สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ สพม. เขต ๒๗ (ร้อยเอ็ด)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม และ โรงเรียนเสลภูมิ
ระหว่าง วันที่ 5 - 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 76 เงิน 9 1. เด็กหญิงปฏิพร  ไชยคำ
 
1. นางเทพเทวรรณ  อุดคำ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 90 ทอง 4 1. นางสาวน้ำเพชร  วิลัยวรรณ
 
1. นางเทพเทวรรณ  อุดคำ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงกันตง  สิริสุนทร
 
1. นางเทพเทวรรณ  อุดคำ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 85 ทอง 5 1. นางสาวนวลนภา  ศิริสุทร
 
1. นางนิรมล  ศรีโยธี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 79 เงิน 7 1. นางสาวณัฐณิชา  คาระวะ
 
1. นายชุมพล  วงศ์เพชรชารัตน์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปิ่นมนัส  นามหนองอ้อ
 
1. นางกรรณิการ์  กอมะณี
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 76 เงิน 8 1. เด็กหญิงชนิสรา  สมตน
2. เด็กหญิงปวีณา  พรรณสิงห์
3. เด็กหญิงสิริกานต์  บุญฤทธิ์
 
1. นายชุมพล  วงศ์เพชรชารัตน์
2. นางสุมิตรา  สุวรรณภูฏ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 10 1. นางสาวจิราวรรณ  วะลัยสุข
2. นายนันทวัฒน์  นาคำแยก
3. นายสุริยา  ศรีชุม
 
1. นายชุมพล  วงศ์เพชรชารัตน์
2. นางสุมิตรา  สุวรรณภูฏ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 85 ทอง 8 1. เด็กหญิงวรรณิกา  ศรีคลัง
2. เด็กหญิงอนุสรา  จินดา
 
1. นายชุมพล  วงศ์เพชรชารัตน์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวนพสินธ์ุ  นันทะไสย์
2. นางสาวเบญจมาพร  วิสูงเร
 
1. นางสุมิตรา  สุวรรณภูฏ
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 12 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงนิรัชพร  อาจอำนวย
 
1. นางสมใจ  บุระเนตร
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 60 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงชลธิชา  เคนอ่ำ
 
1. นายสุนทร  หารอุดร
 
13 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 74.63 เงิน 6 1. นายพิพัฒน์  จรบุรมณ์
2. นางสาวภัสรา  พันธ์อินทร์
3. นางสาวเนตรนภา  ขุนทอง
 
1. นางสาววิจิตรา  สุ่มมาตร์
2. นางสาวรุ่มทิวา  สุ่มมาตย์
 
14 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 83.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพัชรพร  กุลวงศ์
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ทองเฟื้อง
3. เด็กชายอัครพล  นัยจิตร
 
1. นางสาวยุพเรศ  ผันอากาศ
2. นางฉันทนา  คำหอม
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงชลลดา  นัสสะบุตร
2. เด็กหญิงทิมพิกา  ดุจนาคี
3. เด็กหญิงอาทิตยา  ดุจนาคี
 
1. นางสาววิจิตรา  สุ่มมาตร์
2. นางสาวจริงใจ  ปิ่นงาม
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 74.25 เงิน 7 1. นางสาวจุลเกศ  วิเศษอุตร
2. นางสาวณัฐณิชา  คาระวะ
3. นายดนัยเทพ  แสงจันสี
 
1. นางฉันทนา  คำหอม
2. นางสาวจริงใจ  ปิ่นงาม
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 82 ทอง 15 1. เด็กชายอิสระ  จ้ายนอก
2. เด็กชายเปรม  วรรณพัฒน์
 
1. นางสาวรุ่งทิวา  สุ่มมาตย์
2. นายอุดมศักดิ์  นาวา
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 78 เงิน 11 1. เด็กชายกฤษฎา  สุริโย
2. เด็กชายสหรัฐ  นาคำแยก
 
1. นายอุดมศักดิ์  นาวา
2. นางสาวรุ่งทิวา  สุ่มมาตย์
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 75 เงิน 11 1. เด็กหญิงธนภรณ์  มีศิลป์
2. เด็กชายธนิษฐ์  เนินธิโก
3. เด็กหญิงวรรณมงคล  วันสีหา
4. เด็กชายสรณ์ศิริ  ภูเลียนสี
5. เด็กหญิงอริสา  คำจันลาด
 
1. นางสุวรรณี  สุนธงศิริ
2. นายอนุศักดิ์  สนามพล
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 78.75 เงิน 5 1. นางสาวจิราพร  ชุมมะณี
2. นางสาวณภัทร  หลักงาม
3. นายศรัณย์  สาระบัว
4. นางสาวสุทธิภักดิ์  พรชัย
5. นายเกรียงเดช  คำพิละ
 
