สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ สพม. เขต ๒๗ (ร้อยเอ็ด)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม และ โรงเรียนเสลภูมิ
ระหว่าง วันที่ 5 - 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 76 เงิน 9 1. เด็กหญิงปฏิพร  ไชยคำ
 
1. นางเทพเทวรรณ  อุดคำ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 79 เงิน 7 1. นางสาวณัฐณิชา  คาระวะ
 
1. นายชุมพล  วงศ์เพชรชารัตน์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 76 เงิน 8 1. เด็กหญิงชนิสรา  สมตน
2. เด็กหญิงปวีณา  พรรณสิงห์
3. เด็กหญิงสิริกานต์  บุญฤทธิ์
 
1. นายชุมพล  วงศ์เพชรชารัตน์
2. นางสุมิตรา  สุวรรณภูฏ
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 74.63 เงิน 6 1. นายพิพัฒน์  จรบุรมณ์
2. นางสาวภัสรา  พันธ์อินทร์
3. นางสาวเนตรนภา  ขุนทอง
 
1. นางสาววิจิตรา  สุ่มมาตร์
2. นางสาวรุ่มทิวา  สุ่มมาตย์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงชลลดา  นัสสะบุตร
2. เด็กหญิงทิมพิกา  ดุจนาคี
3. เด็กหญิงอาทิตยา  ดุจนาคี
 
1. นางสาววิจิตรา  สุ่มมาตร์
2. นางสาวจริงใจ  ปิ่นงาม
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 74.25 เงิน 7 1. นางสาวจุลเกศ  วิเศษอุตร
2. นางสาวณัฐณิชา  คาระวะ
3. นายดนัยเทพ  แสงจันสี
 
1. นางฉันทนา  คำหอม
2. นางสาวจริงใจ  ปิ่นงาม
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 78 เงิน 11 1. เด็กชายกฤษฎา  สุริโย
2. เด็กชายสหรัฐ  นาคำแยก
 
1. นายอุดมศักดิ์  นาวา
2. นางสาวรุ่งทิวา  สุ่มมาตย์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 75 เงิน 11 1. เด็กหญิงธนภรณ์  มีศิลป์
2. เด็กชายธนิษฐ์  เนินธิโก
3. เด็กหญิงวรรณมงคล  วันสีหา
4. เด็กชายสรณ์ศิริ  ภูเลียนสี
5. เด็กหญิงอริสา  คำจันลาด
 
1. นางสุวรรณี  สุนธงศิริ
2. นายอนุศักดิ์  สนามพล
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 78.75 เงิน 5 1. นางสาวจิราพร  ชุมมะณี
2. นางสาวณภัทร  หลักงาม
3. นายศรัณย์  สาระบัว
4. นางสาวสุทธิภักดิ์  พรชัย
5. นายเกรียงเดช  คำพิละ
 
1. นายอุดมศักดิ์  นาวา
2. นางธนาลักษณ์  ภูไวยพัฒน์
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 72 เงิน 13 1. นางสาวศุทธิณี  เหลาคา
2. นายไพโรจน์  โคตสิน
 
1. นายวิเชียร  แสนทอง
2. นายอิสระพงษ์  โคตสิน
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงธนัสพร  รัตนวงศ์
 
1. นางสาวจริงใจ  ปิ่นงาม
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 78 เงิน 8 1. นายไกรวิชญ์  แสงจันทร์ศรี
 
1. นางสาวจริงใจ  ปิ่นงาม