สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม สพม. เขต ๒๗ (ร้อยเอ็ด)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม และ โรงเรียนเสลภูมิ
ระหว่าง วันที่ 5 - 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 7 1. นางสาวณัฐริกา  ประเสริฐสังข์
 
1. นางสาวศุภลักษณ์  สวัสดิ์นะที
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 66 ทองแดง 6 1. นางสาวสุจิตรา  สุระหงษ์
 
1. นางสาวศุภลักษณ์  สวัสดิ์นะที
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 67 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงปิยธิดา  ประหา
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  มุกเสือ
 
1. นายประเสริฐ  ทรัพย์มาก