นางสาวกัญญารักษ์  ไสยรส
2. นางสาวชลธิชา  พัฒนโชติ
3. นางสาวประภัสสร  ศรีละคร
 
1. นางชญานิน  สร้อยสุวรรณ
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม 1. นางสาวมลิสา  เพ็งมาลา
2. นางสาวอรอนงค์  สุดวิลัย
3. นางสาวเดือนเพ็ญ  สารรัตน์
 
1. นางสาวพรรษชล  บุญมี
2. นางสาวเอื้องไพร  กมล
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 1. นางสาวศิริพร  พรมโชติ
2. นายอาทิตย์  พลหนองหลวง
3. นางสาวอารีรัตน์  เพชรโรจน์
 
1. นางบังอร  สุนทรพงศ์
2. นายอรรถพร  สุนทรพงศ์
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. เด็กหญิงนิชธาวัลย์  เม่าสง่า
2. เด็กหญิงพรภักดิ์ดี  ชำนาญเอื้อ
3. เด็กหญิงอภิญญา  สุดาทิพย์
 
1. นางขำจิตร  มณีนิล
2. นางสาวบุษบา  บุญชาโด
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองวิทยายน 1. นายปรีดา  กออำไพร
2. นางสาววิริยาพร  บุตรพรม
3. นางสาวโสภิตา  สุทธิประภา
 
1. นางประยงค์  ขันเงิน
2. นางสาวกิตติพร  พลเยี่ยม
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทิปิสาร
2. เด็กชายธีระภัทร์  ศรีวาส
3. เด็กหญิงรัชฎา  สายวงษ์
 
1. นางบังอร  สุนทรพงศ์
2. นายอรรถพร  สุนทรพงศ์
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองวิทยายน 1. นายธินพัฒน์  ประชาบุญ
2. นางสาวสุพัตรา  ภักดี
3. นายอนุพันธ์  บุตรทุมพันธ์
 
1. นางประยงค์  ขันเงิน
2. นางรุ่งฤดี  แสนพยุห์
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นางสาวกัลยาณี  ศรีจันทร์
2. เด็กหญิงธนัญญา  ผ่องใส
3. นายอรรถพงษ์  ผ่องใส
 
1. นางอุรพงษ์  โงชาฤทธิ์
2. นายอภินันท์  ข่าขันมะลี
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ 1. นายภาณุพล  รุ่งเรือง
2. นางสาวรัตติกาล  เวียงสงค์
3. นางสาวสุมลทิพย์  หอมใส
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  โพธิ์ศรีศาสตร์
2. นางวรางคณา  หลิ่มจ่าง
 
173 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. เด็กหญิงสุกฤตา  คณะพรม
 
1. นางรุ่งนภา  เพลงอินทร์
 
174 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. เด็กหญิงปวีณา  พลคำมาก
 
1. นางสาวรุ่งเรือง  ศรีวะลา
 
175 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ 1. เด็กชายยศพล  ชินลี
 
1. นางสาวนภัสบงกช  ไชยมูล
 
176 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกมลฉัตร  หนองขุ่นสาร
2. เด็กหญิงกัลยารัตน์  เขียวแขว่ง
3. เด็กหญิงจันทพร   บุตรสาร
 
1. นางกรรณิการ์  กอมะณี
2. นางสุมิตรา  สุวรรณภูฏ
 
177 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ 1. นายจิรพงษ์  ฤทธินันท์
2. นางสาวนงค์ลักษณ์  ตุงคุณะ
3. นางสาวนภาพร  แดนประเทือง
 
1. นายกมล  บุญสินชัย
2. นางลออ  แร่ทอง
 
178 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงอรณี  เกษรอังกาบ
 
1. นางสุชลิตา  สืบชมภู
 
179 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา 1. เด็กชายวราวุฒิ  พิมภา
 
1. นางเพชรมณีย์  ศรีจันทร์
 
180 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา 1. เด็กหญิงภัคจีรา  กำเนิดกลาง
 
