สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ สพม. เขต ๒๗ (ร้อยเอ็ด)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม และ โรงเรียนเสลภูมิ
ระหว่าง วันที่ 5 - 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศิรินธร  ช่างเรือ
 
1. นางสาวพรพิมล  ถินมานัด
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 90 ทอง 4 1. นางสาวชัชฎาภรณ์  มุสิกา
 
1. นางสุภาภรณ์  จอมคำสิงห์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 80 ทอง 6 1. เด็กชายบุญมา  โพธิ์ชัยโคตร
 
1. นางเอื้อมพร  นราทร
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 81.4 ทอง 6 1. นางสาวสุรินธร  สารบุญเรือง
 
1. นางเอื้อมพร  นราทร
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวพัชรี  โพธิ์ศรีเนาว์
2. นางสาวมนัสนันท์  ไถวศิลป์
3. นางสาวสุนิสา  สระเศษ
 
1. นางจุฬาภรณ์  สินธิทา
2. นางมนูรัตน์  ผดุงสัตย์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา  โพธิ์ชัยแสน
2. เด็กหญิงภควดี  โพธิ์ชัยแสน
 
1. นางวันดี  เขจรรักษ์
2. นางสุภาภรณ์  จอมคำสิงห์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวกรนิกา  รสหอม
2. นายจิรวัตร  ชำนาญยงค์
 
1. นางเอื้อมพร  นราทร
2. นางมนูรัตน์  ผดุงสัตย์
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวประภาศิริ  คชเสน
2. นายเอกชัย  ขันไพบูลย์
 
1. นายมนตรี  กาสี
2. นายทินกร  มลาขันธ์
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงนันทพร  ประทุมเดช
2. เด็กหญิงนิตยา  ทองผดุง
3. เด็กหญิงอุไรพร  มลามิตร
 
1. นางสาวธัญทิวา  บุญศล
2. นายวุฒิชัย  บุญเพิ่ม
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84.1 ทอง 4 1. เด็กหญิงจีรนันท์   ชูศรีเมือง
2. เด็กหญิงนิตยา  แดนขนบ
3. เด็กหญิงวรัญญา  สุรีรัมย์
 
1. นางศศิธร  คงครบ
2. นางสาวนราภรณ์  พันพิบูลย์
 
11 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนุษบา  สารพัฒน์
2. นางสาวภันทิลา  อาลากุล
3. นางสาวศศิธร  แดนกาไสย์
 
1. นางสุรีย์พร   อนันต์
2. นายวรเวช  ละดาไสย์
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพัชรีพร  ชูศรีทอง
2. เด็กหญิงสายสุดา  ดอนสถิตย์
3. เด็กหญิงอภิญญา  หงษ์ริญญา
 
1. นางนงนุช  ศรีนุกูล
2. นางสาวณิชกานต์  นาสีแสน
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 88 ทอง 9 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  กุครั้งนอก
2. เด็กชายปฏิพล  หงษ์บุญเรือง
 
1. นางอุษา  ชมภูพฤกษ์
2. นางศศิธร  คงครบ
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนดล  นิละดาห์
2. เด็กชายธนโชติ  ไพระออ
 
1. นางศศิธร  คงครบ
2. นางอุษา  ชมภูพฤกษ์
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 81.25 ทอง 4 1. เด็กหญิงจันจิรา  สัตตบุตร
2. เด็กหญิงธิวาพร  ม้วนทอง
3. เด็กหญิงมะลิวรรณ  ถินวิลัย
4. เด็กหญิงสุทธิดา  ผลาโชติ
5. เด็กหญิงสุพัตรา  บุญเรืองนาม
 
1. นางนุชจรินทร์  สุวรรณศรี
2. นางสาวปิยะธิดา  สุวรรณศรี
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.83 ทอง 10 1. เด็กหญิงอริสา  คำโพนรัตน์
 
1. นางสาวสุปิญา  จำปาศรี
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 90 ทอง 6 1. นางสาวกัลยา  ศรีภูบาล
 
