สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา สพม. เขต ๒๗ (ร้อยเอ็ด)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม และ โรงเรียนเสลภูมิ
ระหว่าง วันที่ 5 - 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 73 เงิน 16 1. เด็กหญิงกนกพร  อัศวภูมิ
 
1. นางสาวสุนารี  แก้วขอนแก่น
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 75 เงิน 9 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เกิดนิยม
2. เด็กชายรณชัย  ยอดยศ
 
1. นางสาวงามเพ็ญ  คำศรีเมือง
2. นางสาวสุนารี  แก้วขอนแก่น
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 77 เงิน 8 1. เด็กชายภูมินทร์  กระธรรม
2. เด็กชายรัฐนันท์  บุตรพรม
3. เด็กชายวุฒินันท์   บุตรพรม
 
1. นายมุขพล  สากำ
2. นายอนุวัฒน์  น้อยบาท
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 71 เงิน 10 1. เด็กหญิงวนิดา  มูลศรีนวล
2. เด็กหญิงวราภรณ์  โวหารลึก
 
1. นายทิวากร  หนองภักดี
2. นายกฤษดา  บุตรพรหม
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 71 เงิน 15 1. นางสาวพรนภา  เสาร์ทอง
2. นางสาวเหมือนฝัน  บุตรพรม
 
1. นายทิวากร  หนองภักดี
2. นายกฤษดา  บุตรพรหม
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 77 เงิน 20 1. เด็กหญิงขนิษฐา  จันทรศิริ
2. เด็กชายณัฐดนัย  สายเนตร
 
1. นายดำรงค์  โพธิจักร
2. นางฐาปนี  โสภาระ