สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย สพม. เขต ๒๗ (ร้อยเอ็ด)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม และ โรงเรียนเสลภูมิ
ระหว่าง วันที่ 5 - 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรุ่งไพลิน   ศรีกกโพธิ์
 
1. นายสุพรชัย  วิลัยหอม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปนัดา  อามาตมนตรี
 
1. นายสุพรชัย  วิลัยหอม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 80 ทอง 12 1. นางสาวรมิดา  เสถียรเขต
 
1. นางสาวตรองปัญญ์  ทรายทอง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวศศิธร  จันทรวิมล
 
1. นางเพชรประคอง  หาญสุวรรณ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชุตินันท์  ธิมะสาร
 
1. นางฝอยลม  จงใจสิทธิ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววีรนุช  วรชินันท์
 
1. นางฝอยลม  จงใจสิทธิ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐรดี  นามจันดี
2. เด็กหญิงณิชกมล  บุญคิรี
3. เด็กหญิงลลิดา  อำพิน
 
1. นางเพชรประคอง  หาญสุวรรณ
2. นางฝอยลม  จงใจสิทธิ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 88.375 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจรรยาพร  โคสาสุ
2. นางสาวนริศรา  วารินทร์
3. นางสาวเจนนิภา  กาลจักร์
 
1. นางอุทัย  วิลัยหอม
2. นายสุพรชัย  วิลัยหอม
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธิดาวัลย์  สารพัฒน์
2. เด็กหญิงวรนุช  พลเยี่ยม
 
1. นายชาญณรงค์  เมืองฮาม
2. นางสาวตรองปัญญ์  ทรายทอง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชวลีย์  กุลฉวะ
2. นางสาวพรทิพย์  ไชยแสง
 
1. นางสาวตรองปัญญ์  ทรายทอง
2. นายชาญณรงค์  เมืองฮาม
 
11 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนิรมัย  สุโพธิ์
2. นางสาวยลดา  วงค์เมธา
3. นางสาวหนึ่งนภา  วงศ์สวัสดิ์
 
1. นายประจักษ์  ยอดเมิน
2. นางสุภารัตน์  เหมือนทอง
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 85 ทอง 7 1. นางสาววราภรณ์  นิระพงษ์
2. นางสาวศิริวรรณ  พันธ์สีมา
 
1. นางสุภารัตน์  เหมือนทอง
2. นางสาวอรุณศรี  โทรเลข
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กชายณัฐกฤตา  คำชาลี
2. เด็กชายธีรภัทร  มาตย์จันทร์
3. เด็กหญิงพิชณ์นรี  พิแสง
 
1. นางปนิตา  วรรณพฤติ
2. นางสาวสุกันญา  สงเคราะห์
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง 5 1. นางสาวจุฑารัตน์  สุขเทวี
2. นายภูมิรพี  ศรีกลาง
3. นางสาวเจนนิภา  กาลจักร
 
1. นางสาววิลาวัณย์  วันทอง
2. นางวีระวรรณ  นาควัน
 
15 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 81.6 ทอง 6 1. เด็กชายธนภัทร์  เจียมทรัพย์
2. เด็กชายธีรภัทร  ศรีสุลัย
3. เด็กชายไตรภพ  จุฬารี
 
1. นายวันชัย  สินโพธิ์
2. นางอัจฉรา  สายเชื้อ
 
16 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจิรชัย  ชื่นตา
2. นางสาวพัฒนาพร  วิกล
3. นางสาวรัชนีกร  สิงยะเมือง
 
1. นายวันที  บุญพรม
2. นางอัจฉรา  สายเชื้อ
 
17 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายปรมินทร์  ไชยมาตย์
2. นายยศพล  คันสินธ์
 
1. นายวันชัย  สินโพธิ์
2. นายสุริยดล  เพลงอินทร์
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 86 ทอง 11 1. เด็กชายนนธวัช  อตริยา
2. เด็กชายวิษณุสรรค์  อาจญาทา
 
1. นายสุริยดล  เพลงอินทร์
2. นางสาวอัจฉรา  สายเชื้อ
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง 7 1. เด็กหญิงจิดาภา  สมบัติ
2. เด็กหญิงจีรนันท์  คูณสว่าง
3. เด็กชายธนโชติ  ป้องศรี
4. เด็กหญิงพิลัยพร  พุกรอด
5. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ขอมเดช
 