1. นายอุดมศักดิ์  นาวา
2. นางธนาลักษณ์  ภูไวยพัฒน์
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.43 ทอง 11 1. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  ตรีกุล
 
1. นายอุดมศักดิ์  นาวา
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวอังคณา  ไกยนา
 
1. นางธนาลักษณ์  ภูไวยพัฒน์
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83 ทอง 13 1. เด็กหญิงพิมญาดา  ภูเลียนสี
2. เด็กชายสุรศักดิ์  ปิ่นคำ
 
1. นางสุวรรณี  สุนธงศิริ
2. นางธนาลักษณ์  ภูไวยพัฒน์
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 82.25 ทอง 13 1. นายธนพงษ์  บุญเทพ
2. นางสาวอนุธิดา  อินทนนท์
 
1. นางสุวรรณี  สุนธงศิริ
2. นายอนุศักดิ์  สนามพล
 
25 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 63 ทองแดง 22 1. เด็กหญิงกัลป์สุดา  สืบเสาะ
2. เด็กชายสุรศักดิ์  ปิ่นคำ
 
1. นายวิเชียร  แสนทอง
2. นายอิสระพงษ์  โคตสิน
 
26 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 72 เงิน 13 1. นางสาวศุทธิณี  เหลาคา
2. นายไพโรจน์  โคตสิน
 
1. นายวิเชียร  แสนทอง
2. นายอิสระพงษ์  โคตสิน
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงธนัสพร  รัตนวงศ์
 
1. นางสาวจริงใจ  ปิ่นงาม
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวธนากร  สุดแสนดี
 
1. นางสาวจริงใจ  ปิ่นงาม
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 78 เงิน 8 1. นายไกรวิชญ์  แสงจันทร์ศรี
 
1. นางสาวจริงใจ  ปิ่นงาม
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 -1 - 1. นายคุณากร  ลาดหนองขุ่น
 
1. นางสาวจริงใจ  ปิ่นงาม
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคณิศร  อาจยาทา
2. เด็กหญิงจีรนันท์  นาคำแยก
3. เด็กหญิงนันธิดา  หลงภูงา
4. เด็กชายพศวัต  ลาดหนองขุ่น
5. เด็กชายพันธวิศ  ดุจนาคี
6. เด็กชายเดวิด  ชาชิโย
 
1. นายภูวไนย  ไชยฮะนิล
2. นายวิทวัช  ทมาดกลาง
3. นายศุภฤกษ์  นวลเจริญ
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธีระวัฒน์  บุญยะที
 
1. นายภูวไนย  ไชยฮะนิล
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.5 ทอง 5 1. นายเขตโสพล  ลาดหนองขุ่น
 
1. นายภูวไนย  ไชยฮะนิล
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง 14 1. เด็กหญิงนันทิดา  หลงภูงา
 
1. นายภูวไนย  ไชยฮะนิล
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.67 ทอง 13 1. นางสาวจิราภรณ์  ศิริสุวรรณ
 
1. นายภูวไนย  ไชยฮะนิล
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธีระวัฒน์  บุญยะที
 
1. นายภูวไนย  ไชยฮะนิล
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายเขตโสพล  ลาดหนองขุ่น
 
1. นายภูวไนย  ไชยฮะนิล
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง 5 1. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  ตรีกุล
 
1. นายภูวไนย  ไชยฮะนิล
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวนพสินทร์  นันทะไสย์
 
1. นายภูวไนย  ไชยฮะนิล
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายพันธวิศ  ดุจนาคี
 
1. นางสาวนภัสบงกช  ไชยมูล
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายศรันย์  สาระบัว
 
1. นางสาวนภัสบงกช  ไชยมูล
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง 6 1. เด็กหญิงจีรนันท์  นาคำแยก
 
1. นางสาวนภัสบงกช  ไชยมูล
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง 11 1. นางสาวจิราภรณ์  ศีริสุวรรณ
 
1. นางสาวนภัสบงกช  ไชยมูล
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายพันธวิศ  ดุุจนาคี
 
1. นายภูวไนย  ไชยฮะนิล
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายเขตโสพล  ลาดหนองขุ่น
 
1. นายภูวไนย  ไชยฮะนิล
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจีรนันท์  นาคำแยก
 
1. นายภูวไนย  ไชยฮะนิล
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวนพสินทร์  นันทะไสย์
 
1. นายภูวไนย  ไชยฮะนิล
 
48 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอารียา  ชาชิโย
 
1. นายประสิทธิ์  เครือแตง
 
49 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกรัณฑรัตน์  ลาดหนองขุ่น
2. นางสาวณัฐพร  มลามาตย์
3. นางสาวน้ำผึ้ง  เวียงวิเศษ
4. นางสาววิธิดา  ชินทวัน
5. นางสาวอารียา  ชาชิโย
 
