สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเสลภูมิวิทยาสันต์ สพม. เขต ๒๗ (ร้อยเอ็ด)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม และ โรงเรียนเสลภูมิ
ระหว่าง วันที่ 5 - 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 74 เงิน 14 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  สารศิริ
 
1. นายรัฐพันธ์  ปัญญาเอก
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 77 เงิน 11 1. เด็กหญิงปราณี  มากศรี
 
1. นายรัฐพันธ์  ปัญญาเอก
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงพัชรภรณ์  แก้วมุกดา
 
1. นางสาวภิวาห์พร  สิงหาโชติ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 73 เงิน 12 1. เด็กหญิงธีรดา  มากพูน
2. เด็กหญิงนพรัตน์  สารศิริ
3. เด็กหญิงสุธีมา  อังกาบ
 
1. นายรัฐพันธ์  ปัญญาเอก
2. นางสาวนิจ  อ่อนน้อม
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 75 เงิน 9 1. เด็กชายนพรัตน์  แก่นนาคำ
2. เด็กชายภานุพงษ์  อนันเอื้อ
 
1. นายรัฐพันธ์  ปัญญาเอก
2. นางสาวศุภราภรณ์  สารพล
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 9 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงสาวิตรี  หวายสุด
 
1. นายคำพูล  จันทรา
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายอภิรักษ์  พันธะมา
 
1. นายคำพูล  จันทรา
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 12 1. เด็กหญิงดารินทร์  อาจคำพันธ์
2. เด็กชายธนากร  สมุทรเขตร์
3. เด็กหญิงสุนันทา  บุญเริ่ม
 
1. นายมงคล  จันทรา
2. นางสาวศุภราภรณ์  สารพล
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงดารินทร์  อาจคำพันธ์
2. เด็กหญิงพรชิตา  แก้วอุดร
3. เด็กหญิงศศิธร  นาเหนือ
 
1. นายมงคล  จันทรา
2. นางสาวภิวาห์พร  สิงหาโชติ
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายคมสัน  โคตุเคน
2. เด็กชายสยมภู  อังกาบ
 
1. นางสาวศุภราภรณ์  สารพล
2. นางสาวนิจ  อ่อนน้อม
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 87 ทอง 8 1. เด็กชายธนวัติ  สาลารัตน์
2. เด็กชายเจษฎา  ศรีศิริ
 
1. นางสาวศุภราภรณ์  สารพล
2. นางสาวภิวาห์พร  สิงหาโชติ
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 79.5 เงิน 6 1. เด็กหญิงประกายฟ้า  สุวรรณไตย
2. เด็กหญิงปองกานต์  วงษ์สินธุ์
3. เด็กหญิงปิยะธิดา  ระทารุณ
4. เด็กหญิงสายธาร  แมนสถิตย์
5. เด็กหญิงสุภัทรา  ทองน้อย
 
1. นายรัฐพันธ์  ปัญญาเอก
2. นางสาวนิจ  อ่อนน้อม
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82.87 ทอง 15 1. เด็กหญิงจตุพร  ภาคภูมิ
2. เด็กชายอลงกรณ์  บุตรนาแพง
 
1. นายสมบัติ  นามประกอบ
2. นางสาวอัญภัทร  จันทรา
 
14 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 68 ทองแดง 14 1. เด็กชายราชภูมิ  สุ่มมาตย์
2. เด็กหญิงหัสดีพร  มาโยธา
 
1. นายรัฐพันธ์  ปัญญาเอก
2. นางสาวสังวาลย์   อินมาลา
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงลลิตรา  อินมาลา
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  กัญญพันธ์
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงนิษาลักษณ์  รินชัย
2. เด็กหญิงพิยดา  พันทอง
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  กัญญพันธ์
2. นางสาวภิวาห์พร  สิงหาโชติ
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง 9 1. เด็กชายธนธรน์  กิจจำรูญ
 
1. นายสมศักดิ์  ไกยสิทธิ์
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 16 1. เด็กหญิงอารีรัตน์  ศรีบุญมี
 
1. นายสมศักดิ์  ไกยสิทธิ์
 
19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 78 เงิน 14 1. เด็กหญิงกัลยา  ซ่อนศรี
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  ไพรจินดา
3. เด็กหญิงเพชรรัตน์  ทาปลัด
 
1. นางสาวอัญภัทร  จันทรา
2. นายรัฐพันธ์  ปัญญาเอก
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85 ทอง 9 1. เด็กหญิงทิพย์ศิริ  วงษ์ศรีแก้ว
2. เด็กหญิงแก้ว  ก้านแก้ว
 
1. นางสาวจัทร์มณี  สัพพลี
2. นางสาวปราณี  จันทร์เหลือง
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 79 เงิน 9 1. เด็กชายณัฐพงศ์  อรรคฮาด
2. เด็กชายสหชาติ  สิงห์เขตร์
3. เด็กชายอภิรักษ์  โพธิกลาง
 
1. นายรัฐพันธ์  ปัญญาเอก
2. นางสาวปริญญาพร  ปั้นดา
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สิงห์สุ
2. นางสาวธิดารัตน์  จงกลพืช
3. เด็กชายนพรัตน์  อุตมะชะ
4. เด็กชายภูวมินทร์  โพธิ์ศรีแก้ว
5. นางสาวสุทธิศา  วรสุข
6. เด็กหญิงสุนิตา  จันทัย
 
1. นางกิ่งแก้ว  เพียรชนะ
2. นายณัฐพล  ดวงสีเสน
3. นายกชนิภา  ทอดภักดี
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงวัลลภา  เพ็งพันธ์
2. เด็กหญิงวาธิตา  ขนานแข็ง
3. เด็กหญิงวิชญาพร  พรมทอง
 
1. นายวินัย  โทวาท
2. นางสาวปราณี  จันทร์เหลือง
 
24 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 94 ทอง 5 1. เด็กหญิงกาญธิดา  พิมพ์บูลย์
2. เด็กหญิงสุริโยไท  นิลเลอร์จาคอบเซ่น
3. เด็กหญิงอัญชลี  ดีสงคราม
 
1. นายรัฐพันธ์  ปัญญาเอก
2. นางอรุณศรี  ไชยชนะ