สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ สพม. เขต ๒๗ (ร้อยเอ็ด)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม และ โรงเรียนเสลภูมิ
ระหว่าง วันที่ 5 - 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 75 เงิน 15 1. นางสาวอรญา  สารพัฒน์
 
1. นางวันดี  เขจรรักษ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 79 เงิน 13 1. เด็กหญิงญานิน  ศรีธาตุ
 
1. นางจุฬาภรณ์  สินธิทา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 79 เงิน 7 1. นางสาวศิรินธร  คุ้มศรีไวย์
 
1. นางจุฬาภรณ์  สินธิทา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงจตุพร  แดนกาไสย์
2. เด็กหญิงธัญนก  พวงเพชร
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  เดชสะท้าน
 
1. นางสุภาภรณ์  จอมคำสิงห์
2. นางเอื้อมพร  นราทร
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 74 เงิน 7 1. เด็กชายฆนาการ  พิมพิลา
2. เด็กหญิงนิรภา  โพธิ์ไชยโถ
 
1. นางสาวพีริยา  พันทะสาร
2. นางสุวิชชา  จรบุรมณ์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 70 เงิน 11 1. เด็กชายจักริน  เพชรโรจน์
 
1. นางสาวภัควลัญชญ์  คำทองเทพ
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กชายกฤษฎา  เกียรติกังวานกุล
2. เด็กหญิงสุธิมา  ผดุงเชื้อ
 
1. นางเปรมจิต  วงค์กระโซ่
2. นางสาวสุพัตรา  บุญแน่น
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 76.75 เงิน 6 1. นางสาวปรารถนา  ชูศรีทอง
2. นางสาวปรีดาพร  หงษ์ศรีเมือง
3. นางสาวปรียารัตน์  ตรีกุล
4. นางสาววรรณภา  วันดี
5. นายอิสรา  ทองเอนก
 
1. นายนิกร  แหลมกี่กำ่
2. นางสาวปิยะธิดา  สุวรรณศรี
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงจตุพร  ใหม่หลำ
2. เด็กหญิงรัตนา  สังฤกษ์
 
1. นายกมล  บุญสินชัย
2. นายนิกร  ศรีประสงค์
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 73 เงิน 10 1. นางสาวณิชากร  ถินวิชัย
2. นางสาวสุภาพร  แดนกาไสย
 
1. นายนิกร  ศรีประสงค์
2. นายกมล  บุญสินชัย
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กชายเหมวัต  หงษ์สิบสอง
 
1. นายธนวัฒน์  ธนาไสย์
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงเมธาวี  พลเยี่ยม
 
1. นายธนวัฒน์  ธนาไสย์
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 77 เงิน 7 1. นางสาวชลธิชา  ประภากุล
2. นายชัยณรงค์  เดชประยงค์
3. นายอำพล  เดชประเสริฐ
 
1. นายกมล  บุญสินชัย
2. นายทองพูน  สุขรัตน์