สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา สพม. เขต ๒๗ (ร้อยเอ็ด)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม และ โรงเรียนเสลภูมิ
ระหว่าง วันที่ 5 - 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 79 เงิน 7 1. นางสาวกานต์ธิดา  คำนนท์
 
1. นางมยุรี  มหาวงศ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 77 เงิน 7 1. เด็กหญิงปวีณา  นามษร
2. เด็กหญิงภรธิดา  นีระพงษ์
3. เด็กหญิงรัตนา  โพธิ์ชัย
 
1. นางมยุรี  มหาวงศ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 73 เงิน 12 1. นางสาวจิตรา  เหล่าบุญมา
2. นางสาวเชอรี่  เนานวล
 
1. นางวันนา  ศรีกุล
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธนพล  วงศ์เพ็ญ
 
1. นายสงคราม  เนตรโสภา
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 11 1. เด็กหญิงกนกพร  โนรีรัตน์
2. เด็กหญิงชุลีพร  บุญเจริญ
3. เด็กหญิงนลินทิพย์  รั้งจันทึก
 
1. นางสาวศุพัชรียา  เสนารัตน์
2. นางสาวกัญญารัตน์  จันดาโส
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 10 1. นางสาวจิรัชยา  เหลียวสูง
2. นางสาวณัฐธิดา  ห้วยทราย
3. นางสาวรักษ์ศิกานต์  ลุนศิลา
 
1. นางสาวอัมพร  กมลเลิศ
2. นายอาทิตย์  เจริญตา
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจีรนันท์  สำเภาทอง
2. เด็กหญิงวนิดา  เจริญตา
 
1. นางสาวอัมพร  กมลเลิศ
2. นายวชิระ  ศรีหนองพอก
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 75.5 เงิน 9 1. นางสาวปณิดา  แสนศรี
2. นางสาวพัชรพร  พลเยี่ยม
3. นางสาวมัณฑนา  นพเก้า
4. นางสาวรินรดา  รัตนวรรณ
5. นางสาวเกวลิน  หาสนาม
 
1. นางสาวชลธิชา  จันท่าม่วง
2. นายอภิรักษ์  จันทระ
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. นางสาวจิตราภรณ์  ช่อจันทร์
 
1. นายโกมล  วรามิตร
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 79 เงิน 13 1. เด็กหญิงตติยา  รัตนวรรณ
2. เด็กหญิงภัณฑิรา  ฮุ่งหวล
3. เด็กชายวนัสนันท์  ชำนาญเถื่อน
 
1. นางมยุรี  มหาวงศ์
2. นางสาวธิติสรณ์  สุ่มมาตย์
 
11 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตติพงษ์  รัตนวัน
2. เด็กชายจารวี  สมบัติศรี
3. เด็กหญิงชนิภา  เย็นวัฒนา
 
1. นางวันนา  ศรีกุล
2. นางสาวธิติสรณ์  สุ่มมาตย์