1. นางแพงมา  หัวโนนม่วง
2. นายอุดร  หัวโนนม่วง
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิรภัทร  ดีรักษา
2. นางสาวจิราภรณ์  วรรณดี
3. นางสาวจิราวรรณ  ศรีธรรม
4. นางสาวชฎาพร  ไขระวิ
5. นางสาวสุนันทา  สุวรรณโชติ
 
1. นายชัชวาลย์  แก่นมณี
2. นางวีรยา  แก่นมณี
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนภัทร์  เจียมทรัพย์
2. เด็กหญิงธนาภรณ์  วิเศษสินธุ์
3. เด็กหญิงปภาดา  บุญเรือง
4. เด็กหญิงศศิภา  พลเยี่ยม
5. เด็กหญิงสลิลทิพย์  สุ่มมาตย์
 
1. นางปิยะดา  น้อยอามาตย์
2. นางสุภาพร  อุลมาร
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 82.02 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชลิดา  พิมพ์ศักดิ์
2. นางสาวสุภัทรา  สีดามาตร์
3. นางสาวสุภาวดี  เวชสวัสดิ์
4. นายอนุสรณ์  น้ำขุ่น
5. นางสาวอริสา  ศรีพยอม
 
1. นางสาวพัชรากร  ผลาไสย
2. นายชัชวาลย์  แก่นมณี
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  พลเยี่ยม
2. เด็กชายชนินทร์  สาวะพันธ์
3. เด็กหญิงฐิติชญาน์  ยศบุญเกียรติ
4. เด็กชายณัฐพล  โพธิ์สุข
5. เด็กหญิงทิพานันท์  คุณธรรม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธรรมวัฒน์  สุทธิประภา
2. นายอุดร  หัวโนนม่วง
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนธิชา  น้ำคำ
 
1. นางปิยะดา  น้อยอามาตย์
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 89 ทอง 7 1. นางสาวนีรนุช  คงเจริญ
 
1. นางสาวอาจารีย์  พื้นแสน
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89.71 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐพนธ์  ศรีหนองพอก
2. เด็กหญิงศรัญญา  เหนือทอง
 
1. นางสาววันเพ็ญ  อุ่นหล้า
2. นางเนาวรัตน์  ปัญญาดิลก
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 81 ทอง 4 1. นางสาวนิชา   เพ็งลี
2. นางสาวลลิตา   ทานะเวช
3. เด็กหญิงวรรณิดา  โพธิ์ไทร
4. เด็กหญิงศศิธร   สุนทรา
5. เด็กหญิงสิดาพร  วโรรส
6. เด็กหญิงสุกฤตา   คณะพรม
7. เด็กหญิงสุชัญญา  แสงโคตร
8. นางสาวสุทธิดา   ไชยดำ
9. นางสาวอาติยารัตน์  สุ่มมาตย์
10. เด็กหญิงเพชรใส   จานเขื่อง
 
1. นางวีรยา   แก่นมณี
2. นางสาวพัชรกร   ผลาไสย
3. นางละออง  บุตรวัน
 
28 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปวีณ์ธฺิดา  แสงภักดี
2. เด็กชายไตรภพ  จุฬารี
 
1. นายวีระศักดิ์  ไชยดำ
2. นายอนุกุล  อะเวลา
 
29 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจักรพันธ์  เพ็งธรรม
2. นางสาวศิรินธาร  โป๊ะประนม
 
1. นางศรีสุดา  พูลเจริญ
2. นายธีรวัฒน์  โพธิจักร
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงเก็จแก้ว  กองประสิทธิ์
 
1. นายปรีชา  ชำนาญเอื้อ
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพิชญาภัค  เพียจันทร์
 
1. นายสุรชัย  พิมพา
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 85 ทอง 4 1. นายวีรภัทร  วันทอง
 
1. นายสุรชัย  พิมพา
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 85 ทอง 4 1. นางสาวจินดภา  สุเสน
 
1. นายสุรชัย  พิมพา
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 86.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกล้าหาญ  บัวใหญ่รักษา
2. เด็กชายธนา  ไชยรัตน์
3. เด็กชายธิติรัตน์  ชื่นตา
4. เด็กชายวายุเทพ  สอนสุชล
5. เด็กชายวีรภัทร์  โพธิ์แก้ว
6. เด็กชายโชติพงศ์  สุวรรณรินทร์
 
