สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลจารุณี สพม. เขต ๒๗ (ร้อยเอ็ด)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม และ โรงเรียนเสลภูมิ
ระหว่าง วันที่ 5 - 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 72 เงิน 19 1. เด็กชายเอกราช  ลาดหนองขุ่น
 
1. นางสาวตรีรุมาศ  พันปอดี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 68.5 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงพิยดา  ประดับพันธ์
 
1. นางสาวฐนิตราภรณ์  พิมดี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 74 เงิน 10 1. เด็กหญิงพรพิมล  คำรองแพง
2. เด็กหญิงภัททิยา  สะตะ
3. เด็กชายวรธนา  วรรัตน์
 
1. นางสาวฐนิตราภรณ์  พิมดี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 75 เงิน 9 1. เด็กหญิงกัญญาภัทร  ปิ่นอำคา
2. เด็กหญิงกัลยารัตน์  สว่างวงษ์
 
1. นางสาวตรีรุมาศ  พันปอปิด
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  หลักงาม
 
1. นางสาวสุริยา  ศรีสุข
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กชายชัยวัฒน์  แสงปาก
2. เด็กหญิงพรชลิตา  ไชยสิทธิ์
 
1. นายฐากุร  ศรีวะรมย์
2. นางสาวสุริยา  ศรีสุข
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 72 เงิน 10 1. เด็กหญิงศิศิรา  ศรีแสวง
 
1. นายฐากุร  ศรีวะรมย์
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 84.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณีรนุช  พรรณมาตย์
2. เด็กหญิงวิภาวรรณ  ปัชชาเขียว
3. เด็กหญิงสิริญาภรณ์  สีดามาตย์
 
1. นางสาวสุมารินทร์  แสงทวี
2. นางสาวกฤษณา  แก้วทำมา
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 89 ทอง 8 1. เด็กชายกมลภพ  ชมเขาซอ
2. เด็กชายก้องภพ  ปุผาลา
 
1. นายเดชศักดิ์ดา  สุทธิประภา
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 13 1. เด็กชายชาคริต  แซ่เงี้ยม
2. เด็กชายเธียรชัย  สามพัน
 
1. นายราชันย์  สิงห์จันทร์
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจรัล  ประดับเสริฐ
2. นางสาวปริยาภัทร  เรียบจ้อก้อ
3. นายพงษ์ศักดิ์  ยะหา
4. นายพรมมินห์  บุตรสีผา
5. นางสาวสรัญญา  ทองโคตร
 
1. นายอานนท์  หงษ์ทอง
2. นางสาวมัญชรีย์  กรมบุญ
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิดาภา  เหล่าชรา
2. เด็กชายธนพล  ไชยกันยา
3. เด็กหญิงธิติกานต์  เรียบจ้อก้อ
4. เด็กหญิงนภัสสร  ปัญจรักษ์
5. เด็กหญิงปนัดดา  ผ่องใส
6. เด็กหญิงปภัชรพร  พรมจารีย์
7. เด็กหญิงพรวลัย  สมจิตร
8. เด็กหญิงมานิดา  เบ็ญจโชติ
9. เด็กหญิงยุพารัตน์  มาโยธา
10. เด็กหญิงวรัญญา  ผลาพรม
11. เด็กหญิงวิภาวรรณ  พิมใจใส
12. เด็กหญิงอริสดา  กิจติลาภ
13. เด็กชายเกษม  ธิมาชัย
14. เด็กหญิงเจตสุภา  เพ็งพัน
15. เด็กหญิงเจษฎาพร  นาเมืองรักษ์
 
1. นายมงคล  ศรีษเกษ
2. นางสาวมัญชรีย์  กรมบุญ
 
13 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 67 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงวรรณิสา  พวงศรี
2. เด็กหญิงอภัทชา  ทองไชย
 
1. นายราชันย์  สิงห์จันทร์
2. นายมงคล  ศรีษเกษ
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงยุภาวดี  แสงสว่าง
 
