สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา สพม. เขต ๒๗ (ร้อยเอ็ด)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม และ โรงเรียนเสลภูมิ
ระหว่าง วันที่ 5 - 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 90 ทอง 4 1. นางสาวสุรีจันทร์  ขันคำ
 
1. นางนวลใย  ดาหลวงมาตร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุนิสา  จันทรจร
 
1. นางสาวสวาท  บุญประจักษ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 83 ทอง 7 1. นางสาวสุดา  บุตรพรม
 
1. นางสาวสวาท  บุญประจักษ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 84 ทอง 10 1. เด็กหญิงวิภาพร  สังฆะมณี
 
1. นางสาวสุนารี  แก้วขอนแก่น
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววันวิษาข์  สารเสวต
 
1. นางนวลใย  ดาหลวงมาตร
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวปรารถนา  ฤทธิศร
2. นางสาวอรัญญา  วารินทร์
 
1. นางสาวงามเพ็ญ  คำศรีเมือง
2. นางสาวสุนารี  แก้วขอนแก่น
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 84.38 ทอง 5 1. นางสาวจินต์จุฑา  โพอามาตร
2. นางสาวณีรนิตย์  วรรณพัฒน์
3. นางสาวอาริษา  ศรีเกษร
 
1. นายสำราญ  พูลเพิ่ม
2. นายสุนัยต์  พรมวิจิตร
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจักรพรรณ  บุตรพรม
2. นางสาวศิริรัตน์  บุตรพรม
 
1. นางปานรดา  บัญหนองสา
2. นายมุขพล  สากำ
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 81 ทอง 16 1. เด็กชายสุทิวัส  สุทธิประภา
2. เด็กชายสุโชติ  ประทุม
 
1. นายสุนัยต์  พรมวิจิตร
2. นายสำราญ  พูลเพิ่ม
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงราชาวดี   บุตรพรม
2. เด็กหญิงวริยา  วงเวียน
3. เด็กชายวีระพงษ์  พลอยวิเลิศ
4. เด็กหญิงศวิตา  ศรีวิเศษ
5. เด็กหญิงสุชานาถ  บริบูรณ์
 
1. นางสุวรรณา  พลซื่อ
2. นายสุนัยต์  พรมวิจิตร
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสิปปกร  สีหนาท
2. เด็กหญิงสุรางคนาง  บุตรพรม
 
1. นายดำรงค์  โพธิจักร
2. นางฐาปนี  โสภาระ
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายนัฐจักร  เขตประทุม
2. นายโยธิน  บุตรพรม
 
1. นายดำรงค์  โพธิจักร
2. นางฐาปนี  โสภาระ
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงปิยวรรณ  ไชยมณี
2. เด็กหญิงวริยา  สุทธิประภา
 
1. นายสำราญ  พูลเพิ่ม
2. นางอัมพร  พูลเพิ่ม
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 80 ทอง 10 1. นางสาวณัฏฐธิดา  เมืองนอง
2. นายปิยะพงษ์  คชนะ
3. นางสาวลัดดาวรรณ   บุตรพรม
 
1. นายสำราญ  พูลเพิ่ม
2. นางอัมพร  พูลเพิ่ม
 
15 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวราวุฒิ  พิมภา
 
1. นางเพชรมณีย์  ศรีจันทร์
 
16 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภัคจีรา  กำเนิดกลาง
 
1. นางนางเพชรมณีย์  ศรีจันทร์
 
17 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชนกันย์  มีสุข
2. เด็กชายนัฐพงษ์  กุลวงษ์
 
1. นางสาวพัชรินทร์  อินทร์ประจง
2. นางเพชรมณีย์  ศรีจันทร์
 
18 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 95.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายวรวุฒิ  ยุรชัย
 
1. นายอภิชิต  ผาดาบรรณ์
 
19 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพิทักษ์  รสสุนทร
 
1. นายณัฐวุฒิ  ทองงาม