1. นายนรินทร์  อุดมนิวิ
2. นายธนาวุฒิ  ทองโรจน์
3. นายพงษ์นรินทร์  พันธ์ทอง
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกชนน   ปุณฑริกกุล
2. นายณัฐพงษ์  ปุณฑริกกุล
3. นายภาสชัย  จันทร์ชม
4. นายรชต  ขามช่วง
5. นายวิชยุทธ์  โพธิ์แก้ว
6. นายสาระวิน  วังวงค์
 
1. นายนรินทร์  อุดมนิวิ
2. นายพงษ์นรินทร์  พันธ์ทอง
3. นายธนาวุฒิ  ทองโรจน์
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 91.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายพิสิษฐ์สรรค์  ร่มศรี
 
1. นายนรินทร์  อุดมนิวิ
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง 8 1. เด็กหญิงสุทธิยา  เหล่าอารี
 
1. นายธนาวุฒิ  ทองโรจน์
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง 10 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  สงครามพล
 
1. นายธนาวุฒิ  ทองโรจน์
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 13 1. เด็กหญิงพรชิตา  นามฤทธิ์
 
1. นายธนาวุฒิ  ทองโรจน์
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชิภาพร  อาสาคุณ
 
1. นายธนาวุฒิ  ทองโรจน์
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชัชวาล  โคสมบูรณ์
 
1. นายพงษ์นรินทร์  พันธ์ทอง
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง 4 1. เด็กหญิงวิราศิณี  ศรีวะสุทธิ์
 
1. นายพงษ์นรินทร์  พันธ์ทอง
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชัชนันท์   เสาสมภพ
2. เด็กชายชัยอนันต์   คำโคตร
3. เด็กชายนันธวัฒน์    พันธ์เพชร
4. เด็กหญิงนาเดียร์   กอหาญ
5. เด็กชายปริญญา    ปิ่นประไมย์
6. เด็กชายปุณณวิช    บุญช่วยเหลือ
7. นายพงศธร  สินภักดี
8. เด็กหญิงวิราศิณี  ศรีวะสุทธิ์
9. เด็กหญิงสุภาดา   ละครไชย์
 
1. นายพงษ์นรินทร์  พันธ์ทอง
2. นายนรินทร์  อุดมนิวิ
3. นายธนาวุฒิ  ทองโรจน์
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 88.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกพร    ก้องเวหา
2. เด็กชายกล้าหาญ   บัวใหญ่รักษา
3. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   แพ่งสองคร
4. เด็กหญิงจรรยาพร   โพธิสาขา
5. เด็กชายจิราภา   แสงภักดี
6. เด็กชายฉัตรมงคล   คงฉิม
7. เด็กหญิงชญานนท์   กองทอง
8. เด็กชายชัชวาล   โคสมบูรณ์
9. เด็กชายชัยอนันต์   คำโคตร
10. เด็กชายชิษณุพงศ์    พินิจ
11. เด็กหญิงฐิติชญาน์   ยศบุญเกียรติ
12. เด็กหญิงณัฐพร   ดวงพรมทอง
13. เด็กหญิงธนพร   ชมภูวิเศษ
14. เด็กชายธนโชติ   ป้องศรี
15. เด็กหญิงธารวิมล   ละมุดดา
16. เด็กชายธิติรัตน์  ชื่นตา
17. เด็กชายนัณธวัฒน์  พันธ์เพชร
18. เด็กหญิงนาเดียร์   กอหาญ
19. เด็กชายปฎิวัติ   มีไชย
20. เด็กหญิงปภานัน   อนันตภูมิ
21. เด็กชายปริญญา  ปิ่นประไมย์
22. เด็กชายปุณณวิช  บุญช่วยเหลือ
23. เด็กชายพิพัฒน์   ธุระชัย
24. เด็กชายภัครพล   คนยัง
25. เด็กหญิงภัทรพร   เจริญพันธ์
26. เด็กหญิงภาคินี   องอาจ
27. เด็กหญิงมัสธิรา   บำรุงชาติ
28. เด็กหญิงวัทนพร   อัตวิชา
29. เด็กชายวายุเทพ  สอนสุชล
30. เด็กหญิงวารินทร์   สุพานโซ
31. เด็กชายวิชพล    แพงพา
32. เด็กหญิงวิราศิณี   ศรีวะสุทธิ์
33. เด็กชายวีรภัทร  โพธิ์แก้ว
34. เด็กหญิงวีร์สุดา   ฝาเรือนดี
35. เด็กหญิงศุวิมล   วงจันแดง
36. เด็กหญิงสุภาดา   ละครไชย
37. เด็กหญิงอนุสรา    สิงหาพรม
38. เด็กหญิงอรอุมา   โนรีรัตน์
39. เด็กชายเมธาสิทธิ์   พลเยี่ยม
40. เด็กชายโชติพงศ์   สุวรรณรินทร์
 