1. นายวันชัย  อัดตะวิชา
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กชายปารเมศ  ทรงคาศรี
 
1. นายวันชัย  อัดตะวิชา
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนวลฉวี  หนูตอ
 
1. นายวันชัย  อัดตะวิชา
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพัณณิดา  ปุณนะรา
 
1. นายวันชัย  อัดตะวิชา
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 75 เงิน 9 1. เด็กหญิงชลิตา  ดวงจันทร์
2. เด็กหญิงพัชราพร  ปิ่นประไม
 
1. นายวันชัย  อัดตะวิชา
2. นางกรกฎ  ศรีบุตร
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายอภิเชษฐ์  ชื่นตา
 
1. นายวันชัย  อัดตะวิชา
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 15 1. เด็กหญิงจิรัฐติกานต์  พรศิริ
 
1. นางทิพวรรณ  เมฆกกตาล
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 11 1. เด็กหญิงมินตรา  กันทาวิน
 
1. นางทิพวรรณ  เมฆกกตาล
 
22 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 -1 - 1. เด็กชายณัชพล  นาคำแยก
2. เด็กชายณัฐพงษ์  ศรีพรวรรณ
3. เด็กชายณัฐวัฒน์  สว่างแสง
4. เด็กชายธนดล  การะสิทธิ์
5. นายวทัญญู  ศรีบุษย์
 
1. นายเกรียงไกร  ทานะเวช
2. นายฐากุร  ศรีวะรมย์
 
23 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง 5 1. เด็กหญิงอุบลวรรณ  สว่างวงษ์
2. เด็กหญิงเกตน์นิภา  สมภักดี
3. เด็กชายเอกพจน์  หนูตอ
 
1. นางสาวศิรินทร์ทิพย์  ควิศูนย์
2. นางพิชญาภา  อ่างเงิน
 
24 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายชานนท์  ปัญญา
2. เด็กหญิงพิมอัปสร  รัตนวงศ์
3. เด็กหญิงสุภาพร  ปันโญ
 
1. นางเยาวรัตน์  พรรณโรจน์
 
25 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  สว่างแสง
2. เด็กชายภูธเนตร  โตมาซา
3. เด็กชายวรวุฒิ  บูรณะกิติ
 
1. นายเดชศักดิ์ดา  สุทธิประภา
2. นายวิศรุจ  สารจูม
 
26 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายทิวานนท์  พิมพิลา
2. เด็กชายวรวุฒิ  บูรณะกิติ
3. เด็กชายเจนณรงค์  เมฆแสงนิล
 
1. นายเดชศักดิ์ดา  สุทธิประภา
2. นายมงคล  ศรีษเกษ
 
27 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนิชนันท์  จันทคะมุด
2. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ประทุมชัย
3. เด็กชายวัฒนา  แก้วสิมมา
 
1. นางสาวมณีรัตน์  หนองขุ่นสาร
2. นางสาวฐนิตราภรณ์  พิมดี
 
28 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงนฤมล  แซ้เบ้
2. เด็กหญิงยุพา  ทานะเวช
3. เด็กหญิงสุมาลี  พรมโคตร
 
1. นางสาวสุมารินทร์  แสงทวี
2. นางสาวสุนีรัตน์  ปิ่นอำคา
 
29 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงทิพปภา  พึ่งสุข
2. เด็กหญิงนันทนา  หนองขุ่นสาร
3. เด็กหญิงพิชชญาภรณ์  โยธสาร
 
1. นางรัชฎาพร  วารินทร์
2. นางกรกฎ  ศรีบุตร
 
30 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 95 ทอง 4 1. เด็กหญิงฐิติกานต์  มาโยธา
2. เด็กหญิงพิมพ์ลักษณ์  กุสุมาลย์
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  มาโยธา
 
1. นางทิพวรรณ  เมฆกกตาล
2. นางรัชฎาพร  วารินทร์