1. นางนางเพชรมณีย์  ศรีจันทร์
 
181 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกชกร  วงศ์บุปผา
 
1. นายมนัส  โพธิจักร
 
182 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม 1. นางสาวพัชรี  สีทนสา
 
1. นางรุ่งรัตน์  สุขแสง
 
183 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. นางสาวใหม่  ทานะเวช
 
1. นางรุ่งนภา  เพลงอินทร์
 
184 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ 1. นางสาวทิพวรรณ  หนองขุ่นสาร
 
1. นางกรรณิการ์  กอมะณี
 
185 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม 1. เด็กชายวิทวัส   ริยะจันทร์
2. เด็กชายสุทธิราช  พลเยี่ยม
 
1. นางสาวปทุมวดี   พานทอง
2. นางสาวอาทิตยา  แก้วแสนไชย
 
186 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา 1. เด็กชายชนกันย์  มีสุข
2. เด็กชายนัฐพงษ์  กุลวงษ์
 
1. นางสาวพัชรินทร์  อินทร์ประจง
2. นางเพชรมณีย์  ศรีจันทร์
 
187 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม 1. เด็กหญิงวันวิสา   แพงแก้ว
 
1. นายพงษ์พัฒน์  ยอดดี
 
188 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ 1. นางสาวญาณิศา  ดุจประสงค์
 
1. นางสุรีย์พร  บุญสินชัย
 
189 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นายพงศ์พิพัฒน์มช  มัดหา
 
1. นายโชคชัย  สาระรัตน์
 
190 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายปริวรรต  บุตรพรม
 
1. นายนพดล   จิตรเหิม
 
191 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม 1. นายวรเชษฐ์  ประหา
 
1. นายสมปอง  ยุบลศรี
 
192 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายทิวฐกรณ์  พองจำปา
 
1. นายนพดล  จิตรเหิม
 
193 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. เด็กชายภราดร  ตรางา
 
1. นายโชคชัย  ศาระรัตน์
 
194 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายนิติ  มีหนองใหญ่
 
1. นายนพดล   จิตรเหิม
 
195 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นางสาวกมลชนก  อนุวาร
2. เด็กชายกิตติชัย  สิงหาวุธ
3. นางสาวจันทร์อุมา  โพธิจักร์
4. นายจิรายุ  รัตนวงค์
5. นางสาวจีรนันท์  เพิกทิม
6. นางสาวชนาพร  จันทร์ประยูร
7. นางสาวชรินรัตน์  แสนแสง
8. นางสาวชวันรัตน์  นาเมืองรักษ์
9. เด็กชายชินกฤต  เพชรโรจน์
10. เด็กชายณัฐวุฒิ  คงเสือ
11. นายธนากร  สุนนากัน
12. นางสาวนันทิกานต์  บูรณะกิติ
13. นางสาวบุุษยกร  เวชสันเทียะ
14. นางสาวปรียาภรณ์  ชมวงษ์
15. เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  มัดหา
16. นายพิชิต  แสงจันทร์
17. เด็กชายภราดร  ตรางา
18. นางสาวภัทรลดาภรณ์  สุทา
19. นายมนต์มนัส  นาเมืองรักษ์
20. นางสาวมรกต  เขียวสุวรรณ์
21. นางสาวรัตนาภรณ์  โพธิ์ใต้
22. เด็กชายราชัน  ประเทศ
23. นางสาวศลิชา  แสงนาค
24. นายศุภกิจ  ศิริโท
25. นางสาวสิริยากร  ขจรสมบัติ
26. นางสาวสุพัตรา  กอผจญ
27. เด็กชายอนุวัตร  ประทาน
28. นายอรรถพงษ์  โพธิจักร์
29. นางสาวอัจฉราภรณ์  นาเมืองรักษ์
30. เด็กหญิงเพชรอัมพร  โภพันธ์
 
1. นายวิทยา  สุทธิจันทร์
2. นางวันเพ็ญ  สุทธิจันทร์
3. นางบุญศรี  ข่าขันมะลี
4. นายโชคชัย  ศารารัตน์