1. นายธนาวุฒิ  ทองโรจน์
2. นายนรินทร์  อุดมนิวิ
3. นายพงษ์นรินทร์  พันธ์ทอง
4. นายปรีชา  ชำนาญเอื้อ
5. นายสุรชัย  พิมพา
6. นางธิดารัตน์  กาวี
7. นางรุ่งเรื่อง  ศรีวะลา
8. นายไพโรจน์  รจพจน์
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกชนน   ปุณฑริกกุล
2. นางสาวกิ่งแก้ว  จันทร์ส่วาง
3. นางสาวกุลจิรา  ป้องศรีดา
4. นางสาวกุลธิดา  คำแดงมล
5. นางสาวชลดา  ใจฉวะ
6. นางสาวธนาวดี  หมั่นนา
7. นางสาวธีรดา  ชาติวงษ์
8. นายธีรพันธุ์  เสาร์จันทร์
9. นางสาวนิภาดา  ชุมภูแสง
10. นางสาวปนิดา  สุรหรม
11. นายพงศธร  สินภัคดี
12. นางสาวพัชรพร  บุญประเสริฐ
13. นางสาวพิชญากาญจน์  ศรีแก้ว
14. นางสาวพิมพร  โอษฐ์พล
15. นายภาสชัย  จันทร์ชม
16. นายรชต  ขามช่วง
17. นางสาวรุ้งฤดี  สูขขา
18. นางสาวรุ้งฤดี  สูขขา
19. นางสาวลลิตา  ไขยดำ
20. นายลัญจกร  สุดใจ
21. นางสาววรางคณา  ปากวิเศษ
22. นางสาววารินทร์  ลาหลายเลิศ
23. นายวิชยุทธ์  โพธิ์แก้ว
24. นางสาววิภาพร  อาสาคุณ
25. นางสาวศิริรัตน์  วิชัยโคตร
26. นางสาวสุดารัตน์  สุ่มมาตย์
27. นางสาวสุพัตรา  ภูมิพันธ์
28. นายอธิปไตย  ขาวศรี
29. นายอัครพล  พลเยี่ยม
30. นางสาวเยาวลักษณ์  จงใจสิทธิ์
 
1. นายนรินทร์  อุดมนิวิ
2. นายพงษ์นรินทร์  พันธ์ทอง
3. นายธนาวุฒิ  ทองโรจน์
4. นายปรีชา  ชำนานเอื้อ
5. นายสุรชัย  พิมพา
6. นายวรวิบูลย์  สูขยานุศิษ
7. นายไพโรจน์  รจพจน์
8. นายวีระศักดิ์  ไชยดำ
 
46 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤษดา  ประชุมรักษ์
2. เด็กหญิงจิรภิญญา  พลเยี่ยม
3. เด็กชายณัฐวัฒน์  สร้อยสิงห์
4. เด็กชายทัตพล  เพียงกล้า
5. เด็กหญิงทิพย์เกสร  ไชยพันธ์
6. เด็กชายภาณุพงศ์  ทรัพย์อรัญ
7. เด็กชายวชรพล  คชสี
8. เด็กหญิงสุดารัตน์  คงฉิม
9. เด็กหญิงสุภาพร  ล้ำเลิศ
10. เด็กหญิงสุภาสิณีย์  ชนะวงศ์
 
1. นางนริศรา  ไชยกันยา
2. นางปนิตา  วรรณพฤติ
3. นางรุ่งนภา  เพลงอินทร์
 
47 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 93.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายคณิศร  ทานะเวช
2. นางสาวฐาปนีย์  คูณสว่าง
3. นางสาวฐิติลักษณ์  โพธิ์วัง
4. นายทศพร  ศรีหนองพอก
5. นางสาวนริศรา  โคตรัตน์
6. นายพัชระ  ชูคำ
7. นางสาวภัสสร  กอศักดิ์
8. นางสาวรุ่งทิตา  รัตนพรมรินทร์
9. นายศุภฤกษ์  ศรีษะผา
10. นายสุทธิราช  หงษ์ชุมแพ
 