1. นายประสิทธิ์  เครือแตง
2. นางสาวนภัสบงกช  ไชยมูล
 
50 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 84 ทอง 9 1. นางสาวชนันธิดา  รอดวิจิต
2. นางสาวชนาภา  ปิ่นบุตร
3. นางสาวพัชรา  โคตรสิน
 
1. นางกรรณิการ์  กอมะณี
2. นางสุมิตรา  สุวรรณภูฏ
 
51 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววารี  คาระวะ
2. นางสาววิไลลักษณ์  อาสาราช
3. เด็กชายหนึ่งฤทัย  ล้ำเลิศ
 
1. นางกรรณิการ์  กอมะณี
2. นางสุมิตรา  สุวรรณภูฏ
 
52 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 94 ทอง 4 1. เด็กชายธารากร  ปิ่นประไม
2. เด็กชายภูมินทร์  มงคลกุล
 
1. นางสุชลิตา  สืบชมภู
2. นางสาวกรรณิกา  ประทุมพงษ์
 
53 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 86 ทอง 4 1. นายจิรวัฒน์  ไชยดำ
2. นางสาวภรณ์นัทธา  เป้าสองสี
3. นางสาวมลฤดี  สินภักดี
 
1. นางสุมิตรา  สุวรรณภูฏ
2. นางชุตินัน  โอษคลัง
 
54 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 83 ทอง 4 1. นายณัฐพล  พรรณมาตย์
2. นายภูวดล  มีศิลป์
3. นายอธิวัฒน์  ศิริขันแสง
 
1. นางสุมิตรา  สุวรรณภูฏ
2. นางชุตินัน  โอษคลัง
 
55 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายขวัญบุญ  วารีบุตร
2. นางสาวชลิตา  พาหา
3. นายธีรภัทร์  ก้านชารี
4. นางสาววีรดา  ศิริวารินทร์
5. นางสาวสุดารัตน์  จรจำรัส
6. นายสุทธิพงษ์  เคนอ่ำ
 
1. นายสุนทร  หารอุดร
2. นางยุพเรศ  ผันอากาศ
3. นายอนุศักดิ์  สนามพล
 
56 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจันทิมา  นาคำแยก
2. เด็กชายพิมพิกา  เนินธิโก
3. เด็กหญิงรจนา  คาระวะ
 
1. นางสาวยุพเรศ  ผันอากาศ
2. นางสาวนภัสบงกช  ไชยมูล
 
57 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 86 ทอง 5 1. นางสาวภัทราพร  บูญเติม
2. นางสาวลลิตา  คำรัง
3. นางสาวสุพรรณี  แก้วรับศรี
 
1. นายอนุศักดิ์  สนามพล
2. นายบัญชา  ขันสัมฤทธิ์
 
58 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง 5 1. นายนรินทร์  ผ่าโผน
2. นางสาวพาวินิล  โพธิ์บุปผา
3. นางสาวเพชรรัตน์  อรัญแล
 
1. นางสาวนภัสบงกช  ไชยมูล
2. นางสาวจันทร์จิราพร  จันทร์วัง
 
59 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปวีณา  คำแดง
2. นางสาววิลาสีนี  อมคิ้ม
3. นางสาวอัจฉราพร  หนองขุ่นสาร
 
1. นางสาวจริงใจ  ปิ่นงาม
2. นายสุนทร  หารอุดร
 
60 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายยศพล  ชินลี
 
1. นางสาวนภัสบงกช  ไชยมูล
 
61 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลฉัตร  หนองขุ่นสาร
2. เด็กหญิงกัลยารัตน์  เขียวแขว่ง
3. เด็กหญิงจันทพร   บุตรสาร
 
1. นางกรรณิการ์  กอมะณี
2. นางสุมิตรา  สุวรรณภูฏ
 
62 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายคุณากร  ลาดหนองขุ่น
2. นางสาววีรดา  ศีริวารินทร์
3. นายอธิชา  โพธิ์ไทร
 
1. นางกรรณิการ์  กอมะณี
2. นางสุมิตรา  สุวรรณภูฏ
 
63 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอรณี  เกษรอังกาบ
 
1. นางสุชลิตา  สืบชมภู
 
64 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายไตรภพ  ลุมชิง
 
1. นางสาวยุพเรศ  ผันอากาศ
 
65 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชุติมา  จันทะสี
 
1. นางกรรณิการ์  กอมะณี
 
66 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวทิพวรรณ  หนองขุ่นสาร
 
1. นางกรรณิการ์  กอมะณี
 
67 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายฐิติพันธ์  วิเศษอุตร
2. เด็กชายนิธิ  อธิจันทร์
 
1. นางสุชลิตา  สืบชมภู
2. นางสาวกรรณิกา  ประทุมพงษ์