1. นางสาวปิยะธิดา  สุวรรณศรี
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85.25 ทอง 9 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  โยสะอาด
2. เด็กหญิงบุษกร  จิตนาเรียง
 
1. นายสุประเทพ  บุญสินชัย
2. นางสาวพรระวี  แพงงา
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 83.28 ทอง 8 1. นายจตุพร  ชำนาญยง
2. นางสาวรัชนี  โพธิกมล
 
1. นายสุประเทพ  บุญสินชัย
2. นายสุบิล  วรชัย
 
20 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจุฑาภรณ์  ทรัพย์สำราญ
2. เด็กหญิงชลดา  ปริชพันธ์
3. เด็กชายชัชพล  ผิวชะอุ่ม
4. เด็กชายธวัชชัย  แดนกมล
5. เด็กหญิงธิดารัตน์  ้เมที
6. เด็กชายธีรศักดิ์  ไชยนามล
7. เด็กหญิงบุษกร  จิตนาเรียง
8. เด็กหญิงปุณญารัตน์  มาดายัง
9. เด็กหญิงพันทิรา  แดนกมล
10. เด็กหญิงพิมพิกา  เจริญเตีย
11. เด็กชายพุฒิชัย  เวียงฆ้อง
12. เด็กหญิงวันรา  จินพละ
13. เด็กหญิงวัลณิศา  ฐานโอภาส
14. เด็กชายสุพิชฌาย์  นะพรานบุญ
15. เด็กหญิงอริสา  คำโพนรัตน์
 
1. นายยุทธศาสตร์  กมล
2. นางสาวนิภาวรรณ  กำลังดี
3. นายวุฒิชัย  มุลเมืองแสน
4. นายอาทิตย์  ผลาชิต
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 85 ทอง 4 1. นางสาวธิดา  แดนนาเลิศ
 
1. นายทองพูน  สุขรัตน์
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 85 ทอง 4 1. นางสาวรุ่งอรุณ  โพธิ์ไชยศรี
 
1. นายธนวัฒน์  ธนาไสย์
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 85 ทอง 4 1. นางสาวณัฐฐาพร  แสงสนั่น
 
1. นายธนวัฒน์  ธนาไสย์
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 85 ทอง 4 1. นายสุธรวัฒน์  ภูสองชั้น
 
1. นายธนวัฒน์  ธนาไสย์
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 85 ทอง 4 1. นายพิชัย  ศรีประทุม
 
1. นายทองพูน  สุุขรัตน์
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง 8 1. เด็กหญิงศุภิสรา  โพธิ์สุข
 
1. นางสาวมยุรา  ภูมิบุญชู
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง 8 1. นางสาวอริศรา  ภูสองชั้น
 
1. นายดุสิต  ดลปัดชา
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง 5 1. นางสาวสุกัญญา  นาแขง
 
1. นางสาวนันทนา  ภานุเมศ
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 11 1. เด็กหญิงอรพรรณ  โพธิ์ชัยแสน
 
1. นางสาวมยุรา  ภูมิบุญชู
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุนิษา  เยาวนิตย์
 
1. นายดุสิต  ดลปัดชา
 
31 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 94.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงดาริกา  โพธิ์ชัยโถ
2. เด็กหญิงทิญาดา  ก้านอินทร์
3. เด็กหญิงปาริชาติ  เสาสูง
4. เด็กหญิงปิยะนันท์  ไสนามล
5. เด็กหญิงมณีรัตน์  แสงอ่อน
6. เด็กหญิงศุภิสรา  โพธิ์สุข
7. เด็กหญิงอนันตญา  ชูศรีเมือง
8. เด็กหญิงอรวีย์  หงนามเดิม
 
1. นางสาวมยุรา  ภูมิบุญชู
2. นายสุประเทพ  บุญสินชัย
3. นายดุสิต  ดลปัดชา
4. นางสุวิชชา  จรบุรมณ์
 