1. นางนริศรา  ไชยกันยา
2. นางอัจฉรา  สายเชื้อ
3. นางรัตนา  กุลธนพัฒน์
 
48 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษดา  ประชุมรักษ์
2. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ศรีพยอม
3. เด็กหญิงปัทมวรรณ  ดอกไม้
4. เด็กชายภาณุพงศ์  ทรัพย์อรัญ
5. เด็กหญิงศรุตา  วงศ์ฤทธิ์
6. เด็กหญิงอภัสรา  ประเสริฐสังข์
 
1. นางนริศรา  ไชยกันยา
2. นางสาวพิคะเนตร  พิลาสอน
3. นางวีระวรรณ  นาควัน
4. นายวันที  บุญพรม
 
49 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 95.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกวรรณ  บุรวัฒน์
2. นางสาวณัฐณิชา  หกพันนา
3. นางสาวทศพร  ศรีหนองพอก
4. นายพัชระ  ชูคำ
5. นางสาวมัทนัญญา  ฤทธิหงส์
6. นางสาวรินศิณี  โยชนา
7. นายศุภฤกษ์  ศรีษะพา
8. นางสาวสุภาวดี  ธงเสนา
 
1. นางนริศรา  ไชยกันยา
2. นายวันที  บุญพรม
3. นางวีระวรรณ  นาควัน
4. นางสาวพิคะเนตร  พิลาสอน
 
50 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  โครตจันทร์
2. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ศรีพยอม
3. เด็กหญิงธนพร  ลานวิชัย
4. เด็กหญิงนิภาภรณ์  ชามะลิ
5. เด็กหญิงปัทมวรรณ  ดอกไม้
6. เด็กหญิงศรุตา  วงค์ฤทธิ์
7. เด็กหญิงสุกัญญา  มาลัย
8. เด็กหญิงอภัสรา  ประเสริฐสังข์
 
1. นางนริศรา  ไชยกันยา
2. นางอักษร  เนินสะท้าน
3. นางสาวพิคะเนตร  พิลาสอน
4. นางวีระวรรณ  นาควัน
 
51 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกวรรณ  บุรวัฒน์
2. นางสาวฐิติลักษณ์  โพธิ์วัง
3. นางสาวณัฐณิชา  หกพันนา
4. นางสาวนริศรา  โคตรัตน์
5. นางสาวภัสสร  กอศักดิ์
6. นางสาวมัทนัญญา  ฤทธิหงส์
7. นางสาวรินศิณี  โยชนา
8. นางสาวสุภาวดี  ธงเสนา
 
1. นางนริศรา  ไชยกันยา
2. นางสาวพิคะเนตร  พิลาสอน
3. นางวีระวรรณ  นาควัน
4. นางสาววิลาวัณย์  วันทอง
 
52 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกวรรณ  บุรวัฒน์
2. นายคณิศร  ทานะเวช
3. นางสาวฐิติลักษณ์  โพธิ์วัง
4. นางสาวณัฐนิชา  หกพันนา
5. นายทศพร  ศรีหนองพอก
6. นายพัชระ  ชูคำ
7. นางสาวภัสสร  กอศักดิ์
8. นางสาวมัทนัญญา  ฤทธิหงส์
9. นางสาวลลิตา  ไชยดำ
10. นายศุภฤกษ์  ศรีษะพา
11. นายสุทธิราช  หงษ์ชุมแพ
12. นายเอกลักษณ์  อ่อนฉลวย
 
1. นางนริศรา  ไชยกันยา
2. นางสาวพิคะเนตร  พิลาสอน
3. นางวีระวรรณ  นาควัน
4. นายวันที  บุญพรม
5. นายสุรชัย  พิมพา
 
53 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกานต์มณี  พรมชาติ
 
1. นางสาวสมหญิง  โพธิ์ศรีหา
 
54 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอรกัญญา  แร่ทอง
 
1. นางสาวสมหญิง  โพธิ์ศรีหา
 
55 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกาญจนา  ศรีสุข
2. นางสาวปนัดดา  โพธิ์สิทธิ์
3. นางสาวประวีณา  โพธิ์บุญมา
4. นางสาวสาธิดา  นามสง่า
5. นางสาวอริสา  โพธิ์บุบผา
 
1. นางสาวสมหญิง  โพธิ์ศรีหา
2. นางสาวพิคะเนตร  พิลาสอน
 
56 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจีรวรรณ  พิมสอน
2. นางสาวปลื้มกมล  โกสาวัง
 
1. นางสาวสมหญิง  โพธิ์ศรีหา
2. นางรัตนา  กุลธนพัฒน์
 
57 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธนาภรณ์  วิเศษสินธ์
2. เด็กหญิงปัณณพร  ทานะเวช
3. เด็กหญิงรัชฎาพร   แวงวงศ์
 
1. นางสาวตรองปัญญ์  ทรายทอง
2. นางสาวชญานิศ  ทิพยชาติ
 
58 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกิตติศักดิ์  ค่ำคูณ
2. นางสาวชนิตา  แสงภัคดี
3. นายธนโชติ  พรรคพล
 
1. นางอุทัย  วิลัยหอม
2. นายชาญณรงค์  เมืองฮาม
 
59 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  ชัชนรัตน์
2. เด็กหญิงลลิตา  ธุระชัย
3. เด็กหญิงวิราพร  ทองนัด
 
1. นางดาราวรรณ  อรัญมิ่ง
2. นางสาวพรสวรรค์  ไชยผา
 
60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนัยนา  ไพรโสภา
2. นายพลธวัช  อ่อนดี
3. นางสาวอรัชพร  กินรินทร์
 
1. นางสาวตรองปัญญ์  ทรายทอง
2. นายชาญณรงค์  เมืองฮาม
 
61 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายประกรณ์   มัชฌิมา
2. เด็กชายปัญญาธรรม.   ใชสนาม
 
1. นายสมศักดิ์   ศรีบุญรัตน์
2. นางสาวธารทิพย์   จุฬารี
 
62 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกอร    โพธิ์มาตย์
2. เด็กหญิงอรชุดา   สารคำ
 
1. นางสาวธารทิพย์   จุฬารี
2. นายวิษณุ    นามเดช
 
63 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 7 1. นายสุขุม   สีไว
2. นายอำพล  ผ่องแผ้ว
 
1. นายวิษณุ   นามเดช
2. นางสาวธารทิพย์   จุฬารี
 
64 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85 ทอง 9 1. เด็กหญิงธิญาดา  ลานวิชัย
2. เด็กหญิงวชิราภรณ์  ล่ำสัน
 
1. นางสาวปวีณา  เศษจันทร์
2. นางสาวทัศพร   จันทร์มหา
 
65 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง 8 1. เด็กหญิงประวันรัตน์   ไชยจันลา
2. เด็กหญิงปอแก้ว  ประสพสุข
 
1. นายสุพร   มูลศรี
2. นางสาวจันทร์จิรา   สังข์ไชย
 
66 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 88 ทอง 5 1. นายธนาวัฒน์   สุขีวรรณ
2. นางสาวอริสรา    อุบลบาน
 
1. นายศิริศักดิ์   เนินภู
2. นายสมศักดิ์   ศรีบุญรัตน์
 
67 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง 6 1. นายปราวุธ  สุ่มมาตย์
2. นายอภินันท์  พันธ์เพชร
 
1. นายวิษณุ   นามเดช
2. นายสมศักดิ์   ศรีบุญรัตน์
 
68 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 82 ทอง 6 1. เด็กชายภารดา   ไชยกุฉิน
2. เด็กชายวชรากร   ดวนใหญ่
3. เด็กชายสัตยา   ทองไชย
 
1. นายธเนตรพงษ์  เสิกภูเขียว
2. นายไพโรจน์  รจพจน์
 
69 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   เสียงล้ำ
2. เด็กหญิงชนิดาพร   ล้ำเลิศ
3. เด็กหญิงภัทรภา   ฐานะบำรุง
 
1. นางอมรา   ไชยดำ
2. นางอุมาวดี   เหล่าอรรคะ
 
70 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงดนยา  จิตจักเมธา
2. เด็กหญิงธันยา  แสงภักดี
3. เด็กหญิงปิยะดา  ศรีวะรมย์
 
1. นายวรวิบูลย์  สุขยานุดิษฐ์
2. นางสาวพรสวรรค์  ไชยผา
 
71 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุกฤตา  คณะพรม
 
1. นางรุ่งนภา  เพลงอินทร์
 
72 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปวีณา  พลคำมาก
 
1. นางสาวรุ่งเรือง  ศรีวะลา
 
73 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกชกร  วงศ์บุปผา
 
1. นายมนัส  โพธิจักร
 
74 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวใหม่  ทานะเวช
 
1. นางรุ่งนภา  เพลงอินทร์
 
75 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสรยุทธ์  สิงห์สุขุม
 
1. นายนรินทร์  อุดมนิวิ
 
76 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 95.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายอัครพล  พลเยี่ยม
 
1. นายนรินทร์  อุดมนิวิ