32 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงญาณี  ยุบลศรี
2. เด็กชายปริทรรศ  ชูศรีทอง
3. เด็กหญิงสายสุดา  ดอนสถิตย์
 
1. นางนิจพร  ขามชู
2. นางสาวทัศนีย์  สนั่นเอื้อ
 
33 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 82 ทอง 9 1. นางสาวพรพิมล  มัทจักรี
2. นางสาววศินี  ถินคำเชิด
3. นางสาวอารีรัตน์  แดนกาไสย
 
1. นางนิจพร  ขามชู
2. นางสาวปิยฉัตร  วิมลพล
 
34 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายถีรวัฒน์  บุปผาสร้อย
2. เด็กชายวัฒนา  จันทร์ลา
 
1. นางศิริจรรยา  ศิวิรัตน์
2. นายเกษมพันธุ์  ธรรมปัต
 
35 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง 5 1. เด็กชายวรโชติ  เหวิจิตร
2. เด็กชายอนุวัฒน์  ราคาแพง
 
1. นางศิริจรรยา  ศิวิรัตน์
2. นายเกษมพันธุ์  ธรรมปัต
 
36 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง 6 1. นางสาวกัญญารัตน์  ประหา
2. นางสาวอรพรรณ  อ่อนอก
 
1. นางสุภาพร  พันทะสาร
2. นางศิริจรรยา  ศิวิรัตน์
 
37 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 93 ทอง 5 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  เฆฆคลี
2. เด็กหญิงนันทิดา  ทาพรมมา
 
1. นางศิริจรรยา  ศิวิรัตน์
2. นางสาวดวงสุดา  ลาบัวสาร
 
38 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 87 ทอง 7 1. เด็กหญิงทิญาดา  ก้านอืน
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  แสงอ่อน
 
1. นางศิริจรรยา  ศิวิรัตน์
2. นายอภิสิทธิ์  อุ่นชัย
 
39 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 80 ทอง 10 1. นางสาวทิวาพร  วีระโห
2. นางสาวภัทรวดี  พรหมพิลา
 
1. นางศิริจรรยา  ศิวิรัตน์
2. นายอภิสิทธิ์  อุ่นชัย
 
40 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 85 ทอง 4 1. นางสาวปุณณภา  ศรีประมาณ
2. นางสาวพนัดดา  ศรีมลญา
3. นางสาวมลธิชา  หงษ์บุญเรือง
4. นายวรรณกร  อาวรณ์
5. นางสาวเกวลิน  บัวขาว
6. นางสาวเอ็มวิภา  บุตรพรม
 
1. นางสุรีย์พร  บุญสินชัย
2. นางลออ  แร่ทอง
3. นางสุภาพร  พันทะสาร
 
41 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 83 ทอง 14 1. เด็กชายณัฐวุฒ  สว่างวงค์
2. เด็กชายพีระพัฒน์  ชำนาญยง
3. เด็กชายเกียรติก้อง  เพ็ชรวิลัย
 
1. นางสาวสมจิตร  ชูศรีเมฆ
2. นางสุภาพร  พันทะสาร
 
42 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 85 ทอง 5 1. นายชนิสร  โพธิ์ชัยทอง
2. นายธนาวุฒิ  มีชัย
3. นายวศินทร์  อุบลศรี
 
1. นางสาวสมจิตร  ชูศรีเมฆ
2. นางสุภาพร  พันทะสาร
 
43 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจิรพงษ์  ฤทธินันท์
2. นางสาวนงค์ลักษณ์  ตุงคุณะ
3. นางสาวนภาพร  แดนประเทือง
 
1. นายกมล  บุญสินชัย
2. นางลออ  แร่ทอง
 
44 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกัญจน์  โพธิ์ชัยรัตน์
 
1. นางสาวมยุรา  ภูมิบุญชู
 
45 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวญาณิศา  ดุจประสงค์
 
1. นางสุรีย์พร  บุญสินชัย